Meddelanden. Meddelas och läggs till handlingarna. Inkomna skrivelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelanden. Meddelas och läggs till handlingarna. Inkomna skrivelser"

Transkript

1 Meddelanden Meddelas och läggs till handlingarna. Inkomna skrivelser Kommunstyrelsens produktionsutskott, sammanträdesprotokoll från den 18 november 2009, Kommunala handikapprådet, sammanträdesprotokoll från den 2 december 2009, Vallentuna kommun, kommunstyrelsens protokoll, Förslag till finansieringsavtal för projekt väg 268 E4 Grana mellan Vägverket, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun. Kommunala pensionärsrådet, sammanträdesprotokoll från den 18 november Utgående skrivelse Kommunledningskontoret - Yttrande över program för en ny brandstation i Sollentuna (Rotebro) som ersättning för befintliga brandstationer i Sollentuna och Upplands Väsby.

2 Anmälan av beslut i delegationsärenden Meddelas och läggs till handlingarna. Exploateringschefen Servitut berörande Upplands Väsby Sanda 1:134 och Sanda 1: Försäljning av del av fastigheten, Grimsta 51:1 Tillkommande beslut Exploateringsingenjören Arrendekontrakt berörande Brunnby 1:262 och Vik 1: Nyttjanderättsavtal berörande Odenslunda 1: Underrättelse enligt förköpslagen, Sanda 1:253, Vikingavägen 42 Ekonomidirektören Bokföringsmässig avskrivning av fordran, löneskuld inom kommunledningskontoret kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, avgifter för barnomsorg, kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, avgifter för barnomsorg, kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, avgifter för barnomsorg, kronor

3 Bokföringsmässig avskrivning av fordran, hyresavgifter Ifo, Väsby Välfärd kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, gäller avgifter inom SÄN, kundvalskontoret kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, gäller avgifter inom SÄN, kundvalskontoret kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, gäller avgifter för ämneskurser inom Musikskolan, Väsby Välfärd kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, gäller ersättning för böcker och material, Väsby Välfärd kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, gäller avgifter för bokningar fritid, Väsby Välfärd kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, avser ersättning Trygg Hansa, Teknik & Fastigheten kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, avser Trafikförsäkringsföreningen, Teknik & Fastigheter kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, avser Trafikförsäkringsföreningen, Teknik & Fastigheter kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, avser Trafikförsäkringsföreningen, Teknik & Fastigheter kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, gäller hyresavgifter, Teknik & Fastighet kronor

4 Bokföringsmässig avskrivning av fordran, avser hyra garageplats, Teknik & Fastighet 840 kronor

5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott (2) 71 Gestaltningsprogram för E4 - godkännande (KS/2009:21) Ärendebeskrivning Arbetet med gestaltningsprogram för E4:an genom Upplands Väsby påbörjades maj 2008 efter beslut i plan- och miljöutskottet den 4 april Gestaltningsrådet har varit politisk styrgrupp för arbetet och informerats fortlöpande. Arbetet har genomförts i en arbetsgrupp. I UVP:s regi har informationsmöten ut mot företagen genomförts vid två tillfällen. Under mars till april genomfördes samråd kring programmet. Gestaltningsprogrammet har till del redan använts i arbetet med detaljplaneläggningen för Infra City öst och väst, liksom vid ställningstaganden till placeringen av vissa större skyltar längs motorvägen. I programmet redovisas en inriktning för hur skötseln kring motorvägen kan byggas upp och organiseras. För att brett kunna visa kommunens ambitioner vad gäller områdets gestaltning och utformning är det viktigt att programmet nu kan tryckas och spridas samt läggas ut på kommunens hemsida till vägledning för fortsatt arbete med att göra landskapsrummet runt motorvägen attraktivt. Förslag till beslut 1. Plan- och miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna Vackrare motorväg Gestaltningsprogram för E 4:an i Upplands Väsby. Programmet ska vara vägledande vid kommunens beslut om detaljplaner, områdesbestämmelser, bygglov, skyltlov och skötsel inom programområdet. 2. Plan- och miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att gestaltningsprogrammet mål och riktlinjer ska vara vägledande i kommunens samarbete med vägverket, privata markägare och andra intressenter inom programområdet 3. Plan- och miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att kronor används ur projektet förstärkt planberedskap för programmets tryckkostnader. Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande

6 Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott (2) Plan- och miljöutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Plan- och miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna Vackrare motorväg Gestaltningsprogram för E 4:an i Upplands Väsby. Programmet ska vara vägledande vid kommunens beslut om detaljplaner, områdesbestämmelser, bygglov, skyltlov och skötsel inom programområdet. 2. Plan- och miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att gestaltningsprogrammet mål och riktlinjer skall vara vägledande i kommunens samarbete med vägverket, privata markägare och andra intressenter inom programområdet 3. Plan- och miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att kronor används ur projektet förstärkt planberedskap för programmets tryckkostnader. Delges: Kommunstyrelsen Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande

7 Tjänsteutlåtande Förvaltningschef Per Lagheim /HandläggareTelefon/ Dnr: Fax BN/2008:260 Plan- och miljöutskottet. Godkännande av gestaltningsprogram för E4:an Ärendebeskrivning Arbetet med gestaltningsprogram för E4:an genom Upplands Väsby påbörjades maj 2008 efter beslut i plan- och miljöutskottet Gestaltningsrådet har varit politisk styrgrupp för arbetet och informerats fortlöpande. Arbetet har genomförts i en arbetsgrupp. I UVP:s regi har informationsmöten ut mot företagen genomförts vi två tillfällen. Under mars april genomfördes samråd kring programmet. Gestaltningsprogrammet har till del redan använts i arbetet med detaljplaneläggningen för Infra City öst och väst, liksom vid ställningstaganden till placeringen av vissa större skyltar längs motorvägen. I programmet redovisas en inriktning för hur skötseln kring motorvägen kan byggas upp och organiseras. För att brett kunna visa kommunens ambitioner vad gäller områdets gestaltning och utformning är det viktigt att programmet nu kan tryckas och spridas samt läggas ut på kommunens hemsida till vägledning för fortsatt arbete med att göra landskapsrummet runt motorvägen attraktivt. /Förslag till beslut: 1. Plan- och miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna Vackrare motorväg Gestaltningsprogram för E 4:an i Upplands Väsby och att programmet skall vara vägledande vid kommunens beslut om detaljplaner, områdesbestämmelser, bygglov, skyltlov och skötsel inom programområdet. 2. Plan- och miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att gestaltningsprogrammet mål och riktlinjer skall vara vägledande i kommunens samarbete med vägverket, privata markägare och andra intressenter inom programområdet 1

8 3. Plan- och miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att kr används ur projektet förstärkt planberedskap för programmets tryckkostnader. Bakgrund Arbetet med gestaltningsprogram för E4:an genom Upplands Väsby påbörjades maj 2008 efter beslut i plan- och miljöutskottet Gestaltningsrådet har varit politisk styrgrupp för arbetet. För projektet har avdelats medel ur stadsbyggnadskontorets extraanslag förstärkt planberedskap. Efter starten i maj 2008 konstaterades att mer arbete, än som tidigare beräknats, måste läggas ner på diskussion kring programmets mål och inriktning. Detta såväl med politiker som markägare och företag, liksom övriga kommunförvaltning. Därför beslutade gestaltningsrådet tillsammans med dåvarande stadsarkitektkontoret att under hösten 2008 genomföra ett målseminarium. Arbetet har genomförts i en arbetsgrupp bestående av stadsarkitekten, stadsträdgårdsmästaren och kommunens trafikplanerare. I arbetsgruppen har också vägverket varit representerade. Konsulter för arbetet har varit Jacob Cederström (projektledare) och Topia landskapsarkitekter AB. Gestaltningsrådet och plan- och miljöutskottet har informerats om arbetet innehåll och inriktning fortlöpande. I UVP:s regi har informationsmöten ut mot företagen genomförts vi två tillfällen. Under mars april genomfördes samråd kring programmet. Materialet tillställdes Sollentuna och Sigtuna kommun, länsstyrelsen, vägverket, fastighetsägare längs motorvägen, kommunala nämnder, samtliga PMU-ledamöter samt berörda intresseorganisationer. Svar lämnades av Sigtuna kommun, länsstyrelsen, vägverket, CA-fastigheter, Siemens AB, Infra City, UVP och Miljö och hälsoskyddsnämnden. Samrådsmöte genomfördes med UVP, Infra City och Carl de Geer. Inom stadsbyggnadskontoret har materialet diskuterats och prövats i en intern diskussion med plan- och bygglovavdelningen. Flertalet remissvar noterar med tillfredställelse kommunens initiativ att få till en gemensam inriktning för E4 skötsel och utveckling. Vägverket pekar på värdet av ett fortsatt samarbete utifrån programmet. Samtidigt finns i vissa fall en konflikt mellan enskilda marknadsintressen och en gemensamt väl gestaltad helhet. I programmet klargörs också att gestaltningsprogrammet prövar den fysiska utformningen och skötseln längs motorvägen inte tex miljö- och hälsofrågor eller genomförandefrågor knutna till enskilda investeringsåtaganden En fullständig samrådsredogörelse finns i ärendeakten. Gestaltningsprogrammet har till del redan använts i arbetet med detaljplaneläggningen för Infra City öst och väst, liksom vid ställningstaganden till placeringen av vissa större skyltar längs motorvägen. I programmet redovisas en inriktning för hur skötseln kring motorvägen kan byggas upp och organiseras. Här återstår dock ett operativt arbete för T&F att 2

9 utifrån avtal om gemensam skötsel med enskilda markägare och vägverket få igång denna gemensamma skötsel. För att brett kunna visa kommunens ambitioner vad gäller områdets gestaltning och utformning är det viktigt att programmet nu kan tryckas och spridas samt läggas ut på kommunens hemsida till vägledning för fortsatt arbete med att göra landskapsrummet runt motorvägen attraktivt. Kommunledningskontoret Stadsbyggnadskontoret Björn Eklundh Kommundirektör/Förvaltningschef Per Lagheim Enhetschef/Stadsarkitekt Bilaga: Vackrare motorväg Gestaltningsprogram för E 4:an. 3

10 Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Per Olov Nilsson Dnr: Sms: KS/2005:59 Kommunstyrelsen Uppdrag om marköverlåtelse, markanvisning och anläggning av garage inom detaljplan för Norra Messingen Ärendebeskrivning Detaljplanen för Norra Messingen tillåter att ett garage anläggs under den del av detaljplanen som omfattar en byggrätt för kulturhus och bostäder. Garage, kulturhus och ovanliggande bostäder har planerats att utföras i en senare etapp. Garaget ska utöver parkering för den egna byggrätten även tillgodose området med allmänna parkeringsplatser. För närvarande pågår anläggningsarbeten på Centralvägen och för det nya gymnasiet som en del i genomförandet av detaljplanen. Inom kort skall även markarbeten för intilliggande bostadskvarter och gator påbörjas. Det finns stora byggnadstekniska och ekonomiska fördelar av att samordna och anpassa bygget av det kommande garaget till övriga pågående och planerade arbeten inom området. Enligt det exploateringsavtal som är upprättat mellan KB Messingen (Peab) och Upplands Väsby kommun skall marken för garage och kulturhustomt överlåtas till kommunen. Byggrätten för garaget omfattar även utrymme under allmänna ytor som utgör gata och del av den intilliggande parken vid gymnasiet. Med anledning av detta är det lämpligt att en tredimensionell fastighetsbildning (3D-fastighet) görs som sträcker sig in under parken och gatan. Mot bakgrund av ovan föreslås att kommunen ansöker om att bilda två st 3Dfastigheter varvid den ena utgör garageanläggningen under jord och den andra utgör byggrätten som ligger ovan jord (kulturhus och bostäder) och att kommunen sedan överlåter den nybildade 3D-fastigheten under jord inkl garageanläggningen till AB Väsbyhem för en köpesumma som motsvarar anläggningskostnaden för garaget. Vidare föreslås att AB Väsbyhem erhåller en option om markanvisning för den andra 3D-fastigheten som utgör byggrätt för det kommande kulturhuset inkl ovanliggande bostäder och att parterna vid ett senare tillfälle träffar ett marköverlåtelseavtal där parternas åtaganden för genomförandet av bebyggelsen regleras. Köpeskillingen för byggrätten ska då beräknas enligt den bebyggelse 1

11 som ska uppföras och uppgå till ett belopp som motsvarar det marknadsmässiga värdet för byggrätten vid tillträdet. Parterna är överens om att marknadsvärdet av byggrätter för bostäder i detta läge vid tidpunkten sept/okt 2008 uppgick till ca kr / kvm BTA. Parterna förbinder sig att kommunen på marknadsmässiga villkor/full kostnadstäckning hyr de ca 60 platser som skall vara allmänna parkeringsplaster i garaget. Innan tomten för kulturhus bebyggs har kommunen rätt / möjlighet att använda ytan för markparkering. Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner att utbyggnad av garage vid blivande kulturhus samordnas med utbyggnad av gymnasium, bostäder samt gator inom detaljplanen för Norra Messingen 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att samordna utbyggnaden av garaget, att upprätta ett marköverlåtelseavtal för garageanläggningen samt ett markanvisningsavtal för kommande kulturhus och ovanliggande bostäder med AB Väsbyhem. 3. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att upprätta ett parkeringsavtal med AB Väsbyhem avseende de garageplatser som ska fungera som allmänna parkeringsplatser. 4. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att lämna en rapport över genomförandet under april Kommunledningskontoret Björn Eklundh Kommundirektör Stadsbyggnadskontoret Per Lagheim Stadsarkitekt 2

12 5

13 : Kommunledningskontoret Björn Eklundh Dnr Fax Kommunstyrelsen Översyn av Teknik & Fastighet samhällsbyggnadsprocessen Bakgrund Under 2008 genomfördes två utredningar/översyner inom Teknik & Fastighet. Resultatet av den senare översynen redovisades till kommunstyrelsen i februari 2009, KS 11. Kommunstyrelsen beslutade därvid dels om uppdrag att genomföra förändringar inom T & F, dels att vidareutveckla hyresmodellen och som ett led i detta rekryterades en tf fastighetschef. Genomförande av dessa uppdrag pågår successivt och en lokalförsörjningsplan har tagits fram och är f.n. på remiss till samtliga styrelser/nämnder/utskott. Under 2009 har kontorets ledning varit interimistisk och under 2010 ska kontoret i sin helhet, inklusive ledningen, permanentas. Kommunstyrelsen beslutade vidare att ge kommundirektören i uppdrag att i samråd med berörda kontor se över och stärka samhällsbyggnadsprocessen. Den främsta bakgrunden till detta uppdrag är den generellt sett ökande aktiviteten när det gäller planer och bostadsproduktion. Muntliga delrapporter har lämnats till kommunstyrelsen vid några tillfällen under året och kommunstyrelsen förtydligade uppdraget vid sitt sammanträde den 5 oktober 2009, 193. Vid kommunstyrelsens sammanträde i december i anslutning till en redovisning meddelades att rekrytering av chef till Teknik & Fastighet inleds i december 2009 för att under våren kunna gå från en interimistisk ledningsorganisation till en fast. Samhällsutveckling och samhällsbyggnad i Väsby Samhällsutbyggnaden i kommunen har de senaste åren förändrats och ökat i omfattning. De mål om att skapa möjligheter att bygga ca 300 bostäder per år, som gällt sedan ett 10- tal år, håller på att förverkligas. I enlighet med kommunplanens intentioner och kommunstyrelsens beslut om uppdrag pågår planarbeten (föpar, program, detaljplaner) inom flera områden inom kommunen. Vidare pågår även bostadsproduktion inom KS_2008_130 - Översyn av Teknik & Fastighet - samhällsbyggnadsprocessen, slutrapport - ver 1{FCFE-5F C A100}.doc/maso25 /

14 2 (5) flera områden liksom byggnation av badhus (avslutat) och gymnasium. Efterfrågan på mark för företag finns och tenderar till att vara ökande. Infrastrukturen kring Upplands Väsby förbättras successivt. Upptåget och SL planerar att koppla ihop sina linjer och ge ökade möjligheter till pendeltåg på såväl sträckan Stockholm Märsta Uppsala som på sträckan Stockholm Arlanda Uppsala Gävle. I båda sträckningarna kommer tågen att stanna i Väsby. Till Infra City planeras direktbussar från Stockholm city för att öka möjligheten till att åka kollektivt. Kommunen har också, tillsammans med Vallentuna, träffat avtal med Vägverket om en ny förbindelse mellan kommunerna, fråna den sk Granakurvan till E-4 inklusive en ny trafikplats. Norrortsleden har redan tagits i bruk. Sammantaget ställer detta nya och ökade krav på den samlade kommunförvaltningen. Nya bostäder ger möjligheter till fler att bosätta sig i Väsby vilket på sikt också ställer krav på kapacitetsökning inom den offentligt finansierade servicen. För att möta en ny situation pågår utvecklings- och förbättringsarbeten inom flera områden, i första hand kopplat till ökat byggande. Inom stadsbyggnadskontoret har t.ex. planavdelningen ökad kapacitet, bygglovavdelningen är fullt bemannad och arbetar med att förbättra service och myndighetsutövning. Teknik & Fastighet har, som nämns ovan, utvecklat sin fastighetssida och kommit igång med lokalförsörjningsplan för större delen av kommunens behov och rollen som hyresvärd utvecklas successivt. En generell upprustning för att möta denna situation pågår. Noterbart är att det finns ett eftersatt underhållsbehov av kommunens fastigheter. Samhällsbyggnadsprocessen idag, funktioner, samverkan De kontor som i första hand är berörda och där de ökade förväntningarna och kraven slår igenom är SBK och T & F, men även MHK och KLK är berörda liksom Väsbyhem. På den politiska sidan märks förändringen tydligast inom kommunstyrelsen och dess plan- och miljöutskott. Under 2009 har flera studieresor genomförts och för 2010 planeras för särskilda tematiska möten/studieresor. En särskild genomlysning av miljöfrågorna i kommunens västra delar, Järvakilen, har genomförts. Rapport har lämnats till PMU i december Allt i syfte att dels möta ett ökat intresse för Väsby från omvärlden, dels för att ytterligare tydliggöra kommunens ambitioner när det gäller samhällsutveckling, bostadsproduktion och stadsutveckling. De berörda kontoren är var för sig hyggligt rustade, om än i lite olika faser. Utvecklingsbehov för att möta nya förväntningar och krav KS_2008_130 - Översyn av Teknik & Fastighet - samhällsbyggnadsprocessen, slutrapport - ver 1{FCFE-5F C A100}.doc/bjek22/

15 3 (5) Under 90-talet och en bra bit in på talet präglades kommunen av låg aktivitet inom samhällsbyggnadsområdet med begränsad nyproduktion, låg inflyttning och förhållandevis låg befolkningsökning, bland de lägre i länet. Av naturliga skäl tar det en tid att ställa om planering, exploatering, bostadsbyggande och nya förväntningar och krav inom offentlig service. Såväl kompetens som kapacitet behöver ses över och anpassas till en ny situation. En situation som sannolikt innebär att aktiviteten och attraktiviteten i och för Väsby kommer att öka de närmaste åren. Genomlysningen av samhällsbyggnadsprocessen har tagit upp flera frågor; Resurser, kompetens, samverkan, helhet och tydlighet i uppdragsfördelning inom kommunen Dagens utbyggnad/utveckling sker tillsammans med många aktörer vilket ökar kraven på samverkan/samordning inom kommunen Utvecklingsprojekt löper över flera år, 3 6 år är inget ovanligt, olika kontor och verksamhetsdelar är ansvariga för delar i en process i olika omfattning vid olika tider, stafettväxlingar måste utvecklas och ske smidigt Klimat- och miljöfrågorna står i fokus på ett tydligare sätt än tidigare Utbyggnad kräver initialt medel för infrastruktur, de långsiktiga finansieringsfrågorna får ökad tyngd och måste finnas med från start Teknik & Fastighet är lokaliserade geografiskt relativt perifert i förhållande till övriga inblandade kontor Kommunikationsfrågorna, att nå ut till de olika intressenterna i rätt tid och med rätt budskap ökar i betydelse Detta har varit några av de mer framträdande frågorna under arbetets gång. Resurser och kompetens En successiv översyn och förstärkning av resurser och kompetens sker. Permanentning av ledning för Teknik och Fastighet samt kompletteringsrekryteringar inom T & F för att i tidiga skeden ha kapacitet att vara med när nya planområden startar är prioriterat. Med dessa åtgärder görs bedömningen att resurser, kompetens och kapacitet finns. När det gäller uppdragsfördelning mellan kontoren görs bedömningen att den i allt väsentligt är ändamålsenlig. Dock behöver ansvaret för kommunens samlade fastighetsinnehav förtydligas. Vissa delar ligger inom stadsbyggnadskontoret (ansvaret är kommunstyrelsens enligt gällande reglemente) medan huvuddelen av ansvaret för drift, underhåll och utveckling ligger på tekniska nämnden som har uppdraget att ansvara för kommunens fastighetsinnehav. Ett tydliggörande genom att samla allt på ett ställe med budgetkonsekvenser föreslås. KS_2008_130 - Översyn av Teknik & Fastighet - samhällsbyggnadsprocessen, slutrapport - ver 1{FCFE-5F C A100}.doc/bjek22/

16 4 (5) Samverkan med många aktörer Planering och utbyggnad sker i dag och framåt tillsammans med flera aktörer på ett helt annat sätt än för 20- talet år sedan. Detta ställer krav på samordning i flera dimensioner och mellan flera kontor inom kommunen. Några exempel på senare år är det nya badhuset, gymnasiet, utvecklingen och utbyggnaden av Messingenområdet inklusive kulturoch bibliotekslokaler. Den övergripande samordningen har här i princip legat på kommunledningskontoret och för dessa projekt har det funnits en särskild politisk styrgrupp. Erfarenheten från dessa projekt talar för att en tidigare och mer övergripande samordning krävs inför kommande större utbyggnader/projekt för att i tidiga skeden fånga frågorna, beskriva konsekvenserna, ta ställning och föra fram dem för beslut. Mot denna bakgrund inrättar kommundirektören en ledningsgrupp med cheferna för stadsbyggnadskontoret och Teknik & Fastighet, ekonomidirektören och kommundirektören. Samhällsutbyggnad en process över flera år Utvecklingen av nya områden, verksamheter m.m. är en process som löper över många år. Från starten av ett planarbete tills det finns färdiga objekt, bostäder, skolor, förskolor, äldreboenden, gator, VA, går det ofta fler år än vad den treåriga budgeten omfattar. Tidiga förkalkyler, medel för utredningar i tidiga skeden etc riskerar att åsidosättas med konsekvens att fördyringar och förseningar tillstöter senare i processen. Detta komplicerar och leder ibland till att projekt även kan behöva avbrytas eller läggas ner. Viktigt är också att säkerställa de olika aktörernas ansvar under ett projekts gång, från starten med ett planuppdrag till genomförandet med byggstart och genomförande av byggnationen. I denna process ingår också att säkerställa klimat- och miljöfrågornas inflytande över planeringen. Införandet av miljöledningssystemet ISO underlättar och för in frågorna på ett naturligt sätt. Kommunikationsfrågorna Utvecklingen i kommunen sker parallellt inom flera områden och geografiskt på flera ställen. Detta ställer stora krav på kommunikationen till kommuninvånare, byggare, potentiella köpare av nya bostäder, företag, grannkommuner, andra myndigheter m.fl. Ett viktigt uppdrag är att i tidiga skeden utarbeta kommunikationsplaner riktade till olika målgrupper med olika tillvägagångssätt för att nå ut och också skapa engagemang hos de olika intressenterna och därmed få tillbaka värdefulla synpunkter och förslag. Den under 2009 inleda metoden att ordna öppna dialoger för alla intressenter behöver KS_2008_130 - Översyn av Teknik & Fastighet - samhällsbyggnadsprocessen, slutrapport - ver 1{FCFE-5F C A100}.doc/bjek22/

17 5 (5) vidareutvecklas. Hittills vunna erfarenheter visar på att detta är ett uppskattat inslag i planeringen av kommunens framtida utveckling. Samlokalisering - sammanslagning En fråga som kommit upp i flera sammanhang är att det finns ett faktiskt avstånd mellan kontoren. Den dagliga kontakten, mötet i korridoren, över en kopp kaffe etc, ska inte underskattas. Förståelsen för varandras uppdrag, utmaningar och problem underlättas. För att möta detta planeras nu en samlokalisering av SBK, T & F och MHK i Drabanten och det beräknas vara genomfört till sommaren En sammanslagning av SBK och i första hand T & F har diskuterats under året. En sammanslagning kan ha flera fördelar, men det är också en process som kräver organisationsutredningar med olika förslag och alternativ vilket tar kraft. Den samlade bedömningen är att det arbete som gjorts under året, resursoch kompetensförstärkningar som genomförts och kommer att genomföras, genomlysning av processerna inom kontoren samt en mer medveten samordning genom ledningsgruppen ger bättre effekt för att möta de utmaningar som kommunen står inför. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt följande 1. Pågående rekrytering av ny chef till Teknik & Fastighet godkänns och fullföljs med sikte på att ny ledning finns på plats före sommaren Ny chef får därefter uppdraget att se över kompetens och kapacitet inom kontoret. 2. Kommunens samtliga fastigheter förs över till teknik & Fastighet som idag har ansvaret för kommunens fastigheter. De budgetmässiga konsekvenserna får kommunledningskontoret i uppdrag att klargöra och lösa. 3. Samlokalisering av SBK, T & F och MHK till Drabanten godkänns 4. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt rapporteringen samt ger kommundirektören i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med rapport över genomförandet i oktober Björn Eklundh KS_2008_130 - Översyn av Teknik & Fastighet - samhällsbyggnadsprocessen, slutrapport - ver 1{FCFE-5F C A100}.doc/bjek22/

18 Tjänsteutlåtande Controller Dejan Smiljanic Dnr: Fax KS/2009:298 Kommunstyrelsen Investeringsanmälan - Lokalanpassning Smedbyskolan Ärendebeskrivning Tekniska nämnden har av kommunstyrelsen ( KS/2006:185 ) fått ett tydligt uppdrag när det gäller ansvar för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning. Med detta uppdrag som utgångspunkt har fastighetsförvaltningen i samarbete med Smedbyskolan genomfört en samordning av verksamhets- och lokalförsörjningsplaneringen i syfte att tillgodose verksamhetens behov av effektiva, långsiktigt hållbara och ändamålsenliga lokaler. Efter sammanställningen om hur verksamhetens totala lokalyta utnyttjas samt vilken kapacitet och alternativ användning den har, gjordes bedömningen att det råder ca 50% överskott av lokaler inom detta området. Inom Smedbyskolan finns således ett behov av att samlokalisera verksamheter för att förbättra lokal- och kostnadseffektivitet. För att uppnå effekten behöver skolans lokaler renoveras och anpassas till de verksamheter som samlokaliseras i lokalerna. Verksamhetsutveckling och lokalbehovsinventering Enligt kommunens lokalförsörjningsplan för perioden kommer Smedbyområdet att ha ett vikande elevunderlag som i samband med etableringen av de privata skolalternativen förstärker behovet av en framtida omstrukturering av lokaler och verksamheter inom området. Smedbyskolan har redan idag ett vikande elevunderlag och utnyttjar endast 50% av lokalkapaciteten vilket innebär att skolan har utrymme att bereda plats för 250 fler elever. Även inom förskoleverksamheten i området kommer det att finnas ett mindre överskott på platser i framtiden vilket gör det ännu svårare för samlokaliserings- och lokaleffektiviseringsprocessen. Handlingsalternativ och åtgärdsförslag Valet av handlingsalternativ är avgörande och har direkt betydelse för verksamhetens förmåga att nå sina mål. Teknik och Fastighet har tillsammans med verksamheten bedömt och värderat vilka lokal- och kostnadsförändringar 1

19 samt handlingsalternativ som ska prioriteras, och hur dessa påverkar verksamhetens och fastighetsförvaltningens utveckling och årskostnader. Förslaget till hur lokalanvändningen ska förbättras och effektiviseras så att det på sikt motsvarar behovet är att: Parkskolan flyttar verksamheten från förhyrd lokal med en årskostnad om ca kr per år in i anpassade lokaler i Smedbyskolan. De förhyrda lokalerna sägs upp och diskussion om ett förtida upphörande kan inledas. Verksamheten i Smedjan flyttar in i Smedbyskolan för att frigöra sammanhängande enheter för uthyrning till annan verksamhet. Investerings- och driftkostnadskonsekvenser Handlingsalternativen och åtgärdsförslaget för Smedbyskolan medför förändringar i kommunens totala förvaltningsvolym och lokalkostnad. Att bygga om och anpassa delar av Smedbyskolans lokaler uppskattas kosta ca kronor, beräknat på avskrivningstid 10 år och intern ränta 4 % ger en årlig annuitet på ca kronor. För Väsby Välfärd innebär detta att arbetet med lokaleffektiviseringen fortgår och med tidigare åtgärder att lämna gymnastiksalen har verksamheten minskat sin lokalarea med kvm avseende Parkskolan, Smedjan och Smedby bollhall. I Teknik & Fastighets uppdrag ligger att avyttra externa hyreskontrakt samt förädla egna vakanta lokaler så att en positiv nettoeffekt uppnås. Teknik & Fastighets förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att få ta i anspråk kronor av budgeterade investeringsmedel för anpassning av lokaler initierade av hyresgäster. De ökade kapitalkostnader och övriga driftkostnader som följer av investeringen ska finansieras genom ett hyrestillägg för Väsby Välfärd avseende Smedbyskolan på ca kronor per år. Kommunledningskontorets yttrande I investeringsbudgeten för 2010 finns budgeterat kr för hyresgästanpassningar. För anpassning av Smedbyskolan begär tekniska nämnden att få ta i anspråk kr. Följande gäller för investeringen: Belopp: kr Typ av investering: Nyinvestering Beräknad starttidpunkt: Februari 2010 Beräknad färdigställandetidpunkt: April 2010 Avskrivningstid: 10 år Kapitaltjänstkostnad: 2010: kr (årskostnad) 2011: kr (Intern ränta 4,0%) 2012: kr 2

20 Övriga driftkostnader: - Driftkostnader belastar: Smedbyskolan får ett hyrestillägg Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att tekniska nämnden få ta i anspråk kronor av budgeterade investeringsmedel för anpassning av lokaler initierade av hyresgäster Björn Eklundh Kommundirektör Anette Ömossa Ekonomidirektör 3

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Kommunfullmäktige 2013-10-28 31 11 Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Ärendebeskrivning

Läs mer

Handikappomsorg. En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv. Nätverket Tumstocken

Handikappomsorg. En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv. Nätverket Tumstocken Handikappomsorg En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs, Tierp, Upplands Väsby och

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret ^ SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Andersson Exploateringsingenjör +46 8 579 216 42 Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5 Diariekod: 222 Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott Förvärv

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Utskott för omsorg Plats och tid Centrumhuset, Henån

Utskott för omsorg Plats och tid Centrumhuset, Henån 1 Utskott för omsorg 2011-01-25 Plats och tid Centrumhuset, Henån 2011-01-25 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Gunilla Josefsson (s) Hans Pernevik (fpo) Johan Stein (c) Henrik Svedberg (s) ersättare

Läs mer

Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet i kommunen

Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet i kommunen Tjänsteutlåtande Utvecklingsstrateg 2014-05-26 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2014:75 20561 Kommunstyrelsen Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet

Läs mer

Kostutredning uppdrag om tillagningskök

Kostutredning uppdrag om tillagningskök Tjänsteutlåtande Finanschef 2016-11-11 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2015:252 20651 Kommunstyrelsen Kostutredning uppdrag om tillagningskök Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Projektorganisation för samhällsbyggnadsprojekt

Projektorganisation för samhällsbyggnadsprojekt Tjänsteutlåtande Utvecklingsdirektör 2015-11-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2015:275 10151 Kommunstyrelsen Projektorganisation för samhällsbyggnadsprojekt Förslag

Läs mer

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden KS 6 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-12 KSN-2013-0323 Kommunstyrelsen Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar 1(5) Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar Ärendet Danderyds kommun har ett övergripande ansvar för de invånare i kommunen som av olika skäl inte klarar sin

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden 2015

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden 2015 Tjänsteutlåtande Finanschef 2014-12-22 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2015:10 10053 Kommunstyrelsen Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 21 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 18.15 Plats: Brösarps skola Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan

Läs mer

Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun

Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av Ransbergs Prästbol 2:24, Bråbacka, Tibro kommun 1 Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL

Läs mer

Uppdrag om försäljning av Bo i Väsby AB

Uppdrag om försäljning av Bo i Väsby AB Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2015-02-03 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:458 31752 Kommunstyrelsen Uppdrag om försäljning av Bo i Väsby AB Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut Katrineholms kommun Granskning av exploateringsavtal underlag

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Dnr Sida 1 (7) 2016-05-10 Handläggare Sofia Iderheim 08-508 264 90 Till Exploateringsnämnden 2016-06-09 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Förslag

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2010-05-20 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-05-04 Jenny Wiik 08-590 972 18 Dnr: Fax 08-590 890 77 TN/2010:44 Jenny.Wiik@upplandsvasby.se Tekniska nämnden Information

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-07 AU 10:10 Dnr. KS 2015/ Policy för fastigheter inom skola och förskola Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282)

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2012-11-12 1(2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Ärendebeskrivning

Läs mer

f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret

f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-07-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0374 KS-1 Diariekod: 139 Kommunstyrelsen Finansiering Arena Rotebro Förslag till beslut

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016

Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016 Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016 Anna-Bie Agerberg, sakkunnig planering och byggande SKL Olof Moberg, förbundsjurist SKL Planering och genomförande

Läs mer

Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar

Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar 2013-06-12 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2013-05-27 Jenny Magnusson 08-590 971 85 Dnr: Fax 08-590 733 40 SVV/2013:8 Jenny.Magnusson@upplandsvasby.se

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-24 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0261 KS-3 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Införande av LOV-bostad med särskild service och korttidstillsyn

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Projektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS

Projektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-23 200 för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS 2015-221 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Uppförande av två modulhus för bostäder på stadshustomten och fortsatt utredning

Uppförande av två modulhus för bostäder på stadshustomten och fortsatt utredning 2017-03-20 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2017/102 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Uppförande av två modulhus för bostäder på stadshustomten och fortsatt utredning Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut Dnr Sida 1 (11) 2015-09-03 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 Emma Nilsson 08-508 264 68 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-09 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 2010-04-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 april 2010, kl 13.00 på Skärhamns skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 11-19 ande Mattias Adolfson (S) Ingemar Einarsson (C) Dzenita Abaza (S) Anders Andersson

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning Riktlinjer för markanvisning Ronneby kommun Antagen av KF 2016-06-16 265 Bakgrund Enligt lag (SFS 2014:899) ska alla kommuner, så länge de genomför markanvisningar, anta riktlinjer för dem. Riktlinjerna

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Program för Vilundaparken, beslut om uppdrag

Program för Vilundaparken, beslut om uppdrag Tjänsteutlåtande Planarkitekt 2016-05-30 Anna Silver 08-590 971 65 Dnr: anna.silver@upplandsvasby.se KS/2016:154 31021 Kommunstyrelsen Program för Vilundaparken, beslut om uppdrag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av strategisk lokalförsörjning. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av strategisk lokalförsörjning. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Granskning av strategisk lokalförsörjning goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av strategisk lokalförsörjning Av kommunfullmäktiges budget för år 2016 framgår

Läs mer

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB Datum Beteckning 2015-10-07 Dnr 15-2-8 Yttrande Dnr N2015/5036/PUB Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018

40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 Nya byggförslag i Folkpartiet liberalernas förslag till budget för Stockholms stad 2016 40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 Folkpartiet liberalerna står

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1, Finningerondellen, etapp 2

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1, Finningerondellen, etapp 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2012:77-254 Mark- och exploateringsenheten 2015-08-14 1/3 KS 9:1 Handläggare Stina Norrbom Tel. 0152-293 59 Kommunstyrelsen Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2012-12-12 1

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2012-12-12 1 Produktionsstyrelsen -12-12 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists Torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 12 december, klockan 18.00-19.10 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande Kent Hjalmarsson

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1, Finningerondellen, etapp 2

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1, Finningerondellen, etapp 2 KF 10:1 KF 10:2 KF 10:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2012:77-254 Mark- och exploateringsenheten 2015-08-14 1/3 KS 9:1 KF 10:4 Handläggare Stina Norrbom Tel. 0152-293 59 Kommunstyrelsen Köpeavtal

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

PM 2011-02-01. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Naturreservat Rinkebyskogen KS 2010/0297

PM 2011-02-01. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Naturreservat Rinkebyskogen KS 2010/0297 1(6) KS 2010/0297 Naturreservat Rinkebyskogen Aktuellt uppdrag Kommunstyrelsen beslöt 2010-11-29 199 1 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utarbeta förslag till arbetsgång med tidsangivelser

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-03-04 Plats och tid Wasarummet kl. 8.00-9.50 Beslutande Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Carl Egegren (m) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer

KF MARS Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V).

KF MARS Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V). KF 47 25 MARS 2013 Nr 47. Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden KSN-2013-0323 Kommunfullmäktige Förslag

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 sydöst om Kista Gård till Fabege Storstockholm AB.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 sydöst om Kista Gård till Fabege Storstockholm AB. Lars Svensson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 287 36 lars.svensson@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-11-18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 sydöst

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Burmanstorp 1, (del av kv Våldö) i stadsdelen Farsta, Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Burmanstorp 1, (del av kv Våldö) i stadsdelen Farsta, Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN Torbjörn Johansson 2013-04-24 Tfn 08-508 27 352 1(5) Laga kraft: 2014-01-11 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Burmanstorp 1, (del av kv Våldö)

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Markanvisningspolicy

Markanvisningspolicy Markanvisningspolicy Riktlinjer för markanvisning och genomförandeavtal Foto: Flygare Palmnäs Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-18 1(5) MARKANVISNINGSPOLICY Riktlinjer för markanvisningar och genomförandeavtal

Läs mer

Arbetsordning för Upplands Väsby kommuns namnberedning

Arbetsordning för Upplands Väsby kommuns namnberedning Styrdokument, Kommunledningskontoret 2015-04-16 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:132 Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se Arbetsordning för Upplands Väsby kommuns namnberedning Nivå:

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:4 m fl, Banvallen samt kvarteret Församlingshemmet i Norrtälje stad.

Detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:4 m fl, Banvallen samt kvarteret Församlingshemmet i Norrtälje stad. 1 1 LEDNINGSKONTORET Mark- och exploatering SAMRÅDSFÖRSLAG 2002-12-16 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005-02-21 Rev 2005-09-01 Detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:4 m fl, Banvallen samt kvarteret Församlingshemmet

Läs mer

Stockholms Stads Parkerings AB:s nyproduktion av parkeringshus i Hagastaden Genomförandebeslut

Stockholms Stads Parkerings AB:s nyproduktion av parkeringshus i Hagastaden Genomförandebeslut Utlåtande 2017:214 RVII (Dnr 112-1123/2017) Stockholms Stads Parkerings AB:s nyproduktion av parkeringshus i Hagastaden Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

GATUKOST NADS- UTREDNING

GATUKOST NADS- UTREDNING 202-03-5 GATUKOST NADS- UTREDNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE HAGA 3 Utställningshandling . Innehåll. Innehåll... 2 Samrådsredogörelse... 3 2. Samrådsinstanser... 3 3. Samrådets upplägg... 3 4. Yttranden... 4 4.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Nyfors OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE OCH TÄTARE SMÅSKALIG BEBYGGELSE

Nyfors OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE OCH TÄTARE SMÅSKALIG BEBYGGELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALNINGEN Karl Hallgren, exploateringsingenjör SAMRÅDSHANDLING 2012KSM0850 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Nyfors OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE OCH TÄTARE SMÅSKALIG BEBYGGELSE Inom Tyresö

Läs mer

Ej verkställda biståndsbeslut enligt SOL och LSS, rapport för 2008

Ej verkställda biståndsbeslut enligt SOL och LSS, rapport för 2008 R E V I S I O N S R AP P O R T 2009-02-17 Kommunstyrelsen Sid 1 (2) Omvårdnadsnämnden Dnr Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildnings- & arbetsmarknadsnämnden Ej verkställda biståndsbeslut enligt

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 10:00-11:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 38-44 ande Mattias Adolfson (S) Per-Olof Jonsson (M) Anders Andersson (C) Johan Persson (S)

Läs mer

Riktlinjer för kommunal markanvisning

Riktlinjer för kommunal markanvisning VERSION 1.0 DIARIENUMMER KS 2014.352 2015-02-19 Riktlinjer för kommunal markanvisning 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-27 Innehåll Riktlinjer för kommunal markanvisning... 1 1. Kommunala markanvisningar...

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Sjaelsö Sverige AB.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Sjaelsö Sverige AB. Karl Gylje Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 264 82 karl.gylje@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2012-12-13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till

Läs mer

Riktlinjer. Luleå kommun. VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå.

Riktlinjer. Luleå kommun. VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå. Riktlinjer VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå. RIKTNINGAR Visar vad som är avgörande att prioritera för Luleå som samhälle halvvägs till Vision Luleå 2050. Balanserar de värden och intressen

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Kst 2016/212 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 2 (6) Vad är en markanvisning? Enligt 1 Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning KS.2017.0178 Sida 1 (6) 2017-04-04 Gustav Svebring 0413-625 47 Gustav.Svebring@eslov.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer för markanvisning Ärendebeskrivning Den 1 januari 2015 trädde ny lagstiftning

Läs mer

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län Granskningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2016-01-22 Fredrik Drotte 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2015:386 fredrik.drotte@upplandsvasby.se Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Småa AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Småa AB Dnr Sida 1 (7) 2014-05-14 Handläggare Michaela Jögi 08-508 276 24 Till Exploateringsnämnden 2014-06-12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Småa AB Förslag till beslut

Läs mer

Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning

Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0184 011 Socialnämnden Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer