Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland"

Transkript

1 Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland Steg 1: Kurs Vårdpedagogik- och handledning 25 gymnasiepoäng 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna anvisningar sid. 3 Dag1 Handledning och kommunikation sid. 4-5 Dag2 Att vara handledare sid. 6 Bilaga 1. Handledning- en del av vård- och omsorgspersonalens vardag sid.7 Bilaga 2. Gibbs reflektionscykel sid. 8 Bilaga 3. Elevsituationer sid. 9 Bilaga 4. Utvärdering sid

3 KURS Vårdpedagogik och handledning, 100 gymnasiepoäng Den här studiehandledningen skall guida dig i dina studier och i din yrkesroll som handledare och som elevansvarig handledare genom att skapa ökad förståelse och insikt i de processer och händelser som kan uppkomma i olika handledningssituationer. Kursen utförs i samarbete med utbildningsanordnare, arbetsgivare samt fackliga företrädare inom Vård och omsorgscollege Västmanland. Kursansvarig Lärare från Vård- och omsorgscollege Västmanland. Genomförande Varje kursdeltagare får en studiehandledning att arbeta efter. Kurslitteratur anskaffas av respektive arbetsgivare/arbetsplats. Vid varje kurstillfälle träffar ni lärare som ansvarar för dagen. Tiden mellan träffarna arbetar ni enskilt eller i grupp med olika hemuppgifter. Tid för detta hemarbete bör diskuteras med ansvarig chef innan kursstart. Steg 1, för blivande handledare (två halvdagar) Efter detta steg är du förberedd för att vara handledare åt studerande från Vård- och omsorgscollege. Handledarens uppgift är att stödja de studerande att uppnå målen för praktikperioden. Det innebär bl.a. en daglig reflektion med den studerande, medverka vid halvtidssamtal och slutbedömning. Kursen handlar om vad du som handledare behöver kunna för att den studerande ska lära sig så mycket som möjligt under den arbetsplatsförlagda utbildningen, APL. Kurslitteratur: Sanoma Utbildning, Vårdpedagogik- och handledning. Agneta Blohm, Hannu Sparre. ISBN Val av övrig referenslitteratur görs av respektive college. Förslag till annan litteratur återfinns även i kursboken. Vägar att nå målen Lektioner Diskussioner Intervjuer Praktiska övningar/rollspel Erfarenhetsutbyte Reflektion Litteratur KÄLLFÖRTECKNING Kom ihåg att alltid ange källförteckning på skriftliga inlämningsuppgifter! UTVÄRDERING Efter genomgången kurs görs en utvärdering utifrån kursplanens mål. 3

4 Steg 1, Handledning och kommunikation. Dag 1 (4t) Yrkeskompetens och handledningsfunktionen Syfte: Du ska skaffa dig kunskaper om handledning och olika typer av handledning. Du ska också skaffa dig kunskaper om hur reflektionen kan användas som ett verktyg i handledarsituationen. Du ska skaffa dig kunskaper i kommunikationens betydelse för att skapa intresse och motivation i handledningen. Du ska informera dig om vård- och omsorgscollege kvalitetskrav för APL. Du ska sätta dig in i Vård och omsorgscolleges olika bedömningsdokument. Material: Kursboken, bedömningsdokument för APL samt kursmål från kurserna som ska bedömas. Dokument gällande kvalitetskrav för APL inom Vård- och omsorgscollege. Innehåll 1. Allmän information 2. Vård- och omsorgscollege kvalitetskrav, mål, riktlinjer och åtaganden. 3. Handledning vad är det? 4. Kunskap och kompetens? Med utgångspunkt från kapitel ett och fem. 5. Gruppuppgift 1. (bil. 1) Redovisas på blädderblock. 6. Kommunikationens betydelse Utgångspunkt från kap två. 7. Gruppuppgift 2. Beskriv och ge exempel på hur du anpassar ditt agerande och din kommunikation utifrån den studerandes förutsättningar och behov. 4

5 Reflektera över hur du som handledare kan skapa förutsättningar för att den studerande ska kunna ta upp svåra ämnen utan att vara rädd för att det kan påverka bedömningen av praktiken. Diskutera i gruppen vilka, varför och om vad ni som handledare bör ha en regelbunden kommunikation med. Redovisning Muntlig uppföljning 8. Gibbs reflektionscykel 9. Genomgång av bedömningsdokumenten GY 11/VUX 12 Hemuppgift Inlämningsuppgift elevbeskrivning (individuellt alt parvis). Använd er utav bedömningsdokumenten och förbered er skriftligt inför en tvärgruppsredovisning nästkommande träff. Tänk på Gibbs reflektionscykel! 5

6 Steg 1, Att vara handledare Dag 2 (4t) Rollen som pedagog och handledare samt handledningsprocessen Syfte: Du ska under din yrkesverksamhet utveckla din yrkesroll mot ett professionellt förhållningssätt. Du ska reflektera över de synsätt värderingar, kunskaper m.m. som karakteriserar yrkeskompetens och professionalism inom vård- och omsorgsyrken. Du ska skaffa dig förståelse för handledning som pedagogisk process och förstå innebörden av modeller för handledning. Material: Kursboken Innehåll 1. Uppföljning av föregående kursdag och hemuppgift 2. Tvärgruppsredovisning Situationsbeskrivningarna. 3. Handledarrollen Med utgångspunkt från kapitel 6 och 7 i läroboken 4. Gruppdiskussion Diskutera och kom fram till vad ni menar med professionellt förhållningssätt inom vård och omsorgsyrket. Redovisning Muntligt i grupp. 5. Handledningsprocessen Med utgångspunkt från kapitel 7 i läroboken. Gruppdiskussion Diskutera och reflektera runt frågeställningarna i kursboken s. 1-7 s. 114 Redovisning: Muntligt i grupp. Avsluta med Gibbs Utvärdering 6

7 Bilaga 1. Handledning en del av vård- och omsorgspersonalens arbete. 1. Diskutera kring lärlingsmodellen och reflektionsmodellen och hur de används i dag i handledning. Jämför de olika modellerna, för- och nackdelar! 2. Diskutera vilken funktion och betydelse ett reflekterande förhållningssätt har för lärandet och för att synliggöra normer/värderingar under APL? Hur kan du stimulera till detta förhållningssätt? 3. Diskutera vad det innebär det att vara en förebild för den du handleder? 7

8 Bilaga 2. REFLEKTIONSCYKEL Reflektionscykeln enligt Gibbs (1988) ur Sarvimäki A (red) Reflektioner kring omvårdnad. FoU-rapport 51. Stockholm: Vårdförbundet Beskrivning. Vad hände? Handlingsplan. Vad skulle du göra om det händer igen? Känslor. Vad tänkte och kände du? Slutsats. Kunde du ha gjort något mera? Värdering. Vad var bra och vad var dåligt med erfarenheten? Analys. Hur kan du förstå situationen? 8

9 Bilaga 3. Elevbeskrivningar från några elevers praktiktid. 1. Emma är en mycket duktig elev som ser personens behov och har bra kontakt med dem. Hon utför alla arbetsuppgifter noggrant och omsorgsfullt. Däremot har hon svårt att passa tider och kommer ca 15 minuter för sent på morgonen. Hon har fem frånvarodagar på lika många tillfällen under sin 4- veckors period. Hur agerar du som handledare? Har det här beteendet någon betydelse för bedömningen. 2. Klara kommer punktligt varje dag och gör det som handledaren säger till att hon skall göra. Däremot har hon svårigheter i kontakten med personerna. Hon har svårt att ta i och hjälpa till med exempelvis den personliga hygienen. Handledaren upplever också att hon har en negativ attityd mot de gamla och arbetet. Hur skulle du vilja gå vidare med den här eleven? 3. Elsa är en mycket öppen och pratsam elev, hon pratar om allt och med alla. Hon berättar mycket om sig själv och sitt eget liv även för omsorgstagarna. De boende har klagat. Handledaren har vid flera tillfällen påtalat detta på olika sätt. Arbetsuppgifterna utför hon på ett bra och omsorgsfullt sätt. Hur tänker ni om Elsa? Vad skulle ni vilja säga till henne? Har det här någon betydelse för bedömningen? 4. Pernilla tillhör en av de yngre eleverna. Hon har ring i näsa och ögonbryn, håret är i tuppkam. Handledaren har fått bra kontakt med Pernilla och Pernilla klarar arbetsuppgifterna bra, däremot har en del personer reagerat på hennes utseende. Hur tänker ni? Vad skulle ni vilja säga till Pernilla? Har det här någon betydelse för bedömningen? 5. Nils klarar hjälpligt de praktiska arbetsuppgifterna. Hygienen är inte alltid den bästa. Nils är ofta grov i munnen och har ett manhaftigt sätt. Personalen känner intuitivt att han inte är passande för yrket. Hur tänker ni? Hur skulle ni vilja agera? 1

10 6. Gudrun saknar det vi kallar social kompetens. Hon är blyg, hälsar inte, har svårt att ta ögonkontakt. Hon har överhuvudtaget svårt att ta för sig och frågar aldrig vad hon skall göra, men gör det hon blir tillsagd. Handledaren hittar henne ofta sittande i personalrummet med en veckotidning. Hur tänker ni? Hur skulle ni vilja agera? 7. Anders är en punktlig och ordentlig elev som gör sina arbetsuppgifter med omsorg. Han är trevlig och lättsam att ha att göra med. Däremot kommer han aldrig till stadiet där han ska klara arbetsuppgifterna självständigt. Hur tänker ni, hur går ni vidare? Hur bedömer ni Anders? 8. Sandra är en mycket duktig elev, hon klarar sina arbetsuppgifter mycket bra. Det märks att hon har arbetat länge i vård och omsorg. Nu har Sandra varit borta nästan halva praktikperioden, samtidigt som det blev så olyckligt att flera av hennes planerade handledare blev sjuka. Hur tänker ni? Hur går ni vidare med Sandra? Hur bedömer ni Sandra? 9. Hans är en missnöjd elev. Han kritiserar vården och tycker inte att han har fått någon bra praktikplats då det inte finns något att göra. Han säger till handledaren och läraren att han redan kan det här och att han inte har lärt sig något nytt under sin praktik. Tillsammans med sin handledare har han ändrat schemat för att det skall passa hans privatliv dvs. han har så gott som helt och hållet avskaffat kvällsturerna. Hur tänker ni? Vad skulle ni vilja säga till Hans? Hur bedömer ni Hans? 10. Olga tillhör de nya svenskarna. Hon kommer ursprungligen från Afghanistan och har nu bott i Sverige i 5 år. Enligt sin religion får hon inte hjälpa en man med nedre toalett eller sätta kateter. Redan första praktikveckan går de tillsammans in till Nils som vill ha hjälp med nedre toalett. Handledaren märker vid detta tillfälle att Olga drar sig undan och detta upprepar sig sedan vid alla andra liknande tillfällen. Hur löser ni detta i arbetslaget? Hur bedömer ni Olga? 11. Gelavich som är en av våra nya svenskar kommer ursprungligen från Iran. Hon utför sina arbetsuppgifter utan problem, hon har ett bra 2

11 bemötande och är omtyckt av alla. Däremot talar hon dålig svenska, personalen kan ha svårt att förstå henne. Boende har aldrig klagat. Hur skulle ni vilja gå vidare med den här eleven? Hur bedömer ni Gelavich? 3

12 Bilaga 4. Vård- och omsorgscollege Västmanland Utvärdering i kursen Vårdpedagogik och handledning 100gymnasiepoäng Namn:... 1) Titta tillbaka på målen för denna kurs. Anser du att målen för kursen är uppfyllda? Motivera ditt svar!. 2) Markera på nedanstående skala, 1-5, (1=Mindre bra, 3=Bra, 5=Mycket bra) vad du anser om kursen när det gäller: - innehåll i kursen? - arbetssätt/arbetsmetoder? - redovisningsformer? - kurslitteratur? - lärarkontakt? - samarbetet i gruppen? 4

13 - den egna arbetsinsatsen? - helhetsintryck av kursen? hur har dina förslag och önskemål tillgodosetts under kursens gång? Eventuella kommentarer till ovanstående: 3) Har kursen bidraget med något i din roll som handledare? Ge gärna exempel! 4) Har du förslag till förändringar?. Utvärderingen lämnas in till kursansvarig lärare! 5

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen FoU-rapport 60:2009 Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen En uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen 2008-2009 Redaktörer Erica Byström & Mats Ericsson FoU Centrum för vård, omsorg

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Grattis - du ska bli handledare!

Grattis - du ska bli handledare! Grattis - du ska bli handledare! Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att handleda elever under praktik Att vara handledare för en elev på gymnasieskolan eller yrkeshögskolan kan vara både lärorikt, utvecklande

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan?

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet En gång varje termin ska du och ditt barn träffa läraren eller klassföre ståndaren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer