AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP"

Transkript

1 H2ooo LÄRARHANDLEDNING AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP att leda i praktiken Gunilla Eek Anders Philsgård Lotten Svensson LÄRARHANDLEDNING MED LÖSNINGAR

2 H2000 Affärsutveckling och ledarskap att leda i praktiken Lärarhandledning (nedladdningsbar) ISBN Gunilla Eek, Anders Pihlsgård, Lotten Svensson och Liber AB REDAKTION Anna Klöble FORMGIVNING Anna Hild/Cecilia Frank PRODUKTION Adam Dahl OMSLAGSFOTO Elisabeth Zeilon Första upplagan 1 KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på Liber AB, Stockholm Tfn Kundservice tfn , fax , e-post

3 Innehåll Förord 5 Fakta- och uppgiftsboken 6 Så kan du arbeta med läromedlet 8 Karriär i framtidens handel affärsutveckling och ledarskap 11 PP-bild 12 1 Att utveckla en affär 13 PP-bilder 16 2 Affärsplanering 19 PP-bilder 22 3 Butiksetablering 25 PP-bilder 28 4 Resurser och finansiering 30 PP-bilder 33 5 Praktisk butiksdrift stimulerande butiksmiljö 37 PP-bilder 40 6 Räkna på resultatet och lönsamheten 43 PP-bilder 46 7 Planera din butiks ekonomi 52 PP-bilder 55 8 Praktiskt ledarskap 59 PP-bilder 62 3

4 9 Organisera arbetet i butiken 65 PP-bilder Rekrytera 72 PP-bilder Arbetsmiljö och arbetsrätt 80 PP-bilder 83 Handledning till det integrerade projektet 89 Lösningar till fakta- och uppgiftsbokens uppgifter 92 REDIGERBARA FILER: Powerpoint-underlag Förslag till provuppgifter Lösningsförslag till provuppgifter 4

5 Förord H2000 Affärsutveckling och ledarskap att leda i praktiken är en kombinerad fakta och uppgiftsbok. Dessutom finns denna lärarhandledning med pedagogiska tips, powerpoint-presentationer, facit och förslag till provuppgifter med lösningar. H2000 Affärsutveckling och ledarskap att leda i praktiken är främst skriven för gymnasiets kurs Affärsutveckling och ledarskap. Läromedlet passar även för Yrkeshögskoleutbildningar, företagsinterna utbildningar och för självstudier. H2000 Affärsutveckling och ledarskap att leda i praktiken är verklighetsknutet och flexibelt med många aktuella exempel och porträtt hämtade direkt från branschen. H2000 Affärsutveckling och ledarskap att leda i praktiken börjar i butiksstarten och tar sig sedan vidare till det praktiska ledarskapet och dess utmaningar. På så vis täcker boken hela butiksledarrollen och dess utmaningar. Det bästa sättet att studera affärsutveckling och ledarskap är att arbeta praktiskt. Boken ger den studerande stöd och möjligheter att utveckla förmågan att självständigt organisera och planera arbetsuppgifter inom butikens affärsutveckling och ledarskap. H2000 Affärsutveckling och ledarskap att leda i praktiken bygger på ett problemorienterat arbetssätt. Till varje kapitel finns ett stort antal uppgifter i varierande svårighetsgrad, ett flertal fältuppgifter samt ett integrerande projekt som följer bokens olika delar. Fältuppgifterna är även anpassade för att kunna användas som APL- och lärlingsuppgifter och kan genomföras självständigt eller i samråd med handledare. Läromedlet H2000 Affärsutveckling och ledarskap att leda i praktiken innehåller mycket material och det är knappast realistiskt att använda allt. Se i stället uppgiftsdelarna och projektet som ett smörgåsbord, där du väljer det som passar din elev och kursgrupp bäst. Lycka till! Författarna och redaktionen 5

6 Fakta- och uppgiftsboken Fakta- och uppgiftsbokens innehåll Karriär i framtidens handel affärsutveckling och ledarskap 1. Att utveckla en affär 2. Affärsplanering 3. Butiksetablering 4. Resurser och finansiering 5. Praktisk butiksdrift- stimulerande butiksmiljö 6. Räkna på resultatet och lönsamheten 7. Planera din butiks ekonomi 8. Praktiskt ledarskap 9. Organisera arbetet i butiken 10. Rekrytera 11. Arbetsmiljö och arbetsrätt Läroboken inleds med att eleverna får en orientering i ämnet i avsnittet Karriär i framtidens handel affärsutveckling och ledarskap som ger en helhetsbild över ämnesområdet. Vi får också stifta bekantskap med två entreprenörer inom bokbranschen, i företaget Bokskåpet. Första kapitlet Att utveckla en affär tar sitt avstamp i affärsutvecklingen från idé till färdigt koncept. Kapitel två handlar om affärsplaneringen och om vilka kunskaper om marknaden som är viktiga att ha inför denna. Det finns i kapitlet ett uppslag om marknadsundersökningar. Kapitel tre behandlar butiksetableringen med val av butiksläge och den praktiska planeringen som behövs för att komma igång. Kapitel fyra behandlar resursbehov och finansiering av verksamhetsstarten. I kapitlet tas också kapitalbehov, ränta och amortering upp. Kapitel fem behandlar butikschefens ansvarsområde att skapa en attraktiv butiksmiljö. Här ingår butikslayout och tillgänglighet. Kapitel sex och sju är ekonomikapitel som ger eleverna möjlighet att repetera det de läst i tidigare kurser. I kapitel sex behandlas resultat, noll- 6

7 Fakta- och uppgiftsboken punkt, prissättning och marginal. I kapitel sju behandlas den ekonomiska planeringen i form av budgetar och nyckeltal. Det praktiska ledarskapet och olika modeller för detta tas upp i kapitel åtta. Här får eleverna stifta bekantskap med ledarrollen, motivation och konflikthantering. Organisation av arbetet beskrivs i kapitel nio. Här går vi igenom några handfasta sätt att organisera samt resonerar om ansvarfördelning, delegation och schemaläggning. Rekryteringsprocessen är ämnet för kapitel tio som också behandlar lagen om anställningsskydd. Slutligen finns ett kapitel om arbetsmiljö och arbetsrätt, kaptitel elva. Fakta- och uppgiftsbokens kapitelstruktur Alla kapitel börjar med en intresseväckande ingress. I början av varje kapitel finns en reflekterafråga. Faktatexten förklarar begrepp och tekniker med förtydligande exempel. Faktatexten sammanfattas i slutet av kapitlet under rubriken I korthet. Boken innehåller ett antal branschporträtt. Dessa belyser hur företag hanterar arbetet med just de frågor som kapitlet behandlar. Uppgifterna inleds med några frågor fundera och reflektera som hjälper eleverna att reflektera kring det de läst i kapitlet. De inledande uppgifterna är av lägre svårighetsgrad och dessa brukar eleverna klara självständigt och ganska snabbt. Uppgifterna har märkning för att visa om som lämpar sig för APL och lärling. I slutet av boken finns ett integrerande projekt, Projekt starta butik, som kan användas som fördjupning efter arbetet med boken eller som underlag för att genomföra kursen helt problembaserat. Projektet lämpar sig också för ämnessamverkan. När projektet är klart, då är också eleverna färdiga med kursen. 7

8 Så kan du arbeta med läromedlet Tanken med läromedlet är att eleverna ska få grundläggande kunskaper i affärsutveckling och ledarskap. Eleven tränar och utvecklar olika förmågor inom ämnesområdet, både fakta, förståelse och praktisk färdighet. Eleven får också en god insikt i hur det är att starta och driva en butik och blir mer och mer säker i sin profession inom handel. Boken är tänkt att kunna användas flexibelt utifrån elevens/kursgruppens behov och intressen. Några tips på hur du kan använda boken följer här. Med projektet som bas Bokens projekt, Projekt starta butik, går ut på att eleverna ska prova att starta en butik, från att utveckla en idé, via profilering, val av lokal och inredning till anställning av medarbetare. Detta projekt är tänkt att användas som ett integrerat projekt. Det är aktiverande och ger eleven en helhetssyn på praktisk affärsutveckling. Projektet kan med fördel göras som ett samverkansprojekt mellan olika ämnen. Man kan även bygga hela undervisningen på projektet. Då utgår man ifrån projektinstruktionen och låter hela verksamheten under kapitlet bygga på projektet. Eleverna måste under arbetet skaffa sig kunskaper i affärsutveckling och ledarskap för att klara av de olika deluppgifterna i projektet. Det blir då naturligt att göra en del av uppgifterna efter kapitlen för att träna sig inför arbetet med projektet. I projektinstruktionen finns hjälp och tips på hur arbetet kan bedrivas. Möjligheterna till individanpassning är stora. Eleverna arbetar i sin egen takt och läraren/lärarna fungerar som handledare. Integrering med arbetslivet kan ske via kontakter med olika företag och specifika APL- och lärlingsplatser. Även handledaren på arbetsplatsen kan involveras i projektet som stöd och som medbedömare. Projektet är uppdelat i deluppgifter som omfattar ett kapitel. Projektet kan även användas som ett avslutande arbete, som i så fall blir en större avslutningsuppgift. Projektet Projekt starta butik kan mycket väl göras som ett verkligt uppdrag i samarbete med en butik och även kopplas ihop med Gymnasiearbetet. Projektet kan bedrivas i grupper (2 3 elever per grupp rekommenderas) men med många individuella arbetsinsatser. 8

9 Så kan du arbeta med läromedlet Använd företagskontakter Verkligheten kan i många fall vara den bästa skolan. Ett spännande sätt att studera affärsutveckling och ledarskap med H2000 Affärsutveckling och ledarskap att leda i praktiken är att eleverna först studerar ett kapitel så att de förstår hur det hänger ihop. Därefter arbetar de fram frågor kring det aktuella ämnet och kontaktar ett företag, som kan vara en APL- eller lärlingsplats eller något annat företag som de tycker verkar intressant. De får då en spegling av bokens fakta och kan jämföra med hur det kan gå till i verkligheten. Lärande utifrån problembaserade övningar Boken H2000 Affärsutveckling och ledarskap att leda i praktiken går även utmärkt att använda utan projekt och fältuppgifter. Man kan bygga undervisningen helt på fakta och de övningar som finns. Det finns ett rikligt utbud med intressanta problemorienterade övningar som ger många tillfällen till träning. Integration med andra ämnen och kurser Kursen affärsutveckling och ledarskap kan med fördel bedrivas i samarbete med andra ämnen och kurser inom både gymnasiegemensamma ämnen och programfördjupning. Exempelvis kan APL- och lärlingsuppgifterna genomföras i ämnesövergripande projekt. Aktuelltbevakning Affärsutveckling och ledarskap är områden som förändras snabbt. Därför finns också många möjligheter att få intressant information genom att studera artiklar om affärsutveckling i olika media. Följ vad som händer på Svensk Handel och detaljhandelsföretagens hemsidor. Det finns flera tidskrifter som är inriktade på handel. Ica-Nyheter, Dagens Handel och Market är några exempel. Som handlare och ansvarig för en butik gäller det att hänga med i vad som händer. Det är viktigt att även eleverna kommer in i det sättet att tänka. Du kan till exempel låta eleverna parvis ansvara för att ta fram och presentera en intressant nyhet eller debattartikel vid varje lektion. Eleverna kan följa olika betydelsefulla personer inom handeln via olika sociala medier. Du kan sedan ställa uppföljande frågor och få igång en diskussion i ämnet där ni också granskar källor och reflekterar över utvecklingen i frågan. 9

10 Så kan du arbeta med läromedlet Elevernas reflektioner över det egna lärandet När eleverna arbetar med ämnet affärsutveckling och ledarskap är det viktigt att de stannar upp och reflekterar över både sitt sätt att arbeta och sitt eget lärande. Syftet är att de ska förbättra sin förmåga succesivt. Ett tips är att du som lärare uppmanar eleverna till reflektion när ni är klara med ett moment. Det handlar om att eleverna får träna sin förmåga att reflektera och bedöma sin egen arbetsinsats och vad han eller hon har lärt sig. Innehåll i lärarhandledningen Kommentarer till fakta- och uppgiftsbokens text och uppgifter Powerpoint-bilder Handledning för projekt Lösningar till fakta- och uppgiftsbokens uppgifter Provuppgifter Facit till provuppgifter 10

11 Karriär i framtidens handel affärsutveckling och ledarskap Faktatexten Läroboken inleds med ett antal sidor som är tänkta både att inspirera och orientera inom området affärsutveckling och ledarskap. Tre områden är centrala genom hela läroboken Affärsutveckling Ledarskap Entreprenörskap När eleverna läst introduktionssidorna har de också fått en första förståelse för innehållet i boken och i kursen affärsutveckling och ledarskap. Förhoppningsvis kommer eleverna själva att få en helhetsbild av möjligheten till en framtida karriär och yrkesroll inom affärsutveckling och ledarskap. Ett tips är att du som lärare tar god tid tillsammans med eleverna för att resonera och reflektera kring vad affärsutveckling, ledarskap och entreprenörskap innebär. (PP 0:1). Låt eleverna läsa igenom porträttet om Bokskåpet på sidan 14. När eleverna läst detta är det lämpligt att ta upp diskussionen kring strukturförändringen inom handeln i allmänhet och bokförsäljningen i synnerhet. Hur ser dagens konkurrenssituation ut i branschen? PP 0:1 Tre centrala områden PP-bilder 11

12 Karriär i framtidens handel affärsutveckling och ledarskap 12

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

KONOMI HANDEL. Pejl. Låt eleverna möta verkligheten. på vardagsekonomin. Tävla och vinn! Läs mer på sid 3

KONOMI HANDEL. Pejl. Låt eleverna möta verkligheten. på vardagsekonomin. Tävla och vinn! Läs mer på sid 3 KONOMI HANDEL K U R S L I T T E R A T U R F Ö R G Y M N A S I E S K O L A O C H V U X E N U T B I L D N I N G 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Pejl på vardagsekonomin Tävla och vinn! Läs mer på sid 3 Låt eleverna möta

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Så tränas ditt självförtroende

Så tränas ditt självförtroende - en tidning från Stiftelsen Företagsam Så tränas ditt självförtroende Jobba med övningsföretag i klassen - för dig som gillar praktiskt arbete Lär dig mer om handelsbranschen - gör uppdrag på praktikplatsen

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

QR-koden som guide. En stadsvandring i Västra Orminge SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN

QR-koden som guide. En stadsvandring i Västra Orminge SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN QR-koden som guide En stadsvandring i Västra Orminge Författare: Stina Ekmark, Agneta Krohn och Emma Söderholm ARTIKEL NUMMER 16/2014 Skolportens

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar?

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? 144s Holmen ideal volym 100gr bulk 1,4 rygg = 14 mm Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? Ekonomi för chefer är en praktisk och lättöverskådlig bok för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Den

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Nedan lämnar jag kommentarer, funderingar och ett och annat råd till dig som lärare.

Nedan lämnar jag kommentarer, funderingar och ett och annat råd till dig som lärare. Information och kommunikation 1 Till lä rären Jag har efter bästa förmåga försökt ge detta läromedel det innehåll som Skolverket menar är centralt för kursen Information och kommunikation 1. Huruvida jag

Läs mer

Rättskunskap. Inledning

Rättskunskap. Inledning Rättskunskap Inledning Min e postadress är: christer.lorentzon@kub.trollhattan.se Rättskunskap är en obligatorisk kurs på gymnasiets ekonomiska gren, samhällsprogrammet. Samtidigt är det en allmänbildande

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane Att programmera med elever i åk 1-3 Ulrica Elisson Grane Vårterminen 2013 1 Syfte och målgrupp... 3 2 Beskrivning... 3

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ

LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ Förord Denna handbok är till för dig som på något sätt kommer i kontakt med meritportföljen. Med den här vill vi inspirera dig, hjälpa dig och framför allt ge dig tips

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer