10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/ Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman"

Transkript

1 0 Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman BESLUTSFÖRSLAG Medborgarförslag 3/ Till Kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag 3/ Fadderfamilj Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till Socialnämndens rekommendation att man bör invänta den förstudie om gemensam flyktingguide för norrortskommunerna som genomförs inom ramen för Koordination Norrort. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förstudien och välkomnar ett samarbete med den ideella sektorn. Michaela Fletcher Sjömaiyl Kommunstyrelsen ordförande

2 Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Sofia Coyne Dnr KS 2013/0331 Datum Till Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag nr 3/ Fadderfamilj Sammanfattning I ett medborgarförslag (3/2013) föreslås att fadderfamilj utses för introduktion av nyanlända familjer samt att fadder familj en erhåller ett arvode för detta. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till Socialnämnden som har beslutat i ärendet , 6:6. Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Medborgarförslag avseende fadderfamilj anses besvarat med hänvisning till Socialnämndens beslut , 6:6, innebärande att man bör invänta den förstudie om gemensam flyktingguide för norrortskommunerna som genomförs inom ramen för Koordination Norrort. Bakgrund Socialförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande "Socialnämnden som ansvarar för kommunens flyktingmottagande. Nämnden bistår med ekonomiskt bistånd i avvaktan på att individen omfattas av det etableringsstöd som alla nyanlända personer med uppehållstillstånd har rätt till enligt lag (2010:197). Arbetsförmedlingen har ansvar för etableringsstödet. Stödet ges under två år och utgår ifrån en individuellt utformad etableringsplan. Stödet ska innehålla undervisning i svenska, arbetsförberedande insatser och grundläggande samhällsorientering. Det senare ansvarar kommunen för. Personer med en etableringsplan har också rätt till en lots från Arbetsförmedlingen. Lotsen roll är att fungera som ett stöd till individen att genomföra de aktiviteter som beskrivs i etableringsplanen Kommunens överenskommelse med Migrationsverket omfattar 20 boendeplatser för ensamkommande barn samt 30 flyktingar årligen. De ensamkommande barnens behov utreds alltid av en socialsekreterare som gör en bedömning av barnets individuella situation. Det kan till exempel handla om att få en kontaktfamilj eller kontaktperson. En nyanländ person kan efter utredning beviljas kontaktperson eller kontaktfamilj med stöd av socialtjänstlagen om det behovet bedöms finnas.". Österåkers kommun Äkersberga Tel Fax Sida I av 2

3 Tjänsteutlåtande ö Österåker Förvaltningens slutsatser Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet har inget att erinra. Tidigare beredning och beslutsunderlag Socialnämnden har behandlat ärendet , SN 6:6 Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat Bilagor 1. Socialnämndens beslut , 6:6 2. Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat Ittn-Olof Friman / Mom 'kommundirektör Peter Freme Kanslichef Österåkers kommun Åkersberga Tel Fax Sida 2 av 2

4 O Österåker Sammanträdesprotokoll Socialnämnden b 1 \ 7 SN 6:6 Dnr. SN 2013/ Utdrag: KS/KF, akt Medborgarförslag nr 3/ Fadderfamilj Ärende I ett medborgarförslag (3/2013) föreslås att fadder familj er utses för introduktion av nyanlända familjer samt att fadderfamiljen erhåller ett arvode för detta. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till Socialnämnden för att utreda förslaget i samråd med Integrationsrådet (KF 8:7/2013). Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat Yrkande Helena Jungenstam (IVI) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunstyrelsen besluta att Socialnämnden tackar för medborgarförslaget men anser, i enlighet med förvaltningens slutsatser, att man bör invänta den förstudie om gemensam flyktingguide för norrortskommunerna som genomförs inom ramen för Koordination Norrort. Propositionsordning Ordföranden frågar om Socialnämnden beslutar enligt Helena Jungenstams (IVI) yrkande och finner att så är fallet. Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Socialnämnden tackar för medborgarförslaget men anser, i enlighet med förvaltningens slutsatser, att man bör invänta den förstudie om gemensam flyktingguide för norrortskommunerna som genomförs inom ramen för Koordinadon Norrort. Justerandes signaturer \% 35 Utdragsbestyrkande

5 Österåker Tjänsteutlåtande "U-J ^ Socialförvaltningen Datum Dnr SN2013/ Till Socialnämnden Medborgarförslag nr 3/2013- Fadderfamilj Beslutsförslag Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Socialnämnden tackar för medborgarförslaget men anser, i enlighet med förvaltningens slutsatser, att man bör invänta den förstudie om gemensam flyktingguide för norrortskommunerna som genomförs inom ramen för Koordination Norrort. Bakgrund I ett medborgarförslag (3/2013) föreslås att fadderfamiljer utses för introduktion av nyanlända familjer samt att fadderfamiljen erhåller ett arvode för detta. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till Socialnämnden som efter samråd med Integrationsrådet ska utreda förslaget (KF 8:7/2013). Det är Socialnämnden som ansvarar för kommunens flyktingmottagande. Nämnden bistår med ekonomiskt bistånd i avvaktan på att individen omfattas av det etableringsstöd som alla nyanlända personer med uppehållstillstånd har rätt till enligt lag (2010:197). Arbetsförmedlingen har ansvar för etableringsstödet. Stödet ges under två år och utgår ifrån en individuellt utformad etableringsplan. Stödet ska innehålla undervisning i svenska, arbetsförberedande insatser och grundläggande samhällsorientering. Det senare ansvarar kommunen för. Personer med en etableringsplan har också rätt till en lots från Arbetsförmedlingen. Lotsen roll är att fungera som ett stöd til1 individen att genomföra de aktiviteter som beskrivs i etableringsplanen Kommunens överenskommelse med Migrationsverket omfattar 20 boendeplatser för ensamkommande barn samt 30 flyktingar årligen. De ensamkommande barnens behov utreds alltid av en socialsekreterare som gör en bedömning av barnets individuella situation. Det kan till exempel handla om att få en kontaktfamilj eller kontaktperson. En nyanländ person kan efter utredning beviljas kontaktperson eller kontaktfamilj med stöd av socialtjänstlagen om det behovet bedöms finnas. Österåkers kommun Åkersberga Tel Fax Sida I av 3

6 Tjänsteutlåtande 0 Österåker Förvaltningens slutsatser Fadderverksamhet i syfte att introducera nyanlända familjer omfattar dels informationsspridning till möjliga målgrupper och därefter en matchning av de intresserade familjerna. Ett tätt samarbete med lokala, frivilliga aktörer som t.ex. trossamfund, kulturföreningar och idrottsföreningar underlättar sannolikt i arbetet att nå ut med information och skapa möjliga mötesplatser. Förvaltningen gör bedömningen att det inom ramen för budget saknas utrymme att genomföra det arbete som krävs för att driva en fungerande fadderverksamhet. Kopplingen till socialförvaltningen kan också vara missvisande då syftet med fadder familj erna är att matcha människor utifrån gemensamma intressen. Om socialförvaltningen ska ta ansvar för matchningen bör en utredning göras av båda parter. Det går sannolikt utanför syftet med fadderverksamheten. Sedan 2012 samarbetar norrortskommunerna kring frågor om invandring och integration. Samarbetet kallas Koordination Norrort och omfattar 15 kommuner, däribland Österåker. Syftet är att skapa samverkan i flyktingmottagandet och identifiera behov av förändringar och förbättringar. Lidingö Stad administrerar samarbetet. Under hösten 2013 sökte Lidingö Stad medel från Länsstyrelsen för en förstudie med syfte att utreda möjligheten att starta flyktingguider för nyanlända familjer. Inrättandet av flyktingguider ska, enligt ansökan, underlätta etableringen, bidra till att skapa nätverk, stödja språkinlärning och bidra med socialt stöd. Ensamkommande barn som återförenas med sina familjer är en viktig målgrupp för arbetet men det omfattar alla nyanlända familjer. Förstudien påbörjades i april 2014 och utförs av Röda Korset på uppdrag av Lidingö Stad. Förstudien planeras pågå i tre månader och resultatet kommer att ligga til1 grund för en eventuell implementering av flyktingguider i norrortskommunerna. Förvaltningen stödjer idén bakom förstudien och ser samarbetet med en organisation från den ideella sektorn som positiv då det skapar förutsättningar för att verksamheten bygger på frivillighet. I väntan på resultatet av förstudien anser förvaltningen att frågan om att införa egen fadderverksamhet bör avvaktas. I avvaktan på förstudien kan frivilliga kontakter via föreningar och ideella organisationer i kommunen uppmuntras. Det kan t.ex. innebära att tydligare sprida informadon via hemsidan om liknande verksamhet som bedrivs idag. Samråd med Integrationsrådet Förvaltningens slutsatser redovisades och diskuterades vid Integrationsrådets möte den 19 maj. Rådets synpunkter har beaktats i tjänsteutlåtandet. Rådet har skriftligen redovisat följande synpunkter: "Integrationsrådet har tagit del av tjänsteutlåtandet gällande medborgarförslag om inrättande av fadderfamiljsystem i Österåkers kommun. Rådet instämmer i tjänsteutlåtandets slutsats att man avvaktar förstudien och ser vad den kan komma fram till. österåkers kommun Åkersberga Tel Fax Sida 2 av 3

7 Tjänsteutlåtande 0 Österåker Samtidigt anser rådet att det är för tidigt att diskutera de ekonomiska förutsättningarna just med tanke på kommande utredning. Hur administrationen euer om det skall ske på frivillig basis får anstå tills vidare. Tjänsteudåtandet tar upp samarbete med en aktör men vi kan se flera samarbetspartner t.ex. Svenska Kyrkan, Katolska kyrkan eller andra samfund. Rådet anser vidare att medborgarförslag just på grund av sin karaktär av medborgerligt engagemang skall besvaras på ett enkelt sätt och i en positiv anda. Detta är möjligt utan att ändra det väsentliga innehållet i tjänsteudåtandet." Anne Simmasgård Socialchef Maria Thomelius Sakkunnig Expedieras Kommun fullmäktige Österåkers kommun Äkersberga Tel Fax Sida 3 av 3

8 iir 3/ L K5 M$/Z%\'\OO(%)I Ti II vcxrii^ (-CXV-VA.^^ VL ~tc<r 6ou /'t "tror ja^ Aet Clc uluil \)Cur<ZK- *^\vut O ULA. ^IVL^ <2^ ^L<CIA0P(TX.L.W i Ij (^v/(b*a?k) ^Otu ^ ^"b^cju^c^/fclr AL &LU^.Uo.(lat OC&A <^oc Var {"diu\_u.b CiAit ^UoUA^ka. -( al^itj eta. S tu (.Le fz, akk, «a.rv/d<å. (-ot v/ät ivv^e^lemdki ^<2^vöcv~ 1

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB.

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:20 Dnr. KS 2014/0309-133 Lokal för bostad för ensamkommande barn Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar 2. Finansiering

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) Socialnämndens arbetsutskott 2013-10-08 98 Samverkansöverenskommelse flyktingmottagning Koordination Norrort (SN 2013.116) Arbetsutskottets beslut Socialnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet.

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:7 Dnr. KS 2014/0*..». Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo

Läs mer

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun Kommunens flyktingmottagande Västerviks kommun 19/11 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning och Kf:s beslut... 4 3. Ändamålsenlig verksamhet.... 6 4. God man och särskilt förordnad

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Revidering av tillämpningsanvisningar till policyn för upphandling i Österåkers kommun

Revidering av tillämpningsanvisningar till policyn för upphandling i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:28 Dnr. KS 2014/0295 Revidering av tillämpningsanvisningar till policyn för upphandling i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Handlingsplan anhöriginvandring

Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Etableringsreformen 4 Kommunens ansvar 4 Arbetsförmedlingens 4 Inga extraordinära åtgärder

Läs mer

O Österåker. Svar på medborgarförslag 2/2014 - policy för anläggande av kommunikationsmaster i Österåkers kommun. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG

O Österåker. Svar på medborgarförslag 2/2014 - policy för anläggande av kommunikationsmaster i Österåkers kommun. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG O Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher BESLUTSFÖRSLAG 2014-10-29 Dnr BNI2 2014/0C Till Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag 2/2014 - policy för anläggande av kommunikationsmaster

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 138 Svar på motion (SD) Mångkulturellt bokslut (KS 2012.313) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Granskning av flyktingmottagande och integration

Granskning av flyktingmottagande och integration Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Granskning av flyktingmottagande och integration Vetlanda kommun Innehåll Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Etablering av vissa nyanlända- Bosättning av nyanlända inom etableringsuppdraget. Inlämnad 2 maj 2013

Etablering av vissa nyanlända- Bosättning av nyanlända inom etableringsuppdraget. Inlämnad 2 maj 2013 2013 Etablering av vissa nyanlända- Bosättning av nyanlända inom etableringsuppdraget Inlämnad 2 maj 2013 Sida: 2 av 21 Sida: 3 av 21 Dnr: AF-2012/445712 Datum: 2013-05-02 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Mård i Bergsjö. OBS! Julgröt och skinkmacka kl. 12:00 till en kostnad av 30:-/person.

Mård i Bergsjö. OBS! Julgröt och skinkmacka kl. 12:00 till en kostnad av 30:-/person. NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Mård i Bergsjö. OBS! Julgröt och skinkmacka kl. 12:00 till en kostnad av 30:-/person. Tid:

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer