Landstingsservice vision för år 2025

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsservice vision för år 2025"

Transkript

1 LANDSTINGSSERVICE Landstingsservice vision för år 2025 Servicenämndens 1:a vice ordförande Sten G Johansson Förvaltningschef Anders Roos Projekt- och utvecklingschef Christer Söderholm Personalchef Hanna Becker Ekonomichef Martin Ekberg

2 Framtid 2025 Omvärldsfaktorer Utvecklad infrastruktur pendling till större städer, Stockholm (dubbelspår för snabbtåg, motorväg Falun-Stockholm) Befolkningstillväxt inflyttning till länet (nära till Stockholm och fjällen). Norra delen av länet har utvecklats från stort fritidsboende till permanent boende Demografin, vi blir äldre, pensionsåldern? Inflyttade förväntas få hög service likt den man är van vid såsom specialistvård, korta väntetider etc. IT-stöd som ett självklart hjälpmedel Uppluckring av LOU Landstinget Dalarna tillhör en större region Decentraliserad sjukvård, patienten till sjukvården eller sjukvården till patienten? Arbetskraft är en bristvara Vad ser Ni för kommande krav på servicen? Vad ställer detta för kommande krav på Landstingsservice? Kundens krav (HS)/förväntningar ökar Följsamhet mot förändringarna/utvecklingen i Hälso- och sjukvården Multiskilling, flexibla tjänster och medarbetare Ökad service, ökad valfrihet och ökad tillgänglighet Service i hemmet? ( allt = mat, snöskottning, städning, mm) Verkar på en konkurrerande marknad Centraliserad verksamhet, specialisering inom regionen

3 Dygnet-runt-service Omvärldsbevakning/samarbete (Best Service har blivit ett nationellt och ett nordiskt nätverk, lära av varandra, praktik hos varandra) Produktion funktionsområden Kost Hur vill Ni ha Er mat?

4 Matens betydelse ökar. Kundens (HS och patienten) förväntningar på valfrihet för varje måltid måste tillgodoses. Färre produktionskök, bättre utnyttjande av investeringar, samarbete med offentliga (privata) kollegor. Färdiga flexibla måltider levereras direkt hem till patienten.

5 Verksamhetsservice

6 Vaktmästartjänsterna förändrar sina arbetsuppgifter och blir servicemän. En viss teknikutveckling kan förbättra arbetsuppgifterna, sophantering, tunga lyft. Mot bakgrund av att vården i större utsträckning kommer att bedrivas direkt i patienters hem förändras servicemännens arbetsuppgifter till att allt mer utföra patientnära servicetjänster som kan innebär transporter av medicinteknisk utrustning till patienters hem vid hemmaoperationer, transporter av medicinska hjälpmedel och även transporter av medicinska sjukvårdsteam till och från patienter i hemmet. Den patientnära vaktmästaren har en utbildning inom bl.a. krisreaktioner och hygien. Den patientnära servicemannen har även en livsmedelshanteringsutbildning för att kunna hantera och tillgodose exempelvis hemopererade patienter med näringsriktig kost. Ett nära samarbete med Hälso- och sjukvården skall utmynna i att vi ägnar oss åt allt som inte har med direkt sjukvård att göra. Vi finns på alla avdelningar och i hemmiljö och ses som en naturlig del i vardagen. Ambulerande team I takt med att fler sjukvårdsinsatser kan göras i hemmet behövs en väl fungerande service ända hem till patientens bostad. Materiel, mat, städning etc. blir en nödvändig service till patienten. Materielförsörjning Landstingsservice har uppdraget att förse hela Hälso- och sjukvården med material från beställning till insortering i skåp. Tjänsten integreras även med att portionera måltider till patienterna samt att beställa kolonialvaror. Tjänsterna kan även levereras till hemmaboende patienter.

7 Logistik En väl utbyggd logistikavdelning är nyckeln till framgång. Förutom att leverera till hemmen går allt material genom en transportcentral. Omfattar även hjälpmedelsmateriel, läkemedel, inkontinensmaterial, mat m.m. En viss taxiverksamhet krävs för att samordna och transportera service- och sjukvårdspersonal. Tror Ni att detta yrke skulle vara attraktivt för våra ungdomar? Fastighetsservice Stor teknikutveckling, distansövervakning, fler specialister, fler myndighetskrav. Fler fastigheter att sköta perifert. Än mer fokus gällande energioptimering, alternativ energi genom förnyade energikällor. Samarbete med kollegor/partners inom branschen ökar särskilt avseende behovet av teknisk spetskompetens. Hur mycket går att datorisera?

8 Städning Teknikutveckling som leder till ökad avverkningsgrad, hygienkraven har ökat vilket ställer ytterligare krav på behovsstädning Hygienkraven kommer att ställa krav på en centralisering av sängrengöring. Möjligen i kombination med en avdelning som även bäddar sängarna och distribuerar ut dem till vårdavdelningarna. Städverksamheten har utvecklats från städning till sjukhushygien där städpersonalen har utbildning inom hygien och arbetar i nära samarbete med andra funktioner vid Landstinget för att hantera hygienfrågorna, dels vid sjukhusen samt före och efter hemmabehandling.

9 Tvätt

10 Centralisering till regionen, tre till fyra ytterligare landsting har tillkommit samt även vissa kommuner. Treskift kan införas vid Fredriksbergstvätten. Nya material gör det möjligt att återgå till textilier vid operation i stället för engångsmaterial. Större efterfrågan på textilier överlag med hänsyn till ökade hygienkrav samt även den ökade vården i hemmet. Personal/medarbetare/rekrytering Arbetskraft är en bristvara, vilket markant ökat konkurrensen om kompetenta medarbetare och chefer inom alla yrkesområden. Inom fysiskt mer krävande yrken är konkurrensen om arbetskraften ännu större, då en stor del av befolkningen är betydligt äldre än tidigare. För att attrahera framtidens medarbetare kommer landstingen att arbeta aktivt med den interna arbetsmarknaden och lägga stora resurser på interna utbildningar, intern karriärsplanering och Talent management-program som medför och uppmuntrar förflyttningar inom den interna arbetsmarknaden i betydligt större omfattning och även mellan yrkeskategorier. Detta för att attrahera och behålla kompetent arbetskraft på en hårt konkurrensutsatt arbetsmarknad. Medarbetare rekryteras bl.a. via sociala medier och genom olika virtuella diskussionsforum. Då bristen på kompetent arbetskraft i alla åldrar är en av de större utmaningarna för alla typer av företag och organisationer i Sverige, kommer Landstinget Dalarna och Landstingsservice att behöva använda sig av direktadresserad reklam för att attrahera nya medarbetare. Vid rekryteringen av nya medarbetare kommer stor vikt läggas vid servicekapacitet och flexibilitet, då Landstingsservice har utvecklats till en organisation som på alla nivåer arbetar i direkt anslutning till hälso- och sjukvården som delvis bedrivs i patienters hem. Landstingsservices medarbetare är multi-skillad d v s har en mycket bred kunskap om all form av sjukvårdsnära service.

11 Landstingsservices medarbetare är precis som alla medarbetare inom Landstinget Dalarna en resurs för hela landstinget och en tillgång för i princip alla funktioner inom landstinget. Detta innebär att en medarbetare som börjar sitt yrkesliv vid Landstingsservice med hjälp av olika former av Talent Managementprogram, interna utbildningsinsatser, intern karriärsplanering samt vägledning i form av mentorskap kommer att utvecklas till medarbetare som kan byta mellan olika funktionsområden och chefsnivåer inom hela Landstinget. Då medarbetare har blivit en bristvara måste alla medarbetare betraktas och hanteras som landstingets mest värdefulla resurs, oavsett inom vilket funktionsområde som medarbetaren börjar sin yrkesbana. För att attrahera och inte minst behålla kompetenta medarbetare kommer landstingens alla funktioner att använda sig av interna kompetenscentra. Dessa kompetenscentra inom landstingens egen regi arbetar i nära samarbete med landstingets alla funktioner och bl.a. med en välutvecklad karriärsplanering för samtliga medarbetare, för att på så sätt vara en trygg och samtidigt utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. Landstinget ska vara en arbetsplats där en medarbetare kan befinna sig under alla skeden i livet och där landstinget i sin tur behåller en kompetent medarbetare under ett helt yrkesliv. Miljö Ekologisk mat det självklara alternativet där samarbetet med lokala odlare och producenter är en naturlig del. Alla landstingets fordon körs på alternativa bränslen som biogas och el. Elbilarna laddas med kraft från det egna vindkraftverket eller solcellsverket som finns uppmonterade på vårdblockens tak. Avfall är pengar. Flera intressenter finns för att få köpa vårt avfall.

12 Ekonomi Den ekonomiska utvecklingen i ett makroperspektiv ger förutsättningarna för förvaltningens verksamhet. Landstingsservice är intäktsfinansierade och är beroende av kundens och kundens kunds efterfrågan. Det medför krav på förvaltningen att kunna utveckla och uppvisa effektiva produktionslösningar ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket är av största vikt för fortsatt förtroende och sunda kundrelationer. Nyckeln till en långsiktig ekonomisk uthållighet är att Landstingsservices upprätthåller goda kundrelationer. Framtidens fortsatta utmaning ligger i att hushålla med begränsade resurser. Medvetenheten om ett kritiskt förhållningssätt är av avgörande betydelse för att uppnå ett optimalt resursutnyttjande, både internt inom förvaltningen och för koncernen som helhet. Förmågan att planera, prioritera och påvisa ekonomiska effekter av beslut kommer vara styrande för en ekonomi i balans. Det innebär att förvaltningen är i behov av att stärka den ekonomiska styrningskompetensen i linjen för bättre ekonomisk kontroll, ansvar och uppföljning. Framtidens prestationer kommer också ställa krav på motprestationer, utan tydliga incitament minskar drivkraften att uppnå de allt högre ställda kraven. En framtida utmaning ligger i att utforma incitament på förvaltnings- och resultatenhetsnivå för budgetföljsamhet, uppnådda besparingar och avkastningskrav. Kopplingen mellan resultat och prestation behöver återspeglas tydligare i en långsiktig ekonomisk stabilitet.

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Moderaternas vision för NU-sjukvården

Moderaternas vision för NU-sjukvården Moderaternas vision för NU-sjukvården juni 2010 En vision för framtiden 3 Framtidens utmaningar 3 Moderaterna och NU-sjukvården 5 1. En starkt utbyggd ambulanssjukvård. 6 2. Utvecklade och bättre akutmottagningar

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET

STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET Innehåll Tre utmaningar - tre möjligheter 4 Fortifikationsverkets verksamhetsidé 5 Vision 5 Vår omvärld 6 Förutsättningar och mål 10 Strategiska mål 14 Tre

Läs mer

Intern eller extern chefsrekrytering

Intern eller extern chefsrekrytering Elisabeth Carlsson & Jonas Lundin Intern eller extern chefsrekrytering - En jämförelse mellan offentliga verksamheter och företag Internal or external executive recruitment - A comparative study between

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2011-618 STA 2011 09 29 ESTABLISHED 1668 Från konsolidering

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

En personalfunktion i förändring

En personalfunktion i förändring Det pågår en förändring inom personalfunktionen på flera företag i Sverige. Förändringen innebär centralisering, rationalisering, effektivisering och samordning. Antalet personalarbetare blir färre i alla

Läs mer

BYGG OCH FASTIGHET. En branschrapport från Ledarna BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV. Hos oss blir du en bättre chef.

BYGG OCH FASTIGHET. En branschrapport från Ledarna BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV. Hos oss blir du en bättre chef. BYGG OCH FASTIGHET BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. INNEHÅLL Inledning...3 Cheferna som bygger sverige...4 Ledarskap gör skillnad...7 Utmaningar

Läs mer

Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun

Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun Sid 1(7) Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun? Sid 2(7) Omvärldsanalys 2014 Ärende Kommunkansliet 2014-04-16 Utmaningen Projektledare Ola Granholm Ola.granholm@vansbro.se 0281 750 80 Omvärldsanalys 2014

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan budget 2015 INTERNBUDGET för omsorgsförvaltningen med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan 2015 1 innehåll 1. Ordförandes inledning... 3 2. Omvärldsanalys... 4 3. Växjö

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av landstingets arbete med kompetensförsörjning Innehåll Innehåll...0 Sammanfattning...1 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer