SKILLSS. LSS verksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKILLSS. LSS verksamheter"

Transkript

1 SKILLSS - En ny evidensbaserad 1 kvalitetssäkringsmetod för LSS verksamheter SKILLSS är en strukturerad, Kvalitetssäkrad, Innovativ och Lärande metod för LSS verksamheter. SKILLSS har som syfte att utveckla god kvalitet och salutogen omvårdnad inom LSS-vården och fokuserar på brukarens självbestämmanderätt, delaktighet och meningsfullhet i vardagen. Av socialstyrelsens tillsynsrapport från 2011 framgår att det i vissa fall finns brister i vård enligt LSS. Det gäller såväl rutiner och metoder för att förebygga och hantera missförhållanden och andra allvarliga händelser som t.ex. vid utarbetandet av genomförandeplaner. Genom metodens konkreta kärnkomponenter struktureras arbetet med brukarna. Metoden innefattar: Utbildning Metodhandledning Juridisk handledning Dokumentationsstöd Beteenderapportering Utvärdering För vidare information om SKILLSS metoden. Nicolina Fransson mobil: För att en utvärderingsstudie skall betraktas vara evidensbaserad krävs att den når upp till kraven på reliabilitet (tillförlitlighet) och såväl intern som extern validitet (giltighet och effektivitet). Se

2 Utvärdering av pilotstudie i Fosie Stadsdel, Malmö En experimentell studie av kvalitetssäkringsmetoden SKILLSS 1. Studiens utformning I september 2012 startade SKILLSS en pilotstudie i utvalda LSS verksamheter i Fosie stadsdel, Malmö. Fyra verksamheter valdes ut för att ingå i en experimentgrupp och fem verksamheter utgjorde kontrollgruppen. För att en utvärderingsstudie skall betraktas vara evidensbaserad krävs att den når upp till kraven på reliabilitet (tillförlitlighet) och såväl intern som extern validitet (giltighet och effektivitet). Enligt socialstyrelsen (2012) är en studies resultat trovärdig om den antingen utförts under så kallad randomiserad kontroll eller om den utförts med så kallad jämförelsegrupp. Det är den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekt, brukarens erfarenheter samt den professionella expertisen som vägs samman i det som benämns EBP. 2. Tillvägagångssätt Samtliga sektionschefer fick en kort introduktion av metoden. Sektionscheferna i SKILLSS gruppen fick därefter i uppgift att introducera sina medarbetare i metoden samt presentera kärnkomponenterna. Sektionscheferna i kontrollgruppen fick även de i uppgift att introducera beteenderapporter till sina medarbetar. Vilka ombads att fylla i rapporterna två gånger i veckan på tre, randomiserat utvalda, brukare. 2.1 Kärnkomponenterna består av: 1- Beteenderapporter: 28 risk- och resursbeteenden, avseenden brukaren. Medarbetarna skattar dagligen huruvida de sett respektive inte sett beteendet samt om beteendet orsakat stress hos medarbetaren. 2- Agenda för brukarmöten: En strukturerad agenda för kontinuerliga möten gällande brukaren. 3- Handledning: En strukturerad, obligatorisk metodhandledning till personalgruppen inklusive ansvarig chef. Nedan presenteras en del av de resultat som pilotstudien gav. 2.2 Målgrupp Tabellen nedan redogör för studiens målgrupp, Kontrollgruppen respektive SKILLSS gruppen, antal medverkande verksamheter, antal inkluderade brukare, personkretstillhörighet, medelålder, kön och antal ifyllda beteenderapporter under tiden för studien.

3 Tabell 2.1 Brukarmedverkan i projektet. Antal Verksamheter Antal Brukare Pk 1 Pk 3 Medel ålder Kontroll SKILLSS (35%) Totalt (48,1) Kvinnor Män Antal ifyllda BR (61%) (39%) (65%) 28 (51,9) På Min Arbetsplats Alla medarbetare i båda grupper ombads fylla i enkäten På Min Arbetsplats före och efter studien. På Min Arbetsplats är en enkät som avser mäta medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljö, inflytande samt delaktighet på sin arbetsplats. Enkäten uppfyller mått för reliabilitet enligt; Test-retest-reliabilitet; r = 0,33 Cronbach s alfa; α = 0,743 Tabell 3.1 Fosieprojektets kontrollgrupp jämförelse före och efter studien samt experimentgruppen dvs. SKILLSS gruppens jämförelse före och efter studien. Medelvärde, standardavvikelse, t-värde och effektstorlek. n Före M(sd) Efter M(sd) t-värde p Es Kontroll-grupp 39 69,97(9,39) 70,21(7,24) -0,117 ns 0,03 SKILLSS-grupp 28 71,21(8,21) 77,36(7,99) -2,699 * 0,76 *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, Es; r,10 liten effekt, r,30 medel effekt, r,50 stor effekt Tabell 3.2 Fosie projektets kontrollgrupp och experimentgrupp i jämförelse före och efter studien. Medelvärde, standardavvikelse, t-värde och effektstorlek. n SKILLSS M(sd) Kontroll M(sd) t-värde p Es Före 37 72,22(8,71) 70,08(9,63),977 ns 0,23 Efter 28 77,36(7,99) 70,25(6,94) -3,939 *** 0,95 *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, Es; r,10 liten effekt, r,30 medel effekt, r,50 stor effekt

4 4. Beteende Rapporter Under löptiden för studien fyllde grupperna i 2126 st. beteenderapporter. SKILLSS gruppen som fyllde i för alla brukare, alla dagar fyllde i totalt 1784 st. och kontrollgruppen som fyllde i på tre slumpmässigt utvalda brukare var tredje dag fyllde totalt i 342 st. Tabell 4.1 SKILLSS gruppens och kontrollgruppens medelantal för ifyllda beteenden per dag, upplevd och skattad stress samt fördelning mellan skyddsbeteenden och riskbeteenden. Antal beteenden Total stress Skyddsbeteenden Riskbeteenden Grupp SKILLSS Kontroll SKILLSS Kontroll SKILLSS Kontroll SKILLSS Kontroll M 8,8 7,9 0,6 0,1 7 6,2 1,6 1,5 Sd 4,04 3,27 0,406 0,424 0,10 0,17 2,267 1,855 Skyddsbeteenden som skattats mest frekvent inom båda grupperna är; söker kontakt, vill kommunicera, är glad, ler och skrattar. Mest frekvent skattade riskbeteenden är; Har kort uppmärksamhet, svårt att fokusera, Är utmanade, trotsig och Grälar. De beteenden som stressat medarbetarna mest är; Skriker och Är utmanande, trotsig. 5. Konklusion Pilotstudien innefattade två likvärdiga grupper. Antalet brukare var jämt fördelat i de två grupperna. Kontrollgruppen hade något fler brukare med personkrets 1 tillhörighet och något färre brukare med personkrets 3 tillhörighet än SKILLSS gruppen. I SKILLSS gruppens var brukarna i majoritet män vilket var motsatt i kontrollgruppen. Medelålder var ca tio år högre i kontrollgruppen och än i SKILLSS gruppen. Enligt enkäten På Min Arbetsplats visar studien på en signifikant skillnad mellan grupperna. SKILLSS gruppen upplever en signifikant förbättring av sin arbetsmiljö, sitt inflytande och sin delaktighet på sin arbetsplats före och efter studien. Kontrollgruppen uppvisar inte någon skillnad. I jämförelse mellan grupperna påvisar studien även en stark signifikant skillnad efter studien. Även effektstorleken påvisar stor effekt efter studien. Sammantaget fylldes 2127 beteenderapporter i under studien, varav 1786 st i SKILLSS gruppen och 341 st i kontrollgruppen. Även här är grupperna likvärdiga i såväl skattade beteenden som upplevd stress. De skyddsbeteenden som skattats flest gånger är beteenden som Söker kontakt och Vill kommunicera. Mest frekvent skattade riskbeteenden är Har kort uppmärksamhet, svårt att fokusera och Utmanade, trotsig.

5 SKILSS har utvärderats genom en icke- randomiserad metod, men med jämförelsegrupp och resultaten är således att betrakta som baserade på evidens. Kontinuerliga och systematiska utvärderingar av modellen kommer att fortlöpande genomföras med syfte att ytterligare utveckla kunskap om metodens effekter. Ovan presentaras endast en del av det resultat som tagits fram av pilotstudien. För att ta del av utvärderingen och analys av denna går det bra att kontakta Nicolina Fransson, eller mobil

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal 2013: 6 Lena Sjöström Marie Sjöström Vänersborgs kommun Innehåll 1. Sammanfattning 3

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Rehabresurs samarbete 2009-2014

Rehabresurs samarbete 2009-2014 2009-2014 Erfarenheter av att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga för personer med komplex problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förord Vi har haft möjligheten att under åren 2009-2014

Läs mer

Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS Malmö stad

Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS Malmö stad Upprättad: Datum:2013-04-08 Enhet: Vård och omsorg Projektledare: Sara Makboul Innehållsförteckning Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut

Läs mer

EKONOMIFUNKTIONER I JÄMFÖRELSE

EKONOMIFUNKTIONER I JÄMFÖRELSE EKONOMIFUNKTIONER I JÄMFÖRELSE TOBIAS JOHANSSON GUSTAF KASTBERG KFI U-RAPPORT 85 1 INNEHÅLL Innehåll... 2 Utgångspunkter... 3 Projektets upplägg... 3 Ram för jämförelser... 4 De nio kommunerna:... 5 Resurser...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Rapport 2006 Rapport från Centrum för folkhälsa, Avdelningen för folkhälsoarbete

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Kontigo AB 2014-05-28 Petet Bjerkesjö, Pär Lindquist, Kontigo AB Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Sammanfattning... 3 2 Metod... 5 2.1

Läs mer

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun September 2009 Håkan Uvhagen och Malin Svanberg FOU äldre norr FOU äldre norr FOU äldre norr är en samägd forsknings- och utvecklingsenhet där de

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Redovisning av enkätundersökning. Rapport 1 - Kontaktperson och kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen

Redovisning av enkätundersökning. Rapport 1 - Kontaktperson och kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen Redovisning av enkätundersökning Rapport 1 - Kontaktperson och kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen Genomförd 2012 inom ramen för projektet Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag 2011-2014

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan och välbefinnande ur ett elevperspektiv

Arbetsmiljön i skolan och välbefinnande ur ett elevperspektiv nr 2000:1 Arbetsmiljön i skolan och välbefinnande ur ett elevperspektiv En uppföljningsstudie av 13 14 åriga flickor och pojkar inom projektet Skolmiljö 2000 Susann Häggqvist arbete och hälsa vetenskaplig

Läs mer

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa En kvantitativ studie om separation under uppväxten och dess betydelse för psykisk hälsa i vuxen ålder Fanny Westman Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 3-12 år COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala Län och Tyresö kommun Augusti 2006 Lisa B Thorell Institutionen för Psykologi

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering - scenariometoden - Projekt Orvar. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-11-12

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering - scenariometoden - Projekt Orvar. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-11-12 Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering - scenariometoden - Projekt Orvar Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-11-12 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Hälsa och arbetsmiljö hos ekonomipersonal före och efter införandet av elektronisk fakturahantering Annika Hellström

Hälsa och arbetsmiljö hos ekonomipersonal före och efter införandet av elektronisk fakturahantering Annika Hellström Hälsa och arbetsmiljö hos ekonomipersonal före och efter införandet av elektronisk fakturahantering Annika Hellström Handledare: Robert Wålinder, AMM Uppsala Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer