Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun"

Transkript

1 Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning och syfte Arbetsförmedlingen har ett särskilt för att nyanlända invandrare inom etableringsreformen 1 erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden. Myndigheten ska inom ramen för detta vara samordnande, stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter. För att Arbetsförmedlingen ska kunna genomföra sitt uppdrag krävs ett nära samarbete med ett antal olika parter. Syftet med den lokala överenskommelsen är att: Utveckla och gemensamt ta för insatser som ska främja och stödja den nyanländes etablering på arbetsmarknaden och introduktion i samhällslivet. Bidra till en gemensam behovsbild och gemensam målsättning gällande insatser för att nå uppsatta mål. Definiera parternas specifika roller och samt synliggöra behovet av utvecklings- och kvalitetsarbete. 2. Målgrupp för överenskommelsen Målgrupp för överenskommelsen är följande: Nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 2 Nyanlända som omfattas av förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande, m.m. 1 Målgruppen är personer som har fått uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande med flera samt anhöriga till dessa. De anhöriga ska ha sökt uppehållstillstånd inom två år från det att den utlänning som den anhöriga har anknytning till först togs emot i en kommun för att tillhöra målgruppen. Från 1 februari 2013 omfattas även vissa anhöriga som sökt uppehållstillstånd senare än 2 år. Personerna ska ha fyllt 20 men inte 65 och det får inte ha gått mer än ett år sedan första folkbokföringen i en kommun. I vissa fall omfattas även unga från 18 år som saknar föräldrar i Sverige. 2 Lagen omfattar nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern år utan föräldrar i Sverige med upphållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Lagen omfattar även anhöriga, som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från att personen som han eller hon har anknytning till togs emot av en kommun. Begreppet nyanländ omfattar personer till och med tre år från permanent uppehållstillstånd/ankomst till Sverige. Arbetsförmedlingen

2 Sida: 2 av Överenskommelsens parter Arbetsförmedlingen Migrationsverket Kiruna kommun Norrbottens läns landsting Försäkringskassan Lapplands kommunalförbund Malmfältens folkhögskola Företagarna Uppföljning av överenskommelsen sker 2 gånger per år. Arbetsförmedlingen är sammankallande. Respektive part utser en eller flera representanter till styrgruppen för lokal överenskommelse. Samtliga företrädare har befogenhet att företräda sin myndighet/organisation genom beslut av högre chef. 4. Mottagning Nyanlända inom Etableringsreformen Migrationsverkets Migrationsverket kartlägger under asyltiden utifrån tidigare utbildning och arbete. Migrationsverket kallar till och ar för gruppinformation. Migrationsverket mailar Arbetsförmedlingen när nyanlända fått permanent (PUT)och tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT) Migrationsverket informerar den nyanlände om att beslut om uppehållstillstånd samt eventuellt uppehållstillståndskort ska tas med till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kallar den nyanlände till etableringssamtal så fort planeringen tillåter. Arbetsförmedlingen genomför det första etable ringssamtalet och påbörjar etableringsplan. Etableringsplan skall upprättas inom två månader från datum för uppehållstillståndet. Arbetsförmedlingen bokar tolk till besöket Arbetsförmedlingen tar över et för etableringsinsatser för de som tillhör etableringsreformen Arbetsförmedlingen anmäler den nyanlände till SFI. För personer i anläggningsboende som ska studera SFI tar Arbetsförmedlingen ett beslut om utbildningsanvisning (UTA). Arbetsförmedlingen informerar Kiruna kommun om nyanländ person som tillhör etableringsreformen och flyttat från annat anläggningsboende till anläggningsboendet i Kiruna samt de som flyttar från Kirunas anläggningsboende till EBO i Kiruna.

3 Sida: 3 av 12 Etableringsärenden som inte har rätt till etableringsersättning och som har barn med särskilda behov ska anmälas till kommunens socialsekreterare. Kiruna kommuns Kommunen har över barn/ungdom, individer +65 och individer som inte omfattas av etableringsplanen Integrationsenheten och Arbetsförmedlingen informerar varandra när någon av parterna får kännedom om att en nyanländ har bosatt sig eller har för avsikt att bosätta sig i kommunen. Underlag med personuppgifter för person eller familj som bosätter sig i kommunen skickas till Integrationsenheten. Nyanlända från anläggningsboende: När kommunen har en lägenhet aviseras till bosättningsfunktion som presenterar lämpliga personer. Kommunen förbereder ankomst och basutrustar lägenhet innan ankomst. Integrationsenheten hjälper endast till med lägenhet om det går via bosättningsfunktionen. Om behov finns hjälper Integrationsenheten till med information om kommunens verksamheter samt upprättar kontakt. Nyanlända från HVB-hemmet: Kiruna kommun har för att ordna boende för ungdomar med uppehållstillstånd som när de fyller 18 år har en förlängd vårdplan och flyttar till eget boende. Integrationsenheten står för stöd och kontakt till dessa ungdomar. Kvotflykting: När en kvotflykting aviseras till kommunen via Migrationsverkets bosättningsfunktion förbereds ankomst genom att lägenhet anskaffas och denna basutrustas innan ankomst. Integrationsenheten möter upp kvotflyktingen på flygplatsen och följer till lägenhet. Socialförvaltningen ar för utbetalning av schabloniserad glappersättning och övriga ersättningar enligt Socialtjänstlagen(2001:453) i väntan på utbetalning av etableringsersättning Under inledande tid hålls tät kontakt med kvotflyktingen för att följa upp att ekonomin kommer igång. Integrationsenheten bokar tid för kvotflyktingen hos Arbetsförmedlingen och för en hälsoundersökning hos hälsocentralen. Integrationsenheten hjälper kvotflyktingen med registrering hos försäkringskassan, ansökan om barnomsorg/skola och ansökan om plats på SFI/Samhällsorientering. Om behov finns kan Integrationsenheten hjälpa till med information om kommunens verksamheter samt upprätta kontakt. Efter bosättning erbjuder Integrationsenheten hjälp i kontak-

4 Sida: 4 av 12 ter med myndigheter och internt inom kommunen. När det gäller barn kan Integrationsenheten om behov finns hjälpa föräldrarna på olika sätt i kontakter med skola/förskola, sjukvård etc. Anhöriga till kommunplacerade: De som tar emot anhöriga på anknytning är själva skyldig att ordna boende för dessa, i övrigt erbjuds dessa samma hjälp och service oavsett om de tillhör etableringsreformen eller inte. Integrationsenheten utgör kommunens servicepunkt för nyanlända. 5. Försörjning Nyanlända inom Etableringsreformen Migrationsverkets Migrationsverket betalar ut särskild dagersättning i mer än 30 dagar från och med beslut om etableringsersättning. Det skall aldrig finnas behov av föersörjningsstöd från Kiruna kommun utifrån denna rutin för denna grupp. Detta gäller för nyanlända som fått uppehållstillstånd men ännu inte kommunplacerats. För personer som bor i anläggningsboende och inte omfattas av etableringsreformen betalar Migrationsverket ut dagersättning om de saknar egna medel så länge de inte kommunplacerats eller flyttat till eget boende (EBO). Beslutar om etableringsersättning till nyanländ som tackar ja till Etableringsplan Arbetsförmedlingen informerar Migrationsverket när etableringsersättningen har kommit igång Arbetsförmedlingen aviserar varje månad utbetalning av ersättning till Försäkringskassan Arbetsförmedlingen hjälper till med ansökan om hemutrustningslån.

5 Sida: 5 av 12 Kiruna kommuns Socialförvaltningen ar för utbetalning av schabloniserad glappersättning och övriga ersättningar enligt Socialtjänstlagen(2001:453) i väntan på utbetalning av etableringsersättning Om Arbetsförmedlingen identifierar arbetssökande med behov av försörjningsstöd skall kontakt tas med Socialförvaltningen, ekonomigruppen Handläggare på Integrationsenheten är lånekontaktpersoner för hemutrustningslån via CSN och kan om behov finns hjälpa till med ansökan. Integrationsenheten ar för utbetalning av försörjningsstöd till ungdomar från HVB-hemmet som får uppehållstillstånd och efter 18 årsdagen har en förlängd vårdplan och läser på gymnasieskolan. Försäkringskassans Försäkringskassan ar för utbetalning av ersättningar i samband med Etableringsplan. För information kring ersättningar och övriga frågor kan den nyanlände besöka Försäkringskassans servicekontor i Kiruna eller ringa Försäkringskassans kundtjänst Via Försäkringskassans kundtjänst finns möjlighet att boka telefontid med en handläggare och detta kan göras på 11 olika språk. Vid behov av informationsmöten för grupper kontaktas samverkansig som vidareförmedlar begäran inom Försäkringskassan. 6. Etableringsaktiviteter Nyanlända inom Etableringsreformen Aktiviteter inom etableringsplanen kan vara Etableringslots, SFI, Meritportfölj, Grundläggande moduler, Yrkessvenska, Validering, övriga arbetsmarknadspolitiska program utifrån gällande regelverk. Även Malmfältens folkhögskola anordnar aktiviteter inom ramen av etableringsplanen. Kiruna kommun, Lapplands lärcentra och Malmfältens folkhögskola kan erbjuda praktikplatser för nyanlända. Arbetsförmedlingen har bla ett antal fasta praktikplatser på kommunens äldreboenden. För nyanlända inom etableringsreformen som bor vid anlägg-

6 Sida: 6 av 12 ningsboende skriver Arbetsförmedlingen avtal med Kiruna kommun gällande SFI platser. Arbetsförmedlingen ar för att ansökan till Sfi skickas in till Kiruna kommun tillsammans med den nyanländas etableringsplan samt att beslut om UTA tas. Kiruna kommuns Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans för att hitta rutiner och koncept kring möjligheterna till subventionerade anställningar och andra arbetsmarknadspolitiska program hos kommunen som anordnare. Möjliga arbetsmarknadspolitiska program förutom anställningsstöd kan vara språkpraktik, praktiskt basår och arbetsträning. Samhällsorientering skall tillhandahållas med 60 timmar för de personer som är kommunplacerade. Samhällsorienteringen bör slutföras under det första året från uppehållstillstånd. Övriga aktiviteter Övriga aktiviteter inom etableringsplanen sker i samråd med, studieförbunden, frivilliga organisationer, kyrkor och andra ideella organisationer. 7. Boende Nyanlända inom Etableringsreformen Migrationsverkets Migrationsverket tillhandahåller boende till dess att bosättning är klar och handhar utflyttning från anläggningsboendet. En nyanländ som tackar nej till kommunplacering ar själv för sitt fortsatta boende. Personer som inte ingår i etableringsreformen bosätts av Migrationsverket såvida man inte ordnar sitt eget boende (EBO) eller bor EBO och avser kvarstanna där. För nyanlända som är bosatta i anläggningsboende och som önskar hjälp med bosättningen skickar Arbetsförmedlingen underlag för bosättning tillsammans med arbetsmarknadspolitisk bedömning till bosättningsenheten i Norrköping. Vid bosättning meddelar Arbetsförmedlingen den nyanlända bosättningsort och meddelar personens svar till berörda aktörer. Arbetsförmedlingen i Kiruna följer varje månad upp den nyanländes eget bostadssökande. Den nyanländes etableringslots skall vara ett tydligt stöd i processen att söka egen bostad.

7 Sida: 7 av 12 Kiruna kommuns När en nyanlända aviseras till Integrationsenheten via bosättningsfunktion förbereds ankomst genom att lägenhet anskaffas och vid behov basutrustas. När en kvotflykting aviseras till Integrationsenheten via Migrationsverkets bosättningsfunktion förbereds ankomst genom att lägenhet anskaffas och basutrustas innan ankomst. Kiruna kommun ar för att ordna boende för ungdomar med uppehållstillstånd, som när de fyller 18 år har en förlängd vårdplan och flyttar till eget boende. När en anhörig aviseras på anknytning är den kommunplacerad flyktingen själv skyldig att ordna boende. 8. Barnomsorg och skola Nyanlända inom Etableringsreformen Migrationsverkets För de barn i skolålder som bor på anläggningsboende anmäler Migrationsverket till skola efter samtycke från vårdnadshavare. Migrationsverket ger vid behov ansökningsblankett för utökad barnomsorg till nyanländ vid PUT-samtalet och informerar att de skall besöka Arbetsförmedlingen för att få hjälp med ifyllandet när de fått sitt fullständiga personnummer från Skatteverket. När en nyanländ har behov av förskoleplats och plats i skola hänvisar Arbetsförmedlingen den nyanlände att ta kontakt med Integrationsenheten. Kiruna kommuns Vid behov är Integrationsenheten behjälplig med ansökan om plats i förskola och anmälan till skola för barn i förskole och skolåldern (gäller i första hand kvot o anknytning). Barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt för grundskola. Det är den kommun där eleven är folkbokförd som ar för att eleven fullgör sin skolplikt. 9. Hälsa Nyanlända inom Etableringsreformen Migrationsverkets Migrationsverket meddelar Landstinget uppgift om vilka asylsökande som finns inskrivna inom upptagningsområdet. Alla asylsökande får erbjudande att genomgå en kostnadsfri hälsoundersökning. Det är frivilligt att delta i undersökningen. Aktuell Hälsocentral genomför hälsoundersökningen oavsett

8 Sida: 8 av 12 om de tillhör etableringsreformen eller inte så länge personen är inskriven hos Migrationsverket. Arbetsförmedlingen berör den nyanländes hälsostatus vid första etableringssamtalet. Vid behov tar Arbetsförmedlingen nödvändiga kontakter för att fortsatt utredning av den nyanländes hälsa skall bli möjlig. Kiruna kommuns Kiruna Kommun, Integrationsenheten är behjälplig med tidsbokning för hälsosamtal hos Hälsocentral för kvotflyktingar och nyanländas anhöriga. Norrbottens läns landstings Hälsocentralerna genomför hälsoundersökningar. Kvotflyktingar erbjuds hälsoundersökning inom en månad efter ankomst. Hälsocentralen får information från Integrationsenheten när en kvotflykting anlänt till kommunen. Vid behov av rehabiliteringsinsatser och hjälpmedel gäller samma rutiner som för övriga medborgare. Vanligtvis kan hjälp ges inom någon till några veckor. Vid bokade besök hos Hälsocentral har Landstinget och rutiner för att boka tolk. Vid behov är Hälsocentralens målsättning att kunna lämna ett läkarutlåtande inom en månad från begäran från Arbetsförmedlingen. Kontakt med Närpsykiatrin kan ske genom att remiss skickas från Flyktingmedicinska enheten eller Hälsocentral.Den kan även ske genom egen vårdbegäran från den nyanlände där den nyanlände själv kontaktar Närpsykiatrin. Vid misstanke om psykisk ohälsa kan kontakt tas med Närpsykiatrins mottagning för att komma överens om tid då den nyanlände kan träffa en mottagningssköterska för bedömning. Under tid då Närpsykiatrin har stängt hänvisas personer till Jourmottagningen, Sunderby Sjukhus Rehabilitering Ansvarar för arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser. Försäkringskassans Försäkringskassan har samordnings för de insatser och åtgärder som behövs för rehabilitering.

9 Sida: 9 av 12 Norrbottens läns landsting Landstinget ska erbjuda medicinsk rehabilitering, habilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar Prestationsförmåga Prestationsförmåga är en individs förmåga att delta i olika aktiviteter/insatser och program som kan ingå i en etableringsplan. Bedömningen av prestationsförmågan ska alltid samspela med de aktiviteter som kan erbjudas. Etableringsinsatserna ska utformas så att de främjar ett optimalt deltagande, i normalfallet på heltid. Detta görs genom att aktiviteterna så långt som möjligt anpassas till individens förutsättningar. Nyanlända inom etableringsreformen Vid behov utreder arbetsförmedlare tillsammans med specialister från avdelningen rehabilitering till arbete den nyanländes prestationsförmåga. Aktiviteter i etableringsplanen skall i den mån det är möjligt anpassas så att individen kan delta på heltid utifrån sina förutsättningar. Som ett led i utredningen av individens prestationsförmåga begär Arbetsförmedlingen in läkarutlåtande. Läkarutlåtandet skall beskriva funktionsnedsättningar, diagnoser och aktivitetsbegränsningar i förhållande till aktiviteter. När nedsatt prestationsförmåga kan styrkas kan etableringsplanen sättas ner till 25,50 eller 75 %. När prestationsförmågan bedöms vara mindre än 25 % har personen inte rätt till etableringsplan och etableringsersättning. Arbetsförmedlingen bokar samtal tillsammans med berörda aktörer så som Enheten för rådgivning och försörjningsstöd, Försäkringskassan, Migrationsverket och vårdgivare för fortsatt planering. Migrationsverkets För personer i anläggningsboende med mindre än 25 % prestationsförmåga tar Migrationsverket över et gällande att erbjuda hjälp med försörjning och bosättning. För personer i anläggningsboende som är sjuka längre än 30 dagar (sjukskrivna) och därför inte deltar i aktivitet tar Migrationsverket över et för att erbjuda hjälp med försörjning. Vid sjukdom överstigande ett år övergår även et för bosättning till Migrationsverket.

10 Sida: 10 av Efter etableringsreformen Nyanlända inom etableringsreformen Nyanlända som lämnar etableringsuppdraget efter 24 månader och ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden kommer, förutsatt att de uppfyller villkoren, som regel att skrivas in i Jobb och utvecklingsgarantin eller Jobbgarantin för unga Arbetsförmedlingen kontaktar SFI för samtal kring var individen befinner sig när det gäller studier i svenska och planering görs kring fortsättning Nyanlända som lämnar etableringsuppdraget efter 24 månader har möjlighet att studera SFI inom Jobb och Utvecklingsgarantin under 6 månader. Nyanlända som är under 25 år och som lämnar etableringsuppdraget efter 24 månader och fortfarande studerar SFI kan fortsätta studera SFI inom Jobbgarantin för unga på halvtid. Den nyanlände skrivs då in Jobbgarantin för unga på deltid. Ersättning utgår för deltid. 11. Övrigt Varje myndighet/organisation ar för att boka tolk till de möten som man initierar. 12. Utvecklingsfrågor Behov finns att utveckla rutiner för när anhörig/familj till person som bor i anläggningsboende får uppehållstillstånd och kommer till Kiruna. Eftersom den anhörige/familjen inte har rätt att bo i anläggningsboendet behöver rutiner för hur boendefrågan upprättas. Överenskommelse Den här överenskommelsen gäller för perioden Respektive myndighet påtar sig et att verka för en utvecklad samverkan och att genomföra de planerade åtgärderna enligt ovan. Uppföljning av överenskommelsen sker i samband med styrgruppsmöten vid två tillfällen under perioden. Respektive myndighet ar för att ta fram underlag inför styrgruppsmötet och vid mötet svara för en kort presentation av hur arbetet har gått. Innan periodens utgång ska överenskommelsen utvärderas och vid behov omarbetas så att en ny lokal överenskommelse kan träffas.

11 Sida: 11 av 12 Terje Raattamaa Chef Arbetsförmedlingen Monica Isaksson Chef AME Maud Lantto Chef Migrationsverket Anki Backman Försäkringskassan Kenneth Stålnacke Rektor Malmfältens folkhögskola Marie Carlstén Rektor Lapplands lärcentra Stina Holmberg Företagarna Carina Siikavuopio Norrbottens läns landsting Medverkande vid LÖK möte på Arbetsförmedlingen i Kiruna :

12 Sida: 12 av 12 Senast uppdaterad /nidpe

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna Sida: 1 av 12 Dnr: : 2017-02-17 Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna 1. Inledning och syfte Arbetsförmedlingen har ett särskilt för att nyanlända invandrare inom etableringsreformen

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea Sida: 1 av 9 Dnr: : Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea 1. Inledning och syfte. En lokal överenskommelse om nyanländas etablering ska i första hand tydliggöra uppdrag, sfördelning,

Läs mer

Lokal överenskommelse Nyanländas etablering Åtvidabergs Kommun

Lokal överenskommelse Nyanländas etablering Åtvidabergs Kommun Lokal överenskommelse Nyanländas etablering Åtvidabergs Kommun Överenskommelse kring samverkan Mellan parterna myndigheten/erna och Åtvidabergs kommun tecknas följande överenskommelse om att samverka kring

Läs mer

Lokal överenskommelse om flyktingar och andra nyanländas introduktion inom Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om flyktingar och andra nyanländas introduktion inom Kiruna kommun Terje Raattamaa Datum: 111012 Lokal överenskommelse om flyktingar och andra nyanländas introduktion inom Kiruna kommun Inledning Denna överenskommelse syftar till att tydliggöra Arbetsförmedlingens, Kommunens

Läs mer

Metodstöd för Lokala överenskommelser

Metodstöd för Lokala överenskommelser Metodstöd för Lokala överenskommelser Norrköping 2014-04-10 Hans-Göran Johansson Arbetsförmedlingen, Avd. Integration & Etablering Lotta Dahlerus Sveriges Kommuner och Landsting Metodstöd bakgrund och

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Ny lag nya möjligheter

Ny lag nya möjligheter Ny lag nya möjligheter VISSA NyANLäNdAS etablering I ArbetS- och SAMhäLLSLIVet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket tikarbetsförmedlingen Eslövs KOMMUN EdFörsäkringskassan ANE Lokal överenskommelse kring nyanländas etablering överenskommelse kring samverkan Mellan, Arbetstörmedlingen, Försäkringskassant Region Skåne

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle 170510 Mohamed Chabchoub Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har samordnande ansvar för uppdraget sedan december 2010 genom lagen (2010:197) fått ett övergripande

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Utmaningar och möjligheter för svensk arbetsmarknad

Utmaningar och möjligheter för svensk arbetsmarknad Utmaningar och möjligheter för svensk arbetsmarknad 2017 ett starkt år på Arbetsmarknaden Den svenska ekonomin var urstark 2017 och jobbtillväxten god. Vid utgången av året hade 94 000 fler personer ett

Läs mer

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Arbetsförmedlingens uppdrag Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering.

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan i mottagning och etablering av vissa nyanlända 2018.

Lokal överenskommelse om samverkan i mottagning och etablering av vissa nyanlända 2018. Sida: 1 av 8 Datum: 2018-02-16 Norrtälje kommun Lokal överenskommelse om samverkan i mottagning och etablering av vissa nyanlända 2018. Sida: 2 av 8 Bakgrund Denna överenskommelse syftar till att säkerställa

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingen Gävle Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har genom lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare fått ett övergripande ansvar för nyanländas

Läs mer

Lokal överenskommelse - samverkan kring nyanländas etablering. Stenungsunds kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan

Lokal överenskommelse - samverkan kring nyanländas etablering. Stenungsunds kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Lokal överenskommelse - samverkan kring nyanländas etablering 2018 2019 Stenungsunds kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Innehåll Parter... 3 Syfte och mål för samarbetet... 3 Avgränsningar...

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Integrationsstrategi för Tomelilla kommun. Kf 169/2017 Dnr KS 2016/379

TOMELILLA KOMMUN. Integrationsstrategi för Tomelilla kommun. Kf 169/2017 Dnr KS 2016/379 TOMELILLA KOMMUN Kf 169/2017 Dnr KS 2016/379 Integrationsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 2017, Kf 169. Gäller från den 19 december 2017. Dokumentansvarig politisk

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-02-03 Diarienummer 851-17795-2010. 1(6) Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal Föregående minnesanteckningar och kort information från Länsstyrelsen Under

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen!

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen! Informationsmöte flyktingsituationen Välkommen! Vad är kommunens ansvar och hur jobbar vi? Magnus Färjhage/Åselotte Andersson Vad händer när man fått uppehålltillstånd? Samtal med Arbetsförmedlingen lokalt,

Läs mer

STENUNGSUNDS Reviderad 2012-04-11 KOMMUN Integrationsenheten

STENUNGSUNDS Reviderad 2012-04-11 KOMMUN Integrationsenheten STENUNGSUNDS Reviderad 2012-04-11 KOMMUN Integrationsenheten Riktlinjer för mottagande och introduktion av nyanlända i Stenungsunds kommun som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet. Samhällets

Läs mer

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013 Etableringsuppdraget Växjö Konserthus 9 december 2013 Målsättning och syfte öka förutsättningarna för en snabb etablering i arbets- och samhällslivet. tidiga insatser med tydligt jobbfokus starkare incitament

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering inom Etableringsprogrammet

Arbetslivsinriktad rehabilitering inom Etableringsprogrammet Arbetslivsinriktad rehabilitering inom Etableringsprogrammet Varför efterfrågar Arbetsförmedlingen medicinska underlag? Arbetsmarknadspolitisk bedömning Förutsättningar Beskriv den arbetssökandes förutsättningar

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Stärka integrationspakt och obligatorisk samhällsinformation

Stärka integrationspakt och obligatorisk samhällsinformation Östermalms stadsdelsförvaltning socialtjänstavdelningen Sida 1 (5) 2017-04-10 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-06-15 Stärka integrationspakt och obligatorisk

Läs mer

Med make/maka menas även sambo man har eller har haft gemensamma barn med, eller sambo man tidigare varit gift med.

Med make/maka menas även sambo man har eller har haft gemensamma barn med, eller sambo man tidigare varit gift med. 8 Sida 1 (5) Språk: Svenska Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet kallas för nystartsjobb. Vem kan jag få stödet

Läs mer

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Kort om Arbetsförmedlingen 160906 Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att: Sammanföra dem

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Fyra aktuella förordningar

Fyra aktuella förordningar Fyra aktuella förordningar - Om mottagande för bosättning - Om etableringssamtal och etableringsinsatser - Om etableringsersättning Beslutade den 20 maj - Om ersättning till kommuner och landsting Beslut

Läs mer

Rättsavdelningen SR 63/2016

Rättsavdelningen SR 63/2016 Bfd22 141107 1 (10) Rättsavdelningen 2016-12-29 SR 63/2016 Rättsligt ställningstagande angående upphörande av rätten till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA för utlänningar

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Ett nytt etableringsprogram samt ny ersättningsförordning 1 januari 2018

Ett nytt etableringsprogram samt ny ersättningsförordning 1 januari 2018 Ett nytt etableringsprogram samt ny ersättningsförordning 1 januari 2018 Syfte med förändringen uppdragsgivarens förväntningar Resultaten inom etableringsuppdraget behöver förbättras. Ambitionen bör vara

Läs mer

Beslutsunderlag inför eventuellt utträde ur samarbetet inom Boråsregionens etableringscenter

Beslutsunderlag inför eventuellt utträde ur samarbetet inom Boråsregionens etableringscenter Beslutsunderlag inför eventuellt utträde ur samarbetet inom Boråsregionens etableringscenter Ärendet Bollebygds kommuns kommunfullmäktige beslutade 2012-04-26 81 att ansluta sig till den gemensamma flyktingmottagningen,

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Nyanländas etablering 2 år med Etableringsuppdraget Norrköping, 11 april 2013 Hans-Göran Johansson Sakområdesspecialist Avd. Integration & Etablering hans-goran.johansson@arbetsformedlingen.se Etableringsuppdraget

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting

Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen Vem är nyanländ? En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och som har beviljats

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare; SFS 2017:820 Utkom från trycket den 11 juni 2017 utfärdad den 29 juni 2017. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 2 2017 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Månadsstatistik som kommer att redovisas gällande uppföljning av etableringsreformen

Arbetsförmedlingens Återrapportering Månadsstatistik som kommer att redovisas gällande uppföljning av etableringsreformen Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 - gällande uppföljning av Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-02-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, Månadsstatistik som

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Se till att du alltid har följande blanketter/mallar innan du träffar en person för vägledningssamtal/inskrivningssamtal eller motsvarande samtal: o

Se till att du alltid har följande blanketter/mallar innan du träffar en person för vägledningssamtal/inskrivningssamtal eller motsvarande samtal: o 1 (7) ARBETE & FÖRSÖRJNING Maria Nässing Samordnare DUA - Sala 2017-01-12 BILAGA 3.1 SALA2000, v 2.0, 2012-08-02 N:\Arbetsmarknad\DUA\Operativa gruppen\rutin och flödesschema\dua_överenskommelse_bilaga

Läs mer

FÖRSLAGLokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration

FÖRSLAGLokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration FÖRSLAGLokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration Foto: Peter Dallman 2007-12-11 Reviderad 2010-12-01 och 2014-05-30 Inledning Den lokala överenskommelsen om samverkan

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 1 2017 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal Inledning

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal Inledning 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3 2017 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Prop. 2015:16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nuläge Majoriteten av de nyanlända

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-10-05 SID 1 (1) KS/2015:502 TJÄNSTESKRIVELSE Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Sammanfattning Med anledning av de stora flyktingströmmarna

Läs mer

KEFUs analys av etableringsersättningens samband till försörjningsstöd efter det att tiden för ersättningen upphör i i Skånes kommuner

KEFUs analys av etableringsersättningens samband till försörjningsstöd efter det att tiden för ersättningen upphör i i Skånes kommuner Lund 2018-02-28 Sammanfattning av: KEFUs analys av etableringsersättningens samband till försörjningsstöd efter det att tiden för ersättningen upphör i i Skånes kommuner KEFUs uppdrag och sammanfattningens

Läs mer

Program 18 april i Gävle

Program 18 april i Gävle OM ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING en utbildningsdag med grundläggande fakta och information om asyloch flyktingmottagning och som vänder sig till dig som är ny inom området integration och etablering för

Läs mer

Riktlinjer för ett integrerat samhälle

Riktlinjer för ett integrerat samhälle 2015-04-14 2015.325 133 1(10) Barn, utbildning, fritid, kultur och arbetsmarknad Antagen av Kommunstyrelsen 128/15 Riktlinjer för ett integrerat 2 Innehåll Inledning... 4 Definitioner... 4 Om mottagande

Läs mer

Sverige för nyanlända Värden, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16)

Sverige för nyanlända Värden, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16) RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIONEN - KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.5.1.-270.-2010 SID 1 (5) SDN 2010-04-22 2010-04-15 Handläggare: Marianne Berg Ekbom Till Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd

Läs mer

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST SFST Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

10 maj 2017 Gävle Välkommen!

10 maj 2017 Gävle Välkommen! Grunden om asyl- och flyktingmottagning 10 maj 2017 Gävle Välkommen! Under dagen får du bland annat svar på följande frågor: Hur går en asylansökan till? Vad betyder olika begrepp? Hur ser flyktingsituationen

Läs mer

Nyanländ i Småland. en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar

Nyanländ i Småland. en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar Dokumentation från konferensen Nyanländ i Småland en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar Dagen arrangerades av Länsstyrelserna i Kalmar- Kronobergs- och Jönköpings län.

Läs mer

Med make/maka menas även sambo man har eller har haft gemensamma barn med, eller sambo man tidigare varit gift med.

Med make/maka menas även sambo man har eller har haft gemensamma barn med, eller sambo man tidigare varit gift med. Sida 1 (5) Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet kallas för nystartsjobb. Vem kan jag få ersättning för? Du kan

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 140325 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande... 4

Läs mer

Överenskommelse med Integrationsverket om flyktingmottagande för år 2003

Överenskommelse med Integrationsverket om flyktingmottagande för år 2003 PM 2003 RVI (Dnr 333-3179/2003) Överenskommelse med Integrationsverket om flyktingmottagande för år 2003 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Den löpande överenskommelsen

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Yttrande från Sveriges Kvinnolobby över Ds 2016:35 - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Yttrande från Sveriges Kvinnolobby över Ds 2016:35 - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande från Sveriges Kvinnolobby över Ds 2016:35 - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Diarienummer A2016/01883/I

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

KEFUs analys av etableringsersättningens samband till försörjningsstöd efter det att tiden för ersättningen upphör i i Skånes kommuner

KEFUs analys av etableringsersättningens samband till försörjningsstöd efter det att tiden för ersättningen upphör i i Skånes kommuner Lund 2018-02-28 Sammanfattning av: KEFUs analys av etableringsersättningens samband till försörjningsstöd efter det att tiden för ersättningen upphör i i Skånes kommuner KEFUs uppdrag och sammanfattningens

Läs mer

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa)

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Begrepps förklaring Asylsökande En person som benämns asylsökande har kommit till Sverige

Läs mer

Uppdragsbeskrivningar. - de samverkande parternas uppdrag i TRIS

Uppdragsbeskrivningar. - de samverkande parternas uppdrag i TRIS Uppdragsbeskrivningar - de samverkande parternas uppdrag i TRIS 1 Till läsaren I TRIS ingår Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna (socialtjänsten) i länet. I detta

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 3. Hösten 2016 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Mottagandet av asylsökande Migrationsverket ska se till att de sökande som inte kan ordna sitt boende själva också har någonstans att bo. Under tiden som asylansökan

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser september 2013 mars 2014 Sida: 2 av 88 Sida: 3 av 88 Dnr: Af-2013/208922 Datum:

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Nyanländas etablering - reformens första sju månader

Arbetsförmedlingens Återrapportering Nyanländas etablering - reformens första sju månader Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Nyanländas etablering - reformens första sju Sida: 2 av 78 Sida: 3 av 78 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-08-01 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011,

Läs mer

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen mars 2011 Rapport 1 1 UPPDRAGET...- 3-1.1 AVGRÄNSNINGAR... - 3-1.2 ALLMÄNT... - 3-2 REDOVISNING...- 4-2.1 MÅLGRUPP... - 4 - Sammanfattning...- 4-2.2

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Tyresö

Mottagande av flyktingar i Tyresö TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 2014-03-05 1 (8) Diarienr: 2014/GAN 0029 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Mottagande av flyktingar i Tyresö Förslag till beslut 1. Godkänna förvaltningens

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Vetlanda kommun Socialförvaltningen 2005-10-03 Sida 1 (4) Lokal överenskommelse Bakgrund I april 2001 träffades en överenskommelse mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket,

Läs mer

Samhällsorientering och vägledning 2018

Samhällsorientering och vägledning 2018 Samhällsorientering och vägledning 2018 Enheten 2018 Målgruppen för enheten är flyktingar, som fått ett uppehållstillstånd, mottagna enligt avtal mellan Västerås Stad och Migrationsverket, egenbosatta

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

1(8) Riktlinjer för arbetsmarknadspolitiska insatser. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för arbetsmarknadspolitiska insatser. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Sektionschef AME Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning...4 Inledning...4 Lagstiftning

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Helår 2017 Inledning

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Helår 2017 Inledning 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Helår 217 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

ÖK DUA+ Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala

ÖK DUA+ Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala Beskrivning av hur verksamheterna i samverkan ska bedrivas och organiseras på lokal nivå. Så arbetar Arbetsförmedlingen med nyanländas etablering Arbetsförmedlingen skapar förutsättningar för att personer

Läs mer