UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning. Lennart Sjöberg Rapport 2010:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning. Lennart Sjöberg Rapport 2010:2"

Transkript

1 UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning Lennart Sjöberg Rapport 2010:2

2 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar av attityder och riskuppfattningar, andra psykologiska utredningar och tillämpad forskning. Vår affärsidé är att bedriva arbetet i nära anslutning till den aktuella forskningen inom psykologin. Skrifter utgivna av Psykologisk Metod AB Sjöberg, L. (2008). Bortom Big Five: Konstruktion och validering av ett personlighetstest. Rapport 2008:1. Sjöberg, L., & Möller, K. (2009). Sociala arbetsfunktioner och personlighet. Rapport 2009:1. Sjöberg, L. (2009). UPP-testet: Kriterierelaterad validitet. Rapport 2009:2. Sjöberg, L. (2009). UPP-testet: Korrektion för skönmålning. Rapport 2009:3. Sjöberg, L. (2010). UPP-testet: Tredje generationens personlighetstest. Rapport 2010: 1. Sjöberg, L. (2010). UPP-testet: Reviderad manual. Sjöberg, L. (2010). UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning. Rapport 2010:2. Timmermansgränd 1 08/ Stockholm

3 UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning 1 Lennart Sjöberg Psykologisk Metod AB Sammanfattning UPP-testets screeningmodul togs av 1622 arbetssökande, varav 250 var av utländsk härkomst. Reliabiliteten var god i båda grupperna. Korrelationerna med skönmålning var likartade i båda grupperna, för var och en av de fem personlighetsvariabler som mäts i screeningmodulen. Korrektion för skönmålning visade sig gynna invandrargruppen, vars medelvärde efter korrektion var högre än övrigas i 3 av 5 dimensioner. Även i de 2 dimensioner där arbetssökande med svensk härkomst hade ett högre medelvärde var skillnaden betydligt reducerad mellan grupperna efter korrektion. När gruppen av arbetssökande rangordnades i de fem personlighetsvariablerna före och efter korrektion för skönmålning visade det sig att de sökande med utländsk härkomst fick ca 30 rangsteg bättre placering till följd av korrektionen. Sökande med svensk härkomst förlorade ca 5 rangsteg. Extremt stora förändringar i rangplacering troligen av särskild betydelse i en anställningsprocess - var dubbelt så sannolika bland invandrarna som bland dem av svensk härkomst. Slutsatsen är att screeningmodulen hade de förväntade psykometriska egenskaperna även för en grupp av invandrare samt att dessa gynnades av korrektionen för skönmålning, som sannolikt ger en mera rättvisande bild av dem som tagit testet än okorrigerade data. Den psykometriska metodik som används i UPP-testet bör därför kunna leda till större rättvisa och till minskade svårigheter för invandrare att få jobb. På analogitestet hade invandrarna sämre resultat än övriga. Om begåvningstest ska användas i en situation där invandrare ingår i gruppen av testade bör detta vara icke-verbalt, eller bör en särskild normtabell för invandrare koma till användning. Inledning Det är väl känt att invandare har svårt att få jobb. Det kan finnas många orsaker till det. Användningen av psykologiska test borde kunna vara till fördel för invandrare som behärskar svenska eftersom ovidkommande faktorer som utseende och namn inte påverkar testresultat. Men det är inte alls säkert att det fungerar så i praktiken. I denna rapport undersöks om invandrare som tar ett personlighetstest i samband med ansökan om anställning svarar mer eller mindre uppriktigt på testet än övriga. De som svarar minst uppriktigt tenderar ju att få ett bättre resultat på ett personlighetstest av självrapporttyp, och det är sådana test som 1 Ett tack till Hampus Breistein, Katapult AB, som tagit fram data till denna rapport samt Mona Nettelman för värdefulla synpunkter på undersökningen och rapporten. 1

4 dominerar i marknaden. I skarpt läge är det mycket vanligt att de som testas ger en överdrivet positiv bild av sin personlighet. Alla skönmålar emellertid inte lika mycket. I tidigare forskning har jag funnit att kvinnor som sökte chefsbefattningar svarade mera uppriktigt än vad män gjorde, vilket i motsvarande mån missgynnade dem [1]. Frågeställningen i denna rapport är om samma problem finns vid testning av invandrare. Metod Data för denna rapport har insamlats i skarpt läge av rekryteringsfirman Katapult, som använder screeningmodulen av UPP-testet [3]. Detta är en förkortad version av testet som mäter 5 personlighetsdimensioner samt tendensen till skönmålning. Alla personlighetsvariablerna korrigeras för skönmålning med hjälp av en psykometrisk metodik som beskrivs i [2]. Denna metodik har validerats både i experimentell forskning och med hjälp av analyser av testdata från arbetssökande. De arbetssökande tog också ett begåvningstest (analogitest). Av de testade var 1372 av svensk härkomst, 250 utländska. De fördelade sig som sökande till ett 50-tal olika jobb. Ålder registrerades inte i datafilen. Sextiofyra procent var kvinnor. Resultat I Tabell 1 ges reliabilitetsdata för de fem personlighetsvariablerna samt måttet på skönmålning. Tabell 1. Reliabiliteter (alfa-värden) för personlighetsvariablerna, samt korrelation med tendensen till skönmålning. Utländsk härkomst Skönmålning Reliabilitet Korrelation med tendensen till skönmålning Reliabilitet Korrelation med tendensen till skönmålning Utåtvändhet Uthållighet Samarbetsvilja Positiv grundhållning Kreativitet Skönmålning Tabellen visar att reliabiliteterna var tillfredsställande och på samma nivå i båda grupperna. Den visar också att relationen till skönmålning var av samma storleksordning i båda grupperna, medan den varierade mellan personlighetsvariablerna. Detta är ett vanligt resultat [3] och ett skäl till att korrektionen för skönmålning måste anpassas särskilt för varje personlighetsvariabel. Alla skalor har standardiserats till medelvärde=5 och standardavvikelse=2. Medelvärdet i skönmålning var 4.77 för invandrare och 5.05 för dem med svensk härkomst. Skillnaden var statistiskt signifikant: t=2.04, p=

5 I figurerna 1-5 visas medelvärden i personlighetsvariablerna före och efter korrektion för skönmålning. Figur 1 ger resultaten för utåtvändhet. Utåtvändhet 5,1 4,9 4,7 Ej korrigerade data Korrigerade data Figur 1. Medelvärden i utåtvändhet före och efter korrektion för skönmålning. I okorrigerade data fanns ingen skillnad mellan grupperna i utåtvändhet medan invandrargruppens medelvärde var högst efter korrektion för skönmålning. Figur 2 ger resultaten för kreativitet. 3

6 Kreativitet Ej korrigerade data Korrigerade data Figur 2. Medelvärden i kreativitet före och efter korrektion för skönmålning. Figuren visar ett högre värde i kreativitet för invandrarna än för övriga, en skillnad som blev större efter korrektion för skönmålning. Resultaten för samarbetsvilja ges i figur 3. Samarbetsvilja 5,1 4,9 4,7 Ej korrigerade data Korrigerade data Figur 3. Medelvärden i samarbetsvilja före och efter korrektion för skönmålning. 4

7 Figuren visar ett lägre värde i samarbetsvilja för invandrarna men skillnaden mellan grupperna minskade betydligt efter korrektion för skönmålning. Figur 4 ger resultaten för uthållighet. Uthållighet 5,1 4,9 4,7 Ej korrigerade data Korrigerade data Figur 4. Medelvärden i uthållighet före och efter korrektion för skönmålning. Figuren visar en nackdel för invandrarna med avseende på uthållighet i okorrigerade data men den eliminerades efter korrektion för skönmålning. Resultaten för positiv attityd ges i figur 5. 5

8 Positiv attityd 5,1 4,9 4,7 Ej korrigerade data Korrigerade data Figur 5. Medelvärden i positiv hållning före och efter korrektion för skönmålning. Invandrarna uppvisade en mera positiv hållning. Tendensen var speciellt tydlig efter korrektion för skönmålning. Skillnaderna mellan okorrigerade och korrigerade värden var tydliga och trenden genomgående densamma: invandrarna gynnades av korrektionen för skönmålning. Effekterna var emellertid små när de studerades på medelvärdesnivå. Frågan är hur mycket de betydde för rangordningen av enskilda individer. För att besvara den frågan rangordnades varje personlighetsvariabel före och efter korrektion för skönmålning. Varje persons rangordningstal bestämdes och skillnaden beräknades mellan hans eller hennes rangtal före och efter korrektionen. En positiv skillnad betyder att personen fick ett högre värde i rangordningen medan en negativ skillnad betydde att han eller hon förlorade i rangordningen. Tabell 2 visar de genomsnittliga rangförändringarna. Tabell 2. Genomsnittliga förändringar i rangordningen efter korrektion för skönmålning. Personlighetsvariabel Utåtvändhet Uthållighet Samarbetsvilja Positiv grundhållning Kreativitet Medelvärde Även i dessa analyser är trenden tydlig och genomgående densamma. Att skillnaden i rangplacering är relativt liten i kreativitetsvariabeln beror troligen på att sambandet mellan den variabeln och skönmålning var ganska svagt. 6

9 Man kan diskutera hur viktiga dessa effekter är. För den som söker ett arbete, eller är angelägen om mångfald, är emellertid en förändring i rangplacering med ca 30 steg knappast en ointressant effekt. Ännu en analys tar speciell hänsyn till extrema effekter av korrektionen för skönmålning. Eftersom det var många sökande till varje jobb 2 är extremgruppen särskilt intressant. De 2 % som visade den största förbättringen i sin genomsnittliga rangplacering efter korrektion studerades särskilt. Chansen till en rangförändring bland de 2 % mest fördelaktiga förändringarna var dubbelt så stor för invandrarna (3.2 %) som för övriga (1.6 %). Det innebär troligen en kraftig förbättring av chanserna att få det sökta jobbet, om testresultatet spelar stor roll i processen. Begåvningstestning Begåvnings- eller färdighetstest (eng. ability) är viktiga i urvalssammanhang eftersom de brukar ha höga samband med viktiga kriterier, mått på arbetsinsats. Många sådana test är ganska högt laddade i den verbala faktorn vilket kan tänkas vara till nackdel för dem som inte har svenska som modersmål. Ett analogitest med 19 uppgifter kom till användning i Katapults rekryteringsplattform. I gruppen med svensk härkomst var reliabiliteten (alfa) 0.70, bland invandrarna något lägre, 0.66, men fortfarande acceptabel. Skillnaden i resultat mellan de två grupperna var emellertid stor, se Figur 6. Mätt som d-värde var skillnaden 0.38, t=5.68, p< Verbal förmåga (analogitestet) 4,4 Figur 6. Medelvärden i analogitestet för invandrare och jobbsökande med svensk härkomst. 2 Ca 40 sökande/jobb, i genomsnitt. 7

10 Tabell 3 visar korrelationerna mellan begåvningstestet och personlighetsvariablerna. Tabell 3. Korrelationer mellan analogitestet och personlighetsvariablerna Personlighetsvariabel Utåtvändhet Uthållighet Samarbetsvilja Positiv grundhållning Kreativitet Skönmålning Sambanden var alltså mycket svaga mellan begåvningstestet och personlighetsvariablerna, vilket stämmer bra med tidigare forskning [3]. Jag har vägt samman testresultaten i alla fem personlighetsvariablerna och rangrodnat de sökande efter den rangordningen. Resultatet på begåvningstestet slogs därefter samman med den sammanlagda personlighetspoängen med lika vikter och en ny rangordning skapades. Skillnaden mellan de två rangordningarna framgår av Tabell 4. Tabell 4. Genomsnittliga förändringar i rangordningen efter det att personlighetsvariablerna kompletterats med resultat av begåvningstestet. Skillnad i rangplacering Tabellen visar att invandrarna hade en betydande stor nackdel av att begåvningstestet räknades in i slutresultatet. Skillnaden mellan invandrare och övriga i rangförskjutning var till storleken avsevärd, d=0.34, och starkt signifikant, t=5.68, p< Slutsatser UPP-testets screeningmodul fungerade bra för båda grupperna. Data på reliabilitet och korrelation med skönmålning var mycket likartade. Arbetssökande med svensk härkomst skönmålade mera än invandrarna. Vid analyser av data efter korrektion för skönmålning framkom att invandrarna hade ett värde i personlighetsvariablerna som i 3 fall av 5 var större än värdet för testade av svensk härkomst. I de två övriga fallen hade skillnaden minskats mellan grupperna till följd av korrektionen för skönmålning. Den metod som används i UPP-testet för korrektion för skönmålning är väl etablerad och har visat sig fungera i tidigare forskning. Också i de data som analyseras här är det tydligt att metoden har de förväntade egenskaperna. Slutsats: när personlighetstest används som en del av underlaget för anställningsbeslut missgynnas troligen invandrare om korrektion för skönmålning inte görs. 8

11 Det finns andra försök att motverka effekterna av skönmålning [2]. Problemet är att de inte tar hänsyn till att olika personlighetsvariabler kräver olika modeller för korrektion. Ett annat problem är att de oftast använder s.k. lögnskalor som lätt genomskådas av dem som testas. UPP-testets screeningmodul använder en indirekt skala för att mäta skönmålning som torde vara mycket svår att genomskåda för den som testas. Ett verbalt begåvningstest (analogitest) visade sig ha acceptabla psykometriska egenskaper i båda grupperna och mycket svaga korrelationer med personlighetsegenskaperna. Invandrarnas resultat på detta test var betydligt sämre än för dem med svensk härkomst, vilket ju kunde ha förväntats med tanke på de senares troligen bättre kunskaper i svenska. Om hänsyn inte tas till språkfaktorn kommer invandrarna att missgynnas genom att ett sådant test ingår i underlaget. En lösning är att utvärdera deras resultat i förhållande till normdata insamlade just för att passa denna grupp. En annan lösning är att gå över till ett icke-verbalt test på g-faktorn. Referenser [1]. Sjöberg, L. (2005). Självskattningstest: Den som ljuger fräckast vinner? Personal och Ledarskap, 36(6), [2]. Sjöberg, L. (2009). UPP-testet: Korrektion för skönmålning. Stockholm: Psykologisk Metod AB. [3]. Sjöberg, L. (2010). Manual för UPP-testet. Stockholm: Psykologisk Metod AB. 9

RAPPORT #1 UPP/SCREEN VID ANTAGNING TILL POLISUTBILDNINGEN

RAPPORT #1 UPP/SCREEN VID ANTAGNING TILL POLISUTBILDNINGEN RAPPORT #1 UPP/SCREEN VID ANTAGNING TILL POLISUTBILDNINGEN LENNART SJÖBERG, Handelshögskolan i Stockholm och Psykologisk metod AB STEFAN ANNELL, Rekryteringsmyndigheten Rapport nr 1 i Rekryteringsmyndighetens

Läs mer

Det nya högskoleprovet samband mellan provresultat och prestation i högskolan

Det nya högskoleprovet samband mellan provresultat och prestation i högskolan Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Beteendevetenskapliga mätningar Högskoleprovet RAPPORT 2014-12-19 Det nya högskoleprovet samband mellan provresultat och prestation i högskolan Per-Erik

Läs mer

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Anders Böhlmark och Helena Holmlund. 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten?

Anders Böhlmark och Helena Holmlund. 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten? 20 Anders Böhlmark och Helena Holmlund 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten? Innehåll Förord Sammanfattning 1. Inledning 1 Studiens syfte och bidrag till kunskapsläget 3 Avgränsningar

Läs mer

Vid arbetslivets gränser

Vid arbetslivets gränser Vid arbetslivets gränser Sysselsättning, matchning, barriärer 1974-2010 UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Underlagsrapport

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader

11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader 11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader Sammanfattning Det är brist på vetenskaplig litteratur som redovisat kostnader i relation till nytta av hörapparat på ett sådant

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken

Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken Hur väl lyckas de och till vilken kostnad? Forskningsrapport 2014/4 Jonas Karlsson, Ryszard Szulkin, Clara Lindblom & Magnus Bygren Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken:

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010

Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010 Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010 Johan Almenberg 2 och Olof Widmark 3 24 januari 2011 Sammanfattning. Vi redogör för några

Läs mer

Vad är rätt profil för att få ett jobb? En experimentell studie av rekryteringsprocessen

Vad är rätt profil för att få ett jobb? En experimentell studie av rekryteringsprocessen Vad är rätt profil för att få ett jobb? En experimentell studie av rekryteringsprocessen Stefan Eriksson Per Johansson Sophie Langenskiöld RAPPORT 2012:13 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Läsning, räkning och uppgiftsorientering hur hänger de ihop?

Läsning, räkning och uppgiftsorientering hur hänger de ihop? Läsning, räkning och uppgiftsorientering hur hänger de ihop? Ingvar Lundberg Görel Sterner Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken under olika konjunkturlägen?

Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken under olika konjunkturlägen? Rapport till Finanspolitiska rådet 2010/7 Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken under olika konjunkturlägen? Per Skedinger Institutet för Näringslivsforskning De åsikter som uttrycks i denna rapport är

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5 Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Swedish National Mediation Office Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Slutrapport. Översättning på Internet

Slutrapport. Översättning på Internet Slutrapport Översättning på Internet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING (METOD)... 4 SPRÅK... 4 TEXTER... 4 TESTER... 5 TESTMETODIK... 5

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand?

Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand? Världen är så stor så stor Världen är så stor så stor Lennart Weibull Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand? Annonser på resesidorna lockar fram drömmar men pekar

Läs mer

Vägen till arbete. Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration. Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011.

Vägen till arbete. Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration. Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011. Vägen till arbete Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011 Stockholm 2010 SOU 2010:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer