Plats OBS! Falu lasarett, Kompetenscentrum, Tallbacken hus 19, plan 6, Rum 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats OBS! Falu lasarett, Kompetenscentrum, Tallbacken hus 19, plan 6, Rum 16"

Transkript

1 DAGORDNING Tid Onsdagen den 22 februari, kl Plats OBS! Falu lasarett, Kompetenscentrum, Tallbacken hus 19, plan 6, Rum 16 Grupprum; Majoriteten Rum 3 (kl ) Alliansen Rum 4 (kl ) DAGORDNING 1. Mötet öppnas 2. Närvarolista 3. Fastställande av föredragningslista 4. Protokollsjustering Anmälningsärenden 5. - Protokollsutdrag fullmäktige 180, Dnr LD11/ Anvisningar för uppföljning på förvaltningsnivå 2012 Dnr LD11/ Bekräftelse angående upphörande av livsmedelsanläggning Anmälan av beslut på delegation 6. - Beslut om upphandlingar - Avtal Rapporteringspunkter / Information / Beslutsärenden 7. Verksamhet 8. Personal 9. Ekonomi 10. Bokslut 2011 Bilaga p 10 Dnr LD11/ Internkontroll Bilaga p 11 a, b 12. Miljöärende Fredriksbergstvätten Bilaga p Upphandling Kostservice Säter

2 DAGORDNING Det är viktigt att nämnden är beslutsför. De ledamöter, som inte kan närvara, måste anmäla detta omgående så att ersättare kan kallas in. Anmälan ska ske till Lena Wikström, tel eller med e-post, Sändlista Servicenämndens ledamöter och ersättare Föredragande tjänstemän; Anders Roos, förvaltningschef Hanna Becker, Personal Martin Ekberg, Ekonomi För kännedom Politiska sekreterare Revisorer Sekr Lena Dahlqvist Sekr Christina Källgren Sekr Taimi Hermansson Järvenpää

3 1 Mötet öppnas Ordföranden förklarar mötet öppnat

4 2 Närvarolista Närvarolistan justeras / prickas av.

5 3 Fastställande av föredragningslista Den till dagens sammanträde utsända föredragningslistan godkännes och fastställes med följande tillägg: Tillkommande ärende Text..

6 4 Protokollsjustering a t t utse Christina Bröms att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet. I tur att justera: 1. Sören Aspgren 2. Birgitta Hiertner 3. Thomas Näslund 4. Rebecca Hassbrink 5. Sten G. Johansson 6. Christina Bröms

7 5 Anmälningsärenden Förslag till beslut a t t anteckna anmälningsärendena till protokollet. A. Protokollsutdrag fullmäktige 180, Finansplan , Budget 2012 Dnr LD11/03252 B. Anvisningar för uppföljning på förvaltningsnivå 2012 Dnr LD11/03252 Skrivelse från Central förvaltning, ekonomienheten daterad Period- och Delårsrapporter samt Årsbokslut är förvaltningarnas återrapportering till landstingsledning och politiker för att redovisa hur uppdraget sköts under året. Ett viktigt syfte med rapporterna är att kontinuerligt uppmärksamma avvikelser från fastställda planer och redovisa åtgärder för att uppnå politiskt beslutade uppdrag och mål. C. Bekräftelse angående upphörande av livsmedelsanläggning, Café La Rätt, Noret 128:4, Mora kommun Skrivelse från Mora Orsa Miljökontor Dnr LD12/00481

8 6 Anmälan av beslut på delegation Förslag till beslut a t t anteckna anmälda delegationsbeslut till protokollet. Anmäles följande enligt delegering från servicenämnden till förvaltningschef, se 67, Beslut om upphandling - av transporter av livsmedel Falun - Mora av kostförsörjning vid Ludvika lasarett Dnr LD12/00330 Anmäles följande enligt delegering från fullmäktige till förvaltningschef /fullmäktige 183/10 rev 53/11 och 99/11) Servicenämndens reglemente 21 Beslut om externa avtal - Serviceavtal mellan Landstinget Dalarna och AGA Linde Healthcare, avseende förebyggande underhåll på medicinska gasanläggningar i Falun, Mora, Avesta, Ludvika, Borlänge. Gäller Dnr LD12/ Tillägg till Serviceavtal mellan FOODit Kostsystem AB, Göteborg och Landstingsservice Dalarna gällande utökat antal funktioner i Matilda fr o m Dnr LD12/ Avtalsförlängning mellan Landstinget Dalarna och Ragn-Sells AB, Borlänge. Gäller Dnr LD12/ Avtal Kortlösen Obemannad miljö mellan Swedbank Card Services AB och Landstinget Dalarna Dnr LD11/ Driftsäkerhetsavtal Förebyggande service mellan Atlas Copco Compressor AB och Landstingsservice Dalarna, Avesta. Gäller Dnr LD12/00259

9 LANDSTINGET DALARNA SERVICENÄMNDEN (2) - Driftsäkerhetsavtal Förebyggande service mellan Atlas Copco Compressor AB och Landstingsservice Dalarna, Mora. Gäller Dnr LD12/ Avtal mellan YrkesAkademin och Landstingsservice Dalarna avseende utbildning för kostservice medarbetare vid Falu lasarett. Gäller Dnr LD12/ Avtal mellan Landstinget Dalarna och Ernst & Young AB avseende uppdrag att tillhandahålla konsulttjänster. Gäller Dnr LD11/03632

10 7 Verksamhet Handläggare: Anders Roos Förslag till beslut a t t anteckna informationen till protokollet. Verksamhetsrapport Årets sista månader har präglats av stor efterfrågan på våra tjänster. Produktionen har gått för högtryck och detta har gällt även under juloch nyårshelgerna. Hela året har präglats av en återhållsamhet avseende alla kostnader som vi kunnat påverka. Detta har givit resultat i vårt bokslut som långt överstiger de förväntningar som ställts på förvaltningen. Efter lång väntan och handläggning har de sista chefstjänsterna tillsatts inom den nya organisationen. Förberedelser för outsourcingaffären av Café- och butik i Mora har genomförts, vilket mynnat ut i ett treårigt avtal med företaget Fazer Restauranger AB som övertagit verksamheten från och med den 1 februari En arbetsgrupp har bildats för att göra en analys för vilket behov och vilka önskemål som finns på service inför inflyttningen i den nya vårdbyggnaden vid Falu lasarett. Arbetsgruppen skall i ett senare skede även analysera hur vi inom förvaltningen på bästa sätt även kan förbättra servicen till samtliga kunder inom Landsting Dalarna. Ett stort internt arbete har genomförts för att kunna redovisa NMI och NKI. Ett antal arbetsmiljöutredningar har genomförts på grund av oro på vissa arbetsplatser. Stora förberedelser görs inom förvaltningen för att säkerställa de tillkommande transportuppdragen.

11 LANDSTINGET DALARNA SERVICENÄMNDEN (2) Påbörjat benchmarkingarbete via Best Service nätverk. Fyra processer kommer att analyseras. Förhandling/överläggning pågår med Landstingsfastigheter avseende ett nytt driftavtal för de fastigheter som vi sköter och handlägger. Kontinuerligt träffas samtliga styrgrupper där representanter från våra olika kunder ingår. Med hänvisning till sänkning av restaurangmomsen har priset för luncher sänkts med tre kronor vid restaurang Gastronomen.

12 8 Personal Handläggare: Hanna Becker Förslag till beslut a t t anteckna informationen till protokollet. Förvaltningen Landstingsservice hade 412 medarbetare anställda år Detta är en minskning av antalet medarbetare med 32 st. medarbetare, vilket förklaras av en personalövergång till Nämnden för kostsamverkan under april 2011 samt att vissa vakanta tjänster inte återbesatts mot bakgrund av Landstingets sparkrav på förvaltningen. Antalet deltidsarbetande medarbetare uppgår till 21,3 % av totalt antal anställda för år 2011, varav 30,6 % är kvinnor och 6,3 % är män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden vid förvaltningen har ökat från 92,4 % avseende år 2010 till 93,8 % under år Antalet pensionsavgångar uppgår till 12 st. under år Sjukfrånvaron vid förvaltningen fortsätter att minska mot bakgrund av ett aktivt rehabiliteringsarbete, förändrade arbetssätt, systematiskt arbetsmiljöarbete samt närvarande chefer. Antalet sjukdagar per medarbetare uppgår till 17,9 sjukdagar, vilket är en förbättring från föregående år. Vid det norra området har Kommunal under december 2011 lämnat in en anmälan till Arbetsmiljöverket gällande bristande arbetsmiljö vid lastkajen, Mora Lasarett. Diskussioner samt aktiva åtgärder pågår för att förbättra arbetsmiljön vid arbetsstället. Arbetsmiljöutredningar Under år 2011/2012 har 4 st. arbetsmiljöutredningar avseende den psykosociala arbetsmiljön genomförts vid förvaltningen Landstingsservice. Arbetsmiljöutredningarna har genomförts via intervjuer med samtliga berörda medarbetare, chefer samt fackliga företrädare. Under februari 2012 påbörjades en utvärdering av genomförda arbetsmiljöutredningar vid förvaltningen. Utvärderingen planeras vara delvis slutförd under mars 2012.

13 LANDSTINGET DALARNA SERVICENÄMNDEN (2) Enkät Nöjd Medarbetarindex NMI Under november/december månad år 2011 genomförde Landstingsservice en medarbetarenkät avseende bl.a. trivsel samt psykosocial arbetsmiljö vid förvaltningen. I princip samtliga medarbetare och chefer vid förvaltningen svarade på enkäten. NMI för hela förvaltningen Landstingsservice uppgår till 76 %, vilket innebär att förvaltningen uppnå målet för NMI år Vid Landstingsservices driftområden uppgår NMI till 62 % för det Norra området (inkl. Nämnden för Kostsamverkan), 72 % för det Södra området samt 80 % för det Mellersta området. Resultatet av medarbetarenkäten kommer under februari/mars 2012 att analyseras och följas upp med olika aktiviteter inom förvaltningen. VPL och Chefsutvecklingsprogrammet Förvaltningen har uppnått sitt mål inom personalarbetet genom att i princip samtliga medarbetare och chefer är självskattade och bedömda i enlighet med VPL-modellen. Under februari 2012 har förvaltningsledningen ett första möte med Landstingsservice Talangpool. Förvaltningens Chefsutvecklingsprogram pågår och under våren 2012 genomförs 5 st. utbildningsdagar internt inom Landstingsservice med bl.a. utbildning inom arbetsrätt, alkohol- och drogrehabilitering samt hygienaspekter.

14 9 Ekonomi Handläggare: Martin Ekberg Förslag till beslut a t t anteckna informationen till protokollet. Ekonomirapport Första periodrapporten för år 2012 utkommer efter februari månad. Enkät Nöjd Kundindex NKI Under slutet av år 2011 genomfördes en undersökning av nöjdkund. Metoden som användes var enkäter i pappersformat som skickades ut till förvaltningens kunder. Utfallet sammanställdes i ett index där resultatet blev 89 % nöjda kunder.

15 10 Bokslut 2011 Dnr LD11/01663 Handläggare: Martin Ekberg Förslag till beslut a t t godkänna redovisat bokslut för 2011 Det ekonomiska resultatet 2011 för förvaltningen blev + 4,1 Mkr. Det positiva resultatet innebär att Landstingsservices samtliga ekonomiska mål och åtaganden uppfyllts under året. Se bokslutet i sin helhet i bifogat dokument. Bilaga p 10

16 Internkontrollplan Dnr LD11/00667 Handläggare: Martin Ekberg Förslag till beslut a t t för punkt a) godkänna redovisad återrapportering av 2011, samt a t t för punkt b) följa de centrala direktiven för internkontrollsområden som därmed ersätter tidigare internkontrollplan för a) Återrapportering av 2011 års interkontrollprocesser. Bilaga punkt 11 a b) Internkontrollplanens processer efter centrala direktiv, tidigare beslut utgår. Bilaga punkt 11 b

17 12 Miljöärende Fredriksbergstvätten Handläggare: Anders Roos Dnr LD Förslag till beslut a t t anteckna informationen till protokollet. Länsstyrelsen har till Landstinget Dalarna insänt en ansvarsutredning gällande Fredriksbergs bruk. Bilaga p 12 Landstinget Dalarna bedrev i slutet av 80-talet en kemtvättanläggning i förhyrda lokaler i nämnda fastighet. Fakta kring kemtvättanläggningen: Dåvarande Fredriksbergstvätten AB bedrevs i förhyrda lokaler i gamla pappersbruket i Fredriksberg en kemtvättanläggning mellan åren 1986 till Detta med anledning av att man genom en upphandling av Försvarets Materielverk antagits som leverantör av textilförsörjning till de militära anläggningarna i mellersta Sverige. Kravet var att kunna både tvätta med vatten och även kemtvätta visst gods. Därför uppfördes en kemtvättanläggning i gamla pappersbruket Vad är en kemtvättmaskin? En kemtvättmaskin har ett helt slutet system för att återvinna tvättvätskan. På den tiden användes perkloretylen som var ett effektivt sätt att lösa alla typer av fetter och oljor dessutom tillsattes en tensid eller tvättmedel som tog bort resterande smuts. Det fanns en ånguppvärmd destillator på respektive maskin som värmde upp perkloretylenen till ånga som sedan kyldes ner till vätska som sen magasinerades i tankar under maskinen. På så sätt renades tvättvätska och kunde återanvändas. Restprodukterna såsom grus, ludd, oljor och annat avfall blev kvar i destillatorn som rengjordes en gång per vecka. Resterna samlades upp i fat som sedan sändes till Sakab för destruktion. Maskinparken var ny och hade separata kolfilter för utsläpp till luften. Perklorförlusterna mättes kontinuerligt och uppföljning gjordes löpande för att därigenom fånga eventuella felkällor och läckage tidigt. Samtliga mätvärden sändes till Länsstyrelsen. Verksamheten följde strikt de krav som då fanns för att driva en kemtvättanläggning.

18 13 Upphandling av patientkost till Säters sjukhus Handläggare: Anders Roos Dnr LD11/02891 Förslag till beslut a t t ge förvaltningschefen i uppdrag att upphandla varm mat för Säters sjukhus. Servicenämnden beslutade vid sitt sammanträde , 66 att förlänga avtalet med Skonbo AB ett år gällande kostförsörjning vid Säters sjukhus. Det beslutades vidare att diskussion om nytt avtalsinnehåll skulle startas upp. Ordföranden och förvaltningschef tillsammans med Birgit Pallin, kostchef i Falun träffade i december nuvarande leverantör för ett studiebesök och diskussion om företagets framtidsplaner.

Sammanträde i Servicenämnden

Sammanträde i Servicenämnden DAGORDNING Servicenämnden Landstingsservice Sammanträde 2013-02-28 Sida 1 (6) Sammanträde i Servicenämnden Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-02-28 Kl 10.00-14.00 Plats: Lokal "Foajén", Restaurang

Läs mer

I IJ ~ Landstinget. PROTOKOLL Servicenämnden. Protokoll från Servicenämndens sammanträde

I IJ ~ Landstinget. PROTOKOLL Servicenämnden. Protokoll från Servicenämndens sammanträde J ~ Landstinget DALARNA PROTOKOLL Servicenämnden Landstingsservice Sammanträde 2014-09-24 13-20 Sida 1 (11) Protokoll från Servicenämndens sammanträde Tid: 2014-09-24 kl 10.00-14.00 Plats: Foajen vid restaurang

Läs mer

Protokoll från Service nämnd ens sammanträde

Protokoll från Service nämnd ens sammanträde Landstinget DALARNA Landstingsservice PROTOKOLL Service nämnden Sammantr~de 2013-05-24 7-12 Sida 1 (9) Protokoll från Service nämnd ens sammanträde Tid: 2013-05-24 10.00-1 3.30 Plats: Lokal "Foajen" Restaurang

Läs mer

Protokoll från Nämnden för Kostsamverkans sammanträde. Tid: 2014-05-27 kl 10.00-12.00 Plats: Konferensrummet entreplanet, Gamla kommunhuset Mora

Protokoll från Nämnden för Kostsamverkans sammanträde. Tid: 2014-05-27 kl 10.00-12.00 Plats: Konferensrummet entreplanet, Gamla kommunhuset Mora I II ~ Landstinget DALARNA PROTOKOLL Nämnden för Kostsamverkan Landstingsservice Sammanträde 2014-05-27 10-18 Sida 1 (11) Protokoll från Nämnden för Kostsamverkans sammanträde Tid: 2014-05-27 kl 10.00-12.00

Läs mer

Sammanträde i Fastighetsnämnden

Sammanträde i Fastighetsnämnden DAGORDNING Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Sammanträde 2015-04-29 Sida 1 (6) Sammanträde i Fastighetsnämnden Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-04-29 kl 10.00 Plats: Masen, Landstingshuset

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 1 Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 Uppgifter om sökande arbetsplats/enhet Enhet/arbetsplats: Östersund Städ & Hemservice - Serviceförvaltningen Enhetschef/kontaktperson:

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Hofors kommun Mars 2010 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Innehåll Fastighetschefen har ordet... 3 Verksamhetsidé, strategier och mål... 6 Organisation...

Läs mer

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten Revisionsrapport Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten November 2012 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Landstinget Gävleborg, granskning av medarbetarenkäten (2011) 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisning 2014 Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisningens målgrupp Landstinget Dalarnas årsredovisning lämnas av

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Uppföljning av 2007 års granskningar

Uppföljning av 2007 års granskningar Revisionsrapport Uppföljning av 2007 års granskningar Östersunds kommun 2010-01-20 Erik Palmgren Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...4

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet Sida 1(26) Årsredovisning 2010 Hälsan & Arbetslivet 1. SAMMANFATTNING Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till förvaltningar och bolag, och ska stödja

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av HR-funktionen Innehåll Sammanfattning...1 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Revisionsfrågor... 3 1.4 Avgränsning... 4 1.5

Läs mer

Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012

Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012 Revisionsrapport Lisbet Östberg Revisionskonsult Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund och revisionskriterier...

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008

Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Måndagen den 19 maj kl. 09.00-16.00 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Göran Ohlsson, nämndsekreterare Karin Thalén, förvaltningschef 79-98

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari 2014 kl 08.30 2014-01-22 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2013 Ystads kommun Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Personalnämnden 2008-06-02

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Personalnämnden 2008-06-02 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl 13.00-15.45 Beslutande Harriet Classon, ordf Alf Marklund Lennart Burvall Åsa Gustafsson Stig Stefansson, tjg ers Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Dnr LD15/00576, LS 2015-06-01 11, LF 2015-06-15--16 16 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2014... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna... 6 Miljömålsarbete...

Läs mer