Förutsättningar för verksamheten. Brudhammars förskola. Förskola. Avdelningar. 1-6 år. Barnens ålder. Antal flickor. Antal pojkar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningar för verksamheten. Brudhammars förskola. Förskola. Avdelningar. 1-6 år. Barnens ålder. Antal flickor. Antal pojkar"

Transkript

1 Förutsättningar för verksamheten Brudhammars förskola Förskola 6 Avdelningar 1-6 år Barnens ålder 51 Antal flickor 54 Antal pojkar Ja Barn I behov av särskilt stöd (Ja- nej) 25% Andel barn med annat modersmål än svenska, svar i % 54 % Andel årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, svar i % 13 Antal lärare/förskollärare 7 Antal barnskötare - Antal outbildade barnskötare Ja

2 Lokaler ändamålsenliga (ja- nej) Ja Utemiljö ändamålsenlig (ja- nej) Övrigt: Såsom kontinuiteten i barn och personalgrupp, upptagningsområdets sociala karaktär, barnens närvarotider Blandad socioekonomiskt upptagningsområde, Det finns även en verksamhet för udda tider Natt och helg. Terminsuppföljning - juni Skolutvecklingsplan Beskriv enhetens arbete utifrån de prioriterade målen i skolutvecklingsplanen Prioriterade mål på förskolan: Att börja arbeta med skolutvecklingsplanen. Att arbeta utifrån kommunens matematikplan och att arbeta mer med teknik i vardagen. Alla barn skall få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Förskolan skall bidra till att barnen utvecklar förståelse kring en hållbar livsmiljö. Barnen skall delta vid planerandet av verksamheten Den pedagogiska dokumentationen skall ligga till grund för utveckling av verksamheten. Att arbeta med skolutvecklingsplanen På årets första arbetsplats presenterade jag Skolutvecklingsplanen, då vi utifrån målbilden kom fram till en ny vision för förskolan En förskola som tänder glittrande ögon och en känsla av att allt är möjligt. Vi har gått igenom de olika områden som finns i planen. På föräldrarådet har hela Skolutvecklingsplanen presenterats. Att arbeta utifrån kommunens matematikplan och att arbeta mer med teknik i vardagen. Avdelningar har arbetat mot olika mål inom matematiken: Stor - liten, ramsräkning, sortering, rumsuppfattning, kroppsdelarna, höger-vänster, antal, yngre-äldst, färger, symboler, geometriska former, mätning och spel. Många har arbetat med de olika matematiska begreppen i samlingarna för att sedan ta det vidare till skapande och luffen.

3 Miljöerna färgas av den matematik avdelningarna arbetar med för att sedan inspirera vidare till fortsatta matematiska upptäckter. Spel och pussel står framme för att barnen hela tiden ska kunna utmana sig själva och varandra. Pedagogerna är med och introducerar spelen för att sedan överlämna det till barnen. Pedagogerna är noga med att använda korrekta matematiska begrepp i alla vardagssituationer och för medvetet matematiska diskussioner. I den skapande verksamheten planeras hela tiden matematiska utmaningar in för att få matematiken konkret. Pedagogerna har uppmärksammat barnen på de vardagliga tekniska hjälpmedel som underlättar. De har även låtit barnen utforska och försöka lösa olika tekniska problem såsom hur saker rullar nedför ett lutande plan eller hur man kan använda en häftapparat. Pedagogerna har låtit barnen upptäcka olika former av energi genom att samtala och konstruera. Alla barn skall få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Pedagogerna har under terminen gjort kartläggning utifrån kommunens matematik- och språkplan. Det gör att pedagogerna vet var deras barn/barngrupp befinner sig och vad de behöver och kan utmana dem vidare på samt utforma miljön därefter. Pedagogerna har också kartlagt barnens lekrelationer samt hur pedagogerna på bästa sätt kan stödja barnet/barngruppen. Förskolan skall bidra till att barnen utvecklar förståelse kring en hållbar livsmiljö. Vårt mål på förskolan är just nu Konsumtion. Pedagogerna har arbetat med att barnen ska få en förståelse för hållbar utveckling. Det förskolan har inriktat sig på är återvinningsmaterial, matåtgång och hur vi tar hand om vår närmiljö. I den skapande verksamheten har alla avdelningar använt sig av material som i vanliga fall räknas som skräp. Materialet har samlats in från föräldrar, butiker, emballage till förskolan och köket. Pedagogerna har visat på och samtalat med barnen hur vi alla kan se skräpet som något användbart och på så sätt spara både naturens resurser och våra pengar. Före och under måltiderna samtalar pedagogerna ständigt med barnen om vikten av att tänka på hur mycket mat de tar och vad som görs med det som inte äts upp. Pedagogerna har även arbetat med att skapa lugna matsituationer för att barnen ska ges tid att äta upp och det ger även mer tid för samtal. Barngruppens behov har styrt hur pedagogerna har använt sig av exempelvis bordsplacering med fasta platser/barnen väljer fritt, flexibel starttid för måltiden. Pedagogerna har varit goda kommunikatörer. Förskolan har haft mätveckor där vi vägt den slängda maten och sedan jämfört och tittat på volymen i kompostbehållaren samt siffrorna som vi fått. Pedagogerna har samtalat mycket med barnen om slit och släng av förbruknings material, leksaker och våra miljöer ute och inne. Förskolans tanke är att minimera inköp genom att laga och tillverka själva. En annan aspekt av konsumtion är vattenåtgången. Här har alla avdelningar arbetat med att minska denna genom att inte låta kranar stå och rinna och samla vatten vid uteleken.

4 Barnen skall delta vid planerandet av verksamheten Pedagogerna tar till vara på barnens intresse och låter dem välja och vara delaktiga i utformning av tema, aktiviteter, lek, samlingar, dokumentation och lärmiljöer både ute och inne. Vi har haft barnråd tre gånger under terminen där de äldsta barnen, pedagog och förskolechef deltagit. Där har barnen fått berätta vad de tycker är roligt, vad de lär sig på förskolan och om de upplever själva att de får vara delaktiga i verksamhetens utformning. Den pedagogiska dokumentationen skall ligga till grund för utveckling av verksamheten. Pedagogerna har under terminen gjort kartläggning utifrån kommunens matematik-och språkplan. Det gör att pedagogerna vet var deras barn/barngrupp befinner sig och vad de behöver och kan utmana dem vidare på samt utforma miljön därefter. Förskolan har haft gemensamma prioriterade mål för dokumentation i Systematiska kvalitetsarbetet, SKA. De har synliggjorts i Pluttra, förskolornas dokumentationsverktyg. Beskriv vad enheten har uppnått Vår pedagogiska ambition har blivit tydligare i och med det påbörjade arbetet med skolutvecklingsplanen. Pedagogerna märker att barnen använder fler matematiska begrepp än förut. De har även utvecklat räkneramsan och de äldre barnen lägger ihop och drar ifrån. Detta syns tydligt när barnen spelar och de försöker slå ut fröken i fia med knuff. Pedagogerna upplever att barnen använder de matematiska termerna som en del av sitt naturliga språk. De använder begreppen i leken när de beskriver olika saker och pedagogerna ser att begreppen stämmer. Pedagogerna ser att de yngre barnen är säkra på hur de ska sortera och detta syns tydligt när de städar eller hänger upp kläderna. Personalen ser vidare att barnen har lärt sig många olika former som de använder i sitt skapande. Barnen mäter med olika material och använder detta för att jämföra höjder och längder. De yngre barnen har skapat sig en förståelse för olika symboler som sedan de äldre barnen har vidareutvecklat till att använda sig av siffror. Pedagogerna har sett att barnen har lärt sig att använda våra tekniska hjälpmedel i större utsträckning. De kan ta av sig skorna med hjälp av stövelknekten och sätta på dem med hjälp av skohorn. De äldre barnen behärskar både häftapparat och hålslag. De yngre barnen har lärt sig hantera både sked och gaffel medan de äldre barnen hanterar kniv och delar sin mat och frukt själva. Konstruktionerna som barnen har gjort har gett olika diskussioner om varför vindsnurror snurrar olika fort eller varför olika bilar rullar olika fort på lutande plan och hur de ska få bilarna att köra fortare. De yngre barnen har konstaterat att bollen rullar på ett lutande plan medan den inte gör det på ett plant.

5 Kartläggningar har legat till grund vid utformning av verksamheten, för att på bästa sätt kunna stödja och möta barnet i dess utveckling. Alla avdelningar använder idag nästan enbart återvinningsmaterial. Vi kan nu se barnens fantasifulla och kreativa konstverk pryda vår förskola både inne och ute. Pedagogerna kan även se att skapandet och den egna kreativiteten har ökat och pedagogernas reflektion är att de har blivit mer tillåtande av materialanvändning då materialet är gratis och bra för miljön. Då projekten ofta blivit större har samarbetet mellan barnen ökat. Allt skapande resulterade i en årlig utställning på Förskolansdag tillsammans med alla barn, pedagoger och föräldrar. Alla avdelningar kan se att mängden mat som slängs har minskat och att barnen är mer medvetna om mängden mat de lägger på tallriken. När barnen tar mat en andra gång har de blivit medvetna om att den portionen bör vara mindre, både för att de ska orka men även för att det skall räcka till alla. Alla avdelningar kan se att barnen har blivit mer rädda om våra leksaker och våra miljöer. Barnen kastar inte leksaker lika mycket, de talar om för varandra eller uppmärksammar en pedagog om det händer något som inte känns rätt och de behöver hjälp med att förstå och lösa. Barnen är delaktiga i utformning av tema, aktiviteter, lek, samlingar, dokumentation och lärmiljöer både ute och inne. Alla barn har individuell dokumentation i Pluttra som synliggör deras lärande och utveckling. De gemensamma målen som har dokumenterats i både SKA, systematiskt kvalitetsarbete och Pluttra har gett en tydligare helhetsbild. Beskriv vad enheten behöver förbättra Bli bättre på att skapa tydliga rutiner och bli medveten om vårt förhållningssätt både ute och inne. Hitta metoder att tillsammans med barnen sänka vår samtalston och hur man samtalar med varandra. Utmana barnen i tekniska frågor. Bli bättre på att i Pluttra lägga in ögonblick kontinuerligt för att kunna göra reflektioner samt att göra reflektionsfilmer med barnen. Beskriv vilka områden i skolutvecklingsplanen som har prioriterats för dokumentation Grön Flagg: Konsumtion Matematik och teknik

6 Beskriv hur likabehandlingsplanen har aktualiserats Pedagogerna har under terminen arbetat med att få in tydliga rutiner för att skapa en trygg grupp. De delar in barnen in mindre grupper så att alla barn får utrymme. Pedagogerna är mycket tydliga i deras arbete med vad som är rätt och fel, de ger tydliga ramar för hur man bemöter och samtalar med varandra. De ställer hur frågor" för att barnen ska kunna lösa sina konflikter verbalt. T ex när två barn vill sätta upp sina teckningar på samma plats- hur ska vi göra då, frågar pedagogen? Pedagogerna arbetar mycket med att stärka varje barns rätt att säga nej, och att de skiljer på handlingen och personen. T ex - jag tycker inte om när du slår på bilarna. Pedagogerna arbetar mycket med att stärka det goda beteendet och påtalar det för barnen även om de inte är nära, t ex en tumme upp. De upplever att barnen söker bekräftelse och får det när de gjort något bra för någon kompis. Pedagogerna vill ge barnen en förståelse för att de kan påverka sitt handlande och se konsekvensen av det. Pedagogerna samtalar med barnen så att de förstår att deras handling är det som gör situationens utgång. Brudhammars förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling finns på En ny plan upprättas varje år. Beskriv hur enheten har arbetat med kommunens planer för matematik- språk och interkulturellt arbetssätt. Matematik: Pedagogerna har under terminen gjort kartläggning utifrån kommunens matematikplan. Det gör att pedagogerna vet var deras barngrupp befinner sig och vad de behöver och kan utmana dem vidare på sin nivå samt utforma miljön därefter. Pedagogerna är lyhörda för barnens behov i matematik och använder alltid rätt begrepp och påvisar att nu har vi matematik. Pedagogerna har haft nätverksträffar där de har fört diskussioner/reflektioner om hur arbetet med matematik utförs på de olika avdelningarna, vilket har bidragit till att erfarenheter har delats. Språk: Pedagogerna har under terminen gjort kartläggning utifrån kommunens språkplan. Alla avdelningar har arbetat med Före Bornholmsmodellen på olika nivåer utifrån barnens utveckling. Alla avdelningar har alfabetet uppsatt så att barnen ser både små och stora bokstäver. Det finns skrivmaterial tillgängligt så att barnen kan arbeta med det när de vill. De har arbetat mycket med rim och ramsor, rimord, rörelselekar, sammansatta ord och haft fokus på att prata i hela meningar och inte bara ett ord, t ex mjölk! När de läser för barnen kan det ibland bli ett bokprat som gör att barnens tankar och idéer får fritt utrymme. De läser alltid en saga om dagen för barnen. Några avdelningar har intervjuat barnen för att kunna utmana dem vidare i sitt språkbruk. Pedagogerna använder alltid ett korrekt språk.. På några avdelningar arbetar pedagogerna med att låta barnen göra egna sagor och skriva text till. De arbetar med att låta barnen höra bokstavens ljud och inte bara vad bokstaven heter. Pedagogerna arbetar ständigt med att låta alla barnen komma till tals och är goda samtalspartner.

7 Interkulturellt arbetssätt: Genom att pedagogerna är positivt nyfikna på olikheter så ger det barnen en möjlighet att i många tillfällen under dagen uppleva och ta del av andra kulturer. De märker att barnen vill lära sig om länder, djur och hur man pratar på olika språk. Några barn har annan kost av kulturella skäl och detta leder till många samtal om länder och dess kultur. Brudhammars förskola har en plan för interkulturella förhållningssätt som ska förtydliga vårt interkulturella arbete för oss. Den revideras varje år. Ny arbetsplan ska presenteras till hösten Beskriv hur enheten har genomfört kompetenshöjande insatser för högre måluppfyllelse Pedagogerna har under terminen haft specialpedagog för handledning i t ex Marte meo, Nätverksträffar i interkulturellt, lärgrupper på förskolan i språk och matematik, workshop i teknik från Molekylverkstaden, föreläsning i Pluttra, och en avdelning har fått utbildning med Kenth Edevåg angående autism. Beskriv hur förutsättningarna har påverkat enhetens måluppfyllelse Periodvis har frånvaron varit hög hos personalen och under de perioderna har det varit svårt att få ut sin planeringstid och aktiviteter har fått flyttats om. Under dessa perioder märks det även i att barngrupperna blir oroliga. Beskriv vilka förbättringsområden förskolechefen ser för enheten Skolutvecklingsplanen - tydliggöra The Big Five genom läroplansmålen. Den pedagogiska dokumentationen skall ligga till grund för utveckling av verksamheten. Att de prioriterade målen i SKA synliggörs i Pluttra. Pedagogernas förhållningssätt utifrån förskolans värde ord som ska genomsyra hela dagen i alla möten Normen och värden (Lpfö 98:10) Inspirerande lustfyllda lärmiljöer både inne och ute Utveckling och lärande (Lpfö 98:10).

8 Beskriv hur det systematiska kvalitetsarbetet har fungerat på enheten och förskolechefens analys av enhetens arbete och måluppfyllelse Pedagogerna upplever att systematiskt kvalitetsarbetes, SKA mallen blivit tydligare med upplägget prioriterade mål och kommunens olika planer. De har gjort en lathund där man sätter upp ett mål och metod för varje månad och för varje plan. Alla pedagoger ska känna till vår vision, våra värdeord, förskolans målbild, våra planer, förskolans fokusmål, med andra ord alla ska veta vart vi ska sträva mot. Det är viktigt med ett medvetet förhållningssätt om hur vi agerar i olika situationer. För att arbeta med detta kommer vi att ha lärgrupper hösten-15 med boken Inre ledarskap som utgångspunkt. Förhoppningsvis leder detta till att jag/vi får mer insikter om mitt/vårt förhållningssätt. Som ledare kan jag aldrig släppa taget om denna process. Detta är en process som måste hållas vid liv hela tiden, annars tappar förskolan styrfart. Hela förskolan genomsyras av ett medvetet förhållningssätt när det gäller matematik och språk. Vi lär oss i alla situationer hela dagen. Förhållningssätt bidrar till hög måluppfyllelse. Jag har också sett att lärmiljön inne och utomhus behöver bli mer inspirerande. Under hösten kommer vi att avsätta tid för detta arbete och en pedagog kommer att arbeta 50 % som ateljérista först och främst mot de äldsta barnen. Vi har haft fyra utvecklingspedagoger men kommer att göra en förändring för att på så sätt få större delaktighet i hela arbetslaget. Till hösten kommer kontinuerligt en grupp med en pedagog från varje avdelning att träffas för att diskutera hur de arbetar och dokumenterar de prioriterade målen och hur de kan kopplas till The Big Five. De har i sin tur ett ansvar att sprida det till övriga kollegor. Kollegialt lärande! BHT barnhälsoteam bestående av specialpedagog, psykolog, avdelningspedagog och förskolachef har träffats tre tillfällen under våren för att diskutera verksamheten ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Utvärderingen visade att BHT i den här formen inte gynnade verksamheten. Utifrån utvärderingen kommer jag att ändra på upplägget genom att ha BHT avdelningsvis med specialpedagog. De dagar då alla ordinarie pedagogerna är närvarande når vi hög måluppfyllelse tack vare att pedagogerna har hög kompetens och är ambitiösa och vill utveckla verksamheten och vill själva utvecklas. Men när frånvaron har varit hög hos personalen då sänks måluppfyllelsen och många barn blir oroliga/ljudvolymen höjs mm. Detta bidrar också till att tid för planering och pedagogisk utveckling försvinner. För att jag som förskolechef ska kunna ansvara och säkerställa kvaliteten i verksamheten behöver jag vara mer närvarande när personalen arbetar med SKA, och då stödja och utmana personalen i det arbetet. Jag har bokat in två tillfällen per avdelning.

9 Nyckeltal KKIK Juni Nr Kortnamn Definition 1. Barn på förskola där barnen deltar aktivt i utvecklingssamtal, andel (%) 0% Antal barn som går på förskola där barnen efter förutsättning och vilja deltar aktivt i utvecklingssamtalen, dividerat med totalt antal barn på förskola i kommunen. Avser utvecklingssamtal enligt Skolverkets definition. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. 2. Barn på förskola där barnen deltar vid planering av förskolans (veckans) aktiviteter, andel (%) 100% Antal barn som går på förskola där barnen efter förutsättning och vilja deltar i (veckans) planering av förskolans aktiviteter, dividerat med totalt antal barn på förskola i kommunen. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. 3. Barn på förskola där den pedagogiska miljön har förändrats med anledning av barnens synpunkter, andel (%) 100% 4. Barn på förskola där dialog med föräldrarna om förskolans mål, uppdrag och resultat genomförs varje termin, andel (%) 90% Antal barn som går på förskola där den pedagogiska miljön (ute och/eller inne) har förändrats den senaste 12-månadersperioden med anledning av barnens synpunkter, dividerat med totalt antal barn på förskola i kommunen. Kan vara exempelvis ommöblering eller inköp av lekmaterial. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. Antal barn som går på förskola som varje termin genomför dialog med föräldrarna om förskolans mål, uppdrag och resultat, dividerat med totalt antal barn på förskola i kommunen. Kan exempelvis ske vid föräldramöten. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. 5. Barn på förskola där föräldrar erbjuds delta vid överlämning mellan förskola/förskoleklass, andel (%) 0% 6. Barn på förskola där pedagogisk dokumentation används systematiskt till att utveckla verksamheten, andel (%) 100% 7. Barn på förskola där pedagogisk dokumentation följer med från förskolan till förskoleklass/skola (med vårdnadshavares tillstånd), andel (%) 100% 8. Barn på förskola där synpunkter från barnen inhämtas systematiskt årligen, andel (%) 90% Antal barn som går på förskola där föräldrar erbjuds att delta vid överlämningen mellan förskola och förskoleklass, dividerat med totalt antal barn på förskola i kommunen. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. Antal barn som går på förskola där pedagogisk dokumentation används på ett systematiskt sätt för att utveckla verksamheten, dividerat med totalt antal barn på förskola i kommunen. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. Antal barn som går på förskola där pedagogisk dokumentation följer med från förskolan till förskoleklass/skola (under förutsättning att vårdnadshavare gett sitt tillstånd), dividerat med totalt antal barn på förskola i kommunen. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. Antal barn som går på förskola där man årligen systematiskt inhämtar barnens synpunkter genom någon form av enkät, intervju eller barnråd, dividerat med totalt antal barn på förskola i kommunen. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. 9. Barn på förskola där synpunkter från föräldrarna inhämtas systematiskt årligen, andel (%) 50% Antal barn som går på förskola där man årligen systematiskt inhämtar föräldrarnas synpunkter, dividerat med totalt antal barn på förskola i kommunen. Synpunkter kan inhämtas exempelvis vid föräldraråd (ej föräldramöten) eller via enkät. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. Källa: Egen undersökning i kommunen.

10 10. Barn på förskola där utvecklingssamtal erbjuds vårdnadshavare minst en gång per termin, andel (%) 100% Antal barn som går på förskola där vårdnadshavare erbjuds utvecklingssamtal minst en gång per termin, dividerat med totalt antal barn på förskola i kommunen. Avser utvecklingssamtal enligt Skolverkets definition. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. Källa: Egen undersökning i kommunen. Stenungsund Förskolechef Brudhammars förskola Lena Lindberg

Terminsuppföljning Bergsvägen hösten 2015

Terminsuppföljning Bergsvägen hösten 2015 Terminsuppföljning Bergsvägen hösten 2015 Beskriv enhetens arbete utifrån de prioriterade målen i skolutvecklingsplanen Prioriterade mål på förskolan: Skolutvecklingsplan tydliggöra The Big Five genom

Läs mer

Terminsuppföljning - juni 2016 Skolutvecklingsplan

Terminsuppföljning - juni 2016 Skolutvecklingsplan Bergsvägens förskola Terminsuppföljning - juni 2016 Skolutvecklingsplan Terminens prioriterade mål: Implementera The Big Five genom läroplansmålen. jan mars språk, utveckling och lärande april- juni matematik,

Läs mer

Utvärdering Hösten 2014

Utvärdering Hösten 2014 Mall för utvärdering av terminen Hösten 2014 Förskola Budget Avdelningar Barnens ålder Antal flickor Antal pojkar Barn I behov av särskilt stöd (Ja-nej) Andel barn med annat modersmål än svenska Andel

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Utvärdering Våren 2014 Kryssets förskola

Utvärdering Våren 2014 Kryssets förskola Våren 2014 Kryssets förskola Förskola Krysset Budget Avdelningar Barnens ålder Antal flickor Antal pojkar Barn I behov av särskilt stöd (Ja-nej) Andel barn med annat modersmål än svenska Andel årsarbetare

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet. a för planen Arbetsgruppen består av Emma Dahlberg,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet

Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet 130422 Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet Varje gång du gör något som barnet kan göra själv tar du bort möjligheten för barnet att lära sig lära Det är utvecklande för barnet att

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Kvalitetsrapport - Mjöbäcks förskola. Pirkko Ahnberg, förskolechef 2016

Kvalitetsrapport - Mjöbäcks förskola. Pirkko Ahnberg, förskolechef 2016 Kvalitetsrapport - Pirkko Ahnberg, förskolechef 2016 Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3 xx förskola...

Läs mer

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola och Wasa förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan läsåret 2015/2016 Innehåll: Dokumentation sid. 1 Användning av Lärplatta/ Padda sid. 2 Prioriterade utvecklingsområden sid.

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Lokal arbetsplan 2016/2017 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Nyckelpigans Förskola

Lokal arbetsplan 2016/2017 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Nyckelpigans Förskola Lokal arbetsplan 2016/2017 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Nyckelpigans Förskola Vår vision: Förskolan Mötesplatsen för lärande och glädje! Innehållsförteckning 1. Inledning 2.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola 150102 Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun Kvalitetsredovisning Lagga Förskola Knivsta Kommun 2010/2011 Grundfakta... 3 Ekonomi... 3 Lokaler... 3 Material... 3 Ledning... 3 Genomförande för att ta fram kvalitetsredovisningen... 3 Underlag och rutiner

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi reviderar den för att stämma

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Utvärdering Hösten 2014

Utvärdering Hösten 2014 Utvärdering Hösten 2014 Förskola Lille Skutt, Ucklum Budget Avdelningar 1 Barnens ålder 1-5 år Antal flickor 9 st Antal pojkar 12 st Barn I behov av särskilt stöd (Ja-nej) Ja Andel barn med annat modersmål

Läs mer

Familjedaghemmen Sävar. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Familjedaghemmen Sävar. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 1 Familjedaghemmen Sävar Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-7 Slutord 8 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare

Läs mer

Kvalitetsrapport - Hillareds förskola Juni Malin Berndtsson förskolechef

Kvalitetsrapport - Hillareds förskola Juni Malin Berndtsson förskolechef Kvalitetsrapport - Juni 2016 Malin Berndtsson förskolechef Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3... 4 2.

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Handlingsplan 2012/Förskola

Handlingsplan 2012/Förskola Handlingsplan 2012/Förskola Hyllie stadsdelsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Marie Ljunghäger 20120229 1 Marie Ljunghäger Hyllie stadsdelsförvaltning Sofieholm Alla Malmöbor

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Arbetsplan. Verksamhetsår 2016/2017 Kullen förskola. Inledning. Örebro kommun orebro.se

Arbetsplan. Verksamhetsår 2016/2017 Kullen förskola. Inledning. Örebro kommun orebro.se Arbetsplan Verksamhetsår 2016/2017 Kullen förskola Inledning Arbetsplanen för Kullens förskola bygger på Lpfö-98 reviderad 2016, ÖSB övergripande strategi och budget, kvalitetsrapport, brukarenkät samt

Läs mer

Förutsättningar för verksamheten. Anrås. Förskola. Budget. Avdelningar 1-5. Barnens ålder. Antal flickor. Antal pojkar

Förutsättningar för verksamheten. Anrås. Förskola. Budget. Avdelningar 1-5. Barnens ålder. Antal flickor. Antal pojkar Förutsättningar för verksamheten Förskola Budget Avdelningar Barnens ålder Antal flickor Antal pojkar Barn I behov av särskilt stöd (Ja-nej) Andel barn med annat modersmål än svenska, svar i % Andel årsarbetare

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Gäller för verksamhetsåret 2013-2014 Förskola/avdelning Gunghästens förskola Ort Skellefteå Ansvarig förskolechef Elisabeth Westerlund Kontaktinformation Kundtjänst 0910

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan

Vår lokala likabehandlingsplan Vår lokala likabehandlingsplan 1 Stålhagens förskola Augusti 2014- juli 2015 lightversion Alla barn ska känna sig trygga och välkomna till vår förskola. 2 Likabehandlingsplan Stålhagens förskola läsåret

Läs mer

Arbetsplan (ma ldokument)

Arbetsplan (ma ldokument) Gullhedens förskola Jäderfors förskola Anette Gottfriedson, förskolechef 2016-08-22 Arbetsplan (ma ldokument) 2016-2017 Denna arbetsplan gäller för förskolan i Järbo och Jäderfors under verksamhetsåret

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2016-2017 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lillegården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lillegården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Lillegården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Väsby förskola. hösten våren 2017

Verksamhetsbeskrivning. Väsby förskola. hösten våren 2017 Verksamhetsbeskrivning Väsby förskola hösten 2016- våren 2017 På Väsby förskola arbetar vi inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vår verksamhet bedrivs i demokratiska former som lägger grunden

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Långtäppans förskola Avdelning Skrållan Övergripande I arbetslaget finns det tre personal fördelat på 2,75 % tjänst. Det är två förskollärare

Läs mer

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Presentation av Norrby Förskolor Norrby förskolor består av Hästskon och Pettersberg. Hästskon har 11 avdelningar fördelade i två hus. Pettersberg är en storavdelning

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Förskolan, före skolan lärande och bärande. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7

Förskolan, före skolan lärande och bärande. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskolan, före skolan lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskolan i Sverige 2011 10 000 förskolor 472 000 barn går i förskola 83 % av barnen i ålder 1 5 år 94 % av barnen i ålder

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande.

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande. Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Vår förskola ligger i ett centralt villaområde nära älven och med gångavstånd till kommunala anläggningar. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet

Läs mer

Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 20160823 Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2016-2017 I Sandvikens kommun är världen alltid närvarande. Här

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ekorren 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ekorren 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Ekorren 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 EFFEKTER OCH ANALYSER AV STADENS STYRANDE POLICYS... 5 Ansvarig...

Läs mer

Förskolan Lövholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lövholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Benjamins förskoleenhet

Benjamins förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Benjamins förskoleenhet Köpings kommun Leila Tahvanainen 2015-06-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har ordet Innehåll

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Lokal arbetsplan 14/15

Lokal arbetsplan 14/15 Lokal arbetsplan 14/15 En beskrivning av vår verksamhet. Regnbågens förskola Avdelning:...Blå Presentation av Blå Regnbågen Regnbågens förskola bedrivs i fräscha öppna lokaler som ligger i anslutning till

Läs mer

Presentation. Gagnef kommuns vision

Presentation. Gagnef kommuns vision Lokal arbetsplan Presentation Vår förskola är belägen i en äldre fastighet söder om Västerdalälven. Förskolan har öppet 6:30-18:00 och ibland 6:00 18:30. På går 17 barn. Tolv barn är födda 2011 och tre

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Örtagården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2015-2016 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Läsåret 2014-2015 Förskolans värdegrund och uppdrag Att alla barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga kriterier Barnen känner tillit

Läs mer

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande

Läs mer

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen 2017-2018 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tistelstången 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2016-2017 Organisation Avdelning: Sörgården Antal barn: 15 Åldersfördelning:1st född 2016, 9st född 2015, 2st född 2014, 3st född 2013 Antal pojkar: 9 Antal flickor:

Läs mer

Hällabrottets förskola

Hällabrottets förskola 1(7) 2016 06 15 Verksamhetsplan Hällabrottets förskola 2016/2017 2 förskolechef: Pernilla Nilsson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetsidé 4. Hällabrottets förskola års hjul (under arbete) 5.

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017 Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef Pär-Johan Emanuelsson

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Skarsjö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer