Årsredovisning Del 2. - Verksamhetsredovisning Kommunservice- och beslutstödsavdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Del 2. - Verksamhetsredovisning Kommunservice- och beslutstödsavdelningen"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Del 2 - Verksamhetsredovisning Kommunservice- och beslutstödsavdelningen Barn- och utbildningsavdelningen Vård- och omsorgsavdelningen Samhällsbyggnadsavdelningen

2 Innehåll Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 Inledning... 4 Viktiga händelser... 4 Resultat och analys av Avdelningens mål... 5 Brukare/Kunder... 5 Ekonomi... 5 Medarbetare... 6 Processer... 7 Samhälle... 9 Åtgärder för utveckling Inledning Viktiga händelser Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Ekonomi Medarbetare Processer Samhälle Åtgärder för utveckling Sociala avdelningen Inledning Viktiga händelser Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Ekonomi Medarbetare Processer Samhälle Samhällsbyggnadsavdelningen Inledning Viktiga händelser Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Ekonomi Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

3 Medarbetare Processer Samhälle Åtgärder för utveckling Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

4 Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen Inledning Verksamhetsidé Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen är ett kompetent team som i samverkan med andra bidrar till att ge god service, vägledning och rätt information åt såväl kommuninvånarna som förvaltningens kunder. Beskrivning av verksamhet Inom avdelningen finns fyra enheter; Beslutsstödsenheten (beslutsstöd, information, bibliotek), Driftenheten, PA- och ekonomienheten och Tekniska enheten. Viktiga händelser Byte av teleoperatör och växelsystem. HR-området i Aneby Kommun har under 2012 tagit ett ordentligt steg framåt i det operativa och strategiska arbetet. Energieffektiviseringsarbete pågår i kommunens fastigheter. Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

5 Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder KSA:s kunder får tjänster av god kvalitet och med ett gott bemötande. Nöjd Kund Index (NKI) 80 % 83,1 % Utfallet för perioden är ett genomsnittligt värde för avdelningens kundmätningar. Resultat av genomförd kundmätning Utfallet är ett genomsnittligt värde för avdelningens kundmätningar. Avdelningens NKI uppgår till 83,1. Det är PA- och ekonomienheten och driftenheten som har genomfört mätningar under året. Driftenheten har genomfört enkätundersökningar gällande skolmaten och matdistribution till äldre. Kundmätningarna visade ett positivt resultat, undersökningen i skolan visar att 77 procent av eleverna är nöjda och resultatet för äldreomsorgsmaten visade 85 procent. Vi kommer att analysera svaren ytterligare och se vad som kan förändras eller förbättras med måltiderna inom skolan, samtidigt som vi måste ta hänsyn till skollagen och dess krav på näringsriktiga måltider. PA- och ekonomienheten har genomfört en enkätundersökning som har gått ut till chefer, medarbetare och förtroendevalda. Enkäten har utgått ifrån "våra kunder behandlas lika och får tjänster av god kvalitet och med ett gott bemötande. Enhetens kunder är mycket nöjda vilket också bevisas i kundundersökningen då resultatet visade ett värde på 87,3, vilket är mycket positivt och glädjande. En bidragande orsak till det positiva resultatet är att enheten har jobbat mycket med att utveckla rutiner, processer och service utifrån kundernas behov. Ekonomi KSA:s verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Avdelningens nettokostnader i balans. 100 % 96,3 % Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

6 Avdelningens Ekonomiska Resultat Tkr Periodens Budget Periodens Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Helår Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga Kostnader Nettokostnad Avdelningens bokslut visar ett underskott på 953 tkr. Det är tekniska enheten som står för underskottet. Det beror bland annat på att lokalförsörjningen har fått minskad hyresintäkt från Attends med 250 tkr, de betalar en lägre räntesats på sitt lån till kommunen jämfört med Högre kostnader för media (fjärrvärme, el, vatten, olja) med ca 400 tkr i kommunens byggnader på grund av prisökningar och ökad förbrukning. Kostnad för gatljus överstiger budget med ca 200 tkr. I samband med att jourtjänstgöring införts på tekniska enheten under 2012 så har det bidragit till ökade personalkostnader. Investeringar som gjorts under året: Pelletspannan i Sunhults förskola/skola har bytts ut mot bergvärmeanläggning. Svartåskolans tak har fått nytt takpapp. Ombyggnation av lokaler på vårdcentralen har genomförts för att anpassa lokalerna till rehabiliteringsenheten. Inköp av lastmaskin samt traktor med tippvagn. Reparation av stenbro i Hullaryd. Installation av inbrottslarm i kommunens skolor. Installation av brandlarm i Vireda skola. Ekologiska livsmedel Inköp av ekologiska livsmedel för måltidsverksamheten har från 2011 ökat från 7,0 % till ca 13 %. Medarbetare Nöjdmedarb.index för respektive avdelning 70 % 67,02 % Frisknärvaron 75 % 69,3 % Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

7 Medarbetarundersökning genomfördes under mars månad. Övergripande ser resultatbilden mycket positiv ut i 2012 års medarbetarundersökning. Alla frågor har en övervägande majoritet på den positiva halvan av svarsskalan. De allra flesta har hög arbetstillfredställelse och upplever sitt arbete som meningsfullt. Man är till stor del insatt i verksamhetens mål och vet vad som förväntas av en i arbetet. Förtroendet är stort mellan chefer och medarbetare. Medarbetarundersökningen är ett verktyg för både ledningen och medarbetarna att använda för förändring och förbättringsarbete. Förbättringsområden är arbetsmiljön, att arbeta förebyggande för god hälsa samt skaffa ändamålsenliga tekniska hjälpmedel. Ytterligare ett förbättringsområde skulle kunna vara möjligheterna till kompetensutveckling, då en del av medarbetarna inte tycker att de på sin arbetsplats uppmuntras att fördjupa sin kompetens och att den kompetens och de erfarenheter de besitter inte tas tillvara full ut. KSA är en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner trygghet och arbetsglädje. I februari genomfördes en gemensam träff för hela avdelningen där vi gick igenom avdelningens och enheternas styrkort för 2012, syftet är att ge medarbetarna ökad kunskap, delaktighet och förståelse för verksamhetens uppdrag och mål. Vi har även genomfört utbildning i hur man jobbar med förbättringsarbete; det handlar om hur vi kan utveckla och förbättra verksamheternas arbetsprocesser. Engagemang och delaktighet hos medarbetarna är viktiga faktorer för att nå resultat och även att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Processer KSA:s verksamhet präglas av ett processorienterat synsätt. Utbildning i processkunskap och förbättringsarbete genomfördes enligt plan i oktober. Utbildningen omfattade hela avdelningen. Syftet är att ge medarbetarna ökad kunskap, delaktighet och förståelse i processkunskap. Under 2013 planeras ytterligare utbildningsinsatser. Avdelningens mål är att verksamheterna ska präglas av ett processorienterat synsätt. Eftersom verksamheterna består av arbetsflöden och processer som syftar till att leverera tjänster och service ut till organisationen och medborgarna i kommunen, så är det viktigt att skapa flöden med god kvalitet och effektivitet i det som ska levereras. Det pågår arbete inom avdelningen med att kartlägga processer, mäta avvikelser, förändra, följa upp och öka kvaliteten. Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

8 Beslutsstödsenheten Biblioteket har under året fokuserat på sitt arbete att beskriva "Bokens väg genom biblioteket", från inköp till gallring. Arbetet syftar till att förenkla och förbättra/effektivisera rutiner kring varje moment, och att därmed kunna använda de personella resurserna på ett mer kvalitativt sätt mot specifika målgrupper. Under våren färdigställdes medieplanen och ett mycket stort gallringsarbete har genomförts under året. Cirka titlar har gallrats. Bibliotekets personal har också genomfört gallring på Furulidskolans bibliotek, som ett inledande skede i en närmare samverkan mellan skolan och folkbiblioteket. Avsaknaden av skolbibliotekarie är högst märkbar. Den nya skollagen ställer högre och mer uttalade krav på skolbiblioteksverksamheten, och detta är ett mycket angeläget område att arbeta med. Under hösten 2012 inleddes också förberedelserna för ett meröppet bibliotek i Aneby kommun, som innebär att biblioteket utrustas med tekniska lösningar som gör det möjligt för låntagare att använda biblioteket 12 timmar om dagen, hela veckan. Tekniken installeras under våren 2013 med stöd av medel från investeringsbudgeten, och vid invigningen den 25 maj är Aneby kommun först i länet och en av ca fem kommuner i landet med att erbjuda meröppet-konceptet. Beslutsstödet arbetar med ärendeprocessen och har under året fått kommunens ärendeoch dokumenthanteringssystem uppgraderat. Beslutsstödet har med stöd av konsult gått igenom ytterligare utvecklings- och användningsområden för ärendeprocessen. Det finns flera prioriterade områden; digitalisering av kallelser, bättre och mer utvecklade mallar, bland annat digital tjänsteskrivelse kopplad mot W3D3. Det krävs dock tekniska lösningar för att komma vidare i ovanstående och budget för detta finns först under Under verksamhetsåret 2012 har därför inga konkreta åtgärder kunnat genomföras. Personal i infoteamet har sedan maj månad 2012 ägnat en stor del av sin tid åt telefoni- och växelfrågor. Aneby kommun bytte under hösten teleoperatör och sedan även växelsystem, i samarbete med Nässjö och Eksjö kommuner och med Höglandets IT som projektledare. Vid de inledande projektmötena uppskattades kommunens arbetsinsats i detta till ca 250 timmar. Med facit i handen konstateras att drygt 0.75 tjänst har fått avsättas för ändamålet, från projektstart och en bit över årsskiftet 2012/2013, vilket givetvis påverkat informationsteamets arbete i övrigt. PA- och ekonomienheten Inom HR området har det upprättats processbeskrivningar inom rehabilitering och rekrytering. Vårt rekryteringsverktyg "OJ", Offentliga Jobb, har fått genomslagskraft ute i verksamheterna med assistans av vår HR-personal. När det gäller upphandling så pågår intensivt arbete inom HAR (Höglandets affärsstrategiska råd) och processerna är i stort sett lika på hela Höglandet. Inom ekonomi så finns flera processer beskrivna såsom budgetoch bokslut. I budgetprocessen är ny rutin på gång med förbättring- och utvecklingsrevision. Det betyder att vi jobbar med avsikt att skapa ett positivt och förbättringsorienterat revisionsarbete i den egna verksamheten. Vår ekonomimodell har under 2012 fått en rejäl genomgång, då vi står inför ett systembyte och mera samarbete med övriga kommuner på Höglandet. Driftenheten Måltidsverksamheten fortsätter att arbeta med kvalitetsutveckling. Verksamheten har arbetat fram nya riktlinjer för måltidsverksamheten. Syftet med de nya riktlinjerna är att formulera övergripande mål för kommunens måltidsverksamhet och säkerställa kvalitetsoch servicenivån samt klargöra ansvar kring kostfrågor. Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

9 Ett kostdataprogram har köpts in i syfte att lättare kunna planera näringsriktiga matsedlar som är väl sammansatta och uppfyller näringsrekommendationerna. Under senare år har ett intensivt utvecklingsarbete pågått inom lokalvårdsverksamheten. Det handlar om att de metoder och den utrustning som används i lokalvård i många avseenden förändrats och förbättrats. Vi ska ha rätt utrustning och moderna ergonomiskt riktigt utformade städredskap i vår dagliga städning. Tekniska enheten Tekniska enheten har haft fokus på att få till bra rutiner vad gäller arbetsprocesser, underhållsplaner och uppföljningar. Som ett led i detta har verksamheten köpt in CAMs Web Solutions, ett underhållssystem för fastighetsbranschen. Det har visat sig vara mycket positivt och det innebär många fördelar att ha ett system för kvalitetssäkring och hantering av underhåll, reparationer, media, dokumentation och ritningar. I systemet byggs en kunskapsbank upp som bidrar med faktabaserade beslutsunderlag för framtida investeringar och strategier. Systemet gör det lättare att ta fram bra nyckel- och följtal för enheten, som kan följas upp kontinuerligt. Under 2011 påbörjades en energiutredning av kommunens fastigheter. Syftet med det arbetet är att få en överblick över kommunens energianvändning och vad kommunen konkret kan göra för att genom energieffektivisering arbeta mot en mer hållbar utveckling i Aneby kommun och för att nå energimålen. Utredningen på Furulidskolan är klar, där har arbetet med effektiviseringar enligt åtgärdsprogrammet redan påbörjats. Enhetens fastighetstekniker arbetar 50 % med energieffektivisering av kommunens fastigheter. För att få en överblick av mediaförbrukningen i kommunens fastigheter gällande el, fjärrvärme, pellets och olja görs en redovisning varje månad över förbrukningen. Uppgifterna matas in i ett fastighetssystem där det lätt kan följas upp och analyseras. Varje enhet har fått utbildning i processkunskap 4 4 Utbildning i processkunskap har genomförts för avdelningens medarbetare. Samhälle Medborgarna får ett gott bemötande och snabb återkoppling av KSA:s verksamheter Beslutsstödsteamet tar hand om de frågor och synpunkter som kommer in via hemsidans "Tyck till om Aneby", men också det som kommer in på andra vägar; via e-post, telefon och brev. Aneby kommun har rutiner för hur synpunkter och klagomål ska hanteras, och enhetens målsättning är att ge snabb återkoppling. Nedan redovisas antal inkomna synpunkter/klagomål under 2012, hur många som har besvarats och handläggningstid före svar. Totalt har 37 synpunkter/frågor/klagomål kommit in via e-post eller hemsidan och av dessa är 16 anonyma varför återkoppling ej kan ske. Av de återstående 21 har 10 besvarats inom ett tidsspann av 1-6 dagar, 11 synpunkter har skickats vidare till handläggare och det finns inga registrerade svar i diariet. Det kan ändå vara så att synpunkterna har besvarats men att handläggaren missat att skicka kopia på svaret till diariet. Svarsfrekvens hamnar därmed på 48 % vilket helt klart kan förbättras. Nämnas bör i sammanhanget att ca 20 % av frågorna/synpunkterna handlar om snöröjning och halkbekämpning. Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

10 Enligt styrkortet ska KSA:s infoteam planera och leda arbetet med kommunens deltagande i sociala medier. Åttingen finns numera på Facebook, i övrigt har intresset från andra kommunala verksamheter varit lågt beträffande användningen av sociala medier. Från sommarnumret har Åttingen fått ett nytt format och en ny grafisk utformning. Sommarnumret blev också en kombination av hushållsinfo och turistinfo, vilket gör Anebyguiden överflödig. De redaktionella texterna skrivs numera av informationschefen, utvecklings- och näringslivsstrategen samt infopersonalen. All redigering sker i infoteamet och en färdig fil skickas till tryckeriet. Sedan årsskiftet finns en rutin för mottagande av nyinflyttade, vilket innebär att samtliga nyinflyttade blir uppringda och välkomnade, erbjuds ett "hembesök" eller får informationsmaterial via posten. Vi får mycket positiv respons för det här arbetssättet. Under sensommaren har vi haft två större kulturevenemang; Kultur i Sommenbygd, där Aneby kommun deltog med en utställning om Ebon Svenssons liv och konst, samt en workshop på torget. Vi har också varit värdar för ett besök från Eksjö Tattoo. Evenemangen har varit uppskattade och drog besökare, både från kommunen och från andra orter i vår omgivning. 80 % av inkomna synpunkter och klagomål ska besvaras inom en vecka. 80 % 48 % Åtgärder för utveckling Brukare/Kund Kundundersökningar/uppföljningar/analyser Medarbetare Fortsatt ökad delaktighet och inflytande för avdelningens medarbetare Process Utbildning i förbättringsarbete Ekonomi Fortsätta utveckla bra nyckeltal för verksamheterna Samhälle Aktualisera rutiner kring "Synpunkter & Klagomål" Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

11 Barn- och utbildningsavdelningen Inledning Verksamhetsidé Barn- och utbildningsavdelningens verksamhetsidé är gemensam för allt arbete i avdelningens regi. Aneby i Framkant BUA är en lärande organisation med en utmanande verksamhet där alla utvecklar sina förmågor, genom att: - alla har en social handlingsberedskap och ett medmänskligt förhållningssätt -all verksamhet vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet -utmana alla att utveckla sin ta-sig-församhet -medarbetarna har hög/rätt kompetens och utvecklar metoder i lärandet Beskrivning av verksamhet Aneby kommuns Barn- och utbildningsverksamhet spänner från förskolan, förskoleklass, fritids, grundskola, grundsärskola till gymnasieskola, gymnasiesärskola, Högskola, Komvux, däribland Yrkvux och SFI samt Kommunal musikskola. Totalt arbetar ca 210 personer i verksamheterna med ungefär 1000 barn/ungdomar/vuxna i varierande ålder. Viktiga händelser Samtliga lärare har en egen laptop och arbetslaget förfogar över en rullbar enhet innehållande 16 laptops som tillsammans med smartboards i alla klassrum ger en epitet som Höglandets bästa teknikutrustning. Arbetsmiljön i Sunhult är kraftigt förbättrad med bl.a. bergvärme och renoverade fasader. Förskolan i Vireda öppnade i mars månad och är väldigt omtyckt idag. Skapande skola i Vireda ett plus. Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Nöjd Kund Index (NKI) 80 % 74,14 Se nedan Brukare upplever att verksamheten levererar en hög kvalitet men att vi kan bli "lite, lite bättre" avseende trygghet. BUA har skrivit en projektansökan till Kulturrådet avseende "Skapande skola" och arbete med Barnkonventionen. Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

12 Brukare (barn, elever och vårdnadshavare) känner till verksamhetens mål, arbetssätt, resultat samt åtgärder för utveckling och ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med den blivande världsmedborgaren. Brukarenkät NKI 85 74,14 En liten ökning i måluppfyllnad sedan förra året. Målkännedom hos brukare Trivsel i skolan/förskolan Upplevd kunskapsutveckling Genomförda brukarråd 100 % 84,5 % 100 % 94,5 % 100 % 93,5 % Ökat sedan förra mätningen. Mätningen gäller endast grundskola (elever år 4-9 samt föräldrar f- klass - år 9). Ökat sedan förra mätningen. Mätningen avser endast grundskola (elever år 4-9 samt föräldrar f- klass - år 9). Ökat sedan förra mätningen. Mätningen avser endast grundskola (elever år 4-9 samt föräldrar f- klass - år 9). Brukarenkäten ger vid handen att vi är på rätt väg gällande måluppfyllelse eftersom den är lite bättre än tidigare år. Målkännedomen ökar hos brukarna vilket säkert beror på införandet av Schoolsoft för hela grundskolan. Trivseln i skolan ökar, men fortfarande känner sig barn/elever kränkta i verksamheten. Detta tänker vi avhjälpa med att arbeta med barnkonventionen i projektform tillsammans med "Skapande skola". Elever känner till målen och upplever en ökad kunskapsutveckling som blir spännande att mäta i samband med slutet av läsåret 2012/2013. Målet är delvis uppnått. Målet är uppnått. Andelen elever och föräldrar som känner till verksamhetens mål och vad som krävs för att nå målen har ökat. Under en treårsperiod har resultatet ökat ca 10 % per år för att just nu vara drygt 85 %. Ett ihärdigt arbete från rektorer och pedagoger för att implementera ny skollag och nya läroplaner samt kursplaner ligger bakom resultatet (Skola 2011). Framgångsfaktorer i arbetet är de nya lokala pedagogiska planeringarna som används för att tydliggöra varje moment i undervisningen samt att kommunikationsverktyget Schoolsoft omfattar hela grundskolan. På Schoolsoft kan elever och vårdnadshavare således följa både planering av undervisningen, de resultat eleven når samt åtgärder för att utvecklas ytterligare. Brukarråden är en fortsatt viktig kanal för kommunikation med hem och vårdnadshavare och genomförs i alla rektorsenheter. Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

13 Trivseln i skolorna har ökat. Utbildningsserien med Fryshuset har fortsatt då det gav mersmak och uppskattas av personalen. Samverkan sker med SOA och Eksjö kommun. Ekonomi All personal har förståelse för kommunal ekonomi samt BU:s interna resursfördelningssystem Målet är uppnått. BUA:s samtliga aktörer har förståelse för kommunal ekonomi som avspeglar sig i att budgetramar hålls och att prioriteringar görs löpande under året. Det pedagogiska ledarskapet får för BU:s del en annan utformning än tidigare år då arbetslagens styrkort såväl planeras som utvärderas under ett läsår. Det innebär att de lärdomar och erfarenheter som framkommer är av stor betydelse när nästkommande läsår planeras. Till läsåret 2012/2013 kommer det att finnas styrkort som handlar om avdelningen, enheten och arbetslagen samt naturligtvis det översta politiska styrkortet för Aneby kommun. När det gäller grundskolans mål med en budget i balans så "havererar" den ekonomiskt till stor del beroende på migreringskostnader, det vill säga nya datorer. Rektorerna håller sina budgetramar medan Barn- och utbildningschefen har bokfört alla satsningar i sitt ansvar, med påföljd att budgeten överskrids för grundskolans vidkommande. Personalen är mycket initierad i den ekonomiska hushållningen och flyttar ständigt resurser i form av pedagogiska insatser. Ett exempel på detta är Furulidsskolans byte av schema var 10:e vecka, allt för barnens/elevens bästa kunskapsbildning och måluppfyllelse. Tertialuppföljning prognos för helår Halvårsbokslut prognos för helår Helårsbokslut 100 Vår lärande organisation ger möjligheten att utveckla flexibla lösningar utifrån givna förutsättningar Målet är delvis uppfyllt. Samtliga arbetslag har analyserat sina styrkort för läsåret 2011/2012 samt skrivit nya styrkort för läsåret 2012/2013 i avsikt att utveckla till lite, lite bättre verksamhet. Arbetslagen skriver i perspektiven brukare, processer och samhälle, medan rektorerna även behandlar medarbetare och ekonomi. I den "Lärande organisationen" sker en mängd nya målsättningar och aktiviteter som kommer att ge en ännu mer utvecklad verksamhet inom de närmaste åren. Bästa skolkommun i Småland är ett hägrande mål för oss alla. Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

14 Avdelningens Ekonomiska Resultat Tkr Periodens Budget Periodens Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Helår Avvikelse Intäkter , , , , , ,4 Personalkostnader , ,4 802, , ,5 802,1 Övriga Kostnader , ,1-472, , ,9-472,2 Nettokostnad , , , , , ,3 Målet är uppnått - en budget i balans som lämnar ett överskott. Sedan tertialuppföljningen i april 2012 har Barn- och utbildningsavdelningen prognostiserat ett något mindre överskott från plus :- till ett beräknat överskott vid årets slut på ca :-. Detta blev till slut ett bokslut på plus :-. I slutet av försommaren och under sommaren har grundskolan migrerats via Höglandets IT till en för Höglandet gemensam IT-plattform. Vi visste från början (slutet av 2010) att de flesta av våra 328 datorer var undermåliga och att de ej skulle klara migreringen, men vi har tillsammans under de senaste åren lagt både tid, pengar och energi för att logistera fram en hållbar utveckling för pedagogiskt arbete i en datoriserad kunskapsmiljö. Resultatet har blivit att vi är ensamma som kommun på Höglandet, att arbeta uteslutande med trådlös kommunikation i all verksamhet administrerad av Barn - och utbildningsavdelningen. Samtliga datorer kan verka trådlöst och kan användas av såväl lärare som barn/elever.. Kommunala pedagogiska licenser som gäller för alla användare har dessutom kompletterat bilden av att vi har en bra pedagogisk möjlighet att variera undervisningen. De flesta av klassrummen i Aneby kommun har dessutom en "Smartboard" som ett ytterligare komplement till god pedagogisk variation. De flesta av kostnaderna ger ett minus för grundskolans vidkommande med :-. Skolskjutsar har blivit ett vardagsproblem av ibland stora format som beräknades ge ett minus på :- och blev till slut ett minus på :-, då upphandlingen avbröts och ersattes av en direktupphandling som blev dyrare. Arbetsmiljökostnader för grundskolans vidkommande blev ett minus på :-, medan arbetsmiljökostnader för förskolan blev :- som då även innehåller en start av förskolan Skräddaren i Korskyrkans lokaler. Gymnasiekostnaderna lämnar ett överskott på :-, beroende på att ungdomar studerar i närliggande kommuner istället för Kiruna, Södertälje, Orust som exempel. Ett antal ungdomar har dessvärre slutat på gymnasiet och vi arbetar hårt för att få dem tillbaka till studier. Gymnasiesärskolan lämnar ett överskott på :- som beror på färre elever än beräknat, samt att vi samordnat resurser på ett positivt sätt. Resor och inackorderingar har minskat drastiskt. En resekostnad för t ex en elev översteg tidigare år :- och är nu minimaliserat till ett länskort. Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

15 Ovanstående är exempel på kostnader medan nedanstående är det faktiska utfallet per ansvar. Barn- och utbildningschef :- IKE, Avgifter förskola och fritids : - Skolskjutsar :- Handläggare IKE : - Rektor Furulid :- Rektor Svartå/Öster :- Rektor Park/Väster :- Förskolechef : - Rektor Gymnasiet/Vuxenutbildningar :- Musikledare kommunala Musikskolan : - Bokslut totalt Barn-och utbildningsavdelningen :- Ett stort och varmt tack till all personal och alla ledare som i sin vardag ständigt strävar efter "Lite, lite, bättre" verksamhet. Medarbetare Frisknärvaron Nöjd medarbetarindex för respektive avdelning 70 % 65,72 % BUA är en lärande organisation med god arbetsmiljö kännetecknad av utmanande möten och ett gott pedagogiskt ledarskap, inflytande och kontinuerlig utveckling för medarbetarna Gott ledarskap 100 % 88 % Stressnivå Sjuktal Arbetsmiljö 100 % 66,5 % Årets resultat är lägre än tidigare år. Särskilt gäller det frågan om väl fungerande och ändamålsenliga tekniska hjälpmedel. Där instämmer endast 45 %. Meningsfulla utvecklingssamtal Antal brister i fastighetsrond minimeras årligen samt åtgärdas 100 % 83 % 10 % 90 % Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

16 Årets resultat 2012, målet är delvis uppnått. Övergripande ser resultatbilden positiv ut i 2012 års medarbetarundersökning för BUA. Alla frågor utom en har en övervägande majoritet på den positiva halvan av svarsskalan (tekniska hjälpmedel kvarstår trots stora förbättringar). Arbetstillfredsställelsen är genomgående hög och 93 % av BU:s anställda instämmer helt eller till stor del i att de är stolta över att vara en del av verksamheten där de arbetar. Känslan av delaktighet är inom BU hög, då de allra flesta anser att deras insats har stor betydelse för att verksamheten når sina mål. Ca 95 % anser att deras arbete har betydelse för att verksamheten ska nå sina mål och nästan lika många tycker att deras arbete är meningsfullt, vilket troligen är en förutsättning för att trivas i sin arbetssituation. Övergripande tycks också förhållandet till cheferna vara gott. De allra flesta känner ett ömsesidigt förtroende för sin närmaste chef. Liksom förra året återfinns de tydligaste förbättringsområdena inom temat arbetsförhållanden. Den fråga där flest medarbetare har övrigt att önska, verkar handla om den tekniska utrustningen som man har till sin hjälp i arbetet. Dock har andelen som svarat nekande minskat betydligt sedan förra året. Många tycker också att man på arbetsplatserna inte i tillräcklig utsträckning arbetar förebyggande för att upprätthålla god hälsa eller tillräckligt uppmuntrar till kompetensutveckling. Utöver en satsning på tekniska hjälpmedel har verksamheterna arbetsmiljöförbättrats avseende såväl lokalförbättringar som höj- och sänkbara skrivbord. 88 % av all personal i BUA tycker att de har chefer med gott ledarskap; en ytterligare ökning från 2011,om än med en procent! 83 % av alla medarbetare tycker att utvecklingssamtalen är såväl meningsfulla som kompetensbeskrivande. Nytt styrtal för verksamhetsåret 2012 beträffande fastighetsronder är att 10 % av påtalade brister ska vara åtgärdade innan nästa års rondering. I skrivande stund är det sannolikt att målvärdet kommer att bli avsevärt högre än 100 %, då tekniska avdelningen gjort en "resa" i nästintill omöjlighet då mindre än 10 % av alla brister återstår att åtgärda. Inför hösten genomfördes en enkät avseende önskemål om grupptillhörighet beträffande arbetet med Kommunala övergripande lärgrupper. Arbetet i de nya grupperna har startat med vardagsproblem i ca 8 grupperingar, där huvudparten av pedagogerna befinner sig i grupperna som arbetar med frågan " Hur arbetar man pedagogiskt mot ökad måluppfyllelse". Den grupperingen är så stor och innehåller mycket differentierade kunskapsnivåer, varvid den sönderdelats i tre grupperingar. Beträffande entreprenöriellt lärande genomför avdelningen ett utvecklingsarbete som fått gott gehör hos HLK i Jönköping. Samtliga pedagoger från förskolan t o m vuxenutbildningen indelas i grupperingar innehållande samtliga nivåer från förskola till vuxenutbildningen. Därefter träffar grupperna vår egen inspiratör Daniel Dahlström, som på ett effektfullt och reflekterande sätt får alla att "känna in ta-sig-församhet". Under de närmaste månaderna planerar och genomför pedagogerna parvisa lektioner/arbetspass med en dokumenterande pedagog. Enheterna väljer ut ett antal parvisa lektioner/arbetspass som under kvällen den 21 november blir till ca 12 st workshops, där varje pedagog kan besöka tre stycken som handlar om entreprenöriellt lärande i Aneby kommun. Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

17 Avslutningsvis kan tilläggas att den "Modellärande kommunen" har samordnat område Väster och Öster i att analysera resultat beträffande nationella prov i åk 3, samt dokumentera åtgärder för utveckling, då resultaten läsåret 2011/2012 kunde varit bättre. Processer BUA är en modellärande organisation där all verksamhet vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. BUA utmanar alla att utveckla sin "ta-sig-församhet" i riktning mot högre måluppfyllelse Antal aktiva lärgrupper Enheternas kvalitetsredovisningar Utvecklade lokala pedagogiska planeringar i alla arbetslag Ca 9 kommunövergripande (tisdagar) Ca 9 skolövergripande 1 Ledningsgrupp rektorer Målet är delvis uppnått. Aneby i framkant sätter många "myror" i huvudet på människor som ser texten men inte känner till exempelvis resultaten "Bäst i F-län i ma, sv, eng". Hur kommer det sig att vi har så framgångsrika resultat med så små resurser? Antal lärare per/100 elever är i Aneby 7.8 medan kommungruppen dvs. 19 inpendlingskommuner i vår storlek har 8.6 lärare/100 elever och levererar sämre resultat än Aneby i år 9. Den "modellärande kommunen" har en stor betydelse ur ett utvecklingsperspektiv som då engagerar och t o m på ett passionerat sätt utvecklar verksamheterna. I samband med läsårsavslutningarna för 2011/2012 kommer alla arbetslag att redovisa sina "lärdomar" och analysera "Hur det kommer sig att vi får de resultat vi får när vi gör det vi gör". Det är första läsåret som varje arbetslag redovisar sina arbetslagsstyrkort. De processer som arbetslagen har utvärderat och analyserat ger vid handen åtgärder för utveckling som arbetslagen tar med sig till läsåret 2012/2013. Vårt arbete tillsammans med Sociala avdelningen rörande "Barns psykiska och fysiska välbefinnande" har pågått i 12 månader och fått det interna projektnamnet "Växa. Resultatet kommer att utvärderas under våren Ett projekt som till skillnad från många andra kommuner som befinner sig i "pappersstadiet" är fysiskt levande i Aneby kommun. Ett samarbete som aldrig tidigare prövats i en så här bestämd form. Fram till skrivande stund ser vi mycket svåra arbetspassager men en "glödande" passion i att se till att ungdomar får ökad måluppfyllelse. Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

18 I januari 2013 anställs ytterligare en förskolechef som innebär en avlastning för i huvudsak grundskolans rektorer i de yngre åren. Barn- och utbildningschefen genomför under hösten 2012 skolbesök som innebär att vi tillsammans granskar kvaliteten i verksamheten efter Skolinspektionens mönster från deras hemsida. De åtgärder för utveckling som framkommer ligger till grund för fortsatt arbete i vårt ständiga "Lite, lite bättre" verksamhet. Vår modellärande verksamhet har rönt uppmärksamhet från andra kommuner som gjort studiebesök hos oss, t ex Habo kommun, Sävsjö kommun, Nässjö kommun och under våren 2013 Mariestad. Samhälle Aneby i framkant! är en lärande organisation med en utmanande verksamhet där alla utvecklar sina förmågor Andel behörig personal grundskolan Andel som genomför respektive nivå för SFI Andel gymnasielever med grundläggande behörighet till universitet/hög-skola Andel deltagare i musikskolan (från år 3-9) Andel elever som börjat på universitet/hög-skola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning Andel gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter avslutade gymnasiestudier Andel behörig personal i förskolan, minst 2/3. Andel behörig personal på fritids Andel behöriga till gymnasieskolan Genomsnittligt meritvärde år % 91 % 100 % 94,3 % 35 % 32 % 30 % 30 % Värdet hämtat från Skolverkets kommunblad avseende Värdet hämtat från Öppna jämförelser % 50 % Bäst i Sverige! 67 % 67 % 71 % 100 % 93,5 % Värdet hämtat från Skolverkets kommunblad avseende Endast 5 som ej kom in på gymnasiet av avgångsklasserna vt Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

19 Andel av avgångselever år 9 som uppnår målen i alla ämnen Måluppfyllelse i år 3 svenska Måluppfyllelse i år 3 matematik Måluppfyllelse i år 5 svenska Måluppfyllelse i år 5 matematik Måluppfyllelse i år 5 engelska Andel elever som slutför gymnasiestudier inom 3 år 100 % 87 % 100 % 73 % 100 % 56 % 100 % 73 % 100 % 83 % 100 % 71 % 100 % Värdet hämtat från Öppna jämförelser Målet är delvis uppnått. Samhällsperspektivet innehåller en mängd styrtal som står i paritet med läsårets 2011/2012 resultat, vilka pågår i mätningshänseende under senare delen av vårterminen Andelen behörig personal ligger ganska jämnt på strax över 90 % som dock måste ses som en bra måluppfyllelse. Meritvärdet för åk 9 uppfyller ej målen och är en gemensam angelägenhet för hela grundskolan. De nationella proven för år 3 i Aneby påvisar att vi blivit något sämre i matematik och i svenska. Just nu arbetar område Väster och Öster med att analysera "Hur det kommer sig" samt att utarbeta strategier för att få tillbaka goda resultat i matematik inför de nationella proven för åk 3 våren I åk 5 genomför vi kommunala kunskapsprov som ligger till grund för att stämma av kunskapsbildningen inför åk 6 på Furulidskolan. Även här samarbetar Öster och Väster kring den analysen. Resultaten är något sämre än tidigare år och även här genomför vi lärgruppsarbete kring "Hur kommer det sig att eleverna har sämre resultat i svenska än tidigare år"? I åk 6 har vi för första gången tillsammans med övriga Sverige genomfört nationella prov med ett förhållandevis positivt resultat; 73 % i svenska, 83 % (67 % när eleverna gick i åk 3) i matematik, 71 % i engelska. Under november månad 2012 redovisas samtliga kommuner i Skolverkets databas SIRIS och då hamnar vi i en nationell jämförelse förmodligen för åk 3 och 6 för första gången, men även för åk 9 som funnits under ett flertal år. Beträffande NO -ämnen sker nationella prov för andra året och här redovisar Aneby något sämre än tidigare år men klart godkänt. BUA skriver en projektansökan till Skolverket angående anskaffandet av en matematikutvecklare under de närmaste tre åren. Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

20 Beträffande antalet ungdomar som kommit in i någon form av nationellt program på gymnasiet, handlar det om att alla kommit in så när som en handfull. Sportskola och sommarskola samt individuella utvecklingsplaner, har medfört denna smått otroliga mängd elever som klarar ingången till ett nationellt program, då 43 st ej klarade målen i åk 8 samt redovisat svaga resultat under sin grundskoletid i Aneby. 94 % av eleverna i åk 9 fick direkt behörighet till sina gymnasiestudier. Kvarstående 5 elever har erbjudits olika former av introduktion till gymnasiet. Rutiner för att skapa mer utvecklad kunskapsutveckling för våra gymnasiestudenter håller på att utarbetas. Kan vi öka antalet ungdomar som läser på Högskola då knappt 60 % av alla elever i Aneby väljer praktiska program i gymnasiet? Aneby samverkar med närliggande kommuner för en ökad måluppfyllelse Barn- och utbildningsavdelningen samverkar med ett antal kommuner runt om i Sverige, inte minst med Kiruna, beträffande familjehemsplacerade barn. I och med denna samverkan skriver vi numera avtal med placeringskommunerna med möjlighet att tillsätta pedagogiskt stöd utan godkännande från placeringskommunen. Pedagogiskt samarbetar vi med Eksjö kommun beträffande kompetensutvecklingsinsatser levererade av "Fryshuset" i Stockholm. Tillsammans med Regionförbundet samarbetar vi med SKL beträffande "Psynk", Barn och ungdomars psykiska hälsa. Aneby är bästa skolkommunen i Höglandet avseende nationella prov i år 9 Måluppfyllelse i år 9 svenska Måluppfyllelse i år 9 matematik Måluppfyllelse i år 9 engelska 100 % Slutbetyg 100 % 96 % 100 % 97 % Måluppfyllelsen i svenska, matematik och engelska är de bästa på hela Höglandet. Matematik "ståtar" med plats 32 inräknat samtliga kommuner (290) i Sverige. Åtgärder för utveckling Under läsåret 2011/2012 har BUA genomfört skola 2011 med en frenesi som kännetecknas av "lösningar av vardagsproblem" i vårt sätt att levandegöra alla nya uppdrag. Kvarstår gör att samla in analyser och "lärdomar" från läsåret i samband med arbetslagens redovisningar den 18/ BUA:s förändrade avdelningsmål med tillhörande strategier och styrtal, kommer det att synas i Kommunstyrelsens översta styrkort? Verkställdes i november Enheternas verksamhetsmål med tillhörande handlingsplaner har förändrat BUA:s styrkort för avdelningen från ett underifrån kommande perspektiv med fokus på att förstå uppdraget. Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

21 Läsåret 2012/2013 är förändrat i grunden på sådant sätt att det föreligger något "lite, lite, bättre" planeringsförutsättningar för att följa åtgärder för utveckling under verksamhetsåret 2012/2013. Arbetslagens styrkort kommer att bli cirka % bättre att följa under året då läsårets planeringsdagar på ett bättre sätt harmonierar med verksamhetens önskemål. Sålunda har de gamla "Allhelgona dagarna för kompetensutveckling" sönderdelats under läsåret till förmån för uppföljning av kunskapsresultat via åtgärdsprogram och IUP:er inför utvecklingssamtal. Detta borde innebära en ytterligare målförståelse för elever, vårdnadshavare och pedagoger. Till utveckling kan säkert räknas lokaliteter om än i begränsad skala. Det kommer att bli såväl spännande som lärorikt att följa den demokratiska processen kring att bygga en 4- avdelnings förskola i centrala Aneby. Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

22 Sociala avdelningen Inledning Verksamhetsidé Vi ska genom förebyggande arbete, i samverkan med andra, förhindra att behov av insatser uppkommer. Vi ska verka för att den enskilde genom arbete och annan sysselsättning ges möjlighet till ett meningsfullt liv. Vår uppgift är att bistå med insatser när behov finns, d v s när den enskilde inte har förmåga att tillgodose sina behov genom egen försorg. Våra insatser ska ges så att de stöder/utvecklar den enskildes förmåga/oberoende och bidrar till dennes möjligheter att leva ett värdigt liv. Beskrivning av verksamhet Äldreomsorg Ansvarar för särskilt boende och hemvård. Särskilt boende innefattar servicehusboende, boende för personer med demens. Hemvård består av hemtjänst, hälso- och sjukvårdsinsatser, kvälls- och nattpatrullsverksamhet och externa larm Avslutningsvis ingår korttids-/rehabavdelning, dagrehab. Funktionshinderomsorg Ansvarar för stöd, service och omvårdnad till vissa funktionshindrade samt stöd, service och omvårdnad till personer med psykiska funktionshinder. Här ryms bl a daglig verksamhet, ledsagarservice, korttidsvistelse, fritidstillsyn, personlig assistent, bostad med särskild service och boendestöd. Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsansvar och rehabilitering för enskilda i särskilt boende samt enligt avtal med Aneby vårdcentral HB det samlade ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. Individ- och familjeomsorg Ansvarsområden är; barn och ungdom, missbruksvård för vuxna, försörjningsstöd, familjerätt och kvinnofrid. Ansvar för råd, service samt myndighetsutövning utifrån aktuella lagstiftningar inom såväl äldre och funktionshinder som individ och familj. Arbete och sysselsättning/fritid Ansvarar för att erbjuda förbättrande förutsättningar för arbetssökande som t ex personer med långvarigt försörjningsstöd, SFI-studerande och personer med funktionshinder. Ansvar för att bereda lämplig och meningsfull sysselsättning för målgruppen. Inom området ingår även frivillig daglig verksamhet för äldre- och funktionshindrade och kommunens fritidsverksamhet och stöd till föreningslivet. Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

23 Viktiga händelser Arbetet med att vidta organisatoriska åtgärder har fortlöpt för att få budget i balans, bl a kan nämnas förändrad sjuksköterskeorganisation Brukarundersökning har genomförts för första gången på Korttidsboende Antuna med ett rekordresultat gällande NKI-värde motsvarande 88 Genomgång av resursfördelningssystem har gjorts av controller och enhetschef för samtlig personal inom hemvården. Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Nöjd Kund Index (NKI) 80 % 72 % NKI värdet är detsamma som föregående år gällande det övergripande värdet. Skillnader i de olika områdena redovisas nedan. Alla brukare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården får tjänster av god kvalitet Brukarundersökningen inom Funktionshinderomsorgen ska ha ett NKI-medelvärde över 85 Brukarundersökningen inom Öppenvården ska ha ett NKI-medelvärde över 85 Brukarundersökningen inom Äldreomsorgen ska ha ett NKImedelvärde över Brukarundersökning genomförd på boendena inom Funktionshinderomsorgen under okt N: 15 stycken enkäter under året. Brukarundersökning genomförd under november I år inkluderas även Korttidsboende Antuna. Under hösten har brukarundersökningarna genomförts på samtliga boenden inom Funktionshinderomsorgen samt alla verksamheter inom Äldreomsorgen. Det övergripande NKI-värdet inom Funktionshinderomsorgen har ökat något. Dock finns skillnader mellan Storgatans resultat och Asken. Verksamheten har upprättat ett antal aktiviteter i sina respektive verksamhetsplaner utifrån resultatet i bl.a. brukarundersökningen. Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

24 Inom äldreomsorgen är också resultatet något skiftande, svarsfrekvensen är totalt sett lägre än tidigare år. Högst NKI-värde återfinns på Korttidsboendet Antuna, där höga medelvärden finns, främst inom indikatorn "trygghet i omvårdnaden och service" samt "förtroende för personalen". Vad gäller Trygghetsboende Druvan har verksamheten under 2012 startat upp verksamhet med flera aktiviteter i den nyöppnade gemensamhetslokalen "22:an". Flera indikatorer uppvisar ett högre medelvärde än tidigare mätning. Framförallt tillgängligheten som föregående år hade ett lågt värde har förändrats från 48 till 84. Även att "personalen har tid för mig" visar ett högre medelvärde 2012 än föregående år. Alla brukare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska ha möjlighet att använda sig av Kommunens synpunktshantering Enheterna ger brukarna, anhöriga möjlighet att använda sig av Kommunens synpunktsfolder. 100 % 65 % Synpunktsfolder fanns tillgängliga på 13 av 20 platser. Ekonomi Hushålla med resurser på bästa sätt enligt KF:s prioriteringar Beslutad gemensam budget ska hållas Redovisningar av utvalda nyckeltal vid varje utskott 100 % 103 % 100 % 100 % Under tertialens samtliga utskott har de efterfrågade nyckeltalen redovisats Alla medborgare får stöd och hjälpinsatser på det mest kostnadseffektiva sättet Arbetslagen inom avdelningens boenden har infört vårdtyngdsmätning under % 60 % Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

25 Resultatet v id årets slut v isar på en posit iv avvikelse på tkr. På grund av tidsbrist och andra prioriteringar har det inte varit möjligt för avdelningen att under 2012 införa vårdtyngdsmätningar inom funktionshinderomsorgens boenden. Avdelningens Ekonomiska Resultat Tkr Periodens Budget Periodens Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Helår Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Resultatet vid årets slut visar på en positiv avvikelse på tkr. Verksamheten har under året aktivt arbetat med att fullgöra det politiska uppdraget att få budget i balans. Alla har haft ansvar för att bevaka en god resurshållning, i första hand har egna resurser använts och givna insatser har följts upp. Redovisningar av utvalda nyckeltal till Sociala utskottet har skett kontinuerligt. Det kan konstateras att budgeten totalt för avdelningen har kommit i balans, men det finns fortfarande en viss obalans mellan verksamheterna. Den främsta bidragande orsaken till den positiva avvikelsen utgör outnyttjade medel som bokats ned i verksamhetens budget från balanskonto från tidigare år. Dessa medel får inte sparas enligt god redovisningssed till nästkommande år. Här inkluderar även outnyttjade medel som verksamheten genererat från migrationsverket för att driva boendet för ensamkommande flyktingbarn. Totalt uppgår dessa medel till ca tkr. Den positiva avvikelsen beror även på att verksamheten har fått in högre intäkter än budgeterat, p.g.a. försäljning av varor, tjänster och omsorgsavgifter. Verksamheten har också haft vakanser och annan frånvaro som inte fullt ut har tillsatts, liksom i övrigt stor återhållsamhet avseende kostnader. Under våren startades boendet vid Asken, vilket innebär att verksamheten inte betalt hyra för hela året trots att det finns avsatt i budget. Försäljning av tjänster samt vakanshållande av tjänster har delvis varit en medveten strategi under året för att fullgöra uppdraget att få budget i balans. Dock kan verksamheten se att måluppfyllelsen främst gällande brukarperspektivet i avdelningens styrkort försämrats. Sannolikt beror detta på återhållsamheten i verksamheten. När det gäller institutionsvård av barn och unga liksom familjehemsvård har behoven varit lägre än budgeterat. Under året har verksamheten blivit ännu bättre på att återsöka medel från Migrationsverket för kostnader som verksamheten haft. Vissa verksamheter visar på negativa avvikelser. Omnämnas kan placeringar av vuxna missbrukare som visar på en negativ avvikelse på 320 tkr, LSS- ärende 800 tkr, ekonomiskt bistånd 200 tkr, bostadsanpassningsärende 500 tkr och hjälpmedelskostnader 200 tkr. De negativa avvikelserna har kunnat balanseras upp genom de verksamheter som visar på positiva avvikelser. Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

26 Jämfört med föregående år har personalkostnaderna för hemvården sjunkit betydligt (år 2011, 1000 tkr). Hemvården har under året i stort klarat sin budget. Verksamheten fortsätter att arbeta med att klara av att leva efter det resursfördelningssystem som har införts i verksamheten. Medarbetare Nöjd medarbetarindex för respektive avdelning 70 % 64,27 % Frisknärvaron Medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet inom avdelningen Införa diskussionsgrupper på ytterligare två arbetslag under % 50 % Avdelningen har diskussionsgrupper inom äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen samt myndighetsenheten. Fler områden har inte tillkommit under Fler diskussionsgrupper ska införas under All personal har adekvat utbildning All månadsanställd personal har adekvat utbildning Alla nyrekryterade månadsanställda ska ha adekvat utbildning 100 % 89 % 100 % 83 % Avdelningen har 25 vårdbiträden samt 1 socialassistent. Sedan föregående uppföljningar har antalet minskat med 2. Totalt sett något färre antal anställda därför blir procentsatsen ändå lägre. 5 av 6 nyrekryteringar motsvarande adekvat utbildning. Tre undersköterskor och två socialsekreterare samt ett vårdbiträde. Avdelningen har 25 vårdbiträden samt 1 socialassistent. Sedan föregående uppföljning har antalet utan adekvat utbildning minskat med 2. Anledningen utgör pensionsavgångar där personer som nyanställts har adekvat utbildning. 5 av 6 nyrekryteringar har motsvarande adekvat utbildning. Avvikelsen är ett vårdbiträde som är månadsanställd. Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

27 All personal har kompetens för sitt arbete Internutbildningar ska ha ett genomsnittligt värde på 80 % eller högre gällande nyttan av utbildningen i det dagliga arbetet 80 % 95 % HLR utbildning genomförd. 26 deltagare från olika verksamheter i SoA. Processer Medarbetare får vara delaktiga i förbättringsarbetet på avdelningen Samtliga arbetslag inom avdelningen ska ha påbörjat minst ett förbättringsarbete 100 % 100 % Ett antal olika förbättringsarbeten pågår inom avdelningen. En tidigare brist har varit "svårigheten" att på ett strukturerat sätt redovisa dem. Avdelningen kommer därför under 2013 arbeta än tydligare med aktiviteter i verksamhetsplanerna, för att på så sätt kunna lyfta goda exempel från verksamheten. Inom funktionshinderomsorgen har man satt fokus på genomförandeplan och åtgärder utifrån brukarundersökningen. Sjuksköterskeorganisationen har genomfört en förändring i sitt sätt att arbeta med tydligare fokus på teamarbete för att öka tillgängligheten gentemot verksamheten samt brukarna. Sociala avdelningen har ett levande ledningssystem för kvalitet Under året ska två processer kartläggas och kvalitetssäkras 2 1 Inga nya processkartläggningar har gjorts. Ett prioriterat område under 2013 kommer fortsatt vara processkartläggningar. Då arbete pågått med grunden till Ledningssystemet i avdelningen (i samarbete med Eksjö kommun) har processkartläggningarna fått stå tillbaka. Ambitionen är att när grunden är lagd ska processkartläggningarna ta vid. Avdelningarnas verksamhetsredovisning (34)

Systematiskt kvalitetsarbete innehållande såväl pedagogiskt bokslut lå 12/13 som ekonomiskt bokslut 2012

Systematiskt kvalitetsarbete innehållande såväl pedagogiskt bokslut lå 12/13 som ekonomiskt bokslut 2012 Aneby 2013-12-13 Systematiskt kvalitetsarbete innehållande såväl pedagogiskt bokslut lå 12/13 som ekonomiskt bokslut 2012 Barn- och utbildningsavdelningen i Aneby kommun 2 Arbetslagets styrkort - ett systematiskt

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Del 2 ANEBY. KOMMUN - Verksamhetsredovisning Kommunservice- och beslutstödsavdelningen

Årsredovisning 2011. Del 2 ANEBY. KOMMUN - Verksamhetsredovisning Kommunservice- och beslutstödsavdelningen Årsredovisning 2011 ANEBY Del 2 KOMMUN - Verksamhetsredovisning Kommunservice- och beslutstödsavdelningen Barn- och utbildningsavdelningen Vård- och omsorgsavdelningen Samhällsbyggnadsavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Social- och utbildningsnämnden (SUN)

Social- och utbildningsnämnden (SUN) Social- och utbildningsnämnden (SUN) uttrycker i denna plan Ludvika kommuns ambitioner för utbildning och sociala insatser Social- och utbildningsnämnden ansvarar för: - utbildning av barn och ungdomar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 Eksjö kommun 2014-06-11 Kommunstyrelsens styrkort BUS Handläggare: Katarina Norén Utvecklingsledare Barn- och ungdomssektorn Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 För att

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Fritidshem

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Fritidshem 2014-04-08 Kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Fritidshem Datum: 2014-09-02 Resultatenhetschef: Karin Vestman och Bengt Albertsson 1 Kvalitetsredovisningen ska ge en samlad bild av kommunens/enhetens/verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer