ISBN Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan"

Transkript

1

2 LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER Lotta Sjöberg Första upplagan KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet. Liber AB, Stockholm Tfn Kundservice tfn , fax e-post: LEDARSKAP OCH ORGANISATION LÄRARHANDLEDNING Författarna och Liber AB Får kopieras 2

3 INNEHÅLL INTRODUKTION 4 Ämnet Ledarskap och organisation 4 ORGANISATION OCH LEDARSKAP I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD 6 Faktatext 6 Uppgifter 6 PP-bilder 7 DEN ANSVARSTAGANDE ORGANISATIONEN 8 Faktatext 8 Uppgifter 9 PP-bilder 9 ORGANISATIONER FÖRR OCH NU 10 Faktatext 10 Uppgifter 11 PP-bilder 12 ORGANISATIONEN I OLIKA SITUATIONER 13 Faktatext 13 Uppgifter 13 PP-bilder 14 HUR ORGANISERAR MAN IDAG OCH IMORGON? 15 Faktatext 15 Uppgifter 15 PP-bilder LEDARSKAP 167 Faktatext 17 Uppgifter 18 PP-bilder 19 ORGANISATIONENS KULTUR DESS SJÄL 20 Faktatext 20 Uppgifter 20 PP-bilder 21 GRUPPEN 22 Faktatext 22 Uppgifter 23 PP-bilder 24 MOTIVATION 25 Faktatext 25 Uppgifter 26 PP-bilder 27 LÖSNINGAR 28 Kapitel 1 28 Kapitel 2 32 Kapitel 3 35 Kapitel 4 38 Kapitel 5 41 Kapitel 6 44 Kapitel 7 48 Kapitel 8 50 Kapitel 9 53 LEDARSKAP OCH ORGANISATION LÄRARHANDLEDNING Författarna och Liber AB Får kopieras 3

4 INTRODUKTION Ämnet Ledarskap och organisation Under rubriken Ämnets syfte preciserar Skolverket vilka kunskaper, färdigheter och förmågor som undervisningen i ämnet ska ge eleverna möjlighet att utveckla. Ämnets syfte 1. Kunskaper om begrepp, teorier och modeller inom området ledarskap och organisation samt förmåga att använda dessa. 2. Kunskaper om hur individer och grupper fungerar samt om kommunikation, samverkan, konflikthantering och motivation inom en målstyrd verksamhet. 3. Kunskaper om olika former av ledarskap. 4. Kunskaper om olika organisationsformer och deras användbarhet i olika sammanhang. 5. Kunskaper om hur organisationskulturer bildas och deras inverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet. 6. Förmåga att identifiera och diskutera frågor om ledarskap och organisation ur olika synvinklar. 7. Förmåga att leda och organisera en verksamhet. Centralt innehåll Under rubriken Centralt innehåll preciseras innehållet i kursen Ledarskap och organisation. Här följer en översikt kring det centrala innehållet och var i läroboken detta område specifikt lyfts fram: Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. Kapitel 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering. Kapitel 8. Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet. Kapitel 5, 8 och 9. Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser. Kapitel 6. Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär. Kapitel 2, 3, 4 och 5. Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. Kapitel 2 och 7. Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. Kapitel 2, 3 och 6. LEDARSKAP OCH ORGANISATION LÄRARHANDLEDNING Författarna och Liber AB Får kopieras 4

5 Bedömning Kunskapskraven återspeglas i många av uppgifterna i Ledarskap och organisation. Kunskapskravens nyckelord kan sammanfattas på följande vis. Betyg E: översiktligt, enkla, med viss säkerhet, bekanta situationer Betyg C: utförligt, välgrundat, med viss säkerhet, bekanta situationer Betyg A: utförligt, nyanserat, välgrundat, komplex, med säkerhet, nya situationer. Bedömningsmatris Matrisen visar kursens olika kunskapskrav och är tänkta att vara ett stöd i utformningen av undervisningen och ett underlag för att samtala om bedömning med eleverna. Utgå från matrisen och vidareutveckla den så att den passar med dina uppgifter och övningar. E C A Innebörd av begrepp inom ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven olika sammanhang. Resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Översiktliga redogörelser och förklaringar samt enkla resonemang. Utförliga redogörelser och förklaringar samt välgrundade resonemang. Utförliga och nyanserade redogörelser och förklaringar. Samt välgrundade och nyanserade resonemang. Redogör för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. Redogör för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation. Värderar de olika formerna och metoderna. Översiktliga redogörelser samt värdering med enkla omdömen. Utförliga redogörelser samt värdering med enkla omdömen. Utförliga och nyanserade redogörelser samt nyanserande omdömen. Beskriver olika ledarskapsformer och för resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet. Eleven beskriver olika organisationsformer och för resonemang om deras användbarhet. Eleven redogör för hur organisationskulturer uppstår och för resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet. Översiktliga beskrivningar och redogörelser samt enkla resonemang. Utförliga beskrivningar och redogörelser samt välgrundade resonemang. Utförliga och nyanserade beskrivningar samt välgrundade och nyanserade resonemang. Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för resonemang om dem. Eleven använder relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i situationer. Enkla frågeställningar och resonemang. Arbetar i samråd med handledaren med bekanta situationer. Formulerar frågeställningar och för välgrundade resonemang. Arbetar efter samråd med handledare med bekanta situationer. Formulerar komplexa frågeställningar och för välgrundade och nyanserade resonemang. Arbetar efter samråd i bekanta och nya situationer. När eleven samråder med handledare bedömer hen den egna förmågan Med viss säkerhet. Med viss säkerhet. Med säkerhet. LEDARSKAP OCH ORGANISATION LÄRARHANDLEDNING Författarna och Liber AB Får kopieras 5

6 1. ORGANISATION OCH LEDARSKAP I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD Kapitlet innehåller centrala begrepp, teorier och modeller för att man ska förstå hur organisationer fungerar. Faktatexten förtydligas av en mängd exempel och konkreta uppgifter. Faktatext Kapitlet inleds med att beskriva verksamheten i sju organisationer och vilka utmaningar dessa står inför. Organisationerna är i olika faser i livscykeln. Visa PP 1:1 och gå igenom de olika faserna. Låt eleverna placera in de sju organisationerna i livscykeln. Det ger perspektiv och förståelse. Huvudtemat i kapitlet är visioner, mål och strategier. Det är begrepp som eleverna förmodligen använder, men kan känna sig lite osäkra inför. Visa PP 1:2, Visioner, mål och strategier, och redogör för de olika begreppen och hur de hänger samman. Vid genomgången är det bra att hänvisa till de praktiska exemplen på visioner och mål som finns i faktatexten. När man ska formulera mål används ofta SMART-modellen som kriterium. Visa modellen, PP 1:3, och förklara de olika delarna. Låt eleverna gärna testa modellen med sina egna personliga mål. Uppgifter UPPGIFT 1 är en enkel ingångsuppgift. Gå igenom livscykeln och diagrammet innan ni tar er an uppgiften. UPPGIFT 2 kräver att eleverna har läst igenom fallbeskrivningarna i faktatexten. Speciellt viktigt är detta om uppgiften ska lösas i grupp. Ett alternativ är att göra uppgiften som hemuppgift. LEDARSKAP OCH ORGANISATION LÄRARHANDLEDNING Författarna och Liber AB Får kopieras 6

7 I UPPGIFTERNA 3 6 ska eleverna hantera begreppen vision, mål och strategi. Det är inga naturliga begrepp för eleverna, så om de inte har klart för sig begreppens betydelse blir uppgifterna meningslösa. Ett tips är att göra en genomgång efter varje uppgift så att du ser att alla hänger med. I de flesta kapitel hittar du rubriken Jag som ledare. Tanken är att eleven ska tränas i att vara ledare och ta ställning i de frågeställningar som en ledare möter. UPPGIFT 7 berör skolans värld, men är inte helt enkel eftersom det gäller vision, mål och strategi. PP-bilder LEDARSKAP OCH ORGANISATION LÄRARHANDLEDNING Författarna och Liber AB Får kopieras 7

8 2. DEN ANSVARSTAGANDE ORGANISATIONEN För att en organisation ska nå sina uppställda mål måste den leva i symbios med sin omvärld. Den måste få ett mandat från de olika intressenter som påverkas och påverkar organisationens verksamhet. Detta kräver att det är en ansvarstagande organisation. En organisation som tar ett samhällsansvar. Detta är i sin tur grunden för ett etiskt ledarskap. Faktatext Kapitlet handlar om det ansvarstagande som en organisation måste ta. Alla organisationer har intressenter som har krav, men som också bidrar till organisationens fortlevnad. Intressentmodellen, PP 2:1, är utmärkt för förståelsen om att ett företag måste ta hänsyn till många partners. Visa modellen och be eleverna redogöra för vad varje intressent bidrar med respektive kräver. Organisationer har fått större krav på sig när det gäller socialt och miljömässigt ansvarstagande. De flesta organisationerna har svarat upp till dessa krav genom att skriva en uppförandekod eller arbeta med CSR. De flesta bygger på FN:s syn på hållbar utveckling. Visa PP 2:2, Hållbar utveckling, och förklara de tre hållbarhetsområdena. När man lägger samman intressentmodellen och modellen för hållbar utveckling så får man ett intressant landskap som organisationer måste agera inom. Det kallas ofta för kapitalism 2.0. Visa PP 2:3 och förklara hela bilden. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om etiskt ledarskap, som är en viktig del av ledarskapet. Det etiska ledarskapet vilar på sex grundpelare. Visa dessa med hjälp av PP 2:4 och kommentera varje punkt. Låt gärna eleverna förklara vad som menas med trovärdighet, ansvar, omtanke, respekt, rättvisa och medborgarskap. LEDARSKAP OCH ORGANISATION LÄRARHANDLEDNING Författarna och Liber AB Får kopieras 8

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap. Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm

Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap. Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap Studiehandledningen tar upp innehållet i de 10 kapitlen i boken som är skriven för Barn- och fritids-, Humanistiska-, Samhällsvetar- och Tekniska programmet,

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

bildförteckning 120 Ebbas café 123 Kalles kaviar 127 Elisabeth Zeilon 128 Kevin Foy/Alamy

bildförteckning 120 Ebbas café 123 Kalles kaviar 127 Elisabeth Zeilon 128 Kevin Foy/Alamy 3000 MARKNADSFÖRING Mål och strategier 6 Från nuläge till strategi isbn 978-91-47-11704-8 2015 Jan-Olof Andersson, Anders Pihlsgård, Rolf Jansson, Nils Nilsson och Liber AB redaktör: Anna Klöble formgivning:

Läs mer

MÖDAN. Medlingsinstitutet

MÖDAN. Medlingsinstitutet R Ö F N Ö L MÖDAN g n n d i d e n l h r a l ära Medlingsinstitutet lön för mödan kapitelx 1 INLEDNING Om materialet Med häftet Lön för mödan vill Medlingsinstitutet ge gymnasieungdomar i alla utbildningsprogram

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane Att programmera med elever i åk 1-3 Ulrica Elisson Grane Vårterminen 2013 1 Syfte och målgrupp... 3 2 Beskrivning... 3

Läs mer

Att skriva skriftliga omdömen

Att skriva skriftliga omdömen Att skriva skriftliga omdömen 1 Att skriva skriftliga omdömen Inledning Denna text är en del av ett mer omfattande stödmaterial riktat till lärare i grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Organisering och ledning Upplaga 2. Kommentarer, lästips och instuderingsfrågor. Magnus Forslund Version 2013-05-01 www.calcarius.

Organisering och ledning Upplaga 2. Kommentarer, lästips och instuderingsfrågor. Magnus Forslund Version 2013-05-01 www.calcarius. Organisering och ledning Upplaga 2 Kommentarer, lästips och instuderingsfrågor Magnus Forslund Version 2013-05-01 www.calcarius.se 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Hur läsa

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar?

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? 144s Holmen ideal volym 100gr bulk 1,4 rygg = 14 mm Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? Ekonomi för chefer är en praktisk och lättöverskådlig bok för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Den

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Om ämnet Matematik. Bakgrund och motiv

Om ämnet Matematik. Bakgrund och motiv Om ämnet Matematik Bakgrund och motiv Skolämnet matematik handlar inte enbart om att räkna och lära sig en samling regler utantill. En del i matematiken är just att hantera procedurer och räkna, men enligt

Läs mer

Samhällskunskap kurs 1a1 och 1b

Samhällskunskap kurs 1a1 och 1b BEDÖMNINGSSTÖD I SAMHÄLLSKUNSKAP Samhällskunskap kurs 1a1 och 1b Innehåll Syfte sid. 3 Konstruktion och avgränsningar sid. 3 Disposition sid. 4 Uppgiften sid. 5 Resonemang kring ämnesplanens syfte, centrala

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Skol paket Gör demokrati i skolan! 1

Skol paket Gör demokrati i skolan! 1 Skolpaket Gör dem okrati i s k olan! 1 Innehåll 1. Användarguide till skolpaketet 3 2. Referensmaterial 5 3. Utbildningsfilmerna 6 4. Övningskompendium 7 Övning 1 Mitt Malmö 8 Övning 2 Vart går pengarna?

Läs mer

SPEKTRUM med uppdrag att utveckla förmågorna

SPEKTRUM med uppdrag att utveckla förmågorna NO 7 9 NYHET! MP3-filerna är tillbaka. Nu med prov och bedömingsstöd! SPEKTRUM med uppdrag att utveckla förmågorna Därför gillar så många Spektrum Efter ett gediget utvecklingsarbete har Sveriges mest

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson FORSKNING I KORTHET 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning av Andreia Balan och Anders Jönsson Forskning i korthet 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell

Läs mer