JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras."

Transkript

1 JÄMSTÄLLDHETSPLAN Klubben har efter beslut vid styrelseutvecklingen 9-10 oktober 2008 ökat arbetet kring frågeställningarna om jämställdhet och mångfald. De här frågorna blir allt viktigare inom den fackliga organisationen och allt fler medlemmar accepterar inte att IFMetalls värderingar ej efterlevs. Klubbens jämställdhetsansvarig har i uppdrag att arbeta fram en jämställdhetsplan (Jämställdhetsansvarig Lars-Örjan Josefsson). Klubben redovisar sin jämställdhetsplan genom att publicera den på verkstadsklubbens hemsida. Kan även ske genom utskick efter önskemål. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete måste vara integrerat i all verksamhet som klubben bedriver. Jämställdheten måste ta form, samt visa på resultat bl.a. inom utbildnings-, arbetsmarknads-, lönefrågor, arbetsrätten, arbetsmiljön och inom arbetsorganisationen. Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhetsarbetet ska åläggas all facklig verksamhet. Den som har ansvar för en verksamhet ska också ha ansvar för att integrera ett könsperspektiv i verksamheten. Ett sådant arbetssätt är nödvändigt och har visat sig vara framgångsrikt. Jämställdhetsintegreringen kan endast fungera på ett tillfredsställande sätt om ansvaret för jämställdhet också kombineras med tydliga mål, kunskap och stöd. Arbetsförhållanden Arbetsförhållandena inom den fackliga organisationen ska vara sådana att de lämpar sig för både kvinnor och män. Klubbens förtroendevalda bör avspegla medlemskårens fördelning mellan kvinnor och män. En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras. Fördelning på förtroendeuppdrag: 6 st (11 %) kvinnor och 48 st (89 %) män. Åtgärder som kan bli aktuella: Ansvarig för skyddsorganisationen inom klubbstyrelsen kommer att genomföra aktiviteter under verksamhetsåret i syfte att stärka de kvinnliga skyddsombuden. Det skall finnas arbetsbeskrivningar för samtliga fackliga uppdrag och hur de kan utvecklas. Ansvarig för det arbetet är klubbstyrelsen. Sättet att umgås i organisationen ska bygga på att alla känner sig välkomna och trygga i sina uppdrag. Ansvariga är alla förtroendevalda inom organisationen.

2 Ansvarig för kontaktombudsorganisationen inom klubbstyrelsen kommer att genomföra aktiviteter under verksamhetsåret i syfte att stärka de kvinnliga kontaktombuden. Aktivt föräldraskap Det ska vara möjligt att vara aktiv förälder och samtidigt inneha fackliga uppdrag. Lägga mötestider som infaller under arbetstid. Anpassning av arbetstidsschema som utgår från individens/verksamhetens behov. Klubbstyrelsen tar största möjliga hänsyn till detta genom att lägga möten och aktiviteter, så att det är möjligt att kombinera ett aktivt föräldraskap med sitt fackliga uppdrag. Detta ska göras genom att gemensamt besluta om vad som passar bäst. Åtgärder: Klubbstyrelsen skall stödja de som tar ut föräldraledighet. Klubbstyrelsen skall göra anpassningar och åtgärder inom organisationen som underlättar för dem som tar föräldraledigt. Klubbstyrelsen har ansvaret för att de föräldralediga informeras om vad som händer inom verksamheten. Exempelvis tillhandahålla mötesprotokoll, bjuda in till personalaktiviteter/konferenser, med andra ord: Underlätta återkomsten till arbetet. Ordförande och huvudskyddsombud ansvarar för att samma syn- och arbetssätt präglar kontaktombuds- och skyddsorganisationen. Förhindra trakasserier Klubben accepterar INTE någon form av trakasserier inom den fackliga organisationen. Klubben accepterar INTE någon form av trakasserier inom Atlas Copco Rock Drills mot våra medlemmar. Det skall inte råda något tvivel på vad vi menar med trakasserier: Sexuella trakasserier, trakasserier grundat på kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, handikapp, eller religion, bland förtroendevalda och medlemmar. Åtgärd: Klubbens Jämställdhetsansvarige kommer under verksamhetsåret 2014 att ta fram riktlinjer för en handlingsplan som skall gälla för klubbstyrelsen.

3 Planen bör innehålla följande delar: Avståndstagande från alla former av trakasserier och kränkande särbehandling. Definition av vad som menas med trakasserier. Konkreta förslag på åtgärder som kan vidtas. Personer som man kan vända sig till. Kompetensutveckling Kvinnor och män skall ha samma möjligheter till utveckling inom den fackliga organisationen. Alla medlemmar, oavsett kön, ska ha samma möjligheter till facklig utbildning och samma förutsättningar för uppdrag på alla nivåer. En genomförd kartläggning visar att klubbens medlemmar deltagit i 134 st utbildningsplatser under Utbildningarna har genomförts både i egen regi och i samarbete med avdelning, förbund och andra utbildningsanordnare. Fördelningen av de som deltagit på utbildningarna: 10 st kvinnor 7,5 % och 124 st män 92,5 %. Fördelningen speglar ej antalet kvinnor respektive män med förtroendeuppdrag. Åtgärder: Samtliga fackliga förtroendevalda skall ha en individuell utbildningsplan. Ansvarig för detta är studieansvarig. Klubbstyrelsen ska arbeta för att bryta könsmärkta fackliga uppdrag och utbildningar. Rekrytering Könsrepresentationen bland förtroendevalda bör avspegla medlemskårens sammansättning. Förtroendevalda totalt inom klubben: 54 st varav 6 st kvinnor (11 %) och 48 st män (89 %) Klubben har ca 567 medlemmar varav ca 9 % är kvinnor. Jämställdhetsansvarig genomför kartläggning av respektive uppdrag utifrån ett könsperspektiv.

4 Valberedningen till de fackliga uppdragen skall vara insatta i verkstadsklubbens mål när det gäller könsrepresentation. Lönekartläggning och analys Fackliga förtroendevalda ersätts enligt förtroendemannalagens regelverk och det är arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för att lagen tillämpas på ett riktigt sätt. Klubbordföranden ansvarar för att uppföljning sker. Löneskillnader som är osakligt grundade skall inte finnas, t.ex mellan män och kvinnor, mellan svenskar och utlandsfödda etc. Företagets lönekartläggning ska granskas efter varje lönerevision med avseende på osakliga löneskillnader mellan förtroendevalda och icke förtroendevalda. Kartläggning av de förtroendevalda som är borta helt ur produktionen har gjorts med avseende på att jämföra deras löner med den grupp de troligtvis skulle arbetat med om de varit kvar i produktionen. Lönen är justerad till snittet för den gruppen. För övriga förtroendevalda som har en frånvaro från produktionen har kartläggningen gjorts och där finns en spridning av lönen jämfört med snittet både uppåt och neråt. De som anser att deras lön ej är korrekt hanteras på samma sätt som övriga anställda. Förtroendevalda på mindre än 100 % är ej korrekt bedömda i sin ordinarie befattning.

5 Ansvarig för jämställdhetsarbetet inom klubben Totalansvarig är klubbordföranden som ansvarar för att jämställdhetsplanen beaktas och att uppsatta övergripande mål och åtgärder tas hänsyn till och uppnås. Ansvarig för nedbrytning av rubricerade mål är jämställdhetsansvarig. Klubbstyrelsens roll är att besluta om mål och strategier. Jämställdhetsansvarigs roll är att stämma av och följa upp jämställdhetsarbetet under året och att se till att planen är ett levande verktyg under verksamhetsåret. Denna plan revideras och följs upp av IFMetalls klubbstyrelse på klubbstyrelsens möte 23 maj Mårten Karlsson Ordförande Verkstadsklubben Atlas Copco Rock Drills AB Lars-Örjan Josefsson Jämställdhetsansvarig Verkstadsklubben Atlas Copco Rock Drills AB Örebro den

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Innehållsförteckning Syfte med jämställdhetsplanen... 2 Kommunens syn på jämställdhet och jämlikhet.... 2 Kommunens målsättning... 2 Arbetsförhållanden... 4

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2

Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2 Idrotts & Hälsocertifiering 0 - Det drogförebyggande arbetet 0.1 - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2 - Ökad jämställdhet och mångfald 0.3 - Ökad demokrati och delaktighet 0.4 - Höjd utbildningsnivå

Läs mer

Jämställda läkare. ett program från Sveriges läkarförbund

Jämställda läkare. ett program från Sveriges läkarförbund Jämställda läkare ett program från Sveriges läkarförbund 1 Innehåll Förord... 3 Jämställdhet och genusperspektiv... 4 Jämställdhetslagen... 4 Jämställdhet inom läkarkåren... 5 Kultur och värderingar...

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Jämställdhet på arbetsplatsen?

Jämställdhet på arbetsplatsen? Jämställdhet på arbetsplatsen? Jämställdhetsarbete för förtroendevalda 2 En jämställd arbetsplats handlar inte enbart om grundläggande respekt för kvinnors och mäns lika värde. Det handlar också om att

Läs mer

Lönekartläggning. En vägledning

Lönekartläggning. En vägledning Sidan 1 av 10 Lönekartläggning En vägledning I avtalsrörelsen 2007 för området branschavtal Energi beslöts att en partsgemensam kansligrupp skulle undersöka vilket material rörande lönekartläggning som

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015 DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald Policy, mål och fokusområden DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald En strategisk fråga

Läs mer

Idrottens jämställdhetsplan

Idrottens jämställdhetsplan Idrottens jämställdhetsplan 2005 STOCKHOLM JUNI 2005 ISBN 91-975766-2-X 9 789197 576628 INNEHÅLL Ordlista... 4 Inledning... 6 Hur ser det ut idag... 8 Det här vill idrottsrörelsen...10 Så här nås målen...

Läs mer

Lönekartläggning i Fastigo-företagen

Lönekartläggning i Fastigo-företagen Lönekartläggning i Fastigo-företagen www.fastigo.se Kvinnor och män har lika rätt i fråga om arbete, lön och andra anställningsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Löneskillnader som beror på

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 ) Datum Sida 2013-11-05 1 (10) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28, 95 Balansacertifierad 2013-10-18 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 Likabehandlingsplan 2015 Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 2 3 Strategi för lika villkor Grundtanken i jämlikhetsarbetet på Mälardalens högskola (MDH) är att det genomsyrar hela vardagslivet

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 JÄMSTÄLLDHETSPLAN Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 Inom idrottsrörelsen har det pågått ett medvetet jämställdhetsarbete sedan Riksidrottsförbundets (RF:s) stämma

Läs mer

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Inledning Västra Götalandsregionen liksom övriga Sverige har de senaste åren blivit alltmer mångkulturell. I dag är över 20 % av alla som bor i regionen

Läs mer