Verksamhetsberättelse för IF METALL ATLAS COPCO ÖREBRO 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för IF METALL ATLAS COPCO ÖREBRO 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för IF METALL ATLAS COPCO ÖREBRO 2013 Sida 1 av 11

2 Dagordning för det 98:e årsmötet för IF Metalls Verkstadsklubb Atlas Copco i Örebro år Mötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av: a) 2 protokolljusterare b) 2 rösträknare 4. Val av mötesfunktionärer: a) Ordförande för mötet b) Sekreterare för mötet 5. Godkännande av kallelse till årsmötet 6. Verksamhetsberättelse a) Styrelsens b) Revisorernas 7. Beslut om ansvarsfrihet 8. Nya nomineringar. a) Inkomna nomineringar b) Nomineringar till vakanta platser. 9. Styrelsearvoden 10. Val av: a) Kassör 1 pers 2 år b) Styrelseledamöter 3 pers 2 år c) Styrelsesuppleant 4 pers 1 år d) Styrelseelever 2 pers 1 år e) Förhandlingsgrupp 3 pers 1 år f) Studiekommitté 4 pers 1 år g) Kontaktombud SDC 6 pers 1 år h) Kontaktombud URE 9 pers 1 år i) Kontaktombud RTE 6 pers 1 år j) Kontaktombud SED 6 pers 1 år k) Försäkringsansvarig 1 pers 1 år l) Försäkringsinformatör 4 pers 3 år m) Revisor 1 pers 2 år n) Revisorsuppleant 1 pers 1 år o) Ombud till Avd 18:s representantskap 13 pers 1 år p) Ersättare representantskap 5 pers 1 år q) Restaurangforum 5 pers 1 år r) Valberedning 3 pers 1 år s) Sammankallande Valberedning 1 pers 1 år t) Skyddsombud 3 pers 3 år 11. Gäst. 12. Korttidsarbete 13. Övriga frågor 14. Avslutning Sida 2 av 11

3 Styrelsen för Verkstadsklubben IFMetall Atlas Copco, Örebro, får härmed avlämna berättelse för verksamhetsåret Inledning Verksamhetsåret 2013 har burit med sig prövningar, både för individer och organisationen. Vi hamnade i en andra nedgång i gruvbranschen vilket innebar ännu ett varsel, denna gång 110 personer från kollektivet inom en 11 månaders period vilket efter krävande förhandlingar, medlemsmöten och solidariska handlingar från kollektivet resulterade i att fortfarande 54 kamrater tyvärr blir uppsagda av företaget. Följden av att företaget både avslutat visstidsanställningar samt verkställt 2 varsel inom 11 månadersperioden är att större omorganisationer och ca: 600 omplaceringar av olika dignitet också genomförts av företaget. Många mår dåligt av alla händelser och det märks i antalet samtal, rehabiliteringar och andra personalärenden som klubben arbetat med. Sjukskrivningar har också ökat, på vissa ställen markant, där pågår det arbete med företaget och företagshälsovården för att komma tillrätta med problemen. Genom koncernfacks arbete fick vi gehör för korttidsarbetsavtal och intresset ifrån vårt företag växte om att förhandla fram lokalavtal för att hantera ett sådant, dessa förhandlingar startade när varselförhandlingarna avslutades. Målet med kortidsarbetesavtal är att i största möjliga mån undvika varsel och omplaceringar men det kommer också innebära att vi får hantera utlåningar inom företaget. Vi har även hanterat uppdatering av lönesystem samt lönerevision för 2013 och 2014 där vi även startat lönesystemsgruppen som skall behandla och arbeta med system- och bedömningsfel mellan lönerevisionerna för bättre lönesättning och förhandlingsförfarande. Styrelse och revisorer Ordinarie ledamöter: Mårten Karlsson - Ordförande Ulf Ström - Vice ordförande Lennart Bergström - Kassör Daniel Rundgren - Sekreterare Lars-Örjan Josefsson Huvudskyddsombud Conny Dahlin Christer Hulthén Nuri Abrahamsson Peter Nilsson Styrelsesuppleanter: Niclas Lindqvist, Bo Råslind, Susanne Gustafsson, Ronnie Boenke Sida 3 av 11

4 Styrelseelever: Madeleine Ljungberg, Tony Holstensson Arbetsutskott fyra personer (AU): AU har bestått av Mårten Karlsson, Daniel Rundgren, Ulf Ström plus roterat på en styrelsemedlem per möte. Förhandlingsgrupp: Mårten Karlsson Ulf Ström, Daniel Rundgren, Peter Nilsson. Vid löneförhandlingarna bestod gruppen av: Mårten Karlsson, Ulf Ström, Daniel Rundgren, Bo Råslind, Niclas Lindqvist. Styrelsemöten: 23/1 Avos 1/3 Avos 20/3 Avos 18/4 Eyra 29/5 Avos 17/6 Dc 19/8 Avos 18/9 Eyra 17/10 Dc 21/11 Eyra 17/12 Avos Förutom styrelsemöten har vi haft veckomöten för förtroendevalda på onsdagar vid Avos, Eyra och Holmen. Medlemsmöten: 27/2 Årsmöte 30/5 Möte angående Lönesystem 27/11 Medlemsmöte ang varsel 1 vid Eyra samt 1 vid Avos 28/11 Medlemsmöte ang varsel 1 vid Avos 29/11 Medlemsmöte ang varsel 1 vid Holmen 27/1 Nomineringsmöte AVOS Sida 4 av 11

5 28/1 Nomineringsmöte Eyra 29/1 Nomineringsmöte Holmen Förutom klubbmöten har vi varit ute i grupperna och på de olika skiften och diskuterat olika aktuella frågor. Anslutning: Vid Atlas Copcos verksamheter i Örebro fanns det den 31:a december kollektivanställda organiserade i IFMetall (2011: 735) (2010: 589) (2009: 574) samt 125 oorganiserade/ medlemmar i andra förbund(2011:202) (2010:202) (2009:69). Revisorer: Ordinarie: Kjell Claesson Suppleant: Thomas Kämpe Valberedning: Erik Larsson, Per Gillberg, Lars Axelsson Löneförhandlingar: Det centrala avtalet blev ett treårigt avtal för perioden 1 april 2013 till 1 april Värdet på avtalet för hela perioden är 6,8 %. Lönepotten för varje enskilt år är 1,7 % 2013, 1,7 % 2014 och 1,9 % Totalt 5,3 % för hela perioden. Utöver löneökning så ger avtalet 1,5 % i avsättning för deltidspensionslösningar. Det lokala arbetet med att skapa förbättringar av bedömningarna i lönesystemets personvärderingar har varit intensivt och krävt många arbetstimmar för att bli klart innan den nya lönen skulle fördelas. Man kan i efterhand konstatera att det finns ytterligare arbete med texter som behöver förtydligas för att systemet ska bli mer tydligt i hur bedömningarna skall göras. Att gå från en bedömningsmodell till en ny kostar företaget en del pengar. Det innebar att vi i löneförhandlingarna fick anstränga oss för att få fram en lösning som blev hållbar. Lösningen blev att förhandla löneökningar för både 2013 och 2014 års löner. Lönepotten för de två åren blev 6,0 % med en garanterad löneökning på minst 585 kronor. Andra förhandlingar: Vi hade i början på verksamhetsåret en tung förhandling med företaget om en medlem med problem, förhandlingen gick till centralaparterna (Förhandlare ifrån IF Metalls förbund samt ifrån Teknikföretagen) då Sida 5 av 11

6 vi inte kom överens lokalt, som resultat av den centrala förhandlingen gjordes en förlikningsuppgörelse vilket säkert lämnade alla parter lite missnöjda. Utifrån de förhandlingarna drog företaget igång förhandlingar om förändringar i företagets drog- och alkohol- policy, några av förändringarna gällde förtydliganden om vad som skall göras i olika situationer gällande drog- och alkoholproblem samt har företaget drivit linjen med slumpvisa testningar i den nya utformningen av policyn. Vi har påbörjat förhandlingar för att styra upp hantering kring semesterbesked vilket det uppkommit problem vid ett par avdelningar. Det har varit många fler förhandlingar om organisations förändringar, ledartillsättningar, personalärenden samt ledarärenden. Studier: Studiekommittén tackar alla medlemmar och förtroendevalda som har deltagit i studieverksamheten under 2013.Totalt har 47 personer utbildat sig i ett antal olika kurser. En något sjunkande trend. Några av de kurser som genomförts är bland annat: Verksamhetsplanering,Våga ta kontakt, Lagar i arbetslivet, Studieorganisatör och ordförandekonferens, 55+, skyddsombudsträffar, RSO träffar, Rehabilitering, Organisationsutveckling, Medlem i facket, Krishantering, Avtalskonferens, IF Metallträff, Förtroendevald, Försäkring grund. Vi har även haft en mycket uppskattad utbildning som heter Facklig Politisk grund. Den har gått både på våren och hösten. Vi har även haft en vidareutbildning till Facklig Politisk Grund. Intresset för IF Metalls utbildningar har tyvärr minskat något. IF Metall kommer även fortsättningen att prioritera utbildningar för medlemmar. Och med lite hjälp från förtroendevalda och medlemmar ser studiekommittén fram mot ett bättre studieår. Arbetsplatsbibliotek: Verkstadsklubben har under 2013 utökat antalet böcker och ljudböcker i våra bibliotek. Biblioteken finns i Loungen på Eyra och matsalen verkstad 14 Avos. På DC lagret har man på grund av platsbrist inget bibliotek, men man får gärna låna böcker från Avos och Eyra. Instruktioner för hur man gör när man lånar finns i pärmarna som finns vid böckerna. Ljudböckerna finns på fackexpeditionen, det går att se vilka ljudböcker som finns genom att besöka hemsidan Sida 6 av 11

7 Försäkringar och Rehabilitering: Klubbens fyra försäkringsinformatörer har hjälpt medlemmar att anmäla flera anmälningar till avtalsförsäkringarna, sjuk (AGS), arbetsskador (TFA), arbetsbrist (AGB), dödsfall (TGL) och Avtalspension. Informatörerna har hjälpt till med övriga medlemsförsäkringar t.ex. medlemsolycksfallsförsäkringen så att medlemmar har fått sina ersättningar. Informatörerna har haft årlig utbildning av Folksam/LO i avtalspension/ avtalsförsäkringar/ medlemsförsäkringar. Under året har skapats en ny rehabgrupp i klubben. Dessa har varit med i flertal rehabiliteringar/utredningar som skett under året. På senare tid har vi märkt att antalet och komplexiteten i rehabiliteringarna ökat. Övertid: Det sammanlagda övertidsuttaget var under timmar Vilket gör 30,8 tim./närvarande (2011: ) (2010: ) (2009: ) (2008 :64.557). (2011: 41,1)(2010:16,1)(2009: 94,2) (2008: 76,3). Den totala övertiden motsvarar cirka 13,9 heltidsanställda. Det gjordes under året 0 överenskommelser om extra övertid. Skyddsverksamhet Under 2013 inträffade 13 allvarliga tillbud som anmäldes till Arbetsmiljöverket varav ett tillbud anmäldes till Elsäkerhetsverket. Det inträffade 21 olycksfall som ledde till sjukskrivningar. Det är för många skador i verksamheten som är kopplade till Mänsklig faktor, t ex stress och missförstånd. Det vi alla måste hjälpas åt med är att lugna ned sig själv och andra. Ta inte några onödiga risker, tänk efter en gång till innan ni gör något tveksamt. Safety First. Sida 7 av 11

8 Nedgången av rapporterade Händelser fortsätter, jag hoppas på att kurvorna speglar verkligheten, att vi faktiskt har ökat förståelsen av att alltid arbeta säkert. Sida 8 av 11

9 . På grund av uppsägningar har vi tappat ett antal skyddsombud. Dessutom har omplaceringar gjort att vissa avdelningar tappat och andra avdelningar fått skyddsombud. Slutsatsen är att vi saknar skyddsombud lite varstans i verksamheten. Skyddsombuden har deltagit i 24 träffar och utbildningar under året. Arbetsmiljökommittén i IF Metalls koncernfack hade en konferens i januari 2012 (2013 ställdes konferensen in.. Den gången besökte vi Atlas Copco Compressor Technique Scandinavia i Orminge, öster om Nacka utanför Stockholm. Samtidigt fick vi en guidning i det svenska säljbolagets lokaler. Vi fortsatte sedan till Nacka för besök i gruvan där vi även fick ta del av senaste tekniken inom kompressorer och nya styrsystem samt dess möjlighet till energibesparingar. Arbetsmiljökommittén hade även konferens på Atlas Copco CTO i Kalmar. Sida 9 av 11

10 Ekonomi: Resultaträkning 2013 Intäkter Administrationsbidrag 31980,00 Räntor 513,49 Summa intäkter: 32493,49 Kostnader Möten Uppvaktningar Prenumerationer Koncernfackligt Övrigt Summa kostnader: Årets resultat överskott underskott 1223, , , ,00 443, , ,74 Balansräkning den 31/12 Tillgångar Kassa Bank Inventarier Summa tillgångar: Skulder och eget kapital Eget kapital Skuld Årets överskott/underskott Summa skulder och eget kapital: 2413, ,59 1, , , , ,59 Sida 10 av 11

11 Slutord Den arbetande styrelsen har lyckats fördela arbetsuppgifterna på ett bättre sätt än tidigare år vilket gjort att den fackliga verksamheten utvecklats på ett positivt sätt. Trots det räcker inte tiden till allt det som vi vill göra, dessutom dyker det alltid upp nya frågor som ska lösas. Verkstadsklubben har ordnat många möten under året, och vi vill tacka för det stöd som vi fått på genomförda möten. Resultaten i en del av förhandlingarna skulle vi aldrig ha uppnått om inte alla medlemmar hållit ihop och stått bakom oss. Styrelsen vill tacka för förtroendet och hoppas att ni som medlemmar fortsättar att stödja oss. Örebro den 25 februari Mårten Karlsson Ulf Ström Lennart Bergström Daniel Rundgren Örjan Josefsson Christer Hulthén Peter Nilsson Nuri Abrahamsson Conny Dahlin Sida 11 av 11

Verksamhetsberättelse. Verkstadsklubben. Volvo Skövde

Verksamhetsberättelse. Verkstadsklubben. Volvo Skövde Verksamhetsberättelse 2011 Verkstadsklubben Volvo Skövde Dagordning Dagordning vid årsmötet med Verkstadsklubben, Volvo i Skövde Onsdagen den 29 februari 2012 klockan 16.00 Söderport, F-fabriken. 1. Årsmötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verkstadsklubben. Volvo Skövde

Verksamhetsberättelse. Verkstadsklubben. Volvo Skövde Verksamhetsberättelse 2013 Verkstadsklubben Volvo Skövde Dagordning Dagordning vid årsmötet med Verkstadsklubben, Volvo i Skövde Torsdagen den 20 februari 2014 klockan 16.00 Volvohuset 1. Årsmötets öppnande

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 1 Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 3 Karskär Årsmötet 2011 På Olles restaurang i Gävle sidan 2 -Verksamhetsberättelse 2011

Läs mer

GS-Trean. För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 24 sept 2015. Certifierade BAM-utbildare sid 3 Smurfit/Kappa sid 4-5 Hemförsäkring sid 7

GS-Trean. För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 24 sept 2015. Certifierade BAM-utbildare sid 3 Smurfit/Kappa sid 4-5 Hemförsäkring sid 7 GS-Trean För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 24 sept 2015 Certifierade BAM-utbildare sid 3 Smurfit/Kappa sid 4-5 Hemförsäkring sid 7 Ordföranden har ordet: Under de två gångna mandatperioderna har arbetsmiljöområdet

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

klubbnytt Nytt Kollektivavtal klart - vilken procentsats blev det? Har du för dåligt betalt? - fyll i blanketten

klubbnytt Nytt Kollektivavtal klart - vilken procentsats blev det? Har du för dåligt betalt? - fyll i blanketten klubbnytt Medlemstidning Sif-klubben Tetra Pak * Nr 1 2007 Nytt Kollektivavtal klart - vilken procentsats blev det? Har du för dåligt betalt? - fyll i blanketten Nedlagd sektion - länge leve sektionen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUSTFLOTTANS OFFICERSFÖRENING 2014-01-01 2014-12-31 2014-02-24 Sida 2 av 12 Styrelsen för KUSTFLOTTANS OFFICERSFÖRENING (KFL OF) får härmed avge berättelse över verksamhet och förvaltning under verksamhetsåret

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

Verksamheten 2013. Människorna, samhället, produktionen, solidaritet, tryggheten, arbetsmiljön och vår organisation.

Verksamheten 2013. Människorna, samhället, produktionen, solidaritet, tryggheten, arbetsmiljön och vår organisation. Verksamheten 2013 Människorna, samhället, produktionen, solidaritet, tryggheten, arbetsmiljön och vår organisation. IF Metalls verksamhet 2013 Innehåll Förbundsstyrelsens förord 3 Samhället och solidariteten

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

För senaste nytt i avtalsrörelsen, gå in på: www.gsfacket.se och klicka på AVTAL 2013

För senaste nytt i avtalsrörelsen, gå in på: www.gsfacket.se och klicka på AVTAL 2013 talskonferenser. Tyvärr har det varit dålig uppslutning på mötena. De avtal som tion handlade om förbundets verksamhetsplan och fördelnings beloppen. så dags att sätta igång med avtalsförebe- har slutits

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8. Johan Nyman - nyvalt RSO sid 8 Larma - gruppen sid 9 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8. Johan Nyman - nyvalt RSO sid 8 Larma - gruppen sid 9 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 1 2015 Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8 Ordförande har ordet sid 2 Här stannar Sverige! sid 4-5

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ST inom Arbetsförmedlingen Verksamhetsberättelse för avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen, verksamhetsåret 2012 Mål och uppdrag för 2012 Förbundets övergripande mål Förbundets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ST inom Försäkringskassan Sektion Västra Götaland/Halland VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för ST-FK sektion 14 Västra Götaland/Halland lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 Verksamheten i Västra

Läs mer

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Närvarande: Therése Svensson, Joakim Barvhed, Kristofer Åberg, Markus Eriksson, Tommy Bergman, Elisabet Drugge, Monica Johansson, Hanna Frank, Camilla Lindbom, Kerstin Björsson,

Läs mer

Möteshandlingar. Representantskap 2010. Om du undrar något - kontakta din lokala klubb!

Möteshandlingar. Representantskap 2010. Om du undrar något - kontakta din lokala klubb! Möteshandlingar Representantskap 2010 Om du undrar något - kontakta din lokala klubb! Dagordning vid SPFs Representantskap 2010 1. Representantskapets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Fastställande

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller?

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller? Transport i Stockholm Nummer 1/2014 FEMMAN Facklig organisering En lagskyddad rättighet Sidan 4 Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7 Tidningsbudsavtalet Vad gäller? Sidan 15 Ordföranden

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Dagordning 2 Styrelsens berättelse 3 Kommunala gruppens berättelse 9 Ekonomisk berättelse 13 Revisorernas berättelse 16 Valanalys

Läs mer

Inledning. Presentation

Inledning. Presentation Inledning Detta material är ett exempel på vad man kan ta upp när man håller skolinformation, det innehåller många powerpointbilder samt massa andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken

Läs mer

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013 ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND ÅRSMÖTE 26 mars 2013 ÅRSMÖTE 2013 Årsmöte den 26 mars 2013, kl. 17.00 Plats: Försäkringskassan Östersund Fyrvallavägen 3 i klassrum 2000 och

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

Årsberättelse för Unionen Dalarna

Årsberättelse för Unionen Dalarna Årsberättelse för Unionen Dalarna 2010 1 Innehåll Regionkontoret...3 Trygghet och stöd...4 Utvecklig mot individuell medlemsnytta...6 Påverkan och inflytande...10 Inflytande i förbundet...13 Internt stöd...17

Läs mer