Fallstudie på Scania CV AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fallstudie på Scania CV AB"

Transkript

1 Hösten 2004 Fallstudie på Scania CV AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SCANIA AB...1 FRAMGÅNGSFAKTORER...2 HISTORIK...2 ÄGARE OCH LEDNING...2 SCANIA OCH TOYOTA...2 PRINCIPER METODER RESULTAT...2 SCANIAS PRODUKTIONSSYSTEM MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR...3 PRODUKTENS TILLVERKNINGSANPASSNING...6 MOTIVERAD PERSONAL...6 KAPACITETSFLEXIBILITET GENOM FACKLIGSAMVERKAN...7 UNDERLEVERANTÖRER...7 LOKALISERING...8 ALLMÄNT...8 SVERIGE...8 FAKTORER SOM PÅVERKAR LOKALISERING...8 NYETABLERINGAR...9 SLUTSATSER...9 FRAMGÅNGSFAKTORER...9 LOKALISERING...10 Jonas Fagerström Telefon E-post

2 Scania AB Scania AB är en av världens största tillverkare av tunga lastbilar. Scania har försäljning i större delen av världen med undantag för Nordamerika. Under 2003 hade Scania AB ca anställda, omsatte Mkr och hade ett rörelseresultat på 5125 Mkr. Avkastningen på eget kapital var 17,4 % och på sysselsatt kapital 22 %. Antalet aktieägare i Scania uppgick den 30 januari 2004 till De tre största ägarna var Volkswagen AG, Investor AB och AB Volvo. Det utländska ägandet, inklusive Volkswagen AG, uppgick till 35 % av rösterna och 22 % av kapitalet i Scania. Scanias verksamhet kan summeras i följande punkter: Scania utvecklar, tillverkar och marknadsför lastbilar med en totalvikt över 16 ton för fjärrtrafik, bygg- och anläggningstransporter samt för distribution. Detta står för ca 56 % av försäljningen. Scanias bussverksamhet är koncentrerad till tunga bussar med hög passagerarkapacitet för turist-, linje- och stadstrafik. Produktionen är inriktad på chassier som främst karosseras hos fristående busskarossörer. Detta står för ca 10 % av försäljningen. Scanias industri- och marinmotorer används i en rad olika applikationer till sjöss och på land. Detta står för ca 1 % av försäljningen. Begagnade fordon och övrigt står för ca 13 % av försäljningen. Genom att ständigt utöka utbudet av servicerelaterade produkter och tjänster erbjuder Scania sina kunder allt mer kostnadseffektiva lösningar. Detta står för ca 20 % av försäljningen. Scania har tillverkning i Sverige, Holland, Frankrike, Argentina, Brasilien, Mexico, Polen och Ryssland. I Sverige finns tillverkning av komponenter i Luleå (ramar), Falun (axlar), Södertälje (motor, transmission), Oskarshamn (hytt) och Sibbhult (växellådor). I Brasilien och Argentina finns motsvarande komponenttillverkning. Montering finns i Sverige (Södertälje), Holland (Zwolle), Frankrike (Angers), Brasilien (Sao Paulo) och Mexico (San Luis Potosí). I Polen och Ryssland finns tillverkning av bussar. Detta är mycket arbetskraftintensiv tillverkning varför det lönar sig att förlägga detta till länder med låga löner. Scanias huvudsakliga marknader är idag Europa (72%), Latinamerika (12%) och Asien (12%). Försäljningen av tunga lastbilar är mycket konjunkturberoende. Vid varje lågkonjunktur har Scania, liksom andra tillverkare, haft en kraftig minskning i försäljningsvolym. Sett över de senaste 10 åren har dock Scania fördubblat antalet sålda lastbilar. Framtidsutsikterna för lastbilsmarknaden är enligt Scania god. En starkt bidragande faktor till detta är att tillverkningen idag flyttas längre österut vilket medför att transporterna av produkter till konsumentmarknaderna blir längre. Vidare tillverkas produkter mer centraliserat idag vilket också bidrar till en ökad transport

3 Framgångsfaktorer Historik En konsolidering av lastbilstillverkningen genom sammanslagningar har inneburit att branschen sedan 60-talet gått från ca 50 tillverkare till idag 6 tillverkare i Europa. Scania har växt genom generisk tillväxt och sökt undvika större sammanslagningar då detta oftast medför stora problem i att få de olika företagskulturerna att fungera tillsammans. Scania var tidigt ute och exporterade sina produkter, vilket framförallt berodde på en liten hemmamarknad. Detta bidrog till en tidig konkurrensutsättning vilket blivit en av drivkrafterna som ligger bakom att Scania idag är ett av världens mest effektiva tillverkande företag. Ägare och ledning Ägarna av Scania är långsiktiga i sin investering och har givit den operativa ledningen utrymme att jobba långsiktigt med sina strategier. Detta har skapat förutsättningar för att kunna driva igenom långsiktiga satsningar och undvika kortsiktiga suboptimeringar för att exempelvis få bra siffror i kvartalsrapporterna. Möjligheten till långsiktighet har gjort att Scania har gått med vinst i mer än ett halvt sekel. En viktig förklaring till Scanias framgångar är att det finns en tillverkningskunnig ledning. Denna ledningskompetens har gjort att Scania sett produktframtagningen som en helhet med både konstruktion och tillverkning som viktiga ingredienser. Scania och Toyota Scania var tidigt ute och hämtade inspiration till sin produktion från Toyotas Production System (TPS). Det började med att Scania skickade en grupp medarbetare till Toyotas tillverkningsanläggning i Lexington. Detta har utvecklat sig till ett samarbete där inte bara Scania hämtar inspiration från Toyota utan där utbytet har blivit ömsesidigt. En viktig del i detta är att Toyota får möjlighet att se hur de kan anpassa sin filosofi så att de kan tillverka i västvärlden på bästa sätt. Vidare finns det intresse från Toyota att lära sig ner om Scanias modulsystem. Scania har enligt samma modell som Toyota byggt upp en egen produktionsfilosofi, Scania Production System (SPS), som beskriver vilken filosofi all produktion i företaget bör följa. Att ta fram grunden för denna produktionsfilosofi och implementera den har varit en stor investering som krävt uthållighet och långsiktighet. En förutsättning för att lyckas har varit att den högsta ledningen har haft en god förståelse för produktionen och dess förutsättningar, och därmed givit detta arbete sitt långsiktiga stöd. Principer metoder resultat En av grunderna i Scanias produktionsfilosofi är att fokusera på arbetsmetoderna, alltså på hur man arbetar. Det innebär att verksamheten styrs utifrån dess förutsättningar och dess natur för att uppnå bra resultat. Denna filosofi har genom åren visat sig framgångsrik och den har betalat sig med goda resultat. Detta har också påverkat ledningsfilosofin i företaget där man jobbar efter management by means istället för management by results. Många företag har kopierat metoder för hur produktion ska utföras utifrån Toyotas tillverkningsfilosofi. Det är dock inte ovanligt att företag som söker kopiera dessa metoder inte - 2 -

4 får ut metodernas fulla potential. Detta beror oftast på att företagen inte anammat Toyotas hela produktionsfilosofi, vilken i sig innebär genomgripande förändringar i företagets hela synsätt på produktionsverksamhet. Vad som skiljer Scania från många andra företag är att de valde att gå vidare med detta. Bland annat har Scania funnit att det ligger viktiga principer bakom arbetsmetoderna. Ett exempel på en princip är att hela företagets tillverkningssystem ska fungera som en taktad line. Figur 1 Principer, metoder och resultat. Källa: Samarbetande konsulter AB Toyotas produktionsfilosofi beskrivs ofta som en mentalitet för hur saker ska fungera och drivas. Det har många gånger visat sig svårt att överföra detta mellan olika kulturer. En mentalitet som är självklar i Japan måste kanske lyftas fram och förstås i Sverige. Filosofin bygger ofta på värderingar som inte sällan avspeglas i samhället i stort. Svenska förutsättningar med platta organisationer, gott ledarskap och hög kompetens hos verkstadspersonalen torde vara speciellt lämpade för att anamma Toyotas produktionsfilosofi. Scanias produktionssystem med ständiga förbättringar Scanias produktionssystem kan liknas vid ett hus där grunden är kunden först, respekt för individen och eliminering av slöseri. Sambanden mellan dessa tre är logiskt: kunden ger startsignal för att börja producera, engagerade medarbetare utför världsklassproduktion och konkurrenskraften stärks genom minskat slöseri. Figur 2 Scanias hus för förbättringsarbete. Prioriteringarna i verksamheten är säkerhet och miljö, kvalitet, leveranssäkerhet och ekonomi. Alla är givetvis viktiga men vid motstridighet prioriteras de i fallande ordning. Vidare är ledarskapet en mycket viktig faktor för att få SPS att fungera. Ett genomtänkt ledarskap ger en grund för att individen respekteras och skapar samtidigt en motivation hos de anställda så - 3 -

5 att de ständigt utvecklar sig och sina arbetsuppgifter. Vidare förmedlar ett genomtänkt ledarskap en medvetenhet om de gemensamma målen och hur dessa kan uppfyllas genom att alla vet vilka prioriteringar som ska göras. Ett väl fungerande ledarskap ger i sin tur en grund för att kunna jobba med de fyra huvudprinciperna i SPS: Normalläge standardiserat arbetssätt Rätt från mig Förbrukningsstyrd produktion Ständiga förbättringar. Normalläge Standardiserat arbetssätt är utgångspunkten i arbetet. Detta innebär i korthet att normalläget i produktionen bygger på ett standardiserat sätt att arbeta. Det standardiserade arbetssättet vilar på principerna om en bestämd takt beroende av orderingång och ett utjämnat och balanserat flöde. Genom att det standardiserade arbetssättet visualiseras kan varje medarbetare se om något är avvikande eller onormalt. Detta gör att avvikelser kan åtgärdas omgående. Rätt från mig innebär att varje process ska göras rätt från början. För att lyckas med detta finns en rad metoder, men det kräver framförallt motiverade och kompetenta medarbetare. En av principerna är att se nästa steg i produktionen som din kund. Du måste alltså se till att kunden får det som en kund förväntar sig. Här gäller det att få hela organisationen att dra åt samma håll. Förslag till förbättringar och påpekande om brister ses som ett självklart inslag i allas arbete. Det har inte alltid varit på detta vis. Tidigare var det troligare att någon utsågs till syndabock då fel uppstod, varpå ingen vågade påtala fel och brister. Idag är fokus på att ta tag i problemen och snabbt hitta lösningar. Om till exempel ett fel på en motor upptäcks i slutmonteringen i Frankrike så informeras motorverkstaden i Södertälje om detta momentant genom ett IT-system. Då har motorverkstaden 1h på sig att respondera och 24h på sig att åtgärda felet. Förbrukningsstyrd produktion innebär att inget produceras om det inte är beställt av kund. I tillverkningsprocessen är nästa steg i tillverkningen din kund. När kunden minskat sitt lager tillräckligt ger det en signal om att jag måste fylla på. Denna signal kan exempelvis vara en tom plats i en buffertlager. Ständiga förbättringar är det som knyter ihop de andra huvudprinciperna. Målet för detta är tydligt: Öka effektiviteten genom ett systematiskt förbättringsarbete inte genom att jobba hårdare utan genom att jobba smartare! De ständiga förbättringarna kan sägas bestå av tre nivåer: avvikelse, att förbättra och att utmana

6 Figur 3 De tre nivåerna i ständiga förbättringar. Nivå 1, avvikelse, påkallas då något avviker från normalläget. Exempelvis fel från motorverkstaden upptäcks i monteringen. Det medför också en potential till att förändra standarden med ständiga förbättringar. Nivå 2, förbättra, är ett resultat av det ständiga förbättringsarbetet där en högre nivå i det standardiserade normalnivån eftersöks. Detta kan exempelvis vara omflyttning av maskiner för bättre utnyttjande eller åtgärder för att permanent avhjälpa problem. Nivå 3, utmana, innebär att målet inte kan nås med ständiga förbättringar och något drastiskt måst göras. Ett exempel på detta är när busstillverkningen flyttades till låglöneländer då den var för arbetskraftintensiv för att kunna bedrivas i Sverige. Figur 4 Ständiga förbättringar av normalläget. Genom att arbeta med de tre nivåerna går Scania hela tiden mot ett förbättrat normalläge. På detta sätt pågår en systematisk evolution i företaget som strävar mot att ständigt vara världsklassigt konkurrenskraftig i produktionen. Scania jobbar enligt tre huvudlinjer för att hitta rätt med de ständiga förbättringarna, dessa är: Lär dig upptäcka slöseri. Vad betyder effektivitet? Arbete i förbättringsgrupper. Slöseri är enligt Scania det värsta hotet mot lönsamhet, men det är inte alltid lätt att upptäcka. Därför är det viktigt att göra slöseriet synligt med exempelvis ordning och reda på arbetsplatsen - 5 -

7 och minskade buffertar mellan olika operationer. Scania pekar ut åtta olika typer av slöseri, dessa är: överproduktion onödiga arbetsmoment onödiga rörelser och förflyttningar onödig transport onödiga lager fel som leder till omarbetning eller kassationer väntetider outnyttjad kompetens. Effektivitet uppnås när produktionstiden ägnas åt arbete som ökar produkternas värde. Det får dock inte uppstå slöseri genom överproduktion. Om effektiviteten ökar så att en enhet kan producera mer än tidigare innebär det att den frigjorda resursen kan ägnas åt annan verksamhet. Detta behöver inte innebära annan produktion utan det kan exempelvis ägnas åt långsiktigare åtgärder som förebyggande service eller arbete i förbättringsgrupper. Scania har idag mer än 1000 förbättringsgrupper. Förbättringsgrupper arbetar med ständiga förbättringar genom att från ett tydligt normalläge med fakta som grund utmana processerna, se nivå 2 ovan. Förbättringsgrupperna träffas regelbundet och jobbar med problem och avvikelser. Gruppen diskuterar, visualiserar och prioriterar i vilken ordning avvikelserna bör rättas till. De sköter också ansvarsfördelningen för de olika förbättringsuppgifterna. Scania menar att en stor del i deras framgångar ligger i att de gång på gång utmanar processerna och söker vägar till bättre standardiserade arbetssätt. Nästa steg för Scania är att införa liknande principer som finns i produktionen i produktutvecklingen. Här tror de att det finns potential till ökad effektivitet och bättre resultat genom att på ett strukturerat sätt söka ständiga förbättringar av verksamheten. Produktens tillverkningsanpassning Modulsystemet gör att Scania har betydligt färre standardkomponenter vilket medför exempelvis färre komponenter att tillverka, billigare lagerhållning och enklare logistik. Globalt produktsortiment gör att komponenterna som tillverkas över världen är utbytbara. Detta skapar både en volym- och variantflexibilitet mellan olika tillverkningsenheter. Motiverad personal Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet hade Scania stora problem med att få personal till sina verkstäder. I slutet av år 1990 var snittfrånvaron 26 % och personalomsättningen 50 % i slutmonteringen. Idag med de nya sätten att organisera och leda tillverkningen har sjukfrånvaron sjunkit till 5 % och omsättningen av personal är bara någon procent. Givetvis har samhälliga faktorer spelat in i denna drastiska förändringen, men Scania är enligt en färsk undersökning ett av de verkstadsföretag som har minst sjukfrånvaro i Sverige idag

8 Scania jobbar idag med förebyggande åtgärder för att hela personalen ska må bra och trivas. Detta är en del i att se långsiktigt på sina resurser och att leda utifrån verksamhetens förutsättningar. Genom att personalen involveras i beslut om till exempel ständiga förbättringar så skapas en delaktighet som både gynnar företaget och individen. Exempel på denna delaktighet är att du kan höra de anställda på verkstaden med stolthet säga nu när vi släppt vår nya lastbil. Du kan även fråga dem om principerna för Scanias produktionssystem och de kan ge dig ett uttömmande svar om hur det hela hänger ihop. Detta är en stark indikation på delaktighet som givetvis skapar goda förutsättningar för en aktiv och välmående personal. Kapacitetsflexibilitet genom fackligsamverkan Scania har, som tidigare nämnts, kraftiga svängningar i efterfrågan beroende på konjunkturen. För att möta denna variation i volym har Scania vidtagit en rad åtgärder. Framförallt har Scania sett till att de har en möjlighet att variera sin personalstyrka. Figur 5 Kapacitetsflexibilitet genom arbetskraftsflexibilitet. Idag har Scania investerat i en kapacitet för att tillverka bilar/år. De har en personalstyrka som kan varieras med 6 månaders varsel genom att upp till 20 % kan vara anställda på korttidskontrakt. Utöver detta har de anställda flexibel arbetstid. Den flexibla arbetstiden innebär att de arbetar mer när marknadsbehoven ökar och mindre då behovet minskar. Över tiden jämnas arbetstiden ut. Den flexibla arbetstiden ger en kapacitetsflexibilitet på ca 10 %. Underleverantörer Scania jobbar primärt med små och medelstora underleverantörer. Totalt har Scania ca 600 underleverantörer av direkt material. Scania har ca hälften av företagets förädlingsvärde i den egna tillverkningen. En trend som oroar Scania är att många underleverantörer går från att vara duktiga tillverkare till att de också ska konstruera delsystem i sina kunders produkter. Problemet med detta är att underleverantören i många fall saknar kompetens för att kunna hålla världsklass i hela produktframtagningen. Genom att underleverantörens fokus splittras mellan tillverkningen och produktutveckling är risken stor att tillverkningskompetensen urvattnas. Om detta sker så tappar underleverantören förmågan till världsklasstillverkning. En rekommendation här är att satsa på att bli världsklass där underleverantören redan ligger långt fram. Avancerade tillverkningssystem är också ett sätt för underleverantörer att lyfta sig i värdekedjan

9 Lokalisering Allmänt Scania pekar på vikten av att nyansera beslut vad det gäller lokalisering av tillverkning till låglöneländer. Här pekar de på flera delar som bör tas med i beslutet. Exempel på dessa är: Hur stor är lönedelen i produkten, hur viktig är närheten till marknaden, vilken kompetens krävs för världsklass produktion och vilken koppling måste finnas mellan tillverkning och produktutveckling. Scania ser idag inga problem med lokalisering av större delen av sin verksamhet i länder med högre lönekostnader. De menar att lönedelen oftast är en så liten del i produkternas tillverkningskostnad att det kompenseras av andra faktorer. Att flytta tillverkningen eller outsourca är oftast ett sätt att försöka komma undan bristande kompetens inom tillverkning. Har företaget god tillverkningskompetens kan lokaliseringen ofta med fördel ske i länder med högre löner. Scania tar idag hem viss tillverkning till Sverige från andra europeiska länder. Sverige En fördel med att lokalisera tillverkning till Sverige har varit god kompetensförsörjning. Här ser dock Scania ett problem som håller på att växa fram. Det börjar bli brist på högklassiga ingenjörer som kan tekniken bakom processerna som Scania använder i sin tillverkning. Exempel på detta är brist inom områden som skärteknik, materialkunskap och svetsteknik. En fördel med lokalisering av tillverkning i Sverige är det goda ledarskapet som finns här. Ledare på Scania ska fungera som tränare för sin personal. Det handlar om att lära ut Scanias produktionsfilosofi och att få medarbetarna att trivas med sina jobb genom exempelvis delaktighet. På detta sätt formas en personal som kan jobba med ständiga förbättringar och Scania kan därigenom uppnå en internationellt konkurrenskraftig tillverkning i Sverige. Faktorer som påverkar lokalisering Genom att ha tillverkning av samma komponenter i två världsdelar uppnås en volymflexibilitet som kan kompensera för konjunktursvängningar. Detta grundar sig i att konjunkturen i olika världsdelar historiskt har varit något förskjuten. Slutmonteringen står för en liten del av förädlingen varför det lönar sig att ligga nära kunden. Detta är en bakgrund till monteringsfabrikernas lokalisering till de områden där försäljningen är störst. Arbetskraftintensiv tillverkning, till exempel karrosering av bussar, har Scania av löneskäl tvingats lägga i lågkostnadsländer. Däremot så är den mesta av Scanias tillverkning av den art att lönedelen är så liten att den inte påverkar lokaliseringsbeslutet. Då är det viktigare med kompetens och närhet till marknaden

10 En viktig del i lokalisering av tillverkning är att det måste finnas en koppling mellan tillverkning och produktutveckling. Om denna koppling bryts finns det, enligt Scania, stor risk för att kvaliteten blir sämre och att utvecklings- och tillverkningskostnaden ökar. Nyetableringar Om Scania expanderar exempelvis på den kinesiska marknaden så skalar de upp den befintliga verksamheten i första hand. Eventuellt kan ytterligare monteringsfabriker byggas nära kunden, det vill säga i Asien. Slutsatser Scania CV AB är ett mycket välskött traditionellt svenskt verkstadsföretag som är verksamt internationellt. Scania har gått med vinst i över ett halvt sekel, vilket påvisat en styrka i företagets långsiktighet som idag ger en handlingsfrihet. Genom att arbeta långsiktigt med en helhetssyn på företagets verksamhet har en så omfattande förändring som införandet av SPS varit möjligt. SPS är idag en grundpelare för företagets produktion inte minst i Sverige. Framgångsfaktorer Med en ledning som är väl insatt i företagets hela verksamhet och som tillåts att agera långsiktigt kan företaget drivas utifrån management by means istället för management by results. Med en helhetssyn på produktframtagningen kan dess delar optimeras både individuellt och utifrån helheten. En viktig del i detta är att det måste finnas en koppling mellan tillverkning och produktutveckling. Om denna koppling bryts finns det, enligt Scania, stor risk för att kvaliteten blir sämre och att utvecklings- och tillverkningskostnaden ökar. Införandet av Scania Production System (SPS) har varit en omfattande men, på sikt, nödvändig förnyelse. o Det räcker inte att kopiera metoder från Toyotas produktionsfilosofi, även principerna måste förstås för att det ska vara möjligt att få ut den fulla potentialen. Detta innebär normalt genomgripande förändringar i företagets hela synsätt på produktionsverksamhet. o Ett genomtänkt ledarskap är en förutsättning för att SPS ska fungera. De anställdas fulla potential måste lyftas fram. Det går ut på att arbeta smartare och inte nödvändigtvis mer. o Med ett normalläge i produktionen kan slöseri upptäckas och åtgärdas, vilket skapar grunden för ständiga förbättringar. Det innebär att processerna gång på gång utmanas och att vägar till bättre standardiserade arbetssätt söks. o Både externa och interna kunder sätts i fokus och produktionen styrs av kundernas efterfrågan. Detta innebär att inget tillverkas som inte är efterfrågat. Svenska förutsättningar med platta organisationer, gott ledarskap och hög kompetens hos verkstadspersonalen torde vara speciellt lämpade för att anamma Toyotas produktionsfilosofi som Scania gjort i SPS

11 Förmågan att ständigt utveckla sin verksamhet, exempelvis genom införandet av SPS, utan att det finns någon akut kris som drivkraft är ovanligt och ytterligare ett bevis på nyttan av att vara långsiktig i sitt agerande. Globalt produktsortiment gör att komponenterna som tillverkas över världen är utbytbara. Detta skapar både en volym- och variantflexibilitet mellan olika tillverkningsenheter. Scania har en personalstyrka som kan varieras med 6 månaders varsel genom att upp till 20 % är anställda på korttidskontrakt. Utöver detta har de anställda flexibel arbetstid. Lokalisering Scania ser idag inga problem med lokalisering av större delen av sin verksamhet i länder med högre lönekostnader. De menar att löneandelen oftast är så liten i produkternas tillverkningskostnad att det kompenseras av andra faktorer. Att flytta tillverkningen eller att outsourca är oftast ett sätt att försöka komma undan bristande kompetens inom tillverkning. Har företaget god tillverkningskompetens kan lokaliseringen ofta med fördel ske i länder med högre löner. Scania tar idag hem viss tillverkning till Sverige från andra europeiska länder. Arbetskraftintensiv tillverkning som att bygga karosser till bussar har Scania av löneskäl lagt i lågkostnadsländer. Däremot så är den största delen av Scanias tillverkning av den art att löneandelen är så liten att den inte påverkar lokaliseringsbeslut. Då är det viktigare att kompetent arbetskraft finns tillgänglig och med slutmontering nära kunderna. En viktig del i lokalisering av tillverkning är att det måste finnas en koppling mellan tillverkning och produktutveckling. Om denna koppling bryts finns det, enligt Scania, stor risk för att kvaliteten blir sämre och för att utvecklings- och tillverkningskostnaden ökar. En fördel med lokalisering av tillverkning i Sverige är det goda ledarskapet som finns här. Ledare på Scania ska fungera som tränare för sin personal. Det börjar bli brist på högklassiga ingenjörer som kan tekniken bakom processerna som Scania använder i sin tillverkning. Exempel på detta är brist inom områden som skärteknik, materialkunskap och svetsteknik

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma 7 maj 2002

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma 7 maj 2002 VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma 7 maj 2002 Mina damer och herrar, aktieägare och stämmodeltagare. Hjärtligt välkomna till årets bolagsstämma här i "gamla Folkets Hus" i Södertälje. Ännu ett

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel.

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Varför skapa (beskriva) sitt eget produktionssystem? Tydliggör företagets vision, önskade utveckling av produktionssystemet

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma den 25 april 2003

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma den 25 april 2003 1 (5) VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma den 25 april 2003 Mina damer och herrar, aktieägare, stämmodeltagare, hjärtligt välkomna till årets bolagsstämma här i Södertälje! Ännu ett framgångsrikt

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Intervju Ericsson Kumla

Intervju Ericsson Kumla Hösten 2004 Intervju Ericsson Kumla En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Chef Kumlafabriken Anders Bergstrand INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Grunderna i Lean Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Några ord om oss Michael Mirella Agenda 13.15 Presentation Michael & Mirella 13.20 Vad är Lean Bikupor 13.30 Överblick (historia, värderingar,

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Dagens upplägg. Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss. Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi

Dagens upplägg. Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss. Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi Mirella Westpil Dagens upplägg Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi Arla Foods 72% Skånemejerier 14% Norrmejerier 8% Falköpings

Läs mer

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se Det svenska huset Generell modell av produktionssystemet XPS (X Production System) Det svenska huset Leanresans generella modell XPS (XPS = X Production System) I se och i LeanNavigatorn () finns en generell

Läs mer

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 FKG Vägvisaren april 2014 Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 1 Nästan hälften av leverantörerna är helt beroende av fordonsindustrins utveckling Andel av omsättningen till fordonsindustrin 2 2 Över hälften

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Leverantör av kompletta transportlösningar Produkter Tjänster Finansiering Lastbilar Verkstäder Operationell leasing Bussar Serviceavtal Finansiell

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

Kompetensutveckling inom den tunga fordonsindustrin i Södertälje, Oskarshamn och Luleå (SOL-projektet)

Kompetensutveckling inom den tunga fordonsindustrin i Södertälje, Oskarshamn och Luleå (SOL-projektet) PM 1 (5) Mats Ershammar 08-785 54 15 Kompetensutveckling inom den tunga fordonsindustrin i Södertälje, Oskarshamn och Luleå (SOL-projektet) Denna PM ger en sammanfattande beskrivning av SOL-projektet -

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Underhållsföretagen

Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Underhållsföretagen Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Matti Matti Tuikkanen/VD Tuikkanen/VD Underhållsföretagen Underhållsföretagen AB AB Underhåll (enligt SIS-EN 13306) Kombination

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Målbild LEAN I LANTBRUKET ska leda till en kraftigt ÖKAD TILLVÄXT bland SVENSKA LANDSBYGDSSFÖRETAG Hur gör de mest framgångsrika industriföretagen?

Läs mer

Verkställande direktören Leif Östlings anförande vid Scanias bolagsstämma i Södertälje den 3 maj 2004

Verkställande direktören Leif Östlings anförande vid Scanias bolagsstämma i Södertälje den 3 maj 2004 1 (5) Verkställande direktören Leif Östlings anförande vid Scanias bolagsstämma i Södertälje den 3 maj 2004 Mina damer och herrar, aktieägare, stämmodeltagare! Hjärtligt välkomna till årets bolagsstämma

Läs mer

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Swerea IVF-skrift 09802 LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB,

Läs mer

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Bakgrund Nationella jämförelser har under flera år indikerat att Örebro har en lägre andel brukartid än andra kommuner och därmed en högre kostnad

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Biblioteksdagarna 2011

Biblioteksdagarna 2011 Biblioteksdagarna 2011 Presentation Vad är Lean? Stockholm Södertälje Avslut Lean-filosofin har sitt ursprung i Toyotas system för produktion av bilar En filosofi med avsikten att skapa mervärde åt användare/kunder

Läs mer

LEAN - Lite historisk - Lean på Saab Aerosystems. Jörgen Furuhjelm

LEAN - Lite historisk - Lean på Saab Aerosystems. Jörgen Furuhjelm LEAN - Lite historisk - Lean på Saab Aerosystems Jörgen Furuhjelm 80-tal 60-tal Framgångar avseende 50-tal kvalitet och försäljning Grunderna i Toyotas produktssystem tas i bruk International Motor 70-tal

Läs mer

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system)

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system) Värdeskapande produktion för Hans Reich CHALMERS INDUSTRIHÖGSKOLA www.produktionslyftet.se kunder ägare medarbetare samhälle Sakichi Toyoda s uppfinning, som gjorde att vävstolarna stannade när tråden

Läs mer

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Hur möter Scania framtidens utmaningar?

Hur möter Scania framtidens utmaningar? 1 Hur möter Scania framtidens utmaningar? Stefan Palmgren Senior Vice President, Power Train Production Scania 2 Economic growth powered by developing countries Growing urbanisation Need for infrastructure

Läs mer

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen VaraLean Förbättringsarbete i vardagen Maria Viidas, Kvalitetschef Kort om mig Pedagogen Göteborg Högskolan Väst Högskolan i Borås Karlstads Universitet Upplägg på dagen Vad är lean? Varför nu? (Hur) hänger

Läs mer

Preliminärt resultat för Scania 1998

Preliminärt resultat för Scania 1998 1 (5) N99008SE / C 1999-01-18 Preliminärt resultat för Scania 1998 Scanias styrelse beslutade idag att lämna följande preliminära resultat för Scania 1998 samt en bedömning av utsikterna för 1999. Med

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

Simpler Branschanalys

Simpler Branschanalys Simpler Branschanalys Peter Rathsmann, Mats Svensson Grufman Reje management 18 juni, 2012 Förkortad version 2012-08-31 HE 2 Innehållsförteckning Introduktion och sammanfattning... 3 Metodik... 3 Simplermetoden...

Läs mer

Foto: Johan Eriksson

Foto: Johan Eriksson Foto: Johan Eriksson VAD ÄR LEAN? Det är definitivt inte något nytt en snabblösning en rationaliseringsmetod något konstigt eller krångligt Överordnat begrepp Förhållningssätt / strategi Inbegriper delar

Läs mer

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef Vara & VaraLean Maria Viidas, Kvalitetschef Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden:

Läs mer

Automation - nu och framåt. Thomas Lezama

Automation - nu och framåt. Thomas Lezama Automation - nu och framåt Thomas Lezama Agenda Globala trender och Industrie 4.0 och dess betydelse för Volvo Utmaningar och möjligheter 2 2015-12-03 Globala trender som påverkar automationen hos Source:

Läs mer

Anförande av VD Leif Östling vid Scanias bolagsstämma den 4 maj 2006

Anförande av VD Leif Östling vid Scanias bolagsstämma den 4 maj 2006 Anförande av VD Leif Östling vid Scanias bolagsstämma den 4 maj 2006 Först av allt vill jag som vd i företaget hälsa både nytillkomna och gamla aktieägare hjärtligt välkomna till årsstämman 2006. Och ett

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz Att utveckla en Leankultur Bozena Poksinska & Erik Drotz Agenda Leanverktyg vs. Leankultur Viktiga beståndsdelar av Leankultur Självvärderingsverktyg för Leankultur 2 Lean verktygslåda Just in Time (JIT)

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Hög verkningsgrad i hela systemet

Hög verkningsgrad i hela systemet Hög verkningsgrad i hela systemet - tekniska och organisatoriska faktorer Per-Erik Johansson Senior konsult DynaMate Industrial Services AB EFFEKTIVITETSMATRISEN +-summespel HÖG YTTRE EFFEK- TIVITET 12

Läs mer

BT blir Toyota med TPS

BT blir Toyota med TPS BT blir Toyota med TPS Hur man kan ge en bild av Lean Per Ola Post I vilken ordning infördes lean på Toyota Mjölby? Först begrep vi lite av TPS och sedan skapade vi liner Liner kräver standardiserat arbete

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Service och Logistik Karolinskas interna FM-leverantör

Service och Logistik Karolinskas interna FM-leverantör Service och Logistik Karolinskas interna FM-leverantör Service och Logistik ansvarar för servicetjänster i både Solna och Huddinge Solna Huddinge Förbättringsresan startade 2005 För hög sjukfrånvaro Vi

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Stockholms Stad. VaraLean

Stockholms Stad. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Vad är lean? Det är definitivt inte

Läs mer

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden.

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Undvik driftstopp och minska By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Föroreningarna samlas i filterpatronen som byts ut med

Läs mer

Lean tanke- & arbetssätt

Lean tanke- & arbetssätt ALLA PRATAR OM LEAN Lean tanke- & arbetssätt Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kunden/brukarens behov i fokus Stödjande ledarskap

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011 1 Lean att göra mer med mdre Lean 2011-01-13 2 Vad är Lean? Grundtanken med Lean är att mska kostnaderna genom att reducera slöserier i verksamheten Förändrgsledng Utbildng Projektledng Lean en långsiktig

Läs mer

Vi ser många positiva resultat

Vi ser många positiva resultat Business Excellence - ett framgångsrikt arbetssätt på SKF Med Business Excellence kan SKF se till att leverera ytterligare värde till sina kunder. Arbetssättet har på ett framgångsrikt sätt införts vid

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3 Företag växer på olika sätt s rekryteringsenkät del 3 Inledning På vilket sätt vill företag växa? Och varför föredrar vissa företag att växa på andra sätt än genom att tillsvidareanställa personal? De

Läs mer

Assessios guide om OBM

Assessios guide om OBM Assessios guide om OBM assessios guide om obm 1 Visioner eller finansiella mål skapar aldrig lönsamhet. Det är ett resultat av mänskligt beteende i organisationen. Det är i första linjen som resultatet

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Regionservice 20090527. VaraLean

Regionservice 20090527. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Vad är lean? Det är definitivt inte

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl 1 Återindustrialisera Sverige 1 2013-10-23 Kort om fordonsleverantörerna vilka är vi. Över 80 procent av leverantörerna är tillverkande företag (andel leverantörer per bransch,

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Intervju FlexLink AB

Intervju FlexLink AB Hösten 2004 Intervju FlexLink AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Vd Fredrik Jönsson Sales & Application Manager

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Intervju Electrolux AB (vitvaruverksamheten)

Intervju Electrolux AB (vitvaruverksamheten) Hösten 2004 Intervju Electrolux AB (vitvaruverksamheten) En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Manager Industrial

Läs mer

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete 1. Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete Jenni Nordborg och Rolf Nilsson, VINNOVA Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum 2. Om undersökningen Med

Läs mer

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 EKTORPSRINGEN Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 Område Jag... reflektion Exempel: Jag... 1. Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö 1 skapar en positiv atmosfär

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer