Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun"

Transkript

1 Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning och syfte Arbetsförmedlingen har ett särskilt för att nyanlända invandrare inom etableringsreformen 1 erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden. Myndigheten ska inom ramen för detta vara samordnande, stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter. För att Arbetsförmedlingen ska kunna genomföra sitt uppdrag krävs ett nära samarbete med ett antal olika parter. Syftet med den lokala överenskommelsen är att: Utveckla och gemensamt ta för insatser som ska främja och stödja den nyanländes etablering på arbetsmarknaden och introduktion i samhällslivet. Bidra till en gemensam behovsbild och gemensam målsättning gällande insatser för att nå uppsatta mål. Definiera parternas specifika roller och samt synliggöra behovet av utvecklings- och kvalitetsarbete. 2. Målgrupp för överenskommelsen Målgrupp för överenskommelsen är följande: Nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 2 Nyanlända som omfattas av förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande, m.m. 1 Målgruppen är personer som har fått uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande med flera samt anhöriga till dessa. De anhöriga ska ha sökt uppehållstillstånd inom två år från det att den utlänning som den anhöriga har anknytning till först togs emot i en kommun för att tillhöra målgruppen. Från 1 februari 2013 omfattas även vissa anhöriga som sökt uppehållstillstånd senare än 2 år. Personerna ska ha fyllt 20 men inte 65 och det får inte ha gått mer än ett år sedan första folkbokföringen i en kommun. I vissa fall omfattas även unga från 18 år som saknar föräldrar i Sverige. 2 Lagen omfattar nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern år utan föräldrar i Sverige med upphållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Lagen omfattar även anhöriga, som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från att personen som han eller hon har anknytning till togs emot av en kommun. Begreppet nyanländ omfattar personer till och med tre år från permanent uppehållstillstånd/ankomst till Sverige. Arbetsförmedlingen

2 Sida: 2 av Överenskommelsens parter Arbetsförmedlingen Migrationsverket Kiruna kommun Norrbottens läns landsting Försäkringskassan Lapplands kommunalförbund Malmfältens folkhögskola Företagarna Uppföljning av överenskommelsen sker 2 gånger per år. Arbetsförmedlingen är sammankallande. Respektive part utser en eller flera representanter till styrgruppen för lokal överenskommelse. Samtliga företrädare har befogenhet att företräda sin myndighet/organisation genom beslut av högre chef. 4. Mottagning Nyanlända inom Etableringsreformen Migrationsverkets Migrationsverket kartlägger under asyltiden utifrån tidigare utbildning och arbete. Migrationsverket kallar till och ar för gruppinformation. Migrationsverket mailar Arbetsförmedlingen när nyanlända fått permanent (PUT)och tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT) Migrationsverket informerar den nyanlände om att beslut om uppehållstillstånd samt eventuellt uppehållstillståndskort ska tas med till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kallar den nyanlände till etableringssamtal så fort planeringen tillåter. Arbetsförmedlingen genomför det första etable ringssamtalet och påbörjar etableringsplan. Etableringsplan skall upprättas inom två månader från datum för uppehållstillståndet. Arbetsförmedlingen bokar tolk till besöket Arbetsförmedlingen tar över et för etableringsinsatser för de som tillhör etableringsreformen Arbetsförmedlingen anmäler den nyanlände till SFI. För personer i anläggningsboende som ska studera SFI tar Arbetsförmedlingen ett beslut om utbildningsanvisning (UTA). Arbetsförmedlingen informerar Kiruna kommun om nyanländ person som tillhör etableringsreformen och flyttat från annat anläggningsboende till anläggningsboendet i Kiruna samt de som flyttar från Kirunas anläggningsboende till EBO i Kiruna.

3 Sida: 3 av 12 Etableringsärenden som inte har rätt till etableringsersättning och som har barn med särskilda behov ska anmälas till kommunens socialsekreterare. Kiruna kommuns Kommunen har över barn/ungdom, individer +65 och individer som inte omfattas av etableringsplanen Integrationsenheten och Arbetsförmedlingen informerar varandra när någon av parterna får kännedom om att en nyanländ har bosatt sig eller har för avsikt att bosätta sig i kommunen. Underlag med personuppgifter för person eller familj som bosätter sig i kommunen skickas till Integrationsenheten. Nyanlända från anläggningsboende: När kommunen har en lägenhet aviseras till bosättningsfunktion som presenterar lämpliga personer. Kommunen förbereder ankomst och basutrustar lägenhet innan ankomst. Integrationsenheten hjälper endast till med lägenhet om det går via bosättningsfunktionen. Om behov finns hjälper Integrationsenheten till med information om kommunens verksamheter samt upprättar kontakt. Nyanlända från HVB-hemmet: Kiruna kommun har för att ordna boende för ungdomar med uppehållstillstånd som när de fyller 18 år har en förlängd vårdplan och flyttar till eget boende. Integrationsenheten står för stöd och kontakt till dessa ungdomar. Kvotflykting: När en kvotflykting aviseras till kommunen via Migrationsverkets bosättningsfunktion förbereds ankomst genom att lägenhet anskaffas och denna basutrustas innan ankomst. Integrationsenheten möter upp kvotflyktingen på flygplatsen och följer till lägenhet. Socialförvaltningen ar för utbetalning av schabloniserad glappersättning och övriga ersättningar enligt Socialtjänstlagen(2001:453) i väntan på utbetalning av etableringsersättning Under inledande tid hålls tät kontakt med kvotflyktingen för att följa upp att ekonomin kommer igång. Integrationsenheten bokar tid för kvotflyktingen hos Arbetsförmedlingen och för en hälsoundersökning hos hälsocentralen. Integrationsenheten hjälper kvotflyktingen med registrering hos försäkringskassan, ansökan om barnomsorg/skola och ansökan om plats på SFI/Samhällsorientering. Om behov finns kan Integrationsenheten hjälpa till med information om kommunens verksamheter samt upprätta kontakt. Efter bosättning erbjuder Integrationsenheten hjälp i kontak-

4 Sida: 4 av 12 ter med myndigheter och internt inom kommunen. När det gäller barn kan Integrationsenheten om behov finns hjälpa föräldrarna på olika sätt i kontakter med skola/förskola, sjukvård etc. Anhöriga till kommunplacerade: De som tar emot anhöriga på anknytning är själva skyldig att ordna boende för dessa, i övrigt erbjuds dessa samma hjälp och service oavsett om de tillhör etableringsreformen eller inte. Integrationsenheten utgör kommunens servicepunkt för nyanlända. 5. Försörjning Nyanlända inom Etableringsreformen Migrationsverkets Migrationsverket betalar ut särskild dagersättning i mer än 30 dagar från och med beslut om etableringsersättning. Det skall aldrig finnas behov av föersörjningsstöd från Kiruna kommun utifrån denna rutin för denna grupp. Detta gäller för nyanlända som fått uppehållstillstånd men ännu inte kommunplacerats. För personer som bor i anläggningsboende och inte omfattas av etableringsreformen betalar Migrationsverket ut dagersättning om de saknar egna medel så länge de inte kommunplacerats eller flyttat till eget boende (EBO). Beslutar om etableringsersättning till nyanländ som tackar ja till Etableringsplan Arbetsförmedlingen informerar Migrationsverket när etableringsersättningen har kommit igång Arbetsförmedlingen aviserar varje månad utbetalning av ersättning till Försäkringskassan Arbetsförmedlingen hjälper till med ansökan om hemutrustningslån.

5 Sida: 5 av 12 Kiruna kommuns Socialförvaltningen ar för utbetalning av schabloniserad glappersättning och övriga ersättningar enligt Socialtjänstlagen(2001:453) i väntan på utbetalning av etableringsersättning Om Arbetsförmedlingen identifierar arbetssökande med behov av försörjningsstöd skall kontakt tas med Socialförvaltningen, ekonomigruppen Handläggare på Integrationsenheten är lånekontaktpersoner för hemutrustningslån via CSN och kan om behov finns hjälpa till med ansökan. Integrationsenheten ar för utbetalning av försörjningsstöd till ungdomar från HVB-hemmet som får uppehållstillstånd och efter 18 årsdagen har en förlängd vårdplan och läser på gymnasieskolan. Försäkringskassans Försäkringskassan ar för utbetalning av ersättningar i samband med Etableringsplan. För information kring ersättningar och övriga frågor kan den nyanlände besöka Försäkringskassans servicekontor i Kiruna eller ringa Försäkringskassans kundtjänst Via Försäkringskassans kundtjänst finns möjlighet att boka telefontid med en handläggare och detta kan göras på 11 olika språk. Vid behov av informationsmöten för grupper kontaktas samverkansig som vidareförmedlar begäran inom Försäkringskassan. 6. Etableringsaktiviteter Nyanlända inom Etableringsreformen Aktiviteter inom etableringsplanen kan vara Etableringslots, SFI, Meritportfölj, Grundläggande moduler, Yrkessvenska, Validering, övriga arbetsmarknadspolitiska program utifrån gällande regelverk. Även Malmfältens folkhögskola anordnar aktiviteter inom ramen av etableringsplanen. Kiruna kommun, Lapplands lärcentra och Malmfältens folkhögskola kan erbjuda praktikplatser för nyanlända. Arbetsförmedlingen har bla ett antal fasta praktikplatser på kommunens äldreboenden. För nyanlända inom etableringsreformen som bor vid anlägg-

6 Sida: 6 av 12 ningsboende skriver Arbetsförmedlingen avtal med Kiruna kommun gällande SFI platser. Arbetsförmedlingen ar för att ansökan till Sfi skickas in till Kiruna kommun tillsammans med den nyanländas etableringsplan samt att beslut om UTA tas. Kiruna kommuns Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans för att hitta rutiner och koncept kring möjligheterna till subventionerade anställningar och andra arbetsmarknadspolitiska program hos kommunen som anordnare. Möjliga arbetsmarknadspolitiska program förutom anställningsstöd kan vara språkpraktik, praktiskt basår och arbetsträning. Samhällsorientering skall tillhandahållas med 60 timmar för de personer som är kommunplacerade. Samhällsorienteringen bör slutföras under det första året från uppehållstillstånd. Övriga aktiviteter Övriga aktiviteter inom etableringsplanen sker i samråd med, studieförbunden, frivilliga organisationer, kyrkor och andra ideella organisationer. 7. Boende Nyanlända inom Etableringsreformen Migrationsverkets Migrationsverket tillhandahåller boende till dess att bosättning är klar och handhar utflyttning från anläggningsboendet. En nyanländ som tackar nej till kommunplacering ar själv för sitt fortsatta boende. Personer som inte ingår i etableringsreformen bosätts av Migrationsverket såvida man inte ordnar sitt eget boende (EBO) eller bor EBO och avser kvarstanna där. För nyanlända som är bosatta i anläggningsboende och som önskar hjälp med bosättningen skickar Arbetsförmedlingen underlag för bosättning tillsammans med arbetsmarknadspolitisk bedömning till bosättningsenheten i Norrköping. Vid bosättning meddelar Arbetsförmedlingen den nyanlända bosättningsort och meddelar personens svar till berörda aktörer. Arbetsförmedlingen i Kiruna följer varje månad upp den nyanländes eget bostadssökande. Den nyanländes etableringslots skall vara ett tydligt stöd i processen att söka egen bostad.

7 Sida: 7 av 12 Kiruna kommuns När en nyanlända aviseras till Integrationsenheten via bosättningsfunktion förbereds ankomst genom att lägenhet anskaffas och vid behov basutrustas. När en kvotflykting aviseras till Integrationsenheten via Migrationsverkets bosättningsfunktion förbereds ankomst genom att lägenhet anskaffas och basutrustas innan ankomst. Kiruna kommun ar för att ordna boende för ungdomar med uppehållstillstånd, som när de fyller 18 år har en förlängd vårdplan och flyttar till eget boende. När en anhörig aviseras på anknytning är den kommunplacerad flyktingen själv skyldig att ordna boende. 8. Barnomsorg och skola Nyanlända inom Etableringsreformen Migrationsverkets För de barn i skolålder som bor på anläggningsboende anmäler Migrationsverket till skola efter samtycke från vårdnadshavare. Migrationsverket ger vid behov ansökningsblankett för utökad barnomsorg till nyanländ vid PUT-samtalet och informerar att de skall besöka Arbetsförmedlingen för att få hjälp med ifyllandet när de fått sitt fullständiga personnummer från Skatteverket. När en nyanländ har behov av förskoleplats och plats i skola hänvisar Arbetsförmedlingen den nyanlände att ta kontakt med Integrationsenheten. Kiruna kommuns Vid behov är Integrationsenheten behjälplig med ansökan om plats i förskola och anmälan till skola för barn i förskole och skolåldern (gäller i första hand kvot o anknytning). Barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt för grundskola. Det är den kommun där eleven är folkbokförd som ar för att eleven fullgör sin skolplikt. 9. Hälsa Nyanlända inom Etableringsreformen Migrationsverkets Migrationsverket meddelar Landstinget uppgift om vilka asylsökande som finns inskrivna inom upptagningsområdet. Alla asylsökande får erbjudande att genomgå en kostnadsfri hälsoundersökning. Det är frivilligt att delta i undersökningen. Aktuell Hälsocentral genomför hälsoundersökningen oavsett

8 Sida: 8 av 12 om de tillhör etableringsreformen eller inte så länge personen är inskriven hos Migrationsverket. Arbetsförmedlingen berör den nyanländes hälsostatus vid första etableringssamtalet. Vid behov tar Arbetsförmedlingen nödvändiga kontakter för att fortsatt utredning av den nyanländes hälsa skall bli möjlig. Kiruna kommuns Kiruna Kommun, Integrationsenheten är behjälplig med tidsbokning för hälsosamtal hos Hälsocentral för kvotflyktingar och nyanländas anhöriga. Norrbottens läns landstings Hälsocentralerna genomför hälsoundersökningar. Kvotflyktingar erbjuds hälsoundersökning inom en månad efter ankomst. Hälsocentralen får information från Integrationsenheten när en kvotflykting anlänt till kommunen. Vid behov av rehabiliteringsinsatser och hjälpmedel gäller samma rutiner som för övriga medborgare. Vanligtvis kan hjälp ges inom någon till några veckor. Vid bokade besök hos Hälsocentral har Landstinget och rutiner för att boka tolk. Vid behov är Hälsocentralens målsättning att kunna lämna ett läkarutlåtande inom en månad från begäran från Arbetsförmedlingen. Kontakt med Närpsykiatrin kan ske genom att remiss skickas från Flyktingmedicinska enheten eller Hälsocentral.Den kan även ske genom egen vårdbegäran från den nyanlände där den nyanlände själv kontaktar Närpsykiatrin. Vid misstanke om psykisk ohälsa kan kontakt tas med Närpsykiatrins mottagning för att komma överens om tid då den nyanlände kan träffa en mottagningssköterska för bedömning. Under tid då Närpsykiatrin har stängt hänvisas personer till Jourmottagningen, Sunderby Sjukhus Rehabilitering Ansvarar för arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser. Försäkringskassans Försäkringskassan har samordnings för de insatser och åtgärder som behövs för rehabilitering.

9 Sida: 9 av 12 Norrbottens läns landsting Landstinget ska erbjuda medicinsk rehabilitering, habilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar Prestationsförmåga Prestationsförmåga är en individs förmåga att delta i olika aktiviteter/insatser och program som kan ingå i en etableringsplan. Bedömningen av prestationsförmågan ska alltid samspela med de aktiviteter som kan erbjudas. Etableringsinsatserna ska utformas så att de främjar ett optimalt deltagande, i normalfallet på heltid. Detta görs genom att aktiviteterna så långt som möjligt anpassas till individens förutsättningar. Nyanlända inom etableringsreformen Vid behov utreder arbetsförmedlare tillsammans med specialister från avdelningen rehabilitering till arbete den nyanländes prestationsförmåga. Aktiviteter i etableringsplanen skall i den mån det är möjligt anpassas så att individen kan delta på heltid utifrån sina förutsättningar. Som ett led i utredningen av individens prestationsförmåga begär Arbetsförmedlingen in läkarutlåtande. Läkarutlåtandet skall beskriva funktionsnedsättningar, diagnoser och aktivitetsbegränsningar i förhållande till aktiviteter. När nedsatt prestationsförmåga kan styrkas kan etableringsplanen sättas ner till 25,50 eller 75 %. När prestationsförmågan bedöms vara mindre än 25 % har personen inte rätt till etableringsplan och etableringsersättning. Arbetsförmedlingen bokar samtal tillsammans med berörda aktörer så som Enheten för rådgivning och försörjningsstöd, Försäkringskassan, Migrationsverket och vårdgivare för fortsatt planering. Migrationsverkets För personer i anläggningsboende med mindre än 25 % prestationsförmåga tar Migrationsverket över et gällande att erbjuda hjälp med försörjning och bosättning. För personer i anläggningsboende som är sjuka längre än 30 dagar (sjukskrivna) och därför inte deltar i aktivitet tar Migrationsverket över et för att erbjuda hjälp med försörjning. Vid sjukdom överstigande ett år övergår även et för bosättning till Migrationsverket.

10 Sida: 10 av Efter etableringsreformen Nyanlända inom etableringsreformen Nyanlända som lämnar etableringsuppdraget efter 24 månader och ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden kommer, förutsatt att de uppfyller villkoren, som regel att skrivas in i Jobb och utvecklingsgarantin eller Jobbgarantin för unga Arbetsförmedlingen kontaktar SFI för samtal kring var individen befinner sig när det gäller studier i svenska och planering görs kring fortsättning Nyanlända som lämnar etableringsuppdraget efter 24 månader har möjlighet att studera SFI inom Jobb och Utvecklingsgarantin under 6 månader. Nyanlända som är under 25 år och som lämnar etableringsuppdraget efter 24 månader och fortfarande studerar SFI kan fortsätta studera SFI inom Jobbgarantin för unga på halvtid. Den nyanlände skrivs då in Jobbgarantin för unga på deltid. Ersättning utgår för deltid. 11. Övrigt Varje myndighet/organisation ar för att boka tolk till de möten som man initierar. 12. Utvecklingsfrågor Behov finns att utveckla rutiner för när anhörig/familj till person som bor i anläggningsboende får uppehållstillstånd och kommer till Kiruna. Eftersom den anhörige/familjen inte har rätt att bo i anläggningsboendet behöver rutiner för hur boendefrågan upprättas. Överenskommelse Den här överenskommelsen gäller för perioden Respektive myndighet påtar sig et att verka för en utvecklad samverkan och att genomföra de planerade åtgärderna enligt ovan. Uppföljning av överenskommelsen sker i samband med styrgruppsmöten vid två tillfällen under perioden. Respektive myndighet ar för att ta fram underlag inför styrgruppsmötet och vid mötet svara för en kort presentation av hur arbetet har gått. Innan periodens utgång ska överenskommelsen utvärderas och vid behov omarbetas så att en ny lokal överenskommelse kan träffas.

11 Sida: 11 av 12 Terje Raattamaa Chef Arbetsförmedlingen Monica Isaksson Chef AME Maud Lantto Chef Migrationsverket Anki Backman Försäkringskassan Kenneth Stålnacke Rektor Malmfältens folkhögskola Marie Carlstén Rektor Lapplands lärcentra Stina Holmberg Företagarna Carina Siikavuopio Norrbottens läns landsting Medverkande vid LÖK möte på Arbetsförmedlingen i Kiruna :

12 Sida: 12 av 12 Senast uppdaterad /nidpe

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Program januari 2015

Program januari 2015 Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på asylmottagning. Det fungerar inte riktigt bra just nu men vi vill göra bättre och vi vill ha stöd av Sverige att pröva

Läs mer

PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010

PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 Avesta kommun har sedan 2007 ett treårigt

Läs mer

Norsjö kommuns Integrationsstrategi

Norsjö kommuns Integrationsstrategi Norsjö kommuns Integrationsstrategi Dokumenttyp Strategi Dokumentägare Näringslivsavdelningen Beslutsinstans Giltig till Upprättad av Petra Danielsson Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad

Läs mer

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Utvärderingsrapport Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Centrum för samhällsorientering 2012-06-07 Kerstin Carlén Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 2. BAKGRUND 4 2.1 LAG OM

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Projekt E84-275 Mottagande av ensamkommande asylsökande barn med barnet i fokus 2013-01-29

Projekt E84-275 Mottagande av ensamkommande asylsökande barn med barnet i fokus 2013-01-29 Metodhandbok Projekt E84-275 Mottagande av ensamkommande asylsökande barn med barnet i fokus 2013-01-29 Innehållsförteckning Sida Vanliga ord och begrepp 2 Lagrum 6 Förordningar 6 Föreskrifter 6 Inledning

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Gymnasie & Vuxenutbildning

Gymnasie & Vuxenutbildning KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde 2015-06-08 klockan 16.00, Gottskärs hotell 1 (3) Datum 2015-06-08 Ärende Tid Sid Beslutsförslag 1 Val av protokolljusterare Marianne Hultén

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

och brister i mottagandet och av etableringen migranter.

och brister i mottagandet och av etableringen migranter. Behov och brister i mottagandet och av etableringen migranter. En kartläggning utifrån Röda Korsets lokala iakttagelser Förord Människor flyr från konflikter och katastrofer och söker en fristad i Sverige.

Läs mer

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar Mirjam Hagström 1 Introduktion Sedan 1970-talet har flyktinginvandringen dominerat invandringen till i Sverige. 1 Samtidigt som

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-07 Diarienummer AMN-2015-0067 Arbetsmarknadsnämnden Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt Förslag till

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer