Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012"

Transkript

1 Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska tillgodoses inom ramen för kunskapskrav och krav på systematiskt arbete gällande diskriminering och kränkning. Att analysera resultat av nyckeltal och aktiviteter är därför ett ständigt pågående arbete och en förutsättning för att löpande kunna vidta rätt åtgärder för fortsatt arbete och för en förbättrad kvalitet i verksamheten och därmed i barn och elevers lärande. Utifrån resultat i de fyra perspektiven Kund, Lärande, Medarbetare och Ekonomi görs analyser kontinuerligt. Kvalitetsarbetet dokumenteras i Pysslingens digitala styrkort. Uppföljningen sker utifrån nationella styrdokument och affärsplan lokalt på enheten och tillsammans med ansvarig regionchef. Ur skollag (2010:800) 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 4 Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. 5 Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 6 Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska dokumenteras. Pysslingens övergripande utvecklingsområden Kund Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete Lärande Kvalitet i förskola och skola Medarbetare Stabilt företag utifrån organisation och kultur Skola 2011 Ekonomi

2 Kund Enhetens utvecklingsmål under läsåret UNIKUM få fler föräldrar aktiva och delaktiga.. Omarbeta IUP mallen för att få ökat intresse. Få fler föräldrar aktiva och delaktiga i UNIKUM genom att förbättra IUP-mallen, blogga månads/veckobrev, fortsätta arbetet med LPP:er.. IUP mallen ska ses över och revideras till en enklare variant för föräldrar för att skapa intresse. Kommentar: Vi har omarbetat mallen och märker i nuläget en ökad aktivitet på UNIKUM från vårdnadshavare. Vi arbetar fortfarande med målet. Lärande Enhetens utvecklingsmål under läsåret Diskussioner och arbete kring värdegrundsfrågor.. Öka kvaliteten genom att förbättra lärmiljön med nytt material.. Fördjupa ett kunnande hos alla medarbetare kring matematik, naturvetenskap och teknik..tillsammans med pedagogisk rådgivare utveckla och arbeta kring värdegrundsfrågor på både arbetslagsträffar och personalkonferenser. Vid våra nätverksträffar läsa gemensam litteratur/artiklar och lyfta aktuella händelser/tankeställningar..vi vill utveckla våra lärmiljöer både ute och inne med nytt pedagogiskt material och tydligare lärstationer i våra rum/miljöer..bedömningen av Lärandeindex Naturvetenskap/teknik gav ett resultat på 2,6 vilket betyder att vi behöver jobba vidare med den nya läroplanen, och de naturvetenskapliga ämnena. Planen är att arrangera en heldag med fokus och tema på matematik och naturvetenskap/teknik. Kommentar: Vi fortsätter att jobba med värdegrundsfrågor. Vi kommer under våren att skapa diskussionsgrupper. Vi fortsätter arbetet med att utveckla den fysiska lärmiljön utifrån barnens intressen. Under höstens planeringsdag kommer samtliga pedagoger att få gå en utbildningsdag på Tom Tits. Detta för att inspirera och påbörja ett gemensamt arbete kring naturvetenskap, matematik och teknik.

3 Medarbetare Enhetens utvecklingsmål under läsåret Fler samtal med förskolechef. Pedagogiska nätverksträffar. Fler inbokade samtal både individuellt och avdelningsvis. För att förbättra kommunikationen.. Nätverksträffar mellan Signalparken och Nallebjörnen där vi fortsätter lyfta pedagogiska frågeställningar, utbyta erfarenheter och utveckla vårt pedagogiska arbete och höja medarbetarnas kompetens. Kommentar: Vi fortsätter att arbeta för fler tillfällen för möten och samtal mellan medarbetare och förskolechef. Nätverksträffarna fortsätter att prioriteras under vårterminen. Ekonomi Vi ska säkerställa att alla resurser används på bästa sätt. Det är ett ständigt arbete att pröva och ompröva vår organisation och våra aktiviteter så att måluppfyllelse och kvalitet nås. Kvalitet i perspektiven Kund, Lärande och Medarbetare är en förutsättning för en stabil ekonomisk utveckling. Det är allas ansvar och det är därför viktigt att samtliga medarbetare är involverade i detta arbete. Analys Analys av årets resultat: I analysen av årets resultat har vi utvärderat målen i de olika perspektiven i styrkortet som vi satt för verksamheten utifrån NMI och NKI och övriga styrdokument. Utifrån det kommer vi sedan fram till de utvecklingsområden som ska prioriteras under kommande verksamhetsår. Kundperspektivet: Nöjdhetsgrad förskola NKI: , ,3 Rekommendationsgrad förskola NKI: , ,5 Trivselgrad förskola NKI: , ,4 Vårdnadshavarens delaktighet förskola NKI: , ,4 Mål: Tydlig föräldrainformation Daglig information, månads/veckobrev, unikum. Resultat och analys: Förra årets NKI visade att föräldrar önskade en tydligare information. Vi har förbättrat rutinerna för vecko/månadsbrev samt lagt mer fokus på det dagliga mötet och informationen. Vi tror på att en god föräldrakontakt skapar delaktighet och vill arbeta vidare med detta. Föräldrarådet har förnyats med både nya föräldrar och rutiner på båda förskolorna, vilket har gjort att fler har känt sig delaktiga och gett ett bättre informationsflöde.

4 Mål: Portfolio (Signalparken) - Kontinuerligt arbete med portfolion för att tydliggöra barns lärande för dem själva och föräldrar. Resultat och analys: Alla barn har en portfoliopärm. Nya medarbetare har fått en introduktion om portfolioarbetet. Alla följer samma mall. Utvecklingsområden Kund: UNIKUM- samtliga föräldrar ska bli mer delaktiga och aktiva i verktyget IUP- mallen görs om för att göra det enklare för föräldrar att vara delaktiga och se barnens utveckling och lärande. Lärandeperspektivet: Lärandeindex: Nallebjörnen Värdegrund 4,0 Naturvetenskap & Teknik 2,6 Signalparken Värdegrund 2,6 Naturvetenskap & Teknik 2,0 Trygghetsgrad förskola NKI: , ,6 Lärmöjligheter förskola NKI: , ,2 Mål 1: Skapa LPP:er i UNIKUM. Resultat och analys: Alla avdelningar har gjort åtminstone en LPP för att tydliggöra syftet och målen för arbetet med barnen. Detta arbetar vi vidare med. Vi vill sammankoppla IUP:erna med LPP:n för att planera verksamheten efter varje barns behov, nästa termin är kundmålet att alla ha en IUP online med en omarbetad mall. I dagsläget har en del föräldrar valt att inte ha UNIKUM. Mål 2: Tydliga umgängesregler och rutiner. Resultat och analys: Nya mallar gjordes HT-11 tillsammans med pedagogiska rådgivaren som alla avdelningar fick fylla i och utvärdera. Dessa kommer vi fortsätta arbeta med genom att levandegöra dokumenten vid varje arbetslagskonferens. En checklista för möten har tagits fram för att underlätta och effektivisera arbetslagsmöten. Mål 3: Implementera Lärandeindex hos medarbetare och föräldrar. Resultat och analys: Samtliga medarbetare fick gå på Pysslingen informationskväll om Lärandeindex. Sedan delade vi upp medarbetarna på de olika utbildningsdagarna. På våra personalkonferenser delgav vi varandra och diskuterade de olika områdena. Under bedömningarna på Nallebjörnen och Signalparken upplevde medarbetarna att bedömarna inte deltog fullt ut i vardagsarbetet t ex vid utflykter till naturen/matsituationer där det hade varit naturligt att få en helhetssyn kring vårt arbete med naturvetenskap, teknik och värdegrund. Detta hoppas vi kommer se annorlunda ut vid en ny bedömning. Vi kommer arbeta vidare för att höja/förbättra resultatet till nästa bedömning genom stöd från pedagogisk rådgivare (Signalparken), inköp av nytt pedagogiskt material och fortbildningar. Utvecklingsområden i lärandeperspektivet. Värdegrundsarbetet i samråd med den pedagogiska rådgivaren se över och arbeta kring värdegrundsarbetet (Signalparken) Fysiska lärmiljön arbeta med och förbättras på båda förskolorna. Fördjupat kunnande hos alla medarbetare kring matematik och naturvetenskap i förskolan

5 Medarbetarperspektivet Ledarskapsindex NMI: , ,9 Motivation och nöjdhetsindex NMI: , ,6 Frisknärvaro ,37% ,99% Personalomsättning , ,0 Andel förskollärare i förskolan 18,75% Resultat och analys: Resultatet av årets Ledarskapindex visar att medarbetarna önskar tydliga direktiv, tillgänglighet och uppmuntran. Eftersom förskolechefen har två enheter (snart tre) kan inte tillgänglighet alltid betyda att man är på plats, utan medarbetarna kan nå chefen på andra sätt (telefon, boka en tid, mail ). Medarbetarna får ett veckobrev där de kan se vad chefen befinner sig och gör varje vecka. Både motivationen och frisknärvaron har stigit. Vi har inte kvar några långtidssjukskrivna och arbetsklimatet mellan medarbetarna har varit positivt. Mål : Implementera den reviderade läroplanen Resultat och analys: Under höstterminen arbetade förskollärarna/arbetslagsansvariga tillsammans med Pedagogiska rådgivaren och Förskolechefen för att fördjupa och bredda medarbetarnas kompetens. Under vårterminen fortsatte arbetet med fokus på Förskollärarnas ansvar och roll. Utvecklingsområden medarbetare Fler inbokade samtal både individuellt och avdelningsvis Fortsatt arbete kring pedagogiska frågor med medarbetare från båda förskolorna Analysen är sammanställd av Jennie Westerberg Förskolechef och Anna Ramberg Bitr. Förskolechef, där analyser och utvärderingar från samtliga medarbetare ligger till grund.

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk Vittraskolornas Kvalitetsredovisning 211/212 Vittra en historik I samband med friskolereformen i Sverige under början av 19-talet uppmuntrade Sollentuna kommun sina skolledare att knoppa av, att bli fristående

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för förskolan lå 2012/2013 Redovisningen avser arbetet med de nationella målen enligt skollagen (SFS 2010:800) 4 kap 3 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer