Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun"

Transkript

1 Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning och syfte Arbetsförmedlingen har ett särskilt för att nyanlända invandrare inom etableringsreformen 1 erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden. Myndigheten ska inom ramen för detta vara samordnande, stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter. För att Arbetsförmedlingen ska kunna genomföra sitt uppdrag krävs ett nära samarbete med ett antal olika parter. Syftet med den lokala överenskommelsen är att: Utveckla och gemensamt ta för insatser som ska främja och stödja den nyanländes etablering på arbetsmarknaden och introduktion i samhällslivet. Bidra till en gemensam behovsbild och gemensam målsättning gällande insatser för att nå uppsatta mål. Definiera parternas specifika roller och samt synliggöra behovet av utvecklings- och kvalitetsarbete. 2. Målgrupp för överenskommelsen Målgrupp för överenskommelsen är följande: Nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 2 Nyanlända som omfattas av förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande, m.m. 1 Målgruppen är personer som har fått uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande med flera samt anhöriga till dessa. De anhöriga ska ha sökt uppehållstillstånd inom två år från det att den utlänning som den anhöriga har anknytning till först togs emot i en kommun för att tillhöra målgruppen. Från 1 februari 2013 omfattas även vissa anhöriga som sökt uppehållstillstånd senare än 2 år. Personerna ska ha fyllt 20 men inte 65 och det får inte ha gått mer än ett år sedan första folkbokföringen i en kommun. I vissa fall omfattas även unga från 18 år som saknar föräldrar i Sverige. 2 Lagen omfattar nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern år utan föräldrar i Sverige med upphållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Lagen omfattar även anhöriga, som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från att personen som han eller hon har anknytning till togs emot av en kommun. Begreppet nyanländ omfattar personer till och med tre år från permanent uppehållstillstånd/ankomst till Sverige. Arbetsförmedlingen

2 Sida: 2 av Överenskommelsens parter Arbetsförmedlingen Migrationsverket Kiruna kommun Norrbottens läns landsting Försäkringskassan Lapplands kommunalförbund Malmfältens folkhögskola Företagarna Uppföljning av överenskommelsen sker 2 gånger per år. Arbetsförmedlingen är sammankallande. Respektive part utser en eller flera representanter till styrgruppen för lokal överenskommelse. Samtliga företrädare har befogenhet att företräda sin myndighet/organisation genom beslut av högre chef. 4. Mottagning Nyanlända inom Etableringsreformen Migrationsverkets Migrationsverket kartlägger under asyltiden utifrån tidigare utbildning och arbete. Migrationsverket kallar till och ar för gruppinformation. Migrationsverket mailar Arbetsförmedlingen när nyanlända fått permanent (PUT)och tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT) Migrationsverket informerar den nyanlände om att beslut om uppehållstillstånd samt eventuellt uppehållstillståndskort ska tas med till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kallar den nyanlände till etableringssamtal så fort planeringen tillåter. Arbetsförmedlingen genomför det första etable ringssamtalet och påbörjar etableringsplan. Etableringsplan skall upprättas inom två månader från datum för uppehållstillståndet. Arbetsförmedlingen bokar tolk till besöket Arbetsförmedlingen tar över et för etableringsinsatser för de som tillhör etableringsreformen Arbetsförmedlingen anmäler den nyanlände till SFI. För personer i anläggningsboende som ska studera SFI tar Arbetsförmedlingen ett beslut om utbildningsanvisning (UTA). Arbetsförmedlingen informerar Kiruna kommun om nyanländ person som tillhör etableringsreformen och flyttat från annat anläggningsboende till anläggningsboendet i Kiruna samt de som flyttar från Kirunas anläggningsboende till EBO i Kiruna.

3 Sida: 3 av 12 Etableringsärenden som inte har rätt till etableringsersättning och som har barn med särskilda behov ska anmälas till kommunens socialsekreterare. Kiruna kommuns Kommunen har över barn/ungdom, individer +65 och individer som inte omfattas av etableringsplanen Integrationsenheten och Arbetsförmedlingen informerar varandra när någon av parterna får kännedom om att en nyanländ har bosatt sig eller har för avsikt att bosätta sig i kommunen. Underlag med personuppgifter för person eller familj som bosätter sig i kommunen skickas till Integrationsenheten. Nyanlända från anläggningsboende: När kommunen har en lägenhet aviseras till bosättningsfunktion som presenterar lämpliga personer. Kommunen förbereder ankomst och basutrustar lägenhet innan ankomst. Integrationsenheten hjälper endast till med lägenhet om det går via bosättningsfunktionen. Om behov finns hjälper Integrationsenheten till med information om kommunens verksamheter samt upprättar kontakt. Nyanlända från HVB-hemmet: Kiruna kommun har för att ordna boende för ungdomar med uppehållstillstånd som när de fyller 18 år har en förlängd vårdplan och flyttar till eget boende. Integrationsenheten står för stöd och kontakt till dessa ungdomar. Kvotflykting: När en kvotflykting aviseras till kommunen via Migrationsverkets bosättningsfunktion förbereds ankomst genom att lägenhet anskaffas och denna basutrustas innan ankomst. Integrationsenheten möter upp kvotflyktingen på flygplatsen och följer till lägenhet. Socialförvaltningen ar för utbetalning av schabloniserad glappersättning och övriga ersättningar enligt Socialtjänstlagen(2001:453) i väntan på utbetalning av etableringsersättning Under inledande tid hålls tät kontakt med kvotflyktingen för att följa upp att ekonomin kommer igång. Integrationsenheten bokar tid för kvotflyktingen hos Arbetsförmedlingen och för en hälsoundersökning hos hälsocentralen. Integrationsenheten hjälper kvotflyktingen med registrering hos försäkringskassan, ansökan om barnomsorg/skola och ansökan om plats på SFI/Samhällsorientering. Om behov finns kan Integrationsenheten hjälpa till med information om kommunens verksamheter samt upprätta kontakt. Efter bosättning erbjuder Integrationsenheten hjälp i kontak-

4 Sida: 4 av 12 ter med myndigheter och internt inom kommunen. När det gäller barn kan Integrationsenheten om behov finns hjälpa föräldrarna på olika sätt i kontakter med skola/förskola, sjukvård etc. Anhöriga till kommunplacerade: De som tar emot anhöriga på anknytning är själva skyldig att ordna boende för dessa, i övrigt erbjuds dessa samma hjälp och service oavsett om de tillhör etableringsreformen eller inte. Integrationsenheten utgör kommunens servicepunkt för nyanlända. 5. Försörjning Nyanlända inom Etableringsreformen Migrationsverkets Migrationsverket betalar ut särskild dagersättning i mer än 30 dagar från och med beslut om etableringsersättning. Det skall aldrig finnas behov av föersörjningsstöd från Kiruna kommun utifrån denna rutin för denna grupp. Detta gäller för nyanlända som fått uppehållstillstånd men ännu inte kommunplacerats. För personer som bor i anläggningsboende och inte omfattas av etableringsreformen betalar Migrationsverket ut dagersättning om de saknar egna medel så länge de inte kommunplacerats eller flyttat till eget boende (EBO). Beslutar om etableringsersättning till nyanländ som tackar ja till Etableringsplan Arbetsförmedlingen informerar Migrationsverket när etableringsersättningen har kommit igång Arbetsförmedlingen aviserar varje månad utbetalning av ersättning till Försäkringskassan Arbetsförmedlingen hjälper till med ansökan om hemutrustningslån.

5 Sida: 5 av 12 Kiruna kommuns Socialförvaltningen ar för utbetalning av schabloniserad glappersättning och övriga ersättningar enligt Socialtjänstlagen(2001:453) i väntan på utbetalning av etableringsersättning Om Arbetsförmedlingen identifierar arbetssökande med behov av försörjningsstöd skall kontakt tas med Socialförvaltningen, ekonomigruppen Handläggare på Integrationsenheten är lånekontaktpersoner för hemutrustningslån via CSN och kan om behov finns hjälpa till med ansökan. Integrationsenheten ar för utbetalning av försörjningsstöd till ungdomar från HVB-hemmet som får uppehållstillstånd och efter 18 årsdagen har en förlängd vårdplan och läser på gymnasieskolan. Försäkringskassans Försäkringskassan ar för utbetalning av ersättningar i samband med Etableringsplan. För information kring ersättningar och övriga frågor kan den nyanlände besöka Försäkringskassans servicekontor i Kiruna eller ringa Försäkringskassans kundtjänst Via Försäkringskassans kundtjänst finns möjlighet att boka telefontid med en handläggare och detta kan göras på 11 olika språk. Vid behov av informationsmöten för grupper kontaktas samverkansig som vidareförmedlar begäran inom Försäkringskassan. 6. Etableringsaktiviteter Nyanlända inom Etableringsreformen Aktiviteter inom etableringsplanen kan vara Etableringslots, SFI, Meritportfölj, Grundläggande moduler, Yrkessvenska, Validering, övriga arbetsmarknadspolitiska program utifrån gällande regelverk. Även Malmfältens folkhögskola anordnar aktiviteter inom ramen av etableringsplanen. Kiruna kommun, Lapplands lärcentra och Malmfältens folkhögskola kan erbjuda praktikplatser för nyanlända. Arbetsförmedlingen har bla ett antal fasta praktikplatser på kommunens äldreboenden. För nyanlända inom etableringsreformen som bor vid anlägg-

6 Sida: 6 av 12 ningsboende skriver Arbetsförmedlingen avtal med Kiruna kommun gällande SFI platser. Arbetsförmedlingen ar för att ansökan till Sfi skickas in till Kiruna kommun tillsammans med den nyanländas etableringsplan samt att beslut om UTA tas. Kiruna kommuns Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans för att hitta rutiner och koncept kring möjligheterna till subventionerade anställningar och andra arbetsmarknadspolitiska program hos kommunen som anordnare. Möjliga arbetsmarknadspolitiska program förutom anställningsstöd kan vara språkpraktik, praktiskt basår och arbetsträning. Samhällsorientering skall tillhandahållas med 60 timmar för de personer som är kommunplacerade. Samhällsorienteringen bör slutföras under det första året från uppehållstillstånd. Övriga aktiviteter Övriga aktiviteter inom etableringsplanen sker i samråd med, studieförbunden, frivilliga organisationer, kyrkor och andra ideella organisationer. 7. Boende Nyanlända inom Etableringsreformen Migrationsverkets Migrationsverket tillhandahåller boende till dess att bosättning är klar och handhar utflyttning från anläggningsboendet. En nyanländ som tackar nej till kommunplacering ar själv för sitt fortsatta boende. Personer som inte ingår i etableringsreformen bosätts av Migrationsverket såvida man inte ordnar sitt eget boende (EBO) eller bor EBO och avser kvarstanna där. För nyanlända som är bosatta i anläggningsboende och som önskar hjälp med bosättningen skickar Arbetsförmedlingen underlag för bosättning tillsammans med arbetsmarknadspolitisk bedömning till bosättningsenheten i Norrköping. Vid bosättning meddelar Arbetsförmedlingen den nyanlända bosättningsort och meddelar personens svar till berörda aktörer. Arbetsförmedlingen i Kiruna följer varje månad upp den nyanländes eget bostadssökande. Den nyanländes etableringslots skall vara ett tydligt stöd i processen att söka egen bostad.

7 Sida: 7 av 12 Kiruna kommuns När en nyanlända aviseras till Integrationsenheten via bosättningsfunktion förbereds ankomst genom att lägenhet anskaffas och vid behov basutrustas. När en kvotflykting aviseras till Integrationsenheten via Migrationsverkets bosättningsfunktion förbereds ankomst genom att lägenhet anskaffas och basutrustas innan ankomst. Kiruna kommun ar för att ordna boende för ungdomar med uppehållstillstånd, som när de fyller 18 år har en förlängd vårdplan och flyttar till eget boende. När en anhörig aviseras på anknytning är den kommunplacerad flyktingen själv skyldig att ordna boende. 8. Barnomsorg och skola Nyanlända inom Etableringsreformen Migrationsverkets För de barn i skolålder som bor på anläggningsboende anmäler Migrationsverket till skola efter samtycke från vårdnadshavare. Migrationsverket ger vid behov ansökningsblankett för utökad barnomsorg till nyanländ vid PUT-samtalet och informerar att de skall besöka Arbetsförmedlingen för att få hjälp med ifyllandet när de fått sitt fullständiga personnummer från Skatteverket. När en nyanländ har behov av förskoleplats och plats i skola hänvisar Arbetsförmedlingen den nyanlände att ta kontakt med Integrationsenheten. Kiruna kommuns Vid behov är Integrationsenheten behjälplig med ansökan om plats i förskola och anmälan till skola för barn i förskole och skolåldern (gäller i första hand kvot o anknytning). Barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt för grundskola. Det är den kommun där eleven är folkbokförd som ar för att eleven fullgör sin skolplikt. 9. Hälsa Nyanlända inom Etableringsreformen Migrationsverkets Migrationsverket meddelar Landstinget uppgift om vilka asylsökande som finns inskrivna inom upptagningsområdet. Alla asylsökande får erbjudande att genomgå en kostnadsfri hälsoundersökning. Det är frivilligt att delta i undersökningen. Aktuell Hälsocentral genomför hälsoundersökningen oavsett

8 Sida: 8 av 12 om de tillhör etableringsreformen eller inte så länge personen är inskriven hos Migrationsverket. Arbetsförmedlingen berör den nyanländes hälsostatus vid första etableringssamtalet. Vid behov tar Arbetsförmedlingen nödvändiga kontakter för att fortsatt utredning av den nyanländes hälsa skall bli möjlig. Kiruna kommuns Kiruna Kommun, Integrationsenheten är behjälplig med tidsbokning för hälsosamtal hos Hälsocentral för kvotflyktingar och nyanländas anhöriga. Norrbottens läns landstings Hälsocentralerna genomför hälsoundersökningar. Kvotflyktingar erbjuds hälsoundersökning inom en månad efter ankomst. Hälsocentralen får information från Integrationsenheten när en kvotflykting anlänt till kommunen. Vid behov av rehabiliteringsinsatser och hjälpmedel gäller samma rutiner som för övriga medborgare. Vanligtvis kan hjälp ges inom någon till några veckor. Vid bokade besök hos Hälsocentral har Landstinget och rutiner för att boka tolk. Vid behov är Hälsocentralens målsättning att kunna lämna ett läkarutlåtande inom en månad från begäran från Arbetsförmedlingen. Kontakt med Närpsykiatrin kan ske genom att remiss skickas från Flyktingmedicinska enheten eller Hälsocentral.Den kan även ske genom egen vårdbegäran från den nyanlände där den nyanlände själv kontaktar Närpsykiatrin. Vid misstanke om psykisk ohälsa kan kontakt tas med Närpsykiatrins mottagning för att komma överens om tid då den nyanlände kan träffa en mottagningssköterska för bedömning. Under tid då Närpsykiatrin har stängt hänvisas personer till Jourmottagningen, Sunderby Sjukhus Rehabilitering Ansvarar för arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser. Försäkringskassans Försäkringskassan har samordnings för de insatser och åtgärder som behövs för rehabilitering.

9 Sida: 9 av 12 Norrbottens läns landsting Landstinget ska erbjuda medicinsk rehabilitering, habilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar Prestationsförmåga Prestationsförmåga är en individs förmåga att delta i olika aktiviteter/insatser och program som kan ingå i en etableringsplan. Bedömningen av prestationsförmågan ska alltid samspela med de aktiviteter som kan erbjudas. Etableringsinsatserna ska utformas så att de främjar ett optimalt deltagande, i normalfallet på heltid. Detta görs genom att aktiviteterna så långt som möjligt anpassas till individens förutsättningar. Nyanlända inom etableringsreformen Vid behov utreder arbetsförmedlare tillsammans med specialister från avdelningen rehabilitering till arbete den nyanländes prestationsförmåga. Aktiviteter i etableringsplanen skall i den mån det är möjligt anpassas så att individen kan delta på heltid utifrån sina förutsättningar. Som ett led i utredningen av individens prestationsförmåga begär Arbetsförmedlingen in läkarutlåtande. Läkarutlåtandet skall beskriva funktionsnedsättningar, diagnoser och aktivitetsbegränsningar i förhållande till aktiviteter. När nedsatt prestationsförmåga kan styrkas kan etableringsplanen sättas ner till 25,50 eller 75 %. När prestationsförmågan bedöms vara mindre än 25 % har personen inte rätt till etableringsplan och etableringsersättning. Arbetsförmedlingen bokar samtal tillsammans med berörda aktörer så som Enheten för rådgivning och försörjningsstöd, Försäkringskassan, Migrationsverket och vårdgivare för fortsatt planering. Migrationsverkets För personer i anläggningsboende med mindre än 25 % prestationsförmåga tar Migrationsverket över et gällande att erbjuda hjälp med försörjning och bosättning. För personer i anläggningsboende som är sjuka längre än 30 dagar (sjukskrivna) och därför inte deltar i aktivitet tar Migrationsverket över et för att erbjuda hjälp med försörjning. Vid sjukdom överstigande ett år övergår även et för bosättning till Migrationsverket.

10 Sida: 10 av Efter etableringsreformen Nyanlända inom etableringsreformen Nyanlända som lämnar etableringsuppdraget efter 24 månader och ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden kommer, förutsatt att de uppfyller villkoren, som regel att skrivas in i Jobb och utvecklingsgarantin eller Jobbgarantin för unga Arbetsförmedlingen kontaktar SFI för samtal kring var individen befinner sig när det gäller studier i svenska och planering görs kring fortsättning Nyanlända som lämnar etableringsuppdraget efter 24 månader har möjlighet att studera SFI inom Jobb och Utvecklingsgarantin under 6 månader. Nyanlända som är under 25 år och som lämnar etableringsuppdraget efter 24 månader och fortfarande studerar SFI kan fortsätta studera SFI inom Jobbgarantin för unga på halvtid. Den nyanlände skrivs då in Jobbgarantin för unga på deltid. Ersättning utgår för deltid. 11. Övrigt Varje myndighet/organisation ar för att boka tolk till de möten som man initierar. 12. Utvecklingsfrågor Behov finns att utveckla rutiner för när anhörig/familj till person som bor i anläggningsboende får uppehållstillstånd och kommer till Kiruna. Eftersom den anhörige/familjen inte har rätt att bo i anläggningsboendet behöver rutiner för hur boendefrågan upprättas. Överenskommelse Den här överenskommelsen gäller för perioden Respektive myndighet påtar sig et att verka för en utvecklad samverkan och att genomföra de planerade åtgärderna enligt ovan. Uppföljning av överenskommelsen sker i samband med styrgruppsmöten vid två tillfällen under perioden. Respektive myndighet ar för att ta fram underlag inför styrgruppsmötet och vid mötet svara för en kort presentation av hur arbetet har gått. Innan periodens utgång ska överenskommelsen utvärderas och vid behov omarbetas så att en ny lokal överenskommelse kan träffas.

11 Sida: 11 av 12 Terje Raattamaa Chef Arbetsförmedlingen Monica Isaksson Chef AME Maud Lantto Chef Migrationsverket Anki Backman Försäkringskassan Kenneth Stålnacke Rektor Malmfältens folkhögskola Marie Carlstén Rektor Lapplands lärcentra Stina Holmberg Företagarna Carina Siikavuopio Norrbottens läns landsting Medverkande vid LÖK möte på Arbetsförmedlingen i Kiruna :

12 Sida: 12 av 12 Senast uppdaterad /nidpe

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket tikarbetsförmedlingen Eslövs KOMMUN EdFörsäkringskassan ANE Lokal överenskommelse kring nyanländas etablering överenskommelse kring samverkan Mellan, Arbetstörmedlingen, Försäkringskassant Region Skåne

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen mars 2011 Rapport 1 1 UPPDRAGET...- 3-1.1 AVGRÄNSNINGAR... - 3-1.2 ALLMÄNT... - 3-2 REDOVISNING...- 4-2.1 MÅLGRUPP... - 4 - Sammanfattning...- 4-2.2

Läs mer

Handlingsplan anhöriginvandring

Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Etableringsreformen 4 Kommunens ansvar 4 Arbetsförmedlingens 4 Inga extraordinära åtgärder

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 140325 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande... 4

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2013

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2013 UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2013 Arbetsmarknad och Integration Monica Isaksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 2013 3 sida UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 4-5 PRESENTATION AV VERKSAMHETERNA

Läs mer

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 BUMERANGEN TEAM FIX JOBBVÄGEN STADSHUSFIKET INTEGRATIONSVÄGLEDNINGEN Monica Isaksson Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Sida: 2 av 54. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning

Sida: 2 av 54. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Etablering av vissa nyanlända Samverkan Inlämnad den 22 februari 2013 Sida: 2 av 54 Sida: 3 av 54 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt

Läs mer

Sida: 2 av 40. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning

Sida: 2 av 40. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Etablering av vissa nyanlända Samverkan Inlämnad den 15 juni 2012 Sida: 2 av 40 Sida: 3 av 40 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-06-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Regional överenskommelse

Regional överenskommelse Regional överenskommelse Mottagning och etablering av nyanlända invandrare i Jämtlands län Genom en regional överenskommelse om mottagning och etablering av nyanlända invandrare förbinder vi oss att arbeta

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Introduktionsenheten 1 Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Som försörjningsform för personer som tas emot inom ramen för den kommunala introduktionen kan en kommun

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggarstöd

Arbetsförmedlingens handläggarstöd Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 18/2011 Sida: 1 av 7 Gäller fr.o.m. 20141022 Beslutad av: Henrietta Stein Beslutsdatum: 20141022 Version: 3.0 Dnr: Af-2014/091296 Medicinska underlag Medicinska

Läs mer

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun Kommunens flyktingmottagande Västerviks kommun 19/11 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning och Kf:s beslut... 4 3. Ändamålsenlig verksamhet.... 6 4. God man och särskilt förordnad

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1 2 När gäller etableringsersättning?

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Fakta 2014:4 META 2013 Publiceringsdatum 2014-04-10 Kontaktperson Cecilia Gustafsson Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Utvecklingsledare

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande

Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande 1 [10] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-15 Frågor och svar Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Integration #4 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN. Utökad målgrupp för samhällsorientering. Kraftig volymökning av det svenska flyktingmottagandet

Integration #4 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN. Utökad målgrupp för samhällsorientering. Kraftig volymökning av det svenska flyktingmottagandet Integration #4 INTEGRATION December LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR 2012 2 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN Utan hälsa ingen etablering! Utökad målgrupp för samhällsorientering föreslås Kraftig

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp.

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp. Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Mot bakgrund av att antalet personer som sökt asyl i Sverige ökat kraftigt

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Leda för Resultat Leda för Resultat är en del av överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting som avser stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten. Leda

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Riktlinjer för introduktion och introduktionsersättning

Riktlinjer för introduktion och introduktionsersättning UTBILDNINGS- OCH ARBETS- MARKNADSFÖRVALTNINGEN Flyktingmottagningen GYMNASIEVÄGEN 2, PORT 13 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 855 31 uaf@vallentuna.se TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare:

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Integrationsarbetet Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Gällivare kommun November 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Integrationsarbetet Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Gällivare kommun November 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Integrationsarbetet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte,

Läs mer

Barnets/ungdomens kön? Antal Procent Pojke 244 55,6 Flicka 195 44,4 Total 439 100 Obesvarade 11 2,34

Barnets/ungdomens kön? Antal Procent Pojke 244 55,6 Flicka 195 44,4 Total 439 100 Obesvarade 11 2,34 Barnets/ungdomens kön? Pojke 244 55,6 Flicka 195 44,4 Total 439 100 Obesvarade 11 2,34 Födelseår 1979-1984 61 13,6 1985-1988 168 37,7 1989-1992 139 31,2 1992-1995 78 17,4 Total 446 100 Obesvarade 3 0,71

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Oktober 2014 Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 7 3. Bedömning och rekommendationer 15 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Mottagande och etablering av nyanlända 2014

Mottagande och etablering av nyanlända 2014 Mottagande och etablering av nyanlända 2014 Enkätundersökning riktad till Sveriges samtliga kommuner 2 Mottagande och etablering av nyanlända 2014 Enkätundersökning riktad till Sveriges samtliga kommuner

Läs mer

Etableringsprogrammet inom ISA årsrapport för 2010

Etableringsprogrammet inom ISA årsrapport för 2010 Direkttelefon Referens 2011-02-09 Mobil: Kommunledningskontoret Arbetsmarknadsgruppen Linda Morén ISA årsrapport för 2010 Postadress: Skellefteå kommun KLK-PA 931 85 Skellefteå Besöksadress: Trädgårdsgatan

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

35 åtgärdsförslag FÖR ETT HÅLLBART ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGANDE. 35 åtgärdsförslag 1

35 åtgärdsförslag FÖR ETT HÅLLBART ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGANDE. 35 åtgärdsförslag 1 35 åtgärdsförslag FÖR ETT HÅLLBART ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGANDE 35 åtgärdsförslag 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting föreslår en rad förbättringar av det svenska asyl- och flyktingmottagandet. De

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

En sammanställning av nyanländas utanförskap från arbetsmarknaden

En sammanställning av nyanländas utanförskap från arbetsmarknaden En sammanställning av nyanländas utanförskap från arbetsmarknaden För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län - Ett ESF finanserat samverkansprojekt, jan-okt 2014 En mobiliseringsprocess för bättre

Läs mer

Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan i Borås

Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan i Borås Minnesanteckningar 2011-03-16 Diarienummer överfört till 851-11438-2011 1(5) Enheten för social hållbarhet Jesper Svensson Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus

Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus Ds 2013:61 Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds

Läs mer

Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända

Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända En viktig målgrupp för integration på landsbygden är de nyanlända som fått sin ansökan om asyl beviljad. För de kommuner som har brist på arbetskraft och goda förutsättningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011. Nyanländas etablering analys med kommentarer över reformens olika delar

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011. Nyanländas etablering analys med kommentarer över reformens olika delar Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Nyanländas etablering analys med Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: AF 2010/436389 Datum: 2011-04-20 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, Nyanländas

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Statlig ersättning för asylsökande

Statlig ersättning för asylsökande Statlig ersättning för asylsökande Alla ersättningar för asylsökande gäller även för de personer som har fått uppehållstillstånd, så länge de fortfarande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Läs mer

Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010

Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010 Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010 Inledning Landshövding Lars Bäckström Landshövding Lars Bäckström inledde dialogdagen med att konstatera att vi alla väntar

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer