Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Lännersta 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Lännersta 2013/2014"

Transkript

1 Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Lännersta 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska tillgodoses inom ramen för kunskapskrav och krav på systematiskt arbete gällande diskriminering och kränkning. Att analysera resultat av nyckeltal och aktiviteter är därför ett ständigt pågående arbete och en förutsättning för att löpande kunna vidta rätt åtgärder för fortsatt arbete och för en förbättrad kvalitet i verksamheten och därmed i barn och elevers lärande. Utifrån resultat i de fyra perspektiven Kund, Lärande, Medarbetare och Ekonomi görs analyser kontinuerligt. Kvalitetsarbetet dokumenteras i Pysslingens digitala styrkort. Uppföljningen sker utifrån nationella styrdokument och affärsplan lokalt på enheten och tillsammans med ansvarig regionchef. Ur skollag (2010:800) 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 4 Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. 5 Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 6 Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska dokumenteras.

2 Pysslingens Grundskolors övergripande utvecklingsområden Lärande Kvalitet i förskola och skola Medarbetare Systematiskt kvalitets och utvecklingsarbete Ekonomi Kvalitet i ekonomisk styrning

3 Kund Enhetens utvecklingsmål under läsåret Skapa ökat förtroende genom tydlighet och öppenhet. Vidareutveckla kommunikationen Utvalda aktiviteter/processer. spontana och inplanerade möten/samtal med VH för en ökad insyn i det dagliga arbetet och ett långsiktigt samarbete mellan skola och hem.. nyetablera Skolrådet och dess form. etablera rutiner för särskilt stöd för elever Kommentar: Vi fortsätter vårt arbete för ett öppet pedagogiskt klimat där vi tar till vara på varandras ämneskompetenser och övriga styrkor för att ge våra elever en kvalitet i undervisningen i samtliga ämnen redan från förskoleklass. Vi har fler pedagoger knutna till varje mentorsgrupp för att öka trygghet och möjlighet till att arbeta i mindre grupper samt behålla en röd tråd mellan skolans -och fritids verksamhet. Under senaste läsåret har vi bl.a. fokuserat på ett tätt samarbete och dialog med hemmen för att ta tillvara på olika tankar och funderingar som funnits via Inspirationskvällar och Skolrådet. Vi har använt de rutiner som Pysslingen centralt har utarbetat för elever i behov av särskilt stöd, haft en Årlig plan för likabehandling och kränkningar samt etablerat en fungerande Elevhälsa. Vi har använt oss av verktyget Unikum på både förskolan och skolan. Lärande Enhetens utvecklingsmål under läsåret Vidareutveckla lärandet för eleverna. Etablera ett tydligt värdegrundsarbete som genomsyrar hela verksamheten. Utvalda aktiviteter/processer. Learning study för våra lärare i matematik.. Fortsätta utvecklandet av ämneslärare.. Samarbete i bedömning och ämnesplanering vidareutvecklar all undervisning.. Påbörjad utbildning i SWPBS (school wide positive behavior support). Bedömning, dokumentation och kommunikations sker via Unikum Kommentar: Vi har etablerat regelbundna ämnesmöten för att stärka och säkra kvalitén i all undervisning på skolan. Samtliga pedagoger på förskolan och skolan är insatta i verktyget Unikum och ansvariga pedagoger använder sig av detta i kommunikation, bedömning och dokumentation för elever och vårdnadshavare. Ett arbete att förtydliga elevens personliga kunskapsutveckling pågår kontinuerligt bl.a via direkta samtal i skolmiljön men även via diskussion i Skolrådet. Återkopplingen till och från eleven har varit ett fokusområde som vi fortsätter att vidareutveckla.

4 Learning study - som är ett forskningsprojekt- vidareutvecklar kunskapen runt matematiklektioner och hur de ska läggas upp och efterarbetas. Studien har genomförts av samtliga matematiklärare på Lännersta och i samarbete med andra skolor i Pysslingen. Kunskapskartläggningar har dokumenterats som Bornholmsmodellen, DLS, nationella prov och matematiska diagnoser. Varje år har nu egna, tydliga avstämningar. Medarbetare Enhetens utvecklingsmål under läsåret utveckla det kollegiala lärandet som leder till en gemensam kunskapssyn. förbättra kommunikationen externt och internt. stolta medarbetare Utvalda aktiviteter/processer. etablera regelbundna ämnesmöten. alla medarbetare tar ett eget ansvar i att hålla sig uppdaterad på Unikum och mail samt även använda sig av dem vid kommunikation externt. (komplement till dagliga/spontana möten). vi skapar gemensamma traditioner och även aktiviteter som ökar känslan av samhörighet och glädje mellan alla vuxna och barn Kommentar: Vi har under året påbörjat regelbundna ämnesmöten. För ma/no- gruppen var det en tydlig ingång med Learning study medan det för sv/so gruppen mer handlade om inlärningsprocess och diskussioner runt studieteknik. Vi har påbörjat ett samarbete med vår syskonskola Johannes Petri som är den naturliga övergången för de allra flesta av våra elever efter år 5. Vi arbetar för en röd tråd i våra ämnen samt en tät dialog för att göra övergången mellan våra skolor så smidig, igenkännande och trygg som möjligt för våra elever. Inför nästa läsår arbetar vi vidare med struktur, ansvar och uppföljning i våra möten för att fokusera med tydlighet på olika områden. Försteläraren har haft skolutveckling som fokus och har även tillsammans med JP s förstelärare påbörjat möten i bedömning och lärande.

5 Ekonomi Vi ska säkerställa att alla resurser används på bästa sätt. Det är ett ständigt arbete att pröva och ompröva vår organisation och våra aktiviteter så att måluppfyllelse och kvalitet nås. Kvalitet i perspektiven Kund, Lärande och Medarbetare är en förutsättning för en stabil ekonomisk utveckling. Det är allas ansvar och det är därför viktigt att samtliga medarbetare är involverade i detta arbete. Analys Höstterminen 2013 hade vi ett antal nyrekryteringar på skolan. Lännersta hade även en tillförordnad rektor i avvaktan på rekrytering under hösten Tidigare- under våren 2013 hade tf rektor tillsammans med dåvarande verksamhetschef haft öppna möten för föräldrar. Vi upplevde att det fanns en del frågor rörande undervisning för de äldsta och arbetet med Värdegrunden på verksamheten. Vid den tidpunkten hade Lännersta varit i avsaknad av en komplett Elevhälsa under en tid och det upplevdes påverka arbetsmiljön. Våra satsningar detta år har legat helt i linje med dessa tankar. Vi har stärkt upp organisationen runt våra äldre elever. En större pedagogtäthet där det har behövts - och ett starkt Elevhälsoteam har bildats. Jag har också i min roll som rektor arbetat för att bli så tydlig som möjligt ut mot föräldrar i HUR vi som skola arbetar. Vi har även en stor del nöjda föräldrar och årets NKI föll mycket väl ut för förskolan med näst intill 100% nöjdhet samt goda resultat i delar av skolan. Då framför allt i de yngre åldrarna. Under våren upplevde jag successivt att vi är på gång att få tillbaka en stor del förtroende hos de äldre elevernas föräldrar och att viljan till att delta i pedagogiska samtal och engagera sig i tex Skolrådet ökar. Vi har idag ett rykte om att det är fullt på vår förskola och skola och att det inte är någon idé att ställa sina barn i kö. Vi arbetar med det både genom muntlig information men även genom vår hemsida och andra nätverk. Nu i höst är det därför mycket glädjande att vi har fått in fler sökande till förskolan och även till olika årskurser i skolan och det ska vi arbeta starkt för att förvalta! KUND Skola För att utveckla kommunikationen har vi lyssnat in efterfrågan från föräldrar om kort veckoinfo. Vi har lagt in detta- skrivs i bloggen på Unikum. Vi har månadsbrev med en längre sammanfattning. Rektorsbrev och andra protokoll läggs också ut via Unikum. Målet är att alla lägger ut sin info i bloggen vilket underlättar för föräldrarna när de ska läsa. Som rektor arbetade jag kontinuerligt med uppsökande verksamhet för att möta tankar, missnöje eller oro som kunde finnas bland föräldrar. I Skolrådet har vi satt riktlinjer för samarbetet. Nästa år 14/15 sjösätter vi denna idé! Resultat/analys :

6 Vi har infört tydlig mötesstruktur och den pågår. Har fått en positiv utvärdering från pedagogerna om detta. Inspirationskvällarna. Det var inte riktigt den tillströmning av föräldrar vi hade hoppats men de som kom var nöjda och kände sig sedda och lyssnade på. Vi tänker framåt att vi behåller tanken med Inspirationskvällar där vi diskuterar skolutveckling och andra frågor och tar det samtidigt som Skolrådet på kvällstid. Eftersom vi i tidigare NKI sett att vi brister i kommunikationen utåt så lade vi in både kortfattad veckoinfo samt uppsamlande månadsbrev till föräldrar. Rektor återupptog Skolrådet som ytterligare ett forum mellan hem och skola och vi satte riktlinjer tillsammans. Detta arbete fortsätter i höst. NKI skolans föräldrar Analys av NKI Föräldrar på skolan. Våra siffror för skolan i NKI ger signaler på våra styrkor men även vad vi behöver arbeta med att förstärka. Information om den enskilda elevens kunskapsutveckling behöver förbättras och förtydligas samt upplevd arbetsro i de äldre åldrarna. Trivselgraden är fortsatt hög (85%) och ligger i paritet med Pysslingens snitt. Studiemiljön har en försiktig ökning. Personalen tar hänsyn till vad mitt barn tycker och tänker har bra resultat. Undervisningen har också en försiktig ökning. Vi ser att det finns frågor runt kunskapskraven och kunskapsutvecklingen. Hur gör vi den mer tydlig för elever och föräldrar? Vi har haft workshops varje höst som inleder terminen för att instruera föräldrar i Unikum. Positiva resultat för personalens bemötande och engagemang. Positivt att föräldrarna i stor grad upplever att deras barn trivs på sin skola och att maten är näringsriktig och varierande. SKOLA Lärande RESULTAT/ANALYS Hösten 2013 införde vi regelbundna ämnesmöten veckovis. Ma/no samt sv/so. Utvärderingen av detta har varit mycket positiv från lärarna. De upplever att de pratar lärande och skapar ett kollegialt kunnande. De känner ett VI i ägandet av lektionerna och att deras diskussioner på mötena handlar om kunskap och kunskapsutveckling. De skapar progressioner i de olika ämnena, vidareutvecklar sin undervisning tillsammans och får ett utbyte mellan varandra. Arbetet med Learning study har varit mycket givande och detta kommer vi bygga vidare på nästa år då vi ska fokusera på det kollegiala lärandet. Lärarna känner sig stärkta i sin profession och formar ett gemensamt språk för skolutvecklingen hos oss. Som skola har vi också återupptagit samarbetet med JP. Vi satsade på Elevhälsan och under våren formades ett riktigt bra team med skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog, kurator och rektor. Vi satte strukturen och arbetsgången, utbildade pedagogerna och mötte föräldrarna i deras olika frågor. Nästa läsår fortsätter arbetet att vidareutveckla Elevhälsan och utbilda alla i värdegrundsarbetet PBS. Vi har ett normalt antal avhopp till olika profilskolor detta år och har även haft ett par återvändare denna vår. Formella resultat

7 Under vårterminen 2014 har eleverna i år 3 genomfört Nationella Prov i matematik och svenska. På 5 av 7 delprov i matematik når % av eleverna kravnivåerna. Det är dock två delprov som orsakar svårigheter för våra elever. På delproven huvudräkning och mätning är det endast 80/82% av eleverna som når kravnivåerna. När vi tillsammans med eleverna analyserar detta resultat ser vi att det är en del av provet som många har missuppfattat vilket har gjort att de ej har fått ett godkänt resultat. Under den senare delen av vårterminen har vi arbetat med dessa moment och säkerställt att eleverna, i en högre grad än vad som kan utläsas av Nationella provs-resultaten, har fått med sig godkända kunskaper om huvudräkning och mätning. Vi kommer jobba vidare med detta och se till att vi under läsårets gång uppmärksammar de elever som behöver extra stöd vad gäller matematikkunskaper och snabbt sätter in resurser. På de svenska nationella proven är det en större del av eleverna som klarar kravnivån för läsning än för skrivande. Det är vid såväl skrivande av berättande texter som faktatexter som några elever har svårigheter att nå kravnivåerna. Dessa elever har under vårterminen fått stöd i att utveckla sitt skrivande men vi behöver även under nästa läsår se till att vi i ett tidigt skede sätter in rätt stöd för de elever som är i behov av detta. Under våren har DLS-tester genomförts i år 1 och 2. Detta för att säkerställa att vi uppmärksammar vilka elever som ej har knäckt läskoden eller kommit igång med sin läsning samt vilka elever som har svårigheter med läs- och ordförståelse samt läshastighet för att sätta in rätt stöd snabbt i början av hösten. Kunskapskartläggningar har dokumenterats som Bornholmsmodellen, DLS, nationella prov och matematiska diagnoser. Varje år har nu egna, tydliga avstämningar. Förskola Medarbetare Lännersta förskola har funnits i många år och har alltid varit en trygg organisation med ett flertal behöriga förskollärare och ett stort engagemang från alla medarbetare vilket resulterat i återkommande mycket goda resultat i NKI som oftast ligger över Pysslingen generellt. Så även detta år. I januari öppnade vår nya avdelning Trädkojan. Vi har nu gått från att vara två avdelningar till tre och en dubblering av antalet barn. Vi har nya medarbetare och en vår med många inskolningar. Vi har därför haft fokus på att skapa teamen och skola in våra nya barn på allra bästa sätt. Tiden och engagemanget har till stor del legat i just detta fokus. Nu till hösten tar vi avstamp utifrån den inskolningsperioden och arbetar vidare med att forma in hela förskolan i ett gemensamt synsätt och pedagogiskt arbete. Det känns mycket bra att vi har en intakt och kompetent personalstyrka för våra barn på Lännersta!

8 FRAMÅT 2014/2015: När vi gick igenom NKI (föräldrar) valde vi att fokusera på det s.k spindelnätet eftersom våra upplevelser skilde sig från varandra i några frågor. Här kan vi läsa hur olika pedagoger, föräldrar och elever skattar de frågeställningar som gemensamt rör oss. Denna kommer vi borra djupare i under hösten. Teamen tillsammans med varandra och eleverna -och rektor tillsammans med dels teamen- men även föräldrarna- för att se hur vi kan ändra den här upplevelsen. Återkopplingen till eleverna är en stor del i det här. Det kollegiala lärandet är en annan del som kommer utveckla lärandet vidare. Vi fortsätter med regelbundna ämnesträffar och satsar nästa år bl.a på fortsatt utveckling av matematikundervisningen, NTA-projekt (NO) samt En läsande klass i svenska. Vi kommer starta upp ett samarbete mellan förskola och skola med hjälp av våra förstelärare och försteförskolelärare. Elevhälsans arbete ska vidareutvecklas. Vi ska sätta arbetsformer för samarbetet med Trygghetsgruppen och även handledning för pedagoger m.m Vi ska göra en tydlig arbetsgång/uppföljning av de elever som vi ser riskerar att inte nå målen. Vi kommer starta upp ett stort gemensamt Värdegrundsprojekt ledd av Malin Bruhn och utvalda handledare. Detta heter SWPBS. Skolrådet kommer tillsammans med mig hålla i träffar där vi bl.a diskuterar skolutveckling. / Linda Barneaud 2014

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903 Parkskolan lå 11-12 Mona D Libeck Ingemar Forss 120903 REVIDERAD 120903 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BRE DÄNGSSKOLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 13/10/13 SID 1 (30) 2013-09-20 Handläggare: Lennart Östman Telefon: 08 508 24165 Kvalitetsredovisning Inledning Bredängsskolans mål och visioner:

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk Vittraskolornas Kvalitetsredovisning 211/212 Vittra en historik I samband med friskolereformen i Sverige under början av 19-talet uppmuntrade Sollentuna kommun sina skolledare att knoppa av, att bli fristående

Läs mer

Marieby skola. F-åk 5 Fritidshem. Lena Medin

Marieby skola. F-åk 5 Fritidshem. Lena Medin Marieby skola F-åk 5 Fritidshem Lena Medin 120620 1 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av den egna verksamheten 4 2. Rutiner och underlag för kvalitetsarbete 5 3. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsanalys för Fisksätraskolan läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Fisksätraskolan läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Fisksätraskolan läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF. Tavelbäcksskolan. Elisabet Landerberg 2011-08-03 REVIDERAD 100701

REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF. Tavelbäcksskolan. Elisabet Landerberg 2011-08-03 REVIDERAD 100701 REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Tavelbäcksskolan Elisabet Landerberg 2011-08-03 REVIDERAD 100701 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013/2014

Kvalitetsdokument 2013/2014 Kvalitetsdokument 2013/2014 Innehållsförteckning Kvalitetsdokument 2014 1 Inledande frågor... 3 1.1 Utvecklingsområden på skolan... 3 1.2 Framgångsfaktorer och goda exempel... 5 1.3 Hur ser det systematiska

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012 med prioriterade utvecklingsområden

Kvalitetsredovisning 2011-2012 med prioriterade utvecklingsområden Kvalitetsredovisning 2011-2012 med prioriterade utvecklingsområden Vittragymnasiet Sickla 2 Innehåll Välkommen till Vittragymnasiet Sickla... 4 Kvalitetsredovisning... 6 Kvalitetsarbetets syfte och funktion...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 1.1. Vision 1.2. Organisation 1.3. Rektors uppdrag 2. Skolans kvalitetsarbete 2.1. Skolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011

Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011 Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011 Rektorsenhet 8 Krusboda och Dalens förskolor och skolor 2011-10-19 Tyresö kommun / 2011-04-15 2 (43) Innehållsförteckning 1 Presentation av enhet... 3 1.1 Organisation...

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Elevrådsstyrelsen 2014 Elever och lärare ur 9B vid lekarna Datum: 2014-06-02 Rektor: Utvecklingsledare: Resultatenhetschef: Erica Erixon Björn Lidén Karin Vestman

Läs mer

Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014

Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014 Bildning Elisabet Björklund Datum 2014-10-09 Sida 1(15) Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014 1. Kvalitetsrapporten gäller läsåret 2013/2014 och omfattar enbart de statligt uppsatta

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2012

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2012 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2012 Fliseryds skola och fritidshem 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Analys Vi har dragit över budgeten när det gäller personal på fritids och extra stöd. Vi började året

Läs mer