Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör Anne-Sophie Arbegard Dnr: KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande: Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtal mellan å ena sidan Napa Invest AB, TM & Söner AB, Sumes Invest AB och Macke Invest AB och å andra sidan Upplands Väsby kommun avseende Fastigheten i Väsby AB varigenom kommunen förvärvar fastigheten Nedra Runby 4:2 i Upplands Väsby kommun. Sammanfattning Avsikten är att kommunen ska äga alla fastigheter inom programområdet för Väsby Entré för att på så sätt ha rådighet över marken. Kontoret för samhällsbyggnad fick i uppdrag att fortsätta förvärva fastigheter inom programområdet genom kommunstyrelsens beslut den 2 mars 2015 paragraf 52 och återkommer med beslutsunderlag i varje enskilt fall till en total kostnad om cirka 100 miljoner kronor. Under åren 2011 till 2015 har förhandlingar förts med NAM Fastigheter AB, som äger fastigheten Nedra Runby 4:2 om att kommunen ska förvärva fastigheten genom köp. Kommunen har valt att göra en frivillig överenskommelse nu för att i ett senare skede när detaljplanen för bussterminalen vunnit laga kraft slippa inleda ett inlösenförfarande som kan försena bussterminalens byggstart med upp till ett år. Köpeskillingen har också påverkats av det förhållande att fastigheten inte har varit till salu och att ersättningen till ägaren i en inlösensituation ska motsvara marknadsvärdet jämte ett påslag om 25 procent (4 kap 1 expropriationslagen). Ett antal värderingar har gjorts under tiden av båda parter och kommundirektören lämnade ett skriftligt anbud om 30 miljoner kronor till säljarna daterat den 15 december Vid fortsatta förhandlingar och avstämning med kommundirektören enades parterna den 15 januari om en köpeskilling om 32 miljoner kronor. 1

2 Efter förhandlingar har parterna enats om att NAM Fastigheter AB, som ersatts av följande säljande bolag, Napa Invest AB, TM & Söner AB, Sumes Invest AB och Macke Invest AB, som ska överlåta fastigheten till ett av dem nybildat bolag, Fastigheten i Väsby AB. Kommunen ska därefter förvärva fastigheten av dessa bolag genom att köpa samtliga aktier i det nybildade bolaget. Tillträdet sker den 1 juli Utöver detta så tillkommer avvecklingskostnader för kvarvarande hyresgäster och rivningskostnader för de tomställda byggnaderna. Parterna är vidare överens om att säljarna ska fortsätta att förvalta fastigheten fram till planerad rivning av byggnaderna den 1 juni Beslutsunderlag 1. Beslut, kommunstyrelsen Beslut, kommunstyrelsen Beslut, miljö- och planutskottet Beslut, miljö- och planutskottet Beslut, kommunstyrelsen Beslut, kommunstyrelsen Beslut, kommunstyrelsen Beslutet skickas till: Projektledaren Ärendet i sin helhet Ett förslag till planprogram har tagits fram av projektgruppen för projektet Väsby Entré/Stationsområdet utifrån de riktlinjer som miljö- och planutskottet beslutade om år Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari 2014 paragraf 3 att godkänna att planprogrammet för Väsby Entré/Stationsområdet gick ut på programsamråd, enligt plan- och bygglagen. Programsamrådet pågick mellan den 10 februari 2014 och den 5 maj Efter samrådstidens slut sammanställdes inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och planprogrammet reviderades. Samrådsredogörelsen och planprogrammet godkändes den 2 mars 2015 av kommunstyrelsen. Det färdiga planprogrammet ligger till grund för kommande detaljplanearbete i området. Parallellt har arbete påbörjats med att förbereda inför nästa fas i projektet, Fas två, som bland annat omfattar förvärv av fastigheter inom programområdet. Avsikten är att kommunen ska äga alla fastigheter inom programområdet för att på så sätt ha rådighet över marken och de olika detaljplanerna samt tidplanen för genomförandet av projektet. För genomförandet av projektet behöver ett antal fastighetsförvärv genomföras de kommande åren och kontoret har uppskattat dessa uppgå till totalt cirka 100 miljoner kronor. De fastigheter som redan har förvärvats inom programområdet är Nedra Runby 1:9 och 1:11 genom 2

3 godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Batteriet Fastigheter AB i kommunfullmäktige den 22 september 2014 paragraf 80 med tillträde den 18 januari 2017 för 48 miljoner kronor. Kontoret för samhällsbyggnad fick i uppdrag att fortsätta förvärva fastigheter inom programområdet genom kommunstyrelsens beslut den 2 mars 2015 paragraf 52 och återkommer med beslutsunderlag i varje enskilt fall till en total kostnad om cirka 100 miljoner kronor. Villa Karlsro (byggnad på ofri grund) har kommunen förvärvat genom beslut i kommunstyrelsen den 30 mars 2015 paragraf 89 med tillträde den 4 maj 2015 för kronor. Förutom Nedra Runby 4:2, stationshusen, kommer kommunen att behöva förvärva Nedra Runby 4:1 och del av Hammarby 10:1 som utgör bussterminalen, Nedra Runby 1:61, som är före detta transformatorstation och del av Nedra Runby 3:1, Ladbrovägens anslutning. I den strategiska kommunplanen för finns åtgärder med för att skapa en tydlig och naturlig länk mellan den östra och den västra sidan av järnvägen. En ny bro, den norra bron, föreslås ersätta befintlig tunnelpassage mellan den östra och den västra sidan. Bron ska utgöra en förlängning av Centralvägen men enbart för gång- och cykeltrafik. En bro bedöms i planen vara fördelaktig ur ett stadsmässigt, trygghetsmässigt, geotekniskt och ekonomiskt perspektiv. Att reducera barriäreffekten är en viktig aspekt. Nya entréer (spärrlinjer) till tågplattformarna ordnas på den nya norra bron. På den östra sidan medför den planerade norra bron att posthus, stationshus samt godsmagasin blir föremål för rivning eller omlokalisering. De äldre befintliga byggnaderna i järnvägsparken, bland annat Henriksborg, rustas upp och bevaras. I anslutning till den norra bron, på den östra sidan, skapas ett större torg med plats för större arrangemang och aktiviteter. Fastigheten Nedra Runby 4:2, som omfattar posthuset, stationshuset och godsmagasinet i stationsområdet ligger inom programområdet för Väsby Entré och ska enligt planprogrammet användas bland annat för att ge plats åt den nya norra bron och dess anslutning på östra sidan. Under åren 2011 till 2015 har förhandlingar förts med NAM Fastigheter AB, som äger fastigheten Nedra Runby 4:2 om att kommunen ska förvärva fastigheten genom köp. Kommunen har valt att göra en frivillig överenskommelse nu för att i ett senare skede när detaljplanen för bussterminalen vunnit laga kraft slippa inleda ett inlösenförfarande som kan försena bussterminalens byggstart med upp till ett år. Köpeskillingen har också påverkats av det förhållande att fastigheten inte har varit till salu och att ersättningen till ägaren i en inlösensituation ska motsvara marknadsvärdet jämte ett påslag om 25 procent (4 kap 1 expropriationslagen). Samma princip har tillämpats vid förvärvet av fastigheterna Nedra Runby 1:9 och 1:11. På uppdrag av NAM Fastigheter AB har fastigheten värderats av Densia AB, som bedömt fastighetens marknadsvärde till 23 miljoner kronor vid värdetidpunkten i mars 2011 och som sedan har bedömt marknadsvärdet till 25 miljoner kronor vid värdetidpunkten i december På uppdrag av kommunen har fastigheten värderats av Forum Fastighetsekonomi AB, som värderat fastighetens marknadsvärde till 20 miljoner kronor vid värdetidpunkten i april Därutöver har Länia Företagsförmedling AB, på uppdrag av NAM Fastigheter AB, bedömt marknadsvärdet av fastigheten till 40 miljoner kronor vid värdetidpunkten i juni Även Burmans Mäklarjour AB har, på uppdrag av NAM Fastigheter AB, gjort en värdering av fastigheten och bedömt marknadsvärdet till 35 miljoner 3

4 kronor vid värdetidpunkten i september Kommunen har haft överläggningar med Forum Fastighetsekonomi och konstaterat att genom att inte nedjustera hyrorna vilket gjordes i tidigare värdering erhålls ett värde på 23 miljoner kronor vid värdetidpunkten i april Möjligtvis skulle även direktavkastningskravet kunna variera mellan 7,0 7,5 procent istället för tidigare bedömning på 8 procent och beaktat nuvarande hyror erhålls ett värdeintervall på miljoner kronor vilket ligger i nivå med Densias värdering. Med beaktande av detta skulle vid en frivillig överenskommelse och 25 procent påslag spannet variera mellan 25 och 32,5 miljoner kronor. Kommundirektören lämnade ett skriftligt anbud om 30 miljoner kronor till säljarna daterat den 15 december Vid fortsatta förhandlingar och avstämning med kommundirektören enades parterna den 15 januari om en köpeskilling om 32 miljoner kronor. Efter förhandlingar har parterna enats om att NAM Fastigheter AB, som ersatts av följande säljande bolag, Napa Invest AB, TM & Söner AB, Sumes Invest AB och Macke Invest AB, som ska överlåta fastigheten till ett av dem nybildat bolag, Fastigheten i Väsby AB. Kommunen ska därefter förvärva fastigheten av dessa bolag genom att köpa samtliga aktier i det nybildade bolaget. Parterna är överens om en köpeskilling motsvarande ett mellan parterna framförhandlat underliggande fastighetsvärde om 32 Mkr. Tillträdet sker den 1 juli Vid utformningen av aktieöverlåtelseavtalet har avsikten varit att kommunen ska förvärva fastigheten i ett nybildat bolag, fritt från säljarnas bolagshistorik, som inte bedriver någon annan verksamhet än att äga och förvalta fastigheten. Säljarna lämnar sedvanliga garantier avseende de tillgångar som överlåtelsen omfattar. Setterwalls Advokatbyrå har utformat detta avtal. Utöver detta så tillkommer avvecklingskostnader för kvarvarande hyresgäster och rivningskostnader för de tomställda byggnaderna. Parterna är vidare överens om att säljarna ska fortsätta att förvalta fastigheten fram till planerad rivning av byggnaderna den 1 juni Förvaltningen ingår i aktieöverlåtelseavtalet och är en del av uppgörelsen och ett villkor från säljarna för att genomföra affären till det överenskomna priset. Genom att genomföra affären nu erhåller kommunen kontroll över fastigheten och hyresavtalen. Kommunen kan därmed se till att de hyresavtal som löper ut under perioden från förvärvet till dess att förvaltningsavtalet upphör inte förlängs längre än planerad tidpunkt för rivning. På så sätt minskar kostnaden för avveckling av hyresförhållanden och risken för dröjsmål. AB Bjerking har i december 2014 på uppdrag av kommunen i ett sammanfattande utlåtande av utredning kring tekniska och antikvariska möjligheter att flytta stationshusen (stationshuset, posthuset och godsmagasinet) kommit fram till att alternativet att flytta byggnaderna inte anses rimligt ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. En flytt innebär även att byggnaderna förlorar sin relation till järnvägen och därmed även den samhällshistoriska kopplingen och värdet. Det är därför nödvändigt för kommunen att riva byggnaderna. Den ursprungliga magasinsbyggnaden bedöms ha bättre förutsättningar för att flyttas men innebär en betydande ekonomisk kostnad cirka 4,5 miljoner kronor och en eventuell ny placering får studeras vidare inom detaljplanen för Järnvägsparken. Kommunledningskontoret 4

5 Hillevi Engström Kommundirektör Thomas Thunblom Samhällsbyggnadschef Bilaga 1 Kartbilaga som visar förvärv inom programområdet Bilaga 2 Aktieöverlåtelseavtal utkast Bilaga 3 Värdering av fastigheten Nedra Runby 4:2, Forum Fastighetsekonomi AB, Bilaga 4 Värdering av fastigheten Nedra Runby 4:2, Densia AB, och Bilaga 5 Värdering av fastigheten Nedra Runby 4:2, Länia Företagsförmedling AB, Bilaga 6 Värdering av fastigheten Nedra Runby 4:2, Burmans Mäklarjour AB, Bilaga 7 Skriftligt anbud daterat den 15 december

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Revisionsrapport nr 8/2014 Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer

Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb 1 (7) 2011-05-05 Ann-Charlotte Gjöthlén Börje Spong Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Uddevalla kommun. El ERNST&YOUNG

Uddevalla kommun. El ERNST&YOUNG Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2013 Uddevalla kommun Granskning av upphandling, inköp och investeringar samt ansvarsfördelning och rapportering inom projektet "Torp växer"

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

RiR 2010:2. Regeringens försäljning av Vasakronan

RiR 2010:2. Regeringens försäljning av Vasakronan RiR 2010:2 Regeringens försäljning av Vasakronan ISBN 978 91 7086 206 9 RiR 2010:2 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Näringsdepartementet Datum: 2010-03-05 Dnr: 33-2008-1089 Riksrevisionen

Läs mer

"Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum"

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum Dnr: 0155/14 Markanvisningsutlysning CW Borgs väg / Snippen Maj 2015 "Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum" Bostäder, handel och kontor Stenungsunds

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-10 Tid 2013-06-18, Kl 11:30 Plats Folkets Hus Hallunda, Idun Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

KF 316 10 DEC 2012. Nr 316. Ombildande av fastighetsbolag och försäljning av. fastigheter. KSN-2012-1143

KF 316 10 DEC 2012. Nr 316. Ombildande av fastighetsbolag och försäljning av. fastigheter. KSN-2012-1143 KF 316 10 DEC 2012 Nr 316. Ombildande av fastighetsbolag och försäljning av fastigheter KSN-2012-1143 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare: Köpare: Köpeobjekt: Upplands Väsby kommun, 212000-0019,194 80 UPPLANDS VÄSBY ( Kommunen ) Brabo Holding AB, 556801-4442 ( Köparen ) Samtliga 1 000 aktier i Vilunda

Läs mer

Köp av 25 nya spårvagnar

Köp av 25 nya spårvagnar 1(7) Handläggare: Jörn Engström Sammanträdesdatum Dnr 2015/04 Tel: 031 368 25 53 Köp av 25 nya spårvagnar Trafiknämnden Göteborg Sammanfning Trafiknämnden beslutade i september 2006 hemställa hos Kommunstyrelsen

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf 2012-10-15 Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) Sammanfattning Albrektsunds fastigheter AB har

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

RiR 2008:25. Kasernen Fastighetsaktiebolag

RiR 2008:25. Kasernen Fastighetsaktiebolag RiR 2008:25 Kasernen Fastighetsaktiebolag ISBN 198 91 7086 165 9 RiR 2008:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Regeringen Näringsdepartementet Datum 2008-11-24 Dnr 33-2008-0336 Kasernen Fastighetsaktiebolag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Förstudie Investeringsprocessen

Förstudie Investeringsprocessen Revisionsrapport Förstudie Investeringsprocessen Johan Sverker Anna Gröndahl Stadsrevisionen i Örebro kommun 30 april 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfrågor... 1 Revisionskriterier...

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan) måndag kl 16:00 Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Ordförande Rebecca Band Sekreterare Ca kl 17:20 delar

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer