Bostadsbyggandet hinder och möjligheter ANDREAS BRENDINGER SVERIGES BYGGINDUSTRIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsbyggandet hinder och möjligheter ANDREAS BRENDINGER SVERIGES BYGGINDUSTRIER"

Transkript

1 Bostadsbyggandet hinder och möjligheter ANDREAS BRENDINGER SVERIGES BYGGINDUSTRIER

2 2 BI:s vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass Ett prioriterat mål en attraktiv byggbransch som kännetecknas bl.a. av ett marknadsstyrt byggande! En bättre fungerande bostads och arbetsmarknad skapar förutsättningar för tillväxt och ökad välfärd. Målet är långsiktiga och stabila regler för ny och ombyggnad.

3 Påbörjade bostäder Källa: SCB, BI:s prognos för

4 Bostadsbyggandet senaste o kommande år..i Göteborg Almhult Gårda Lindholmen Sannegården Eriksberg Kallebäck Gårdsten Askim Kviberg Kvillebäcken Danska Vägen Tuve Järnbrott Härlanda Biskopsgården Frölunda Tynnered Lundby Torslanda Billdal/Hovås Centrum Bergsjön Backa S:a Askim Fiskebäck Alltså inte helt still ca läg./år men

5 5 Nulägesbild på bostadsmarknaden Tröghet i nyproduktionen Lågt bostadsbyggande Låga bygginvesteringar Ineffektiv plan och bygglovsprocess Eftersatt underhåll Hög energieffektiviseringspotential Hög beskattning av boendet Bostadsbrist och svarthandel med hyreslägenheter Ombildningar Ingen bostadsbubbla Demografiskt tryck Ökat politiskt intresse för bostadsbyggandet

6 Programpunktens rubrik Svårigheter med att öka bostadsproduktionen Vi lever på att bygga; infrastruktur, samhällen, bostäder etc. Byggprocessen går trögt. Det finns hinder som försvårar nyproduktion av bostäder. Byggindustrin har utmaningar och stora möjligheter!

7 Bostadsmarknadens tre problem? Effektivare plan och bygglovsprocess Bostadsmarknadens problem Friare hyressättning Infrastrukturinvesteringar Fullt så enkelt är det inte!

8 SVERIGES BYGGINDUSTRIER 8 Ingen bra väg om man vill utveckla bostadsbyggandet

9 Skylla på andra är inte heller speciellt konstruktivt

10 Bostadsbyggandet komplext och motsägelsefullt I Sverige byggs ½ så många bostäder som i de nordiska grannländerna per capita Bristande bostadsförsörjningen i storstäderna hotar den ekonomiska utvecklingen Efterfrågan på bostäder är stor utbudet begränsat Många vill ha billiga bostäder men få vill se en återgång till miljonprogrammets massproducerade miljöer Gärna flexibel och frihet i planbestämmelserna och i markanvisning men inte på min bakgård Gärna flexibla uthyrningsregler men när man väl har ett kontrakt är det skönt med reglerad hyresmarknad Bygg fler bostäder säger politiker med flera men vem vill och skall ta risken? Byggs det tillräckligt eller byggs det lagom och vem tjänar på det i så fall? Incitament för kommunerna att bygga och för vem goda skattebetalare?

11 Inget Quick Fix.

12 Vem kan då göra vad för att öka bostadsbyggandet?

13 Vad krävs för att en bostad kan börja byggas En Byggherre som skall ta ett investeringsbeslut Entreprenörer som kan leverera en slutprodukt En Bostadskonsument som har betalningsvilja och betalningsförmåga för en viss lägenhet (kostnad) En Finanssektor som fungerar och vill/kan låna ut erforderligt kapital. Räcker detta då?

14 Ett hus blir till En illustration av vägen från idé till färdig byggnad (52) 14 Ett hus blir till Stockholms Byggmästareförening 2012

15 Ett hus blir till en lång process En Byggherre som skall ta ett investeringsbeslut alltså först och främst en idé och en vilja att bygga (och finansiering)! Förberedelser mark, förstudie, undersökningar, idéskiss, förslag till kommunen, förprövning, byggnadsnämnden, stadsbyggnadskontoret > Beslut om uppdrag Planskede förslag program, programsamråd, godkännande program, utarbeta programförslag, plansamråd, justerat planförslag, Beslut om planförslag, granskning, BN beslut om detaljplan, Beslut i Kommunfullmäktige. (Överklagan= 1) Länsstyrelse, 2) Mark och Miljödomstol, 3) Mark och Miljööverdomstol). LAGA KRAFT! (tid ca 2 6 år)

16 Byggskede val av entreprenadform, ev. förstudie, programskede, systemprojekteringsskede, bygglov (avslag?), detaljprojekteringsskede, försäljning (tillräckligt?), (ev. kundönskemål), produktionsplanering, inköp UE/resurser, tillfälliga anordningar, markarbeten, (fornlämningar), grundarbeten, stomme väggar och tak, installationer, slutkontroll, besiktning. (1 2 år om fornlämningar finns troligtvis längre tid!) Överlämnande slutprodukt överlämnas till Byggherren Inflyttning Förvaltning Ett hus blir till en lång process

17 Framgångsfaktor för ett ökat bostadsbyggande i landet Vilja Insikt Ansvar Mod Samverka Långsiktighet Vår syn på vad följande aktörer har gjort och ytterligare skulle kunna göra för att förbättra förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande Staten Kommunerna Byggherrar och Byggföretag Finansen

18 Framgångsfaktor för ett ökat bostadsbyggande i landet Detta har Staten bl.a. gjort för att förbättra förutsättningarna: Byggregler för studentboende har förenklats Länsstyrelsen har fått mer pengar att förkorta handläggningstider för överklagandeärenden Regelverk för andrahandsuthyrning har förbättrats Sänkning av kommunala fastighetsavgiften för hyres och bostadsrätter i flerfamiljshus Nedsättning av den kommunala fastighetsavgiften vid nybyggn. av bostäder har förlängts (15 år) Byggkravsutredningen Plangenomförandeutredningen Hyresbostadsutredningen Fler utredningar via myndigheter Benchmark bl.a. i Tyskland Insikt om behov av förändringar Förändringsförslag

19 Framgångsfaktor för ett ökat bostadsbyggande i landet Detta kan Staten göra för att förbättra förutsättningarna: Enklare byggregler (PBL) Förenkla plan och bygglovsprocesserna (detaljplan eller bygglov?) Besluta om enhetliga byggregler (slopa lokala kommunala särkrav) Statlig överprövning av detaljplaner som saknar stöd i lagen Friare hyressättning (gradvis.) Ersätt bolånetak med amorteringskrav Ändra reavinstbeskattningen vid bostadsförsäljning Gynna ökat bosparande

20 Framgångsfaktor för ett ökat bostadsbyggande i landet Detta kan Staten göra för att förbättra förutsättningarna: Incitament för kommunerna att vilja bygga bostäder Incitament för privat personer att hyra ut egna lägenheter Överklagandeprocessen ses över (och ändras) Färre instanser Sakägare och ev. avgift Resurser och handläggningstider Gemensam ståndpunkt mellan myndigheterna vad avser bestämmelserna om buller Se över lagstiftningen om exploateringsavtal

21 Framgångsfaktor för ett ökat bostadsbyggande i regionen Detta kan Kommunerna göra för att förbättra förutsättningarna Effektivisera plan & bygglovsprocessen Snabbare Smidigare Smartare ny teknik Etablera garantitider Tidsstyrd handläggning. Rimliga krav i planprocessen ger mångfald (färre egna krav = minskar kostnaden för byggherren och konsumenten) Mindre detaljstyrning mer ram planering Mindre detaljerade detaljplaner (skilj på detaljplan och bygglov) Fler färdiga flexibla detaljplaner (i områden där efterfrågan finns)

22 Framgångsfaktor för ett ökat bostadsbyggande i regionen Detta kan Kommunerna göra för att förbättra förutsättningarna Markanvisningar både stora (skalfördelar) och små (fler aktörer) Se över prissättningen på mark (ev. långsiktig avbetalning?) Använd tomträtten som ett medel Premiera de aktörer som visar att man har idéer och att man vill/kan Satsa på både förtätning och nya områden ( Mellan staden ) Bygg ut infrastrukturen (först.samtidigt) Små kommuner kan/behöver samsas om ny teknik och kompetens Benchmark andra städer (exempelvis Freiburg i södra Tyskland) Förenklad planprocess Enbart energieffektiva byggnader (solceller och passivhus) Väl utbyggd kollektivtrafik Variation och mångfald av upplåtelseformer Mångfald av byggherrar

23 Framgångsfaktor för ett ökat bostadsbyggande i regionen Detta kan Entreprenörer och Byggherrar göra att förbättra förutsättningarna för att öka bostadsbyggandet Tidig och aktiv dialog med kommunen Föreslå idéer (som premieras av kommunerna resultat) Utveckla koncept Förädla befintliga områden och förtäta Utveckla, pröva och implementera nya metoder Utveckla, pröva och implementera ny teknik (FoU) Förbättra (öka) produktiviteten Minska/Eliminera icke värde adderande tid och kostnader Bygg rätt från början Bygg hållbart och med kvalité Inköpsstrategier och nya inköpskanaler

24 Framgångsfaktor för ett ökat bostadsbyggande i regionen Detta kan Entreprenörer och Byggherrar göra att förbättra förutsättningarna för att öka bostadsbyggandet Utveckla säljkanaler marknadsbearbetning Utveckla trygga köp (garantier för kunden) Ha en ökad framtidstro och därigenom våga ta större risker Bygg mer i egen förvaltning Benchmark mot andra näringar Sörj för kompetensförsörjningen och återväxten i företagen Kompetensutveckla medarbetare för kommande och ökande krav Räcker då allt detta?

25 Avgörande för ett ökat bostadsbyggande Marknaden Rätt utbud Rätt läge Rätt innehåll Rätt pris (finansiering) Rätt tid.. Kunden bestämmer alltid

26 Några röster från olika aktörer Lokala särkrav fördyrar inte produkten utan bidrar till ett ökat hållbart, ekologiskt och socialt samhällsbyggande. Vår kommun skall vara föregångare och visa vägen. Allt fler kommuner ställer egna krav på bl.a. energianvändning., buller, tillgänglighet. Det splittrar upp byggmarknaden fördyrar på minst fyra punkter: Extra regelbörda (fler regler att hålla reda på för byggarna) Försämrar konkurrensen Försvårar och hindrar en utveckling av industriellt byggandet Fördyrar produkten och leder till högre hyror

27 Några röster från olika aktörer Ett bostadshus skall nyttjas i kanske upp till år. Då är det väl inte så himla kinkigt om det tar något extra år eller så under vid planprocessen eller?. Lång tid innan färdig produkt : Leder till en dyrare produkt både för byggherren och konsument Leder till sämre konkurrens Leder till längre väntan / länge kö att få bostad Kan vara en tillväxthämmande faktor Sätter kommunen i ett sämre konkurrensläge än andra kommuner som har en effektivare handläggning

28 Några röster från olika aktörer Den tyska planprocessen är rena drömmen för svenska bostadsbyggare. Från idé till slutgiltigt klartecken från myndigheter har det tagit 6 månader och till sista inflyttning har det tagit 3 år Den tyska planprocessen och 34 i den tyska lagen: Ger byggherrar och byggföretagen stor frihet Tillämpas på mark som saknar detaljplan (vanligt i tyska städer) På mark i hyfsat centrala och attraktiva lägen med bra infrastruktur men utanför den centrala stadskärnan. Anpassa bl.a. bygghöjden till omkringliggande hus Befintliga hus får exempelvis inte skuggas av nya hus Överklagan enbart för sakägare Skillnader i byggkrav mellan de 16 delstaterna är små

29 VAD FÅR DET LOV ATT KOSTA? FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG BOSTAD Alla kostnader hamnar slutligen på hyresgästen. Det är aldrig någon annan som tar den!

30 Och glöm inte Uppskattning värmer (om det inte är från Skatteverket förstås) och ett bra arbete, insats och samarbete är oändligt mycket värt på sikt. Det räcker med att säga fan vilken smart lösning eller vad bra det fungerat eller. Spara inte med beröm. men var ärlig.

31 Och så slutligen Tillsammans inte var och en kan vi höja byggandet av bostäder till blå vita höjder i vår region Trevlig sommar! Tack för uppmärksamheten.

32 Slut..

33 Dyrt att bygga eller kostsamt att bo? Vad är det som kostar? Vad betalar du med hyran? Produktionskostnad

34 Produktionskostnad fördubblad mellan ! + 70 % Markkostnader och moms + 20 % Materialkostnader + 10 % Löner Faktorprisindex % Produktionskostnad + 46 % Byggkostnad (byggmaterial järn, stål, el) + 14 % Byggherrekostnader + 15 % Konsumentprisindex

35 RAPPORT: Produktiviteten i byggindustrin Omöjligt att uttala sig om med dagens mätningar och indexsystem då det saknas relevant information. Tvärsäkra konstateranden om att byggbranschen har en så dålig produktivitetsutveckling, baseras på en myt Hans Lind, KTH Han Suck Song, KTH

36 Produktivitet i byggsektorn Dålig produktivitetsutveckling i byggindustrin faktum eller mätfel en myt? Byggindustrin påstås ha sämre produktivitetsutveckling än övrig industrin (Snittet vad avser svensk näringsliv är +3% )? Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget Bostads och byggnadsstatistisk årsbok Sega Gubbar och Skärpning Gubbar (Statskontoret) Kritiken är inte unik för Sverige gäller hela världen! Branschföreträdare känner inte igen sig! Är verkligen produktivitetsutvecklingen så låg eller? ett

37 Produktivitet i byggsektorn Vad menas med produktivitet och hur mäts den? Definition: Produktivitet mätt som förädlingsvärde per arbetad/h Förädlingsvärde Skillnaden mellan Företagets intäkter och Företagets kostnader för inköp av råvaror, halvfabrikat och tjänster, alltså det värde som Företaget har skapat genom sitt arbete. Detta slås sedan ut på antalet arbetade timmar. Måttet benämns arbetsproduktivitet och är alltså Företagets förädlingsvärde per arbetad timme.

38 Produktivitet i byggsektorn Jämförelser mellan år kräver justeringar bl.a.: Inflation skillnad i kostnad för inköp mellan år 1 och år 2 Kvalitetsutveckling skillnader i produkten mellan år 1 och år 2 kan kräva justering av priset pga. kvalitetshöjning Intäkterna år 1 och år 2 Inköp av varor år 1 och år 2 Antalet arbetade timmar år 1 och år 2 Prisutveckling år 1 och år 2 Kvalitetsutveckling mellan år 1 och å 2 för sålda varor, insatsvaror och tjänster

39 Produktivitet i byggsektorn Felkällor: 1. Mätning av det nominella förädlingsvärdet, alltså förädlingsvärdet för varje enskild år utan prishöjningarna 2. Mätningen av antalet arbetade timmar 3. Konstruktionen av det prisindex som används för justera för inflation och kvalitetsutveckling för att bestämma det reala förädlingsvärdet

40 Produktivitet i byggsektorn Felkällor kommentar: 1. Mätning av det nominella förädlingsvärdet, alltså förädlingsvärdet för varje enskild år utan prishöjningarna Experter från SCB sammanställer data från olika källor bl.a. enkät till byggföretagen. Därefter gör experterna korrigeringar för att anta exempelvis vad som produceras i den svarta sektorn. Slutsatserna är ganska osäkra. Ingen större tilltro till enskilda års uppskattade värden. Systematiska fel ökar / minskar dock inte över åren. Mätfel påverkar dock inte mätningen över tiden.

41 Produktivitet i byggsektorn Felkällor: 2. Mätningen av antalet arbetade timmar Experter från SCB lägger i detta fall pussel från olika källor. Ingen större tilltro till enskilda års uppskattade värden. Systematiska fel ökar / minskar dock inte över åren. Mätfel påverkar dock inte mätningen över tiden.

42 Produktivitet i byggsektorn Felkällor: 3. Konstruktionen av det prisindex som används för justera för inflation och kvalitetsutveckling för att bestämma det reala förädlingsvärdet (prisjustering) Två prisindex används för byggbranschen, byggnadsprisindex och entreprenadindex. Byggnadsprisindex används för bostäder och tar hänsyn till tre kvalitetsfaktorer per lägenhet: 1) antal balkonger, 2) antal hygienutrymmen och 3) antal parkeringsplatser (garage och P däck). Det tar inte hänsyn till utrustning i kök och våtrum, installationer, intelligenta system, golvmaterial, energiförbrukning, sophantering, anpassningar d v s sådant vi normalt förknippar med kvalitet.

43 Produktivitet i byggsektorn Felkällor: 3. Konstruktionen av det prisindex som används för justera för inflation och kvalitetsutveckling för att bestämma det reala förädlingsvärdet (prisjustering) forts. Byggnadsprisindex tar därför inte tillräcklig hänsyn till kvalitetsförändringar. Det ger därför en bristfällig information om den rena prisutvecklingen.

44 Sammanfattning Produktivitet i byggsektorn Forskarna professor Hans Lind och Doktor Han Suck Song, KTH Stockholm: De officiella mätningarna underskattar med stor sannolikhet produktiviteten eftersom de inte på ett korrekt sätt justerar prisutvecklingen för kvalitetsutvecklingen. Samtidigt saknas det helt statistiska underlag för att konstruera alternativa index eftersom ingen samlar in fakta om fler kvalitetsvariabler som bättre material, bättre komfort, bättre design, lägre energiförbrukning eller nya tekniker och material Det går inte med dagens statistik, trovärdigt att uttala sig om byggindustrins produktivitetsutveckling. Mycket talar för att den är bättre än den redovisade men eftersom det saknas relevant information går det inte att göra en korrekt analys.

45

46 46 Inför en friare hyressättning Konsumenternas värderingar ska styra hyran Fria hyror i nyproduktionen Hyressättningen i beståndet anpassas till efterfrågan under en års period Tidsbegränsade hyreskontrakt Lediga lägenheter släpps ut på marknaden Individuellt stöd till bostadskonsumenter

47 47 Individuellt stöd till bostadskonsumenter Vi vill ha ett marknadsstyrt byggande baserat på konsumenternas efterfrågan Individuellt stöd till konsumenter som inte kan bära alla kostnader för boendet ska skötas via socialpolitiken. Då uppnås träffsäkerhet med stödet.

48 48 Utveckla upplåtelseformerna Frikoppla ägarlägenheter från hyresregleringen Möjliggör självförvaltning för hyresgäster Underlätta möjlighet för tillval och frånval Tillämpa partiella kontrakt

49 Ägarlägenheter Dra kapital till bostadsmarknaden Ökade valmöjligheter Faktiskt ägande Skapar flyttkedjor Potentiell marknad Kunskapsbrist Hyresregleringen

50 50 Bättre balans mellan upplåtelseformerna Fastighetsskatten på näringsfastigheter slopas Översyn av beskattningen av de olika upplåtelseformerna

51 Infrastrukturinvesteringar på en långsiktigt hållbar nivå 51

Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013

Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013 Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013 Befolkningsökning och bostadsbyggande i Stockholms län Vi

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling Stefan Attefall bostadsminister Bostadsforum 2012 Bostadsbyggandet i Sverige Påbörjade bostäder 2004-2011 Bostadsbyggandet i Norden Antal påbörjade lägenheter/1000 invånare Källa:

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Regeringens bostadspolitik

Regeringens bostadspolitik Regeringens bostadspolitik Samhällsplaneringsdagarna i Västerbotten 19 oktober 2017 Statssekreterare Alf Karlsson Näringsdepartementet 1 Lågt byggande under lång tid Färdigställda bostäder och befolkningsökning

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken

Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken Stefan Attefall, bostadsminister Kommunal Teknik 2014 3 september 201 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nu vänder det

Läs mer

Hinder och möjligheter för ett ökat bostadsbyggande. Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling

Hinder och möjligheter för ett ökat bostadsbyggande. Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Hinder och möjligheter för ett ökat bostadsbyggande Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Befolkningsökning och Nyproduktion i Sverige Befolkningsökning och Nyproduktion i Sverige Sverige

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Byggkravsutredningen - tre delar

Byggkravsutredningen - tre delar Byggkravsutredningen - tre delar Kommunala särkrav på bostäders tekniska egenskaper dvs sinsemellan olika kommunala krav som går utöver nationella föreskrifter Delat byggansvar Byggfelsförsäkringen Särkraven

Läs mer

bygg med närodlad tillväxt

bygg med närodlad tillväxt bygg med närodlad tillväxt stämmoprogram Partistämman 2015 Bygg med närodlad tillväxt En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande företag och resultat för miljön förutsätter att det finns

Läs mer

Effektiva processer för planering och byggande. Stellan Lundström

Effektiva processer för planering och byggande. Stellan Lundström Effektiva processer för planering och byggande Stellan Lundström KTH i stort och smått Energi- och miljöaspekter i byggande och förvaltning Marknadsanalyser i tidiga skeden Ny plan- och byggprocess ökar

Läs mer

Hur ska bostadskrisen lösas?

Hur ska bostadskrisen lösas? Hur ska bostadskrisen lösas? Klas Eklund Byggbranschens valseminarium 5 september 2014 Lågt bostadsbyggande Antalet hyresrätter i Stockholm minskar Krisen och dess orsaker Bostadsbrist Blockerade flyttkedjor

Läs mer

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Rapport 2015-08-23 Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Sammanfattning Folkpartiet liberalernas partiledning har beslutat om tolv punkter

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS INTE FLER HYRES- RÄTTER? Omkring en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i dag i en hyresbostad. Det gör hyresrätten till den näst vanligaste boendeformen

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Sammanfattning En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

ETT ÖVERKLAGAT SYSTEM RAPPORT 2013-02-25

ETT ÖVERKLAGAT SYSTEM RAPPORT 2013-02-25 ETT ÖVERKLAGAT SYSTEM RAPPORT 2013-02-25 BYGGA I SVERIGE? VAR GOD DRÖJ I stora delar av Sverige råder idag en utpräglad bostadsbrist. (1) Överklaganden och långa handläggningstider är fördyrande för byggprocessen

Läs mer

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST EN BOSTADSPOLITISK ENKÄT REFORMERAD HYRES- SÄTTNING RANKAS HÖGST I ENKÄTEN Nästan 80 procent av fastighetsföretagen i de större svenska städerna anser att införandet av

Läs mer

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson Framtiden måste byggas idag Anders Konradsson Den statliga politiken tre skeden från bostadspolitik till skattepolitik 1975 1990 sammanhållen politik mål om paritet och neutralitet schablonbeskattning

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Svår bostadssituation för unga Bostadssituationen för unga människor är tuff i hela landet. I år bedömer 119 kommuner att de har brist på bostäder 1.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden Olika tidsperioder olika drivkrafter som styrt bostadsmarknaden Sociala situationen Politik

Läs mer

Vardagen för en bostadsutvecklare

Vardagen för en bostadsutvecklare Vardagen för en bostadsutvecklare STRANDÄNGARNA, TYRESÖ Anette Frumerie, VD Bofrämjandet 5 dec 2016 Vardagen för en bostadsutvecklare AGENDAN FÖR DAGEN Vardagsprocesser och gemensamma utmaningar Tre förutsättningar

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

KSP-årskonferens Workshop

KSP-årskonferens Workshop Frågeställningar 1. Hur ser efterfrågan på bostäder ut, idag och imorgon? Vilken typ av bostäder efterfrågas? (Upplåtelseform, storlek m.m.) Vilka aspekter är viktiga när man söker bostad? Hur skiljer

Läs mer

Allmännyttan och bostadsbyggandet. Petter Jurdell Chef Fastighetsutveckling SABO

Allmännyttan och bostadsbyggandet. Petter Jurdell Chef Fastighetsutveckling SABO Allmännyttan och bostadsbyggandet Petter Jurdell Chef Fastighetsutveckling SABO Kapacitetsbrist är ett faktum! Allmännyttans upphandlingar Snittstorlek projekt 51 lgh 80% Totalentreprenad 9% Generalentreprenad

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll.

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll. Promemoria 2016-06-21 Finansdepartementet Näringsdepartementet Sammanfattning av regeringens förslag Innehåll Mer byggklar mark... 1 Sänkta byggkostnader... 2 Kortare ledtider... 3 Förändrade uppskovsregler

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

10 PUNKTER FÖR ETT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

10 PUNKTER FÖR ETT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE 10 PUNKTER FÖR ETT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE FÖRORD Under 2012 ökade bostadsbristen ytterligare från en redan oroande hög nivå. 126 av Sveriges 290 kommuner uppgav i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2013 att

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Varför byggs så få hyresrätter 1. Hyresrätten skattemässigt missgynnad 2. För lite

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) YTTRANDE Vårt dnr: 15/3653 2015-09-25 N2015/5139/PUB Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder

Läs mer

Regeringens 22 steg för fler bostäder. Magdalena Andersson Peter Eriksson 21 juni 2016

Regeringens 22 steg för fler bostäder. Magdalena Andersson Peter Eriksson 21 juni 2016 Regeringens 22 steg för fler bostäder Magdalena Andersson Peter Eriksson 21 juni 2016 2 AGENDA Bakgrund Åtgärder för fler bostäder Brist på bostäder i hela landet 3 Kommuner med överskott resp. underskott

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I KRISTIANSTAD?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I KRISTIANSTAD? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I KRISTIANSTAD? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 4 februari 2010 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Bostäder för alla-men hur? JAN-OVE ÖSTBRINK, SKL

Bostäder för alla-men hur? JAN-OVE ÖSTBRINK, SKL Bostäder för alla-men hur? JAN-OVE ÖSTBRINK, SKL Bostadsbyggandet för lågt och följer heller inte befolkningsutvecklingen 120 000 160 000 100 000 140 000 120 000 80 000 100 000 60 000 80 000 40 000 60

Läs mer

Så får vi fler och billigare hyresrätter

Så får vi fler och billigare hyresrätter Så får vi fler och billigare hyresrätter Ivarson-modellen är en partipolitiskt neutral utredning med förslag till åtgärder för att byggandet av hyresrätter ska öka med 20 000 per år och samtidigt ge ökade

Läs mer

Aktuellt i bygg- och bostadspolitiken SKL:s presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 4 april 2017

Aktuellt i bygg- och bostadspolitiken SKL:s presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 4 april 2017 Aktuellt i bygg- och bostadspolitiken SKL:s presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 4 april 2017 Alf Karlsson (MP) statssekreterare för Peter Eriksson Bostads- och digitaliseringsfrågor Näringsdepartementer

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Vi bygger ut Sverige. Peter Eriksson. Bostads- och digitaliseringsminister. Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 23 sep 2016

Vi bygger ut Sverige. Peter Eriksson. Bostads- och digitaliseringsminister. Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 23 sep 2016 Foto: Mats samuelsson/midroc Vi bygger ut Sverige Peter Eriksson Bostads- och digitaliseringsminister Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 23 sep 2016 Foto: Martin von Brömssen/Folio

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 5 oktober 29 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd har

Läs mer

BOSTADSMARKNADEN I UPPSALA STAD OCH LÄN. Magnus Åkerman Handelskammaren i Uppsala län Arbetsgruppens ordförande 2012-04-26

BOSTADSMARKNADEN I UPPSALA STAD OCH LÄN. Magnus Åkerman Handelskammaren i Uppsala län Arbetsgruppens ordförande 2012-04-26 BOSTADSMARKNADEN I UPPSALA STAD OCH LÄN Magnus Åkerman Handelskammaren i Uppsala län Arbetsgruppens ordförande 2012-04-26 PROCESSEN * Bostadsmöte på Uppsala slott * Landshövdingen utser arbetsgrupp * Gruppen

Läs mer

Framtidens bostadsmarknad

Framtidens bostadsmarknad Stockholm, januari 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

steg ETT HUS BLIR TILL vägen från idé till färdig byggnad 2 Markförvärv 1 Idé 3 Förstudie 4 Undersökningar 6 Förslag till kommunen

steg ETT HUS BLIR TILL vägen från idé till färdig byggnad 2 Markförvärv 1 Idé 3 Förstudie 4 Undersökningar 6 Förslag till kommunen Idéskede steg Förvaltningsskede Planskede Genomförandeskede 1 Idé 2 Markförvärv 3 Förstudie 4 Undersökningar ETT HUS BLIR TILL vägen från idé till färdig byggnad Alla berörs av byggbranschen. Vi bor, jobbar

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Inledning...1 Effektiva processer...1 Enkla och flexibla regler...4 Ökad konkurrens...4 Ökad samverkan

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer

Produktdagar. 17 november 2011, Borås

Produktdagar. 17 november 2011, Borås Produktdagar 17 november 2011, Borås Välkommen till 2011 års produktdagar i Borås PAGE 2 Produktdagar 2011-11-17 Finns det en framtid för småhusbranschen? Ja! Det råder bostadsbrist i Sverige PAGE 3 Produktdagar

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan. Lotta Jaensson 140407

Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan. Lotta Jaensson 140407 Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan Lotta Jaensson 140407 Bostadsmarknaden i ett sammanhang Befolkningsökning. Industrisamhället ersatts med tjänstesamhälle. Urbanisering. Utflyttning

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Varför är det så svårt att ändra?

Varför är det så svårt att ändra? Det byggs för litet, för fult och dyrt Varför är det så svårt att ändra? Marknad och samhällsintresse ulf.johannisson@telia.com 1 Det byggs för litet 1993 2012 minskade bygginvesteringarnas andel av de

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Social Housing Bostadsmötet Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Dagens ämne Social housing i några utvalda länder - Norge - Finland - Danmark - Tyskland - USA / New York Momsdirektivet Paralleller till den

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Konjunkturen och bostadsmarknaden

Konjunkturen och bostadsmarknaden www.bygg.org Konjunkturen och bostadsmarknaden Bostadsdagen 2012 Fredrik Isaksson Chefekonom, Sveriges Byggindustrier Byggkonjunkturen 2/2012: Byggindustrin på lågvarv (publ. 30 maj 2012) Några av huvudpunkterna

Läs mer

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL olof.moberg@skl.se Seminarium under Almedalsveckan, Gotland 2013 De onda kommunerna som är planmonopolister, ransonerande mark för att få ut högsta möjlig pris

Läs mer

Byggemenskap? Folkstaden

Byggemenskap? Folkstaden Byggemenskap? Byggemenskap? Byggnadskooperativ? Bostadskooperativ? Byggemenskap? Byggnadskooperativ? Bostadskooperativ? Kooperativ hyresrätt? Byggemenskap? Byggnadskooperativ? Bostadskooperativ? Kooperativ

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER?

ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? Ett förslag till hur en idé att radikalt förändra byggandet skall kunna realiseras. Dr Sarah Philipson, assistant professor i Marketing, Hägskolan i

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 9 oktober 2009 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Tjänsteutlåtande Tillväxt och utvecklingschef 2015-09-07 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:325 31101 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd

Läs mer

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86)

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) SABOs synpunkter SABO instämmer i regeringens

Läs mer

MARKNADSRAPPORT MARS 2017

MARKNADSRAPPORT MARS 2017 MARKNADSRAPPORT MARS 2017 MARKNADSRAPPORT MARS 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg med 1,0 procent jämfört med föregående månad.

Läs mer

Bygg mer för fler. En ESO-rapport om staten, kommunerna och bostadsbyggande. Thomas Kalbro Hans Lind

Bygg mer för fler. En ESO-rapport om staten, kommunerna och bostadsbyggande. Thomas Kalbro Hans Lind Bygg mer för fler En ESO-rapport om staten, kommunerna och bostadsbyggande Thomas Kalbro Hans Lind En inledande notering: Ett komplicerat samordningsproblem Allmänheten Grannar m.fl. med rätt att överklaga

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

STATSKONTORET Regeringen. Uppdrag att utreda möjligheterna att öka uthyrningen av privatbostäder. Regeringens beslut

STATSKONTORET Regeringen. Uppdrag att utreda möjligheterna att öka uthyrningen av privatbostäder. Regeringens beslut del Regeringen Regerings beslut lii 2 2017-01-26 N201 71005861PBB Näringsdepartementet STATSKONTORET Statskontoret 104 20 Stockholm 2017-01-31 Dnr Avd Sign: Uppdrag att utreda möjligheterna att öka uthyrningen

Läs mer

Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar

Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar Carl Caesar, Thomas Kalbro och Hans Lind Fastigheter och byggande, KTH Ett betydande kommunalt markägande Boverket,

Läs mer

få hyresbostäder? Rapport januari 2010 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Foto: CC Flickr Steffe.

få hyresbostäder? Rapport januari 2010 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Foto: CC Flickr Steffe. Varför byggs det så få hyresbostäder? Rapport januari Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Foto: CC Flickr Steffe. Hinder och möjligheter i samband med nyproduktion Bakgrund till rapporten Väl fungerande

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 23 februari 2010 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2702. Reformer för fler bostäder. Kommittémotion. Förslag till riksdagsbeslut

Motion till riksdagen 2015/16:2702. Reformer för fler bostäder. Kommittémotion. Förslag till riksdagsbeslut Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Reformer för fler bostäder Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om värdet

Läs mer

Organisera byggandet smartare och få lägre boendekostnader. Kanske genom bygg- & bogemenskaper?

Organisera byggandet smartare och få lägre boendekostnader. Kanske genom bygg- & bogemenskaper? Organisera byggandet smartare och få lägre boendekostnader. Kanske genom bygg- & bogemenskaper? Fredrik von Platen, Arkitekt SAR/MSA Bostadssakkunnig SPF seniorerna FD. tf. generaldirektör BOVERKET Bostadsbyggande,

Läs mer

Byggkostnader i ett internationellt perspektiv

Byggkostnader i ett internationellt perspektiv Byggkostnader i ett internationellt perspektiv Den låga nybyggnadsnivån, och den därmed växande bostadsbristen, har tillsammans med diskussionen om höga byggkostnader, medfört att debatten om bygg- och

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA EN BOSTAD, ETT HEM, EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Samhället ålägger varje kommun ansvar för att det finns bostäder efter behov. Järfälla kommun är i ett

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer