Fallstudie på Scania CV AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fallstudie på Scania CV AB"

Transkript

1 Hösten 2004 Fallstudie på Scania CV AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SCANIA AB...1 FRAMGÅNGSFAKTORER...2 HISTORIK...2 ÄGARE OCH LEDNING...2 SCANIA OCH TOYOTA...2 PRINCIPER METODER RESULTAT...2 SCANIAS PRODUKTIONSSYSTEM MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR...3 PRODUKTENS TILLVERKNINGSANPASSNING...6 MOTIVERAD PERSONAL...6 KAPACITETSFLEXIBILITET GENOM FACKLIGSAMVERKAN...7 UNDERLEVERANTÖRER...7 LOKALISERING...8 ALLMÄNT...8 SVERIGE...8 FAKTORER SOM PÅVERKAR LOKALISERING...8 NYETABLERINGAR...9 SLUTSATSER...9 FRAMGÅNGSFAKTORER...9 LOKALISERING...10 Jonas Fagerström Telefon E-post

2 Scania AB Scania AB är en av världens största tillverkare av tunga lastbilar. Scania har försäljning i större delen av världen med undantag för Nordamerika. Under 2003 hade Scania AB ca anställda, omsatte Mkr och hade ett rörelseresultat på 5125 Mkr. Avkastningen på eget kapital var 17,4 % och på sysselsatt kapital 22 %. Antalet aktieägare i Scania uppgick den 30 januari 2004 till De tre största ägarna var Volkswagen AG, Investor AB och AB Volvo. Det utländska ägandet, inklusive Volkswagen AG, uppgick till 35 % av rösterna och 22 % av kapitalet i Scania. Scanias verksamhet kan summeras i följande punkter: Scania utvecklar, tillverkar och marknadsför lastbilar med en totalvikt över 16 ton för fjärrtrafik, bygg- och anläggningstransporter samt för distribution. Detta står för ca 56 % av försäljningen. Scanias bussverksamhet är koncentrerad till tunga bussar med hög passagerarkapacitet för turist-, linje- och stadstrafik. Produktionen är inriktad på chassier som främst karosseras hos fristående busskarossörer. Detta står för ca 10 % av försäljningen. Scanias industri- och marinmotorer används i en rad olika applikationer till sjöss och på land. Detta står för ca 1 % av försäljningen. Begagnade fordon och övrigt står för ca 13 % av försäljningen. Genom att ständigt utöka utbudet av servicerelaterade produkter och tjänster erbjuder Scania sina kunder allt mer kostnadseffektiva lösningar. Detta står för ca 20 % av försäljningen. Scania har tillverkning i Sverige, Holland, Frankrike, Argentina, Brasilien, Mexico, Polen och Ryssland. I Sverige finns tillverkning av komponenter i Luleå (ramar), Falun (axlar), Södertälje (motor, transmission), Oskarshamn (hytt) och Sibbhult (växellådor). I Brasilien och Argentina finns motsvarande komponenttillverkning. Montering finns i Sverige (Södertälje), Holland (Zwolle), Frankrike (Angers), Brasilien (Sao Paulo) och Mexico (San Luis Potosí). I Polen och Ryssland finns tillverkning av bussar. Detta är mycket arbetskraftintensiv tillverkning varför det lönar sig att förlägga detta till länder med låga löner. Scanias huvudsakliga marknader är idag Europa (72%), Latinamerika (12%) och Asien (12%). Försäljningen av tunga lastbilar är mycket konjunkturberoende. Vid varje lågkonjunktur har Scania, liksom andra tillverkare, haft en kraftig minskning i försäljningsvolym. Sett över de senaste 10 åren har dock Scania fördubblat antalet sålda lastbilar. Framtidsutsikterna för lastbilsmarknaden är enligt Scania god. En starkt bidragande faktor till detta är att tillverkningen idag flyttas längre österut vilket medför att transporterna av produkter till konsumentmarknaderna blir längre. Vidare tillverkas produkter mer centraliserat idag vilket också bidrar till en ökad transport

3 Framgångsfaktorer Historik En konsolidering av lastbilstillverkningen genom sammanslagningar har inneburit att branschen sedan 60-talet gått från ca 50 tillverkare till idag 6 tillverkare i Europa. Scania har växt genom generisk tillväxt och sökt undvika större sammanslagningar då detta oftast medför stora problem i att få de olika företagskulturerna att fungera tillsammans. Scania var tidigt ute och exporterade sina produkter, vilket framförallt berodde på en liten hemmamarknad. Detta bidrog till en tidig konkurrensutsättning vilket blivit en av drivkrafterna som ligger bakom att Scania idag är ett av världens mest effektiva tillverkande företag. Ägare och ledning Ägarna av Scania är långsiktiga i sin investering och har givit den operativa ledningen utrymme att jobba långsiktigt med sina strategier. Detta har skapat förutsättningar för att kunna driva igenom långsiktiga satsningar och undvika kortsiktiga suboptimeringar för att exempelvis få bra siffror i kvartalsrapporterna. Möjligheten till långsiktighet har gjort att Scania har gått med vinst i mer än ett halvt sekel. En viktig förklaring till Scanias framgångar är att det finns en tillverkningskunnig ledning. Denna ledningskompetens har gjort att Scania sett produktframtagningen som en helhet med både konstruktion och tillverkning som viktiga ingredienser. Scania och Toyota Scania var tidigt ute och hämtade inspiration till sin produktion från Toyotas Production System (TPS). Det började med att Scania skickade en grupp medarbetare till Toyotas tillverkningsanläggning i Lexington. Detta har utvecklat sig till ett samarbete där inte bara Scania hämtar inspiration från Toyota utan där utbytet har blivit ömsesidigt. En viktig del i detta är att Toyota får möjlighet att se hur de kan anpassa sin filosofi så att de kan tillverka i västvärlden på bästa sätt. Vidare finns det intresse från Toyota att lära sig ner om Scanias modulsystem. Scania har enligt samma modell som Toyota byggt upp en egen produktionsfilosofi, Scania Production System (SPS), som beskriver vilken filosofi all produktion i företaget bör följa. Att ta fram grunden för denna produktionsfilosofi och implementera den har varit en stor investering som krävt uthållighet och långsiktighet. En förutsättning för att lyckas har varit att den högsta ledningen har haft en god förståelse för produktionen och dess förutsättningar, och därmed givit detta arbete sitt långsiktiga stöd. Principer metoder resultat En av grunderna i Scanias produktionsfilosofi är att fokusera på arbetsmetoderna, alltså på hur man arbetar. Det innebär att verksamheten styrs utifrån dess förutsättningar och dess natur för att uppnå bra resultat. Denna filosofi har genom åren visat sig framgångsrik och den har betalat sig med goda resultat. Detta har också påverkat ledningsfilosofin i företaget där man jobbar efter management by means istället för management by results. Många företag har kopierat metoder för hur produktion ska utföras utifrån Toyotas tillverkningsfilosofi. Det är dock inte ovanligt att företag som söker kopiera dessa metoder inte - 2 -

4 får ut metodernas fulla potential. Detta beror oftast på att företagen inte anammat Toyotas hela produktionsfilosofi, vilken i sig innebär genomgripande förändringar i företagets hela synsätt på produktionsverksamhet. Vad som skiljer Scania från många andra företag är att de valde att gå vidare med detta. Bland annat har Scania funnit att det ligger viktiga principer bakom arbetsmetoderna. Ett exempel på en princip är att hela företagets tillverkningssystem ska fungera som en taktad line. Figur 1 Principer, metoder och resultat. Källa: Samarbetande konsulter AB Toyotas produktionsfilosofi beskrivs ofta som en mentalitet för hur saker ska fungera och drivas. Det har många gånger visat sig svårt att överföra detta mellan olika kulturer. En mentalitet som är självklar i Japan måste kanske lyftas fram och förstås i Sverige. Filosofin bygger ofta på värderingar som inte sällan avspeglas i samhället i stort. Svenska förutsättningar med platta organisationer, gott ledarskap och hög kompetens hos verkstadspersonalen torde vara speciellt lämpade för att anamma Toyotas produktionsfilosofi. Scanias produktionssystem med ständiga förbättringar Scanias produktionssystem kan liknas vid ett hus där grunden är kunden först, respekt för individen och eliminering av slöseri. Sambanden mellan dessa tre är logiskt: kunden ger startsignal för att börja producera, engagerade medarbetare utför världsklassproduktion och konkurrenskraften stärks genom minskat slöseri. Figur 2 Scanias hus för förbättringsarbete. Prioriteringarna i verksamheten är säkerhet och miljö, kvalitet, leveranssäkerhet och ekonomi. Alla är givetvis viktiga men vid motstridighet prioriteras de i fallande ordning. Vidare är ledarskapet en mycket viktig faktor för att få SPS att fungera. Ett genomtänkt ledarskap ger en grund för att individen respekteras och skapar samtidigt en motivation hos de anställda så - 3 -

5 att de ständigt utvecklar sig och sina arbetsuppgifter. Vidare förmedlar ett genomtänkt ledarskap en medvetenhet om de gemensamma målen och hur dessa kan uppfyllas genom att alla vet vilka prioriteringar som ska göras. Ett väl fungerande ledarskap ger i sin tur en grund för att kunna jobba med de fyra huvudprinciperna i SPS: Normalläge standardiserat arbetssätt Rätt från mig Förbrukningsstyrd produktion Ständiga förbättringar. Normalläge Standardiserat arbetssätt är utgångspunkten i arbetet. Detta innebär i korthet att normalläget i produktionen bygger på ett standardiserat sätt att arbeta. Det standardiserade arbetssättet vilar på principerna om en bestämd takt beroende av orderingång och ett utjämnat och balanserat flöde. Genom att det standardiserade arbetssättet visualiseras kan varje medarbetare se om något är avvikande eller onormalt. Detta gör att avvikelser kan åtgärdas omgående. Rätt från mig innebär att varje process ska göras rätt från början. För att lyckas med detta finns en rad metoder, men det kräver framförallt motiverade och kompetenta medarbetare. En av principerna är att se nästa steg i produktionen som din kund. Du måste alltså se till att kunden får det som en kund förväntar sig. Här gäller det att få hela organisationen att dra åt samma håll. Förslag till förbättringar och påpekande om brister ses som ett självklart inslag i allas arbete. Det har inte alltid varit på detta vis. Tidigare var det troligare att någon utsågs till syndabock då fel uppstod, varpå ingen vågade påtala fel och brister. Idag är fokus på att ta tag i problemen och snabbt hitta lösningar. Om till exempel ett fel på en motor upptäcks i slutmonteringen i Frankrike så informeras motorverkstaden i Södertälje om detta momentant genom ett IT-system. Då har motorverkstaden 1h på sig att respondera och 24h på sig att åtgärda felet. Förbrukningsstyrd produktion innebär att inget produceras om det inte är beställt av kund. I tillverkningsprocessen är nästa steg i tillverkningen din kund. När kunden minskat sitt lager tillräckligt ger det en signal om att jag måste fylla på. Denna signal kan exempelvis vara en tom plats i en buffertlager. Ständiga förbättringar är det som knyter ihop de andra huvudprinciperna. Målet för detta är tydligt: Öka effektiviteten genom ett systematiskt förbättringsarbete inte genom att jobba hårdare utan genom att jobba smartare! De ständiga förbättringarna kan sägas bestå av tre nivåer: avvikelse, att förbättra och att utmana

6 Figur 3 De tre nivåerna i ständiga förbättringar. Nivå 1, avvikelse, påkallas då något avviker från normalläget. Exempelvis fel från motorverkstaden upptäcks i monteringen. Det medför också en potential till att förändra standarden med ständiga förbättringar. Nivå 2, förbättra, är ett resultat av det ständiga förbättringsarbetet där en högre nivå i det standardiserade normalnivån eftersöks. Detta kan exempelvis vara omflyttning av maskiner för bättre utnyttjande eller åtgärder för att permanent avhjälpa problem. Nivå 3, utmana, innebär att målet inte kan nås med ständiga förbättringar och något drastiskt måst göras. Ett exempel på detta är när busstillverkningen flyttades till låglöneländer då den var för arbetskraftintensiv för att kunna bedrivas i Sverige. Figur 4 Ständiga förbättringar av normalläget. Genom att arbeta med de tre nivåerna går Scania hela tiden mot ett förbättrat normalläge. På detta sätt pågår en systematisk evolution i företaget som strävar mot att ständigt vara världsklassigt konkurrenskraftig i produktionen. Scania jobbar enligt tre huvudlinjer för att hitta rätt med de ständiga förbättringarna, dessa är: Lär dig upptäcka slöseri. Vad betyder effektivitet? Arbete i förbättringsgrupper. Slöseri är enligt Scania det värsta hotet mot lönsamhet, men det är inte alltid lätt att upptäcka. Därför är det viktigt att göra slöseriet synligt med exempelvis ordning och reda på arbetsplatsen - 5 -

7 och minskade buffertar mellan olika operationer. Scania pekar ut åtta olika typer av slöseri, dessa är: överproduktion onödiga arbetsmoment onödiga rörelser och förflyttningar onödig transport onödiga lager fel som leder till omarbetning eller kassationer väntetider outnyttjad kompetens. Effektivitet uppnås när produktionstiden ägnas åt arbete som ökar produkternas värde. Det får dock inte uppstå slöseri genom överproduktion. Om effektiviteten ökar så att en enhet kan producera mer än tidigare innebär det att den frigjorda resursen kan ägnas åt annan verksamhet. Detta behöver inte innebära annan produktion utan det kan exempelvis ägnas åt långsiktigare åtgärder som förebyggande service eller arbete i förbättringsgrupper. Scania har idag mer än 1000 förbättringsgrupper. Förbättringsgrupper arbetar med ständiga förbättringar genom att från ett tydligt normalläge med fakta som grund utmana processerna, se nivå 2 ovan. Förbättringsgrupperna träffas regelbundet och jobbar med problem och avvikelser. Gruppen diskuterar, visualiserar och prioriterar i vilken ordning avvikelserna bör rättas till. De sköter också ansvarsfördelningen för de olika förbättringsuppgifterna. Scania menar att en stor del i deras framgångar ligger i att de gång på gång utmanar processerna och söker vägar till bättre standardiserade arbetssätt. Nästa steg för Scania är att införa liknande principer som finns i produktionen i produktutvecklingen. Här tror de att det finns potential till ökad effektivitet och bättre resultat genom att på ett strukturerat sätt söka ständiga förbättringar av verksamheten. Produktens tillverkningsanpassning Modulsystemet gör att Scania har betydligt färre standardkomponenter vilket medför exempelvis färre komponenter att tillverka, billigare lagerhållning och enklare logistik. Globalt produktsortiment gör att komponenterna som tillverkas över världen är utbytbara. Detta skapar både en volym- och variantflexibilitet mellan olika tillverkningsenheter. Motiverad personal Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet hade Scania stora problem med att få personal till sina verkstäder. I slutet av år 1990 var snittfrånvaron 26 % och personalomsättningen 50 % i slutmonteringen. Idag med de nya sätten att organisera och leda tillverkningen har sjukfrånvaron sjunkit till 5 % och omsättningen av personal är bara någon procent. Givetvis har samhälliga faktorer spelat in i denna drastiska förändringen, men Scania är enligt en färsk undersökning ett av de verkstadsföretag som har minst sjukfrånvaro i Sverige idag

8 Scania jobbar idag med förebyggande åtgärder för att hela personalen ska må bra och trivas. Detta är en del i att se långsiktigt på sina resurser och att leda utifrån verksamhetens förutsättningar. Genom att personalen involveras i beslut om till exempel ständiga förbättringar så skapas en delaktighet som både gynnar företaget och individen. Exempel på denna delaktighet är att du kan höra de anställda på verkstaden med stolthet säga nu när vi släppt vår nya lastbil. Du kan även fråga dem om principerna för Scanias produktionssystem och de kan ge dig ett uttömmande svar om hur det hela hänger ihop. Detta är en stark indikation på delaktighet som givetvis skapar goda förutsättningar för en aktiv och välmående personal. Kapacitetsflexibilitet genom fackligsamverkan Scania har, som tidigare nämnts, kraftiga svängningar i efterfrågan beroende på konjunkturen. För att möta denna variation i volym har Scania vidtagit en rad åtgärder. Framförallt har Scania sett till att de har en möjlighet att variera sin personalstyrka. Figur 5 Kapacitetsflexibilitet genom arbetskraftsflexibilitet. Idag har Scania investerat i en kapacitet för att tillverka bilar/år. De har en personalstyrka som kan varieras med 6 månaders varsel genom att upp till 20 % kan vara anställda på korttidskontrakt. Utöver detta har de anställda flexibel arbetstid. Den flexibla arbetstiden innebär att de arbetar mer när marknadsbehoven ökar och mindre då behovet minskar. Över tiden jämnas arbetstiden ut. Den flexibla arbetstiden ger en kapacitetsflexibilitet på ca 10 %. Underleverantörer Scania jobbar primärt med små och medelstora underleverantörer. Totalt har Scania ca 600 underleverantörer av direkt material. Scania har ca hälften av företagets förädlingsvärde i den egna tillverkningen. En trend som oroar Scania är att många underleverantörer går från att vara duktiga tillverkare till att de också ska konstruera delsystem i sina kunders produkter. Problemet med detta är att underleverantören i många fall saknar kompetens för att kunna hålla världsklass i hela produktframtagningen. Genom att underleverantörens fokus splittras mellan tillverkningen och produktutveckling är risken stor att tillverkningskompetensen urvattnas. Om detta sker så tappar underleverantören förmågan till världsklasstillverkning. En rekommendation här är att satsa på att bli världsklass där underleverantören redan ligger långt fram. Avancerade tillverkningssystem är också ett sätt för underleverantörer att lyfta sig i värdekedjan

9 Lokalisering Allmänt Scania pekar på vikten av att nyansera beslut vad det gäller lokalisering av tillverkning till låglöneländer. Här pekar de på flera delar som bör tas med i beslutet. Exempel på dessa är: Hur stor är lönedelen i produkten, hur viktig är närheten till marknaden, vilken kompetens krävs för världsklass produktion och vilken koppling måste finnas mellan tillverkning och produktutveckling. Scania ser idag inga problem med lokalisering av större delen av sin verksamhet i länder med högre lönekostnader. De menar att lönedelen oftast är en så liten del i produkternas tillverkningskostnad att det kompenseras av andra faktorer. Att flytta tillverkningen eller outsourca är oftast ett sätt att försöka komma undan bristande kompetens inom tillverkning. Har företaget god tillverkningskompetens kan lokaliseringen ofta med fördel ske i länder med högre löner. Scania tar idag hem viss tillverkning till Sverige från andra europeiska länder. Sverige En fördel med att lokalisera tillverkning till Sverige har varit god kompetensförsörjning. Här ser dock Scania ett problem som håller på att växa fram. Det börjar bli brist på högklassiga ingenjörer som kan tekniken bakom processerna som Scania använder i sin tillverkning. Exempel på detta är brist inom områden som skärteknik, materialkunskap och svetsteknik. En fördel med lokalisering av tillverkning i Sverige är det goda ledarskapet som finns här. Ledare på Scania ska fungera som tränare för sin personal. Det handlar om att lära ut Scanias produktionsfilosofi och att få medarbetarna att trivas med sina jobb genom exempelvis delaktighet. På detta sätt formas en personal som kan jobba med ständiga förbättringar och Scania kan därigenom uppnå en internationellt konkurrenskraftig tillverkning i Sverige. Faktorer som påverkar lokalisering Genom att ha tillverkning av samma komponenter i två världsdelar uppnås en volymflexibilitet som kan kompensera för konjunktursvängningar. Detta grundar sig i att konjunkturen i olika världsdelar historiskt har varit något förskjuten. Slutmonteringen står för en liten del av förädlingen varför det lönar sig att ligga nära kunden. Detta är en bakgrund till monteringsfabrikernas lokalisering till de områden där försäljningen är störst. Arbetskraftintensiv tillverkning, till exempel karrosering av bussar, har Scania av löneskäl tvingats lägga i lågkostnadsländer. Däremot så är den mesta av Scanias tillverkning av den art att lönedelen är så liten att den inte påverkar lokaliseringsbeslutet. Då är det viktigare med kompetens och närhet till marknaden

10 En viktig del i lokalisering av tillverkning är att det måste finnas en koppling mellan tillverkning och produktutveckling. Om denna koppling bryts finns det, enligt Scania, stor risk för att kvaliteten blir sämre och att utvecklings- och tillverkningskostnaden ökar. Nyetableringar Om Scania expanderar exempelvis på den kinesiska marknaden så skalar de upp den befintliga verksamheten i första hand. Eventuellt kan ytterligare monteringsfabriker byggas nära kunden, det vill säga i Asien. Slutsatser Scania CV AB är ett mycket välskött traditionellt svenskt verkstadsföretag som är verksamt internationellt. Scania har gått med vinst i över ett halvt sekel, vilket påvisat en styrka i företagets långsiktighet som idag ger en handlingsfrihet. Genom att arbeta långsiktigt med en helhetssyn på företagets verksamhet har en så omfattande förändring som införandet av SPS varit möjligt. SPS är idag en grundpelare för företagets produktion inte minst i Sverige. Framgångsfaktorer Med en ledning som är väl insatt i företagets hela verksamhet och som tillåts att agera långsiktigt kan företaget drivas utifrån management by means istället för management by results. Med en helhetssyn på produktframtagningen kan dess delar optimeras både individuellt och utifrån helheten. En viktig del i detta är att det måste finnas en koppling mellan tillverkning och produktutveckling. Om denna koppling bryts finns det, enligt Scania, stor risk för att kvaliteten blir sämre och att utvecklings- och tillverkningskostnaden ökar. Införandet av Scania Production System (SPS) har varit en omfattande men, på sikt, nödvändig förnyelse. o Det räcker inte att kopiera metoder från Toyotas produktionsfilosofi, även principerna måste förstås för att det ska vara möjligt att få ut den fulla potentialen. Detta innebär normalt genomgripande förändringar i företagets hela synsätt på produktionsverksamhet. o Ett genomtänkt ledarskap är en förutsättning för att SPS ska fungera. De anställdas fulla potential måste lyftas fram. Det går ut på att arbeta smartare och inte nödvändigtvis mer. o Med ett normalläge i produktionen kan slöseri upptäckas och åtgärdas, vilket skapar grunden för ständiga förbättringar. Det innebär att processerna gång på gång utmanas och att vägar till bättre standardiserade arbetssätt söks. o Både externa och interna kunder sätts i fokus och produktionen styrs av kundernas efterfrågan. Detta innebär att inget tillverkas som inte är efterfrågat. Svenska förutsättningar med platta organisationer, gott ledarskap och hög kompetens hos verkstadspersonalen torde vara speciellt lämpade för att anamma Toyotas produktionsfilosofi som Scania gjort i SPS

11 Förmågan att ständigt utveckla sin verksamhet, exempelvis genom införandet av SPS, utan att det finns någon akut kris som drivkraft är ovanligt och ytterligare ett bevis på nyttan av att vara långsiktig i sitt agerande. Globalt produktsortiment gör att komponenterna som tillverkas över världen är utbytbara. Detta skapar både en volym- och variantflexibilitet mellan olika tillverkningsenheter. Scania har en personalstyrka som kan varieras med 6 månaders varsel genom att upp till 20 % är anställda på korttidskontrakt. Utöver detta har de anställda flexibel arbetstid. Lokalisering Scania ser idag inga problem med lokalisering av större delen av sin verksamhet i länder med högre lönekostnader. De menar att löneandelen oftast är så liten i produkternas tillverkningskostnad att det kompenseras av andra faktorer. Att flytta tillverkningen eller att outsourca är oftast ett sätt att försöka komma undan bristande kompetens inom tillverkning. Har företaget god tillverkningskompetens kan lokaliseringen ofta med fördel ske i länder med högre löner. Scania tar idag hem viss tillverkning till Sverige från andra europeiska länder. Arbetskraftintensiv tillverkning som att bygga karosser till bussar har Scania av löneskäl lagt i lågkostnadsländer. Däremot så är den största delen av Scanias tillverkning av den art att löneandelen är så liten att den inte påverkar lokaliseringsbeslut. Då är det viktigare att kompetent arbetskraft finns tillgänglig och med slutmontering nära kunderna. En viktig del i lokalisering av tillverkning är att det måste finnas en koppling mellan tillverkning och produktutveckling. Om denna koppling bryts finns det, enligt Scania, stor risk för att kvaliteten blir sämre och för att utvecklings- och tillverkningskostnaden ökar. En fördel med lokalisering av tillverkning i Sverige är det goda ledarskapet som finns här. Ledare på Scania ska fungera som tränare för sin personal. Det börjar bli brist på högklassiga ingenjörer som kan tekniken bakom processerna som Scania använder i sin tillverkning. Exempel på detta är brist inom områden som skärteknik, materialkunskap och svetsteknik

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system)

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system) Värdeskapande produktion för Hans Reich CHALMERS INDUSTRIHÖGSKOLA www.produktionslyftet.se kunder ägare medarbetare samhälle Sakichi Toyoda s uppfinning, som gjorde att vävstolarna stannade när tråden

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Intervju Ericsson Kumla

Intervju Ericsson Kumla Hösten 2004 Intervju Ericsson Kumla En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Chef Kumlafabriken Anders Bergstrand INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Biblioteksdagarna 2011

Biblioteksdagarna 2011 Biblioteksdagarna 2011 Presentation Vad är Lean? Stockholm Södertälje Avslut Lean-filosofin har sitt ursprung i Toyotas system för produktion av bilar En filosofi med avsikten att skapa mervärde åt användare/kunder

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 FKG Vägvisaren april 2014 Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 1 Nästan hälften av leverantörerna är helt beroende av fordonsindustrins utveckling Andel av omsättningen till fordonsindustrin 2 2 Över hälften

Läs mer

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se Det svenska huset Generell modell av produktionssystemet XPS (X Production System) Det svenska huset Leanresans generella modell XPS (XPS = X Production System) I se och i LeanNavigatorn () finns en generell

Läs mer

Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Underhållsföretagen

Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Underhållsföretagen Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Matti Matti Tuikkanen/VD Tuikkanen/VD Underhållsföretagen Underhållsföretagen AB AB Underhåll (enligt SIS-EN 13306) Kombination

Läs mer

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Grunderna i Lean Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Några ord om oss Michael Mirella Agenda 13.15 Presentation Michael & Mirella 13.20 Vad är Lean Bikupor 13.30 Överblick (historia, värderingar,

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Swerea IVF-skrift 09802 LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB,

Läs mer

Scanias produktionssystem, kundanpassad produktion och nya forskningsfrågor

Scanias produktionssystem, kundanpassad produktion och nya forskningsfrågor 1 Per Sederblad 2012-02-03 CTA, Malmö högskola Per.Sederblad@mah.se Paper till konferensen Lean och innovationsförmåga hinder, möjligheter och kunskapsluckor, VINNOVA 17 februari 2012 Scanias produktionssystem,

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Hur Scania som globalt företag arbetar med belastningsergonomi

Hur Scania som globalt företag arbetar med belastningsergonomi 1 Hur Scania som globalt företag arbetar med belastningsergonomi Hälsa- och Arbetsmiljö, Metodutveckling & Global support Scania Anne Clausén, Europa ergonom / leg.sjukgymnast Global production system

Läs mer

Fallstudie på Lesjöfors AB

Fallstudie på Lesjöfors AB Hösten 2004 Fallstudie på Lesjöfors AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LESJÖFORS AB...1 FRAMGÅNGSFAKTORER...2

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

Saab Aerostructures. 2015-06-08 Mats Karlström Saab Aerostructures Linköping

Saab Aerostructures. 2015-06-08 Mats Karlström Saab Aerostructures Linköping Saab Aerostructures 2015-06-08 Mats Karlström Saab Aerostructures Linköping MATS KARLSTRÖM 1984-2015 Produktionsteknik, industrialisering Projektledare produktionstransfers Produktionsenhetschef Verktygstillverkning

Läs mer

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist Copyright Sandholm Associates AB 2012 Samtliga bilder i detta bildspel är skyddade av copyright och får därigenom ej mångfaldigas eller spridas utan tillstånd. Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent,

Läs mer

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Målbild LEAN I LANTBRUKET ska leda till en kraftigt ÖKAD TILLVÄXT bland SVENSKA LANDSBYGDSSFÖRETAG Hur gör de mest framgångsrika industriföretagen?

Läs mer

Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10

Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10 Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Bakgrund Nationella jämförelser har under flera år indikerat att Örebro har en lägre andel brukartid än andra kommuner och därmed en högre kostnad

Läs mer

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus The Toyota Way Dag Lotsander Senior Consultant Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus exm dag lotsander ab Driver utvecklingen av Toyotas TBC i Europa inkl Sverige Företags värderingar och utveckling

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

BT blir Toyota med TPS

BT blir Toyota med TPS BT blir Toyota med TPS Hur man kan ge en bild av Lean Per Ola Post I vilken ordning infördes lean på Toyota Mjölby? Först begrep vi lite av TPS och sedan skapade vi liner Liner kräver standardiserat arbete

Läs mer

Regionservice 20090527. VaraLean

Regionservice 20090527. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Vad är lean? Det är definitivt inte

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011 1 Lean att göra mer med mdre Lean 2011-01-13 2 Vad är Lean? Grundtanken med Lean är att mska kostnaderna genom att reducera slöserier i verksamheten Förändrgsledng Utbildng Projektledng Lean en långsiktig

Läs mer

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta.

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta. 5S i korthet Endast detaljer som används! En plats för varje detalj! Varje detalj på sin specifika plats! Allt är rent! Allt är klart för användning! Bild 1 2004-11-23 Bild 1 2005-02-02 Detta är en kort

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef Vara & VaraLean Maria Viidas, Kvalitetschef Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden:

Läs mer

Hög verkningsgrad i hela systemet

Hög verkningsgrad i hela systemet Hög verkningsgrad i hela systemet - tekniska och organisatoriska faktorer Per-Erik Johansson Senior konsult DynaMate Industrial Services AB EFFEKTIVITETSMATRISEN +-summespel HÖG YTTRE EFFEK- TIVITET 12

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30 Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i

Läs mer

Intervju ABB Power Technologies, Transformers

Intervju ABB Power Technologies, Transformers Hösten 2004 Intervju ABB Power Technologies, Transformers En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Manager Power Transformers

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Utveckla LIS och skyddet

Utveckla LIS och skyddet Utveckla LIS och skyddet www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka -

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad SE-971 87 Luleå Phone +46 920 491 860 Mobile +46 70 668

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Simpler Branschanalys

Simpler Branschanalys Simpler Branschanalys Peter Rathsmann, Mats Svensson Grufman Reje management 18 juni, 2012 Förkortad version 2012-08-31 HE 2 Innehållsförteckning Introduktion och sammanfattning... 3 Metodik... 3 Simplermetoden...

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

Logistik- och lagerlösningar. Är tredjepartslogistik något för ditt företag?

Logistik- och lagerlösningar. Är tredjepartslogistik något för ditt företag? Logistik- och lagerlösningar Är tredjepartslogistik något för ditt företag? Fokus på kärnverksamheten Att välja en tredjepartslösning och därmed välja att lägga lagerverksamheten på entreprenad är ett

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Lean på svenska skall det vara nödvändigt? www.leanresan.se

Lean på svenska skall det vara nödvändigt? www.leanresan.se Lean på svenska skall det vara nödvändigt? The Toyota Way Engagemang gör resultat Tjänster & produkter skapar värde i samhälle Acceptans & ansvar för utma-ningen, Utmaning Lång-siktigt pers-pektiv Noggrann

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date 2014 var effektiviseringarnas år 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET 2012 2013

Läs mer

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum Lean Healthcare - rapport från verkligheten 2011-10-05/06 ST Forum Program Presentation Allmänt om Lean Exempel från verkligheten i Falköping Avrundning Vad är?? Vad är Lean? Eliminera förluster och slöseri!

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?.

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. LEAN i praktiken från Capio S:t Görans Sjukhus Göran Örnung dr med sc Överläkare och processägare

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i februari 2009 Fyra röster om vägen till en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 3 februari 2009 arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet en branschträff på temat Mot en lönsammare

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

PER-ERIK JOSEPHSON Chalmers tekniska högskola per-erik.josephson@chalmers.se

PER-ERIK JOSEPHSON Chalmers tekniska högskola per-erik.josephson@chalmers.se Så mycket kostar slöseriet i byggsektorn Göteborg 3 februari 2009 PER-ERIK JOSEPHSON Chalmers tekniska högskola per-erik.josephson@chalmers.se 5% 35% 99% 25% 75% 17% 41% 13% 10% 90% 1% 50% 56% Hur mycket

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Samverkansnämnden Stockholm Gotland 13 november 2009 PA Dahlberg vvd, chefläkare Agenda Introduktion till Capio S:t Görans Sjukhus och resultat av förbättringsarbetet

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

2012-11-05. Strategier och principer för Lean. Lean produktion. De 7+1 slöserierna. Värdeskapande / Icke värdeskapande

2012-11-05. Strategier och principer för Lean. Lean produktion. De 7+1 slöserierna. Värdeskapande / Icke värdeskapande 2012-10-22 Sveriges Ingenjörer Halmstad........................................ Strategier och principer för Lean Utvecklad av Lars Medbo, Peter Olsson, Carl Wänström, Avdelningen för logistik och transport,

Läs mer