Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Enhetschef Hanna Bäck Dnr: KS/2014: Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att Upplands Väsby kommun åtar sig att årligen ta emot 52 nyanlända genom att de anvisas plats för bosättning (lägenhet) i kommunen via Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. 2. Kommunstyrelsen ger mandat till kommundirektör, att teckna Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare mellan Upplands Väsby kommun och staten genom Länsstyrelsen i Stockholms län. Sammanfattning av ärendet FN bedömer att 52 miljoner människor är på flykt i världen. Antalet flyktingar har inte varit så här stort sedan andra världskriget. Under 2015 söker cirka personer om asyl i Sverige och av dem får cirka personer uppehållstillstånd. Kommunerna ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning och Upplands Väsby föreslås ta emot 52 nyanlända flyktingar till bostad För att kunna erbjuda nyanlända flyktingar ett gott mottagande och praktisk hjälp vid bosättning i kommunen behöver Introduktion Nyanlända/Vägval Vuxen utöka sin verksamhet. Dagens två socialsekreterare behöver kompletteras med en tjänst som i sitt uppdrag skulle ha både praktiskt mottagande och boendestödjande insatser. För 2015 finns en budget för Introduktion Nyanländas verksamhet som finansieras av schablonersättningar och grundersättning från Migrationsverket. Socialsekreterarna arbetar nära Arbetsförmedlingens handläggare med ansvar för flyktingars etablering och samarbetet regleras i en lokal överenskommelse. I Upplands Väsby kommun har Väsby Hem utlovat flyktingmottagandet totalt 12 lägenheter per år, cirka en lägenhet per månad. Beslutsunderlag 1

2 Här anges de handlingar som ligger till grund för ditt tjänsteutlåtande såsom beslut, skrivelser, rapporter. Syftet är att ange de dokument som har ytterligare information. Gör en punktlista med de viktigaste handlingarna. Detta tjänsteutlåtande ska anges som punkt Tjänsteutlåtande KS/2014:417 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare 2. Kommunfördelning utökat behov av platser 2015, Förslag till Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare, Information från Länsstyrelsen Stockholm om mottagandet i länet samt framställan gällande ny överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända, Beslutet skickas till: Länsstyrelsen Stockholms län, Enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor Ärendet i sin helhet I takt med att allt fler söker skydd från pågående konflikter runtom i världen ökar behovet av flyktingmottagande. FN:s flyktingorgan UNHCR bedömer att 52 miljoner människor är på flykt i världen. Antalet flyktingar har inte varit så här stort sedan andra världskriget. Under 2015 söker cirka personer om asyl i Sverige och av dem får cirka personer uppehållstillstånd av dem behöver hjälp med bosättning i en kommun. Kommunerna ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning och Upplands Väsby föreslås ta emot 52 nyanlända flyktingar till bostad För 2014 var överenskommelsen att kommunen skulle ta emot 7-15 personer, och 8 personer togs i mot till lägenhet. Att ta emot flyktingar är ett viktigt åtagande men också till stor nytta för kommunen. Av de personer som idag ingår i etableringen i länet är 59 procent högutbildade. Det innebär ett viktigt tillskott till den lokala och nationella arbetsmarknaden samtidigt som antalet Väsbybor ökar. Överenskommelse om mottagande av flyktingar 2015 Länsstyrelsen har gett förslag på en fördelning som främjar ett mer jämt fördelat ansvar för mottagandet och har tagit hänsyn till kommunernas totala mottagningsansvar; ensamkommande barn, egenbosatta, direktinresta anhöriga samt anvisningsbara platser för nyanlända som begär hjälp med bosättning genom migrationsverket och arbetsförmedlingen. I den nya överenskommelsen för 2015 föreslås att Upplands Väsby kommun, utöver ett EBO mottagande, ska erbjuda 52 anvisningsbara platser Anvisningsbara platser innebär att kommunen ska erbjuda faktiska lägenheter/boende till 52 personer per år. Platserna behöver inte finnas direkt, utan målet är att kommunen uppnår platserna under året. Om kommunen inte har 2

3 anvisningsbara platser kommer Länsstyrelsen inte att teckna överenskommelse för Det innebär att kommunen förlorar grundersättningen som staten via Migrationsverket betalar ut (440 tkr) men att EBO mottagandet finns kvar. Prognostiserat totalt mottagande i Upplands Väsby, inklusive ensamkommande barn, utifrån Arbetsförmedlingens länstal för 2015 är 209 personer. Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag Alla nyanlända med en prestationsförmåga på minst 25 procent och som omfattas av etableringslagen har rätt till en etableringsplan. Det är Arbetsförmedlingen som, tillsammans med individen och i samverkan med berörd kommun, myndigheter, företag och organisationer, utformar etableringsplanen. Etableringsplanen beskriver de aktiviteter som ska stödja den nyanlände på vägen till arbetsmarknaden och kan pågå i maximalt 24 månader. Aktiviteterna ska bedrivas på heltid eller i vissa fall på deltid med hänsyn till prestationsförmågan hos individen och ska minst innehålla svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och arbetsförberedande insatser till exempel validering av utbildnings- och yrkeserfarenheter samt praktik. Kommunen ansvarar för att tillhandahålla en flexibel SFI och samhällsorientering. Flyktingar med uppehållstillstånd som omfattas av etablering och bor på anläggningsboende kan få stöd av Arbetsförmedlingen med att hitta en bostad. Arbetsförmedlingen strävar efter att hitta boende på en ort där det finns goda förutsättningar för de nyanlända att hitta arbete eller den utbildning som behövs. Kommunernas uppdrag Kommunerna spelar en viktig roll i flyktingmottagande och får därför ersättning enligt förordning (SFS 2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Det som åligger kommunen enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare är; Initialt och kompletterande ekonomiskt bistånd Mottagande och bostadsförsörjning Praktisk hjälp i samband med bosättning. Svenskundervisning (sfi) och annan vuxenutbildning. Samhällsorientering Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Insatser inom det sociala området. Att övrig kommunal verksamhet och service kommer de nyanlända till del. Förutsättningar som krävs för ett utökat mottagande Organisation För att kunna erbjuda nyanlända flyktingar ett gott mottagande och praktisk hjälp vid bosättning i kommunen behöver Introduktion Nyanlända/Vägval Vuxen utöka sin verksamhet. Dagens två socialsekreterare behöver kompletteras med en tjänst 3

4 som i sitt uppdrag skulle ha både praktiskt mottagande och boendestödjande insatser. För 2015 finns en budget för Introduktion Nyanländas verksamhet som finansieras av schablonersättningar och grundersättning från Migrationsverket. Lägenheter, samordning och bosättning I Upplands Väsby kommun har Väsby Hem utlovat flyktingmottagandet totalt 12 lägenheter per år, cirka en lägenhet per månad. När det finns en tillgänglig lägenhet kontaktar Introduktion Nyanlända Arbetsförmedlingens bosättningsenhet 1 och presenterar storlek på lägenheten. Sedan faxar Bosättningssektionen något/några förslag på nyanlända (antal hushållsmedlemmar). Efter det skickar Bosättningssektionen underlaget till den lokala Arbetsförmedlingen (där personerna för tillfället bor) och så tackar de nyanlända ja eller nej till erbjudandet. Efter det får kommunen svar efter en till två veckor. Då kan ankomsten och detaljer kring det planeras med Arbetsförmedlingen, lokalt i Väsby och med första kommunens Arbetsförmedling. Praktisk hjälp i samband med bosättning. När familjen anländer till kommunen behöver socialsekreterare och boendekonsulent möta upp med tolk och skriva kontrakt, lämna nycklar och visa bostaden etc. Flyktingarna hyr i andra hand av kommunen fram tills att de kan ta över förstahandskontraktet. Vid kontraktskrivning får de nyinflyttade information om hur lägenheten bör tas om hand, vilka vad som gäller enligt hyreslagen om skötsel av bostaden och hyresbetalning. Ett visst boendesstöd, i alla fall initialt, kommer att vara kopplat till kontraktet och utförs av Introduktion Nyanlända. Hemutrustningslån via CSN 2 böra vara klara innan familjerna anländer så att de kan ta lägenheten i bruk när de kommer. Arbetsförmedlingen hjälper till att göra ansökan på hemorten. Samarbetet med Arbetsförmedlingen Socialsekreterarna arbetar nära Arbetsförmedlingens etableringshandläggare i ärenden och samarbetet regleras i en lokal överenskommelse som uppdateras/omarbetas minst två gånger per år. I överenskommelsen finns konkreta, lokala rutiner för samarbetet mellan myndigheterna utifrån gällande lagstiftning och ansvarsområden. Kontakt utifrån varje ärende kommer att upprättas med den lokala arbetsförmedlingen redan innan de anvisade flyktingarna anländer till kommunen. Detta för att säkerställa att de nyinflyttade snabbt kommer i gång med sin etableringsplan och får sin etableringsersättning. Arbetsförmedlingen/Introduktion Nyanlända bör också säkerställa att skola kontaktas och att mindre barn i anmäls till kö för förskola. 1 Bosättningsenhetens uppgift är att matcha personer som ansöker om bosättning till anvisningsbara platser i kommunerna. 2 Utländska medborgare som omfattas av kommunernas flyktingmottagande kan få låna pengar av CSN för att köpa hemutrustning till hemmet, exempelvis möbler och porslin. Lånet betalas tillbaka till CSN med ränta. 4

5 Riskanalys För att tillgodose behovet enligt överenskommelsen förutsätter att Väsbyhem tillhandahåller lägenheter för ändamålet, 12 lägenheter per år. En risk är att storleken på lägenheterna innebär att inte målsättningen om att ta emot 52 personer inte uppfylls. En annan risk är att hyrorna på lägenheterna är så pass höga att familjerna/individerna inte blir självförsörjande med etableringsersättning eller annan inkomst. Samarbete mellan kommunerna Flera kommuner i Stockholms län kommer att gå från att enbart ha ett EBO mottagande till att också ha anvisningsbara platser. I detta är det viktigt att samarbeta både när det gäller kunskapsutbyte, konkreta insatser som kan erbjudas målgruppen och gemensamma strategier/rutiner för ett gott flyktingmottagande. En viktig part i detta kommer att vara Koordination Norrort. Koordination Norrort syftar till att stödja och stärka det kommunala flyktingmottandet i Norrort. Samordnaren håller samman konkreta samverkansinsatser och rutiner mellan kommunerna, tar fram gemensamma riktlinjer samt sprida viktig information inom området. Samordnaren fungerar som en länk mellan kommunerna gentemot myndigheter och andra aktörer samt hjälper kommunerna att gemensamt driva prioriterade flyktingfrågor. Kommunledningskontoret Hillevi Engström Kommundirektör Anna Conzen Resultatenhetschef 5

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-03-25 Diarienummer KSN-2015-0359 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19

Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19 ABCD Sorsele kommun Granskning av intäkterna och kostnaderna för Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Uppdrag 3. Bakgrund 4. Syfte och avgränsning 5. Avgränsning

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 9 Område: Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration Sidantal: 13 MIGRATION OCH ASYL ASYL OCH MEDBORGARSKAP AP Rätten att

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

och brister i mottagandet och av etableringen migranter.

och brister i mottagandet och av etableringen migranter. Behov och brister i mottagandet och av etableringen migranter. En kartläggning utifrån Röda Korsets lokala iakttagelser Förord Människor flyr från konflikter och katastrofer och söker en fristad i Sverige.

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Om rapporten Rapporten har tagits fram som en del i NBVs omvärldsarbete. Vägar till delaktighet är den tredje rapporten från NBVs analysgrupp och är tänkt

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Författare: Siri Andersson Utgivningsår:

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning.

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning. ORDLISTA Abo/Anläggningsboende Abo betyder anläggningsboende och är det boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, ofta i en lägenhet i ett hyreshus. Ibland kallas också de asylsökande

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar Mirjam Hagström 1 Introduktion Sedan 1970-talet har flyktinginvandringen dominerat invandringen till i Sverige. 1 Samtidigt som

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Utvidgad målgrupp för etableringslagen

Utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2012:27 Utvidgad målgrupp för etableringslagen Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Förordningsmotiv. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Fm 2010:1

Förordningsmotiv. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Fm 2010:1 Förordningsmotiv Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Fm 2010:1 Förordningstext Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare; utfärdad den 7 oktober 2010

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer