Bostadsbyggandet hinder och möjligheter ANDREAS BRENDINGER SVERIGES BYGGINDUSTRIER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsbyggandet hinder och möjligheter ANDREAS BRENDINGER SVERIGES BYGGINDUSTRIER"

Transkript

1 Bostadsbyggandet hinder och möjligheter ANDREAS BRENDINGER SVERIGES BYGGINDUSTRIER

2 2 BI:s vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass Ett prioriterat mål en attraktiv byggbransch som kännetecknas bl.a. av ett marknadsstyrt byggande! En bättre fungerande bostads och arbetsmarknad skapar förutsättningar för tillväxt och ökad välfärd. Målet är långsiktiga och stabila regler för ny och ombyggnad.

3 Påbörjade bostäder Källa: SCB, BI:s prognos för

4 Bostadsbyggandet senaste o kommande år..i Göteborg Almhult Gårda Lindholmen Sannegården Eriksberg Kallebäck Gårdsten Askim Kviberg Kvillebäcken Danska Vägen Tuve Järnbrott Härlanda Biskopsgården Frölunda Tynnered Lundby Torslanda Billdal/Hovås Centrum Bergsjön Backa S:a Askim Fiskebäck Alltså inte helt still ca läg./år men

5 5 Nulägesbild på bostadsmarknaden Tröghet i nyproduktionen Lågt bostadsbyggande Låga bygginvesteringar Ineffektiv plan och bygglovsprocess Eftersatt underhåll Hög energieffektiviseringspotential Hög beskattning av boendet Bostadsbrist och svarthandel med hyreslägenheter Ombildningar Ingen bostadsbubbla Demografiskt tryck Ökat politiskt intresse för bostadsbyggandet

6 Programpunktens rubrik Svårigheter med att öka bostadsproduktionen Vi lever på att bygga; infrastruktur, samhällen, bostäder etc. Byggprocessen går trögt. Det finns hinder som försvårar nyproduktion av bostäder. Byggindustrin har utmaningar och stora möjligheter!

7 Bostadsmarknadens tre problem? Effektivare plan och bygglovsprocess Bostadsmarknadens problem Friare hyressättning Infrastrukturinvesteringar Fullt så enkelt är det inte!

8 SVERIGES BYGGINDUSTRIER 8 Ingen bra väg om man vill utveckla bostadsbyggandet

9 Skylla på andra är inte heller speciellt konstruktivt

10 Bostadsbyggandet komplext och motsägelsefullt I Sverige byggs ½ så många bostäder som i de nordiska grannländerna per capita Bristande bostadsförsörjningen i storstäderna hotar den ekonomiska utvecklingen Efterfrågan på bostäder är stor utbudet begränsat Många vill ha billiga bostäder men få vill se en återgång till miljonprogrammets massproducerade miljöer Gärna flexibel och frihet i planbestämmelserna och i markanvisning men inte på min bakgård Gärna flexibla uthyrningsregler men när man väl har ett kontrakt är det skönt med reglerad hyresmarknad Bygg fler bostäder säger politiker med flera men vem vill och skall ta risken? Byggs det tillräckligt eller byggs det lagom och vem tjänar på det i så fall? Incitament för kommunerna att bygga och för vem goda skattebetalare?

11 Inget Quick Fix.

12 Vem kan då göra vad för att öka bostadsbyggandet?

13 Vad krävs för att en bostad kan börja byggas En Byggherre som skall ta ett investeringsbeslut Entreprenörer som kan leverera en slutprodukt En Bostadskonsument som har betalningsvilja och betalningsförmåga för en viss lägenhet (kostnad) En Finanssektor som fungerar och vill/kan låna ut erforderligt kapital. Räcker detta då?

14 Ett hus blir till En illustration av vägen från idé till färdig byggnad (52) 14 Ett hus blir till Stockholms Byggmästareförening 2012

15 Ett hus blir till en lång process En Byggherre som skall ta ett investeringsbeslut alltså först och främst en idé och en vilja att bygga (och finansiering)! Förberedelser mark, förstudie, undersökningar, idéskiss, förslag till kommunen, förprövning, byggnadsnämnden, stadsbyggnadskontoret > Beslut om uppdrag Planskede förslag program, programsamråd, godkännande program, utarbeta programförslag, plansamråd, justerat planförslag, Beslut om planförslag, granskning, BN beslut om detaljplan, Beslut i Kommunfullmäktige. (Överklagan= 1) Länsstyrelse, 2) Mark och Miljödomstol, 3) Mark och Miljööverdomstol). LAGA KRAFT! (tid ca 2 6 år)

16 Byggskede val av entreprenadform, ev. förstudie, programskede, systemprojekteringsskede, bygglov (avslag?), detaljprojekteringsskede, försäljning (tillräckligt?), (ev. kundönskemål), produktionsplanering, inköp UE/resurser, tillfälliga anordningar, markarbeten, (fornlämningar), grundarbeten, stomme väggar och tak, installationer, slutkontroll, besiktning. (1 2 år om fornlämningar finns troligtvis längre tid!) Överlämnande slutprodukt överlämnas till Byggherren Inflyttning Förvaltning Ett hus blir till en lång process

17 Framgångsfaktor för ett ökat bostadsbyggande i landet Vilja Insikt Ansvar Mod Samverka Långsiktighet Vår syn på vad följande aktörer har gjort och ytterligare skulle kunna göra för att förbättra förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande Staten Kommunerna Byggherrar och Byggföretag Finansen

18 Framgångsfaktor för ett ökat bostadsbyggande i landet Detta har Staten bl.a. gjort för att förbättra förutsättningarna: Byggregler för studentboende har förenklats Länsstyrelsen har fått mer pengar att förkorta handläggningstider för överklagandeärenden Regelverk för andrahandsuthyrning har förbättrats Sänkning av kommunala fastighetsavgiften för hyres och bostadsrätter i flerfamiljshus Nedsättning av den kommunala fastighetsavgiften vid nybyggn. av bostäder har förlängts (15 år) Byggkravsutredningen Plangenomförandeutredningen Hyresbostadsutredningen Fler utredningar via myndigheter Benchmark bl.a. i Tyskland Insikt om behov av förändringar Förändringsförslag

19 Framgångsfaktor för ett ökat bostadsbyggande i landet Detta kan Staten göra för att förbättra förutsättningarna: Enklare byggregler (PBL) Förenkla plan och bygglovsprocesserna (detaljplan eller bygglov?) Besluta om enhetliga byggregler (slopa lokala kommunala särkrav) Statlig överprövning av detaljplaner som saknar stöd i lagen Friare hyressättning (gradvis.) Ersätt bolånetak med amorteringskrav Ändra reavinstbeskattningen vid bostadsförsäljning Gynna ökat bosparande

20 Framgångsfaktor för ett ökat bostadsbyggande i landet Detta kan Staten göra för att förbättra förutsättningarna: Incitament för kommunerna att vilja bygga bostäder Incitament för privat personer att hyra ut egna lägenheter Överklagandeprocessen ses över (och ändras) Färre instanser Sakägare och ev. avgift Resurser och handläggningstider Gemensam ståndpunkt mellan myndigheterna vad avser bestämmelserna om buller Se över lagstiftningen om exploateringsavtal

21 Framgångsfaktor för ett ökat bostadsbyggande i regionen Detta kan Kommunerna göra för att förbättra förutsättningarna Effektivisera plan & bygglovsprocessen Snabbare Smidigare Smartare ny teknik Etablera garantitider Tidsstyrd handläggning. Rimliga krav i planprocessen ger mångfald (färre egna krav = minskar kostnaden för byggherren och konsumenten) Mindre detaljstyrning mer ram planering Mindre detaljerade detaljplaner (skilj på detaljplan och bygglov) Fler färdiga flexibla detaljplaner (i områden där efterfrågan finns)

22 Framgångsfaktor för ett ökat bostadsbyggande i regionen Detta kan Kommunerna göra för att förbättra förutsättningarna Markanvisningar både stora (skalfördelar) och små (fler aktörer) Se över prissättningen på mark (ev. långsiktig avbetalning?) Använd tomträtten som ett medel Premiera de aktörer som visar att man har idéer och att man vill/kan Satsa på både förtätning och nya områden ( Mellan staden ) Bygg ut infrastrukturen (först.samtidigt) Små kommuner kan/behöver samsas om ny teknik och kompetens Benchmark andra städer (exempelvis Freiburg i södra Tyskland) Förenklad planprocess Enbart energieffektiva byggnader (solceller och passivhus) Väl utbyggd kollektivtrafik Variation och mångfald av upplåtelseformer Mångfald av byggherrar

23 Framgångsfaktor för ett ökat bostadsbyggande i regionen Detta kan Entreprenörer och Byggherrar göra att förbättra förutsättningarna för att öka bostadsbyggandet Tidig och aktiv dialog med kommunen Föreslå idéer (som premieras av kommunerna resultat) Utveckla koncept Förädla befintliga områden och förtäta Utveckla, pröva och implementera nya metoder Utveckla, pröva och implementera ny teknik (FoU) Förbättra (öka) produktiviteten Minska/Eliminera icke värde adderande tid och kostnader Bygg rätt från början Bygg hållbart och med kvalité Inköpsstrategier och nya inköpskanaler

24 Framgångsfaktor för ett ökat bostadsbyggande i regionen Detta kan Entreprenörer och Byggherrar göra att förbättra förutsättningarna för att öka bostadsbyggandet Utveckla säljkanaler marknadsbearbetning Utveckla trygga köp (garantier för kunden) Ha en ökad framtidstro och därigenom våga ta större risker Bygg mer i egen förvaltning Benchmark mot andra näringar Sörj för kompetensförsörjningen och återväxten i företagen Kompetensutveckla medarbetare för kommande och ökande krav Räcker då allt detta?

25 Avgörande för ett ökat bostadsbyggande Marknaden Rätt utbud Rätt läge Rätt innehåll Rätt pris (finansiering) Rätt tid.. Kunden bestämmer alltid

26 Några röster från olika aktörer Lokala särkrav fördyrar inte produkten utan bidrar till ett ökat hållbart, ekologiskt och socialt samhällsbyggande. Vår kommun skall vara föregångare och visa vägen. Allt fler kommuner ställer egna krav på bl.a. energianvändning., buller, tillgänglighet. Det splittrar upp byggmarknaden fördyrar på minst fyra punkter: Extra regelbörda (fler regler att hålla reda på för byggarna) Försämrar konkurrensen Försvårar och hindrar en utveckling av industriellt byggandet Fördyrar produkten och leder till högre hyror

27 Några röster från olika aktörer Ett bostadshus skall nyttjas i kanske upp till år. Då är det väl inte så himla kinkigt om det tar något extra år eller så under vid planprocessen eller?. Lång tid innan färdig produkt : Leder till en dyrare produkt både för byggherren och konsument Leder till sämre konkurrens Leder till längre väntan / länge kö att få bostad Kan vara en tillväxthämmande faktor Sätter kommunen i ett sämre konkurrensläge än andra kommuner som har en effektivare handläggning

28 Några röster från olika aktörer Den tyska planprocessen är rena drömmen för svenska bostadsbyggare. Från idé till slutgiltigt klartecken från myndigheter har det tagit 6 månader och till sista inflyttning har det tagit 3 år Den tyska planprocessen och 34 i den tyska lagen: Ger byggherrar och byggföretagen stor frihet Tillämpas på mark som saknar detaljplan (vanligt i tyska städer) På mark i hyfsat centrala och attraktiva lägen med bra infrastruktur men utanför den centrala stadskärnan. Anpassa bl.a. bygghöjden till omkringliggande hus Befintliga hus får exempelvis inte skuggas av nya hus Överklagan enbart för sakägare Skillnader i byggkrav mellan de 16 delstaterna är små

29 VAD FÅR DET LOV ATT KOSTA? FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG BOSTAD Alla kostnader hamnar slutligen på hyresgästen. Det är aldrig någon annan som tar den!

30 Och glöm inte Uppskattning värmer (om det inte är från Skatteverket förstås) och ett bra arbete, insats och samarbete är oändligt mycket värt på sikt. Det räcker med att säga fan vilken smart lösning eller vad bra det fungerat eller. Spara inte med beröm. men var ärlig.

31 Och så slutligen Tillsammans inte var och en kan vi höja byggandet av bostäder till blå vita höjder i vår region Trevlig sommar! Tack för uppmärksamheten.

32 Slut..

33 Dyrt att bygga eller kostsamt att bo? Vad är det som kostar? Vad betalar du med hyran? Produktionskostnad

34 Produktionskostnad fördubblad mellan ! + 70 % Markkostnader och moms + 20 % Materialkostnader + 10 % Löner Faktorprisindex % Produktionskostnad + 46 % Byggkostnad (byggmaterial järn, stål, el) + 14 % Byggherrekostnader + 15 % Konsumentprisindex

35 RAPPORT: Produktiviteten i byggindustrin Omöjligt att uttala sig om med dagens mätningar och indexsystem då det saknas relevant information. Tvärsäkra konstateranden om att byggbranschen har en så dålig produktivitetsutveckling, baseras på en myt Hans Lind, KTH Han Suck Song, KTH

36 Produktivitet i byggsektorn Dålig produktivitetsutveckling i byggindustrin faktum eller mätfel en myt? Byggindustrin påstås ha sämre produktivitetsutveckling än övrig industrin (Snittet vad avser svensk näringsliv är +3% )? Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget Bostads och byggnadsstatistisk årsbok Sega Gubbar och Skärpning Gubbar (Statskontoret) Kritiken är inte unik för Sverige gäller hela världen! Branschföreträdare känner inte igen sig! Är verkligen produktivitetsutvecklingen så låg eller? ett

37 Produktivitet i byggsektorn Vad menas med produktivitet och hur mäts den? Definition: Produktivitet mätt som förädlingsvärde per arbetad/h Förädlingsvärde Skillnaden mellan Företagets intäkter och Företagets kostnader för inköp av råvaror, halvfabrikat och tjänster, alltså det värde som Företaget har skapat genom sitt arbete. Detta slås sedan ut på antalet arbetade timmar. Måttet benämns arbetsproduktivitet och är alltså Företagets förädlingsvärde per arbetad timme.

38 Produktivitet i byggsektorn Jämförelser mellan år kräver justeringar bl.a.: Inflation skillnad i kostnad för inköp mellan år 1 och år 2 Kvalitetsutveckling skillnader i produkten mellan år 1 och år 2 kan kräva justering av priset pga. kvalitetshöjning Intäkterna år 1 och år 2 Inköp av varor år 1 och år 2 Antalet arbetade timmar år 1 och år 2 Prisutveckling år 1 och år 2 Kvalitetsutveckling mellan år 1 och å 2 för sålda varor, insatsvaror och tjänster

39 Produktivitet i byggsektorn Felkällor: 1. Mätning av det nominella förädlingsvärdet, alltså förädlingsvärdet för varje enskild år utan prishöjningarna 2. Mätningen av antalet arbetade timmar 3. Konstruktionen av det prisindex som används för justera för inflation och kvalitetsutveckling för att bestämma det reala förädlingsvärdet

40 Produktivitet i byggsektorn Felkällor kommentar: 1. Mätning av det nominella förädlingsvärdet, alltså förädlingsvärdet för varje enskild år utan prishöjningarna Experter från SCB sammanställer data från olika källor bl.a. enkät till byggföretagen. Därefter gör experterna korrigeringar för att anta exempelvis vad som produceras i den svarta sektorn. Slutsatserna är ganska osäkra. Ingen större tilltro till enskilda års uppskattade värden. Systematiska fel ökar / minskar dock inte över åren. Mätfel påverkar dock inte mätningen över tiden.

41 Produktivitet i byggsektorn Felkällor: 2. Mätningen av antalet arbetade timmar Experter från SCB lägger i detta fall pussel från olika källor. Ingen större tilltro till enskilda års uppskattade värden. Systematiska fel ökar / minskar dock inte över åren. Mätfel påverkar dock inte mätningen över tiden.

42 Produktivitet i byggsektorn Felkällor: 3. Konstruktionen av det prisindex som används för justera för inflation och kvalitetsutveckling för att bestämma det reala förädlingsvärdet (prisjustering) Två prisindex används för byggbranschen, byggnadsprisindex och entreprenadindex. Byggnadsprisindex används för bostäder och tar hänsyn till tre kvalitetsfaktorer per lägenhet: 1) antal balkonger, 2) antal hygienutrymmen och 3) antal parkeringsplatser (garage och P däck). Det tar inte hänsyn till utrustning i kök och våtrum, installationer, intelligenta system, golvmaterial, energiförbrukning, sophantering, anpassningar d v s sådant vi normalt förknippar med kvalitet.

43 Produktivitet i byggsektorn Felkällor: 3. Konstruktionen av det prisindex som används för justera för inflation och kvalitetsutveckling för att bestämma det reala förädlingsvärdet (prisjustering) forts. Byggnadsprisindex tar därför inte tillräcklig hänsyn till kvalitetsförändringar. Det ger därför en bristfällig information om den rena prisutvecklingen.

44 Sammanfattning Produktivitet i byggsektorn Forskarna professor Hans Lind och Doktor Han Suck Song, KTH Stockholm: De officiella mätningarna underskattar med stor sannolikhet produktiviteten eftersom de inte på ett korrekt sätt justerar prisutvecklingen för kvalitetsutvecklingen. Samtidigt saknas det helt statistiska underlag för att konstruera alternativa index eftersom ingen samlar in fakta om fler kvalitetsvariabler som bättre material, bättre komfort, bättre design, lägre energiförbrukning eller nya tekniker och material Det går inte med dagens statistik, trovärdigt att uttala sig om byggindustrins produktivitetsutveckling. Mycket talar för att den är bättre än den redovisade men eftersom det saknas relevant information går det inte att göra en korrekt analys.

45

46 46 Inför en friare hyressättning Konsumenternas värderingar ska styra hyran Fria hyror i nyproduktionen Hyressättningen i beståndet anpassas till efterfrågan under en års period Tidsbegränsade hyreskontrakt Lediga lägenheter släpps ut på marknaden Individuellt stöd till bostadskonsumenter

47 47 Individuellt stöd till bostadskonsumenter Vi vill ha ett marknadsstyrt byggande baserat på konsumenternas efterfrågan Individuellt stöd till konsumenter som inte kan bära alla kostnader för boendet ska skötas via socialpolitiken. Då uppnås träffsäkerhet med stödet.

48 48 Utveckla upplåtelseformerna Frikoppla ägarlägenheter från hyresregleringen Möjliggör självförvaltning för hyresgäster Underlätta möjlighet för tillval och frånval Tillämpa partiella kontrakt

49 Ägarlägenheter Dra kapital till bostadsmarknaden Ökade valmöjligheter Faktiskt ägande Skapar flyttkedjor Potentiell marknad Kunskapsbrist Hyresregleringen

50 50 Bättre balans mellan upplåtelseformerna Fastighetsskatten på näringsfastigheter slopas Översyn av beskattningen av de olika upplåtelseformerna

51 Infrastrukturinvesteringar på en långsiktigt hållbar nivå 51

Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013

Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013 Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013 Befolkningsökning och bostadsbyggande i Stockholms län Vi

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling Stefan Attefall bostadsminister Bostadsforum 2012 Bostadsbyggandet i Sverige Påbörjade bostäder 2004-2011 Bostadsbyggandet i Norden Antal påbörjade lägenheter/1000 invånare Källa:

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Byggkravsutredningen - tre delar

Byggkravsutredningen - tre delar Byggkravsutredningen - tre delar Kommunala särkrav på bostäders tekniska egenskaper dvs sinsemellan olika kommunala krav som går utöver nationella föreskrifter Delat byggansvar Byggfelsförsäkringen Särkraven

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Rapport 2015-08-23 Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Sammanfattning Folkpartiet liberalernas partiledning har beslutat om tolv punkter

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

10 PUNKTER FÖR ETT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

10 PUNKTER FÖR ETT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE 10 PUNKTER FÖR ETT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE FÖRORD Under 2012 ökade bostadsbristen ytterligare från en redan oroande hög nivå. 126 av Sveriges 290 kommuner uppgav i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2013 att

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Varför byggs så få hyresrätter 1. Hyresrätten skattemässigt missgynnad 2. För lite

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Hur ska bostadskrisen lösas?

Hur ska bostadskrisen lösas? Hur ska bostadskrisen lösas? Klas Eklund Byggbranschens valseminarium 5 september 2014 Lågt bostadsbyggande Antalet hyresrätter i Stockholm minskar Krisen och dess orsaker Bostadsbrist Blockerade flyttkedjor

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) YTTRANDE Vårt dnr: 15/3653 2015-09-25 N2015/5139/PUB Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson Framtiden måste byggas idag Anders Konradsson Den statliga politiken tre skeden från bostadspolitik till skattepolitik 1975 1990 sammanhållen politik mål om paritet och neutralitet schablonbeskattning

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER?

ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? Ett förslag till hur en idé att radikalt förändra byggandet skall kunna realiseras. Dr Sarah Philipson, assistant professor i Marketing, Hägskolan i

Läs mer

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Social Housing Bostadsmötet Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Dagens ämne Social housing i några utvalda länder - Norge - Finland - Danmark - Tyskland - USA / New York Momsdirektivet Paralleller till den

Läs mer

Framtidens bostadsmarknad

Framtidens bostadsmarknad Stockholm, januari 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet

Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet Johan Hjalmarsson 21 april 2015 Regeringens jobbstrategi Investera för framtiden: Infrastruktur Bostäder Klimat Fler och växande företag: Aktiv näringspolitik

Läs mer

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL olof.moberg@skl.se Seminarium under Almedalsveckan, Gotland 2013 De onda kommunerna som är planmonopolister, ransonerande mark för att få ut högsta möjlig pris

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Produktdagar. 17 november 2011, Borås

Produktdagar. 17 november 2011, Borås Produktdagar 17 november 2011, Borås Välkommen till 2011 års produktdagar i Borås PAGE 2 Produktdagar 2011-11-17 Finns det en framtid för småhusbranschen? Ja! Det råder bostadsbrist i Sverige PAGE 3 Produktdagar

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ramavtal för flerbostadshus på fast pris Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Problem Problem Minskade möjligheter att bygga bostäder men framförallt hyresrätter Varför byggs så få hyresrätter

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

att det borde vara möjligt att få marknaden för bostadsbyggande att fungera ungefär som andra varumarknader.

att det borde vara möjligt att få marknaden för bostadsbyggande att fungera ungefär som andra varumarknader. 1 Sammanfattning 1.1 Bakgrund och syfte Efterfrågan på bostäder ökade kraftigt i ett antal regioner i Sverige under andra hälften av 1990-talet. Det ledde till att priserna på bostadsrätter och småhus

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna 1 (5) Handläggare Datum SB 2010-02-05 Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna Frågeställning Hade de villkorade investeringsbidrag som gavs till byggande av hyresrätter i bristorter någon effekt på

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

En storstad där alla kan växa Kristdemokratiska idéer för Stockholm

En storstad där alla kan växa Kristdemokratiska idéer för Stockholm En storstad där alla kan växa Kristdemokratiska idéer för Stockholm Stefan Svanström Riksdagsledamot Stockholms stad Ett inlägg om Stockholmsfrågor Nationella frågor av vikt för Stockholm Förslag som Kristdemokraterna

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Bostadsmötet 2014, Vad kan Sverige lära av andra länders bostadspolitik? Hannu Ruonavaara Åbo universitet Det är litet underligt att fråga vad Sverige

Läs mer

INTE PÅ MIN BAKGÅRD EN RANKING ÖVER KOMMUNERNA MED FLEST ÖVERKLAGADE PLAN- OCH BYGGLOV

INTE PÅ MIN BAKGÅRD EN RANKING ÖVER KOMMUNERNA MED FLEST ÖVERKLAGADE PLAN- OCH BYGGLOV INTE PÅ MIN BAKGÅRD EN RANKING ÖVER KOMMUNERNA MED FLEST ÖVERKLAGADE PLAN- OCH BYGGLOV INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Det finns brist på bostäder i Sverige. Den statliga myndigheten Boverket sammanställer

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Remissvar avseende Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad (SOU 2012:25) och promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Remissvar avseende Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad (SOU 2012:25) och promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder Stockholms Handelskammare Box 16050, 103 21 Stockholm Besöksadress: Malmskillnadsgatan 46, 7 tr Telefon: 08-555 100 00 Telefax: 08-566 316 00 E-post: info@chamber.se www.chamber.se Org. 556095-7952 Momsreg.

Läs mer

En nationell strategi för växande städer

En nationell strategi för växande städer En nationell strategi för växande städer Moderaterna i civilutskottet och skatteutskottet Förord Minska krångel och kostnader för växande städer... 3 1. Låt städerna utvecklas... 6 1.1 Återinför stadsplanerna...

Läs mer

Markvärden och infrastrukturutbyggnad

Markvärden och infrastrukturutbyggnad 1 (7) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Peter Sjöquist 2015-06-03 Markvärden och infrastrukturutbyggnad Regeringen har utfärdat direktiv till förhandlingspersoner som

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid.

ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid. VI HAR INGET VAL DAGS ATT AGERA NU! Sverige står inför stora utmaningar. Miljonprogrammets bostäder måste rustas upp och renoveras. Om detta inte sker om kommer områdena att förfalla och byggnaderna förlora

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Fastighetsmarknaden LTH Våren 2011 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

Sveriges Byggindustrier Bransch- och Arbetsgivarorganisation för den privata byggindustrin

Sveriges Byggindustrier Bransch- och Arbetsgivarorganisation för den privata byggindustrin Sveriges Byggindustrier Bransch- och Arbetsgivarorganisation för den privata byggindustrin www.bygg.org Andreas Brendinger BI:s verksamhet 2011-2012 2 Prioriterat projekt: Ett modernt Medarbetaravtal Prioriterat

Läs mer

Miljonprogram - Ombyggnad till lågenergihus

Miljonprogram - Ombyggnad till lågenergihus Miljonprogram - Ombyggnad till lågenergihus Mattias Westher, Bostads AB Poseidon Cathrine Gerle Katjas gata 119 Status -Pågående uppföljning av teknik och hyresgästers upplevelser -Pågående lönsamhetsdiskussion

Läs mer

Bakgrund. Tidigare SABO tävlingar har renderat i ca 1 400 lägenheter

Bakgrund. Tidigare SABO tävlingar har renderat i ca 1 400 lägenheter Petter Jurdell Bakgrund Behov av nyproduktion till rimlig prisnivå Behov av mindre infill-projekt, nyttjar redan utbyggd infrastruktur Del av vårt långsiktiga arbete för att produktutveckla produktionsmetoder

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Schyssta bostäder behöver inte kosta skjortan

Schyssta bostäder behöver inte kosta skjortan Schyssta bostäder behöver inte kosta skjortan Schyssta bostäder behöver inte kosta skjortan! Det går att bygga attraktiva bostäder till en betydligt lägre kostnad än vad vi vant oss vid i Sverige. För

Läs mer

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla Nytt bostadspolitiskt program 30 december 2013 1(7). Nytt bostadspolitiskt program Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla tillräckligt med bostäder högre boendekvalité attraktiv

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Nya möjligheter att bygga bostäder utanför storstäderna ULF NORDWALL PEAB REGION BYGG NORD

Nya möjligheter att bygga bostäder utanför storstäderna ULF NORDWALL PEAB REGION BYGG NORD Nya möjligheter att bygga bostäder utanför storstäderna ULF NORDWALL PEAB REGION BYGG NORD REGION NORD Entreprenörskap Den fjärde upplåtelseformen Notholmen Hur vill du bo? ENTREPRENÖRSKAP Arbetsprocess

Läs mer

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid version 0-0-0 Behov av att se förutsättningar på avsedd mark Behövs tillstånd? Politisk vision Politiskt beslut Minska energiförbrukning Marknads-behov Tjäna

Läs mer

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna Byggherrarnas syn på takras Mats Björs, vd Byggherrarna Definition iti av byggherre Enligt PBL: Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten Enligt Byggherrarna:

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys

FöreningsSparbanken Analys FöreningsSparbanken Analys Nr 9 6 mars 2001 Varför bostadsbyggandet måste öka i tillväxtområdena Trots flera år av högkonjunktur har bostadsbyggandet inte ökat nämnvärt. Hyresregleringar i kombination

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. 2012 års ägarlägenhetsutredning

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. 2012 års ägarlägenhetsutredning Ägarlägenheter i befintliga hyreshus 2012 års ägarlägenhetsutredning Disposition Vilka arbetar i utredningen? Hur bedrivs arbetet i en statlig utredning? Utredningens uppdrag Vilka arbetar i utredningen?

Läs mer

Bostadsbyggande i Dalarna

Bostadsbyggande i Dalarna Bostadsbyggande i Dalarna Kommunal samverkan regionalt för att lösa ett samhällsproblem Bengt-Åke Rehn - ordförande rådet miljö-bygga-bo i Region Dalarna Bengt Welin - utredare 1 Bostadsfrågorna uppmärksammas

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Ockelbo växer. Nya bostäder med kooperativ hyresrätt. Utvecklingsbolaget Sverige AB

Ockelbo växer. Nya bostäder med kooperativ hyresrätt. Utvecklingsbolaget Sverige AB Ockelbo växer Nya bostäder med kooperativ hyresrätt Tilltro till Ockelbo Kommunalt intresse med nya bostäder Förstudie visar vägen Tilltro till Ockelbo, som växer Kooperativ hyresrätt gynnar boendes engagemang

Läs mer

Makten över bostaden och bostadsbyggandet i ett historiskt perspektiv

Makten över bostaden och bostadsbyggandet i ett historiskt perspektiv Makten över bostaden och bostadsbyggandet i ett historiskt perspektiv Reväst Seminarium 20150604 Kan bostadsmarknaden styras? Ola Nylander Professor Chalmers Arkitektur Bok: Svensk bostad 1850-2000, https://www.studentlitteratur.se/#kampanj/ns1203

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer