ID- / TENTAMENSKOD:... MEQ fråga 1. 8 poäng. Anvisning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ID- / TENTAMENSKOD:... MEQ fråga 1. 8 poäng. Anvisning:"

Transkript

1 MEQ fråga 1 88-ÅRIG MAN 8 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl denna) där sista sidan innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Poäng anges vid varje delfråga. Man får bara ha en sida uppvänd åt gången, dvs besvara sid 1 färdigt innan sid 2 kan besvaras och så vidare. Man får INTE gå tillbaka till tidigare sidor. Varje sida innehåller alla uppgifter som krävs för besvarande av frågorna där. Svara kortfattat. Skriv din rättningskod /ID på alla sidor. Tentamen Klinisk medicin (14)

2 MEQ-fråga 1 88-årig man Det är dags för dig att ta en ny patient på akuten. Du ser i journalbladet att det rör sig om en 88-årig man. Tid/nuv sjd: artros, hjärtsvikt, hypertoni och kognitiv svikt. Sökorsak: nedsatt allmäntillstånd. Blodtryck 160/85 mm Hg, temp 37,3 grader C, saturation 97%, puls 80, andningsfrekvens 24/min. I lab noterar du Na 148, krea 650 och K 7,2. Inskickad från korttidsboende. 1:1 Vad bör således i första hand vara arbetshypotes avseende patientens nedsatta allmäntillstånd? (0,5 p) 1:2 Innan du ska träffa patienten läser du igenom tidigare journaler. Ge tre exempel på information som är betydelsefull för utredningen/handläggningen. (1,5 p) Tentamen Klinisk medicin (14)

3 MEQ-fråga 1 88-årig man Det är dags för dig att ta en ny patient på akuten. Du ser i journalbladet att det rör sig om en 88-årig man. Tid/nuv sjd: artros, hjärtsvikt, hypertoni och kognitiv svikt. Sökorsak: nedsatt allmäntillstånd. Blodtryck 160/85 mm Hg, temp 37,3 grader C, saturation 97%, puls 80, andningsfrekvens 24/min. I lab noterar du Na 148, krea 650 och K 7,2. Inskickad från korttidsboende. Du bedömer att orsaken till patientens nedsatta allmäntillstånd är njursvikten. Du tittar igenom tidigare journaler och ser att vid föregående besök för tre månader var krea 85. Mediciner enl ambulansrapport: T. Furix 40 mg 1x1, T. Alvedon 500 mg 2x3, T. Dexofen 50 mg x3, T. Enalapril 10 mg 2x1, T. Spironolakton 25 mg 2x1, T. Salures K 1x1. Vid föregående utskrivning blev patienten insatt på Spironolakton samt dos Enalapril ökades. Intagningsorsaken vid det vårdtillfället var sviktande social hemsituation p g a kognitiv svikt och kotkompressioner. 1:3 Du börjar genast fundera över orsaker till patienten plötsligt förhöjda kreatininvärde. Vilka två orsaker till den nytillkomna njursvikten måste i första hand övervägas? (1 p) 1:4 Nedsatt allmäntillstånd står det i journalbladet. Ge två exempel på symtom som är vanliga vid uremi. (1 p) Tentamen Klinisk medicin (14)

4 MEQ-fråga 1 88-årig man Det är dags för dig att ta en ny patient på akuten. Du ser i journalbladet att det rör sig om en 88-årig man. Tid/nuv sjd: artros, hjärtsvikt, hypertoni och kognitiv svikt. Sökorsak: nedsatt allmäntillstånd. Blodtryck 160/85 mm Hg, temp 37,3 grader C, saturation 97%, puls 80, andningsfrekvens 24/min. I lab noterar du Na 148, krea 650 och K 7,2. Inskickad från korttidsboende. Du bedömer att orsaken till patientens nedsatta allmäntillstånd är njursvikten. Du tittar igenom tidigare journaler och ser att vid föregående besök för 3 månader var krea 85. Mediciner enl ambulansrapport: T. Furix 40 mg 1x1, T. Alvedon 500 mg 2x3, T. Dexofen 50 mg x3, T. Enalapril 10 mg 2x1, T. Spironolakton 25 mg 2x1, T. Salures K 1x1. Vid föregående utskrivning blev patienten insatt på Spironolakton samt dos Enalapril ökades. Intagningsorsaken vid det vårdtillfället var sviktande social hemsituation p g a kognitiv svikt och kotkompressioner. Orsaker till njursvikten som i första hand måste övervägas är dehydrering/prerenal njursvikt och postrenalt hinder. Du undersöker patienten. Bukstatus är normalt. Personalen på akuten gör en bladderscan på patienten för att utesluta resurin och postrenalt hinder (förstorad prostata vanligt) som orsak till njurpåverkan. I det här fallet hade patienten ingen resurin. Vanliga uremiska symtom är t ex aptitlöshet, illamående, klåda och trötthet. 1:5 En annan vanlig undersökning i samband med utredning av njursvikt är ultraljud njurar. Ange två saker som man ska fråga efter? (0,5 p) 1:6 Patienter med njursvikt kan ha en uttalad hyperkalemi. Vilket prov måste du med tanke på detta nu komplettera med? (Motivering krävs.) (1 p) Tentamen Klinisk medicin (14)

5 MEQ-fråga 1 88-årig man Det är dags för dig att ta en ny patient på akuten. Du ser i journalbladet att det rör sig om en 88-årig man. Tid/nuv sjd: artros, hjärtsvikt, hypertoni och kognitiv svikt. Sökorsak: nedsatt allmäntillstånd. Blodtryck 160/85 mm Hg, temp 37,3 grader C, saturation 97%, puls 80, andningsfrekvens 24/min. I lab noterar du Na 148, krea 650 och K 7,2. Inskickad från korttidsboende. Du bedömer att orsaken till patientens nedsatta allmäntillståndet är njursvikten. Du tittar igenom tidigare journaler och ser att vid föregående besök för 3 månader var krea 85. Mediciner enl ambulansrapport: T. Furix 40 mg 1x1, T. Alvedon 500 mg 2x3, T. Dexofen 50 mg x3, T. Enalapril 10 mg 2x1, T. Spironolakton 25 mg 2x1, T. Salures K 1x1. Vid föregående utskrivning blev patienten insatt på Spironolakton samt dos Enalapril ökades. Intagningsorsaken vid det vårdtillfället var sviktande social hemsituation p g a kognitiv svikt och kotkompressioner. Orsaker till njursvikten som i första hand måste övervägas är dehydrering/prerenal njursvikt och postrenalt hinder. Du undersöker patienten. Bukstatus är normalt. Personalen på akuten gör en bladderscan på patienten för att utesluta resurin och postrenalt hinder (förstorad prostata vanligt) som orsak till njurpåverkan. I det här fallet hade patienten ingen resurin. Vanliga uremiska symtom är t ex aptitlöshet, illamående, klåda och trötthet. På remissen för ultraljud njurar frågar du efter: Njurstorlek, tecken på, avflödeshinder? Om en patient med njursvikt har hyperkalemi finns risk för att det föreligger acidos. Blodgas alt s- totalkolsyra ska då tas för att kunna påvisa ev acidos. I det här fallet hade patienten ingen uttalad acidos. 1:7 Vilka tre av patientens mediciner kan tänkas ha bidragit till hyperkalemin? (0,5 p) 1:8 Ge tre exempel på behandlingar som sänker kalium. (1,5 p) 1:9 Du ska nu lägga in patienten. Vid höga kaliumvärden såsom hos denna patient föreligger risk för hjärtarytmier. Hur kan du minska risken för detta utöver att åtgärda själva hyperkalemin? (0,5 p) Tentamen Klinisk medicin (14)

6 MEQ-fråga 1 88-årig man EPILOG Det är dags för dig att ta en ny patient på akuten. Du ser i journalbladet att det rör sig om en 88-årig man. Tid/nuv sjd: artros, hjärtsvikt, hypertoni och kognitiv svikt. Sökorsak: nedsatt allmäntillstånd. Blodtryck 160/85 mm Hg, temp 37,3 grader C, saturation 97%, puls 80, andningsfrekvens 24/min. I lab noterar du Na 148, krea 650 och K 7,2. Inskickad från korttidsboende. Du bedömer att orsaken till patientens nedsatta allmäntillståndet är njursvikten. Du tittar igenom tidigare journaler och ser att vid föregående besök för 3 månader var krea 85. Mediciner enl ambulansrapport: T. Furix 40 mg 1x1, T. Alvedon 500 mg 2x3, T. Dexofen 50 mg x3, T. Enalapril 10 mg 2x1, T. Spironolakton 25 mg 2x1, T. Salures K 1x1. Vid föregående utskrivning blev patienten insatt på Spironolakton samt dos Enalapril ökades. Intagningsorsaken vid det vårdtillfället var sviktande social hemsituation p g a kognitiv svikt och kotkompressioner. Orsaker till njursvikten som i första hand måste övervägas är dehydrering/prerenal njursvikt och postrenalt hinder. Du undersöker patienten. Bukstatus är normalt. Personalen på akuten gör en bladderscan på patienten för att utesluta resurin och postrenalt hinder (förstorad prostata vanligt) som orsak till njurpåverkan. I det här fallet hade patienten ingen resurin. Vanliga uremiska symtom är t ex aptitlöshet, illamående, klåda och trötthet. På remissen för ultraljud njurar frågar du efter: Njurstorlek, tecken på avflödeshinder? Om en patient med njursvikt har hyperkalemi finns risk för att det föreligger acidos. Blodgas alt s-totalkolsyra ska då tas för att kunna påvisa ev acidos. I det här fallet hade patienten ingen uttalad acidos. Mediciner som kan tänkas ha bidragit till hyperkalemin är Spironolakton (kaliumsparande diuretika), Salures-K (tiaziddiuretika + kalium) och Enalapril. För att snabbt kunna sänka ett högt kaliumvärde kan glukos-insulininfusion ges alt infusion med natriumbikarbonat (om samtidig acidos). Andra alternativ för att sänka kalium är att bl a att ge Resonium per os/rektalt samt dialysbehandling. Vid mycket höga kaliumvärden finns risk för hjärtarytmier och det krävs då övervakning med telemetri. Förutom att sänka kalium kan infusion med calcium iv ytterligare minska risken för arytmier. Trots initial optimal behandling av denna patient fortsatte han dock att försämras. Beslut togs tillsammans med anhöriga om att inte starta med dialys. Patienten avled efter ett par dygn på sjukhus. SLUT MEQ-fråga 1 På nästa blad börjar MEQ-fråga 2 Tentamen Klinisk medicin (14)

7 MEQ fråga 2 66-ÅRIG MAN 12 poäng Anvisning: TILL DENNA MEQ-FRÅGA FÅR DU HA EKG- BILAGAN UPPE SAMTIDIGT MED FRÅGEBLADEN! Frågan är uppdelad på 7 sidor där sista sidan innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Poäng anges vid varje delfråga. Man får bara ha en sida uppvänd åt gången, dvs besvara sid 1 färdigt innan sid 2 kan besvaras och så vidare. Man får INTE gå tillbaka till tidigare sidor. Varje sida innehåller de uppgifter som krävs för besvarande av frågorna där. Svara kortfattat. Skriv din rättningskod /ID på alla sidor. Tentamen Klinisk medicin (14)

8 MEQ-fråga 2 66-årig man 66-årig rökande man med diabetes mellitus typ II sedan 90-talet. Initialt kostbehandlad men sedan ett par år tillbaka behandlad med po antidiabetika och insulin. I anamnesen även hypertoni och hyperlipidemi. I övrigt väsentligen frisk. Patienten inkommer till akuten på remiss från vårdcentral pga intermittent bröstsmärta. Han uppger att han de senaste månaderna drabbats av bröstsmärta i samband med lite kraftigare ansträngning såsom när han springer till bussen eller går uppför trappor bärande på matkassar. Sista veckan även haft ont i bröstet vid promenad på plan mark och under gårdagen en 20 minuter lång smärtepisod i vila. Smärtfri på akuten. Aktuell medicinering: Metformin 500 mg x 3, Insulatard 18 E till natten, Enalapril 20 mg x 1, Plendil 10 mg x 1, Simvastatin 40 mg x 1 Status: AT. Opåverkad. Lätt överviktig. Afebril. Saturation på luft 94%. Andningsfrekvens 18/min Hjärta: Regelbunden rytm. Inga blåsljud, frekvens 90/min. Blodtryck: 160/100 mmhg. Lungor: Enstaka rhonki bilateralt. Inga rassel. EKG: Se EKG nr 1 (bilaga) Lab: Hb 145, Na 138, K 3,9, CRP 5, Glukos 2:1 Beskriv eventuella patologiska fynd på EKG. (1p) 2:2 Mest sannolik diagnos? (0,5 p) Tentamen Klinisk medicin (14)

9 MEQ-fråga 2 66-årig man 66-årig rökande man med diabetes mellitus typ II sedan 90-talet. Initialt kostbehandlad men sedan ett på år tillbaka behandlad med po antidiabetika och insulin. I anamnesen även hypertoni och hyperlipidemi. I övrigt väsentligen frisk. Patienten inkommer till akuten på remiss från vårdcentral pga intermittent bröstsmärta. Han uppger att han de senaste månaderna drabbats av bröstsmärta i samband med lite kraftigare ansträngning som när han springer till bussen eller går uppför trappor bärandes på matkassar. Sista veckan även haft ont i bröstet vid promenad på plan mark och vid enstaka tillfällen även i vila. Smärtfri på akuten. Aktuell medicinering: Metformin 500 mg x 3, Insulatard 18 E till natten, Enalapril 20 mg x 1, Plendil 10 mg x 1, Simvastatin 40 mg x 1 Status: AT. Opåverkad. Lätt överviktig. Afebril. Saturation på luft 94%. Andningsfrekvens 18/min. Hjärta: Regelbunden rytm. Inga blåsljud, frekvens 90. Blodtryck: 160/100. Lungor: Enstaka rhonki bilateralt. Inga rassel. EKG visar ST-sänkningar i laterala och inferiora avledningar. Mest sannolik diagnos är instabil angina/hjärtinfarkt/akut koronart syndrom. 2:3 Vilken farmakologisk behandling ger du på akuten? (2,5 p) 2:4 Vilket specifikt blodprov skulle kunna styrka denna diagnos? (0,5 p) 2:5 Ange tre riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom hos denna patient. (1,5 p) Tentamen Klinisk medicin (14)

10 MEQ-fråga 2 66-årig man 66-årig rökande man med diabetes mellitus typ II sedan 90-talet. Initialt kostbehandlad men sedan ett par år tillbaka behandlad med po antidiabetika och insulin. I anamnesen även hypertoni och hyperlipidemi. I övrigt väsentligen frisk. Patienten inkommer till akuten på remiss från vårdcentral pga intermittent bröstsmärta. Han uppger att han de senaste månaderna drabbats av bröstsmärta i samband med lite kraftigare ansträngning som när han springer till bussen eller går uppför trappor bärandes på matkassar. Sista veckan även haft ont i bröstet vid promenad på plan mark och under gårdagen en 20 minuter lång smärtepisod i vila. Smärtfri på akuten. Aktuell medicinering: Metformin 500 mg x 3, Insulatard 18 E till natten, Enalapril 20 mg x 1, Plendil 10 mg x 1, Simvastatin 40 mg x 1 Status: AT. Opåverkad. Lätt överviktig. Afebril. Saturation på luft 94%. Andningsfrekvens 18/min. Hjärta: Regelbunden rytm. Inga blåsljud, frekvens 90. Blodtryck: 160/100. Lungor: Enstaka rhonki bilateralt. Inga rassel. Lab: Hb 145, Na 138, K 3,9, CRP 5, Glukos 8. EKG vid inkomsten visar ST-sänkningar i laterala avledningar och du bedömer att den mest sannolika diagnosen är instabil angina/hjärtinfarkt/akut coronart syndrom. Du kontrollerar Troponin och ordinerar syrgas, ASA, Plavix Arixtra/Fragmin/ Klexane/lågmolekylärt heparin och betablockad. Eftersom patienten är smärtfri avstår du från nitromex och Morfin. Patienten har riskfaktorer i form av rökning, hypertoni, hyperlipidemi, övervikt och diabetes. Troponin T svaret anländer och är 3,4 (referensvärde <0,03µg/l) Du lämnar patienten på ett övervak på akuten för att gå och diktera. Efter några minuter kommer en sjuksköterska och hämtar dig. Han berättar att patienten ser sämre ut. När du kommer till patienten är han gråblek och svettig. Förnekar bröstsmärta. 2:6 Ange tre kontroller du ber sköterskan ta! (1,5 p) Tentamen Klinisk medicin (14)

11 MEQ-fråga 2 66-årig man 66-årig rökande man med diabetes mellitus typ II sedan 90-talet. Initialt kostbehandlad men sedan ett par år tillbaka behandlad med po antidiabetika och insulin. I anamnesen även hypertoni och hyperlipidemi. I övrigt väsentligen frisk. Patienten inkommer till akuten på remiss från vårdcentral pga intermittent bröstsmärta. Han uppger att han de senaste månaderna drabbats av bröstsmärta i samband med lite kraftigare ansträngning så som när han springer till bussen eller går uppför trappor bärandes på matkassar. Sista veckan även haft ont i bröstet vid promenad på plan mark och under gårdagen en 20 minuter lång smärtepisod i vila. Smärtfri på akuten. Aktuell medicinering: Metformin 500 mg x 3, Insulatard 18 E till natten, Enalapril 20 mg x 1, Plendil 10 mg x 1, Simvastatin 40 mg x 1 Status vid inkomsten: AT. Opåverkad. Lätt överviktig. Afebril. Saturation på luft 94%. Andningsfrekvens 18/min. Hjärta: Regelbunden rytm. Inga blåsljud, frekvens 90. Blodtryck: 160/100. Lungor: Enstaka rhonki bilateralt. Inga rassel. Lab: Hb 145, Na 138, K 3,9, CRP 5, Glukos 8. EKG vid inkomsten visar ST-sänkningar och du bedömer att den mest sannolika diagnosen är instabil angina/hjärtingarkt/akut coronart syndrom. Du kontrollerar Troponin och ordinerar syrgas, ASA, Plavix Arixtra/Fragmin/Klexane/ lågmolekylärt heparin och betablockad. Eftersom patienten är smärtfri avstår du från nitromex och Morfin. Patienten har riskfaktorer i form av rökning, hypertoni, hyperlipidemi, övervikt och diabetes. Troponin T svaret är 3,4. Du lämnar patienten på ett övervak på akuten för att gå och diktera. Efter några minuter kommer en sjuksköterska och hämtar dig. Han berättar att patienten ser sämre ut. När du kommer till patienten är han gråblek och svettig. Förnekar bröstsmärta. Du ber sköterskan kontrollera saturation, AF, blodtryck, puls och EKG. 2:7 Nämn tre tänkbara anledningar till patientens försämring (1,5 p) Tentamen Klinisk medicin (14)

12 MEQ-fråga 2 66-årig man 66-årig rökande man med diabetes mellitus typ II sedan 90-talet. Initialt kostbehandlad men sedan ett par år tillbaka behandlad med po antidiabetika och insulin. I anamnesen även hypertoni och hyperlipidemi. I övrigt väsentligen frisk. Patienten inkommer till akuten på remiss från vårdcentral pga intermittent bröstsmärta. Han uppger att han de senaste månaderna drabbats av bröstsmärta i samband med lite kraftigare ansträngning så som när han springer till bussen eller går uppför trappor bärandes på matkassar. Sista veckan även haft ont i bröstet vid promenad på plan mark och under gårdagen en 20 minuter lång smärtepisod i vila. Smärtfri på akuten. Aktuell medicin: Metformin 500 mg x 3, Insulatard 18 E till natten, Enalapril 20 mg x 1, Plendil 10 mg x 1, Simvastatin 40 mg x 1 Status vid inkomsten: AT. Opåverkad. Lätt överviktig. Afebril. Saturation på luft 94%. Andningsfrekvens 18/min. Hjärta: Regelbunden rytm. Inga blåsljud, frekvens 90. Blodtryck: 160/100. Lungor: Enstaka rhonki bilateralt. Inga rassel. Lab: Hb 145, Na 138, K 3,9, CRP 5, Glukos 8. EKG vid inkomsten visar ST-sänkningar och du bedömer att den mest sannolika diagnosen är instabil angina/hjärtinfarkt/akut coronart syndrom. Du kontrollerar Troponin och ordinerar syrgas, ASA, Plavix Arixtra/Fragmin/Klexane/lågmolekylärt heparin och betablockad. Eftersom patienten är smärtfri avstår du från nitromex och Morfin. Patienten har riskfaktorer i form av rökning, hypertoni, hyperlipidemi, övervikt och diabetes. Du lämnar patienten på ett övervak på akuten för att gå och diktera. Efter några minuter kommer en sjuksköterska och hämtar dig. Han berättar att patienten ser sämre ut. När du kommer till patienten är han gråblek och svettig. Förnekar bröstsmärta. Saturation 93 %, Andningsfrekvens 22, blodtryck 80/50 och du misstänker att patienten har drabbats av ytterligare ischemi, arytmi, akut hjärtsvikt eller tamponad. Patienten förflyttas till ett akutrum. EKG kontrolleras, vg se bilaga EKG 2 a + b 2:8 Vilken arytmi måste du i första hand misstänka vid denna EKG-bild? (0,5 p) 2:9 Vad gör du nu på akutrummet? (2,5 p) Tentamen Klinisk medicin (14)

13 MEQ-fråga 2 66-årig man 66-årig rökande man med diabetes mellitus typ II sedan 90-talet. Initialt kostbehandlad men sedan ett par år tillbaka behandlad med po antidiabetika och insulin. I anamnesen även hypertoni och hyperlipidemi. I övrigt väsentligen frisk. Patienten inkommer till akuten på remiss från vårdcentral pga intermittent bröstsmärta. Han uppger att han de senaste månaderna drabbats av bröstsmärta i samband med lite kraftigare ansträngning så som när han springer till bussen eller går uppför trappor bärandes på matkassar. Sista veckan även haft ont i bröstet vid promenad på plan mark och under gårdagen en 20 minuter lång smärtepisod i vila. Smärtfri på akuten. Aktuell medicinering: Metformin 500 mg x 3, Insulatard 18 E till natten, Enalapril 20 mg x 1, Felodipin 10 mg x 1, Simvastatin 40 mg x 1 Status: AT. Opåverkad. Lätt överviktig. Afebril. Saturation på luft 94%. Andningsfrekvens 18/min. Hjärta: Regelbunden rytm. Inga blåsljud, frekvens 90. Blodtryck: 160/100 Lungor: Enstaka rhonki bilateralt. Inga rassel. Lab: Hb 145, Na 138, K 3,9, CRP 5, Glukos 8. EKG visar STsänkningar och du bedömer att den mest sannolika diagnosen är instabil angina/hjärtingarkt/akut coronart syndrom. Du kontrollerar Troponin och ordinerar syrgas, ASA, Plavix Arixtra/Fragmin/Klexane/lågmolekylärt heparin och betablockad. Eftersom patienten är smärtfri avstår du från nitromex och Morfin. Patienten har riskfaktorer i form av rökning, hypertoni, hyperlipidemi, övervikt och diabetes. Du lämnar patienten på ett övervak på akuten för att gå och diktera. Efter några minuter kommer en sjuksköterska och hämtar dig. Han berättar att patienten ser sämre ut. När du kommer till patienten är han gråblek och svettig. Förnekar bröstsmärta. Saturation 93 %, andningsfrekvens 22, blodtryck 80/50 EKG visar att patienten har ventrikeltakykardi och eftersom han är cirkulatoriskt påverkad väljer du att ringa narkosen och elkonvertera honom akut. Du ordinerar vätska iv, syrgas och hjärtläge. Patienten slår om till sinusrytm på första försöket och läggs in på HIA. Angiojour kontaktas för akut angio och signifikant stenos på LAD konstateras. Patienten erhåller ett stent. EKO visar hypokinesi anteriort men väsentligen bevarad vänsterkammarfunktion, EF 50%. Man bedömer att patientens VT var sekundär till den akuta hjärtinfarkten och han erhåller därför ej ICD SLUT MEQ-fråga 2 Du ska nu övergå till Kortsvarsfrågorna. Tentamen Klinisk medicin (14)

14 BAKSIDA FRÅGORNA BÖRJAR INTE HÄR! Tentamen Klinisk medicin (14)

MEQ fråga poäng. Anvisning:

MEQ fråga poäng. Anvisning: MEQ fråga 1 63-ÅRIG MAN 10 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl denna) där sista sidan innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Poäng anges vid varje delfråga. Man får bara ha

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre September 2007 MEQ1 MEQ 1 Sida 1 En 63-årig kvinna söker på VC pga tryck i bröstet vid ansträngning sedan ungefär 6 månader tillbaka. I vanliga fall brukar hon gå rejäla promenader dagligen med sina två

Läs mer

MEQ fråga 1. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht Totalt 21 poäng

MEQ fråga 1. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht Totalt 21 poäng MEQ fråga 1 Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht 2013 Totalt 21 poäng Anvisning: (Examinationen består av en MEQ fråga om 21 p och 13 kortsvarsfrågor om 39 p) MEQ frågan är uppdelad

Läs mer

MEQ fråga DX1. Totalt 20 poäng. Anvisning:

MEQ fråga DX1. Totalt 20 poäng. Anvisning: MEQ fråga DX1 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer

MEQ-fråga. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt18/ht Totalt 20 poäng

MEQ-fråga. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt18/ht Totalt 20 poäng 1(7) MEQ-fråga Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt18/ht18 2018-02-27 Totalt 20 poäng Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första.

Läs mer

MEQ fråga 1. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, ht14/vt15. Totalt 20 poäng

MEQ fråga 1. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, ht14/vt15. Totalt 20 poäng MEQ fråga 1 Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, ht14/vt15 Totalt 20 poäng Anvisning: Examinationen består av en MEQ fråga om 20 p och 17 kortsvarsfrågor om 40 p. MEQ frågan är uppdelad på

Läs mer

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexamination 1 Klinisk Medicin vt16 25 poäng MEQ

Delexamination 1 Klinisk Medicin vt16 25 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 160301 vt16 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

MEQ-fråga 1 OBS ATT I DENNA VERSION FINNS RÄTTNINGSMALL MED. DET KAN FINNAS FÖRSLAG TILL SVAR SOM INTE ÄR MED HÄR.

MEQ-fråga 1 OBS ATT I DENNA VERSION FINNS RÄTTNINGSMALL MED. DET KAN FINNAS FÖRSLAG TILL SVAR SOM INTE ÄR MED HÄR. MEQ-fråga 1 Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, ht13t14 Totalt 20 poäng OBS ATT I DENNA VERSION FINNS RÄTTNINGSMALL MED. DET KAN FINNAS FÖRSLAG TILL SVAR SOM INTE ÄR MED HÄR. Anvisning: (Examinationen

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

MEQ fråga. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt16/ht Totalt 21 poäng

MEQ fråga. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt16/ht Totalt 21 poäng MEQ fråga Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt16/ht16 2016 03 01 Totalt 21 poäng Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första.

Läs mer

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder:

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: MEQ2 DX3 VT13 facit Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: Hittad på golvet av hustrun idag vid 17-tiden. Hon såg maken, som

Läs mer

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Fall 1. 61-årig man inremitterad till akuten från VC p g a bröstsmärta. Anamnes: Typ 1 diabetes mellitus, beh med insulinpump. Hypertoni. Pågående utredning p g

Läs mer

MEQ DX1 HT 2014 facit

MEQ DX1 HT 2014 facit MEQ DX1 HT 2014 facit Du jobbar som medicinjour på akutmottagningen. En av sjuksköterskorna tar tag i dig och säger att du nog snarast bör titta på en patient. Det rör sig om Lars, en 61 årig man som jobbar

Läs mer

Del 7_10 sidor_16 poäng

Del 7_10 sidor_16 poäng Du arbetar som kardiologjour i Uppsala. Du blir uppringd av en husläkare på en mottagning 40 km från sjukhuset efter att fått ett EKG (se EKG 1 på nästa sida) överfaxat. Husläkaren berättar att han har

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin HT 2014 2014-10-14 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Del 2_7 sidor_14 poäng

Del 2_7 sidor_14 poäng Del 2_7 sidor_14 poäng 70-årig kvinna inkommer till akutmottagningen pga. svårigheter att få luft och obehag i bröstet. Hon har en tablettbehandlad hypertoni sedan många år och har gått på kontroller hos

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

MEQ-fråga 1. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht Totalt 21 poäng

MEQ-fråga 1. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht Totalt 21 poäng 1 Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht 2013 2013-03-22 Totalt 21 poäng Anvisning: (Examinationen består av en om 21 p och 13 kortsvarsfrågor om 39 p) n är uppdelad på 14 sidor (inkl

Läs mer

Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng

Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p MEQ2 DEX 3 VT 14 Du arbetar som medicinjour på medicinakuten. Din nästa patient heter Erik och är 65 år gammal. Dottern larmade ambulansen för att hon hittade pappan liggandes på golvet i sin egen lägenhet.

Läs mer

1. Ange 3 sjukdomstillstånd som kan ge upphov till troponinstegring och förklara varför troponin I är förhöjt vid varje tillstånd.

1. Ange 3 sjukdomstillstånd som kan ge upphov till troponinstegring och förklara varför troponin I är förhöjt vid varje tillstånd. Du är kardiologjour och blir uppringd av medicinjouren som vill att du kommer och bedömer en patient på akutrummet. Patienten söker för bröstsmärta sedan igår kväll, just nu smärtlindrad med morfin och

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Del 2. Totalt 17p. EKG: Se bifogad kopia.

Del 2. Totalt 17p. EKG: Se bifogad kopia. Totalt 17p. Som primärjour på ett länsdelssjukhus ca sju mil från universitetsstaden blir Du sökt av en sjuksköterska kl 22.15. Man har mottagit ett EKG från ambulansen, det gäller en 73-årig kvinna med

Läs mer

Del 4_8 sidor_19 poäng. 40-årig man

Del 4_8 sidor_19 poäng. 40-årig man _8 sidor_19 poäng Invandrad från Mellanöstern. Gift. Ex-rökare. Besvärande trötthet senaste åren, har av husläkare uppfattats som post-traumatiskt stresssyndrom. Under ett par månader upplevt ökande andfåddhet,

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

1:1 Vill du komplettera anamnesen? Vad är du intresserad av? Nämn 4 förslag!

1:1 Vill du komplettera anamnesen? Vad är du intresserad av? Nämn 4 förslag! MEQ ( poäng) Svea, 74 år, söker på akutmottagningen med en remiss utfärdad hos hennes familjeläkare på vårdcentralen. Svea har sedan en tid tillbaka varit andfådd och har återkommande perioder med hjärtklappning.

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar Glöm inte fylla i kuvertets nummer (= Din identitet) i rutan innan du lägger undan sidan 1/5 Integrerad MEQ-fråga DX5 131119 Maxpoäng 15 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande

Läs mer

DX1DX1DX1DX1DX1DX1DX1DX1DX1

DX1DX1DX1DX1DX1DX1DX1DX1DX1 Integrerande MEQ-fråga DX1 2014-10-14 Totalt 40 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 8 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 1-fråga DX2 2014-04-21 Totalt 21 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 5 sidor (Exklusive detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Integrerande MEQ fråga DX1. Totalt 18 poäng. Anvisning:

Integrerande MEQ fråga DX1. Totalt 18 poäng. Anvisning: Integrerande MEQ fråga DX1 Totalt 18 poäng Din skrivningskod: Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig

Läs mer

Diabetes Fallseminarium T STUDENT

Diabetes Fallseminarium T STUDENT Diabetes Fallseminarium T6 2018 STUDENT 1. Akutmottagning Målare Bengt med bukfetma 35-årig gift manlig målare. Hereditet typ 2 diabetes. Tidigare frisk. Sedan flera månader ökad trötthet och törst. Minskat

Läs mer

Integrerande MEQ fråga DX1. 2012 10 15 Totalt 20 poäng. Klinisk medicin, Södersjukhuset, ht2012/vt2013. Anvisning:

Integrerande MEQ fråga DX1. 2012 10 15 Totalt 20 poäng. Klinisk medicin, Södersjukhuset, ht2012/vt2013. Anvisning: Integrerande MEQ fråga DX1 2012 10 15 Totalt 20 poäng Klinisk medicin, Södersjukhuset, ht2012/vt2013 Anvisning: Frågan är uppdelad på 9 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger

Läs mer

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 KORTSVARSFRÅGOR

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 KORTSVARSFRÅGOR Delex 1 Klin med SöS 2015 03 03 1(8) Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 Examinationen består av en MEQ-fråga om 20 poäng samt 14 kortsvarsfrågor om 40 poäng. KORTSVARSFRÅGOR

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar 1/7 Integrerad MEQ-fråga 1 DX5 111116 Maxpoäng 23 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer

MEQ fråga 1. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15. Totalt 20 poäng

MEQ fråga 1. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15. Totalt 20 poäng MEQ fråga 1 Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 Totalt 20 poäng Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första. Hjälpmedel:

Läs mer

1. Innan du går vidare med riktad anamnes och status funderar du över möjliga diagnoser. Nämn de tre mest sannolika diagnoserna!

1. Innan du går vidare med riktad anamnes och status funderar du över möjliga diagnoser. Nämn de tre mest sannolika diagnoserna! MEQ DX1 VT 2014 Efter läkarexamen får du ett vikariat på vårdcentralen i Hallstavik. Till din mottagning kommer Göran med sin sambo Karin på ett bokat besök. Göran är 52 år och jobbar som egenföretagare.

Läs mer

Seminariefall Riskvärdering av patienter med förmaks-flimmer/fladder

Seminariefall Riskvärdering av patienter med förmaks-flimmer/fladder 1 Seminariefall Riskvärdering av patienter med förmaks-flimmer/fladder Här presenteras några fallbeskrivningar. Tanken är att ta ställning vilken diagnos pat har utifrån EKG, bedöma risken för stroke samt

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Dugga 2 T6Qq ht08. MEQ-fråga

Dugga 2 T6Qq ht08. MEQ-fråga Dugga 2 T6Qq ht08 MEQ-fråga 6,5 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på fem sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. Innehållet delger rätt svar på redan

Läs mer

Integrerande MEQ-fråga 2

Integrerande MEQ-fråga 2 Skrivningskod :.. 1 (13) Integrerande Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset Restskrivning 2013-08-30 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 13 sidor (inkl. detta försättsblad) där

Läs mer

Akut kardiologi. Christina Christersson 2015

Akut kardiologi. Christina Christersson 2015 Akut kardiologi Christina Christersson 2015 Hjälp, jag är medicinjour!! Vad händer nu? STEMI NSTEMI Bröstsmärta, riskvärdering enl Heartscore Lungödem Smal QRS-takykardi Bred QRS-takykardi Bradykardi Bröstsmärta

Läs mer

MEQ-fråga. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, ht16/vt Totalt 19 poäng

MEQ-fråga. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, ht16/vt Totalt 19 poäng 1(10) MEQ-fråga Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, ht16/vt17 2016-10-11 Totalt 19 poäng Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2

Läs mer

Journalföreläsning HT 2011. Per Nordberg/Jonas Mehra

Journalföreläsning HT 2011. Per Nordberg/Jonas Mehra Journalföreläsning HT 2011 Per Nordberg/Jonas Mehra Nuvarande sjukdomar Aktuellt Aktuella mediciner Allergi/överkänslighet MRSA-smitta Status Allmäntillstånd Munhåla och svalg Sköldkörtel Ytliga lymfkörtlar

Läs mer

Paneldiskussion Hjärtsvikt Mellansvenskt Läkemedelsforum 1 februari 2017

Paneldiskussion Hjärtsvikt Mellansvenskt Läkemedelsforum 1 februari 2017 Paneldiskussion Hjärtsvikt Mellansvenskt Läkemedelsforum 1 februari 2017 Kalle, 60 år Hjärtsvikt sedan 2013, EF 60% med uttalad diastolisk dysfunktion och vänsterkammarhypertrofi, Diabetes typ 2 sedan

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 2 DX2 2014-04-23 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 10 april poäng MEQ 2

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 10 april poäng MEQ 2 Delexamination 3 Klinisk Medicin 10 april 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

DX2. Klinisk Medicin HT poäng MEQ 2

DX2. Klinisk Medicin HT poäng MEQ 2 DX2 Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin 11 november 2013. 20 poäng MEQ 1

Delexamination 3. Klinisk Medicin 11 november 2013. 20 poäng MEQ 1 Delexamination 3 Klinisk Medicin 11 november 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes

Läs mer

Delexamination 2 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 2 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Sebastian! ! En bra dag på jourcentralen...! - En kort resa genom den internmedicinska symptomatologin!

Sebastian! ! En bra dag på jourcentralen...! - En kort resa genom den internmedicinska symptomatologin! En bra dag på jourcentralen...! - En kort resa genom den internmedicinska symptomatologin! Sebastian! Man född -48. Kända gallstensbesvär. Behandlas med Simvastatin pga hyperlipidemi. I övrigt frisk. Igår

Läs mer

OBS! Det är VIKTIGT ATT SVAREN SORTERAS RÄTT. Det kan annars bli fel vid rättning och vid scanning.

OBS! Det är VIKTIGT ATT SVAREN SORTERAS RÄTT. Det kan annars bli fel vid rättning och vid scanning. Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 1, prov 0300. Kurskod: MC2050. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2016 02 27 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 58p Smärtfysiologi och

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng Delexamination 2 restskrivning 2011-04-26 1(8) Integrerad MEQ fråga 2 Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning 2011 04 26 Totalt 21 poäng skrivningsnummer:. Anvisning: Frågan är uppdelad på åtta

Läs mer

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning:

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning: Sida: 0 MEQ fråga 1 10 p Tentamen i Klinisk Medicin vt 2011 Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor samt detta försättsblad. Poäng anges vid varje delfråga. Börja besvara frågorna från sidan 1. Du får

Läs mer

Del 3 medicin. Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p

Del 3 medicin. Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p En tidigare väsentligen frisk 55 årig kvinna söker på medicinakuten för trötthet och andfåddhet vid ansträngning. Sista dagarna har hon även haft tryckkänsla i bröstet vid

Läs mer

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient!

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient! 1 (7) En 55-årig man kommer till dig på infektionsmottagningen i slutet av juli. Han är remitterad från akuten där han var för 2 veckor sedan pga. långvarig feber och viktnedgång. Viktnedgång sedan februari,

Läs mer

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng Integrerande MEQ-fråga Delexamination 2 Klinisk medicin 2016-04-19 22 poäng Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första. Anvisning: Frågan är

Läs mer

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3 Integrerande MEQ 1 -fråga 2013-11-11 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Delexamination3. Klinisk Medicin HT poäng MEQ1

Delexamination3. Klinisk Medicin HT poäng MEQ1 Skrivningsnummer: Delexamination3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ DX3 2016-04-07 Klinisk Medicin 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Vad är kreatinin? Nyupptäckt njursvikt eller En stjärnspäckad lablista. Basala frågeställningar vid njursvikt. På vilken nivå ligger orsaken?

Vad är kreatinin? Nyupptäckt njursvikt eller En stjärnspäckad lablista. Basala frågeställningar vid njursvikt. På vilken nivå ligger orsaken? Nyupptäckt njursvikt eller En stjärnspäckad lablista Björn Samnegård Njurmedicinska kliniken DS Basala frågeställningar vid njursvikt På vilken nivå ligger orsaken? prerenal? postrenal? renal? Akut eller

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv Del 2. 6 sidor. Kalle 47 år, 18 poäng Kalle är född 1964, arbetar som sjukhusfysiker, är gift och har barn. Använder ingen tobak. Sedan 10-årsåldern tränat och tävlat i orientering dock ej på elitnivå.

Läs mer

Delexamination 1 MEQ

Delexamination 1 MEQ Delexamination 1 2017-02-28 MEQ 22 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den på golvet. Därefter rättvändes

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexamination3. Klinisk Medicin HT poäng MEQ1

Delexamination3. Klinisk Medicin HT poäng MEQ1 Skrivningsnummer: Delexamination3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

MEQ fall 1. 9.0 p. Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga.

MEQ fall 1. 9.0 p. Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga. MEQ fall 1 Rest Tentamen Klinisk Medicin VT10 9.0 p Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga. Du får bara ha en sida uppvänd åt gången, dvs besvara sid 1 färdigt innan sid

Läs mer

MEQ-fråga. Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset. 2016 04 19 Totalt 22 poäng. Anvisning:

MEQ-fråga. Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset. 2016 04 19 Totalt 22 poäng. Anvisning: Integrerande MEQ-fråga Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset VT16/HT16 2016 04 19 Totalt 22 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (exklusive detta försättsblad) där nästföljande sidas

Läs mer

Del 6_7 sidor_19 poäng

Del 6_7 sidor_19 poäng Del 6_7 sidor_19 poäng Du har fått AT-tjänst i Falun, där man har gemensam medicin- och kirurgjour. Klockan 01.20, när du precis har somnat, blir du kallad till akuten. En 56-årig man har just anlänt med

Läs mer

Akut kranskärlssjukdom

Akut kranskärlssjukdom Akut kranskärlssjukdom - primärt omhändertagande Jonas Oldgren Överläkare, universitetslektor Kardiologklin och Inst f med vet Akademiska sjukhuset Uppsala Akut kranskärlssjukdom Instabil angina Icke-ST-höjningsinfarkt

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk medicin Ht2011 MEQ. 20 poäng

Delexamination 1. Klinisk medicin Ht2011 MEQ. 20 poäng Delexamination 1 Klinisk medicin Ht2011 MEQ 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Del 1_10 sidor_22 poäng

Del 1_10 sidor_22 poäng Del 1_10 sidor_22 poäng Du är anestesiolog och ska preop bedöma en 66-årig man som nästa dag ska opereras för en coloncancer med en högersidig hemicolectomi. Han har hypertoni och hyperlipidemi samt angina

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 1-fråga 2013-11-26 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 8 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

Modell för bättre kommunikation. Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA

Modell för bättre kommunikation. Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA SBAR Modell för bättre kommunikation SBAR Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA Förmedla information specifikt och på ett organiserat sätt. Stress och tidspressad miljö A d fö häl h j k å d Anpassades

Läs mer

Diabetes och njursvikt

Diabetes och njursvikt Diabetes typ 2 i 18 år Bosse 53 år (1) Diabetes och njursvikt peter.fors@hotmail.com Riskfaktorer: Snusar, hypertoni, hyperkolesterolemi, överviktig (midjemått 107 cm), motionerar inte, nästan aldrig alkohol.

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 DX3 2015-04-17 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

MEQ fråga Nr..

MEQ fråga Nr.. 1 (6) En kall oktobermorgon tjänstgör du som primärjour på Medicinakuten. Du går in till Elisabeth 45 år som söker på grund av huvudvärk. Elisabeth arbetar som förskolelärare och lider av övervikt, men

Läs mer

Chockseminarium SVK HT 2014/ VT 2015

Chockseminarium SVK HT 2014/ VT 2015 Chockseminarium SVK HT 2014/ VT 2015 Fall 1-24-årig man Anamnes: 24-årig kille från New Mexico, USA, semestrar i Europa sedan en månad. Efter att ha varit på Mykonos kom han till Stockholm för en vecka

Läs mer

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2 Klinisk medicin poäng

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2 Klinisk medicin poäng Integrerande MEQ-fråga Delexamination 2 Klinisk medicin 2016-11-22 24 poäng Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första. Anvisning: Frågan är

Läs mer

Delexamination 1 VT Ruha Cerrato, Sophia Rössner, Robert Schvarcz, Hans Gyllenhammar

Delexamination 1 VT Ruha Cerrato, Sophia Rössner, Robert Schvarcz, Hans Gyllenhammar Delexamination 1 Kortsvarsfrågor VT 2011 Ruha Cerrato, Sophia Rössner, Robert Schvarcz, Hans Gyllenhammar Skriv svaren i svarshäftet! Om vi efterfrågar t.ex. 3 åtgärder skriv då bara 3 åtgärder. Skriver

Läs mer

1.1 Tolka bifogat EKG (1 p). 1.2 Nämn två ytterligare tänkbara differentialdiagnoser? (2p) Sida 1 av 7

1.1 Tolka bifogat EKG (1 p). 1.2 Nämn två ytterligare tänkbara differentialdiagnoser? (2p) Sida 1 av 7 Du har fått AT-tjänst i Lycksele, där man har gemensam medicin och kirurgjour. Klockan 01.20, när du precis har somnat, blir du kallad till akuten. En 56- årig man har just anlänt med en halvtimmes anamnes

Läs mer

1. Vilka två klaffvitier är vanligast i Sverige idag? Beskriv vilka auskultationsfynd du förväntar dig vid dessa! 4p

1. Vilka två klaffvitier är vanligast i Sverige idag? Beskriv vilka auskultationsfynd du förväntar dig vid dessa! 4p Marianne 75 år kommer på remiss till din mottagning pga. att husläkaren har hört ett blåsljud. Hon har tidigare arbetat som ekonom på bank och är nu aktiv pensionär. Hon tar inga mediciner regelbundet.

Läs mer

Del 2 kirurgi/medicin. Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 13p

Del 2 kirurgi/medicin. Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 13p Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 13p Du är anestesiolog och ska preop bedöma en patient inför morgondagens operation. Mannen är 55 år och ska opereras för gastric bypass pga. sin övervikt. Han är appendectomerad

Läs mer

1. Vilken akut bukåkomma kan Pelle ha drabbats av? (Motivera ditt svar relaterat till de. 2. Vilka blodprover vill du ta och varför?

1. Vilken akut bukåkomma kan Pelle ha drabbats av? (Motivera ditt svar relaterat till de. 2. Vilka blodprover vill du ta och varför? Del 3_5 sidor_17 poäng Pelle 38 år söker på akutmottagningen p.g.a. akut insättande smärtor i övre delen av buken sedan 5 timmar tillbaka. Han har kräkts gallfärgat maginnehåll upprepade gånger. Tidigare

Läs mer

Tentamen Medicinsk vetenskap Kardiologi fördjupning 3,5 Hp

Tentamen Medicinsk vetenskap Kardiologi fördjupning 3,5 Hp Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap Fristående kurs Tentamen Medicinsk vetenskap Kardiologi fördjupning 3,5 Hp Kurs: M0053H Lärare Moment Fråga Max poäng Dan Lundblad Jonas Millgård

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

1.1 Du finner mycket få uppgifter av relevans för hypertonin i journalen. Hur kompletterar du anamnesen? Vad frågar du om mer? 2 p

1.1 Du finner mycket få uppgifter av relevans för hypertonin i journalen. Hur kompletterar du anamnesen? Vad frågar du om mer? 2 p Du har börjat som vikarie vid en husläkarmottagning, den ordinarie läkaren har flyttat utomlands efter en misslyckad politisk karriär. En 44 årig överviktig regissör kommer för kontroll av hypertoni som

Läs mer

Fall 1-19-årig kvinna

Fall 1-19-årig kvinna Fall 1-19-årig kvinna En 19-årig kvinna kommer in på akuten med illamående och kräkningar. Påverkat allmäntillstånd och blodtrycket är 80/50 mmhg. Hon har varit trött och har minskat i vikt på sistone,

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

1. Vad menas med refraktär angina och vilka behandlingsmöjligheter finns? (2P)

1. Vad menas med refraktär angina och vilka behandlingsmöjligheter finns? (2P) 1 Omtentamen MC025G Hjärtsjukdomar 151205 Kursansvarig: Siw Lunander Examinator: Maria Fernström 1. Vad menas med refraktär angina och vilka behandlingsmöjligheter finns? (2P) 2. Ange ett exempel på mer

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning:

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning: Integrerad MEQ fråga 2 DX2 Totalt 17 poäng Tentamensnummer: Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar Integrerad MEQ-fråga DX5 130409 Maxpoäng 15 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer