UPP-testet Understanding Personal Potential Version 2.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPP-testet Understanding Personal Potential Version 2.0"

Transkript

1 UPP-testet Understanding Personal Potential Version 2.0 Användarhandbok UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologförbund) enligt de europeiska EFPA-kriterierna

2 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar av attityder och riskuppfattningar, andra psykologiska utredningar och tillämpad forskning. Vår affärsidé är att bedriva arbetet i nära anslutning till den aktuella forskningen inom psykologin. Skrifter utgivna av Psykologisk Metod AB Sjöberg, L. Bortom Big Five: Konstruktion och validering av ett personlighetstest. Rapport 2008:1. Sjöberg, L., & Möller, K. (2009). Sociala arbetsfunktioner och personlighet. Rapport 2009:1. Sjöberg, L. (2009). UPP-testet: Kriterierelaterad validitet. Rapport 2009:2. Sjöberg, L. (2009). UPP-testet: Korrektion för skönmålning. Rapport 2009:3. Sjöberg, L. (2010). UPP-testet: Tredje generationens personlighetstest. Rapport 2010: 1. Sjöberg, L. (2010). UPP-testet. Manual, reviderad version, februari Sjöberg, L (2010). UPP-testet: Mångfald och jämställdhet gynnas av korrektion för skönmålning. Rapport 2010: 2. Sjöberg, L. (2010). A third generation personality test. Rapport 2010:3. Sjöberg, L. (2010). Emotionell intelligens och social förmåga hos ungdomar. Rapport 2010:4. Sjöberg, L. (2010). Faktorstrukturen hos UPP-testet. Rapport 2010:5. Sjöberg, L. (2010). UPP-testet och kundservice: Kriteriestudie. Rapport 2010:6. Sjöberg, L. (2010). UPP/Screen: Ett screeningtest för personlighet och begåvning. Rapport 2010:7. Sjöberg, L. (2010). Personlighetsdimensioners validitet i arbetslivet: teorier och empiri. Rapport 2010:8 Nilheim, H. (2010). Internetplattformen för UPP-testet. Rapport 2010:9. Sjöberg, L. (2010). Prognos av riksdagsvalet Rapport 2010: 10. Sjöberg, L. (2010). Skönmålning på UPP hos chefskandidater. Rapport 2010: 11. Sjöberg, L. (2011). Ökad testvaliditet genom korrektion för skönmålning. Rapport 2011:1. Sjöberg, L. (2011). UPP och UPP/Screen i relation till motivation, personlighet och framgång. Rapport 2011:2. Sjöberg, L. (2011). UPP-testet: Användarhandbok, Version 2.0 Sjöberg, L. (2011). Teknisk manual, Version 2.0 Box Stockholm 2

3 Innehåll Förord...5 Sammanfattning: UPP-testet i ett nötskal...6 Vad en testning med UPP ger...6 Vad innebär det att UPP-testet är Open Access?...7 Testet...7 Normgrupper...8 Testskalorna...9 Syfte och begränsningar...12 Ett skräddarsytt test?...12 Narrativ rapport...13 Tolkning av den tekniska informationen...15 Rapportformat...16 Etikfrågor...16 Jämställdhet och mångfald...17 Kvalifikationskrav...17 Praktisk användning av testet...17 Hur testningen går till...17 Bjudning...17 Tidsåtgång...17 Procedur för poängberäkning och redovisning av testresultat...17 Återkoppling till den testade personen...18 Viktigt att tänka på vid användning av UPP-testet...20 Testets roll i beslutsfattandet i HR-frågor...20 Testets nytta...21 Vanliga frågor och svar...22 Referenser...25 Bilaga 1. Instruktioner...26 Bilaga 2. Bedömningsformulär för vikter av testvariablerna i förhållande till en specifik tillämpning...27 Bilaga 3. Intervjuguide...30 Förslag till fördjupningsfrågor...30 Grad av positiv grundattityd Emotionell stabilitet Utåtvändhet Emotionell intelligens Social förmåga Följsamhet Samarbetsvilja Självständighet Social säkerhet Självförtroende Uthållighet 1-3 eller Noggrannhet Perfektionism 7-9 och Öppenhet Kreativitet Arbetsvilja Arbetsintresse

4 Arbetstillfredsställelse Resultatorientering Förändringsvilja Kontrollorientering 1-2 eller Ekonomisk motivation 1-2 eller Balans arbete övrigt liv Bilaga 4. Exempel på testrapporter Fullständig testrapport Kandidatrapport med narrativ text Kandidatrapport utan narrativ text Kundrapport (till slutkunden) Individanpassad intervjuguide Demorapport

5 Förord I denna användarmanual har vi samlat all information som är av vikt för det praktiska arbetet med UPP. Den Tekniska Manualen innehåller den vetenskapliga bakgrunden till testet och redogörelser för dess psykometriska egenskaper. Frågor besvaras av Psykologisk Metod, Danderyd i november 2011 Lennart Sjöberg 5

6 Sammanfattning: UPP-testet i ett nötskal UPP är ett svenskt test, inte en översättning från engelska UPP backas upp av psykometrisk kompetens och är föremål för fortsatt forskning och utveckling UPP mäter viktiga variabler utöver "Big Five"; dessa har valts för att fokusera på arbetsresultat UPP skapar även aggregerade variabler som jagstyrka, stresstålighet, chefspotential och säljpotential UPP mäter även arbetsmotivation och därmed relaterade attityder UPP har en validitet på ca 0.5 mot externa kriterier av typ arbetsresultat, 0.75 för begreppsvalidering (alla skalor är begreppsvaliderade), samt hög reliabilitet (0.75 i genomsnitt) UPP korrigerar för skönmålning och har ett normativt format vilket gör det möjligt att jämföra testvärden mellan testade, inte bara inom som är fallet vid ipsativt svarsformat UPP mäter även stämningsläge vid testningen och datakvalitet samt attityd till testet. Attityderna har varit mycket positiva UPP har prövats av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi) enligt EFPA-kriterierna, och blivit godkänt. Vid UPP-testning skapas ett flertal rapporter, som samtliga kan nerladdas utan extra kostnad Kostnadsstrukturen för UPP är transparent Psykologisk Metod har nöjd-kundgaranti - gratis omtestning eller ny testning inom 12 månader Resultaten sparas i avidentifierad form i minst 5 år; användaren kan under denna tid beställa rapporter med uppgivande av test-id Forskningsrapporter, manualer mm finns på vår hemsida (www.psykologisk-metod.se) och kan laddas ner utan kostnad Certifiering för UPP kräver ej psykologutbildning Vad en testning med UPP ger En testning med UPP-testet ger: Resultat i 16 personlighetsvariabler, varav 5 är de traditionella Big Five 8 skalor som mäter arbetsrelaterade attityder och motivation 3 skalor som mäter övergripande, aggregerade dimensioner (jagstyrka, stresstålighet och chefslämplighet) I förekommande fall en eller två aggregerade skalpoäng som gäller lämplighet och "risk" för den aktuella tillämpningen Alla ovanstående skalor är korrigerade för skönmålning och normerade mot omfattande normdatabaser Värden på 4 stämningsskalor som mäter det emotionella tillståndet vid testningens början En analys av testdatas kvalitet i varje enskilt fall, och i förekommande fall en varning om kvaliteten är otillräcklig En skala som mäter attityden till testet 6

7 Ett beskrivande (narrativt) utlåtande Om man inte använder UPP går man miste om: Ett test med hög, dokumenterad förmåga till prognos av arbetsresultat där allt är öppet och tillgängligt Korrektion för skönmålning går inte att lura! Mätning av datakvalitet och emotionellt tillstånd vid testningen, viktigt vid tolkningen Ett flertal rapportformat, utan extra kostnad, däribland intervjustöd Ett test som gynnar jämställdhet och mångfald Medlemskap i ett nätverk av användare och utvecklare/forskare, som fångar upp nya behov och uppslag Möjlighet att arbeta med aggregerade variabler med känd validitet, samt sådana som kunden själv specificerar (lämplighet och risk) Möjlighet att välja mellan flera olika normdatabaser, bl a en för chefsrekrytering och en för ledarutveckling, samt att utveckla egna, företagsunika normdatabaser Stark forskningsanknytning - all forskning tillgänglig utan kostnad för alla intresserade enligt vår policy "Open Access" Vad innebär det att UPP-testet är Open Access? Det är vår policy att all information om testet och den forskning som ligger bakom ska vara tillgänglig för alla intressenter. Vi är inte oroliga för kritik, tvärtom välkomnar vi alla synpunkter som kan förbättra vår verksamhet. Informationen har lagts ut på vår hemsida och kan gratis laddas ner utan fördröjning. Vi uppmuntrar forskning på testet av våra kunder och även av studerande och forskare vid universitet och högskolor, som får gratis använda testet. Ganska många uppsatser har redan genomförts och i vissa fall gett oss värdefulla forskningsresultat. Testet UPP-testet är ett personlighetstest avsett för vuxna och med inriktning på arbetslivet. I den tekniska manualen [8] och den tekniska rapporten [6] ges omfattande information om testets vetenskapliga bakgrund och den forskning som lett fram till testet. Testet innehåller 267 självrapportfrågor och 32 frågor där uppgiften är att identifiera emotioner i ansiktsuttryck. De senare ingår i mätningen av emotionell intelligens. Två skalor syftar till att mäta tendensen till skönmålning. Dessutom innehåller testet 12 frågor om stämningsläge vid testningens början samt 8 avslutande frågor om hur den testade uppfattade testet. Det är enkelt att förkorta testet om man inte vill ta med alla skalor. En flexibel IT-lösning gör det möjligt att endast använda en delmängd av alla frågor genom att utesluta vissa frågor som anses vara mindre viktiga i ett visst sammanhang. 7

8 Normgrupper Om man har en grupp som är demografisk heterogen i t ex en urvalssituation, måste man ta ställning till om man vill korrigera för de skillnader som visats här. Ska t ex kvinnor enbart jämföras med kvinnor i EI? Det kan diskuteras. De skillnader som kommer fram mellan kön och utbildningsgrupper är troligen reella, det är bara om man anser att de är artefakter som man bör korrigera bort dem genom att välja olika normgrupper. Vill man styra ett urval genom olika kvoter för köns-, ålders- och utbildningsgrupper är det en annan sak. Det är enkelt att göra utan att gå omvägen över ny normering av data. Följande normgrupper finns. Man kan fritt välja en eller flera vid framtagning av en testrapport. Populationsdatabas (2166 testade) kan användas men har också brutits ned i delmängder: Män (933) Kvinnor (964) 30 år eller yngre (968) 31 år eller äldre (809) Högskolestudier (1192) Ej högskolestudier (442) Chefskandidater (285) Chefer i ledarutveckling (155) Norm för engelskspråkig version (120) Nya normer kan enkelt skapas när tillräckliga data föreligger (N>120, se [9] ) Svaren utvärderas i förhållande till omfattande normdata ( 2166 personer), eller någon av delmängderna av normdata (se nedan), och resultatet är en kvantitativ profil samt en narrativ (beskrivande) rapport. Dessutom skapas vid begäran företagsunika normer på begäran av kunden. Många olika rapportformat finns. 8

9 Testskalorna De skalor som mäts i testet framgår av tabellerna 1-4. Tabell 5 ger en sammanställning av hur de aggregerade variablerna är uppbyggda. Tabell 1. Personlighetsdimensioner av särskild vikt i arbetslivet Dimensionens namn Samarbetsvilja Kreativitet Emotionell intelligens Social förmåga Grad av positiv grundattityd Uthållighet Självförtroende Perfektionism Social säkerhet Självuppskattning (narcissism) Självständighet Högt värde (>5) utmärks normalt av goda egenskaper i de flesta eller alla av nedanstående beteenden i arbetet. (För narcissism, perfektionism, självförtroende och uthållighet kan värden >7 dock vara något av ett varningstecken, de nedan). Samarbetar gärna och i positiv anda med chefer och kamrater, lyssnar till andras råd, blir sällan försenad med uppgifter Har lätt att få nya idéer och uppslag, även av de mest originella och oväntade slag; i vissa sammanhang kan detta verka störande Förstår sig på eget och andras känsloliv, kan hantera svåra emotionella lägen hos sig själv och andra Kan klara av att etablera och behålla goda relationer, löser upp sociala problemknutar Är i grunden positiv, hakar inte upp sig på motgångar eller på andras sociala oförmåga, sprider en god stämning omkring sig Ger inte upp trots misslyckanden, kan skaka av sig motgångar och ta itu med nya uppgifter i god stämning, låter sig inte nedslås. Värden >7 kan medföra en viss ovilja att ge upp trots att det är berättigat Har ett grundläggande förtroende till den egna förmågan, tar gärna på sig nya uppgifter och utmaningar. Värden >7 kan innebära orealistiskt självförtroende. Höga värden i denna testvariabel tyder på mycket hög noggrannhet och upptagenhet med detaljer, även mindre viktiga sådana, vilket är en nackdel i nästan alla sammanhang, särskilt om värdet är >7. Även låga värden (<3) kan vara ett varningstecken. Har lätt att ta och få kontakter, inte orolig för att uppträda offentligt, bra minglare, ingen "blyghet" >7 innebär mycket hög självuppskattning, på gränsen till självförälskelse vid extrema värden, vilket för en chef kan medföra ledningsproblem. Även låga värden (<3) kan vara ett varningstecken. Ett värde >7 innebär mycket hög vilja att agera utifrån vad man själv tror på och att ta egna initiativ. Ett värde <3 kan vara ett varningstecken en klart osjälvständig person. 9

10 Tabell 2. Dimensioner enligt femfaktormodellen ( Big Five ) Dimensionens namn Utåtvändhet Emotionell stabilitet Öppenhet Följsamhet Noggrannhet Högt värde (>5) utmärks av goda egenskaper i de flesta eller alla av nedanstående beteenden: Social, energisk, tycker om att ta kontakter och har lätt för det Klarar av stress och svårigheter utan att bli nervös, har ett lugnt humör, låter sig inte provoceras Tycker om abstrakta idéer, är öppen för nya tankar, vill gärna lära sig nytt Högt värde innebär stor vilja och förmåga att anpassa sig efter situationens och andra människors krav, ibland på bekostnad av egna åsikter och prioriteringar. Kontrollerar noga alla viktiga detaljer men lägger inte ned alltför mycket tid på små och oviktiga detaljer Tabell 3. Sammansatta variabler Dimensionens namn Jagstyrka Stresstålighet Chefspotential Säljpotential Högt värde (>5) utmärks av goda egenskaper i de flesta eller alla av nedanstående beteenden i arbetet: Högt värde (>5) innebär goda egenskaper i de flesta eller alla av nedanstående beteenden i arbetet: Verklighetsanpassad, har en klar syn på omvärlden och den egna personens styrka och svagheter, kan väl hantera sitt känsloliv och sina impulser, är långsiktig och tålig, är inte prestigekänslig, har ett lugnt humör och en positiv grundsyn, kan se sig själv med distans och humor Lågt värde (<5) kan innebära problem för personen att fungera bra under stress: negativa emotioner som ilska, rädsla, eller nedstämdhet. Under stress kan personen bli låst vid detaljer (perfektionism) och tunnelseende, dvs. ha svårt att ta med alla viktiga aspekter i problemlösning och beslutsfattande. Uthålligheten kan bli nedsatt, och relationen till andra människor negativ. Högt värde är motsatsen. Högt värde (>5) innebär en god förmåga att leda och motivera medarbetare, en god förståelse av andra människor och förmåga att inge förtroende. I denna dimension ingår också förmågan att planera arbetet för en grupp, och att ha god framförhållning. Högt värde (>5) betyder god förmåga att lyckas med säljarbete 10

11 Tabell 4. Arbetsmotivation och arbetsattityder Dimensionens namn Arbetsvilja Arbetsintresse Arbetstillfredsställelse Resultatorientering Kontrollorientering Förändringsvilja Ekonomisk motivation Balans arbete övrigt liv Högt värde (>5) utmärks av goda egenskaper i de flesta eller alla av nedanstående beteenden i arbetet: Arbetar hårt och koncentrerat och i god stämning, tar korta raster, är ofta upptagen av tankar om arbetet Är intresserad av sina arbetsuppgifter, går upp i dem, kan uppleva flow Trivs bra med jobbet, söker sig inte till andra uppgifter Inställd på att få resultat, ser den egna och företagets prestation som något mycket viktigt Höga värden: Vill inte delegera, angelägen om att i detalj styra och kontrollera. Låga värden, som är motsatsen, kan innebära risk för att en chef alltför lite styr och följer upp personalens arbete. Intresserad av förändringar som syftar till förbättringar av olika slag, ser möjligheten till förändringar som en intressant utmaning och som en möjlighet till kreativ problemlösning Höga värden: pengar betyder mycket, att tjäna pengar är lustfyllt, är försiktig med sina utgifter, väljer jobb efter vad som är mest ekonomiskt lönsamt Upplever inte att arbetet stör möjligheterna till ett rikt övrigt liv med familj och vänner eller att familjen ställer krav som stör möjligheten att göra ett bra jobb Tabell 5. Operationella definitioner av sammansatta variabler Jagstyrka Chefspotential Stresstålighet Säljpotential Emotionell intelligens X X X X Öppenhet X X X Arbetsvilja X Emotionell stabilitet X X X Extraversion X X Arbetsintresse X X Kreativitet X Uthållighet X X X X Samarbetsvilja X X X Positiv grundattityd X X X X Resultatorientering X X Självförtroende X X X Social förmåga X X X X Självständighet X Följsamhet X Perfektionism X - negativ X-negativ Social säkerhet X X X Självuppskattning (narcissism) X-ej extremt hög Kontrollorientering X-medelhög X-medelhög Dessutom mäts testdatas kvalitet i tre avseenden: 11

12 Intra-individuell spridning av svaren Tendensen att hålla med om positiva påståenden och ta avstånd från negativa Svarens strukturlikhet med normgruppens svar I testrapporten ges även information om hur lång tid testningen tog och antalet överhoppade frågor. (Det krävs ej att testpersonen svarar på alla frågor). Slutligen mäts också: 1. Stämningsläge, emotionellt tillstånd, vid testningen 2. Attityd till testet ("face validity") Bakgrunden till valet av kvalitetsmått beskrivs i ett senare avsnitt. Testet fanns tidigare i moduler. Numera kan kunden sätta ihop ett test av vilka skalor som helst, dock ingår alltid mätning av skönmålning. UPP/Screen är ett screeningtest som är fristående, bl a därför att det har en rapportfunktion för en grupp testet, inte bara för enstaka personer. Syfte och begränsningar UPP-testet är ett personlighetstest som till största delen bygger på självskattningar. UPP har många unika egenskaper, men till betydande del samma begränsningar som andra självskattningstest som avser att mäta personligheten i ett relativt begränsat format. Det finns en särskild modul för snabb mätning av generell begåvning (g-faktorn) som kan kopplas till UPP. Ett skräddarsytt test? UPP-testet är helt flexibelt när det gäller vilka testskalor som ska användas. Vår IT-support lägger upp testningen efter användarens behov. För att kunna anpassa testanvändningen till speciella krav används för UPP-testet också följande procedur. Beställaren gör skattningar av vilken vikt som ska fästas vid varje testvariabel för att utvärdera den testade personens lämplighet för en aktuell befattning. I Bilaga 2 finns ett formulär för att göra sådana bedömningar. De vikter som beställaren med hjälp av formuläret tilldelar de olika testvariablerna används sedan för att beräkna och standardisera en aggregerad poäng i testet. Denna rapporteras tillsammans med andra testresultat. Den ger en sammanställd bild av kandidatens lämplighet för viss befattning. Många användare uppskattar att få en sådan sammanfattad bild. Formuläret i Bilaga 2 kan modifieras om man vill ha en särskild analys av svaga sidor snarare än lämplighet. Detta kan göras parallellt med analysen av lämplighet och är inte nödvändigtvis en enkel motsats till denna. Kontakta Psykologisk Metod för mera information. För screeningmodulen kan vägning av deltesten införas efter de särskilda behov som kan finnas i varje tillämpningsfall. 12

13 Narrativ rapport Målsättningarna med det narrativa (beskrivande, berättande) utlåtandet är: Att sammanfatta svaren på testet Att tolka testresultaten med hjälp av vad forskningen funnit om olika personlighetsegenskaper Att skapa en begriplig bild av den testades personlighet, som kan användas i praktiskt arbete, t ex vid urval och rådgivning Detta innebär att utlåtandet går utöver en enkel numerisk profil med resultat i de skilda skalorna. Detta mål uppnås både genom att föra in forskningsbaserad kunskap om dimensionerna och med hjälp av teoretiskt grundad tolkning. Utlåtandet har programmerats på följandet sätt: Basen är testpoängen i form av normaliserade s.k. stanine-poäng. Hur dessa fördelar sig i normgruppen framgår av Tabell 6. Medelvärdet är 5 och standardavvikelsen 2. Tabell 6. Fördelningen av staninepoäng Testpoäng, stanine Andel i normgruppen som har denna poäng, procent Märk att denna fördelning enbart gäller i normgruppen. Om den testade gruppen t ex består av mycket kreativa personer får troligen dessa alla stanine > 5 i kreativitet. 2. I utlåtandet görs distinktioner mellan dem som har stanine > 4. Tre grupper urskiljs bland dem: 5-6, 7 och 8-9. På så sätt uppnås målet att utlåtandet ger tydliga skillnader i den andel av de testade i varje skala som ligger på eller över medelvärdet. Det finns 4 alternativa verbala beskrivningar som är innehållsmässigt likvärdiga. Vid skapandet av rapport väljs en av dessa slumpmässigt. 3. Det finns inte samma intresse av att göra åtskillnader inom gruppen som har Stanine under medelvärdet.(eftersom en profil med testpoäng också finns i rapporten kan denna användas om den informationen behövs). Jämfört med ett manuellt utlåtande har det datorgenererade den fördelen att all information tas med. Det kan lätt bli en ojämn täckning om testtolkaren ska skriva hela texten. Hans eller hennes speciella idéer kan färga av sig på texten. Den s.k. haloeffekten påverkar ofta, dvs. ett globalt positivt eller negativt intryck av en person, kanske efter en intervju, slätar ut 13

14 nyanserna och tillrättalägger utlåtandet. Uppgiften att skapa många utlåtanden är tröttande och risken för förenklade och stereotypa formuleringar är uppenbar. Bilden av en person är sällan helt konsistent om man ser till testvärdena, och motsägelser är vanliga hos människor. Det är viktigt att utlåtandet återger också denna grundläggande aspekt på människors fungerande. Dispositionen av det narrativa utlåtandet återges i Tabell 7. Tabell 7. Rubriker i det narrativa utlåtandet och motsvarande testvariabler, i den ordning de rapporteras i utlåtandet Rubrik i utlåtandet Testvariabler Texten bygger på Sociala funktioner Social förmåga, emotionell intelligens, samarbetsvilja, Stanine-värde utåtvändhet, följsamhet Emotionell anpassning Emotionell stabilitet, uthållighet, positiv grundattityd, Stanine-värde självförtroende Noggrannhet Noggrannhet, perfektionism Stanine-värde Kreativitet Kreativitet, öppenhet Stanine-värde Jagstyrka Sammansatt variabel: jagstyrka Stanine-värde Stresstålighet Sammansatt variabel: Stresstålighet Stanine-värde Chefspotential Sammansatt variabel: Chefspotential Stanine-värde Arbetsmotivation Arbetstillfredsställelse, arbetsvilja, arbetsintresse Stanine-värde Resultatorientering Resultatorientering Stanine-värde Förändringsvilja Förändringsvilja Stanine-värde Kontrollorientering Kontrollorientering Stanine-värde Ekonomisk motivation Ekonomisk motivation Balans i livet Balans Stanine-värde Övergripande bedömning av datakvalitet Sammansatt mått på datakvalitet med lika vikter för nedanstående variabler Stanine-värde Skönmålning Medelvärde av overt och kovert skönmålning Stanine-värde Ja-sägartendens Tendensen att hålla med om påståenden i testet oavsett deras Stanine-värde innehåll (medelvärdet av svaren på alla tesuppgifter utom bilddelen) Differentiering mellan Tendensen att ge olika svar på olika uppgifter i testet i stället för Stanine-värde testuppgifter: att välja samma svarsalternativ för många av uppgifterna (den intra-individuella standardavvikelsen över samtliga uppgifter utom bild-delen) Strukturlikhet Den intra-individuella korrelationen mellan svaren på alla Stanine-värde uppgifter utom bild-delen och medelvärdet för dessa uppgifter i normdata Obesvarade uppgifter Antalet ej besvarade uppgifter Råvärde Stämningsläge vid testningen Medelvärdet av 12 frågor om stämningsläge, högre värde betyder mera positivt stämningsläge Stanine-värde Attityd till testet: Face Validity : Medelvärdet av 7 frågor som mäter attityden till testet, högre värde betyder mera positiv bedömning av testet Varje narrativ delbeskrivning, kopplad till testresultat, har utarbetats i 4 likvärdiga formuleringar. Valet mellan dessa sker slumpmässigt vid genereringen av en rapport. Stanine-värde 14

15 Tolkning av den tekniska informationen En fullständig testrapport innehåller narrativ text och grafiska profiler som bygger på testresultaten korrigerade för skönmålning. Den ger också viktig teknisk information som användaren bör ta del av, nämligen: De olika måtten på datakvalitet. Om kvaliteten är låg bör omtestning övervägas. Åtminstone bör man i intervjun utreda vad orsaken kan ha varit. Det är nödvändigt att ta ställning till om testresultaten kan användas. Observera att mycket höga värden på skönmålning bör leda till skepsis. Visserligen korrigeras testvärdena, men inga modeller kan korrigera för 100 % av taktiksvaren. Många överhoppade testuppgifter bör också observeras. Det är ganska ovanligt att testuppgifter inte besvaras. Tiden det tog att besvara testet är också intressant. Normalvärdet ligger på minuter för det fullständiga testet. Mycket kort eller mycket lång tid bör tas upp i intervjun. Både okorrigerade och korrigerade värden i de olika skalorna. Dessa skiljer sig åt om skönmålningen avviker starkt från normalvärdet. Om den är hög kommer de flesta korrigerade värdena att ligga lägre än de okorrigerade. Är den låg gäller motsatsen. "Råvärden", dvs. skalvärdet i procent av det maximalt möjliga. Detta värde ligger närmast vad testpersonen kommunicerat om sig själv. Det är inte normerat, säger alltså inget om var han eller hon ligger i förhållande till en normgrupp, och är inte korrigerat för skönmålning. Tveksamhet. Detta är andelen svar inom en skala som besvarats med mittalternativet, där den testade personen alltså varit tveksam och undvikit att ta tydlig ställning. Om detta värde är högt bör saken tas upp i intervjun. Stämningsläge. Den testade personens emotionella tillstånd vid testtillfället. Om det ligger på ett lågt värde var han hon trött, nervös och/eller nedstämd. Detta kan i så fall vara skäl till omtestning eftersom tillfälligheter kan ha varit orsaken och ett mera rättvisande resultat kan bli fallet om personen var emotionellt mindre "ur slag". Attityd till testet. Attityden är viktig för testets trovärdighet hos testpersonen. Om värdet är lågt bör detta tas upp i intervjun. Varför ansågs testet vara mindre bra? 15

16 Rapportformat Internetplattformen skapar automatiskt rapporter så snart en testning är genomförd. Användaren får ett meddelande via e-post och kan sedan ladda ner önskad rapport. Testresultaten återges i rapporter i ett antal olika format: 1. Kandidatrapport 1. Innehåller narrativ rapport samt graf över testprofilen i de olika dimensionerna i testet, dock ej de aggregerade variablerna. PDF. 2. Kandidatrapport 2. Samma som 1, men med något annorlunda grafik och utan narrativ text. PDF. 3. Fullständig testrapport. Samma som 1 2 men även aggregerade variabler samt information om datakvalitet, sinnesstämning, tid för att besvara testet mm. PDF. 4. Kundrapport. Narrativ text och grafik, ingen teknisk information. PDF, 5. Redigerbar narrativ rapport. Denna rapport innehåller enbart den narrativa delen. Word-format. 6. Specialanpassad rapport. Detta rapportformat har layout och innehåll som anpassats efter användarens önskemål. Bl. a är det möjligt att få alternativ grafik. PDF. 7. Gruppresultat. Denna rapport återger testresultaten i en grupp av testade personer i ett format lämpligt för databearbetning i forskningsprojekt. Excel-format. 8. Intervjuguide. Innehåller förslag till intervjufrågor, ordnade i prioritetsordning för den testade personen. PDF. 9. Demorapport. Avsedd för "pröva-påtestningar", förenklad narrativ text samt grafik. PDF. Se Bilaga för exempel på datorskapade rapporter: Etikfrågor Användaren av UPP-testet bör: Vara kompetent i frågor som rör testets innehåll och tolkning av testresultaten, samt ha insikter i psykometrikens grunder. Certifieringsutbildningen syftar till att förmedla dessa kunskaper Garantera att inga utomstående får del av testresultaten och att dessa förvaras säkert Ge tillräcklig information om testet och testningens syfte till varje testad person Ta hänsyn till eventuella handikapp och språksvårigheter. Vissa personer kan behöva särskild hjälp för att genomföra testningen Tolka testresultaten på ett realistiskt och adekvat sätt, undvika att tolka in egenskaper som inte mäts av testet Delge resultaten tydligt och med så liten fördröjning som möjligt till den testade och till uppdragsgivaren 16

17 Jämställdhet och mångfald Forskning med UPP har visat att testets unika metodik för att korrigera för skönmålning gynnar jämställdhet och mångfald. Ingående analyser har också visat att testets psykometriska egenskaper är goda och likvärdiga i olika grupper. Se vidare den tekniska manualen [8] Kvalifikationskrav För testanvändare och testadministratörer certifieringsutbildning: Testanvändare erbjuds en tredagars utbildning i personlighetspsykologi, testteori och UPP-testet. Utbildningen krävs för att bli certifierad användare. Praktisk användning av testet Hur testningen går till Testet finns upplagt på Internet. Den testade får en inloggningskod och ett lösenord. När han eller hon går in i testet kommer en skärm med instruktioner upp, se Bilaga 1. Testningen kan göras i flera omgångar. Om man loggar ut under testningen kan man sedan komma in där man slutade. Det krävs inte att man besvarar alla uppgifter. Man kan ändra sitt svar, men bara på den omedelbart föregående frågan. Bjudning Den testade personen bör uppmanas att ta testet i en lugn och ostörd situation. Bäst är att ta hela testet i en sittning, men det är möjligt att göra avbrott och sedan komma in där man slutade efter en ny inloggning. Testet börjar med en sida instruktioner av sedvanligt slag, se Bilaga 1. Tidsåtgång 5-10 minuters instruktion, därefter ca 50 minuter för att besvara testuppgifterna. Kortare test går givetvis snabbare. För screeningtestet är tidsåtgången ca 15 minuter, för begåvningsmodulen 16 minuter. Procedur för poängberäkning och redovisning av testresultat Poängberäkningen och redovisningen utförs av ett datorprogram och görs i flera steg: 1. Beräkning av råpoäng i testskalorna. Med detta avses medelvärden över de testuppgifter som ingår i varje skala, med siffrorna 1-5 tilldelade de 5 17

18 svarskategorierna. 2. Beräkning av standardiserade residualer enligt den modell som används för korrektion för skönmålning. Se avsnitt 7 i den tekniska manualen för beskrivning av hur korrektionen för skönmålning går till, eller en speciell rapport om skönmålning [7] Beräkning av stanine-poäng för de värden som tagits fram i punkt 2. Dessa poängvärden beräknats i relation till den valda normdatabasen som innehåller normalfördelade stanine-poäng. Datorprogrammet skapar texter i anslutning till stanine-värdena och en graf som ger den kvantitativa profilen. Återkoppling till den testade personen En UPP-testning bör avslutas med en återkoppling till den som tagit testet. Denna bör helst ske muntligt och vid ett personligt möte, och i alla situationer där testet kommit till användning. I vissa fall kan återkoppling ges i telefon, om ett personligt möte är svårt att anordna. Räkna med att mötet tar ½ - 1 timme. Det är viktigt att den testade i förväg informerats om syftet med återkopplingen och vilken tid som han eller hon bör ha satt av för den. Intervjuguiden i Bilaga 3 ger förslag på intervjufrågor. Det går också att ta ut en intervjuguide som anpassats särskilt till den testade personen. Om den testade ska ta del av kandidatrapporten bör man avsätta ca 10 minuter för att han eller hon ska kunna göra det enskilt i lugn och ro. Börja med att förklara syftet med mötet. Syftet med återkopplingen är att den testade ska få del av sina resultat och tillfälle att ställa frågor, även att han eller hon ska få tillfälle att berätta om viktiga omständigheter vid testningen. Avsluta denna inledning med att fråga den testade vad han eller hon vill få ut av mötet. Uppmuntra personen att ställa frågor och ge kommentarer. Observera att återkopplingen är till för den testade. Beskriv sedan kortfattat hur testet är uppbyggt och vilka syften det har. Var noga med att framhålla att inga test är perfekta och slutgiltiga och att alla testresultat innehåller större eller mindre fel. Beskriv hur bilddelen integreras i resultatet som en del av skalan som mäter emotionell intelligens. Gå eventuellt in på frågan om vad som är rätt svar vid bedömningen av bilderna, men endast om den testade ställer den frågan. (Detta kan vara svårt att förstå och kan leda till besvärliga och långvariga diskussioner. Det är i så fall bättre att hänvisa till den tekniska manualen eller den tekniska rapporten för den som vill fördjupa sig i frågan. Båda dessa dokument är öppet tillgängliga för gratis nerladdning från Den som vill ha mera information om testet ges denna internetlänk varifrån det är möjligt att beställa manualen, den tekniska dokumentationen av forskningen och utvecklingsarbetet bakom testet samt andra forskningsrapporter av direkt relevans för testet. Attityden bör vara att avmystifiera testet alla principer för testet är tillgängliga för alla intresserade och forskningen likaså. Påpeka att alla testresultat är sekretessbelagda. En förkortad testrapport (kandidatrapport) kan överlämnas till den testade. Den innehåller beskrivningar av testet och vad de olika skalorna 1 Denna och andra rapporter kan laddas ner utan kostnad från 18

19 står för. Det är psykologen/rekryteraren och uppdragsgivaren som beslutar om kandidatrapporten ska lämnas ut vid återkopplingen eller tidigare. Vår policy är att avråda från att kandidaten kan ta med sig rapporten. Påpeka att UPP-testet bygger till största delen på självskattningar, men att dessa korrigerats för skönmålning. Av det skälet kan testresultatet avvika från det som testpersonen väntat sig, men naturligtvis också för att svaren på testet jämförts med en stor normgrupp. Förklara hur skönmålning mäts och hur den används för att göra korrektionen. Påpeka att testfrågorna grupperats för att bilda de skalor som rapporten beskriver. Gå in på kvalitetssäkringen och måtten på datakvalitet. Om några av dessa värden är låga bör man fråga särskilt om dem. Det är möjligt att kvaliteten är så tveksam att testningen bör göras om. Förklara detta i så fall. Fråga om omständigheter kring testningen. Lugn och ro? Hade något särskilt inträffat? Förklara stanineskalan Gå nu in på resultaten i denna rekommenderade ordning: Big Five Variabler av särskild vikt i arbetslivet Attityder och motivation Det är lämpligt att börja med Big Five eftersom dessa dimensioner är mera allmänna. Gör en kort introduktion till varje testskala (se rapportens förklaringar av skalorna) och ta sedan upp vilken stanine-poäng den testade fått. Ge denne tillfälle att fråga och kommentera. Förklara om så behövs återigen hur skalpoängen uppkommit det kan vara nödvändigt i fall där den testade inte känner igen sig. I vissa fall kan det vara till nytta att ha tagit fram de okorrigerade testvärdena i stanine-form och även de onormerade råvärdena. Dessa kan nämligen ligga närmare den testade personens självbild, om han eller hon har mycket höga värden i skönmålning. I fall där skönmålning ligger på 8 eller 9 är det klokt att ha förberett återkopplingen genom att ha en råpoängrapport tillgänglig 2. Intervjuguiden utgår från de okorrigerade värdena eftersom dessa ligger närmast vad den testade svarat. Avsluta återkopplingen med att fråga den testade om han eller hon fått den information som förväntats eller om det finns ytterligare frågor. Återkopplingen måste få ta den tid som behövs. Inte sällan kan den gå ganska fort. Undvik att den utvecklas till ett "terapisamtal", undvik spekulativa "djupdykningar". 2 Denna information finns i den användarrapporten. 19

20 Viktigt att tänka på vid användning av UPP-testet 1. Inget psykologiskt test är perfekt, och resultaten får inte tas som Sanning med stor S. Man kan vara tillfälligt ur slag när man gör testningen eller tillfälligt på strålande humör. Detta påverkar resultaten. Trots att UPP-testet är resultatet av flera års noggrant och omfattande utvecklingsarbete och forskning ger det bara en ofullständig beskrivning av personligheten. Säkert kan det finnas aspekter som kan behöva läggas till i framtida forskning. Och kanske kan metodiken förbättras även på andra sätt. 2. Människor varierar från en situation till en annan. Personligheten som den mäts med UPP är främst inriktad på hur man fungerar i arbetssituationer. 3. Det är viktigt att tänka på att resultaten är normerade i förhållande till en grupp. Kanske känner man inte riktigt igen sig. En person kan vara kreativ men ändå få en ganska låg poäng i den dimensionen om de flesta övriga i normgruppen är ännu mera kreativa. Resultaten är rensade från skönmålning, dvs. tendensen att beskriva sig själv i alltför positiv dager. Hur går det till? Det är en ganska komplicerad statistisk procedur som kan vara svår att genomskåda. Den gör att skillnaden mellan vad man rapporterade och den testpoäng man får i enskilda fall kan bli ganska stor och detta kan bidra till att man inte riktigt känner igen sig i testresultaten. Ju högre värde i skönmålning en person har, desto mera angelägen har han eller hon varit att ge en positiv bild av sig själv i testningen. Detta innebär inte nödvändigtvis ett uttryck för en medveten vilja att ge en alltför positiv bild av sig själv, även om det givetvis kan vara det. Skönmålning under testning är ett specialfall av vad som på engelska brukar kallas impression management, föremål för omfattande aktuell forskning som visat hur vanlig och viktig denna form av beteende är [2; 3]. Testets roll i beslutsfattandet i HR-frågor Testning i samband med urval, befordran/omplacering samt utvecklingssamtal och uppgörande av utvecklingsplaner har stora gemensamma inslag. UPP-testet ger ett underlag för beslut och planering av intervjuer. Det är särskilt de arbetsfokuserade testvariablerna som är av intresse, inte så mycket Big Five eftersom dessa är mycket allmänna och ytterst svagt relaterade till arbetsresultat. Beslut kan ibland helt grundas på testresultatet. Detta torde vara aktuellt speciellt i en tidig fas av en urvalsprocess. Det är god ekonomi att testa tidigt, göra ett första urval på grundval av testresultat (eventuellt vägda efter de krav som den aktuella befattningen ställer) och sedan gå vidare med andra och mera tids- och resurskrävande former av informationsinhämtning. Ett första urval av denna typ kan vara grundat på hela testet eller på screeningmodulen. I det senare fallet kan resten av testet administreras i en senare fas av processen. En testning med hela testet, eller med hela personlighetsdelen, ger som resultat en kvantitativ profil och ett narrativt utlåtande. Psykologen eller annan HR-ansvarig person kan med den grundvalen bilda sig en första uppfattning om den testade personen och planera fortsatt inhämtning av information, t ex med hjälp av en intervju. Strukturerade intervjuer 20

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar September 2013 Psykologisk Metod AB http://www.psykologisk-metod.se/ Box 50 e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet i ett nötskal:

Läs mer

Skönmålning på UPP hos chefskandidater

Skönmålning på UPP hos chefskandidater Skönmålning på UPP hos chefskandidater Lennart Sjöberg Forskningsrapport 2010: 11 2010-11-24 UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologförbund) enligt de europeiska

Läs mer

UPP: Understanding Personal Potential

UPP: Understanding Personal Potential UPP: Understanding Personal Potential Förenklad rapport för demonstrationstestning Testutlåtande för TestID: xxxx Testningen genomfördes 2013-xxxx Ansvarig för testningen: Professor Lennart Sjöberg Denna

Läs mer

Ett personlighetstest som är godkänt av STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi enligt de europeiska EFPA-kriterierna.

Ett personlighetstest som är godkänt av STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi enligt de europeiska EFPA-kriterierna. Ett personlighetstest som är godkänt av STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi enligt de europeiska EFPA-kriterierna. Foto: Linnea Holm Efter omfattande forskningsarbete: UPP: Understanding Personal Potential,

Läs mer

Ett test för dig som:

Ett test för dig som: Testet är godkänt av STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi enligt de europeiska EFPAkriterierna. Ett test för dig som: behöver ett kompetensorienterat personlighetstest behöver att test med vetenskapligt

Läs mer

UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning. Lennart Sjöberg Rapport 2010:2

UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning. Lennart Sjöberg Rapport 2010:2 UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning Lennart Sjöberg Rapport 2010:2 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar av

Läs mer

Tester, jämställdhet och mångfald

Tester, jämställdhet och mångfald Tester, jämställdhet och mångfald Testdagen 2011 Sveriges HR-förening och STP Professor Lennart Sjöberg Handelshögskolan i Stockholm och Psykologisk Metod AB Kan psykologiska tester bidra till rättvis

Läs mer

UPP och UPP/Screen i relation till motivation, personlighet och framgång

UPP och UPP/Screen i relation till motivation, personlighet och framgång UPP och UPP/Screen i relation till motivation, personlighet och framgång Lennart Sjöberg Rapport 2011:2 3 Augusti 2011 UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologförbund)

Läs mer

Understanding Personal Potential: UPP-testet

Understanding Personal Potential: UPP-testet Understanding Personal Potential: UPP-testet Lennart Sjöberg Juni 2010 Psykologisk Metod AB www.psykologisk-metod.se Disposition Bakgrund och syfte Vad testet mäter Begreppsvalideringar Proxy-kriterier

Läs mer

UPP-testet Version 2.0 Understanding Personal Potential Teknisk manual

UPP-testet Version 2.0 Understanding Personal Potential Teknisk manual UPP-testet Version 2.0 Understanding Personal Potential Teknisk manual 2011-11-28 UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologförbund) enligt de europeiska EFPA-kriterierna

Läs mer

Personlighetstestning vid antagning till FHS officersutbildning

Personlighetstestning vid antagning till FHS officersutbildning Personlighetstestning vid antagning till FHS officersutbildning Lennart Sjöberg Charlotte Bäccman Björn Gustavsson FÖRSVARSHÖGSKOLAN Institutionen för ledarskap och management Försvarshögskolan, Institutionen

Läs mer

Psytest AB s. Metodkatalog. Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se

Psytest AB s. Metodkatalog. Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se Psytest AB s Metodkatalog Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se Innehållsförteckning Sida 2 Psytest AB 3 LSI-Ledarstilsinventorium II 4 LSI360 5 BP-Basprofil 6 Expertsystem 7 Begåvningstest

Läs mer

Personlighetstestning vid antagning till officersutbildning. En jämförelse av CTI och UPP-testet i olika grader av skarpt läge

Personlighetstestning vid antagning till officersutbildning. En jämförelse av CTI och UPP-testet i olika grader av skarpt läge Personlighetstestning vid antagning till officersutbildning. En jämförelse av CTI och UPP-testet i olika grader av skarpt läge Lennart Sjöberg Gerhard Wolgers Serie F:39 Personlighetstestning vid antagning

Läs mer

Psytest AB s METODKATALOG. Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se

Psytest AB s METODKATALOG. Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se Psytest AB s METODKATALOG Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se Innehållsförteckning Sida 2 Psytest AB 3 LSI-Ledarstilsinventorium 4 LSI-Omvärldsanalys 5 BP-Basprofil 6 Begåvningstest

Läs mer

Psykologförbundets rekommendationer. Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården

Psykologförbundets rekommendationer. Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården Psykologförbundets rekommendationer Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården Antagna av förbundsstyrelsen 10 april 2013 Psykologiska test Ett psykologiskt test strävar efter

Läs mer

Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal

Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal Namn: Kön: Ålder: Adress: Postadress: Telefon dagtid: Telefon kvällstid: Mobil: E-post: Högsta utbildning: Övrig utbildning: Nuvarande arbete/befattning: Nuvarande

Läs mer

RAPPORT #1 UPP/SCREEN VID ANTAGNING TILL POLISUTBILDNINGEN

RAPPORT #1 UPP/SCREEN VID ANTAGNING TILL POLISUTBILDNINGEN RAPPORT #1 UPP/SCREEN VID ANTAGNING TILL POLISUTBILDNINGEN LENNART SJÖBERG, Handelshögskolan i Stockholm och Psykologisk metod AB STEFAN ANNELL, Rekryteringsmyndigheten Rapport nr 1 i Rekryteringsmyndighetens

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Personbedomning.se Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering En rapport från Personbedomning.se

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Ledarskap och personlighet: Testning av jagstyrka

Ledarskap och personlighet: Testning av jagstyrka Ledarskap och personlighet: Testning av jagstyrka Lennart Sjöberg 15 november 2005 Key words: ledarskap, personlighetstest, könsskillnader SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No 2005:7

Läs mer

HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE.

HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE. 2007-02-06 HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE. INLEDNING. Ledningen av Frivilliga resursgrupper, FRG, hanteras förslagsvis av två funktioner: En FRG-ansvarig som sköter alla kontakter med kommunen,

Läs mer

Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar?

Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar? Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar? Visste du att 80 % av tiden i en rekryteringsprocess spenderas på 80-90 % av de kandidater som inte är intressanta UTMANINGEN: Att VÄLJA ut RÄTT person Vår

Läs mer

FALLSTUDIER, ÖVNINGSUPPGIFTER & CERTIFIERING

FALLSTUDIER, ÖVNINGSUPPGIFTER & CERTIFIERING FALLSTUDIER, ÖVNINGSUPPGIFTER & CERTIFIERING MIRRORGATE AB TESTLEDARMANUAL B5 FLIK 7:2 CERTIFIERING 3 ÖVNINGSUPPGIFTER 4 SYSTEMUPPGIFTER 4 TOLKNINGSUPPGIFTER 5 FALLSTUDIE VD I IT-FÖRETAG 7 TOLKNINGSUPPGIFT

Läs mer

i samarbete med LPADATA Bertil Mårdberg, professor Josefin Södergård, Göteborg Stad

i samarbete med LPADATA Bertil Mårdberg, professor Josefin Södergård, Göteborg Stad Bertil Mårdberg, professor Josefin Södergård, Göteborg Stad Assessment Center Guidelines and Ethical Considerations for Assessemnt Center Operations International Journal of Selection and Assessment Volume

Läs mer

PEX Psychotherapy Expectations and Experiences Questionnaire. En kort introduktion. David Clinton och Rolf Sandell 2003

PEX Psychotherapy Expectations and Experiences Questionnaire. En kort introduktion. David Clinton och Rolf Sandell 2003 PEX Psychotherapy Expectations and Experiences Questionnaire En kort introduktion David Clinton och Rolf Sandell 2003 PEX är ett självskattningsformulär som har utvecklats av David Clinton och Rolf Sandell,

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015 Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender 20 maj 2015 Kort om Harvey Nash > Rekrytering > Interim > Second Opinion 2 Kort om mig > Ansvarar för Harvey Nashs Practice Finance & Legal > De senaste

Läs mer

Vad är kvalitet vid test och testanvändning? Sara Henrysson Eidvall, leg psykolog/specialistbevis i arbetslivets psykologi 2011-05-03

Vad är kvalitet vid test och testanvändning? Sara Henrysson Eidvall, leg psykolog/specialistbevis i arbetslivets psykologi 2011-05-03 Vad är kvalitet vid test och testanvändning? Sara Henrysson Eidvall, leg psykolog/specialistbevis i arbetslivets psykologi 2011-05-03 1 STP stiftelsen för tillämpad psykologi Ursprungligen Instiftat av

Läs mer

Copyright Psykologiförlaget AB, 2002

Copyright Psykologiförlaget AB, 2002 Supplement 2 Copyright Psykologiförlaget AB, 2002 Inledning Sedan BasIQ publicerades år 2000, har testet snabbt blivit ett av de mest använda begåvningstesten på den svenska arbetspsykologiska testmarknaden.

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan. Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson

ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan. Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson 1 Inledning Nedan följer en kompletterande rapport till uppsatsen Att mäta en ingenjör:

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Säljrapport Namn Sample Candidate Datum 20 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING SHLs säljrapport hjälper dig att avgöra om Sample Candidate är lämplig som säljare. Till grund för rapporten

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Inför genomförandet av ThomasGIA

Inför genomförandet av ThomasGIA Inför genomförandet av ThomasGIA Innehåll Deltest 1: Slutlednings Deltest 2: Perceptuell snabbhet Deltest 3: Numerisk snabbhet Deltest 4: Ordförståelse Deltest 5: Spatial Introduktion ThomasGIA är ett

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

De fattar besluten. Vill du veta hur de tänker?

De fattar besluten. Vill du veta hur de tänker? YRA De fattar besluten. Vill du veta hur de tänker? För att du ska kunna möta marknadens behov är det nödvändigt att du vet hur de som fattar besluten inom vården resonerar, och hur behoven ser ut. Men

Läs mer

MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum

MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad december 2011 Syfte Syftet med den psykologiska utredningen är att ge

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen mellan medkänsletillfredsställelse och empatitrötthet ser ut i ditt liv.

Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen mellan medkänsletillfredsställelse och empatitrötthet ser ut i ditt liv. Skattningsformuläret PROQOL (PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE SCALE) för att bedöma professionell livskvalitet till svenska av Anna Gerge 2011 Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Extended DISC Extended DISC är ett av de modernaste och mest flexibla verktyget på marknaden. Med Extended DISC kan du arbeta med många områden: " Beteende och kommunikation " Beteendekompetenser för kultur,

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument På de följande sidorna finner du två instrument som du och dina kollegor kan använda för

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB

I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB Lotta Åstrand Karolinska Institutets Universitetsbibliotek Innehåll 1. Varför

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

REKRYTERING 2.0. Selecting Great Personalities

REKRYTERING 2.0. Selecting Great Personalities REKRYTERING 2.0 Selecting Great Personalities Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar? Visste du att 80 % av tiden i en rekryteringsprocess spenderas på 80-90 % av de kandidater som inte är intressanta

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

För dig som är intygsgivare

För dig som är intygsgivare INFORMATION OM HÖGSKOLEPROVET } FÖR DIG SOM ÄR INTYGSGIVARE Allt om högskolestudier på studera.nu För dig som är intygsgivare Syftet med utlåtandet är att ge underlag för beslut om en person ska ha rätt

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Läsanvisning för STP:s granskningsrapporter

Läsanvisning för STP:s granskningsrapporter Mars 2002 innehåll Bakgrund.................................................................3 Testinformation...........................................................4 Historik och beskrivning....................................................4

Läs mer

Använd systematiska metoder för att undvika felrekrytering

Använd systematiska metoder för att undvika felrekrytering Använd systematiska metoder för att undvika felrekrytering Att använda systematiska metoder för att rekrytera en chef eller en medarbetare sparar inte bara tid och pengar, man slipper också känslan av

Läs mer

Rekrytering Second Opinion Personalsamtal. med individen i fokus skapar vi växtkraft för organisationer

Rekrytering Second Opinion Personalsamtal. med individen i fokus skapar vi växtkraft för organisationer Rekrytering Second Opinion Personalsamtal med individen i fokus skapar vi växtkraft för organisationer Specialister inom rekrytering & urval samt personalsamtal SAMMANFÖR DIN VERKSAMHET MED RÄTT KOMPETENS

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

organisationen uppnådde för resultat. mycket mer konkret och meningsfullt sätt. Svaren är mer omfattande, men ger information på en helt annan nivå.

organisationen uppnådde för resultat. mycket mer konkret och meningsfullt sätt. Svaren är mer omfattande, men ger information på en helt annan nivå. 1 0. K o m p e t e n s b a s e r a d i n t e r v j u 84 En kompetensbaserad intervju är en del av en strukturerad intervju, där intervjuaren strävar efter att på ett konkret sätt utvärdera en kandidats

Läs mer

individer, team, ledare, säljare

individer, team, ledare, säljare Exakt Objektiv Noggrann Strukturerad Analytisk Effektiv Målinriktad Drivande Tävlingsinriktad Beslutsam Ansvarstagande Demokratisk Förstående Omtänksam Vänlig Engagerad Optimistisk Entusiastisk Övertygande

Läs mer

Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell. Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala

Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell. Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala BAKGRUND Vid psykiatrisk mottagning 2, (tidigare mottagningen

Läs mer

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm Lärarlyftet -där arbetslivserfarenhet och reell kompetens kan ge högskolepoäng 1 Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet Flera av de högskolor och universitet som anordnar Skolverkets

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

SEMESTERTIDER. Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm

SEMESTERTIDER. Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm SEMESTERTIDER Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm Den blomstertid nu kommer.. underbara rader som sjungs över hela landet inom kort, rekreation och semester står för dörren! Hur är det i dessa tider

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Psykisk lämplighet hos personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och psykologisk personbedömning

Psykisk lämplighet hos personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och psykologisk personbedömning 1 (7) TRAFI/8037/03.04.02.02/2011 Utfärdad: 10.05.2012 Träder i kraft: 15.05.2012 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet(1664/2009) 21 4 mom.

Läs mer

PEOPLE TEST LOGIK. Ett testverktyg till att värdera arbetsrelevanta intelligens- och skicklighetsparametrar

PEOPLE TEST LOGIK. Ett testverktyg till att värdera arbetsrelevanta intelligens- och skicklighetsparametrar PEOPLE TEST LOGIK Ett testverktyg till att värdera arbetsrelevanta intelligens- och skicklighetsparametrar Logik- och skicklighetstest I takt med, att det ställs stadigt ökande krav till både ledare och

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Kompetensbaserat chefsurval

Kompetensbaserat chefsurval Kompetensbaserat chefsurval Kompetensbaserat chefsurval - Polisens nationella metod för chefsförsörjning och chefsrekrytering Kompetensbaserat chefsurval är det vinnande konceptet för alla inblandade.

Läs mer

Utveckling av chefers arbetsrelaterade attribut i relation till ålder

Utveckling av chefers arbetsrelaterade attribut i relation till ålder Utveckling av chefers arbetsrelaterade attribut i relation till ålder Maj, 2015 Professor Trevor Archer, Bengt Jansson, fil.dr i psykologi och Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden Psykologiska Institutionen,

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Christina Sullivan 2013-11-21

Christina Sullivan 2013-11-21 Christina Sullivan 2013-11-21 Innehållsförteckning Översikt Välkommen Beskrivning Behov Styrkor Vill du fortsätta? 3 4 5 6 8 10 2 Översikt Kära Christina Sullivan Gratulerar, du har precis besvarat och

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer