I IJ ~ Landstinget. PROTOKOLL Servicenämnden. Protokoll från Servicenämndens sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I IJ ~ Landstinget. PROTOKOLL Servicenämnden. Protokoll från Servicenämndens sammanträde"

Transkript

1 J ~ Landstinget DALARNA PROTOKOLL Servicenämnden Landstingsservice Sammanträde Sida 1 (11) Protokoll från Servicenämndens sammanträde Tid: kl Plats: Foajen vid restaurang Gastronomen, Falu lasarett Beslutande Elin Noren (S), Ordförande Sten G Johansson (V), 1 :e vice ordförande Christina Bröms (C), 2:e vice ordförande Sören Aspgren (S) Britt-Marie Essell (S) Birgitta Hiertner (M) Mathias Westin (C) för Pär Sixtensson (M) Föredragande Ulf Cristoffersson, Förvaltningschef Alexander Klein Storm, T f Personalchef Martin Ekberg, Ekonomichef Anders Roos, Utredare, 16 A, B Elisabeth Dahlstedt, huvudprojektledare 16 A Sekreterare Lena Wikström, Nämndsekreterare

2 Landstinget Dalarna Landstingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde Sida 2 (11) nnehållsförteckning nledning och protokollsjustering Justering av närvarolistan 14 Godkännande av dagordning 15 Protokollsjustering nformations- och anmälningsärenden nformation 4 17 Anmälan av delegeringsbeslut 9 18 övriga anmälningsärenden 9 Beslutsärenden Delårsbokslut FV 82, Tertial 2, Sammanträdesplan Servicenämnden Protokollsjustering... 11

3 Landstinget Dalarna Landstingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde Sida 3 (11) nledning och protokollsjustering 13 Justering av närvarolistan Servicenämndens beslut 1. Närvarolistan fastställs. 14 Godkännande av dagordning Servicenämndens beslut 1. Godkännande av föreliggande dagordning. 15 Protokollsjustering Servicenämndens beslut 1. Sten G. Johansson utses att jämte ordföranden justera protokollet. Ordföranden överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. Justering ska vara klar inom 14 dagar.

4 Landstinget Dalarna Landstingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde Sida 4 (11) nformations- och anmälningsärenden 16 nformation Servicenämndens beslut 1. nformationen antecknas till protokollet. nformation lämnas om: A. "Mer tid för patienten" Elisabeth Dahlstedt, huvudprojektledare är kontrakterad under ett år för att organisera projektet. Projektet handlar om 4 områden; Arbetsfördelning mellan yrkesgrupper, Administrationen, T Kommunikation/dokumentation samt Patientens egen medverkan. Visar bildspel och redovisar följande punkter kring projektet; Använda skattepengar effektivt - utveckla personalekonomin Kommittedirektiv - "Ur led är tiden" Aktiviteter i fler landsting - starta nationellt nätverk Aktiviteter på EU- nivå samarbete Region Dalarna Samarbete med flera projekt i Ltd - internt nätverk "Ur led är tiden" skriven av Göran Stiernstedt, är en rapport som är grunden till projektet och värd att läsa. Piloter; Geriatriken i Avesta, Primärvården i Falun (ev Norslunds vårdcentral), lnfektionskliniken i Falun, fler vill vara med! Arbetsgång för pilotförsök på vårdenheter Kartlägga arbetsfördelningen mellan medicin, administration och service Hur är de fördelade idag och hur ser det ut i ett patientperspektiv? Kartlägga och föreslå personalmix för patientens bästa Prioritera blad krav på dokumentation och utvecklanya rutiner Kartlägga hur T-verktyg används och kan effektivisera och underlätta det dagliga arbetet Öka användningen av e-tjänster för egenvård inkluderande digital information på skärmar och anmälan i reception nom dessa områden: Lämna förslag till förändringar, förbättringar och ge exempel på förbättringsmöjligheter.

5 Landstinget Dalarna Landstingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde Sida 5 (11) Arbetsmetod Hållbart förändringsarbete sker inifrån personalgruppen Medverka i APT - Vilken roll har jag i Landstinget dalarna? - Hur kan vårt team arbeta med ett tydligare patientperspektiv? Vaska fram bra förslag till piloten Aktivitetsplan med stöd frånledningen. Resurser!? Genomförande med stöd från projektet Återkoppling till personal och ledning Piloterna genomförs under vintern, om ca ett år sker en utvärdering av projektet. Projektgruppsmötena startar måndag 29/9 och planeras genomföras varannan vecka. Administration, service och medicin 1. Definiera varje område i olika vårdmoment 2. Beskriv vad varje yrkeskategori ska göra 3. Övriga arbetsuppgifter fördelas på det personalekonomiska bästa sättet 4. Nya yrkeskategorier Se informationen som helhet i bilaga 16 A B. VERKSAMHET "Mer tid för patienten" - FM-koncept Projektdirektiven för projektet "Mer tid för patienten" har beslutats av Landstingsdirektören. Huvudprojektledaren för det förvaltnings-övergripande projektet är rekryterad. Projektet som helhet är ännu inte konstituerat fullt ut, exempelvis saknas delprojektledare för den medicinska delen. Landstingsservice uppdrag i projektet är att undersöka möjligheterna att utföra vårdnära servicetjänster (VNS) i vården och att utreda förutsättningarna för att implementera ett Facility Management koncept. Delprojektledare för servicedelen i projektet är utsedd i Anders Roos. Landstingsservice fortsätter förberedelserna inför projektets uppstart genom att omvärldsbevaka med andra landsting, göra studiebesök och anordna utbildningsdag i Facility Management för förvaltningens samtliga chefer.

6 Landstinget Dalarna Landstingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde Sida 6 (11) Logistik På uppdrag av Servicerådet pågår i dagsläget planeringen av en genomlysning och översyn av den inre vaktmästerifunktionen i ett länsperspektiv. Huvudsyftet är att kartlägga och utveckla logistikprocessen i ett helhetsflöde; d.v.s. delarna yttre transport, kajhantering och inre vaktmästeri. Som ett led i de ökade kraven kring logistikfrågorna har Landstingsservice rekryterat en logistikchef fr.o.m. september månad. För att lyckas med uppdraget krävs en nära samverkan mellan Landstingsservice och våra kunder; övriga förvaltningar inom koncernen. Uppdraget startar under oktober månad med stöttning av en extern logistikkonsult. Skid-VM Landstingsservice har påbörjat förberedelserna inför stundande Skid-VM Evenemanget kommer exempelvis påverka våra tjänster och uppdrag inom parkering, bevakning och logistiskt in- och utflöde av gods till våra sjukhus. Landstingsservice har utsett en huvudansvarig för att ansvara och samordna den operativa delen för våra servicetjänster i ett länsperspektiv. dagsläget görs bedömningen att Landstingsservice belastas med en merkostnad för evenemanget på mellan 0,5-1,0 Mkr. Kostutredning Ludvika lasarett (Anders Roas) Dnr LD14/02832 På uppdrag av Servicerådet har Landstingsservice genomfört en utredning om förutsättningarna för egen kostproduktion på Ludvika lasarett. Huvudsyftet med utredningen är att nuvarande kostförsörjning genom att transportera mat från produktionsköket i Mora till Ludvika bedöms som alltför kostsam. Rapporten visar att alternativet med egen kostproduktion på Ludvika lasarett inte är ekonomisk lönsam på kort sikt, däremot i ett längre tidsperspektiv kan ekonomiska kostnadsbesparingar förväntas. Omcertifiering Se rapporten som helhet i bilaga 16 B Landstingsservice är sedan tidigare kvalitetscertifierad enligt SO 9001 och miljöcertifierad enligt SO Under senaste året har ett stort arbete genomförts med att processkartlägga vår verksamhet som ett led i att utveckla ledningssystemet digitalt. Under september månad genomfördes en omfattande omcertifiering genom en extern revision av förvaltningens kvalitets- och miljöledningssystem. Revisonen visade på ett bra resultat och fortsatt certifiering rekommenderas.

7 Landstinget Dalarna Landstingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde Sida 7 (11) C. PERSONAL (Alexander Klein Storm) Sjukfrånvaron Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen är 7,2 % för perioden januariaugusti 2014, korttidsfrånvaron är 2,9 %. Under motsvarande period föregående år var den totala sjukfrånvaron 6,6 % och korttidssjukfrånvaron var 2,9 %. Sjukfrånvarotalen kan delvis härröras till vissa enskilda verksamheter, såsom Verksamhetsservice. Det finns dock stora skillnader inom förvaltningen, vissa verksamheter har en låg sjukfrånvaro medan andra grupper har en total sjukfrånvaro på ca %. Den höga sjukfrånvaron kan även härröras till ett tiotal långtidssjukskrivna arbetstagare. Det proaktiva arbetet med att försöka minska sjukfrånvaron genom tidigt insatt rehabiliteringsplanering fortgår inom förvaltningen. Redovisas kartläggning av sjukfrånvaron i Landstingsservice se bilaga 16 C Bemanning Bemanningen har ökat med ca 20 stycken faktiska årsarbetare ifrån 2013 till 2014 för samma period. Detta beror delvis på de utökade städuppdragen Landstingsservice har fått i samband med driften av Dahlska huset, utökad bemanningen inom materielförsörjningsenheten Falun, övertagandet av kostförsörjningen i Ludvika och cafe Oasen i Säter. Tillsammans med utökade uppdrag på andra orter i länet, tillsättningar efter pensionsavgångar, konverteringar av visstidsanställningar och rätten till heltid, påverkar detta förvaltningens bemanning i stigande riktning. Utöver ovanstående så har flertalet utannonserade tjänster tillsatts inom förvaltningen; Landstingsservice har fått en ny Förvaltningschef i Ulf Cristoffersson, en ny Logistikchef i Erland Grundberg och en ny Trädgårdsmästare i Henric Larsson. Gällande rekryteringen av en ny Förvaltningssekreterare så har en andra omgång påbörjats.

8 Landstinget Dalarna Landstingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde Sida 8 (11) D. EKONOM (Martin Ekberg) Budgetberedning Den 24:e september genomfördes det andra beredningsmötet inför 2015 års budget. Närvarande från Central förvaltning var Peter Hansson, ekonomidirektör, Eva-Britt Jansson, budgetchef och Landstingsservice representerades av Ulf Cristoffersson, förvaltningschef och Martin Ekberg, ekonomichef. Under mötet avrapporterades det verksamhetsmässiga och ekonomiska nuläget. Diskussioner fördes kring de ekonomiska budgetförutsättningar som gäller inför verksamhetsåret De centrala budgetdirektiven för Landstingsservices inför verksamhetsåret 2015 är hämtade från finansplanen ( ) och anges nedan i punktform: Avkastningskrav 3,0 Mkr ntern prisuppräkning mot Hälso- och sjukvården och övriga förvaltningar inom Landstinget Dalarna 2,45 %. Löneutveckling +2,8 % nternränta 3,2 % Arbetsgivaravgifter 43,63 % lnvesteringsram 2,6 Mkr Budgetprocessen Som ett led i ett processorienterat arbetssätt har ekonomienheten även 2014 genomfört en halvdagsutbildnings för samtliga chefer inom förvaltningen under en chefsutvecklingsdag. Utbildningens syfte var att repetera processens olika delar och presentera nya förändringar som implementeras i årets budgetprocess. Målet är att uppnå en framgångsrik budgetprocess där förvaltningen kan bygga en så verklighetsbaserad budget som möjligt. Processbilderna som var utgångspunkten under utbildningsdagen biläggs. Se budgetprocessen som helhet i bilaga 16 D

9 Landstinget Dalarna Landstingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde Sida 9 (11) 17 Anmälan av delegeringsbeslut Servicenämndens beslut. 1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Landstingsstyrelsen 114/2011 och Servicenämnden 67/2011 fattade beslut. - Av förvaltningschefen fattade beslut. a) överenskommelse om uppdrag till Logistema angående nre Servicelogistik, Landstinget Dalarna Dnr LD14/ Övriga anmälningsärenden Servicenämndens beslut. 1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. a) Protokollsutdrag fullmäktige Budget 2015, Finansplan Dnr LD14/ Politisk organisation kommande mandatperiod Dnr LD14/01455

10 Landstinget Dalarna Protokoll Servicenämnden Landstingsservice Sammanträde Sida 10 ( 11) Besluts ärenden 19 Delårsbokslut FV 82, Tertial 2, 2014 Diarienummer LD14/01332 Servicenämndens beslut 1. Godkänna redovisat delårsbokslut för tertial överlämna delårsbokslutet till landstingsstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Det ekonomiska resultatet efter 2014 års andra tertial uppgår till +4,2 Mkr. Under året har Landstingsservice fått flera nya uppdrag och efterfrågan på våra servicetjänster är hög. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Delårsbokslut FV 82, Tertial 2, Sammanträdesplan Servicenämnden 2015 Diarienummer LD14/02457 Servicenämndens beslut 1. Fastställa sammanträdesplanen för 2015 enligt förslag. Sammanfattning av ärendet Vid mötet presenteras förslag till sammanträdesplan för Servicenämndens möten Sammanträdesdatum (kl 10-16) Fredag 13 februari Tisdag 3 mars (lntroduktionsdag) Onsdag 27 maj Onsdag 30 september Onsdag 9 december Ordförandeberedning (kl 9-11) Torsdag 5 februari Torsdag 21 maj Torsdag 17 september Torsdag 26 november ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag

11 Landstinget Dalarna Landstingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde Sida11(11) Protokollsjustering Vid protokollet Lena Wikström Sekreterare Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida r201v---/0-{):3 Ans lagstid: oleua Zf;;{uf~ Nämndadministratör

12 Mer tid för patienten Använda skattepengar effektivt utveckla personalekonomin Kommittédirektiv Ur led är tiden Aktiviteter i fler landsting - starta nationellt nätverk Aktiviteter på EU-nivå samarbete Region Dalarna Samarbete med flera projekt i LtD internt nätverk

13 MBA Styrgrupp Referensgrupp patienter experter Nätverk nternt LtD Nationellt Regionalt/EU HP ntressenter Region Dalarna Kommunen DPV DPA DPS Projektmedarbetare: T, Ekonomi, HR, Administration, Kommunikation Projektmedarbetare En representant per yrkesgrupp och pilotenhet Ledningen på pilotenheten

14 Arbetsgång för pilotförsök på vårdenheter Kartlägga arbetsfördelningen mellan medicin, administration och service Hur är de fördelade idag och hur ser det ut i ett patientperspektiv? Kartlägga och föreslå personalmix för patientens bästa Prioritera bland krav på dokumentation och utveckla nya rutiner Kartlägga hur T-verktyg används och kan effektivisera och underlätta det dagliga arbetet. Öka användningen av e-tjänster för egenvård inkluderande digital information på skärmar och anmälan i reception nom dessa områden: lämna förslag till förändringar, förbättringar och ge exempel på förbättringsmöjligheter

15 Arbetsmetod Hållbart förändringsarbete sker inifrån personalgruppen Medverka i APT - Vilken roll har jag i Landstinget Dalarna? - Hur kan vårt team arbeta med ett tydligare patientperspektiv? Vaska fram bra förslag till piloten Aktivitetsplan med stöd från ledningen. Resurser!? Genomförande med stöd från projektet Återkoppling till personal och ledning

16 Gemensam värdegrund arbetsgivare/arbetstagare patient/personal

17 administration, service och medicin 1 Definiera varje område i olika vårdmoment 2 Beskriv vad varje yrkeskategori ska göra 3 Övriga arbetsuppgifter fördelas på det personalekonomiska bästa sättet 4 Nya yrkeskategorier

18 Definiera arbetsuppgifter som administration, service eller medicinskt arbete Administration Service Medicinskt arbete HR Kommunikation T Ekonomi

19 Administration Resursplanering Statistikunderlag Patientdokumentation HR

20 Service Förråd Städ Kost Transporter

21 Medicinskt arbete Omvårdnad Medicinsk expertis Medicinsk behandling Rehabilitering

22 Omvårdnad Enklare medicinsk behandling Näringsintag Personlig hygien

23 dag arbetsfördelning Mer tid för patienten Sjuksköterskor Sjukgymnaster Läkare Undersköterskor Medicinska sekreterare Medicinskt arbete Administration Undersköterskor Sjuksköterskor Läkare Sjukgymnaster Medicinska sekreterare Klinikassistenter Service Vårdnära service

24 1. Bemanning Rätt person på rätt plats i rätt tid 2. Yrkesgruppsförändringar/kompetensförskjutningar Fler medicinska sekreterare med differentierade arbetsuppgifter (klinikassistenter?) Vårdnära servicepersonal 3. Styra rekryteringarna dit där de bäst behövs Strategisk personalpolitik Ta fram baskrav för nyrekryteringar 4. Mjuka faktorer och incitament Utvecklingsmöjligheter, yrkesstolthet, attraktiv arbetsgivare, stärkt varumärke för Landstinget Dalarna Ledningsstöd under pilot och fortsatt implementering

25 Fyra förbättringsområden för att frigöra vårdtid enligt Ur led är tiden Exempel på grov plan VC: 1. T-stöd - Kartläggning för bästa användning av systemen - Digital skyltning i väntrum 2. Administration - Register och överföring mellan personer och avdelningar, mellan primärvård och klinik. Dubbel journalföring och pappersbrev och elektronisk fil. - Medicinska sekreterare som chef - Medicinska sekreterare mer ansvar och mer tid fler? Hur många? Kvittas mot läkartid? 3. Arbetsfördelning - Ej läkare i första linjen - Förbättrad telefonfiltrering och sortering - Förrådshantering 4. Optimerad verksamhet utifrån patientens behov - Dietister och sjukgymnaster, terapeuter - Livsstilsmottagning. Modell Svärdsjö - De 20 mest frekventa patienterna uppsöks och får stöd med kontakterna med Landstinget - Multisjuka handlingsplan - Schemaläggning enligt patientens behov Försök inom primärvården Falun att följa upp: - Kapillärprovtagning Waran - Väntetider diabetes och nya rutiner för kontroller och återbesök - Psykosocialt. Flödesschema för depression

26 Motivation för innovation - innovationssystem nitieras: nifrån organisationen Utvecklas kring: praktiska problem Drivs av: Uppmuntran Mäts i: Delaktighet och Förbättringsarbete: Kontinuerligt engagemang från hela innovationsnätverket Långsiktig effekt: Mer än 3 år Kulturförändring: 7-10 år Expert- och chefsstyrt Modeller och teorier Lönsamhetsmål, lagkrav Produktivitet, effektivitet Skilt från det dagliga arbetet Projektform Snabb effekt

27 Yrkesgrupp - utveckling Administration Arbetsuppgift/% av veckan Service Arbetsuppgift/% av veckan Medicinskt arbete Arbetsuppgift/% av veckan Undersköterskor Ökat Minskat Ökat Sköterskor Minskat Minskat Ökat Läkare Minskat Minskat Ökat Med sekreterare Ökat Ökat Ökat Sjukgymnaster Minskat Minskat Ökat Avdelningschefer Planering och organisation Nya yrkesgrupper Avancerade medicinska sekreterare (klinikassistenter) Kodning, journaler, kontakt HR Vårdnära servicepersonal Ökat städ, transporter, kost, närförråd etc. Patientdokumentation

28 + Medicinsk process/prestationer = Produktivitet Resurser + Resultat = Effektivitet Hur mäta? Vad?

29 Stöd från linjeorganisationen centralt Omvärldsanalys och expertkunskap inom respektive område Aktiviteter och deltagande i projektet som följer verksamhetsmålen för långsiktig effekt Projektstöd Aktivitet/kompetens Effekt i verksamheten Personal resursplanering, uppföljning: personalekonomi och kompetens utbildning, rekryteringskrav nya yrkeskategorier Attraktiv arbetsgivare nformation informera, kommunicera från ett holistiskt perspektiv med modern mediateknik Varumärket Landstinget Dalarna Ekonomi faktaunderlag, nyckeltal, rapporter och sammanställning Produktivitet Administration samordning och dokumentation Kvalitetssäkring T funktionalitet T- verktyg för personal och patienter Effektivitet

30

31 UTREDNNGSRAPPORT PRODUKTONSKÖK LUDVKA LASARETT LANDSTNGSSERVCE UTREDNNGSRAPPORT PRODUKTONSÖK LUDVKA LASARETT ANDERS ROOS, BRGT PALLN, J-0 DEGNER JOHANNA NKLASSON, MARE AUGUSTSSON & MARTN EKBERG UTREDNNGSRAPPORT.. PRODUKTONSKOK LUDVKA LASARETT

32 BAKGRUND & NULÄGESBESKRVNNG Kostförsörjningen för Ludvika lasarett har historiskt sett skett med leveranser från ett produktionskök på lasarettet. ett gemensamt ägt AB tillsammans med Ludvika kommun och Eurest AB levererades hela kostförsörjningen till lasarettet fram till januari 2013 från detta kök. Vid en gemensam upphandling tillsammans med Ludvika kommun konstaterade vi att vid utgången av år 2012 hade inga anbud lagts på kostförsörjningen för lasarettet. Av flera olika anledningar lades därför Dala Måltidsservice AB ned och Landstingsservice fick i uppdrag trygga kostförsörjningen på lasarettet. Olika alternativa lösningar söktes bland annat genom samarbete med närstående kommuner och privata intressenter men inget av dessa alternativ kunde av olika skäl genomföras. Eftersom Ludvika kommun köper sina matleveranser till äldreboendet från extern part har dom bara matproduktion i egen regi kvar till skolorna. Dessa producerar mat endast fem dagar i veckan så även detta alternativ var ej genomförbart. Lösningen blev att via Kostnämndens produktionskök Arom i Mora leverera kyld mat till Ludvika lasarett tre gånger i veckan. För att detta i praktiken skulle kunna fungera tillskapades ett mottagningskök i Ludvika som i dagsläget drivs och bemannas av Landstingsservice. Livsmedel till produktionsköket och även ut till kunderna på lasarettet levereras från vårt eget produktionskök i Falun och samtransporteras med leveranser till och från Mora. Alternativet med leveranser från Mora fungerar i dagsläget väl och kunderna är nöjda med leveranserna. Dock konstateras att priset för måltiderna är oacceptabelt högt. Från Servicerådet har önskemål framförts att finna andra alternativa lösningar. Förfrågan riktades till Västmanlands läns landsting om deras produktionskök i Västerås skulle kunna leverera mat och övriga livsmedel till Ludvika lasarett. Ett alternativ framtogs där kyld mat från deras produktionskök i Västerås skulle levereras till Ludvika ske och även leveranser av livsmedel skulle kunna lösas därifrån. Praktiskt skulle detta alternativ fungera på ungefär motsvarande sätt som sker idag. VLL offererade detta men vid en kostnadsjämförelse med nuvarande alternativ kunde konstateras att leveranser från VLL skulle bli än mer kostsamt. Vid diskussioner och analys i Servicerådet framlades önskemål om att titta på ett alternativ där vi undersöker möjligheten att övergå från att vara ett mottagningskök vid Ludvika lasarett och att i stället producera maten vid ett eget produktionskök vid lasarettet. LANDSTNGSSERVCE PRODUKTONSKÖK LUDVKA LASARET

33 PRAKTSKA FÖRUTSÄTTNNGAR Lokalmässigt måste ytterligare lokalyta tillskapas. Runt vårt nuvarande mottagningskök finns vissa utrymmen att tillgå. Stora anpassningar och ombyggnationer krävs men ytan skulle räcka för att iordningställa ett produktionskök. Ombyggnation Kontakt har tagits med lokalplanerare och Landstingsfastigheter som framtagit förslag och kostnadsuppskattning för lokalanpassningen. Storleksordningen uppgår ombyggnationen och anpassningen till c:a 2 miljoner kronor. Se bilaga 1. nvesteringar Ytterligare inventarier behöver anskaffas för att kunna tillaga mat vid köket. De enskilt största investeringar avser två kokgrytor samt vagnar som skall användas till leverans ut till avdelningarna. Tillkommer även en del mindre maskiner samt kyl och frysar. Hopsummerat uppgår dessa investeringar till kronor. Se bilaga 2. Personal Produktionsköket skall kunna leverera cirka 80 måltider sju dagar i veckan till vårdavdelningarna. Till detta tillkommer behovet av specialkoster. Transporter, servering och disk skall skötas av kökets personal. Dessutom skall leveranser av 50 stycken luncher fem dagar i veckan ske till Cafe hörnan. Köket behöver därför förstärkas personalmässigt med en tjänst. Erforderlig kompetens finns i organisation för att driva ett produktionskök. Transporter Råvaror och livsmedel till produktionsköket och vårdavdelningarna m.fl. måste ske från produktionsköket i Falun på grund av lokalbrist i Ludvika. Resultatet av denna förändringar är att vi inte behöver köra från Mora till Ludvika som idag görs tre gånger per vecka. Vi måste dock köra från Falun till Ludvika samma antal gånger som tidigare och uppskattningsvis uppgår kostnaden till 300 tkr. När planerade inköp av större bilar gjorts kommer kostnaden att kunna reduceras ytterligare då samtransporter då kan göras på ett effektivare sätt. Se bilaga 3. Miljökontoret Vid telefonkontakt med Miljökontoret i Ludvika kommun har ett positivt besked lämnats för en ombyggnation. En formell anmälan skall göras om ombyggnationen blir beslutad. LANDSTNGSSERVCE PRODUKTONSKÖK LUDVKA LASARET

34 KALKYL nedanstående kalkyl redovisas en kostnadsjämförelse mellan kostnadsförsörjningsalternativen 1) Produktion vid Aromköket på Mora lasarett och 2) Eget produktionskök på Ludvika lasarett. EKONOMSKA EFFEKTER AV KOSTFÖRSÖRJNNGSAL TERNATV LUDVKA LASARETT Alt 1: Landstinget Dalarna Prod.kök Mora Grund pris måltider Aromköket 45 kr (inkl dessert) Driftkostnad matt.kök Ludvika inkl personal (Varav ombyggnads tillägg kr, upphör 2018) Transporter Falun-Mora-Ludvika Administration Portionspris egen regi Alt 2: Landstinget Dalarna prod.kök Ludvika Livsmedelskostnad 17 kr (inkl dessert) Driftkostnad prod.kök Ludvika inkl personal (Varav ombyggnads tillägg 350 ooo kr, upphör 2018) Ombyggnadstillägg, upphör 2020 Hyreshöjning pga utökad area Transporter Falun-Ludvika Höjd samkostnad Kostnämnden Administration Portionspris ecien recii Portionspris ei:ien rei:ii Portionspris egen regi kr kr 127 kr 109 kr Beräkningsförutsättningar Livsmedelskostn Ludv.kök Aromköket 17 kr 45 kr Antal portioner (40 platser, 100% beläggning) Mora Ludvika LANDSTNGSSERVCE PRODUKTONSKÖK LUDVKA LASARET

35 SWOT-ANALYSER LANDSTNGSSERVCE PRODUKTONSKÖK LUDVKA LASARET '

36 SLUTSATSER Det är stora investeringar som krävs för få antal portioner som ska produceras. På sikt görs bedömningen att kostnaden för måltider sänks om ombyggnation sker till ett produktionskök. Bedömningen är att de ekonomiska effekterna ej uppnås förrän efter fem till sex år. nvesteringar i ett ombyggt produktionskök medför att hyreskostnaden inklusive ombyggnadstillägg ökar under en längre hyresperiod. dagsläget erhåller Ludvika kommun kostleveranser till sitt äldreboende från Sodexo som levererar kyld mat från Stockholm. Ett alternativ till ovanstående slutsats kan vara att göra en upphandling på kyld mat till Ludvika lasarett. Möjligen kan anbud inkomma från Sodexo som redan finns i området. LANDSTNGSSERVCE PRODUKTONSKÖK LUDVKA LASARET

37 r21~a/ /b' c SJUKFRÅNVAROKARTLÄGGNNG LsD Nuläget ~ 13 kostnadsställen inom förvaltningen möter inte målet {5%} för total sjukfrånvaro. ~ 12 kst har kartlagts i denna sammanställning. ~ 5 av dessa kst möter inte heller målet för korttidsfrånvaron {3J2%}. ~ Kartläggningen indelad områdesvis. ~ K = Kvinnor; M = Män HR-Avdelningen ~ Landstingsservice

38 0 SJUKFRANVAROKARTLAGGNNG LsD Norra Området Städ Team 1 Mora - Total frånvaro: 10% - K frånvaro totalt: 82% (28/31) - K: 51-65år står för 58% Transport Team 2 Mora - Total frånvaro: 12,5% - K frånvaro totalt: 74% (4/10) - K: 51-65år står för 100% HR-Avdelningen rl/' Landstingsservice

39 SJUKFRÅNVAROKARTLÄGGNNG LsD Mellersta Området Städ Team 1 - Total frånvaro: 11,4% - korttid 4,2% - K frånvaro totalt: 100% (37 /37) - K: 51-65år står för 44% Städ Team 2 - Total frånvaro: 5,5% - korttid 3,4% - K frånvaro totalt: 46% (34/43) - K: 18-29år står för 48% HR-Avdelningen -,- Landstingsservice

40 SJUKFRÅNVAROKARTLÄGGNNG LsD Forts. Mellersta Området Transport Team 3 - Total frånvaro: 10,6% - korttid 3, 7% - M frånvaro totalt: 10,4% (26/27) - M: 30-SOår står för 61% Yttre Skötsel - Total frånvaro: 12, 7% - K frånvaro totalt: 91% (3/6) - K: 51-65år står för 89% HR-Avdelningen..l" Landstingsservice

41 0 SJUKFRANVAROKARTLAGGNNG LsD Forts. Mellersta Området Kostservice Produktionsköket Falun - Total frånvaro: 6, 7% - korttid 3,6% - K frånvaro totalt: 80% (20/28) - K: 30-SOår står för 61% HR-Avdelningen.,//- Landstingsservice

42 SJUKFRÅNVAROKARTLÄGGNNG LsD Södra Området Städ Team Borlänge - Total frånvaro: 8,6% - K frånvaro totalt: 42% (11/12) - K: 30-SOår står för 85% Transport Team Säter - Total frånvaro: 11,2% - M frånvaro totalt: 72% (2/3) - M: 51-65år står för 100% HR-Avdelningen.,//- Landstingsservice

43 SJUKFRÅNVAROKARTLÄGGNNG LsD Forts. Södra Området Transport Team Avesta - Total frånvaro: 23% - M frånvaro totalt: 67% {4/8) - M: 51-65år står för 54% Städ Team Avesta - Total frånvaro: 7,3% - korttid 4,6% - K frånvaro totalt: 100% {12/12) - K: 51-65år står för 59% HR-Avdelningen ~ Landstingsservice

44 SJUKFRÅNVAROKARTLÄGGNNG LsD Forts. Södra Området Tvättservice Fredriksberg - Total frånvaro: 8,5% - K frånvaro totalt: 69% (16/28) - K: 51-65år står för 82% HR-Avdelningen ~ Landstingsservice

45 SJUKFRÅNVAROKARTLÄGGNNG LsD Sammanfattning (baserad på de kst som kartlagts) ~ På 75% {9/12} av kst så har kvinnorna majoriteten av sjukfrånvaron. ~ På 66% {6/9} av dessa kst så står åldersintervallet 51-65år för majoriteten av kvinnornas sjukfrånvaro. ~ På dessa 9 kst har befattningen städerska högst frånvaro - 66% {6/9)/ vaktmästare 22% {2/9} och kock står för 11% (1/9). ~Åldersintervallet 51-65år står för majoriteten 66% {2/3)/ av männens sjukfrånvaro. ~ Befattningen vaktmästare står för 100% av männens frånvaro {3/3} HR-Avdelningen -r/' Landstingsservice

46 SJUKFRÅNVAROKARTLÄGGNNG LsD Hur minskar vi f rånvaran?./ Avstämning vid 5 frånvarotillfällen - oroande frånvaromönster../ Tidigt insatta åtgärder; aktiva chefer - nära samarbete med HR../ Arbetsanpassning - tekniska lösningar../ Samarbete med och experthjälp av LD PersonalRehab../ Samarbete med företagshälsovården: - Ergonomer - Psykologer - Läkare & Sjukgymnaster HR-Avdelningen.,//- Landstingsservice

47 0 SJUKFRANVAROKARTLAGGNNG LsD Frågor? Funderingar? HR-Avdelningen ~ Landstingsservice

48 c > -0-0 Avtal ~ Budget )> Attest r)/~/4/ /6'LJ» Ekonomisk uppföljning > > Politiken >- Dialogdagar Påverkande omvärldsfaktorer ) Ledning LsD )- Nämnderna äskar till LS Dåtid, nutid, framtid Mars April Jan Nov/dec Nov Definitivsättning i Raindance -< Politisk nämnd budget fastställs Central. samverkan Beredning ~ Facken HK Tjänstemannaberedning budget April Nov Lokal samverkan Facken Politiken, LS Förslag till Landstingsplan och finans an Maj Nov Slutgiltig budgetutkast Verksamhet Politiken, LF Landstingsplan Juni Okt Budgetdagar Ledningsgruppen LsD Politiken, LF Finansplan Juni Okt Utkast definitivbudget LsD Ekonomi Aug Sep Sep Sep LsD:s interna budgetprocess Personalbudget OH budget Tjänstemannaberedning budget ;u r CD 0.. ::J ::J co A

49 LANDSTNGSSERVCE - BUDGETPROCESSEN TDPLAN BRYTDAG RA N DANCE Onsdag 3/9 y, : Budgetens : : utgångspunkt är : : utfall period 8 inkl.j : l ev. uppräkningar. -...,~ ~.., ~ H Budgetberedning HK : Centrala direktiv : Avkastningskrav ' L l EA-ENHETEN LÄGGER UT RESPEKTVE NTÄKTSBUDGET PÅ KOSTNADSSTÄLLE NVÅ H UNDER G :\1. VS\1. Planering. Fredag 12/9 y, : Kostnadsställe- : : ansvarig analyserar : l upplagd : intäktsbudget på G. y, : Kostnadsställeansvarig : : lägger intäktsbudget : : för kommande : l verksamhetsår med j stöd av EA. -- -~--..._. - RAPPORTERNG NTERN HANDEL Måndag 15/9 y, : Alla budgeterade, : : landstingsinterna : intäkter registreras 1 centralt l.~----~ ~ , : Avstämning ' landstingsinterna 1 j transaktioner L-~ J H NMATNNG/NLÄSNNG NTÄKTSBUDGET OCH BERÄKNNG KAPTALKOSTNADER Onsdag 24/9... :- -1rirTiätnin-g/lr11äsni-ng- -, : av intäktsbudgeten i Raindance budgetmodul av respektive verksamhetsekonom. y, : EA beräknar : kapitalkostnaderna, enligt den : investeringsplan somj ' L ~~lu~s ~~~ras _ ~ EA-ENHETEN LÄGGER UT RESPEKTVE KOSTNADSBUDGET PÅ KOSTNADSSTÄLLEN VÅ UNDER G :\1. VS\1. PlaAering. Tisdag 8/ ~ , : Kostnadsställe- : ansvariga analyserar : upplagd budget på G... 1-Kostnäassl:alTe-a-nsvärTg - ~ : lägger budget för : : personalkostnader med : stöd av HR, samt budgeterar övriga l ; driftskostnader med stöd.i L-- _a\l,.få_ - - j Verksamhet: Ekonomienheten Ansvarig: Ekonomichef Datum: SLUTGLTG BUDGET FRÅN KOSTNADS- STÄLLEANSVARG ÄR FÄRDGSTÄLLD Måndag 20/10 "' ~ , : EA lägger in justerad! OH. i, : nmatning/nläsning i Raindance budgetmodul av respektive verksamhetsekonom. UTKAST DEFNTV- BUDGET 2014 Tisdag 28/10..., , : En komplett totalbudget för förvaltningen finns nu att tillgå. H BUDGETDAGAR LEDNNGSGRUPPEN Onsdag 29-30/10..., ~ : Analys och ev., : justeringar beslutas av : : LGR i samband med VP- och budgetdagar. L f--+ LOKAL SAMVERKAN Torsdag 31/10 - Fredag 5/12..., ~ ' Presentation av ' respektive om rådesbudget. CENTRAL SAMVERKAN DEFNTVBUDGET KLAR Måndag 8/12 +, : praktiken skall ' : budgeten för : verksamhetsåret 2015 L_ -- -~-a~~-klar. BUDGET FASTSTÄLLS NÄMNDERNA NFK Torsdag 11/12 SN Onsdag 10/ ~ , : Budgeten läggs fram : och presenteras av! L -- Ekonomichefen. OBSERVERA ATT DATUMANGVELSERNA ÄR SLUTDATUM FÖR REPEKTVE AKTVTET BUDGETPROCESSEN FÖLJS KONTNUERLGT UPP OCH STÄMS AV LANDSTNGSSERVCE CENTRALA LEDNNGSGRUPP f-+ DEFNTVSÄTTNNG RANDANCE Fredag 30/ , EA-enheten meddelar HK att : driftsätta inläst ' budget för LsD och NFK EA-ENHETEN Budgetprocessen 2015 tidplan 1.0

50 J ~ Landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Servicenämnden Landstingsservice Datum Sida 1 ( 1) LSD Förvaltningsledning/stab Dnr LD14/01332 Uppdnr 858 Ärende 19 a Delårsbokslut FV 82, Tertial 2, 2014 Ordförandens förslag 1. Godkänna redovisat delårsbokslut för tertial Överlämna delårsbokslutet till landstingsstyrelsen. Sammanfattning Det ekonomiska resultatet efter 2014 års andra tertial uppgår till +4,2 Mkr. Under året har Landstingsservice fått flera nya uppdrag och efterfrågan på våra servicetjänster är hög. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Delårsbokslut FV 82, Tertial 2, 2014 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Det positiva resultatet på 4,2 Mkr beror inte bara på att intäktssidan ökat utan att förvaltningen också varit framgångsrik i arbetet med kostnadsminskningar. Detta är en effekt av en väl utvecklad kostnadsmedvetenhet och generell återhållsamhet. Prognosen för 2014 års resultat höjs till 3, 1 Mkr. Förvaltningens avkastningskrav och resultatmål på 2,0 Mkr vid årets slut ser i dagsläget ut att kunna uppfyllas men vi vet av erfarenhet att tertial tre är en ekonomisk svag period. Ekonomi och finansiering Utfallet efter delårsbokslutet tertial 2 ligger till grund för budgetarbetet för verksamhetsåret Samverkan med fackliga organisationer Delårsbokslutet redovisas i central samverkan. Postadress Falun Uppföljning Sker enligt Landstingsservice ekonomiska uppföljningsprocess. Patientperspektiv, Miljö, Likabehandling, Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö..., \ Besöksadress Söderbaumsväg 5 Falun Kontakt Org.nr: i Handläggare Ekberg Martin Ekonomichef m ~

51 Servicenämnden Landstingsservice Måluppföljning Uppdrag från Landstingsplanen 2014 Tillhandahålla och utveckla sjukvårdsspecifik service, som tar sin utgångspunkt i respekt för patienterna Systematiskt utvärdera och ansvara för den för koncernen mest effektiva driftsformen. Verksamheten ska drivas resurs- och miljöeffektivt, energisnålt samt tillhandahålla god kvalitet och service. mål uppfyllt mål delvis uppfyllt mål ej uppfyllt Mäluppfyllclsc Prognos Målen för Landstingsservice verksamhet utifrån Landstingsplanen har till stora delar uppfyllts under årets två första tertial. Aktiviteter som pågår för att utveckla den sjukvårdsspecifika servicen är att Landstingsservice planerar för att implementera vårdnära servicetjänster inom ramen för projektet "Mer tid för patienten". Materiel- och textilförsörjningen har också utökats på Falu lasarett. Ansvaret ftir driftsformen av våra servicetjänster utvärderas kontinuerligt genom benchmarking och andra utredningsberäkningar. Landstingsservice har exempelvis återtagit kostförsörjningen på Ludvika lasarett i egen regi, insourcat transportuppdrag till vår egen förvaltning och en översyn av den egna bevakningsverksamheten pågår. Att det tredje övergripande målet är uppfyllt får förvaltningen bekräftelse på genom fortsatt SO-certifiering inom både miljö och kvalitet efter extern revision. Personal Målet för den totala sjukfrånvaron för Landstingsservice är under ,0%. Utfallet efter årets två första tertial är 7,2% vilket innebär att målet vid årets slut med stor sannolikhet inte kommer uppfyllas. Målet är högt satt utifrån de befattningar som finns inom förvaltningen, medelåldern på våra medarbetare samt de arbetsuppgifter som utförs. Förvaltningen fortsätter att sträva emot att nå detta mål genom tidig kartläggning av korttidssjukfrånvaron (5 frånvarotillfällen) och ett proaktivt rehabiliteringsarbete. Nöjdmedarbetarindex (NM) för Landstingsservice uppgick vid senaste mätningen (2012) till 76%, målet var 75%. Ekonomi Under 2014 har Landstingsservice ett avkastningskrav på 2,0 Mkr. Resultatet för Landstingsservice efter årets två första tertial uppgår till +4,2 Mkr. Resultatindexet uppgår till 1,02. Det innebär att förvaltningens ekonomiska mål i dagsläget är uppfyllt. Bedömningen är att målet också kommer vara uppfyllt vid årets slut. Kund Under 2013 genomfördes en nöjdkundundersökning, utfallet blev 71 % nöjda kunder vilket är långt ifrån målet. Resultatet var anmärkningsvärt och förvaltningen upprättade en handlingsplan. En förklarande del till det försämrade resultatet i jämförelse med fjolåret (89%) var att enkätens utformning förändrades. Under 2014 utarbetar Landstingsservice en ny kundkontaktsorganisation. Utveckling Landstingsservice är sedan tidigare kvalitetscertifierad enligt SO 9001 och miljöcertifierad enligt!so Under senaste året har ett stort arbete genomförts med att processkartlägga vår verksamhet som ett led i att utveckla ledningssystemet digitalt. En omfattande omcertifiering genom extern revision av förvaltningens kvalitets- och miljöledningssystem har genomförts. Revisonen visade på ett bra resultat och fortsatt certifiering rekommenderades. Perspektiv Mål Utfall Målupp- Ack fyllelse PcrsonaL Sjukfrånvaro (total) 5,0% 7,2%. Sjukfrånvaro (korttid) 3,2% 2,9% Nöjdmedarbetarindex 75% 76% Ekonomi Resultatindex.1,01 1,02 Kund Nöjdkundindex 90% 71% Produktion Städ, avverkningsgrnd (kvm/h) Tvätt, leveranss1ikcrhct 98,0% 97,0% Kost, totalkostnad per portion 68,00 kr 72,37 kr.a... Fastighetsteknik, förebyggande 50,0% 48,0% Å underhåll/totalt antal uppdrag Yttre transport, minskade körmil 10,0% 20,8% 0 Gmf2013) Andel miljömärkta livsmedel 25% 29% Viktiga händelser under året Landstingsservice uppdrag är att ansvara för och utveckla sjukvårdsspecifik service till landstingets kärnverksamhet. Det ekonomiska uppdraget är att säkra en långsiktigt god hushållning för Landstinget Dalarna. Landstingsservice styrs av två nämnder, Servicenämnden och Nämnden för kostsamverkan som är benämningen för samarbetet mellan Mora kommun och Landstinget Dalarna. De viktigaste händelserna i och omkring verksamheten under årets två första tertial anges nedan i punktform: Ett förvaltningsövergripande projekt har startats upp där huvuduppdraget är att tillskapa "Mer tid för patienten" genom att frigöra vårdtid inom Hälso- och sjukvården. För Landstingsservice del innebär uppdraget att undersöka möjligheterna att införa vårdnära servicetjänster i vården och att utreda förutsättningarna för att implementera ett FM-koncept (Facility Management). Landstingsservice har påbörjat förberedelserna inför stundande Skid-VM Evenemanget kommer exempelvis påverka våra tjänster och uppdrag inom parkering, bevakning och logistiskt in- och utflöde av gods till våra sjukhus.

52 Upphandlingen av gas avslutades under våren, de kostnadsekonomiska effekterna ser gynnsamma ut för koncernen. Det nya avtalet innebär att Landstingsservice ansvarar för distributionen av den medicinska gasen. Detta är en del av förvaltningens arbete med att nå största möjliga samordning av koncernens gods. Benchmarkingen inom det nationella servicenätverket "Best service" intensifieras och breddas, både Falu och Mora lasarett deltar i de nationella jämförelserna. Årets benchmarkingmaterial för våra ingående serviceprocesser har tagits fram och Ernst & Young redovisade det samlade resultatet under juni månad. Landstingsservice fick återigen kvitto på att vi är konkurrenskraftiga i jämförelse med andra landsting. Nuvarande kostlösning med att transportera mat till Ludvika lasarett från Aromköket i Mora är dyr. Landstingsservice har utrett förutsättningarna för att upprätta ett mindre produktionskök på lasarettet i Ludvika. Rapporten visar att alternativet med egen kostproduktion på Ludvika lasarett inte är ekonomisk lönsam på kort sikt, däremot kan ekonomiska kostnadsbesparingar eventuellt göras i ett längre tidsperspektiv. Förändringsarbetet fortsätter med att utforma en transportorganisation som samtransporterar vårt gods inom koncernen på ett än mer kostnads- och miljöeffektivt sätt. dagsläget implementeras en handlingsplan som upprättades vid årsskiftet, exempelvis förändras rutter, fordon och servicenivåer. Under årets två första tertial har antalet körmil för våra transporter minskat med 20,8%. Landstingsservice planerar i dagsläget en genomlysning och översyn av den inre vaktmästerifunktionen i ett länsperspektiv. Huwdsyftet är att kartlägga och utveckla logistikprocessen i ett helhetsflöde; d.v.s. delarna yttre transport, kajhantering och inre vaktmästeri. Som ett led i de ökade kraven kring logistikfrågorna har Landstingsservice rekryterat en logistikcheffr.o.m. september månad. Förvaltningens serviceuppdrag har utökats genom driften av det Dahlska huset i Falun. Landstingsservice har implementerat fullservice avseende materielförsörjning och övriga servicetjänster i byggnaden. Landstingsservice har påbörjat planeringen av ett koncept för fullservice på det nya patienthotellet som väntas tas i drift under Landstingsservice HR.-enhet har tillsammans med medverkande från driftverksamheten, fackliga organisationer och representanter från central förvaltning utarbetat nya riktlinjer för mål- och utvecklingssamtal. De nya riktlinjerna innefattar även implementering av nya lönekriterier samt uppföljning under året. Landstingsservice nya förvaltningschef Ulf Cristoffersson tillträdde sitt uppdrag Samtliga tidsbegränsade chefsförordnanden utvärderas under förvaltningen att kunna uppvisa effektiva produktionslösningar för våra kunder. Transparens och hög grad av intäkts- och kostnadskontroll är av största vikt för att upprätthålla förtroliga och goda kundrelationer. Ett nära samarbete med våra kunder sker förutom i det inrättade Servicerådet i respektive styrgrupp för Tandvård, Landstingsfastigheter och Hjälpmedel. Under året sker kontinuerlig uppföljning och avstämning av våra servicetjänster. Ekonomi '.~t=~~ ;;:;_: < >.,. ntllkter. : -:'.".:. :. :. :. : :.. vdr.pv ~fs~;;;:u~ kositiit:kr v.~~~ re8il,ltat >.. ;:. -:.,.>", öv~;r '.~v....!,.,...: Underskått:::.;; :::. :<. ' ~ : :...~::.:: B.: : '.:.11 :.~.:... :.'.2:_ d. ~.-. _:. _; 9:gse_;.:: t..'.,.:.. o:..... _..:.:...:.:..'. _...,_.... :.~_-:_:o....es.:....u1 :3 _::o t,;9. : :.:_,.~.-..åp~3 :... ~.'.l.:~..,_.. :-~j9~. :.mif;:; ;~293rp:. :<. :-28?.9 c,io; ~~;f- Zi f!(... -n7r.2,p.....'.- :.:..:.... )3,o.:~fii. iii~.l. ' '',.: i:ffig : <.._.,~ :.'... ~3.l '.. ;~,2'. (... ~.... : : ';..,. Kommentar: Efterfrågan på förvaltningens servicetjänster ökade på bred front under 2013, betydande volymökningar skedde inom funktionerna lokalvård, kost, materielförsörjning och tvätt. Under 2014 års två första tertial kan vi konstatera att trenden med en hög efterfrågan på våra servicetjänster har fortsatt. Med den bakgrunden höjs årsprognosen för resultatet till 3,1 Mkr. Förvaltningens avkastningskrav och resultatmål på 2,0 Mkr vid årets slut ser i dagsläget ut att uppfyllas men vi vet av erfarenhet att tertial tre är en ekonomisk svag period. När volymtalen ökar i kombination med att nya uppdrag och servicetjänster utvecklas och avropas är det av största vikt att prissättning och resursutnyttjande utvärderas. Den processen har fortsatt och intensifierats under året. Landstingsservice arbete med en detaljerad budget och ekonomisk uppföljning på kostnadsställenivå ger klara indikationer på funktioner och verksamheter som kan bli föremål för alternativa driftsfonner. Uppföljning besparingsåtgärder Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla synergier mellan olika verksamhetsområden i syfte att bli kostnadseffektivare. Avkastningskravet på Landstingsservice uppgår 2014 till 2,0 Mkr. Landstingsservice är en intäktsfinansierad förvaltning och är därmed beroende av kundens efterfrågan. Det ställer krav på

53 Omstrukturering -0,9-0,1 Summa 4,2 3,1 2,0 nvesteringar (mkr) Prognos Budget Övriga maskiner och utrustning -2,1-2,1 Övriga investeringar -1,0-1,0 Summa 3,l -3,1 Personal Landstingsservice talangpoolen består idag av tre medarbetare. Syftet med talangpoolen är att uppmärksamma högpresterande medarbetare och uppmuntra dessa att stanna och vidareutvecklas inom förvaltningen. VPL-processen innebär att såväl karriärvägar och ledarförmåga tydliggörs och därigenom bidrar till att skapa en attraktiv, flexibel och kompetent organisation. Medarbetare från talangpoolen kan exempelvis ingå i projekt eller utföra utmanande uppgifter inom sin profession. Sedan en tid tillbaka har en av förvaltningens talanger ratt en ny roll som teamledare. Landstingsservice interna chefsutvecklingsprogram som startades upp under 2011 fortsätter under Chefsutvecklingsprogrammet är ett uppskattar inslag i chefernas vardag och syftar till ett kompetensutvecklande och nätverkande för cheferna inom förvaltningen. Samtliga chefer träffas regelbundet för att utbildas inom bl.a. arbetsrätt, ekonomi, rehabilitering och ledarskap. Under höstterminen 2014 kommer även gemensamma driftcase att diskuteras inom chefsutvecklingsprogrammet. Utöver tillsättningen av Landstingsservice nya förvaltningschef så har bl.a. även förvaltningens nya logistikchef och trädgårdsmästare tillträtt sina tjänster. Tjänsten som förvaltningssekreterare är just nu är utannonserad. Definitioner Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad anställning. Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställningens sysselsättningsgrad minus ljänstledigheter utan lön, sjukledigheter> 14 dagar och gruncllvidareutbildning med lön. Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. nhyrd personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning. He/årsekvivalent är lika med arbetade limmar. Att de arbetade timmarna har ökat i jämförelse med tidigare år beror i huvudsak på övertagandet av driften av Cafä Oasen vid Säters sjukhus, utökade uppdrag efter driftsättningen av Dahlska huset samt övertagandet av kostförsörjningen på Ludvika lasarett. Det ovannämnda i kombination med en ökad efterfrågan på beställnings- och tilläggsuppdrag på flera orter i länet, tillsättningar efter pensionsavgångar, konverteringar av visstidsanställningar och rätten till heltid påverkar förvaltningens bemanning och den arbetade tiden. Valda personalkostnader (mkr) Budget Prognos Resultat Löner exklusive sociala avgifter -127,7-127,7-121,9 Sjukfrånvaro Ack2014 Ack2013 Ack2012 Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid 7,2 6,6 6,3 Korttidssjukfrånvaro (dag 1-14) uttryckt i 2,9 2,9 2,7 % av ordinarie arbetstid Vi kan se stora skillnader mellan olika grupperingar inom förvaltningen gällande sjukfrånvaron. Allt från ingen sjukfrånvaro alls till en total sjukfrånvaro på ca %. Årets semesterperiod har varit problematisk rent bemanningsmässigt då flera av förvaltningens verksamheter har haft en onormalt hög sjukfrånvaro på sina semestervikarier. Verksam hetsstatisti k Nyckeltal Städning Underhållsstädning, volymkvm Underhållsstädning, volym timmar Extra uppdrag, volym timmar 2014 Ack Ack. Ack Antal anställda Antal faktiska årsarbetare , , ,15 Underhåll städning, snittavverkningsgrad kvm/timme Antal anställda Underhållsstädning, kostnad per kvm Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag Arbetad tid Arbetad tid timmar, anställda - varav timanställda* Ack2014 Ack Ack nre fastighetsskötsel, kr/kvm (BRA) Falu lasarett Mora lasarett Avesta lasarett Ludvika lasarett Genomsnitt, total volym 80,00 80,00 79,00 76,QO 79,00 79,00 79,00 79,50 79,50 79,00 79,00 76;50 76,50 78,50 78,50 - varav mertid/övertid samtlig personal* Preliminära värden för innevarande år Antal måltider (frukost, lunch, middag) Därav patientmåltider

54 Därav restaurang/cafe" måltider Måltidspris patient H 69,ÖO 67,00 65,50 (lunch, genomsnitt) Måltidspris restaurang 73,00 (lunch) Bevakning Antal utryckningar 70 Bilpool Totalt antal 86 leasingfordon Antal miljöfordon (oavsett drivmedel) Antal etanoldrivna 2 7 fordon Antal dieseldrivna fordon Total körsträcka (mil) ; Genomsnittlig (mil) körsträcka per fordon n Total drivmedels kostnad (kr) Total drivmedelsförbrukning 65:055 (liter) Genomsnittlig drivmedelsförbrukning liter per 10 kr 67A25 ' ,57 Tvätteri Antal ton, ackumulerat 8'72;7 827,7 7'72,2 Kilo per timma 24,0 25,18 24,3 Leveranssäkerhet 97,00 97;~4 97,69 Martin Ekberg Bitr. FäNaltningschef LandstingsseNice

55 Servicenämnd Landstingsservice Måluppfyllelse Uppdrag från Landstings planen 2014 Tillhandahålla och utveckla sjukvårdsspecifik service, som tar sin utgångspunkt i respekt för patienterna Systematiskt utvärdera och ansvara för den för koncernen mest effektiva driftsformen. Verksamheten ska drivas resurs- och miljöeffektivt, energisnålt samt tillhandahltlla god kvalitet och service. Måluppfyllelse Prognos Mål Resu.Jtatiridex 1,0 l Budgetföljsamhet 97% Säkerställd avtalsprocess Kundperspektivet Kommentar Resultatindex L!PPgår till 1;02. '" Budgetföljsamheten uppgår till 98%. Flera tillkommande uppdrag hare varit bud eterade. Genomlysning ocb översyn av våra ser\ricefunktioner å år. Strategiska målområden: Nöjd kund, tydliga och kommunicerade avtal Framgångsfaktor: Rätt service och bemötande, kundkontaktsorganisation, serviceråd och styrgrupper mål uppfyllt mål delvis uppfyllt mål ej uppfyllt Målen för Landstingsservice verksamhet utifrån Landstingsplanen har till stora delar uppfyllts under årets två första tertial. Aktiviteter som pågår för att utveckla den sjukvårdsspecifika servicen är att Landstingsservice planerar för att implementera vårdnära servicetjänster inom ramen för projektet "Mer tid för patienten". Materiel- och textilförsörjningen har också utökats på Falu lasarett. Ansvaret för driftsformen av våra servicetjänster utvärderas kontinuerligt genom benchmarking och andra utredningsberäkningar. Landstingsservice har exempelvis återtagit kostförsörjningen på Ludvika lasarett i egen regi, insourcat transportuppdrag till vår egen förvaltning och en översyn av den egna bevakningsverksamheten pågår. Att det tredje övergripande målet är uppfyllt får förvaltningen bekräftelse på genom fortsatt SO-certifiering inom både miljö och kvalitet efter extern revision. Verksamhetsmål Personalperspektivet Strategiska målområden: Nöjda, kompetenta och friska medarbetare Framgångs/aktar: Engagerat ledarskap/medarbetarskap, måloch utvecklingssamtal, systematiskt arbetsmiljöarbete NM1}5% Senaste rnätning z6%,,_. (2012). Sjukfrånvaro (total) Sjukfrånvaron uppgår 5,0% till 7,2%. Sjukfrånvaro - Sjukfrånvaron uppgår Mål Kommentar Målup~fvllelse (korttid) 3,2. till 2,9% Alla medarbetare Nytt mål- och ska ha minst två utvec kl i ngssamta 1 Å individuella mål. implementeras Ekonomiperspektivet Strategiska målområden: God ekonomisk hushållning, utvecklad uppföljning, överenskommen prissättningsmodell Framgångs/aktar: Ordning och reda, kostnads- och intäktmedvetenhet, säkerställd avtalsprocess., Nöjdkundindex (NZ) 90% Tydliga och kommunicerade avtal. Sen_aste mätningen 71 % (2013). En ny. kundkontaksorganisation. "utformas under året. : Mätningen för 2014 genomfärs under årets si~~a kvartal. Ett nära samarbete med våra kunder sker förutom i det inrättade Servicerådet i respektive styrgrupp för Tandvård, Landstingsfastigheter och Hjälpmedel. Under året sker kontinuerlig uppföljning och avstämning av våra servicetjänster. Produktionsperspcktivet Strategiska målområden: Processorienterat arbetssätt, produktionsuppföljning, minskad miljöpåverkan Framgångs/aktar: Tydliga processbeskrivningar, interna nätverk via kompetensansvariga, ökad miljömedvetenhet Mål Beskrivning av verksamhetens processer Mål Kommentar Mål- Städavverkningsgrad 347 kvm/h Tvätt- leveranssäkerhet 98,0% Tvätt-Kg tvätt/mantimma 25,0 Boendebeläggnings~rad 80% Kommentar Under 2014 har arbetet fortgått, beskrivning av gränssnitten har åbör"ats. A vverkningsgraden uppgår till 356 kvm/h. Leveranssäkerheten uppgår till 97,0%. Kg tvätt/mantimma uppgår till 24,3. Beläggningsgraden uppgår till 62%. Mål-.

Sammanträde i Nämnden för Kostsamverkan

Sammanträde i Nämnden för Kostsamverkan DAGORDNING Landstingsservice Sammanträde 2015-05-28 Sida 1 (6) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-05-28 13.00-15.00 Plats: KS-salen Mora Kommun Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

Servicenämnden Landstingsservice Måluppföljning Perspektiv Mål Utfall Status Personal Sjukfrånvaro Nöjdmedarbetarindex 5,0% 90% 6,6% 89% Ekonomi Resultatindex 1,01 1,05 Kund Nöjdkundindex 90% 89% Produktion

Läs mer

Sammanträde 2015-02-13 1-8 Sida 1 (9)

Sammanträde 2015-02-13 1-8 Sida 1 (9) I. Landstinget DALARNA PROTOKOLL Sammanträde 2015-02-13 1-8 Sida 1 (9) LANDSTINGET DALARNA INK. 2015-02- 2 6 Protokoll från s sammanträde DNR... ~.~.~?/~~.9.QW...... SKR..... l..... KOD... Q~.... Tid:

Läs mer

Underlag Information Servicenämnden Landstingsservice Datum 2012-11-27 Sida 1 Förvaltningsledning Dnr Bilaga 1 a Verksamhet Hösten har präglats av ett intensivt arbete med budget för år samt en ny verksamhetsplan

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

I ~ Landstinget. PROTOKOLL Servicenämnden. Protokoll från Servicenämndens sammanträde. Landstingsservice Sammanträde 2014-05-22 6-12

I ~ Landstinget. PROTOKOLL Servicenämnden. Protokoll från Servicenämndens sammanträde. Landstingsservice Sammanträde 2014-05-22 6-12 I ~ Landstinget _ DALARNA PROTOKOLL Landstingsservice Sammanträde 2014-05-22 6-12 Sida 1 (10) Protokoll från s sammanträde Tid: 2014-05-22 kl 10.00-12.00 Plats: Foajen vid restaurang Gastronomen, Falu

Läs mer

PROTOKOLL Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott

PROTOKOLL Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott Hjälpmedel Dalarna Dalarnas kommuner & Landstinget Dalarna PROTOKOLL Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2014-12-04 28-34 Sida 1 (8) från s sammanträde Tid: 2014-12-04 kl. 09.00-10.45 Plats: LO Hjälpmedel,

Läs mer

Plats OBS! Falu lasarett, Kompetenscentrum, Tallbacken hus 19, plan 6, Rum 16

Plats OBS! Falu lasarett, Kompetenscentrum, Tallbacken hus 19, plan 6, Rum 16 DAGORDNING Tid Onsdagen den 22 februari, kl 10.00 16.00 Plats OBS! Falu lasarett, Kompetenscentrum, Tallbacken hus 19, plan 6, Rum 16 Grupprum; Majoriteten Rum 3 (kl 09.00 10.00) Alliansen Rum 4 (kl 09.00

Läs mer

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (4) Administrativ enhet Dnr LD15/01693 Uppdnr 1090 2015-06-01 2015-06-15 16 Landstingsfullmäktige Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Läs mer

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade I II ~. Landstinget BESLUTSUNDERLAG DALARNA Landstingsfullmäktige Central förvaltning O O O 5 O 4 Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00591 Uppdnr 490 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs.

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs. I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Administrativ enhet 00001 9 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (2) Dnr LD15/01128 Uppdnr 1051 2015-09-14 Landstingsstyrelsen 2015-09-28

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Landstingsservice vision för år 2025

Landstingsservice vision för år 2025 LANDSTINGSSERVICE Landstingsservice vision för år 2025 Servicenämndens 1:a vice ordförande Sten G Johansson Förvaltningschef Anders Roos Projekt- och utvecklingschef Christer Söderholm Personalchef Hanna

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2011-06-08 14-22 Blad 1 (6) Plats och tid s kansli, Falun kl 09.00-11.40 Ordinarie ledamöter Thomas Ylven (v) Stina Rajalahti Bo Jönebratt (fp) Asa Björklund

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ledningsenhet Dnr LD12/00725 Uppdnr 428 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden 2011-03-01 1(9) Plats och tid: Torsgatan 1, kl 13:30-16:30 ande: Svein Henriksen (MP), ordförande Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Sherazade Belkaid Nilsson (S) Robert Bengtsson (S)

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Lokalvård i Region Skåne år 2007

Lokalvård i Region Skåne år 2007 Lokalvård i Region Skåne år 2007 En jämförelse av daglig- smitt och storstädning - lokalvårdens kärnverksamhet En del i Region Skånes förnyelsearbete delprojekt 3 Projektledare: Carl-Johan Tykesson 1 Projektet:

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården

Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården 1 Vårt uppdrag Landstingsservice Dalarnas uppdrag är att ansvara för och utveckla sjukvårdsspecifik service till landstingets kärnverksamhet. Uppdraget

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering Region Skåne Koncernstab Centrum för verksamhetsplanering och analys Ingrid Bengtsson-Rijavec 044 309 33 91 Ingrid.Bengtsson-Rijavec@skane.se Direktiv 2008-03-25 Dnr Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet

Läs mer

Sekretariatet 2015-05-20 LK/150028. Beslutande Eva Hallström (MP) ordförande Per Gruvberger (S) Patrik Fornander (M) Olof Olsson (KD) Aina Wåhlund (S)

Sekretariatet 2015-05-20 LK/150028. Beslutande Eva Hallström (MP) ordförande Per Gruvberger (S) Patrik Fornander (M) Olof Olsson (KD) Aina Wåhlund (S) Protokoll 1 (5) Teknikutskottet Sekretariatet 2015-05-20 LK/150028 Plats Landstingshuset, Sirius Beslutande Eva Hallström (MP) ordförande Per Gruvberger (S) Patrik Fornander (M) Olof Olsson (KD) Aina Wåhlund

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs.

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs. I ~ Landstinget Il DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet 000143 Dnr LD14/01798 Uppdnr 801 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen Servicenämnden i Mora kommun Sammanträdesdatum Sida 1-12 2011-11-22 Plats och tid Kommunhuset, Mora, kl. 14.00-16.15 Beslutande Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C),

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn 2(13) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Strategiska

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-03-30 LS-LED15-0253-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M Avrop strategiska personalsatsningar och

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget I ~ Landstinget Il DALARNA 000209 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD13/02881 Uppdnr 676 2014-09-29 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet 2013-02-12 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdagen den 12 februari 2013, kl. 13.00 14.50 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Patrik Eriksson (MP) 1-4 Björn

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

66 Inrättande av varuförsörjningsnämnd. Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) Ärendet lämpar sig inte att göra HKB på. Landstingsstyrelsens beslut

66 Inrättande av varuförsörjningsnämnd. Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) Ärendet lämpar sig inte att göra HKB på. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-05-19 LKD 03341 66 Inrättande av varuförsörjningsnämnd Bakgrund Föredrogs bilagd skrivelse 2003-04-22 från landstingsdirektören med förslag om ändring av organisationen för

Läs mer

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. I l) landstinget DALARNA Sammanträde 2014-03-03 Sida 1 (13) Sammanträde i Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Svar på 2013 års revisionsberättelse

Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsdirektörens stab 2014-05-12 Dnr 2014/0295 Ekonomienheten Maria Gotthardsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsstyrelsen har tagit del av 2013 års

Läs mer

Sammanträde i Servicenämnden

Sammanträde i Servicenämnden DAGORDNING Servicenämnden Landstingsservice Sammanträde 2013-02-28 Sida 1 (6) Sammanträde i Servicenämnden Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-02-28 Kl 10.00-14.00 Plats: Lokal "Foajén", Restaurang

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14 1 (6) 2014-12-17 Dnr 897-14 Verksamhetsstöd, HR Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

Datum 2015-04-13 Sida 1 (2) Verksamhetsberättelse 2014 förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna.

Datum 2015-04-13 Sida 1 (2) Verksamhetsberättelse 2014 förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna. I ~. Landstinget Il DALARNA Central förvaltning LD Hjälpmedel ~ilaga!-s boa BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2015-04-13 Sida 1 (2) Dnr LD15/00905 Uppdnr 1042 2015-03-23 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Älgen, gamla stadshuset Hjorten. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping

Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 50 Dnr PS 2011-0032 Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-23 Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Tid: Tisdagen den 23 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Kristina

Läs mer

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- --~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA Landstinget DALARNA Finansplan 2013-2016 Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

PROTOKOLL. Hillevi Andersson

PROTOKOLL. Hillevi Andersson 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2013-10-16 FoU-beredningen Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Onsdagen den 8 oktober 2013 kl.13-15.30 Röda rummet, Landstingets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

~"-'--\-~~-- - Hässleholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOll Central samverkan. Hässleholmsgården, kl. 08:30-10:00

~-'--\-~~-- - Hässleholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOll Central samverkan. Hässleholmsgården, kl. 08:30-10:00 Hässleholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOll Central samverkan Sammanträdesdatum 2015-09-11 Diarienummer 1(5) Plats och tid Hässleholmsgården, kl. 08:30-10:00 Beslutande Ledamöter Lena Wallentheim Mats Sturesson

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor PROTOKOLL s Arbetsutskott Närvarande Magnus Alm studeranderepresenta nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor Övriga Elna Jönsson

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer