Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping"

Transkript

1 Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

2 Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd Prestationsbaserad ersättning Hyreskostnader Grundersättning Ersättning för ekonomiskt bistånd Ersättning för ensamkommande barn Ersättning för vissa särskilda kostnader Stöd o service samt hälsovård och sjukvård Summa totalt

3 Nyheter 2014 Permanent utvidgad målgrupp Syskon till ensamkommande barn Utvidgad anvisning Prestationsbaserad ersättning

4 Permanent utvidgad målgrupp Från årsskiftet gäller en permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen, och därmed i den nya ersättningsförordningen. Ändringen innebär en förlängning av tidsgränsen från fem år till sex år, inom vilken en nyanländ anhörig ska ha ansökt om uppehållstillstånd. Det gäller dock inte om anknytningspersonen var svensk medborgare vid tidpunkten för när den nyanlände ansökte om uppehållstillstånd.

5 Syskon till BUV Samtidigt införs en ändring i ersättningsförordningen som innebär att syskon till ensamkommande barn ska omfattas, trots att de fått uppehållstillstånd som anknytning till förälder och inte till syskonen. Enligt övergångsbestämmelser gäller de båda ändringarna för de nyanlända som har ansökt om uppehållstillstånd från den 1 januari 2014.

6 Utvidgad anvisning 1. kommun till vilken barnet anses ha viss anknytning, t.ex. släkting, 2. kommun med överenskommelse, a) kommun utan överenskommelse om platser, b) kommun med överenskommelse om platser som ännu inte startat, c) kommun med överenskommelse men där antalet platser är färre än länsstyrelsernas fördelningstal, 4. samtliga kommuner.

7 Prestationsbaserad ersättning för högt mottagande Ersättningen för högt mottagande betalas ut till de 145 kommuner som tog emot flest nyanlända personer under 2013 i förhållande till sin befolkning och som hade en överenskommelse den 1 januari De 145 kommunerna är uppdelade i tre grupper kronor för varje nyanländ person under kronor för varje nyanländ person under kronor för varje nyanländ person under 2014 En lista finns publicerad på Migrationsverkets hemsida där det framgår vilka kommuner som har rätt till vilken ersättning

8 Grundersättning Belopp för 2014: kronor Motsvarar fem prisbasbelopp á kronor Förutsättning: Överenskommelse om flyktingmottagande Utbetalning: Normalt januari respektive år, annars månaden efter då överenskommelsen undertecknats

9 Schablonersättning kronor för barn samt vuxna som inte har fyllt 65 år kronor för vuxna som fyllt 65 år. 1. Mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning 2. Särskilda introduktionsinsatser inom bl.a. skola, förskola och fritidshem 3. SFI eller motsvarande utbildning 4. Samhällsorientering 5. Tolkning 6. Andra insatser för att underlätta etableringen i samhället 7. För personer som inte har fyllt 65 år ingår även viss ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd och för administration av ärenden om sådant bistånd i schablonersättningen

10 Beviljade uppehållstillstånd 2013 Totalt beviljades uppehållstillstånd under Av dessa var: - Familjeanknytningar: 34,3% - Flyktingar: 23% - EU/EES-avtalet: 17,8% - Arbetsmarknad: 16,5% - Studerande: 6,5% - Kvotuttagna: 1,9%

11 Personkretsen 1. Flyktingar / skyddsbehövande / synnerligen ömmande omständigheter 2. Vidarebosatta (kvotflyktingar) 3. Flyktingar / skyddsbehövande efter verkställighetshinder 4. Personer som beviljats tillfälligt skydd 5. Tribunalvittnen 6. Anhöriga som har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till ovanstående personer.

12 Vilken förordning gäller? Mottagna före den 1 december 2010 tillhör förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (ErsF) Mottagna fr.o.m. den 1 december 2010 tillhör förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsF)

13 Ekonomiskt bistånd - ErsF Ersättning för insatser beviljas om personen är: 60 år när uppehållstillstånd beviljades första gånger eller Sjuk/funktionshindrad vid första mottagandet eller senare om samband finns med situationen som skyddsbehövande

14 Ekonomiskt bistånd NyErsF Ersättning för ekonomiskt bistånd beviljas om personen: Inte har rätt till etableringsplan eller Pga. sjukdom eller nedsättning av fysisk/psykisk prestationsförmåga inte kan delta i etableringsinsatser på heltid eller Efter att etableringsplan har upphört inte kan försörja sig pga. sjukdom eller funktionshinder som fanns vid mottagandet eller senare om samband finns med situationen som skyddsbehövande

15 Ekonomiskt bistånd för ungdomar mellan år Fyllt 18 men inte 21 år Saknar föräldrar i Sverige Går i gymnasieskola Inte är föremål för vård i annat hem än det egna enligt SoL/LVU

16 Stöd och service Stöd och hjälp i boendet samt särskilda boendeformer för service och omvårdnad 75 % av kommunens kostnader minskat med egenavgiften. Ersättning för insatser beviljas om personen var: 60 år när uppehållstillstånd beviljades första gången och behovet fanns vid första mottagandet eller Sjuk/funktionshindrad vid första mottagandet eller senare om samband finns med situationen som skyddsbehövande

17 Tidsperioder att tänka på Den första ansökan inom 3 år efter KOM om ej särskilda skäl föreligger som godkänns av Migrationsverket Ansökan ska göras kalenderårsvis i efterskott, d.v.s. under 2014 ansöker ni för 2013 års kostnader

18 Ensamkommande barn

19 Från vilket land kom barnen 2013? 1) Afghanistan 2) Somalia 3) Syrien 4) Eritrea 5) Statslösa 6) Marocko

20 2013 Ålder 22% 36% 9% 3% 6% 2% 22% 0-6 år 7-12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år

21 2013 Beslut 13% 6% 15% 66% Bifall Avslag Avskrivna Dublin

22 Ensamkommande barn två former för ersättning Överenskommen och belagd plats enligt särskild överenskommelse med Länsstyrelsen Eller Kostnader för vård och boende när överenskommelse saknas eller vid överinskrivning, exempelvis när kommunen har tagit emot fler barn än det antal som står i överenskommelsen

23 Överenskommen och belagd plats Överenskommelse förhandlas med Länsstyrelsen 1600 kr/dygn per överenskommen plats 300 kr/dygn per belagd plats Överenskommelse ASYL och PUT mottagningsenheterna Överenskommelse endast PUT Norrköping

24 Schablonersättning ensamkommande barn Schablonersättning kronor Betalas till den kommun som först tar emot barnet Utbetalning sker månaden efter den månad då kommunen för första gången erhållit ersättning för kostnader för vård och boende eller belagd plats

25 Olika former av boenden Familjehem HVB SIS-hem Träningslägenhet Mobila team + 18-verksamhet

26 Familjehem Arvode, sociala avgifter och omkostnad Kontaktperson Enklare grundutrustning vid första placering Glasögon/linser och synundersökning Specialkost Mediciner och läkarbesök Förlorad arbetsinkomst för familjehemsförälder

27 HVB Boendets driftskostnad per individ/dygn Endast kostnader som är knutna till utförandet av vården

28 Ökade möjligheter till ersättning Den 23 april 2013 kom det domar från högsta förvaltningsdomstolen med målnummer Gäller extra ersättningar i familjehem och HVB

29 Institutionsplacering Dygnspris enligt faktura exklusive moms och skolkostnad

30 Träningslägenhet/Utsluss Personalkostnader för de som utför vården Hyra, hemförsäkring, el och fasta avgifter för bredband och telefoni Försörjningsstöd enligt norm Leasingavgift och drivmedel

31 Träningslägenhet/utsluss För att Migrationsverket ska kunna bevilja ersättning för kostnader för träningslägenhet/utslussverksamhet krävs att ungdomen vårdas i annat hem än det egna Detta innebär att ungdomen inte får stå som hyresgäst på hyreskontraktet för lägenheten, gäller även andrahandsuthyrning

32 Vanliga avslagsorsaker för ansökningar gällande ensamkommande barn Familjeåterföreningar Svensk medborgarskap Redan ersatt för sökt period Avbruten vård Avsaknad av beslut om fortsatt vård efter 18 år Lägenhetskontrakt i barnets namn Tolkkostnader Skolkostnader Ansökan sent inkommen Resekostnader, förutom umgängesresor inom Sverige

33 Varaktig vård LSS/LASS Bostadsanpassning Hälso- och sjukvård

34 Varaktig vård Förutsättningen är att sjukdom eller funktionshinder: finns vid första mottagandet i en kommun eller har ett direkt samband med personens situation som skyddsbehövande har en varaktighet av minst tre år medför en kostnad på lägst kr under en sammanhängande 12-månadersperiod vården ska vara ordinerad av läkare

35 Hälsoundersökning Ersättning för hälsoundersökning som genomförs inom 12 månader från första mottagandet beviljas om: Personen inte genomgått någon hälsoundersökning tidigare under asyltiden eller att en hälsoundersökning krävs på grund av smittskyddsskäl Schablonersättning: kronor för 2013

36 Kostnader för tomhyror Hyra för bostad som stått tom i väntan på en anvisad person Personen ska flytta in direkt från anläggningsboende Gäller både Migrationsverkets och Arbetsförmedlingens anvisningar Ersättning lämnas endast för hyreskostnader som avser en sammanhängande tidsperiod fram till att utlänningen flyttar in i bostaden. Max kronor per bostad Kommunen ska stå som hyrestagare på hyreskontraktet

37 Extraordinära kostnader Den 15 april skickas det ut ett brev med mer information om vilka prioriteringsgrupper som finns och eventuellt kan ersättas Ansökningstiden går ut 30 september 2014 och gäller kostander som uppkommit mellan 1 januari 2013 och 30 juni Direkta kostnader för mottagning av kvotflyktingar har högsta prioritet.

38 När ska en ansökan ha kommit in? En första ansökan ska ha kommit in inom tre år från personens första mottagningsdatum gällande särskilda kostnader och vårdkostnader. Alla ansökningar ska ha kommit in inom ett år från utgången av den period som kostnaderna avser. Ersättningstyperna har olika perioder: Kalenderår i efterskott för särskilda kostnader 12-månadersperiod för vårdkostnader Fast kvartal för ensamkommande barn

39 Skyldighet att lämna uppgifter Kommuner och landsting är skyldiga att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma rätten till ersättning ErsF 1990: NyErsF 2010:

40 Bosättnings- och statsbidragsenheten Frågetelefon: Måndag, torsdag, fredag: kl Tisdag, onsdag: kl Mailadress:

I Att teckna avtal med migrationsverket om anordnande av boende rör barn utan legal vårdnadshavare 1 Sverige s.k. ensamkommande barn.

I Att teckna avtal med migrationsverket om anordnande av boende rör barn utan legal vårdnadshavare 1 Sverige s.k. ensamkommande barn. th, Beslutsförslag 2011-07-31 FALKENBERG Socialförvaltningen Wolf Zughaft Barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar I Att teckna avtal med migrationsverket

Läs mer

Allmänna råd om statens ersättning för flyktingmottagande

Allmänna råd om statens ersättning för flyktingmottagande 1 (37) 2007-11-20 Allmänna råd om statens ersättning för flyktingmottagande Schablonersättning, ersättning för särskilda kostnader och ersättning för sjukvårdskostnader samt extraordinära kostnader i enlighet

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 Planen är gemensamt framtagen av Sociala verksamheten Barn- och utbildningsverksamheten AME och Lärcentrum Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Vingåkers kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Utvidgad målgrupp för etableringslagen

Utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2012:27 Utvidgad målgrupp för etableringslagen Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad

Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad 2013-11-20 Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Krokoms kommun 11 mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-03-25 Diarienummer KSN-2015-0359 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Oktober 2014 Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 7 3. Bedömning och rekommendationer 15 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer