Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö"

Transkript

1 Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen är tecknad mot bakgrund av arbetsmarknadsetableringen av nyanlända och lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare som trädde i kraft den 1 december Till grund finns också Integration i Kronoberg, en regional överenskommelse om samarbete kring asyl, introduktion och etablering av nyanlända kronobergare, samt Regional strategi samordnat helhetsgrepp i mottagandet av asylsökanden, ensamkommande barn och nyanlända. Syfte Syftet med den lokala överenskommeslen är att fastställa arbetsmodeller som underlättar för parterna att axla sina roller och ta ansvar i enlighet med uppdragen samt att utveckla samarbetet kring nyanländas etablering. Denna överenskommelse har fokus på etableringsreformen. Samverkande parter Arbetsförmedlingen arbetsmarknadsområde Växjö Alvesta, Lessebo, Tingsryds, Uppvidinge och Växjö kommuner Försäkringskassan Landstinget Kronoberg Migrationsverket Skatteverket Länsstyrelsen Målgruppen som omfattas av överenskommelsen Nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar. Nyanlända som omfattas av förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande, m.m.

2 Ansvarsfördelning mellan parterna Migrationsverket ansvarar för upprättande av bosättningsunderlag av personer som inte omfattas av etableringsuppdraget. Det upprättade bosättningsunderlaget hanteras av Migrationsverkets nationella bosättningsenhet Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter ansvarar för etableringssamtalen ansvarar för upprättande av bosättningsunderlag av personer som har rätt till etableringsplan. Det upprättade bosättningsunderlaget hanteras av Arbetsförmedlingens nationella bosättningssektion ansvarar för upprättande av etableringsplan vid kommunmottagande beslutar om etableringserättning är uppdragsgivare till lotsar kan begära ett utlåtande om hälsotillstånd för att styrka eventuell sjukdom i de fall Arbetsförmedlingen eller den enskilde befarar nedsatt prestationsförmåga Kommunerna ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning enligt lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning ansvarar för undervisning i sfi, samhällsorientering och annan vuxenutbildning ansvarar för skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar ansvarar för försörjning och andra insatser för dem som inte har rätt till etableringsplan ger ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen om det uppstår glapp mellan olika ersättningar vid övergång till etableringsersättning

3 Landstinget erbjuder och genomför hälsoundersökning till personer i målgruppen (inklusive till asylsökande) för bedömning av prestationsförmåga utfärdar Landstinget utlåtande om hälsotillstånd vid begäran av Arbetsförmedlingen, utlåtandet ska innehålla: o o o diagnos beskrivning av eventuell funktionsnedsättning samt beskrivning av aktivitetsbegränsning, som är relaterad till kraven i aktiviteterna Försäkringskassan beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning hanterar övriga försäkringsförmåner Skatteverket ska inom 14 dagar från ansökan meddela den nyanlände beslut om folkbokföring samt tilldelat personnummer ska efter ansökan, efter det att den nyanlände blivit folkbokförd, utfärda ID-kort Länsstyrelsen tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända ska främja regional samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända stödjer kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom sfi och samhällsorientering följer upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå hanterar medel enligt 37 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar

4 Gemensamma utvecklingsområden Aktiviteter Som stöd i arbetet med etablering och introduktion av målgruppen finns behov av bra tillgång till lämpliga aktiviteter. Flera av parterna har redan olika aktiviteter igång. Ett utvecklingsområde är att se i vilken utsträckning dessa kan samutnyttjas, utvecklas och nyskapas. Samverkan Samarbete Samhandling Ett viktigt utvecklingsområde är ett bra samarbete kring, samt gemensamma initiativ och insatser för, målgruppen. Erfarenhetsutbyte - uppföljning Ett annat utvecklingsområde är att finna former för utbyte av erfarenheter från det praktiska arbetet och utveckla flöden och processer samt utvärdering. Fler aktörer För att ytterligare förbättra etableringen av nyanlända behövs samverkan med andra aktörer än dem som tecknat denna överenskommelse. Samtliga parter åtar sig att verka för att fler nya aktörer involveras i arbetet med etablering och introduktion av nyanlända. Handläggningsrutiner Handläggningsrutiner mellan berörda myndigheter finns dokumenterade i särskilda bilagor, en bilaga för varje kommun. Frågor som i huvudsak rör handläggningsrutiner avgörs kontinuerligt i respektive lokal arbetsgrupp eller direkt av dem som är operativt ansvariga. Vid förändring uppdaterar Arbetsförmedlingen berörd bilaga och skickar den till operativt ansvariga för vidare spridning. Uppföljning Uppföljning görs i samband med: Dialogträffar Arbetsförmedlingen bjuder minst en gång per år in till dialogträff där representanter för berörda myndigheter (undertecknarna och om möjligt ansvarig politiker) följer upp överenskommelsen och tar upp frågor av strategisk och övergripande art Lokala arbetsgruppsträffar Arbetsgrupper finns i varje kommun och de träffas minst två och högst fyra gånger per år för att ge operativt ansvariga (se bilagor) tillfälle att diskutera operativa frågor. Andra kan vid behov adjungeras. Minst ett av dessa möten ska vara gemensamt för arbetsmarknadsområdet. Arbetsförmedlingen ansvarar för inbjudan Kontaktmöten Kontaktmöten ordnas regelbundet utifrån lokalt behov där handläggare från de olika myndigheterna som arbetar med etableringsuppdraget får möjlighet att diskutera handläggningsfrågor. Minst ett möte per år ska vara gemensamt för handläggarna i arbetsmarknadsområdet (Alvesta, Växjö, Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd).

5 Överenskommelsens giltighet Denna överenskommelse gäller från och med undertecknat datum. Överenskommelsen gäller till och med den 31 december Överenskommelsen ska uppdateras/revideras senast ett år från undertecknat datum och görs i samband med dialogträffen. Varje part äger rätt att uppta förhandlingar om överenskommelsen om förutsättningarna för flyktingmottagandet ändras i lag eller förordning eller på annat sätt i väsentlig omfattning. Denna överenskommelse är upprättad i 11 exemplar av vilka vardera part har tagit varsitt. Arbetsförmedlingen Alvesta kommun Peter Andersson Arbetsförmedlingschef Kristiina Kosunen Eriksson Lessebo kommun Tingsryds kommun Christina Nyquist Laila Jeppsson Uppvidinge kommun Växjö kommun Per-Olof Ekelund Ove Dahl

6 Försäkringskassan Landstinget Kronoberg Peter Karlsson Områdeschef Martin Myrskog Landstingsdirektör Migrationsverket Skatteverket Bertil Olsson Enhetschef Maria Grieger Kontorschef Länsstyrelsen Lennart Johansson Länsråd

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

Handlingsplan anhöriginvandring

Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Etableringsreformen 4 Kommunens ansvar 4 Arbetsförmedlingens 4 Inga extraordinära åtgärder

Läs mer

Sida: 2 av 40. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning

Sida: 2 av 40. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Etablering av vissa nyanlända Samverkan Inlämnad den 15 juni 2012 Sida: 2 av 40 Sida: 3 av 40 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-06-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 Planen är gemensamt framtagen av Sociala verksamheten Barn- och utbildningsverksamheten AME och Lärcentrum Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) Socialnämndens arbetsutskott 2013-10-08 98 Samverkansöverenskommelse flyktingmottagning Koordination Norrort (SN 2013.116) Arbetsutskottets beslut Socialnämnden

Läs mer

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Oktober 2014 Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 7 3. Bedömning och rekommendationer 15 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-03-25 Diarienummer KSN-2015-0359 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens budgetproposition för 2012

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

Etablering av vissa nyanlända- Bosättning av nyanlända inom etableringsuppdraget. Inlämnad 2 maj 2013

Etablering av vissa nyanlända- Bosättning av nyanlända inom etableringsuppdraget. Inlämnad 2 maj 2013 2013 Etablering av vissa nyanlända- Bosättning av nyanlända inom etableringsuppdraget Inlämnad 2 maj 2013 Sida: 2 av 21 Sida: 3 av 21 Dnr: AF-2012/445712 Datum: 2013-05-02 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Utvärderingsrapport Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Centrum för samhällsorientering 2012-06-07 Kerstin Carlén Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 2. BAKGRUND 4 2.1 LAG OM

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Program januari 2015

Program januari 2015 Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på asylmottagning. Det fungerar inte riktigt bra just nu men vi vill göra bättre och vi vill ha stöd av Sverige att pröva

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer