Meddelanden. Meddelas och läggs till handlingarna. Inkomna skrivelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelanden. Meddelas och läggs till handlingarna. Inkomna skrivelser"

Transkript

1 Meddelanden Meddelas och läggs till handlingarna. Inkomna skrivelser Kommunstyrelsens produktionsutskott, sammanträdesprotokoll från den 18 november 2009, Kommunala handikapprådet, sammanträdesprotokoll från den 2 december 2009, Vallentuna kommun, kommunstyrelsens protokoll, Förslag till finansieringsavtal för projekt väg 268 E4 Grana mellan Vägverket, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun. Kommunala pensionärsrådet, sammanträdesprotokoll från den 18 november Utgående skrivelse Kommunledningskontoret - Yttrande över program för en ny brandstation i Sollentuna (Rotebro) som ersättning för befintliga brandstationer i Sollentuna och Upplands Väsby.

2 Anmälan av beslut i delegationsärenden Meddelas och läggs till handlingarna. Exploateringschefen Servitut berörande Upplands Väsby Sanda 1:134 och Sanda 1: Försäljning av del av fastigheten, Grimsta 51:1 Tillkommande beslut Exploateringsingenjören Arrendekontrakt berörande Brunnby 1:262 och Vik 1: Nyttjanderättsavtal berörande Odenslunda 1: Underrättelse enligt förköpslagen, Sanda 1:253, Vikingavägen 42 Ekonomidirektören Bokföringsmässig avskrivning av fordran, löneskuld inom kommunledningskontoret kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, avgifter för barnomsorg, kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, avgifter för barnomsorg, kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, avgifter för barnomsorg, kronor

3 Bokföringsmässig avskrivning av fordran, hyresavgifter Ifo, Väsby Välfärd kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, gäller avgifter inom SÄN, kundvalskontoret kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, gäller avgifter inom SÄN, kundvalskontoret kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, gäller avgifter för ämneskurser inom Musikskolan, Väsby Välfärd kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, gäller ersättning för böcker och material, Väsby Välfärd kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, gäller avgifter för bokningar fritid, Väsby Välfärd kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, avser ersättning Trygg Hansa, Teknik & Fastigheten kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, avser Trafikförsäkringsföreningen, Teknik & Fastigheter kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, avser Trafikförsäkringsföreningen, Teknik & Fastigheter kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, avser Trafikförsäkringsföreningen, Teknik & Fastigheter kronor Bokföringsmässig avskrivning av fordran, gäller hyresavgifter, Teknik & Fastighet kronor

4 Bokföringsmässig avskrivning av fordran, avser hyra garageplats, Teknik & Fastighet 840 kronor

5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott (2) 71 Gestaltningsprogram för E4 - godkännande (KS/2009:21) Ärendebeskrivning Arbetet med gestaltningsprogram för E4:an genom Upplands Väsby påbörjades maj 2008 efter beslut i plan- och miljöutskottet den 4 april Gestaltningsrådet har varit politisk styrgrupp för arbetet och informerats fortlöpande. Arbetet har genomförts i en arbetsgrupp. I UVP:s regi har informationsmöten ut mot företagen genomförts vid två tillfällen. Under mars till april genomfördes samråd kring programmet. Gestaltningsprogrammet har till del redan använts i arbetet med detaljplaneläggningen för Infra City öst och väst, liksom vid ställningstaganden till placeringen av vissa större skyltar längs motorvägen. I programmet redovisas en inriktning för hur skötseln kring motorvägen kan byggas upp och organiseras. För att brett kunna visa kommunens ambitioner vad gäller områdets gestaltning och utformning är det viktigt att programmet nu kan tryckas och spridas samt läggas ut på kommunens hemsida till vägledning för fortsatt arbete med att göra landskapsrummet runt motorvägen attraktivt. Förslag till beslut 1. Plan- och miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna Vackrare motorväg Gestaltningsprogram för E 4:an i Upplands Väsby. Programmet ska vara vägledande vid kommunens beslut om detaljplaner, områdesbestämmelser, bygglov, skyltlov och skötsel inom programområdet. 2. Plan- och miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att gestaltningsprogrammet mål och riktlinjer ska vara vägledande i kommunens samarbete med vägverket, privata markägare och andra intressenter inom programområdet 3. Plan- och miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att kronor används ur projektet förstärkt planberedskap för programmets tryckkostnader. Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande

6 Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott (2) Plan- och miljöutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Plan- och miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna Vackrare motorväg Gestaltningsprogram för E 4:an i Upplands Väsby. Programmet ska vara vägledande vid kommunens beslut om detaljplaner, områdesbestämmelser, bygglov, skyltlov och skötsel inom programområdet. 2. Plan- och miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att gestaltningsprogrammet mål och riktlinjer skall vara vägledande i kommunens samarbete med vägverket, privata markägare och andra intressenter inom programområdet 3. Plan- och miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att kronor används ur projektet förstärkt planberedskap för programmets tryckkostnader. Delges: Kommunstyrelsen Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande

7 Tjänsteutlåtande Förvaltningschef Per Lagheim /HandläggareTelefon/ Dnr: Fax BN/2008:260 Plan- och miljöutskottet. Godkännande av gestaltningsprogram för E4:an Ärendebeskrivning Arbetet med gestaltningsprogram för E4:an genom Upplands Väsby påbörjades maj 2008 efter beslut i plan- och miljöutskottet Gestaltningsrådet har varit politisk styrgrupp för arbetet och informerats fortlöpande. Arbetet har genomförts i en arbetsgrupp. I UVP:s regi har informationsmöten ut mot företagen genomförts vi två tillfällen. Under mars april genomfördes samråd kring programmet. Gestaltningsprogrammet har till del redan använts i arbetet med detaljplaneläggningen för Infra City öst och väst, liksom vid ställningstaganden till placeringen av vissa större skyltar längs motorvägen. I programmet redovisas en inriktning för hur skötseln kring motorvägen kan byggas upp och organiseras. För att brett kunna visa kommunens ambitioner vad gäller områdets gestaltning och utformning är det viktigt att programmet nu kan tryckas och spridas samt läggas ut på kommunens hemsida till vägledning för fortsatt arbete med att göra landskapsrummet runt motorvägen attraktivt. /Förslag till beslut: 1. Plan- och miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna Vackrare motorväg Gestaltningsprogram för E 4:an i Upplands Väsby och att programmet skall vara vägledande vid kommunens beslut om detaljplaner, områdesbestämmelser, bygglov, skyltlov och skötsel inom programområdet. 2. Plan- och miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att gestaltningsprogrammet mål och riktlinjer skall vara vägledande i kommunens samarbete med vägverket, privata markägare och andra intressenter inom programområdet 1

8 3. Plan- och miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att kr används ur projektet förstärkt planberedskap för programmets tryckkostnader. Bakgrund Arbetet med gestaltningsprogram för E4:an genom Upplands Väsby påbörjades maj 2008 efter beslut i plan- och miljöutskottet Gestaltningsrådet har varit politisk styrgrupp för arbetet. För projektet har avdelats medel ur stadsbyggnadskontorets extraanslag förstärkt planberedskap. Efter starten i maj 2008 konstaterades att mer arbete, än som tidigare beräknats, måste läggas ner på diskussion kring programmets mål och inriktning. Detta såväl med politiker som markägare och företag, liksom övriga kommunförvaltning. Därför beslutade gestaltningsrådet tillsammans med dåvarande stadsarkitektkontoret att under hösten 2008 genomföra ett målseminarium. Arbetet har genomförts i en arbetsgrupp bestående av stadsarkitekten, stadsträdgårdsmästaren och kommunens trafikplanerare. I arbetsgruppen har också vägverket varit representerade. Konsulter för arbetet har varit Jacob Cederström (projektledare) och Topia landskapsarkitekter AB. Gestaltningsrådet och plan- och miljöutskottet har informerats om arbetet innehåll och inriktning fortlöpande. I UVP:s regi har informationsmöten ut mot företagen genomförts vi två tillfällen. Under mars april genomfördes samråd kring programmet. Materialet tillställdes Sollentuna och Sigtuna kommun, länsstyrelsen, vägverket, fastighetsägare längs motorvägen, kommunala nämnder, samtliga PMU-ledamöter samt berörda intresseorganisationer. Svar lämnades av Sigtuna kommun, länsstyrelsen, vägverket, CA-fastigheter, Siemens AB, Infra City, UVP och Miljö och hälsoskyddsnämnden. Samrådsmöte genomfördes med UVP, Infra City och Carl de Geer. Inom stadsbyggnadskontoret har materialet diskuterats och prövats i en intern diskussion med plan- och bygglovavdelningen. Flertalet remissvar noterar med tillfredställelse kommunens initiativ att få till en gemensam inriktning för E4 skötsel och utveckling. Vägverket pekar på värdet av ett fortsatt samarbete utifrån programmet. Samtidigt finns i vissa fall en konflikt mellan enskilda marknadsintressen och en gemensamt väl gestaltad helhet. I programmet klargörs också att gestaltningsprogrammet prövar den fysiska utformningen och skötseln längs motorvägen inte tex miljö- och hälsofrågor eller genomförandefrågor knutna till enskilda investeringsåtaganden En fullständig samrådsredogörelse finns i ärendeakten. Gestaltningsprogrammet har till del redan använts i arbetet med detaljplaneläggningen för Infra City öst och väst, liksom vid ställningstaganden till placeringen av vissa större skyltar längs motorvägen. I programmet redovisas en inriktning för hur skötseln kring motorvägen kan byggas upp och organiseras. Här återstår dock ett operativt arbete för T&F att 2

9 utifrån avtal om gemensam skötsel med enskilda markägare och vägverket få igång denna gemensamma skötsel. För att brett kunna visa kommunens ambitioner vad gäller områdets gestaltning och utformning är det viktigt att programmet nu kan tryckas och spridas samt läggas ut på kommunens hemsida till vägledning för fortsatt arbete med att göra landskapsrummet runt motorvägen attraktivt. Kommunledningskontoret Stadsbyggnadskontoret Björn Eklundh Kommundirektör/Förvaltningschef Per Lagheim Enhetschef/Stadsarkitekt Bilaga: Vackrare motorväg Gestaltningsprogram för E 4:an. 3

10 Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Per Olov Nilsson Dnr: Sms: KS/2005:59 Kommunstyrelsen Uppdrag om marköverlåtelse, markanvisning och anläggning av garage inom detaljplan för Norra Messingen Ärendebeskrivning Detaljplanen för Norra Messingen tillåter att ett garage anläggs under den del av detaljplanen som omfattar en byggrätt för kulturhus och bostäder. Garage, kulturhus och ovanliggande bostäder har planerats att utföras i en senare etapp. Garaget ska utöver parkering för den egna byggrätten även tillgodose området med allmänna parkeringsplatser. För närvarande pågår anläggningsarbeten på Centralvägen och för det nya gymnasiet som en del i genomförandet av detaljplanen. Inom kort skall även markarbeten för intilliggande bostadskvarter och gator påbörjas. Det finns stora byggnadstekniska och ekonomiska fördelar av att samordna och anpassa bygget av det kommande garaget till övriga pågående och planerade arbeten inom området. Enligt det exploateringsavtal som är upprättat mellan KB Messingen (Peab) och Upplands Väsby kommun skall marken för garage och kulturhustomt överlåtas till kommunen. Byggrätten för garaget omfattar även utrymme under allmänna ytor som utgör gata och del av den intilliggande parken vid gymnasiet. Med anledning av detta är det lämpligt att en tredimensionell fastighetsbildning (3D-fastighet) görs som sträcker sig in under parken och gatan. Mot bakgrund av ovan föreslås att kommunen ansöker om att bilda två st 3Dfastigheter varvid den ena utgör garageanläggningen under jord och den andra utgör byggrätten som ligger ovan jord (kulturhus och bostäder) och att kommunen sedan överlåter den nybildade 3D-fastigheten under jord inkl garageanläggningen till AB Väsbyhem för en köpesumma som motsvarar anläggningskostnaden för garaget. Vidare föreslås att AB Väsbyhem erhåller en option om markanvisning för den andra 3D-fastigheten som utgör byggrätt för det kommande kulturhuset inkl ovanliggande bostäder och att parterna vid ett senare tillfälle träffar ett marköverlåtelseavtal där parternas åtaganden för genomförandet av bebyggelsen regleras. Köpeskillingen för byggrätten ska då beräknas enligt den bebyggelse 1

11 som ska uppföras och uppgå till ett belopp som motsvarar det marknadsmässiga värdet för byggrätten vid tillträdet. Parterna är överens om att marknadsvärdet av byggrätter för bostäder i detta läge vid tidpunkten sept/okt 2008 uppgick till ca kr / kvm BTA. Parterna förbinder sig att kommunen på marknadsmässiga villkor/full kostnadstäckning hyr de ca 60 platser som skall vara allmänna parkeringsplaster i garaget. Innan tomten för kulturhus bebyggs har kommunen rätt / möjlighet att använda ytan för markparkering. Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner att utbyggnad av garage vid blivande kulturhus samordnas med utbyggnad av gymnasium, bostäder samt gator inom detaljplanen för Norra Messingen 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att samordna utbyggnaden av garaget, att upprätta ett marköverlåtelseavtal för garageanläggningen samt ett markanvisningsavtal för kommande kulturhus och ovanliggande bostäder med AB Väsbyhem. 3. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att upprätta ett parkeringsavtal med AB Väsbyhem avseende de garageplatser som ska fungera som allmänna parkeringsplatser. 4. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att lämna en rapport över genomförandet under april Kommunledningskontoret Björn Eklundh Kommundirektör Stadsbyggnadskontoret Per Lagheim Stadsarkitekt 2

12 5

13 : Kommunledningskontoret Björn Eklundh Dnr Fax Kommunstyrelsen Översyn av Teknik & Fastighet samhällsbyggnadsprocessen Bakgrund Under 2008 genomfördes två utredningar/översyner inom Teknik & Fastighet. Resultatet av den senare översynen redovisades till kommunstyrelsen i februari 2009, KS 11. Kommunstyrelsen beslutade därvid dels om uppdrag att genomföra förändringar inom T & F, dels att vidareutveckla hyresmodellen och som ett led i detta rekryterades en tf fastighetschef. Genomförande av dessa uppdrag pågår successivt och en lokalförsörjningsplan har tagits fram och är f.n. på remiss till samtliga styrelser/nämnder/utskott. Under 2009 har kontorets ledning varit interimistisk och under 2010 ska kontoret i sin helhet, inklusive ledningen, permanentas. Kommunstyrelsen beslutade vidare att ge kommundirektören i uppdrag att i samråd med berörda kontor se över och stärka samhällsbyggnadsprocessen. Den främsta bakgrunden till detta uppdrag är den generellt sett ökande aktiviteten när det gäller planer och bostadsproduktion. Muntliga delrapporter har lämnats till kommunstyrelsen vid några tillfällen under året och kommunstyrelsen förtydligade uppdraget vid sitt sammanträde den 5 oktober 2009, 193. Vid kommunstyrelsens sammanträde i december i anslutning till en redovisning meddelades att rekrytering av chef till Teknik & Fastighet inleds i december 2009 för att under våren kunna gå från en interimistisk ledningsorganisation till en fast. Samhällsutveckling och samhällsbyggnad i Väsby Samhällsutbyggnaden i kommunen har de senaste åren förändrats och ökat i omfattning. De mål om att skapa möjligheter att bygga ca 300 bostäder per år, som gällt sedan ett 10- tal år, håller på att förverkligas. I enlighet med kommunplanens intentioner och kommunstyrelsens beslut om uppdrag pågår planarbeten (föpar, program, detaljplaner) inom flera områden inom kommunen. Vidare pågår även bostadsproduktion inom KS_2008_130 - Översyn av Teknik & Fastighet - samhällsbyggnadsprocessen, slutrapport - ver 1{FCFE-5F C A100}.doc/maso25 /

14 2 (5) flera områden liksom byggnation av badhus (avslutat) och gymnasium. Efterfrågan på mark för företag finns och tenderar till att vara ökande. Infrastrukturen kring Upplands Väsby förbättras successivt. Upptåget och SL planerar att koppla ihop sina linjer och ge ökade möjligheter till pendeltåg på såväl sträckan Stockholm Märsta Uppsala som på sträckan Stockholm Arlanda Uppsala Gävle. I båda sträckningarna kommer tågen att stanna i Väsby. Till Infra City planeras direktbussar från Stockholm city för att öka möjligheten till att åka kollektivt. Kommunen har också, tillsammans med Vallentuna, träffat avtal med Vägverket om en ny förbindelse mellan kommunerna, fråna den sk Granakurvan till E-4 inklusive en ny trafikplats. Norrortsleden har redan tagits i bruk. Sammantaget ställer detta nya och ökade krav på den samlade kommunförvaltningen. Nya bostäder ger möjligheter till fler att bosätta sig i Väsby vilket på sikt också ställer krav på kapacitetsökning inom den offentligt finansierade servicen. För att möta en ny situation pågår utvecklings- och förbättringsarbeten inom flera områden, i första hand kopplat till ökat byggande. Inom stadsbyggnadskontoret har t.ex. planavdelningen ökad kapacitet, bygglovavdelningen är fullt bemannad och arbetar med att förbättra service och myndighetsutövning. Teknik & Fastighet har, som nämns ovan, utvecklat sin fastighetssida och kommit igång med lokalförsörjningsplan för större delen av kommunens behov och rollen som hyresvärd utvecklas successivt. En generell upprustning för att möta denna situation pågår. Noterbart är att det finns ett eftersatt underhållsbehov av kommunens fastigheter. Samhällsbyggnadsprocessen idag, funktioner, samverkan De kontor som i första hand är berörda och där de ökade förväntningarna och kraven slår igenom är SBK och T & F, men även MHK och KLK är berörda liksom Väsbyhem. På den politiska sidan märks förändringen tydligast inom kommunstyrelsen och dess plan- och miljöutskott. Under 2009 har flera studieresor genomförts och för 2010 planeras för särskilda tematiska möten/studieresor. En särskild genomlysning av miljöfrågorna i kommunens västra delar, Järvakilen, har genomförts. Rapport har lämnats till PMU i december Allt i syfte att dels möta ett ökat intresse för Väsby från omvärlden, dels för att ytterligare tydliggöra kommunens ambitioner när det gäller samhällsutveckling, bostadsproduktion och stadsutveckling. De berörda kontoren är var för sig hyggligt rustade, om än i lite olika faser. Utvecklingsbehov för att möta nya förväntningar och krav KS_2008_130 - Översyn av Teknik & Fastighet - samhällsbyggnadsprocessen, slutrapport - ver 1{FCFE-5F C A100}.doc/bjek22/

15 3 (5) Under 90-talet och en bra bit in på talet präglades kommunen av låg aktivitet inom samhällsbyggnadsområdet med begränsad nyproduktion, låg inflyttning och förhållandevis låg befolkningsökning, bland de lägre i länet. Av naturliga skäl tar det en tid att ställa om planering, exploatering, bostadsbyggande och nya förväntningar och krav inom offentlig service. Såväl kompetens som kapacitet behöver ses över och anpassas till en ny situation. En situation som sannolikt innebär att aktiviteten och attraktiviteten i och för Väsby kommer att öka de närmaste åren. Genomlysningen av samhällsbyggnadsprocessen har tagit upp flera frågor; Resurser, kompetens, samverkan, helhet och tydlighet i uppdragsfördelning inom kommunen Dagens utbyggnad/utveckling sker tillsammans med många aktörer vilket ökar kraven på samverkan/samordning inom kommunen Utvecklingsprojekt löper över flera år, 3 6 år är inget ovanligt, olika kontor och verksamhetsdelar är ansvariga för delar i en process i olika omfattning vid olika tider, stafettväxlingar måste utvecklas och ske smidigt Klimat- och miljöfrågorna står i fokus på ett tydligare sätt än tidigare Utbyggnad kräver initialt medel för infrastruktur, de långsiktiga finansieringsfrågorna får ökad tyngd och måste finnas med från start Teknik & Fastighet är lokaliserade geografiskt relativt perifert i förhållande till övriga inblandade kontor Kommunikationsfrågorna, att nå ut till de olika intressenterna i rätt tid och med rätt budskap ökar i betydelse Detta har varit några av de mer framträdande frågorna under arbetets gång. Resurser och kompetens En successiv översyn och förstärkning av resurser och kompetens sker. Permanentning av ledning för Teknik och Fastighet samt kompletteringsrekryteringar inom T & F för att i tidiga skeden ha kapacitet att vara med när nya planområden startar är prioriterat. Med dessa åtgärder görs bedömningen att resurser, kompetens och kapacitet finns. När det gäller uppdragsfördelning mellan kontoren görs bedömningen att den i allt väsentligt är ändamålsenlig. Dock behöver ansvaret för kommunens samlade fastighetsinnehav förtydligas. Vissa delar ligger inom stadsbyggnadskontoret (ansvaret är kommunstyrelsens enligt gällande reglemente) medan huvuddelen av ansvaret för drift, underhåll och utveckling ligger på tekniska nämnden som har uppdraget att ansvara för kommunens fastighetsinnehav. Ett tydliggörande genom att samla allt på ett ställe med budgetkonsekvenser föreslås. KS_2008_130 - Översyn av Teknik & Fastighet - samhällsbyggnadsprocessen, slutrapport - ver 1{FCFE-5F C A100}.doc/bjek22/

16 4 (5) Samverkan med många aktörer Planering och utbyggnad sker i dag och framåt tillsammans med flera aktörer på ett helt annat sätt än för 20- talet år sedan. Detta ställer krav på samordning i flera dimensioner och mellan flera kontor inom kommunen. Några exempel på senare år är det nya badhuset, gymnasiet, utvecklingen och utbyggnaden av Messingenområdet inklusive kulturoch bibliotekslokaler. Den övergripande samordningen har här i princip legat på kommunledningskontoret och för dessa projekt har det funnits en särskild politisk styrgrupp. Erfarenheten från dessa projekt talar för att en tidigare och mer övergripande samordning krävs inför kommande större utbyggnader/projekt för att i tidiga skeden fånga frågorna, beskriva konsekvenserna, ta ställning och föra fram dem för beslut. Mot denna bakgrund inrättar kommundirektören en ledningsgrupp med cheferna för stadsbyggnadskontoret och Teknik & Fastighet, ekonomidirektören och kommundirektören. Samhällsutbyggnad en process över flera år Utvecklingen av nya områden, verksamheter m.m. är en process som löper över många år. Från starten av ett planarbete tills det finns färdiga objekt, bostäder, skolor, förskolor, äldreboenden, gator, VA, går det ofta fler år än vad den treåriga budgeten omfattar. Tidiga förkalkyler, medel för utredningar i tidiga skeden etc riskerar att åsidosättas med konsekvens att fördyringar och förseningar tillstöter senare i processen. Detta komplicerar och leder ibland till att projekt även kan behöva avbrytas eller läggas ner. Viktigt är också att säkerställa de olika aktörernas ansvar under ett projekts gång, från starten med ett planuppdrag till genomförandet med byggstart och genomförande av byggnationen. I denna process ingår också att säkerställa klimat- och miljöfrågornas inflytande över planeringen. Införandet av miljöledningssystemet ISO underlättar och för in frågorna på ett naturligt sätt. Kommunikationsfrågorna Utvecklingen i kommunen sker parallellt inom flera områden och geografiskt på flera ställen. Detta ställer stora krav på kommunikationen till kommuninvånare, byggare, potentiella köpare av nya bostäder, företag, grannkommuner, andra myndigheter m.fl. Ett viktigt uppdrag är att i tidiga skeden utarbeta kommunikationsplaner riktade till olika målgrupper med olika tillvägagångssätt för att nå ut och också skapa engagemang hos de olika intressenterna och därmed få tillbaka värdefulla synpunkter och förslag. Den under 2009 inleda metoden att ordna öppna dialoger för alla intressenter behöver KS_2008_130 - Översyn av Teknik & Fastighet - samhällsbyggnadsprocessen, slutrapport - ver 1{FCFE-5F C A100}.doc/bjek22/

17 5 (5) vidareutvecklas. Hittills vunna erfarenheter visar på att detta är ett uppskattat inslag i planeringen av kommunens framtida utveckling. Samlokalisering - sammanslagning En fråga som kommit upp i flera sammanhang är att det finns ett faktiskt avstånd mellan kontoren. Den dagliga kontakten, mötet i korridoren, över en kopp kaffe etc, ska inte underskattas. Förståelsen för varandras uppdrag, utmaningar och problem underlättas. För att möta detta planeras nu en samlokalisering av SBK, T & F och MHK i Drabanten och det beräknas vara genomfört till sommaren En sammanslagning av SBK och i första hand T & F har diskuterats under året. En sammanslagning kan ha flera fördelar, men det är också en process som kräver organisationsutredningar med olika förslag och alternativ vilket tar kraft. Den samlade bedömningen är att det arbete som gjorts under året, resursoch kompetensförstärkningar som genomförts och kommer att genomföras, genomlysning av processerna inom kontoren samt en mer medveten samordning genom ledningsgruppen ger bättre effekt för att möta de utmaningar som kommunen står inför. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt följande 1. Pågående rekrytering av ny chef till Teknik & Fastighet godkänns och fullföljs med sikte på att ny ledning finns på plats före sommaren Ny chef får därefter uppdraget att se över kompetens och kapacitet inom kontoret. 2. Kommunens samtliga fastigheter förs över till teknik & Fastighet som idag har ansvaret för kommunens fastigheter. De budgetmässiga konsekvenserna får kommunledningskontoret i uppdrag att klargöra och lösa. 3. Samlokalisering av SBK, T & F och MHK till Drabanten godkänns 4. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt rapporteringen samt ger kommundirektören i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med rapport över genomförandet i oktober Björn Eklundh KS_2008_130 - Översyn av Teknik & Fastighet - samhällsbyggnadsprocessen, slutrapport - ver 1{FCFE-5F C A100}.doc/bjek22/

18 Tjänsteutlåtande Controller Dejan Smiljanic Dnr: Fax KS/2009:298 Kommunstyrelsen Investeringsanmälan - Lokalanpassning Smedbyskolan Ärendebeskrivning Tekniska nämnden har av kommunstyrelsen ( KS/2006:185 ) fått ett tydligt uppdrag när det gäller ansvar för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning. Med detta uppdrag som utgångspunkt har fastighetsförvaltningen i samarbete med Smedbyskolan genomfört en samordning av verksamhets- och lokalförsörjningsplaneringen i syfte att tillgodose verksamhetens behov av effektiva, långsiktigt hållbara och ändamålsenliga lokaler. Efter sammanställningen om hur verksamhetens totala lokalyta utnyttjas samt vilken kapacitet och alternativ användning den har, gjordes bedömningen att det råder ca 50% överskott av lokaler inom detta området. Inom Smedbyskolan finns således ett behov av att samlokalisera verksamheter för att förbättra lokal- och kostnadseffektivitet. För att uppnå effekten behöver skolans lokaler renoveras och anpassas till de verksamheter som samlokaliseras i lokalerna. Verksamhetsutveckling och lokalbehovsinventering Enligt kommunens lokalförsörjningsplan för perioden kommer Smedbyområdet att ha ett vikande elevunderlag som i samband med etableringen av de privata skolalternativen förstärker behovet av en framtida omstrukturering av lokaler och verksamheter inom området. Smedbyskolan har redan idag ett vikande elevunderlag och utnyttjar endast 50% av lokalkapaciteten vilket innebär att skolan har utrymme att bereda plats för 250 fler elever. Även inom förskoleverksamheten i området kommer det att finnas ett mindre överskott på platser i framtiden vilket gör det ännu svårare för samlokaliserings- och lokaleffektiviseringsprocessen. Handlingsalternativ och åtgärdsförslag Valet av handlingsalternativ är avgörande och har direkt betydelse för verksamhetens förmåga att nå sina mål. Teknik och Fastighet har tillsammans med verksamheten bedömt och värderat vilka lokal- och kostnadsförändringar 1

19 samt handlingsalternativ som ska prioriteras, och hur dessa påverkar verksamhetens och fastighetsförvaltningens utveckling och årskostnader. Förslaget till hur lokalanvändningen ska förbättras och effektiviseras så att det på sikt motsvarar behovet är att: Parkskolan flyttar verksamheten från förhyrd lokal med en årskostnad om ca kr per år in i anpassade lokaler i Smedbyskolan. De förhyrda lokalerna sägs upp och diskussion om ett förtida upphörande kan inledas. Verksamheten i Smedjan flyttar in i Smedbyskolan för att frigöra sammanhängande enheter för uthyrning till annan verksamhet. Investerings- och driftkostnadskonsekvenser Handlingsalternativen och åtgärdsförslaget för Smedbyskolan medför förändringar i kommunens totala förvaltningsvolym och lokalkostnad. Att bygga om och anpassa delar av Smedbyskolans lokaler uppskattas kosta ca kronor, beräknat på avskrivningstid 10 år och intern ränta 4 % ger en årlig annuitet på ca kronor. För Väsby Välfärd innebär detta att arbetet med lokaleffektiviseringen fortgår och med tidigare åtgärder att lämna gymnastiksalen har verksamheten minskat sin lokalarea med kvm avseende Parkskolan, Smedjan och Smedby bollhall. I Teknik & Fastighets uppdrag ligger att avyttra externa hyreskontrakt samt förädla egna vakanta lokaler så att en positiv nettoeffekt uppnås. Teknik & Fastighets förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att få ta i anspråk kronor av budgeterade investeringsmedel för anpassning av lokaler initierade av hyresgäster. De ökade kapitalkostnader och övriga driftkostnader som följer av investeringen ska finansieras genom ett hyrestillägg för Väsby Välfärd avseende Smedbyskolan på ca kronor per år. Kommunledningskontorets yttrande I investeringsbudgeten för 2010 finns budgeterat kr för hyresgästanpassningar. För anpassning av Smedbyskolan begär tekniska nämnden att få ta i anspråk kr. Följande gäller för investeringen: Belopp: kr Typ av investering: Nyinvestering Beräknad starttidpunkt: Februari 2010 Beräknad färdigställandetidpunkt: April 2010 Avskrivningstid: 10 år Kapitaltjänstkostnad: 2010: kr (årskostnad) 2011: kr (Intern ränta 4,0%) 2012: kr 2

20 Övriga driftkostnader: - Driftkostnader belastar: Smedbyskolan får ett hyrestillägg Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att tekniska nämnden få ta i anspråk kronor av budgeterade investeringsmedel för anpassning av lokaler initierade av hyresgäster Björn Eklundh Kommundirektör Anette Ömossa Ekonomidirektör 3

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Kommunfullmäktige 2013-10-28 31 11 Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Ärendebeskrivning

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden KS 6 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-12 KSN-2013-0323 Kommunstyrelsen Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-18 Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende Dnr: ÄON

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 2010-04-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 april 2010, kl 13.00 på Skärhamns skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

GATUKOST NADS- UTREDNING

GATUKOST NADS- UTREDNING 202-03-5 GATUKOST NADS- UTREDNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE HAGA 3 Utställningshandling . Innehåll. Innehåll... 2 Samrådsredogörelse... 3 2. Samrådsinstanser... 3 3. Samrådets upplägg... 3 4. Yttranden... 4 4.

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

NÄTVERKET JÄMFÖRA. Handikappomsorg

NÄTVERKET JÄMFÖRA. Handikappomsorg NÄTVERKET JÄMFÖRA Handikappomsorg En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverket Jämföra Deltagande kommuner: Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Sandviken, Söderhamn

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Kristina Gewers, chef plan och exploatering

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Kristina Gewers, chef plan och exploatering Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-08-29 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdag den 29

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-07 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mattias Andersson 2014-08-15 KS 2013/0725 50260 Kommunstyrelsens planutskott Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling för fastigheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik 2015-01-07 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Carl.Bachman@upplandsvasby.se KSTFU/2015:1 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun 1(10) PROJEKTPLAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS Fastighet: Djursholm 2:206 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden PROGRAMSKEDE (Underlag för projektering) Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Kommunala Handikapprådet Mötesprotokoll 2009-11-24

Kommunala Handikapprådet Mötesprotokoll 2009-11-24 1 Tid och plats: den 24 november 2009 kl.17.30-20.00 i rum 386 Närvarande Ledamöter och ersättare: Gunnar Pihl (FP), ordf. Veronika Cornils Berg (C) Roger Axelsson (S) Anne Lindberg (MP) Anitha Lindwall,

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret 1(9) PROJEKTPLAN SPORTHALL Fastighet: Danderyd 3:165 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning) Beslutad 2009-12-16 Upprättad 2014-04-28 Reviderad Tel 08-568 910 00 Box

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

ÖVRIGT - UPPLANDS VÄSBY

ÖVRIGT - UPPLANDS VÄSBY ÖVRIGT - UPPLANDS VÄSBY Beskrivning Arkiv 3 600 kvm inkl bra kontor på ca 450 kvm, förmånlig hyra på 775:-/kvm/år Arkiv 3 600 kvm inkl bra kontor på ca 450 kvm, förmånlig hyra på 775:-/kvm/år. Arkiv på

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer