Årsredovisning Del 2 ANEBY. KOMMUN - Verksamhetsredovisning Kommunservice- och beslutstödsavdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. Del 2 ANEBY. KOMMUN - Verksamhetsredovisning Kommunservice- och beslutstödsavdelningen"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 ANEBY Del 2 KOMMUN - Verksamhetsredovisning Kommunservice- och beslutstödsavdelningen Barn- och utbildningsavdelningen Vård- och omsorgsavdelningen Samhällsbyggnadsavdelningen

2

3 Innehållsförteckning Kommunövergripande Anslaget... 4 Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 6 Inledning... 6 Viktiga händelser... 6 Resultat och analys av Avdelningens mål... 7 Brukare/Kunder... 7 Ekonomi... 7 Medarbetare... 8 Processer... 9 Samhälle Åtgärder för utveckling Barn- och utbildningsavdelningen Inledning Viktiga händelser Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Ekonomi Medarbetare Processer Samhälle Åtgärder för utveckling Socialaavdelningen Inledning Viktiga händelser Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Ekonomi Medarbetare Processer Samhälle Åtgärder för utveckling Samhällsbyggnadsavdelningen Inledning Viktiga händelser Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

4 Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Ekonomi Medarbetare Processer Samhälle Åtgärder för utveckling Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

5

6 Kommunövergripande Anslaget Inledning Det kommunövergripande anslaget omfattar två områden; kommungemensamt och överförmyndarverksamheten (arvodering samt kostnader för gode män). Kommungemensamt Inom det kommungemensamma finansieras kostnader som är övergripande för kommunen. Det omfattar framför allt: Arvoden till förtroendevalda i kommunstyrelsen, utskotten samt Tillsynsnämnden Diverse bidrag och projekt Kommunstyrelsens oförutsedda anslag Kommunalt partistöd Kommunhuset; hyra, drift Medlemsavgifter i SKL, Regionförbundet, HKF m fl Ägartillskott till Jönköpings Länstrafik Kompletteringstrafik Färdtjänst Ekonomiruta Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

7 Kommentarer Det kommunövergripande anslaget visar ett underskott på drygt 900 tkr för I resultatet ingår reavinster vid försäljning av tomter på ca 690 tkr. Exkluderas dessa uppgår underskottet till ca tkr. er för de enskilda verksamheterna följer nedan. Politisk verksamhet och överförmyndare Lönekostnaderna för den politiska verksamheten har överskridit budget med drygt 100 tkr. Främst är det Kommunstyrelsen och Tillsynsnämden som visar underskott, vilket framför allt beror ersättningar för sammanträdesarvoden och förrättningsersättningar. Ersättningsökningarna beror på flera sammanträden i budgetberedningen och ÖP-arbetet än vad som funnits budgeterat. Avvikelserna i personalkostnaderna och övriga kostnader härrör även till politikerutbildningarna som genomförts under året. Kommunledn/näringsliv/gem kostnader För kommunledning, näringsliv och gemensamma kostnader visar utfallet ett underskott på ca 300 tkr. Orsakerna är bland annat ökade kostnader för hyra och drift av kommunhuset, underskottstäckning HIT, ökade kostnader för telefoni och kopiatorer, medlemsavgifter intresseföreningar. Överskottet i lönekostnaderna beror på ej avslutat rekryteringsarbete gällande samhällsbyggnadschef. Intäkterna består främst av reavinst vid försäljning av tomter vid Skärsjö udde. Anskaffningen och iordningställandet av tomtmarken uppgår till knappt 25 tkr per tomt. Genomsnittliga försäljningspriset för de 3 tomter där full ersättning har erlagts, uppgår till drygt 250 tkr. Övriga intäkter är bland annat bidrag från Regionförbundet avseende projekt Tillväxtarena, vilket balanseras av motsvarande kostnader. Kollektivtrafik/färdtjänst Bidraget till Jönköpings Länstrafik har ett haft ett negativt utfall på ca 220 tkr mot budget. Färdtjänsten har under året uppvisat ökade kostnader och visar ett underskott på ca 340 tkr. De ökade kostnaderna beror på en ökad efterfrågan och ett antal omfattande ärenden. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

8 Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen Inledning Verksamhetsidé Kommunservice- och beslutstödsavdelningen är ett kompetent team som i samverkan med andra bidrar till att ge god service, vägledning och rätt information. Beskrivning av verksamhet Inom avdelningen finns fyra enheter; Beslutstödsenheten (beslutstöd, information, bibliotek), Driftenheten, PA- och ekonomienheten och tekniska enheten. Viktiga händelser PA- och ekonomienheten har förstärkt kompetensen för upphandlingar under året. Ny livsmedelsupphandling klar En tillfällig resurs (bibliotekarie) rekryterades för utvecklingsarbete på biblioteket i samverkan med Nässjö Folkbibliotek. Huvuduppdraget är att upprätta en medieplan för Aneby kommun och att leda arbetet med att kartlägga processer i biblioteket. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

9 Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder KSA:s kunder får tjänster av god kvalitet och med ett gott bemötande. Nöjd Kund Index (NKI) 85% 65% Endast driftenheten har haft möjlighet att genomföra en undersökning Mål: KSA:s kunder får tjänster av god kvalitet och med ett gott bemötande Driftenheten är den enhet inom avdelningen som genomfört nöjdkundundersökning Målet är ett nöjd kundindex på minst 80 procent. Under november genomfördes enkätundersökning avseende skolmaten. Cirka 315 elever har besvarat enkäten som genomfördes på Furulidskolan, årskurserna 6-9. Syftet med enkäten är att få en bild av hur maten upplevs hos eleverna. Enheten når inte målet 80 %, utfallet blev 65 %. Tidigare år har samtliga skolor deltagit i undersökningen och då har utfallet varit högre. De yngre eleverna är mer nöjda än de äldre. En bidragande orsak till resultatet är att eleverna önskar pizza, pannkakor och tacos som skollunch. Dessa maträtter har inte funnits med på matsedeln under Ekonomi KSA: verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Avdelningens nettokostnader i balans. 100% 97,2% Tkr Periodens Budget Periodens Utfall Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga Kostnader Nettokostnad Bokslutet 2011 för avdelningen visar på ett underskott på cirka 700 tkr. Tekniska enheten 2011 års resultat visar ett underskott på tkr. Orsakerna är flera men framförallt föreskrevs tekniska enheten under 2011 en generell besparing på 600 tkr samt sparkrav på att minska energiförbrukningen med 300 tkr i kommunens fastigheter. Inledningen av 2011 var snörik och det medförde att kostnaderna för snöröjning ökade. Trafikbelysningen och Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

10 omhändertagande av dagvatten utgör en stor post av kostnaderna. Budgeterade medel har inte räckt till. PA- och ekonomienheten Bokslutet visar ett överskott på 508 tkr för enheten. Anledningen till överskottet är att inte alla tjänster varit bemannande under året vilket ger ett överskott i personalbudgeten. Driftenheten Bokslutet visar ett överskott på 246 tkr för enheten. Under årets första månader var kostnadsökningen hög vad gäller livsmedel och förbrukningsmaterial. Vi har även haft minskade intäkter för äldreomsorgsmaten. Åtgärder vidtogs tidigt under våren för att komma tillrätta med det prognostiserade underskottet. Åtgärderna innebar återhållsamhet avseende vikarier, anställningar och inköp. Ett annat orosmoln var att livsmedelspriserna skulle öka mer än förväntat vilket inte inträffade. Nytt livsmedelsavtal och förändringar i matsedeln har inneburit att vi kom till rätta med det befarade underskottet dessutom har lönekostnaderna varit något lägre under året eftersom driftenheten säljer tjänst motsvarande 0,40 till tekniska enheten. Beslutstödsenheten Sammantaget visar utfallet för de tre verksamhetsgrenarna inom beslutstödsenheten på ett positivt resultat vid årets slut med 152 tkr. Vid delårsbokslutet prognostiserades ett underskott motsvarande den underbudgetering som finns för bibliotekets hyra, ca 120 tkr. I samband med budgetarbetet 2011 förhandlades hyran om, men hyresnivån hamnade ca 120 tkr över budgeterat belopp. Det befarade underskottet har hämtats in genom återhållsamhet i andra delar av verksamheten. Beslutstödet har sålt tjänst om 0.30 till Samhällsbyggnadsavdelningen vilket skapat ett plus på intäktssidan och det vakanta utrymmet har inte utnyttjats fullt ut i enheten vilket ger ett överskott i personalbudgeten. Medarbetare KSA är en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner trygghet och arbetsglädje. Nöjdmedarbetarindex för respektive avdelning ska uppgå till minst 90% Frisknärvaron ska vara minst 75% 75% 90% 71,87% Resultatet av medarbetarundersökningen som genomfördes 2011 ser positiv ut och visar ett NMI- värde på 72 procent. De allra flesta är stolta över att vara en del av verksamheten där de arbetar och trivs med sina arbetsuppgifter Förbättringsområden enligt undersökningens resultat är tillgången till tekniska hjälpmedel, det förebyggande arbetet för att upprätthålla en god hälsa och kompetensutvecklingsmöjligheter. Ett positivt klimat som stimulerar och engagerar medarbetarna i det dagliga arbetet är en förutsättning för att nå målet. Vi strävar efter att vara en lärande organisation där medarbetarna känner trygghet och arbetsglädje och vi vill finna arbetsformer som skapar attraktiva arbetsplatser med tillåtande klimat och öppenhet. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

11 Processer KSA:s verksamhet präglas av ett processorienterat synsätt. Mäta avvikelser 0 0 Inom avdelningens samtliga enheter pågår arbete med att kartlägga processer. Huvudsyftet är att utveckla och implementera effektivare arbetssätt och få medarbetarna att agera utifrån ett processorienterat synsätt. Det handlar om att lära känna verksamhetens arbetsprocesser, mäta avvikelser, förändra, följa upp och öka kvaliteten. Avdelningens chefer har under 2011 varit på utbildning i processkunskap och under 2012 planeras en utbildning för all personal i avdelningen. Inom PA- och ekonomienheten har löneprocessen kartlagts. Det har resulterat i en flödesbeskrivning samt en fördelning på uppgifterna på ett effektivare sätt. Dessutom har alla arbetsuppgifter som finns på enheten inventerats och fördelningen mellan personalen har blivit mera rätt. Budgetuppföljningen har utvecklats till att bli mer av en verksamhetsuppföljning. Verktyg till detta finns i Stratsys. Utbildning pågår till cheferna. I beslutstödet har fokus under 2011 legat på att slutföra arbetet i arkivet. Samtliga handlingar är nu tillbaka i arkivet och ett stort arbete har lagts ner på att ta hand om material efter projekten Ekotopia och Högskolan på Höglandet. För just projektverksamhet gäller särskilda regler kring gallring och arkivering då dessa kan bli föremål för revision upp till 15 år efter avslutat projekt. Infoteamet har haft ett ökat fokus på tillväxtarbete under 2011och bland annat arbetat med marknadsföring av Skärsjö Udde. Hemsidan utvecklas fortlöpande och teamet har börjat lägga en plan och riktlinjer för hur avdelningarna själva ska kunna uppdatera sina egna sidor, bli redaktörer. Tekniska enheten har haft fokus på att få till bra rutiner vad gäller arbetsprocesser, underhållsplaner och uppföljningar, som ett led i detta har verksamheten köpt in CAMs Web Solutions, ett underhållssystem för fastighetsbranschen. Det har visat sig vara mycket positivt och innebär många fördelar att ha ett system för kvalitetssäkring och hantering av underhåll, reparationer, media, dokumentation och ritningar. I systemet byggs en kunskapsbank upp som bidrar med faktabaserade beslutsunderlag för framtida investeringar och strategier. Systemet gör det lättare att ta fram bra nyckel- och följatal för enheten, som kan följas upp kontinuerligt. Den enhet inom avdelningen, driftenheten som har mätbar produktion redovisar följande avseende antal producerade portioner i Furulidköket. Efter en markant ökning av antalet matlådor till äldre hemmaboende under 2010, kan en klar nedgång noteras. Matlådor kan fås både som service och som bistånd. Nedgången förklaras med ett minskat behov hos de äldre. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

12 Minskningen för servicehusen ligger till största delen på Druvan. Då Druvan blev ett trygghetsboende minskade antalet ätande hyresgäster. Även antalet matgäster som kommer utifrån har minskat. Produktion som utförs på centralköket är: - komplett måltid till Furulidskolans elever och kunder med matdistribution - komplett kvällsmål till Antuna servicehus - huvudkomponenten för lunch till Antuna/Druvan - huvudkomponenten till kommunens samtliga förskolor/skolor Samhälle Medborgarna får ett gott bemötande och en snabb återkoppling av KSA:s verksamheter Avdelningen ska stödja kommunens målsättning att erbjuda hög livskvalitet och en hållbar tillväxt. Det gör vi genom att arbeta för att ha bra verksamheter som tillgodoser kunder/brukarnas och medborgarnas behov. Åtgärder för utveckling Åtgärder och aktiviteter som prioriteras för att öka måluppfyllelsen är: Brukare/kunder Kundundersökningar Ekonomi Utveckla bra nyckeltal och styrtal för verksamheterna. Processer Utbildning i processkunskap för samtliga medarbetare. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

13 Barn- och utbildningsavdelningen Inledning Verksamhetsidé Under våren 2011 har BUA tagit fram en pedagogisk verksamhetsidé. Aneby i Framkant BUA är en lärande organisation med en utmanande verksamhet där alla utvecklar sina förmågor Genom att: -alla har en social handlingsberedskap och ett medmänskligt förhållningssätt -all verksamhet vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet -utmana alla att utveckla sin ta-sig-församhet -medarbetarna har hög/rätt kompetens och utvecklar metoder i lärandet Beskrivning av verksamhet Aneby kommuns Barn- och utbildningsverksamhet spänner från förskolan, förskoleklass, fritids, grundskola, grundsärskola till Gymnasie, Högskola, Komvux däribland Yrkvux och Sfi. Totalt arbetar ca 210 personer i verksamheterna med ungefär 1000 barn/ungdomar/vuxna i varierande ålder. Viktiga händelser Förskolan "Trollsländan" i Allianskyrkans lokaler ökar kapaciteten i centralorten på ett nödvändigt sätt men förskolan totalt i Aneby kommun behöver utveckla kapaciteten i framförallt västra kommundelen i Vireda samt ytterligare i centralorten. Årets resultat i år 9 på Furulid är i "toppklass" med enbart 5 ungdomar som inte kommer in direkt på gymnasiet. Vireda förskola ligger i "startgropen". Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

14 Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Nöjd Kund Index (NKI) Nej, målet är inte uppnått 85% 77,05% BUA:s NKI-värde är ett samlat mått av elevers och föräldrars övergripande uppfattning av verksamheten. NKI för förskolan uppgår till 79,5, alltså mycket nära målvärdet. Även föräldrarna till barn/elever i förskoleklass och grundskola ger verksamheten ett tämligen högt NKI-värde på 72. För eleverna (årskurs 4-9) motsvarar NKI-värdet 62. Under året kommer avdelningen, både i kommunövergripande lärgrupper och lokalt på enheterna, att arbeta med brukarundersökningens resultat som vägleder om hur det fortsatta utvecklingsarbetet ska utformas för högre måluppfyllelse. I arbetslagens lokala pedagogiska planering kommer denna reflektion att återkomma som en åtgärd för utveckling. Brukare (barn, elever och vårdnadshavare) känner till verksamhetens mål, arbetssätt, resultat samt åtgärder för utveckling och är delaktiga i arbetet. Brukarenkät NKI 85 71,15 Målkännedom hos brukare 100% 79,67% Viss tillbakagång trots idogt målförklarande arbete. Trivsel i skolan/förskolan 100% 91% Upplevd kunskapsutveckling 100% 82,67% Målet är delvis uppnått Trivseln är hög inom BUA:s verksamheter och andelen elever/ barn som uppger att de blivit kränkta i skolan är mindre i år än tidigare. Det löpande värdegrundsarbetet är fortsatt viktigt liksom de temaarbeten som bedrivs inom vissa enheter. Under våren har en utbildningsserie med Fryshuset påbörjats som syftar till att utbilda bland annat fritidspersonalen att föra samtal om svåra ämnen vilket kan väntas bli ett lyft och en inspirationskälla inom värdegrundsarbetet. Andelen föräldrar och elever som uppger att deras barn/eleverna själva upplever arbetsro i skolan har dock minskat något sedan föregående år. För att komma till rätta med detta och undersöka vad som kan göras för att skapa en bättre arbetsro tar berörda klasslärare upp detta i klasserna. Målkännedomen är lägre bland både elever och föräldrar även om nära 80 % uppger att de känner till verksamhetens mål och vad som krävs för att nå upp till målnivåerna i de olika Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

15 ämnena. Trots idogt arbete för att förklara målen krävs alltså ytterligare fokus på detta område. Brukarråden är en viktig kanal för kommunikation med hem och vårdnadshavare och genomförs på ett konstruktivt sätt inom samtliga rektorsområden. Viktigt att vidarebefordra protokoll och information som förts fram under dessa till samtliga vårdnadshavare. Under hösten 2011 kommer de kommunala övergripande lärgrupperna att arbeta med gemensam IUP med tillhörande skriftliga omdöme som dessutom kommer att skrivas i en gemensam mall genom - Schoolsoft. Under vårterminen 2011 inför BUA Schoolsoft från Förskoleklass tom år 9. Förhoppningen är att dessutom kunna använda Schoolsoft i Förskolan. Ekonomi All personal har förståelse för kommunal ekonomi samt BU:s interna resursfördelningssystem Målet är delvis uppnått/helt uppnått. Förskolan behöver en ny genomgång för att öka sin förståelse för resursfördelningssystemet. Möjligtvis behöver vi konstruera om våra verktyg att planera förskola så att såväl politiker som tjänstemän och personal har samma karta. Sista delen av hösten, närmare bestämt julveckan, ägnades åt att beskriva den överinskrivning med tillhörande personal som genomförs under våren Grundskolan har förståelse för resursfördelningssystemet men har behov av specifika kunskaper som till exempel specialpedagogisk kompetens kring barn i behov av särskilt stöd specifikt riktat till barn med stora koncentrationsproblem av neurologisk karaktär. All personal gör tillsammans med sina rektorer ett fantastiskt "lärarbete" i den "Modell-lärande kommunens" eget lärande. I vissa verksamheter pågår nyrekrytering av medarbetar som har en del kvar att lära i kommunal fördelningspolitik. Andra är näst intill "fullfjädrade" och förstår men tycker att den totala "Ramtilldelningen är mager. Arbetet med att slutföra internbudget för 2011 är näst intill klart. All personal hushåller med de resurser som står till förfogande Ja målet är uppnått! All personal i BUA är väl förtrogen med de strama ekonomiska ramar som finns för de olika verksamheterna. Samtlig personal levererar en hög pedagogisk nivå till brukarna varför de pedagogiska resultaten är synnerligen goda trots ytterst begränsade ekonomiska medel. Några enheter genomför för tredje året i rad - köpstopp för att med yttersta "lilla, lilla" marginal klara sin budget. Skolverket har sanktionerat vår ansökan om "sommarskola" men lämnar enbart täckning för ca 37 % av kostnaden. Resterande del får vi själva "skrapa ihop" då förväntade resultat överskrider insatsen med god marginal. Sommarskolan i sig har för andra året varit en succé med mängder av barn/elever som höjt sina kunskapsnivåer. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

16 Sommarskolan för år 1-5 var en nyhet medan 6-9 var mer beprövad. Antalet sökande översteg tilldelningen varför några fick avslag på sin ansökan. En stor utmaning under året och ännu större under 2011 är migreringen eller uppdateringen av alla våra datorer. BUA har idag 323 datorer och 280 av dem går ej att använda efter migreringen. Ett antal "laptops" har inköpts under hösten för att utveckla den trådlösa tekniken och det har fallit väldigt bra ut. Höglandets IT hade från början stora bekymmer med vår trådlösa användarvänliga miljö men tycks nu har klarat av nålsögat. Avdelningens Ekonomiska Resultat Tkr Periodens Budget Periodens Utfall Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga Kostnader Nettokostnad Ja målet är uppnått. All personal ansluten till Barn- och utbildningsavdelningens olika verksamheter har gjort ett ekonomiskt "kanonarbete" men även resultatmässigt avseende ex. betyg i åk 9 eller nöjd brukarindex i förskolan som näst intill erövrar målvärdet. Under försommaren och sommaren 2011 samlade BUA all kraft för att tillsammans konstruera ett helt nytt skolskjutsschema som helt och hållet lyckades. Några brukare fick en del olägenheter men "på det hela taget" blev det en synnerligen bra lösning som ekonomiskt blev väsentligt för den nya upphandlingen. Upphandlingen i sig slutade med delgivning till våra nuvarande leverantörer Aneby Buss AB men är för närvarande överklagat. De positioner som bekymrat oss i avdelningen är den växande pensionsskulden som för året 2011 landade på :-. Inom de närmaste åren har vi en pensionsavgång på ca 10 medarbetare vilket ger en tänkt pensionsskuld på drygt :-. Förskolan har landat på ett minus med :- som i stort härrör till minskade inkomster i barnomsorgen. Dessutom tillkommer ökade kostnader för personal som tillsatts för att driva förskolan "Trollsländan" fullt ut även under hösten. Fritidshem redovisar ett underskott medan grundskolan redovisar ett plus varför hela BU:s grundskola gått plus minus noll. Gymnasieskolan redovisar ett överskott på :- som tillsammans med gymnasiesärskolan och Vuxenutbildningarna ger ett överskott på :-. Några ungdomar i gymnasiet har kommit in på gymnasiet men har ej startat sin utbildning vilket är bra för budgeten men för ungdomarna en smärre katastrof. I det kommunala uppföljningsansvaret befinner sig idag 10 ungdomar som med stor säkerhet riskerar att hamna i "brydsamma ekonomiska" situationer om vi inte med gemensamma krafter kan hitta rätt i deras utbildningsbehov. Vår SYV, studie- och yrkesvägledare, som deltar i ett utvecklingsprojekt genom Sveriges Kommuner och Landsting, kan säkert åstadkomma en situation som kan bli lite, lite bättre. De ensamkommande barn som går på gymnasiet blir under 2011 ett 10-tal som BU skall hantera i sin budget. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

17 Medarbetare Frisknärvaron ska vara minst 75% 75% 81% Avser andelen personal med sjukdom från 0 till max 7 dagar under 2011 Nöjdmedarbetarindex för respektive avdelning ska uppgå till minst 90% 90% 67,2% BUA har en god arbetsmiljö kännetecknad av gott pedagogiskt ledarskap, delaktighet och kontinuerlig utveckling för medarbetarna Gott ledarskap 100% 87% I båda frågorna har andelen som instämmer helt och till stor del ökat. Arbetsmiljö 100% 73,5% Årets frågor är ngt annorlunda än tidigare år. I påståendet "Min arbetsmiljö är sådan att jag känner mig säker och trygg" instämmer 92 %. I frågan om väl fungerande och ändamålsenliga tekniska hjälpmedel instämmer endast 55 %. Meningsfulla utvecklingssamtal 100% 83% Endast en fråga ingår i år i detta mått. Målet är delvis uppnått De allra flesta av BUA:s medarbetare, 87 %, instämmer i att ett gott ledarskap finns inom enheterna och avdelningen, en ökning sedan föregående år. BU:s ledningsgrupp avsätter tid för lärgrupp var fjärde vecka som förutom ett kollektivt lärande ger ökad ömsesidig förståelse och gagnar ett gott samarbete inom avdelningen. På området arbetsmiljö är det tydligt att det är många medarbetare som önskar mer av ändamålsenliga och moderna tekniska hjälpmedel. Här pågår ett arbete med att uppgradera IT-utrustning i form av bärbara datorer och tillgång till trådlöst internet. Förhoppningsvis blir resultatet av detta arbete ett lyft för pedagoger runt om i kommunen. Eftersom den tekniska utrustningen får så låga resultat genomför avdelningen strategiska förberedande insatser för såväl pedagoger som elever. Ett exempel på detta är vagnar med trådlös laptops för arbetslagen på Furulid. Efter 8 bedrövelser och 7 intermezzon verkar den ytterst användarvänliga miljön att fungera. Vi är först ut på Höglandet att använda denna modell - Aneby i framkant. Under 2012 kommer ej några medel kunna disponeras i större omfattning då internbudgeten är utsatt för dubbla svångremmar! Avdelningens NMI (Nöjd medarbetarindex) motsvarar 67, 2 på en skala från vilket är högre än för kommunen i helhet men fortfarande långt ifrån kommunens övergripande målvärde på 90. För att komma underfund med vad som ligger bakom BU:s indexvärde krävs närmare analys av avdelningens resultat i medarbetarenkäten. Som ovan nämnt är arbetsmiljö, eller kanske snarare utrustning, ett svagt område i årets resultat, men också kompetensutveckling där flera arbetstagare har mer att önska av sin arbetsgivare. En åtgärd Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

18 inom detta område och en prioriterad insats är arbetet i de kommunövergripande lärgrupperna. En tisdagseftermiddag i månaden träffas samtliga pedagoger för att gemensamt utveckla verksamheten inom olika områden i lärgrupper(förskollärarna och fritidspedagogerna träffas också de i lärgrupper fast på kvällstid). Under våren har fokus legat på den nya läroplanen och de nya kursplanerna. På detta direkta sätt är pedagoger och övrig personal den viktigaste resursen i avdelningens utvecklings- och kvalitetsarbete. Processer BUA stimulerar såväl enskilt som kollektivt empiriskt lärande och utformar arbetsmetoder som påverkar det dagliga arbetet i riktning mot högre måluppfyllelse Antal aktiva lärgrupper Målet är delvis uppnått. Den "Modellärande kommunens lärande" om sitt eget lärande pågår i en ständig ström mot "lite, lite, bättre" lärande. Resultatmässigt beträffande kunskapsförmågor lämnar verksamheten ytterligare lite bättre resultat än förgående år då vi var bäst på "Höglandet" i matematik och engelska. Grupp nummer två som strax är färdiga med sin lärledarutveckling skrev i sin utvärdering att "all personal i BUA" behöver utbildas i lärande samtal. Resultatet av detta blir att avdelningen genomför den tredje lärledarutbildningen som startat just i dagarna. BUA:s tjänstemän och politiker har under våren arbetet i lärgrupp för att erhålla en gemensam "Lärkarta" som kommer att följas upp under senare delen av hösten. Furulids medarbetare gav följande siffror i sina svar. 89 % upplever att de ges möjlighet att växa och utvecklas i arbetet. 86 % uppger att just deras kompetens tillvaratas. Under 2012 startar vi kompetensutveckling för medarbetare som behöver komplettera sin utbildning för att få undervisa i de sammanhang som vi önskar organisera oss i. Strategiskt handlar det om kompetensutveckling mellan poäng för den enskilde medarbetaren lagt på ett antal terminer. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

19 Samhälle Anebys för-/skolor kännetecknas av god stimulerande skolmiljö samt kompetent personal Andel behörig personal grundskolan Andel behörig personal i förskolan, minst 2/3. 100% 87,2 67% 61% 2010 års mått är ej konsoliderat, rapporterat på kommunnivå. Andel behörig personal på fritids Andel behöriga till gymnasieskolan Genomsnittligt meritvärde år 9 67% 57% 100% 93,4% Endast 5 som ej kom in på gymnasiet av avgångsklasserna vt ,4 Andel av avgångselever år 9 som uppnår målen i alla ämnen 100% 69% Måluppfyllelse i år 3 svenska 100% 88% Måluppfyllelse i år 3 matematik 100% 83% Måluppfyllelse i år 5 svenska 100% 90% Måluppfyllelse i år 5 matematik Måluppfyllelse i år 5 engelska 100% 86% 100% 91% Måluppfyllelse år i 9 svenska 100% 97% Måluppfyllelse i år 9 matematik Måluppfyllelse i år 9 engelska 100% 89% 100% 99% Målet är delvis uppnått. Andelen förskollärare uppgår fortfarande inte till 2/3. Nyrekrytering kommande år ska säkerställa rätt fördelning. Personalen har hög kompetens och stort engagemang för sitt uppdrag. Konkurrensen om färdigutbildade förskollärare stiger i en sakta uppgående spiral med följden att "marknadsmässiga löner" skapar en del oreda bland vår egna personal som arbetat i flertalet år. Miljöerna är ur pedagogiskt perspektiv goda men bristande underhåll gör att lokalerna är svårstädade och ger ett slitet intryck. Barnmiljöronder kommer att genomföras i samband med fastighetsronderna under hösten Personalbehovet som fanns i grundskolan täcktes till 100 % av behörig personal som dessutom sökte till "Den modellärande kommunen". Kommande års pensionsavgångar kommer att innebära strategiutveckling för att kunna "få tag i och anställa" kompetent personal i ett tidigt skede. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

20 Den lärarlegitimation som inom de närmaste åren står för dörren kommer att kräva ett "djupt engagemang" såväl personligt som ekonomiskt. Aneby tillhandahåller musikskola och fritidshemsverksamhet som håller god pedagogisk kvalitet Andel deltagare i musikskolan ( av eleverna i år 3-9) 35% 34,3% Målet är delvis uppnått. Innevarande år arbetar vi med med väldigt små tjänster uppdelat på många personer, vilket är ett svårare arbetssätt. Kvalitén anses dock som god, eleverna erbjuds de vanligast förekommande instrumenten och det finns en väldigt bred orkester- och ensembleverksamhet. Lärgruppsarbetet främjar lärarnas pedagogiska utveckling. Slagverksprojektet kommer att gynna integrationsarbetet. Projektet är redovisat som genomfört till migrationsverket och har lett till en lite, lite bättre integrationstanke i Aneby. Aneby erbjuder gymnasie- och vuxenstudier i samverkan med närliggande kommuner, Höglandets lärcentra samt Högskolan Höglandet Andel gymnasielever med grundläggande behörighet till universitet/högskola Andel elever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning Andel gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter avslutade gymnasiestudier 100% 87,4 30% 31% 50% 53,8% Målet är delvis uppnått. Samverkan med närliggande kommuners gymnasieverksamheter pågår ständigt men fortfarande kvarstår en del kvalitetsarbete. Andelen elever som slutför sina gymnasiestudier är bland rikets övre del och ger oss plats nummer 34. Andelen elever som tre år efter avslutade gymnasiestudier är anställda är ca 50 % som ger oss plats nummer ett i riket som för övrigt landar med 25 %. Alla som sökt någon utbildning har hittills erbjudits detta. Alla sökande till Yrkvux har inom rimliga gränser erbjudits utbildning. Videokonferenser från HLK i Jönköping öppnar för utvecklad kunskapsförmedling och Höglandets IT har snart såväl bestämt pris som teknisk lösning. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

21 Åtgärder för utveckling Att analysera Anebys resultat från grundskolan med de resultat som elevgruppen uppnår efter sina gymnasiestudier kvarstår. Vi behöver samordna en lärgrupp från till exempel Holavedens gymnasie för att "lära av varandra" kring elevers lärande i Aneby. Fortsatt lärgruppsarbete med fokus på implementering av Läroplaner, Kursplaner och Skollag. Tillkommer användandet av Schoolsoft från FK-klass tom år 9. Förhoppningsvis även i Förskolan inom det närmaste året. Arbeta vidare med arbetslagens och enheternas styrdokument i "Stratsys" som därigenom blir BUA nya årliga "Systematiska kvalitetsarbete" med läsåret som avstämningsperiod. Ett fortsatt aktivt arbete kring kommunens och skolans pedagogiska helhetsidé. Uppföljning av elevens kunskapsprofil enligt ett av Aneby kommuns antagna kunskapsanalysschema. Har påbörjats i år 1 i samtliga skolor. Kan möjligtvis bli en medborgargaranti - alla barn kan läsa på vårterminen i år 2. Barnmiljörond för att säkerställa en god miljö samt påvisa behov av förbättringar i lokalerna. En barnmiljörondering genomförs just nu under hösten i samtliga chefers arbetsområden. Uppföljning under hösten av "Lärkartan" som BUA:s politiker och tjänstemän gemensamt producerat under våren. Kvarstår. Helt och hållet ny skolskjutsorganisation kommer att ge BUA en bättre skolskjutsekonomi som kommer att "matcha" övriga kommuners skolskjutskostnader. Ansats att få till stånd "samlad skoldag" måste prövas under våren 2012 på någon av våra enheter. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

22 Socialaavdelningen Inledning Verksamhetsidé Vi ska genom förebyggande arbete, i samverkan med andra, förhindra att behov av insatser uppkommer. Vi ska verka för att den enskilde genom arbete och annan sysselsättning ges möjlighet till ett meningsfullt liv. Vår uppgift är att bistå med insatser när behov finns d.v.s. när den enskilde inte har förmåga att tillgodose sina behov genom egen försorg. Våra insatser ska ges så att de stöder/utvecklar den enskildes förmåga/oberoende och bidrar till dennes möjligheter att leva ett värdigt liv. Beskrivning av verksamhet Äldreomsorg Ansvarar för särskilt boende och hemvård. Särskilt boende innefattar servicehusboende, boende för personer med demens. Hemvård består av hemtjänst, hälso- och sjukvårdsinsatser, kvälls- och nattpatrullsverksamhet och externa larm Avslutningsvis ingår korttids-/rehabavdelning, dagrehab. Funktionshinderomsorg Ansvarar för stöd, service och omvårdnad till vissa funktionshindrade samt stöd, service och omvårdnad till personer med psykiska funktionshinder. Här ryms bl a daglig verksamhet, ledsagarservice, korttidsvistelse, fritidstillsyn, personlig assistent, bostad med särskild service och boendestöd. Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsansvar och rehabilitering för enskilda i särskilt boende samt enligt avtal med Aneby vårdcentral HB det samlade ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. Individ- och familjeomsorg Ansvarsområden är; barn och ungdom, missbruksvård för vuxna, försörjningsstöd, familjerätt och kvinnofrid. Ansvar för råd, service samt myndighetsutövning utifrån aktuella lagstiftningar inom såväl äldre och funktionshinder som individ och familj. Arbete och sysselsättning/fritid Ansvarar för att erbjuda förbättrande förutsättningar för arbetssökande som ex personer med långvarigt försörjningsstöd, SFI-studerande och personer med funktionshinder. Ansvar för att bereda lämplig och meningsfull sysselsättning för målgruppen. Inom området ingår även frivillig daglig verksamhet för äldre- och funktionshindrade och kommunens fritidsverksamhet och stöd till föreningslivet. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

23 Viktiga händelser Under hösten infördes nyckelgömma inom hemvården med syftet att minska nyckelhanteringen samt effektivisera resor samt larmhantering. Boendet för ensamkommande flyktingbarn har öppnats och är i full drift. Balanserat styrkort har införts på samtliga enheter. Invigningen av gemensamhetsutrymme på trygghetsboendet Druvan genomfördes under senhösten. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

24 Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Nöjd Kund Index (NKI) 85% 72,4% Medelvärde av de brukarundersökningar som är genomförda inom avdelningen. Dessa redovisas nedan. Alla brukare inom socialtjänsten får tjänster av god kvalitet Brukarundersökningen inom FH ska ha ett NKI-medelvärde över ,1 Brukarundersökningen kunde endast genomföras på kommunens boenden på grund av för litet underlag i övriga verksamheter. Därav visar NKI värdet endast gällande Storgatan och Lundmarksgatan. Brukarundersökningen inom Öppenvården ska ha ett NKImedelvärde över 85 Brukarundersökningen inom ÄO ska ha NKI-medelvärde över N: 5 stycken. Höga värden gällande personalens tillgänglighet lägre gällande nyttan av insatsen NKI värdet oförändrat med tidigare år. I årets brukarundersökning ingår även Demensenheten för första gången. Jämfört med 2010 är det små förändringar i NBI (Nöjd Brukar Index). Det som kan nämnas är att trygghetsboendet Druvan avviker negativt från övriga resultatet inom äldreomsorgen. Främst handlar detta om förväntningar på vad ett trygghetsboendet är och vad som kan erbjudas. Avdelningen ser skillnader i exempelvis uppfattningen kring hur personalen är tillgänglig med övriga hemvårdsområden. Här har avdelningen ett fortsatt arbete kring tydlig information gällande vad ett trygghetsboende kan erbjuda. Alla SoA brukare skall ha möjlighet att använda sig av kommunens synpunktshantering 100 % av enheterna ger brukarna, anhöriga möjlighet att använda sig av Kommunens synpunktsfolder. 100% 45% Internkontroll visade att bland annat hemvårdens bilar saknade foldrar i övrigt fanns överlag foldrar tillgängliga. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

25 Ekonomi Hushålla med resurser på bästa sätt enligt KF:s prioriteringar Beslutad gemensam budget ska hållas 100% 96% Underskott motsvarande - 4,15 mkr för Redovisningar av utvalda nyckeltal vid varje utskott 100% 100% Under tertialens samtliga utskott har de efterfrågade nyckeltalen redovisats. De efterfrågade nyckeltalen från Sociala utskottet utgörs av beviljade timmar inom hemvården, ekonomiskt bistånd och barnavårdsärenden. I likhet med föregående period har utskottet efterfrågat nyckeltal med fokus på volymminskningen inom särskilt boende Antuna utifrån budget 2011 samt insatser till vuxna. Avdelningen har en uttalad strategi att gå från att känna till att veta. Alla medborgare får stöd och hjälpinsatser på det mest kostnadseffektiva sättet 40 % av arbetslagen inom avdelningens boenden har infört vårdtyngdsmätning innan 2011 slut. 100% 100% Samtliga enheter på Antuna mäter. Vårdtyngdsmätningarna görs tillsammans med Eksjö och Vetlanda kommuner. Syftet med denna samverkan är att få en kvalitetssäkring som möjliggör jämförelser mellan kommunerna. På Antuna används vårdtyngdsmätningen regelbundet för att till viss del fördela resurserna utifrån vårdtyngden. Detta är ett pågående utvecklingsarbete som behöver utvecklas ytterligare. Kontinuerlig återkoppling gällande vårdtyngden sker till arbetslagen via APT. Avdelningens Ekonomiska Resultat Tkr Periodens Budget Periodens Utfall Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga Kostnader Nettokostnad Resultatet vid årets visar på en negativ avvikelse på tkr. Verksamheten arbetar aktivt med att hushålla med de resurser som finns att tillgå. Det är allas ansvar att bevaka en god resurshållning, i första hand ska egna resurser alltid användas och givna insatser ska följas upp. Kontinuerliga redovisningar av utvalda nyckeltal till Sociala utskottet sker kontinuerligt. Ett stort bekymmer är dock det inflöde av behov som Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

26 sker till verksamheten och som är svåra att styra över. Ett enda tillkommande ärende påverkar/kan påverka hela avdelningens/kommunens budget. Kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd har avsevärt förbättrats i jämförelse med föregående år. Resultatet vid årets slut visar på en negativ avvikelse på 153 tkr. Kostnaderna för institutionsvård vuxna missbruk har överskridit budget, till dels på tvångsvårdsplacering, men även ett stort antal ärenden med beslut om heldygnsvård för sina missbruksproblem. Kostnaderna vid årets slut har överskridits med tkr. Det totala anslaget för institutionsvård utgörs av 617 tkr. Verksamheten arbetar med att försöka finna långsiktigt hållbara lösningar på hemmaplan. Kostnaderna för barnavårdsärenden har överskridits med 187 tkr. Jämfört med föregående kan dock konstateras att antalet ärenden och kostnader har minskat betydligt (2 000 tkr). I kostnaderna inkluderas öppna insatser barn och unga, vårdnadsöverflyttade, placerade i familjehem samt institutionsplaceringar barn och unga. Insatser görs på hemmaplan för att än mer försöka motverka placeringar av barn och unga. Verksamheten har under året hanterat flera omfattande bostadsanpassningsansökningar. Avvikelsen vid årets slut visar på ett underskott motsvarande tkr. Inom en del enheter har verksamheten negativa avvikande personalkostnader. Avvikelserna beror dels på personal utöver ordinarie bemanning vid t ex palliativ vård, hög korttidsfrånvaro, kostnader för personlig assistans, utbetalning av ersättning vid avslut av anställning, icke budgeterade personalkostnader och kostnader för facklig tid. Under året har analysarbete pågått för att tydliggöra de avvikande kostnaderna, åtgärder har vidtagits och ytterligare åtgärder planeras för att få budget i balans. Under året har verksamheten fått ytterligare ett LSS-ärende som medför en årlig kostnad om tkr. Verksamheten har inte tilldelats några utökade medel för detta ärende. Medarbetare Nöjdmedarbetarindex för respektive avdelning ska uppgå till minst 90% 90% 60,4% Frisknärvaron ska vara minst 75% 75% 70,8% Avser andelen personal med sjukdom från 0 till max 7 dagar under 2011 Medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet inom avdelningen 40 % av arbetslagen inom avdelningens boenden har infört diskussionsgrupper 100% 200% Läget oförändrat jämfört med föregående tertial. Ett viktigt mål för avdelningen under 2011 var att tillskapa fler diskussionsgrupper i syfte att på ett tydligt sätt engagera medarbetarna i kvalitets- och förbättringsarbetet. För närvarande finns diskussionsgrupper inom 8 arbetslag vilket överstiger målvärdet med råge. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

27 All personal har adekvat utbildning 100 % av månadsanställd personal har adekvat utbildning 100% 88% Avdelningen har 25 vårdbiträden samt 1 socialassistent. Sedan föregående uppföljning har antalet ökat med % av alla nyrekryterade månadsanställda ska ha adekvat utbildning 100% 100% 5 av 5 nyrekryteringar motsvarade kravet att ha adekvat utbildning. Avdelningen har 88 % personal med adekvat utbildning, vilket är 1 % jämfört med föregående år. I realiteten handlar detta om en månadsanställning som gjordes under våren där personen inte hade adekvat utbildning. På grund av avrundning ger detta 1 % differens. All personal har kompetens för sitt arbete Processer Internutbildningar skall ha ett genomsnittlig värde på 80 % eller högre gällande nyttan av utbildningen i det dagliga arbetet Medarbetare får vara delaktiga i förbättringsarbetet på avdelningen 80% 0 Inga internutbildning genomfördes under hösten Samtliga av arbetslagen inom ÄO och HO ska påbörjat minst ett förbättringsarbete 100% 100% De förbättringsarbeten som har påbörjats är genomgång och kvalitetssäkring av genomförandeplaner, standardiserade arbetsplatsrutiner, genomgång och strukturering av brukarpärmar. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

28 Inom Sociala avdelningen är alla verksamhetens processer kvalitetssäkrade Inga inkomna avvikelser får ha en skriven rutin upprättad 100% 4% Av 69 inkomna avvikelser (Läkemedel samt SoL) hade 3 stycken ingen tydlig rutin kopplad till sig. Under året ska en handläggningsprocess kartläggas och kvalitetssäkras 1 2 Under 2011 kartlades processerna gällande "Mottagande av ensamkommande flyktingbarn" samt "Biståndsprocessen". Processbeskrivningen avseende Anvisning av ungdom, har varit till stor hjälp när personalen introducerades och i det dagliga arbetet, d v s att få en överblick om vart i processen en viss ungdom befinner sig. Vidare har också biståndshandläggningens process gett vägledning och underlättat handläggningen för biståndshandläggarna och främjat en likartad biståndsbedömning. Samhälle Alla kommuninvånare har tillgång till värdig och trygg vård och omsorg 100 % av brukarna i daglig verksamhet erbjuds möjligheten att byta sysselsättning/arbete I genomsnitt får 90 % av alla brukare på SÄBO Egen tid 30 minuter per vecka På årsbasis genomföra i genomsnitt 3 aktiviteter per månad 100% 100% 90% 71% 100% 166% I genomsnitt arrangerades 5 aktiviter per månad. Nämnas kan julmarknad på Liseberg, matlagning, buggkväll och kräftfiske. Under 2011 ska minst 9 nya lägenheter produceras för målgruppen inom Funktionshinderomsorgen 9 3 I lagstiftning fastslås att målgruppen inom funktionshinderomsorgen ska erbjudas ett fritids- och kulturliv i samma utsträckning som andra människor. Därför är ett viktigt mål för avdelningen att tillgodose detta genom att varje månad i genomsnitt arrangera 3 aktiviteter för målgruppen. Under 2011 har verksamheten med mycket små medel genomfört i genomsnitt 4,8 aktiviteter. För att möta det ökade behovet av boendeplatser inom funktionshinderomsorgen skulle under 2011 minst 9 nya lägenheter produceras. Under året har 3 lägenheter färdigställts vid Lundmarksgatan. Ytterligare 6 kommer att färdigställas under mars månad Skälet till detta berodde på fördröjning i upphandlingsprocessen. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

29 Åtgärder för utveckling Åtgärder och aktiviteter som ska prioriteras för att öka måluppfyllelsen framöver är: Brukare/kunder Använda resultat från de olika indikatorerna i brukarundersökningarna som stöd i förbättringsarbetet Fortsatt internkontroll av tillgänglighet gällande synpunkts foldrar Ekonomi Fortsatt leverans av efterfrågade nyckeltal till Sociala utskottet Fortsatt arbete med olika förbättringsåtgärder, som syftar till att få budget i balans Processer Planera och genomföra fler processkartläggningar Utarbeta och implementera ledningssystem i verksamheten Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

30 Samhällsbyggnadsavdelningen Inledning Verksamhetsidé Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar tillsammans med övriga avdelningar i den kommunala organisationen för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande utifrån gällande lagstiftning, internationella och kommunala styrdokument. Genom dialog och delaktighet vill vi skapa förståelse för detta arbete bland medborgare och verksamhetsutövare. Verksamheten präglas av objektivitet, effektivitet och god service utan att ge avkall på rättssäkerheten. Beskrivning av verksamhet Plan- och Byggenheten Plan- och byggenheten upprättar och handlägger detaljplaner, områdesbestämmelser, översiktsplaner samt underlag för reservatsbildning. Enheten handlägger lov ärenden från rådgivning, beslut, samråd, kontroll till slutbevis, tillståndsärenden rörande brandfarliga varor och dispensärenden gällande strandskyddet, naturvårds- och kulturmiljöärenden, tillsynsärenden, byggnadsvårdsärenden, täktverksamhet, ärenden rörande jord- och skogsbruket samt infrastrukturfrågor, energioch klimatrådgivningen samt miljömålsarbetet i kommunen. Enheten svarar för kommunens samlade kartverk, fastighetsregister och adressregister. Enheten har även ansvaret för infrastrukturfrågor, energi- och klimatrådgivningen samt miljömålsarbetet i kommunen. Miljöenheten Miljöenheten skall på delegation från nämnden utföra tillsynsarbete och besluta i bland annat miljöskydds-, hälsoskydds-, renhållnings- och livsmedelsärenden. Enheten skall vidare utarbeta förslag till yttranden från nämnden samt utföra utredningar åt nämnden. Enheten svarar också för att sprida information om nämndens arbete samt ge råd och anvisningar i miljöfrågor till företag och allmänhet. Räddningstjänstenheten Räddningstjänsten ansvarar för planering, beredskap och utryckningstjänst, intern och extern övningsverksamhet, extern och intern utbildning samt försäljning av externa tjänster såsom teknisk service och tillsyn av brandlarm- och sprinkleranläggningar samt kontroll av kommunens skyddsmaterial under höjd beredskap, ansvaret för sotningen i kommunen, brandskyddskontroll och förebyggande brand- och trafiksäkerhetsarbete. Viktiga händelser Den 2 maj 2011 trädde en ny Plan- och bygglag i kraft, vilket har inneburit ett större ansvar och ett helt nytt arbetssätt för kommunerna. Arbetet med vattendirektivet har påbörjats med Motala Ströms Vattenråd samt med Tranås och Eksjö kring Svartåns avrinningsområde. Framtagandet av en ny översiktsplan för Aneby kommun med en rad underrapporter som delvis infogats i översiktsplanen. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

31 Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Den lokala kraften i form av medborgarnas delaktighet och medverkan i den egna ortens/bygdens utveckling tas till vara. Brukarnas/kundernas upplevelser i genomförda undersökningar och enkäter (NKI) ska vara minst 85% Andel utgående och avslutade ärenden ska vara i balans. Kvoten 1 = 100% är målet för hela verksamheten 85% 86% 1,0 1,13 Målet är uppnått då 86 % av våra kunder/medborgare är nöjda med det arbete vi utfört under året. Det är en ökning med 5 % jämfört med Kommunövergripande mål är 80 % nöjda kunder. En förbättring av hemsidan med mer information och större möjligheter att komma åt blanketter på nätet har troligen bidragit till att göra avdelningen mer lättillgänglig. En genomgång av svaren ska förhoppningsvis leda till ett ännu bättre resultat under Ärendebalansen har blivit bättre på avdelningen trots att antalet ärenden har ökat från 1525 år 2010 till 2036 ärenden under Kvoten för avslutade ärenden/totalt antal ärenden har förbättrats från 0,58 för 2010 till 1,13 för Målvärdet var 1,0. Ekonomi Verksamhetsmålen och budget i balans uppnås Avdelningens nettokostnader i balans % Avdelningens ekonomiska resultat för 2011 är positivt med ett överskott på kr. Detta beror främst på att 0,4 tjänst ej varit tillsatt under året. Intäkterna på plan och bygg uppnådde inte budget medan miljö och räddningstjänsten hade större intäkter än budgeterat. Avdelningens Ekonomiska Resultat Tkr Periodens Budget Periodens Utfall Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga Kostnader Nettokostnad Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

32 Medarbetare Frisknärvaron ska vara minst 75% 75% 96,3% Nöjdmedarbetarindex för respektive avdelning ska uppgå till minst 90% 90% 70,4% Frisknärvaron var under året 96,3 %. Nöjd medarbetarindex för avdelningen uppgick till 70,4 vilket var klart under målvärdet. En analys har gjorts av resultaten och för 2012 kommer miljö och plan & bygg att redovisas separat, eftersom räddningstjänsten bara har deltidsbrandmän. Frisknärvaron är mycket hög på avdelningen. Avdelningen har under året haft en gemensam träningstid för friskvård. Processer Effektiva processer Avdelningens miljödiplomering 100% 100% Avdelningen följer regelbundet vad som händer inom våra verksamhetsområden vad gäller rättsutveckling, då mycket av lagstiftningen utvecklas genom praxis. Avdelningen har tillgång till rättsdatabas gällande plan och bygglagen, miljö och hälsoskydd samt livsmedel. Räddsamverkan F sköter omvärldsbevakningen inom risk och säkerhetsarbetet. Avdelningen klarade även under 2011 revisionen för att bli fortsatt miljödiplomerade. Under mars månad kommer en ny revision. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (31)

Årsredovisning 2012. Del 2. - Verksamhetsredovisning Kommunservice- och beslutstödsavdelningen

Årsredovisning 2012. Del 2. - Verksamhetsredovisning Kommunservice- och beslutstödsavdelningen Årsredovisning 2012 Del 2 - Verksamhetsredovisning Kommunservice- och beslutstödsavdelningen Barn- och utbildningsavdelningen Vård- och omsorgsavdelningen Samhällsbyggnadsavdelningen Innehåll Kommunservice-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2

ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2 ÅRSREDOVISNING 2013 del 2 Innehållsförteckning Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 Inledning... 4 Viktiga händelser... 4 Resultat och analys av Avdelningens mål... 4 Brukare/Kunder... 4 Ekonomi...

Läs mer

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar Strategisk plan Planeringsförutsättningar del 2 2015 2018 2015 Innehållsförteckning 1 Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 1.1 Sammanfattning... 4 1.2 Allmänna utskottet... 4 1.2.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete innehållande såväl pedagogiskt bokslut lå 12/13 som ekonomiskt bokslut 2012

Systematiskt kvalitetsarbete innehållande såväl pedagogiskt bokslut lå 12/13 som ekonomiskt bokslut 2012 Aneby 2013-12-13 Systematiskt kvalitetsarbete innehållande såväl pedagogiskt bokslut lå 12/13 som ekonomiskt bokslut 2012 Barn- och utbildningsavdelningen i Aneby kommun 2 Arbetslagets styrkort - ett systematiskt

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

Årsberättelse med bokslut 2014

Årsberättelse med bokslut 2014 Årsberättelse med bokslut 2014 Innehåll Utbildningschefen har ordet s 3 Kommunala styrdokument s 4 Ökad måluppfyllelse s 4 Infrastruktur s 8 Resultat s 10 Med sikte mot framtiden s 17 Bilagor s 22 2 Utbildningschefen

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Innehåll Sid 1. Inledning 5 2. Förvaltningsövergripande... 5 2.1 Systematiskt kvalitetsarbete. 5 2.2 Samverkan 6 2.3 Processer och rutiner 7 2.4 Personalens medverkan

Läs mer

Färgelanda kommun. årsredovisning

Färgelanda kommun. årsredovisning Färgelanda kommun årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommunstyrelsens ordförande.................... 1 Målrapportering............................... 2

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012, Produktionen. Produktionskontoret

Verksamhetsberättelse 2012, Produktionen. Produktionskontoret Verksamhetsberättelse, Produktionen Produktionskontoret Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.1 Förskola... 3 1.2 Ungdom och skola... 4 1.3 Verksamheter för äldre och personer

Läs mer

Hemvårdsnämnden 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT

Hemvårdsnämnden 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2013 Hemvårdsnämnden 2013 2013 har varit ett år där den kommunala verksamheten arbetat med värdegrunden. I värdegrund 2.0 pratar vi om att vi KAN och VILL

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning År 2013 i korthet... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Förvaltningsberättelse Allmän översikt... 4 Målområden... 7 Ekonomiskt utfall och ställning i korthet...

Läs mer

Producerad av Kommunledningskontoret Redaktörer: Stefan Marthinsson, Susanne Weideskog, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella

Producerad av Kommunledningskontoret Redaktörer: Stefan Marthinsson, Susanne Weideskog, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella 1 Producerad av Kommunledningskontoret Redaktörer: Stefan Marthinsson, Susanne Weideskog, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Erica Månsson Fotografer: Nadia

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

Årsredovisning 2009. Hjo kommun. Årsredovisning. Hjo kommun

Årsredovisning 2009. Hjo kommun. Årsredovisning. Hjo kommun Årsredovisning Hjo kommun Årsredovisning Hjo kommun Organisationsskiss Kommunfullmäktige Miljö och bygglovnämnd Valnämnd Överförmyndare i samverkan¹ Revsion Kollektivtrafiknämnd² Kommunstyrelsen Barn och

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer