RAPPORT 2 STUDIE AV URVALSTEST PÅ TRAFIKVERKET RAPPORT 2. Anders Sjöberg Jakob Andrén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 2 STUDIE AV URVALSTEST PÅ TRAFIKVERKET RAPPORT 2. Anders Sjöberg Jakob Andrén"

Transkript

1 RAPPORT 2 STUDIE AV URVALSTEST PÅ TRAFIKVERKET RAPPORT 2 Anders Sjöberg Jakob Andrén

2 Copyright 2011 Assessio International AB.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 METOD 5 Undersökningsgrupp 5 Urvalsmodell 5 Kriterier 5 Bedömd prestation av cheferna 5 Egen bedömd arbetsprestation 6 Egen bedömning av arbetstrivsel 6 Statistiska beräkningar 6 RESULTAT 7 Urvalsmodellen och bedömd prestation av cheferna 7 Enskilda test och bedömd prestation av cheferna 7 Urvalsmodellen, enskilda test och egen bedömd prestation och arbetstrivsel 8 SLUTSATS 9 APPENDIX 1 10 APPENDIX 2 15 TRAFIKVERKET RAPPORT 2 3

4 INLEDNING Den första utvärderingen (se rapport 1) beskrivs i vilken utsträckning den föreslagna urvalsmodellen (se sid 5, rapport 1) är standardiserad, dvs hur väl den föreslagna modellen följs i praktiken. Det visade sig att den föreslagna modellen följs till 95% (se sid 10, rapport 1 ). I termer av ISO betyder detta att beslut är baserad på detaljerade regler och specifikationer med syfte att uppnå ett enhetligt bedömningsförfarande och tolkning av resultat så att tillvägagångssättet är detsamma för alla de kandidater som ingår i urvalet. Detta är en förutsättning för att kunna utvärdera hur effektiv urvalsmodellen är i praktiken. I ISO termer handlar detta om evidens; i vilken utsträckning tolkningen och användningen av bedömningsresultaten stämmer överens med syftet med bedömningen och även att tolkningsmodellen stöds av evidens och teori. Att modellen efterlevs är i sin tur givetvis en förutsättning för att kunna följa upp hur effektivt den fungerar i praktiken, dvs. att modellen verkligen plockar ut de bästa kandidaterna. Därför genomfördes denna studie där syftet var att undersöka i vilken utsträckning urvalsmodellen verkligen rekommenderade de bäst lämpade kandidaterna. De två övergripande hypoteserna var; 1. Trafikverkets urvalsmodell fungerar för att förutsäga arbetsprestation bedömd av närmaste cheferna 2. Trafikverkets urvalsmodell fungerar för att förutsäga egen bedömd arbetsprestation, arbetstrivsel och intention att stanna kvar i den tjänst de rekommenderats för Syftet med studien är också att föreslå förbättringar av urvalsmodellen. Därför analyserades även de enskilda testpoängen i förhållande till både chefernas bedömningar och den egna bedömningen. 4 TRAFIKVERKET RAPPORT 2

5 METOD Undersökningsgrupp Gruppen bestod av 50 sökande personer som blivit rekommenderade av Assessio till trafikledartjänst vid orterna Ånge (8), Gävle (8), Göteborg (3), Hallsberg (7), Malmö (12), Norrköping (5) och Stockholm (7). Av dessa är 37 män (74 %) och 13 kvinnor (26 %). Åldern varierade mellan 19 och 50 år (medel=30; SD=7). Sju personer har genomgått 2-årigt gymnasium, och resterande personer har genomgått 3-4 årigt gymnasium. Urvalsmodell Som beskrivs i rapport 1 (se sid 5) utgjordes urvalsmodellen av tre faktorer; personlighets-, intellektuella- och kognitiva faktorer. De testmetoder som valdes för att täcka in samtliga områden var PJP, MINT, Figuridentifikation, d2 Test of Attention och R11KB Kodifiering. Om kandidatens resultat låg över en viss gräns på samtliga tre områden (-1 SD) så rekommenderades kandidaten. Med andra ord föreligger inte nå gon kompensatorisk modell utan resultaten tol kas i enlighet med en urvalsmodell med fasta gränsvärden. Kriterier Två typer av kriterier samlades in; prestation bedömd av operativ chef och gruppchef samt självrapporterad data från de anställda i form av en arbetsmiljöenkät. Arbetsmljöenkäten utgjorde kompletterande information om den upplevda arbetsmiljön, medan chefernas prestationsskattningar utgjorde den primära källan till information om hur väl urvalsmodellen funge- rar. Samtliga item som administrerades i studien redovisas i appendix 1. Bedömd prestation av cheferna Som kriterie användes medelvärdet av den operativa chefen och gruppchefens bedömningar. P g a av att inte tillräckligt med svar inkommit på vissa frågor plockades dessa frågor bort från analysen. De frågor som inte finns med i analysen var frågorna; 2, 11, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Att särskilt de operativa cheferna inte svarat på frågor beror förmodligen på att de upplever att de inte kan besvaras pga att de inte har tillräcklig information om medarbetarna. De frågor som handlade om normbrytande beteende (fråga 25-30) visade inte på någon variation (få av de anställda uppvisade dessa beteenden på arbetsplatsen). Därför plockades dessa bort från analysen. Sammanlagt hade 42 personer kompletta data som ingick i analysen. En särskild källa till variation i prestation fanns mellan enheterna. Den troliga orsaken till variation mellan enheterna ansågs vara mätfel snarare än verkliga skillnader, eftersom cheferna bara kan jämföra individer på respektive arbetsplats. Därför korrigerades resultat genom att varje enhet inomgruppstandardiserades. Detta betyder att varje enhet utgör en egen valideringsstudie, innan resultatet behandlas tillsammans. Reliabiliteten mellan den operativa- och gruppchefen var extrem hög efter att denna korrigering genomförts (ICC=.90). Detta betyder att gruppchefen och operativa chefen på varje enhet hade liknande uppfattning vilka som presterade bäst på varje enhet. TRAFIKVERKET RAPPORT 2 5

6 Sammanlagt bestod arbetsprestationsmåttet av 20 frågor som speglar de anställdas problemlösningsförmåga (löser problem på egen hand), initiativförmåga (tar befäl över situationer) och interpersonella förmåga (är positiv). Det övergripande måttet på arbetsprestation (alpha=.96) relaterades till ett item som speglar om medarbetaren ligger över eller under genomsnittet i arbetsprestation. Både för gruppchefer (r=.83) och för operativa chefer (r=.81) fanns det ett starkt samband mellan indexet arbetsprestation och detta item. Den goda överensstämmelsen mellan chefernas bedömningar, (uttryckt i ett reliabilitetsmått; ICC=.90), gav stöd för att bedömningarna utgör ett reliabelt mått på arbetsprestation. Därför lades båda chefernas skattning ihop till ett prestationsmått. Egen bedömd arbetsprestation Detta mått utgjordes av fem frågor till de anställda hur de uppfattar sin egen prestation på arbetet i form av initiativtagande och eget självförtroende i sin yrkesroll (alpha=.67). Detta mått utgör även detta ett prestationsmått av betydelse då detta säger något om hur medarbetarna uppfattar att de klarar arbetsuppgifterna på enheten. Egen bedömning av arbetstrivsel Detta mått bestod av sex frågor till de anställda hur väl de trivs i arbetet och i vilken grad de vill fortsätta arbeta inom yrket (alpha=.85). Detta mått är mer av känslomässig karaktär i förhållande till övriga mått i studien. Arbetstrivsel speglar medarbetarens känsla av trivsel på enheten och intention därför att stanna i arbetet. Statistiska beräkningar Tre sambandsmått beräknades för att utvärdera modellen. Först beräknades det bivariata sambandet mellan de oberoende variablerna och kriteriet arbetsprestation. Sedan genomfördes en regressionsanalys för att utvärdera hur den sk operationella validiteten i urvalsmodellen, dvs hur väl de tre poängen på faktorerna; personlighets-, intellektuella- och kognitiva faktorer förutsäger hur väl medarbetarna presterar. Vissa resultat kompletterades även med oddskvotsberäkningar. Denna typ av undersökning som benämnas predicerande validering har två metodologiska problem; 1. Medarbetarna i studien har valts ut på de faktorer som ingår i studien, vilket betyder beskuren spridning bland medarbetarna på de variabler som ska utvärderas. 2. Det finns ett mätfel i kriteriet, dvs cheferna är inte till 100% överens i deras skattningar. Dessa två problem finns alltid i denna typ av studie och kommer därför att korrigeras för i denna undersökning. De resultat som visas i tabellerna nedan är korrigerade för beskuren spridning och reliabilitetsbrister i kriteriet. De värden som använts i korrigeringen redovisas i appendix 2 (μ respektive alpha). För formeln som används vid korrigeringen, se Sjöberg (2009)*. Det sammantagna måttet redovisas i en multipel korrelation (R) och utgör det statistiska måttet på effektivitet av prediktorerna, dvs urvalsmodellen. Som komplettering till dessa resultat genomfördes analyser av enskilda test; PJP, MINT och Kognitiva test (R11KB, D2 och Figuridentifikation). * Sjöberg (2009). Lämplighetspoäng i PJP, Manualsupplement. Assessio International AB. 6 TRAFIKVERKET RAPPORT 2

7 RESULTAT Urvalsmodellen och bedömd prestation av cheferna Samtliga resultat redovisas i appendix 2. I tabell 1 sammanfattas resultatet i form av linjära sambandet (ρ) mellan prediktorerna, personlighets-, intellektuella- och kognitiva faktorer och kriteriet arbetsprestation. Dessutom redovisas respektive vikt av varje faktor när de andra faktorerna hålls konstant (beta, β) och den operationella validiteten av hela urvalsmodellen (R). Tabell 1. Urvalsmodell och arbetsprestation. Arbetsprestation Faktor ρ β Personlighetsfaktorer -0,06-0,13 Intellektuella faktorer 0,40 0,30 Kognitiva faktorer 0,38 0,26 R 0,48 Resultatet i Tabell 1 visar att den sammantagna modellens validitet ligger på en hög nivå (R=.48). Av de olika faktorerna som använts för beslut vilka individer som plockats ut är det särskilt intellektuella och kognitiva faktorer som bidrar till det höga sambandet. Personlighet har en svaga negativ effekt på bedömningen av cheferna. Sammantaget ger detta stöd för urvalsmodellen, men närmare granskning bör göras av de personlighetsmässiga faktorerna. För att förtydliga resultatet har det ovan nämnda sambandet räknats om till oddskvot. Odds kvot är ett mått på hur sannolikt en händelse kommer att inträffa. För att illustrera detta har varje variabel delats på mitten (vid medelvärdet). Vi får således ett lågt (under medel) och ett högt värde (över medel) på både vår urvalsmodell och bedömd arbetsprestation. Den beräknade oddskvoten säger hur sannolikt det är att en individ hamnar över medel på prestation (istället för under medel i prestation) givet att medarbetaren ligger över medel på faktorerna i urvalsmodellen Om urvalsmodellens effektivitet utvärderas med oddskvot istället för korrelation (R=0,48) skulle det betyda att det är nästan fyra (3,7) gånger större chans att individen hamnar över medel i prestation istället för under medel om individen väljs ut över medelvärdet för respektive faktor. Enskilda test och bedömd prestation av cheferna Resultatet av de enskilda testen visas i Tabell 2. Resultatet visar att PJP, MINT och kognitionstesten visar på en positiv effekt på arbetsprestation. I PJP är det särskilt kapacitetsdelen som bidrar till detta samband. I MINT är det övergripande integritetsmåttet som ger en effekt och av kognitionstesten, som bidrar något mindre till att förklara variationen i kriteriet, är det figuridentifikation och R11 KB som står för ett visst förklaringsvärde av arbetsprestationen. För att testa alla möjliga kombinationer av test för att maximalt förutsäga arbetsprestation behandlades alla test i en och samma analys. Även om resultatet visade på en något bättre prediktion (R=.52) i jämförelse med tidigare analyser som redovisas i tabell 1 och tabell 2, så visade TRAFIKVERKET RAPPORT 2 7

8 Tabell 2. Enskilda test och bedömd prestation av cheferna. Arbetsprestation Test R Faktorer inom testen PJP 0.40 Kapacitet MINT 0.31 Integritet Kognition 0.28 Figuridentifikation; R11KB Tabell 3. Enskilda test och bedömd prestation av cheferna. Faktor Arbetsprestation β Kapacitet (PJPk) 0,33 Integritet (MINT) 0,28 R 0,46 detta får betraktas som en tidig prestations mätning, andra faktorer kan vara mer betydande över en längre tidshorisont. Urvalsmodellen, enskilda test och egen bedömd prestation och arbetstrivsel Trettiofyra personer hade kompletta data som ingick i analysen. I Tabell 4 redovisas de linjära sambanden mellan urvalsmodellen och självrapporterad prestation samt de enskilda testens samband med kriterierna. De samband som är signifikanta är markerad med fet stil. I urvalsmodellen är det de kognitiva testen som bidrar med att förklara variationen i självrapporterad prestation. Arbetstrivsel kan ej förutsägas med befintlig urvalsmodell. När det gäller enskilda test så är det integritetsmåttet och uppgiftsmåttet i MINT som predicerar prestation. Det är endast relationsorientering som bidrar med att förutsäga arbetstrivsel bland de anställda. det sig vara främst två faktorer i testen som förklarade mesta delen av chefernas bedömning; PJPk och integritetsmåttet i MINT (R=.46). I Tabell 3 visas resultatet av att endast använda integritetsmåttet i MINT och PJPk. Resultatet visar att urvalsmodellen förmodligen kan effektiviseras genom att använda ett allmän begåvningstest och integritetsmåttet som urvalsmetod för att förutsäga arbetsprestation, de andra testbatterierna kan användas som komplement men får betraktas i sammanhanget som något överflödiga. Att medarbetare som ligger på höga värden på kapacitet och integritet har ca 3,5 gånger större chans att vara högpresterande medarbetare i jämförelse med de som inte hamnar högt på integritet och PJPk får betraktas i sammanget utgöra en bra modell för testning av trafikverkets kandidater. Detta resultat bör dock följas upp med senare mätningar då Tabell 4. Resultat självrapporterad data. Prestation Arbetstrivsel Urvalsmodell ρ ρ Personlighets faktorer 0,32-0,05 Intellektuella faktorer -0,09 0,02 Kognitiva faktorer 0,60-0,11 Enskilda test ρ ρ Stabilitet 0,36-0,10 Livlighet 0,30-0,10 Målmedvetenhet 0,30-0,04 Sympatiskhet 0,48 0,39 Kapacitet -0,22 0,05 Integritet 0,67 0,07 Relation -0,39 0,51 Uppgift 0,59 0,00 R11KB 0,17 0,20 D2 0,44-0,12 Figuridentifikation 0,36 0,33 8 TRAFIKVERKET RAPPORT 2

9 SLUTSATS Resultatet visar att både att den befintliga urvalsmodellen fungerar men också att den kan förbättras. Det är särskilt två saker som bör lyftas fram. Ett allmänt begåvningstest av karaktären kapacitet i PJP bör användas i kommande urvalsmodeller därför att det visat sig att detta test förutsäger arbetsprestation bedömd av cheferna. Ett integritetstest av karaktären MINT bör användas i kommande urvalsmodeller därför att det visat sig att detta test förutsäger arbetsprestation bedömd av cheferna Att använda MINT stöds även av det preliminära resultatet av de egna bedömningarna av prestation och arbetstrivsel där samtliga mått i MINT bidrog att förklara variationen bland de anställda. Resultaten stödjer sammantaget trafikverkets urvalsmodell. Kontinuerliga utvärderingar bör göras i framtiden för att utröna om resultaten förändras över tid. TRAFIKVERKET RAPPORT 2 9

10 APPENDIX 1 Skattningsschema Medarbetarens namn: Börja med att skatta medarbetarens övergripande arbetsprestation på skalan nedan. Sätt en ring runt den siffra (0 10) som du anser motsvarar medarbetarens övergripande arbetsprestation Medarbetarens arbetsprestation ligger klart över genomsnittet vilket är ett resultat av medarbetarens ansträngningar och kvalifikationer Medarbetarens arbetsprestation är genomsnittlig och i enlighet med de arbetskrav som förväntas uppfyllas Medarbetarens arbetsprestation ligger klart under genomsnittet vilket beror på medarbetarens brist på ansträngning och kvalifikationer. Fortsätt på nästa sida Assessio International AB, All kopiering och spridning av ingående uppgifter förbjuden. 10 TRAFIKVERKET RAPPORT 2

11 Instruktion Nedan följer ett antal påståenden som beskriver hur medarbetaren fungerar på arbetsplatsen. Ta ställning till hur väl varje påstående stämmer överens med din egen uppfattning om medarbetaren. Ringa in den siffra som motsvarar ditt svar enligt skalan 1 = Stämmer inte alls, till 7 = Stämmer helt. Om du anser att du inte har tillräckligt med information om medarbetaren för att kunna ta ställning till påståendet, lämna raden tom och gå vidare till nästa påstående. Ringa endast in en siffra för varje påstående. Medarbetaren Stämmer inte alls Stämmer helt 1 är avspänd och lätt att ha att göra med. 2 har goda färdigheter i att uttrycka sig skriftligt. 3 blir sällan arg. 4 har goda färdigheter i att uttrycka sig muntligt. 5 litar på andra är inte misstänksam. 6 löser problem på egen hand. 7 kommer väl överens med överordnade. 8 löser kreativt nya problem som uppstår. 9 tar initiativ löser problem på egen hand. 10 upptäcker när något är fel. 11 är tävlingsinriktad. 12 är uppmärksam på saker som avviker. Fortsätt på nästa sida TRAFIKVERKET RAPPORT 2 11

12 Medarbetaren Stämmer inte alls Stämmer helt 13 är positiv. 14 gör rätt sak i rätt ordning. 15 tar befäl över situationer. 16 minns viktiga saker. 17 har utstakade karriärmål. 18 skapar sig snabbt förståelse för problem som uppstår i arbetet. 19 är varm och vänlig till sättet. 20 har ett bra lokalsinne. 21 arbetar hårt. 22 kan fokusera på en uppgift utan att bli distraherad. 23 presterar så bra som möjligt. 24 kan skifta mellan olika arbetsuppgifter utan att det påverkar kvaliteten. Fortsätt på nästa sida 12 TRAFIKVERKET RAPPORT 2

13 Instruktion Nedan följer fler påståenden om hur medarbetaren fungerar på arbetsplatsen. Ta ställning till hur väl varje påstående stämmer överens med din uppfattning om medarbetaren. Ringa in den siffra som motsvarar ditt svar enligt skalan 1 = Aldrig till 7 = Dagligen. Om du anser att du inte har tillräckligt med information om medarbetaren för att ta ställning till påståendet, lämna raden tom och gå vidare till nästa påstående. Ringa endast in en siffra för varje påstående. Medarbetaren Aldrig Dagligen 25 har tagit hand om privata angelägenheter på arbetstid. 26 har skojat på arbetskamraternas bekostnad. 27 har tagit med sig saker från arbetsplatsen utan lov. 28 har sårat någon på arbetet. 29 har tagit längre eller fler raster än vad som är tillåtet. 30 har kommenterat eller skämtat om andras ursprung eller religion. 31 har kommit för sent till arbetet. 32 har uppträtt hotfullt mot andra på arbetet. 33 har kommit till arbetet påverkad av droger eller alkohol. 34 har betett sig ohyfsat mot arbetskamrater eller kunder. 35 Utifrån det du vet om medarbetarens arbetsprestation och hur hon/han fungerar på arbetsplatsen, skulle du anställa henne/honom på nytt? Ringa in lämpligt svar JA NEJ Assessio International AB, All kopiering och spridning av ingående uppgifter förbjuden AS/CA TRAFIKVERKET RAPPORT 2 13

14 Egen bedömning Namn Läs noga igenom varje påstående och sätt ett kryss i den ruta som bäst stämmer överens med Din uppfattning. Svara så uppriktigt som möjligt Stämmer inte alls Stämmer helt 1 Jag trivs på mitt arbete Jag känner tillfredsställelse med mitt arbete Jag är nöjd med det arbete jag har I mitt arbete försöker jag alltid leva upp till god kvalitet Jag tar initiativ för att lösa problem i arbetet Jag gör alltid mitt bästa i arbetet Jag är trygg och kompetent i min yrkesroll Jag klarar av de flesta situationer som dyker upp i mitt arbete Det känns ofta som om organisationens problem är desamma som mina egna problem Organisationen har stor personlig betydelse för mig Jag tycker om att berätta för vänner och bekanta att jag arbetar i denna organisation Jag har en stark känsla av samhörighet med den organisation jag arbetar för Jag tänker ofta på att byta arbete Om jag får tillfälle kommer jag att byta arbete Jag söker aktivt efter andra arbeten Tack för Din medverkan 14 TRAFIKVERKET RAPPORT 2

15 APPENDIX 2 Bedömd Egen bedömd Egen bedömd arbetsprestation (N=42) prestation (N=34) arbetstrivsel (N=34) Urvalsmodell Alpha μ r ρ r ρ r ρ Personlighetsfaktorer Intellektuella faktorer * Kognitiva faktorer * * Stabilitet Livlighet Målmedvetenhet Sympatiskhet Kapacitet * MINT * * Relation * 0.51 Uppgift * R11KB D Figuridentifikation * (ρ <.10); Alpha = Cronbach Alpha; μ = beskuren spridning; r = observerat värde; ρ = värde korrigerat för beskuren spridning i prediktorerna och reliabilitetsbrister i kriteriet (ICC=.90). TRAFIKVERKET RAPPORT 2 15

RAPPORT 1 STUDIE AV URVALSTEST PÅ TRAFIKVERKET RAPPORT 1. Anders Sjöberg Jakob Andrén

RAPPORT 1 STUDIE AV URVALSTEST PÅ TRAFIKVERKET RAPPORT 1. Anders Sjöberg Jakob Andrén RAPPORT 1 STUDIE AV URVALSTEST PÅ TRAFIKVERKET RAPPORT 1 Anders Sjöberg Jakob Andrén Copyright 2011 Assessio International AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 PRE-ASSESSMENT 5 ASSESSMENT DELIVERY 6 ASSESSMENT

Läs mer

Utvald med omsorg. Kvalitetssäkrad rekrytering av omsorgspersonal med PJP

Utvald med omsorg. Kvalitetssäkrad rekrytering av omsorgspersonal med PJP Utvald med omsorg Kvalitetssäkrad rekrytering av omsorgspersonal med PJP Med hjärtat i historien och blicken mot framtiden Två gamla städer i en kommun Kungälv med tusenåriga anor. Gränsstad med strategiskt

Läs mer

Differentiell psykologi

Differentiell psykologi Differentiell psykologi Tisdag 25 september 2012 Frågestund Repetition Agenda Skillnader i definitioner mellan underlagen Statistik Instuderings- och tentamensfrågor Regressionsdiagnostik Fråga om Reliabilitet

Läs mer

Tolkningsrapport. Namn: Anna Karlsson. E-postadresser: Födelseår: Testdatum: Rapport beställd av:

Tolkningsrapport. Namn: Anna Karlsson. E-postadresser: Födelseår: Testdatum: Rapport beställd av: Tolkningsrapport Namn: E-postadresser: Anna Karlsson Anna.Karlsson@assessio.se Födelseår: 1980 Kön: Nationalitet: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Ledarskapserfarenhet: Arbetstyp: Kvinna Sverige kandidat

Läs mer

Tolkningsrapport. Namn: Anna Karlsson. E-postadresser: Födelseår: ingenting utöver grundskola. Ledarskapserfarenhet:

Tolkningsrapport. Namn: Anna Karlsson. E-postadresser: Födelseår: ingenting utöver grundskola. Ledarskapserfarenhet: Tolkningsrapport Namn: E-postadresser: Anna Karlsson Anna.Karlsson@mail.com Födelseår: 1966 Kön: Nationalitet: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Ledarskapserfarenhet: Arbetstyp: Kvinna Sverige ingenting

Läs mer

Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal

Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal Namn: Kön: Ålder: Adress: Postadress: Telefon dagtid: Telefon kvällstid: Mobil: E-post: Högsta utbildning: Övrig utbildning: Nuvarande arbete/befattning: Nuvarande

Läs mer

Redovisade validitetskoefficienter för Psykometrikas testfaktorer

Redovisade validitetskoefficienter för Psykometrikas testfaktorer Valideringsstudie 1. Var: Stockholm. När: våren 2007. Vem: Konsultorganisation med 10 bedömda konsulter. Hur: Hela testpaketet användes. Bedömning av kriterievaliditet av överordnad chef. Denne bedömde

Läs mer

Korrelation kausalitet. ˆ Y =bx +a KAPITEL 6: LINEAR REGRESSION: PREDICTION

Korrelation kausalitet. ˆ Y =bx +a KAPITEL 6: LINEAR REGRESSION: PREDICTION KAPITEL 6: LINEAR REGRESSION: PREDICTION Prediktion att estimera "poäng" på en variabel (Y), kriteriet, på basis av kunskap om "poäng" på en annan variabel (X), prediktorn. Prediktion heter med ett annat

Läs mer

GRANSKNINGSUNDERLAG. Te knis k de l. Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete

GRANSKNINGSUNDERLAG. Te knis k de l. Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete 1 GRANSKNINGSUNDERLAG Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete Te knis k de l Namn på granskat instrument Namn på granskare En he t

Läs mer

i samarbete med LPADATA Bertil Mårdberg, professor Josefin Södergård, Göteborg Stad

i samarbete med LPADATA Bertil Mårdberg, professor Josefin Södergård, Göteborg Stad Bertil Mårdberg, professor Josefin Södergård, Göteborg Stad Assessment Center Guidelines and Ethical Considerations for Assessemnt Center Operations International Journal of Selection and Assessment Volume

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer

Instuderingsfrågor till avsnittet om statistik, kursen Statistik och Metod, Psykologprogrammet på KI, T8

Instuderingsfrågor till avsnittet om statistik, kursen Statistik och Metod, Psykologprogrammet på KI, T8 1 Instuderingsfrågor till avsnittet om statistik, kursen Statistik och Metod, Psykologprogrammet på KI, T8 Dessa instuderingsfrågor är främst tänkta att stämma överens med innehållet i föreläsningarna,

Läs mer

Psytest AB s METODKATALOG. Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se

Psytest AB s METODKATALOG. Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se Psytest AB s METODKATALOG Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se Innehållsförteckning Sida 2 Psytest AB 3 LSI-Ledarstilsinventorium 4 LSI-Omvärldsanalys 5 BP-Basprofil 6 Begåvningstest

Läs mer

Intelligens. g-faktorn och dess samvariation med arbetsprestation.

Intelligens. g-faktorn och dess samvariation med arbetsprestation. Intelligens. g-faktorn och dess samvariation med arbetsprestation. Andreas Samuelsson Handledare: Anders Sjöberg C-uppsats, PSYKOLOGI III, 15 HP, HT 2010 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Regressionsanalys med SPSS Kimmo Sorjonen (2010)

Regressionsanalys med SPSS Kimmo Sorjonen (2010) 1 Regressionsanalys med SPSS Kimmo Sorjonen (2010) 1. Multipel regression 1.1. Variabler I det aktuella exemplet ingår följande variabler: (1) life.sat, anger i vilket utsträckning man är nöjd med livet;

Läs mer

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar September 2013 Psykologisk Metod AB http://www.psykologisk-metod.se/ Box 50 e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet i ett nötskal:

Läs mer

Försök att skriva svaren inom det utrymme på sidan som finns. Skriv tydligt! Svara sammanhängande och med enkla, tydliga meningar.

Försök att skriva svaren inom det utrymme på sidan som finns. Skriv tydligt! Svara sammanhängande och med enkla, tydliga meningar. KOD: Kurskod: PC1307, PC1546 Kursnamn: Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik, Forskningsmetodik och fördjupningsarbete Provmoment: Forskningsmetodik Ansvarig lärare: Uta Sailer (Tel.: 786 1700) Tentamensdatum:

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Differentiell psykologi

Differentiell psykologi Differentiell psykologi Torsdag 8 september 2011 Reliabilitet Dagens agenda MDI skattningsövning resultat av kriterietolkning Värt att veta om normalfördelningen Frågesport Kort info om kursboken : Personality

Läs mer

Differentiell psykologi

Differentiell psykologi Differentiell psykologi Tisdag 20 september 2011 Integrering och frågestund Moment II: Personlighet och intelligens Petter Gustavsson 20 september 20112 Upplägg: Momentansvarig: Petter Första veckan: Intelligens

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Generell begåvning och personlighetsdrag i Femfaktormodellen : Träffsäkra prediktorer för konsulters arbetsframgång? Kia Gram och Sara Eriksson Handledare: Johnny Hellgren C-UPPSATS, PSYKOLOGI III, VT

Läs mer

Metod1. Intervjuer och observationer. Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier. forskningsetik

Metod1. Intervjuer och observationer. Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier. forskningsetik Metod1 Intervjuer och observationer Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier forskningsetik 1 variabelbegreppet oberoende variabel beroende variabel kontroll variabel validitet Centrala

Läs mer

Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen mellan medkänsletillfredsställelse och empatitrötthet ser ut i ditt liv.

Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen mellan medkänsletillfredsställelse och empatitrötthet ser ut i ditt liv. Skattningsformuläret PROQOL (PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE SCALE) för att bedöma professionell livskvalitet till svenska av Anna Gerge 2011 Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

Utilizing research in the practice of personnel selection: General mental ability, personality, and job performance

Utilizing research in the practice of personnel selection: General mental ability, personality, and job performance Utilizing research in the practice of personnel selection: General mental ability, personality, and job performance Dr Sofia Sjöberg Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi Syftet med avhandlingen

Läs mer

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204)

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204) ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Idrott B Vetenskaplig metod EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204) Examinationen består av 11 frågor, flera med tillhörande följdfrågor. Besvara alla frågor i direkt

Läs mer

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska Innehåll I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Hypotesprövnig Statistiska analyser Parametriska analyser Icke-parametriska analyser Univariata analyser Univariata analyser

Läs mer

För logitmodellen ges G (=F) av den logistiska funktionen: (= exp(z)/(1+ exp(z))

För logitmodellen ges G (=F) av den logistiska funktionen: (= exp(z)/(1+ exp(z)) Logitmodellen För logitmodellen ges G (=F) av den logistiska funktionen: F(z) = e z /(1 + e z ) (= exp(z)/(1+ exp(z)) Funktionen motsvarar den kumulativa fördelningsfunktionen för en standardiserad logistiskt

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Psytest AB s. Metodkatalog. Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se

Psytest AB s. Metodkatalog. Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se Psytest AB s Metodkatalog Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se Innehållsförteckning Sida 2 Psytest AB 3 LSI-Ledarstilsinventorium II 4 LSI360 5 BP-Basprofil 6 Expertsystem 7 Begåvningstest

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

GMF- Generell Motorisk Funktionsbedömning

GMF- Generell Motorisk Funktionsbedömning 2016-03-07 Socialstyrelsen kvalitetsgranskar standardiserade bedömningsmetoder GMF- Generell Motorisk Funktionsbedömning GMF är ett screeninginstrument för identifiering och kvantifiering av problem relaterade

Läs mer

Regression med Genetiska Algoritmer

Regression med Genetiska Algoritmer Regression med Genetiska Algoritmer Projektarbete, Artificiell intelligens, 729G43 Jimmy Eriksson, jimer336 770529-5991 2014 Inledning Hur många kramar finns det i världen givet? Att kunna estimera givet

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

SKILLSS. LSS verksamheter

SKILLSS. LSS verksamheter SKILLSS - En ny evidensbaserad 1 kvalitetssäkringsmetod för LSS verksamheter SKILLSS är en strukturerad, Kvalitetssäkrad, Innovativ och Lärande metod för LSS verksamheter. SKILLSS har som syfte att utveckla

Läs mer

Poissonregression. E(y x1, x2,.xn) = exp( 0 + 1x1 +.+ kxk)

Poissonregression. E(y x1, x2,.xn) = exp( 0 + 1x1 +.+ kxk) Poissonregression En lämplig utgångspunkt om vi har en beroende variabel som är en count variable, en variabel som antar icke-negativa heltalsvärden med ganska liten variation E(y x1, x2,.xn) = exp( 0

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Poängsättning COPSOQ II, Sverige

Poängsättning COPSOQ II, Sverige Poängsättning COPSOQ II, Sverige Hur beräknar man medelvärden och fördelningar? I COPSOQ-enkäten används följande metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar: 1. För varje enskild fråga

Läs mer

AGERUS SYSTEM UNDERSÖKNINGSRESULTAT UNDERSÖKNINGEN. MdH 2013 RAPPORT SKAPAD ORG. ENHET. +MdH SVARSFREKVENS. 66,7 % (644 av 965)

AGERUS SYSTEM UNDERSÖKNINGSRESULTAT UNDERSÖKNINGEN. MdH 2013 RAPPORT SKAPAD ORG. ENHET. +MdH SVARSFREKVENS. 66,7 % (644 av 965) AGERUS SYSTEM UNDERSÖKNINGSRESULTAT UNDERSÖKNINGEN MdH 2013 RAPPORT SKAPAD 2013-11-14 ORG. ENHET +MdH SVARSFREKVENS 66,7 % (644 av 965) 1 Till läsaren Detta är en sammanfattning av undersökningsresultatet

Läs mer

Föreläsning 1. Repetition av sannolikhetsteori. Patrik Zetterberg. 6 december 2012

Föreläsning 1. Repetition av sannolikhetsteori. Patrik Zetterberg. 6 december 2012 Föreläsning 1 Repetition av sannolikhetsteori Patrik Zetterberg 6 december 2012 1 / 28 Viktiga statistiska begrepp För att kunna förstå mer avancerade koncept under kursens gång är det viktigt att vi förstår

Läs mer

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen Sammanfattning En väl fungerande omsorg om gamla människor står högt på den politiska dagordningen i Sverige. Äldreomsorg är en tung post i Sveriges samlade offentliga utgifter. År 2011 uppgick kommunernas

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

UTBILDNINGSJOURNAL. . är elev på Hantverksprogrammet med inriktning förberedande utbildning i frisöryrket och går nu i åk..

UTBILDNINGSJOURNAL. . är elev på Hantverksprogrammet med inriktning förberedande utbildning i frisöryrket och går nu i åk.. UTBILDNINGSJOURNAL. är elev på Hantverksprogrammet med inriktning förberedande utbildning i frisöryrket och går nu i åk.. Elevens ansvariga lärare under denna termin är I skolan har vi olika steg i utbildningen

Läs mer

kodnr: 2) OO (5p) Klassindelningar

kodnr: 2) OO (5p) Klassindelningar kodnr: 1) KH (10p) a) Förklara innebörden av kausalitetsbegreppet i ett kvantitativt-metodologiskt sammanhang (2p) b) Förklara innebörden av begreppet nonsenssamband (2p) c) Argumentera för och motivera

Läs mer

Assessios webb-baserade testsystem

Assessios webb-baserade testsystem Assessios webb-baserade testsystem www.assessio.com/webtest Användaranvisning för Predicting Job Performace PJP för Organisations- och Testadministratörer 1 Inledning I testsystemet finns fyra olika roller

Läs mer

Finns det vissa typer av människor som du inte gillar?

Finns det vissa typer av människor som du inte gillar? Finns det vissa typer av människor som du inte gillar? Oavsett hur våra fördomar ser ut så har vi preferenser om vad vi tycker om och vad vi inte riktigt gillar. De flesta skulle nog hålla med om att alla

Läs mer

Preliminära lösningar för Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) Statistiska institutionen, Uppsala universitet

Preliminära lösningar för Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) Statistiska institutionen, Uppsala universitet Preliminära lösningar för Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) 2016-01-13 Statistiska institutionen, Uppsala universitet Uppgift 1 (20 poäng) A) (4p) Om kommunens befolkning i den lokala arbetsmarknaden

Läs mer

Mål - Resultat - Lön. transportgruppen.se

Mål - Resultat - Lön. transportgruppen.se Mål - Resultat - Lön transportgruppen.se Lönsam lönesättning - Sätt rätt lön TransportGruppen, februari 2014 Mål - Resultat - Lön INLEDNING FÖRETAGSMÅL OCH INDIVIDMÅL MÅL I ARBETET MOTIVERAR ATT SKAPA

Läs mer

Två innebörder av begreppet statistik. Grundläggande tankegångar i statistik. Vad är ett stickprov? Stickprov och urval

Två innebörder av begreppet statistik. Grundläggande tankegångar i statistik. Vad är ett stickprov? Stickprov och urval Två innebörder av begreppet statistik Grundläggande tankegångar i statistik Matematik och statistik för biologer, 10 hp Informationshantering. Insamling, ordningsskapande, presentation och grundläggande

Läs mer

Bilaga 3. Tema: Hälsa och arbetstillfredsställelse

Bilaga 3. Tema: Hälsa och arbetstillfredsställelse Bilaga 3 Tema: Hälsa och arbetstillfredsställelse Hur påverkar vårdorganisationen hälsa och säkerhet för patienter och personal? Diskussionsunderlag från RN4CAST-projektet Tema 3 Ha lsa och arbetstillfredssta

Läs mer

2016:26 B. Tillit på jobbet

2016:26 B. Tillit på jobbet 2016:26 B Tillit på jobbet Innehåll Sammanfattande iakttagelser 5 1 En undersökning om tillit på jobbet 9 2 Kartläggning av tillit på jobbet 13 3 Kartläggning av detaljstyrning och kontroll 19 4 Kartläggning

Läs mer

Analytisk statistik. Mattias Nilsson Benfatto, PhD.

Analytisk statistik. Mattias Nilsson Benfatto, PhD. Analytisk statistik Mattias Nilsson Benfatto, PhD Mattias.nilsson@ki.se Beskrivande statistik kort repetition Centralmått Spridningsmått Normalfördelning Konfidensintervall Korrelation Analytisk statistik

Läs mer

Multipel regression och Partiella korrelationer

Multipel regression och Partiella korrelationer Multipel regression och Partiella korrelationer Joakim Westerlund Kom ihåg bakomliggande variabelproblemet: Temperatur Jackförsäljning Oljeförbrukning Bakomliggande variabelproblemet kan, som tidigare

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Kompetensbedömning inför

Kompetensbedömning inför Kompetensbedömning inför validering (Fylls i av arbetsgivaren) Validandens namn: Personnummer: Adress: Ort: Telefon: Arbetsplats: Arbetsgivare/Enhetschef: Telefon: E-post adress: Validering är en process

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Arbetsmiljöarbete och motivation

Arbetsmiljöarbete och motivation Arbetsmiljöarbete och motivation Teoretisk översikt och konstruktion av ett frågeformulär Mattias Åteg, Ing-Marie Andersson, Greg Neely, Gunnar Rosén, Jonas Laring och Olle Nygren arbetslivsrapport nr

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Är gränsen nådd?.........................................................................................

Läs mer

OMTENTAMEN I GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER

OMTENTAMEN I GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen Termeh Shafie OMTENTAMEN I GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER 2012-04-16 Skrivtid: 15.00-20.00 Hjälpmedel: Miniräknare utan lagrade formler eller text,

Läs mer

Statistiska analyser C2 Bivariat analys. Wieland Wermke

Statistiska analyser C2 Bivariat analys. Wieland Wermke + Statistiska analyser C2 Bivariat analys Wieland Wermke + Bivariat analys n Mål: Vi vill veta något om ett samband mellan två fenomen n à inom kvantitativa strategier kan man undersöka detta genom att

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Faktoranalys - Som en god cigarr

Faktoranalys - Som en god cigarr Innehåll Faktoranalys - Som en god cigarr Faktoranalys. Användningsområde. Krav/rekommen. 3. Olika typer av FA 4. Faktorladdningar 5. Eigenvalue 6. Rotation 7. Laddningar & Korr. 8. Jämförelse av metoder

Läs mer

Kognition betecknar människans intellektuella funktioner.

Kognition betecknar människans intellektuella funktioner. Kognition betecknar människans intellektuella funktioner. Psykologer med kognitivt perspektiv studerar vårt tänkande, vår begreppsbildning och hur dessa två faktorer samspelar med våra känslor. Utgångspunkt:

Läs mer

OBS! Vi har nya rutiner.

OBS! Vi har nya rutiner. KOD: Kurskod: PC1203 och PC1244 Kursnamn: Kognitiv psykologi och metod och Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi Provmoment: Metod Ansvarig lärare: Linda Hassing Tentamensdatum: 2012-09-28 Tillåtna

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

12-frågeversion, intervjuadministrerad

12-frågeversion, intervjuadministrerad 12-frågeversion, intervjuadministrerad Introduktion Detta instrument utvecklades av WHO Classification, Terminology and Standards team, inom ramen för WHO/National Institutes of Health (NIH) Joint Project

Läs mer

F19, (Multipel linjär regression forts) och F20, Chi-två test.

F19, (Multipel linjär regression forts) och F20, Chi-två test. Partiella t-test F19, (Multipel linjär regression forts) och F20, Chi-två test. Christian Tallberg Statistiska institutionen Stockholms universitet Då man testar om en enskild variabel X i skall vara med

Läs mer

Arbetsblad för utskrift i A4

Arbetsblad för utskrift i A4 Arbetsblad för utskrift i A4 1 Mitt protokoll idag Tanke/idé/förslag Plus och minus Slutsats Beslut (testa/tänka/göra) Vad skulle du vilja ha med dig hem idag? 3 Varför är folk inte på jobbet? Av de som

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Sjöfartsprogrammets Kvalitetshandbok Version: 1 Utgiven av: Kvalitetsansvarig

Sjöfartsprogrammets Kvalitetshandbok Version: 1 Utgiven av: Kvalitetsansvarig Sida 1/8 Handlingsplan för hantering av trakasserier och osakligt bemötande inom Ålands gymnasium Behandlad i allmänna förvaltningens samarbetskommitté den 17 juni 2010 Behandlad i allmänna förvaltningens

Läs mer

Resursfördelningsmodellen

Resursfördelningsmodellen PCA/MIH Johan Löfgren Rapport 25-6-26 (6) Resursfördelningsmodellen Växjös skolor våren 25 Inledning Underlag för analyserna utgörs av ett register som innehåller elever som gått ut årskurs nio 2 24. Registret

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

ATTITYDER TILL ARBETET INOM ÄLDREVÅRD OCH OMSORG EN KVANTITATIV UNDERSÖKNING BLAND UNDERSKÖTERSKOR OCH VÅRDBITRÄDEN

ATTITYDER TILL ARBETET INOM ÄLDREVÅRD OCH OMSORG EN KVANTITATIV UNDERSÖKNING BLAND UNDERSKÖTERSKOR OCH VÅRDBITRÄDEN Bilaga 3 Copyright GfK Sverige AB, Lund 2000 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 1960:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

Copyright Psykologiförlaget AB, 2002

Copyright Psykologiförlaget AB, 2002 Supplement 2 Copyright Psykologiförlaget AB, 2002 Inledning Sedan BasIQ publicerades år 2000, har testet snabbt blivit ett av de mest använda begåvningstesten på den svenska arbetspsykologiska testmarknaden.

Läs mer

Bilaga 3. Varselstatistik, bortfallsanalys och statistiska beräkningar

Bilaga 3. Varselstatistik, bortfallsanalys och statistiska beräkningar bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0722 rir 2014:27 Bilaga 3. Varselstatistik, bortfallsanalys och statistiska beräkningar Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser?

Läs mer

Statsvetenskapliga metoder, Statsvetenskap 2 Metoduppgift 4

Statsvetenskapliga metoder, Statsvetenskap 2 Metoduppgift 4 Problemformulering Högerpopulistiska partier får mer och mer inflytande och makt i Europa. I Sverige är det sverigedemokraterna som enligt opinionsundersökningar har fått ett ökat stöd bland folket. En

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Kommunrapport - Inledning Under maj-juni

Läs mer

Presentation ISO

Presentation ISO Presentation ISO 10667 2011-03-30 1 ISO 10667 Bedömningstjänster i arbetslivet - Processer och metoder för bedömning av människor i organisationer Del 1: Krav på uppdragsgivare Del 2: Krav på leverantör

Läs mer

Samvariationen mellan integritet och arbetsprestation inom detaljhandeln Generalisering av amerikanska resultat till ett svenskt urval

Samvariationen mellan integritet och arbetsprestation inom detaljhandeln Generalisering av amerikanska resultat till ett svenskt urval Samvariationen mellan integritet och arbetsprestation inom detaljhandeln Generalisering av amerikanska resultat till ett svenskt urval Anna Dahl Handledare: Johnny Hellgren & Anders Sjöberg PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS,

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år.

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år. FRÅGEFORMULÄR DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET Din bakgrund 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder.. år. 3. Familjesituation Bor hos föräldrar eller anhöriga. Ensamstående utan barn hemma. Ensamstående med

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F4

Regressions- och Tidsserieanalys - F4 Regressions- och Tidsserieanalys - F4 Modellbygge och residualanalys. Kap 5.1-5.4 (t.o.m. halva s 257), ej C-statistic s 23. Linda Wänström Linköpings universitet Wänström (Linköpings universitet) F4 1

Läs mer

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av missbruk hos en medarbetare skapar problem även på arbetsplatsen. Arbetsprestation, säkerhet

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer