LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen"

Transkript

1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen mars 2011 Rapport 1

2 1 UPPDRAGET AVGRÄNSNINGAR ALLMÄNT REDOVISNING MÅLGRUPP Sammanfattning SAMVERKAN Sammanfattning SAMORDNING AV ETABLERINGSINSATSER: Sammanfattning BOSTAD Sammanfattning FÖRSÖRJNING Sammanfattning ÖVRIGT Otydlighet Hälsa och prestationsförmåga Barn- och familjeperspektiv Idéburna sektorn SLUTSATSER

3 1 Uppdraget Länsstyrelserna har i regeringsbeslut 25/ (IJ 2010/2001/IU) fått i uppdrag att, inom ramen för det ordinarie uppdraget att verka för samverkan och följa upp organisering och genomförande av insatser för vissa nyanlända invandrare, till regeringen redovisa en samlad bild av genomförandet av etableringsreformen i länen under Länsstyrelserna ska särskilt beskriva sådana eventuella brister i genomförandet som påverkar förutsättningarna för en framgångsrik implementering av etableringsreformen. Redovisningen ska ske under tre tillfällen under året och ha karaktären av systematiska ögonblicksbilder. Syftet är att på ett tidigt stadium uppmärksamma eventuella brister i genomförandet av etableringsreformen. Länsstyrelsen i Kronobergs län har samordnat redovisningen och uppdraget har utförts av Christian Foster vid Länsstyrelsen i Stockholms län. 1.1 Avgränsningar Denna redovisning gäller enbart etableringsreformen det vill säga de förändringar som trädde i kraft under 2010 och som Arbetsförmedlingen har givits ett samordningsansvar för. Etableringsreformen är en del av det svenska flyktingmottagandet och syftar främst till att öka deltagandet på arbetsmarknaden för flyktingar och deras anhöriga. Länsstyrelsen har uppdrag att samordna flyktingmottagandet och verka för att Sverige har både beredskap och kapacitet att ta emot de flyktingar och deras anhöriga som kommer. Vid följande rapporter avser Länsstyrelserna att komplettera med tydliga åtgärdsförslag i mer strukturerad form. 1.2 Allmänt Etableringsreformen har inneburit förändrade roller för flera myndigheter samt skapandet av en ny aktör, lotsen. Självklart kommer det därför att finnas vissa problem vid införandet som beror på missförstånd, otillräcklig kapacitet med mera. Denna redovisning syftar däremot till att identifiera vilka brister/problem som kan uppfattas som systematiska snarare än enskilda. Den skillnaden kan dock vara enklare att beskriva än bedöma. För att skapa en överblick som kan förstås och följas av alla aktörer oavsett utgångspunkt sker redovisningen utifrån sakinnehåll snarare än förordning. Det vill säga snarare än att följa lag om etableringsersättning för vissa invandrare redovisas ett avsnitt om försörjning. På samma sätt redovisas samhällsorientering under etableringsinsatser tillsammans med svenskundervisning trots att dessa regleras i egna förordningar. Vid denna rapports skrivande har etableringsreformen varit i kraft lite drygt två månader vilket innebär att de första etableringsplanerna bör ha beslutats och anvisning av bostad ha kommit igång. När det gäller samhällsorientering finns inget krav på kommunen att den vare sig ska vara avslutad eller ens påbörjad inom perioden. För Sfi gäller dock att den ska vara påbörjad för de som blivit kommunmottagna under december månad Följande delar redovisas: - 3 -

4 Målgrupp Samverkan Samordning av etableringsinsatser Bosättning Försörjning Övrigt 2 Redovisning 2.1 Målgrupp En viss otydlighet vad gäller målgruppen och ersättning till kommunerna har lyfts från länsstyrelserna 1. Det gäller främst två grupper: 1) De som bor i anläggningsboende efter beslut om uppehållstillstånd och blir folkbokförda i anläggningsboendet utan att vara kommunplacerade. Dessa individer får etableringsplan och kommunen förväntas bistå med Sfi och samhällsorientering. För Sfi får kommunen ersättning i särskild ordning från Migrationsverket men ingen statlig ersättning tycks utgå för samhällsorientering. 2) Den grupp som både fick uppehållstillstånd och blev kommunplacerade i november omfattas såvitt kan bedömas inte av etableringsreformen. Detta skapar förvirring och otydlighet för såväl kommuner, statliga myndigheter som individerna själva. Sammanfattning Kommunerna bör ges ersättning för all samhällsorientering de är skyldiga att tillhandahålla. Det bör ges möjlighet att inkludera även de som är folkbokförda i november till den grupp som har rätt till etableringsplan. 2.2 Samverkan Regional samverkan fungerar i regel bra.. I de fall där de tidigare samrådsstrukturerna inte bedömts passa etableringsreformen formas dessa om under våren. Även arbetsmarknadsråden används där de finns. Alla statliga myndigheter har ansträngt sig att delta i det regionala arbetet även om både försäkringskassa och migrationsverk saknar regional organisation 2. Än så länge saknas dock lotsföretagen helt i det regionala arbetet vilket inte nödvändigtvis är en brist. Bilden av samverkan ser olika ut i landet beroende mycket på Arbetsförmedlingen s organisation. För länsstyrelserna innebär det en utmaning att samordna flyktingmottagandet regionalt när marknadsområden inom länet har olika prioriteringar och har kommit olika långt i till exempel utbildning av handläggare. Sammanfattning De flesta län rapporterar en stabil organisation för samverkan på regional nivå. Utmaningarna ligger i att koppla samman det regionala flyktingmottagningsarbetet med de mer lokala delarna i etableringsreformen där Arbetsförmedlingen s områden skiljer sig helt eller delvis från länens uppdelningar

5 2.3 Samordning av etableringsinsatser: När det gäller den lokala samverkan rapporterar i princip varje län ett ojämnt arbete med de lokala överenskommelser (LÖK) som Arbetsförmedlingen söker nå med varje kommun. Ingen samordning sker i regel med det regionala flyktingmottagningsarbetet. Det är otydligt för både kommun och länsstyrelse vilken strategi som ligger bakom dessa lokala överenskommelser eller vilken tidsplan som finns. De dialogseminarier som genomförts har varit väl genomförda och omtyckta men de tycks inte ha lett till lokala överenskommelser såsom var tänkt. Ingen samverkan har skett inför LÖK-arbetet i landet utan arbetet har planerats ensamt av Arbetsförmedlingen. Det rapporteras om olikheter mellan länen kring tempot i fastställande av etableringsplaner. En farhåga är att fastställande av etableringsplaner möjligen tar längre tid än förväntat vilket i så fall påverkar det kompletterande försörjningsstödet. Ifrån Gävleborg rapporteras dock kortare tid än förväntat. Det rapporteras om svårigheter att få en överblick av lotsföretagen men inget län förutom Gotland lyfter farhågor kring täckningsgrad. Västmanlands län påpekar att det saknas insatser initialt i etableringsprocessen. Innan Sfi och samhällsorientering finns egentligen inga insatser förutom meritportfölj. Eftersom Sfi inte sällan är upphandlad dröjer det länge än innan flexibiliteten ökar i systemet. I del flesta län finns eller pågår en regionalisering av svenskundervisningen. För att kunna erbjuda yrkesinriktad svenskundervisning och yrkessvenska (till exempel SFX) behövs ett kommunalt samarbete. Detta är inte uppbyggt än över hela landet och därmed begränsas möjligheterna att anpassa etableringsplanen till individen. Såvitt kan bedömas deltar inte Arbetsförmedlingen aktivt i det arbetet. Samhällsorienteringen är under uppbyggnad över hela landet. Under en länsstyrelsegemensam arbetsdag kring samhällsorientering framkom att det finns problem att samverka inom nuvarande lagstiftning. För att nå samhällsorienteringens mål om modersmål och didaktik behövs i princip samarbete mellan kommuner. Det finns idag väldigt få lösningar för ett sådant samarbete som också är förenligt med lag. De tydliga lösningar som är lagenliga är alltför omfattande för att komma ifråga för den mindre insats samhällsorienteringen trots allt utgör i kommunens verksamhet. Det gäller både gemensam nämnd och bildande av kommunalförbund. Kommunerna och länsstyrelsen efterlyser en förändring som möjliggör för kommunerna att köpa och sälja samhällsorientering till varandra. Det prövas idag olika system för att genomföra samverkan, till exempel en ekonomisk förening i Gävleborgs län, gemensam upphandling i Stockholms län mm. Inget framstår som ett särskilt bra arbetssätt då de alltid riskerar att gå emot Lagen om offentlig upphandling och/eller kommunallagen. Länsstyrelserna bedömer därför att det är osäkert om kommunerna kommer klara sina åtaganden inom samhällsorienteringen. Länsstyrelsen har i samråd med Sveriges kommuner och landsting tagit fram vägledande råd till samtliga länsstyrelser för att dessa bättre ska kunna stötta kommunernas uppbyggnadsarbete. Även anvisningar för uppföljning har tagits fram. För att följa arbetet har länsstyrelserna utsett en särskild fokusgrupp för samhällsorientering. Sammanfattning Etableringsreformen är ännu inte en integrerad del av flyktingmottagandet. Det märks främst genom att den lokala samordningen av etableringsinsatser inte följer det regionala arbetet. En brist härvidlag är framförallt att Arbetsförmedlingen helt saknar uppdrag i regleringsbrev att samråda eller samverka med länsstyrelserna

6 Trögheten i de kommunala verksamheterna kan ha underskattats. Många kommuner har genomfört upphandling av Sfi och kan inte bryta de avtal som finns. Samhällsorienteringen försvåras märkbart av bristen på möjlighet att samverka. Länsstyrelserna föreslår en särskild dialog med departementet kring detta specifika problem så snart som möjligt. 2.4 Bostad Bostadsanvisningsarbetet dras med svårigheter. Det finns förstås en osäkerhet hos såväl individer som myndigheter om hur bostadsarbetet ska organiseras. Det saknas en tydlig kommunikation från arbetsförmedling och Migrationsverket om hur det praktiska arbetet ska gå till. Flera kommuner har också i samband med reformen ändrat sin organisation för flyktingmottagande och möjligen ofrivilligt minskat sin kapacitet att jobba med bostadsanvisningar. På det mer principiella planet finns en osäkerhet kring länstalen och dess implikationer på överenskommelser med kommunen. Framförallt tycks de individer som efter 1 månad men innan 6 månader bedöms behöva bostadsanvisning inte vara inräknade i länstalen. Det finns därmed en betydande osäkerhet kring statens behov av anvisningsplatser och således vad som är en adekvat beredskap och kapacitet. Det finns även frågetecken kring datum och statistikfrågor som ännu är olösta men som behandlas i det samverkansforum 3 som myndigheterna deltar i. Vad som går att lösa inom befintligt ramverk och vad som kan kräva regleringsändringar är ännu inte klart. Det finns idag en viss konkurrens om de bostäder som är tillgängliga. Bara inom migrationsområdet gäller det bostäder för asylsökande, ensamkommande barn, kommunplacerade utan etableringsplan samt de med etableringsplan. Kombinerat med den bostadsbrist som finns idag i de områden med starkare arbetsmarknad är det en stor utmaning för de statliga myndigheterna att samordna arbetet. En stor del av planeringen sker inom bosättingsgruppen som rapporterar till samverkansdelegationen där alla myndigheter deltar. Idag är kommunen ansvarig för att erbjuda akutbostad. Det uppfattas som otillfredsställande att kommunen är skyldig att betala medan det är Arbetsförmedlingen som har ansvaret för bosättningsarbetet. När det gäller vidareflyttning finns det brister i ansvarstagandet därav. Ingen myndighet anser sig idag ansvarigt för att bistå med hjälp i vidareflyttningsarbetet. Denna fråga är framförallt viktigt ur et kapacitetsperspektiv då adekvat boende och boendeort ger kommunerna större kapacitet för mottagande. Det verktyg som hittills använts med gott resultat saknar finansiering från halvårsskiftet 4. Sammanfattning Mycket arbete återstår innan bostadsanvisning och arbetet med vidareflytt kan anses fungera väl ur ett helhetsperspektiv. Såvitt kan bedömas beror det på flera orsaker. Dels är två olika myndigheter ansvariga för varsin del samtidigt som kommunen förväntas kunna hantera och prioritera anvisningarna, dels saknar Arbetsförmedlingen uppdrag i vare sig regleringsbrev eller förordning att samordna anvisningarna med länsstyrelsernas arbete att säkerställa kapacitet för det totala mottagandet inklusive ensamkommande barn

7 2.5 Försörjning Än så länge finns det få rapporter om initiala problem. De problem som nämns är kända sedan tidigare och rör framförallt det kompletterande försörjningsstödet. Länsstyrelsen i Skåne lyfter att en större del än beräknat belastar kommunernas budget utan att kunna återsökas, till exempel är glappet ofta längre än den tid som ingår i schablonen. Från Stockholms län rapporteras att den schabloniserade ersättningen för glappet till kommunerna inte fungerar. Många individer flyttar i samband med uppehållstillståndet vilket medför att de får sitt ekonomiska bistånd från annan kommun än den som registrerats i samband med etableringssamtalet. Enstaka rapporter har också kommit om svårigheter att få ut ersättning om Id-kort saknas och liknande. Avsaknaden av personnummer är ett problem som också belysts i ett särskilt samarbete mellan berörda myndigheter. Någon snar lösning tycks inte skönjas. Om tiden för framtagande av etableringsplanen blir längre än förväntat kommer problemen med det kompletterande försörjningsstödet att bli mer allvarliga eftersom den kommunala ersättningen inte kommer täcka kostnaderna. Till denna farhåga kan också läggas de sporadiska rapporterna kring barnomsorgsköer som sällan understiger två månader. Risken är att detta medför att framför allt kvinnors etablering fördröjs. Arbetsförmedlingen saknar idag möjlighet att ge resebidrag till deltagarna i etableringsinsatser. Detta är olyckligt eftersom kommunalsamverkan är en förutsättning för att nå målen för etableringsreformen avseende samhällsorientering, yrkesinriktad sfi, praktik med mera. Från flera län rapporteras att individerna tvingas ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen för att kunna fullfölja sin etableringsplan. En olycklig omständighet som nämns av länsstyrelsen i västra Götaland är att utbetalningsdatum för etableringsersättningen är förvirrande för individen. Förutom att utbetalningsperioderna är olika beroende på om etableringsplanen är under medverkan eller om den är fastställd så flyter utbetalningsdatum. Ett mer pedagogiskt och rimligt förfarande är att tidpunkten för utbetalning av etableringsersättningen sammanfaller med tidpunkten för utbetalning av lön. Det finns rapporter om felaktiga adresser som medför att utbetalningsavier kommer i retur till Försäkringskassan. Det är ännu oklart om det beror på bristfälliga rutiner eller mer strukturella problem. Sveriges kommuner och landsting följer särskilt frågan om individernas försörjning och länsstyrelserna avvaktar deras rapport innan förslag läggs på förbättringsarbete Sammanfattning För tidigt att bedöma eventuella strukturella eller systematiska brister men resebidrag till deltagare kan mycket väl vara en sådan. Även den schabloniserade ersättningen för glappet kan visa sig vara problematiskt. Det finns ett flertal praktiska problem i form av utbetalningsdatum, id-kort med mera som alltjämt stör implementeringen. Länsstyrelserna avser att följa frågan ur ett genusperspektiv vid senare rapporter. 2.6 Övrigt Otydlighet Det finns en osäkerhet om gränssnittet mellan Arbetsförmedlingen, lotsarna och kommunens flyktingmottagare som inte löses i det lokala överenskommelsearbetet. Ansvaret för att hjälpa - 7 -

8 individerna med ansökan om bostadsbidrag, bosättningslån, barnbidrag, kontakter med skatteverk och försäkringskassa med mera. Det vill säga de frågor som är traditionella kommunala flyktingmottagningsuppgifter. Enligt vissa uppgifter är detta Arbetsförmedlingen s ansvar alternativt lotsens och enligt andra är det kommunens. Till exempel har Västerås kommun fått beskedet att det är kommunens ansvar medan Sollentuna kommun fått motsatt besked. Otydligheten skapar stora svårigheter för kommunerna att organisera sig på ett adekvat sätt. Mycket tyder på att ansvarsfördelningen när det gäller dessa frågor lämpar sig mindre bra för den lokala överenskommelsen. För att säkerställa kapacitet i flyktingmottagandet har stora insatser gjorts för att regionalisera och harmonisera flyktingmottagandet inom länen. En utveckling med lokala överenskommelser som medför att flyktingmottagandet har olika innehåll på kommunal nivå kan i förlängningen innebära en klart minskad kapacitet för mottagandet Hälsa och prestationsförmåga Det tycks saknas en strategi kring hur prestationsförmåga ska bedömas i praktiken ute i länen, även om ett nationellt dokument tagits fram mellan arbetsförmedling och Sveriges kommuner och landsting. Såvitt kan bedömas har socialstyrelsen inte deltagit i arbetet och inte heller finns det stöd för de enskilda läkarna vid bedömningen. Inget län rapporterar heller om framgång i samarbetet mellan arbetsförmedling, försäkringskassa och landsting avseende rehabiliteringsinsatser för individer med etableringsplan. I normalfallet bedöms dock rehabilitering och prestationsförmågebedömning fungera på det lokala planet men eftersom arbetet saknar systematik kan vare sig kvalitet eller tillgång säkerställas. Inget län rapporterar om fungerande rutiner mellan landsting och arbetsförmedling för hälsoundersökning av anhörigärenden. I flera län, bland annat Västerbotten pågår dock ett systematiskt förbättringsarbete Barn- och familjeperspektiv Det går ännu inte att bedöma i vilken utsträckning barnens behov kan påverka etableringsprocessen. Länsstyrelsen i Västra Götaland lyfter dock särskilt att barn- och familjeperspektivet riskerar falla bort i den lokala planeringen. Vid ett hälsoseminarium kring barns hälsa som genomfördes i Stockholms län framkom att Migrationsverket har ett väl utbyggt arbete kring barnperspektiv. Migrationsverket s arbete med barnkonskvensanalysutbildning för all personal saknar idag motsvarighet inom Arbetsförmedlingen eller länsstyrelserna. Ett län påpekar att det tycks helt saknas rutiner för att återföra individer med överhoppningsbar tid. Om dessa saknas drabbas antagligen främst föräldralediga. Med de brister som idag finns i bosättningsarbetet är det tydligt att barnperspektivet inte kan beaktas fullt. Det går ännu inte att bedöma i vilken utsträckning etableringsreformen gynnar/missgynnar anhöriginvandringen Idéburna sektorn Ibland annat Värmlands län pågår ett aktivt arbete för att öka den idéburna sektorns insatser inom etableringen men överlag får etableringsreformen så här långt sägas vara en fråga för de offentliga myndigheterna, lotsföretagen samt individerna. 3 Slutsatser - 8 -

9 Det är för tidigt att göra säkra bedömningar kring eventuella strukturella/systematiska brister i etableringsreformen. Helhetsintrycket är så här långt försiktigt positivt. Det finns dock tydliga tecken på vissa strukturella brister inom samverkan, boende, försörjning och hälsa. 1. Det saknas idag en tydlig koppling mellan etableringsreformen å ena sidan och flyktingmottagandet å den andra. Ansvarsområdena mellan aktörerna är otydliga. Otydligheten och olikheten kring ansvarsfördelningen medför att arbetet med att säkerställa beredskap och kapacitet försvåras avsevärt. Arbetsförmedlingen bör därför ges uppdrag i regleringsbrev att samråda med länsstyrelserna i arbetet med de lokala överenskommelserna. 2. Möjligheterna för kommunerna att samverka är kraftigt beskurna av regelverket kring offentlig upphandling vilket gör det svårt att nå samhällsorienteringens mål 3. Bosättningsarbetet tycks sakna strategi både från kommunalt och statligt håll. 4. Vissa luckor i försörjningsstödet innebär att deltagare tvingas till ekonomiskt bistånd från kommunen för att kunna delta i aktiviteter. 5. Olikheten i ansvarsfördelningen mellan kommuner, Arbetsförmedlingen och landstingen medför att landstingen har svårt att strukturera sitt arbete med hälsoundersökningar och rehabilitering

10 Fotnoter 1 Det första exemplet kommer från Norrbottens län och det andra från Västerbottens län 2 Se Länsstyrelserna rapport 1/ för jämförelse av geografisk organisation 3 Samverkansdelegationen 4 Det som åsyftas är projektet Bosam som tills vidare driftas av Länsstyrelsen i Stockholms län i väntan på en mer permanent lösning

Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-02-03 Diarienummer 851-17795-2010. 1(6) Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal Föregående minnesanteckningar och kort information från Länsstyrelsen Under

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Metodstöd för Lokala överenskommelser

Metodstöd för Lokala överenskommelser Metodstöd för Lokala överenskommelser Norrköping 2014-04-10 Hans-Göran Johansson Arbetsförmedlingen, Avd. Integration & Etablering Lotta Dahlerus Sveriges Kommuner och Landsting Metodstöd bakgrund och

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Dnr A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nässjö kommuns diarienummer KS2015-194 Sammanfattning Nässjö kommun har

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Länsstyrelsen 2013-10 10-1717 Länsstyrelserna ska i arbetet med att etablera nyanlända invandrare Medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända invandrare Överlägga och träffa

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea Sida: 1 av 9 Dnr: : Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea 1. Inledning och syfte. En lokal överenskommelse om nyanländas etablering ska i första hand tydliggöra uppdrag, sfördelning,

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2

bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2 bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2 1. Uppdrag och arbetssätt Regeringen uppdrog den 25 november 2010 (IJ 2010/2001/IU) till länsstyrelserna att, inom ramen

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Datum En dialogdag på temat etablering av nyanlända. Utvandrarnas hus i Växjö, 29 september

Datum En dialogdag på temat etablering av nyanlända. Utvandrarnas hus i Växjö, 29 september 1 (5) Dokumentation från Nyanländ i Småland En dialogdag på temat etablering av nyanlända. Utvandrarnas hus i Växjö, 29 september Länsstyrelserna i Jönköping, Kalmar och Kronoberg arrangerade den 29 september

Läs mer

Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan i Borås

Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan i Borås Minnesanteckningar 2011-03-16 Diarienummer överfört till 851-11438-2011 1(5) Enheten för social hållbarhet Jesper Svensson Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

Länsstyrelsen redovisning av Uppdrag 82

Länsstyrelsen redovisning av Uppdrag 82 Länsstyrelsen redovisning av Uppdrag 82 Augusti 2011 - 2 - Förord Länsstyrelserna ska enligt regleringsbrevet för 2011 redovisa hur implementeringen av reformen för etablering av vissa nyanlända invandrare

Läs mer

Etableringsreformen. Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén. Växjö 29 september

Etableringsreformen. Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén. Växjö 29 september Etableringsreformen Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén Växjö 29 september Regeringens ambition med reformen Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

(Bild från Nybros hemsida) Integration

(Bild från Nybros hemsida) Integration (Bild från Nybros hemsida) 2015-08-31 Integration Prognos, asyl -och integrationsprocessen Martina Almqvist och Beatrice Solhjort Länsstyrelsens integrationsuppdrag Överlägga och träffa överenskommelser

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Prop. 2015:16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nuläge Majoriteten av de nyanlända

Läs mer

Nyanländ i Småland. en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar

Nyanländ i Småland. en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar Dokumentation från konferensen Nyanländ i Småland en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar Dagen arrangerades av Länsstyrelserna i Kalmar- Kronobergs- och Jönköpings län.

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Tkr Budget Prognos 2 Budget

Tkr Budget Prognos 2 Budget FLYKTINGMOTTAGNING Intäkter 36 609 29 127 21 500 Kostnader - 36 609-29 127-21 500 Nettokostnader 0 0 0 Flyktingmottagningen ansvarar för mottagande av flyktingar till kommunen enligt gällande regler för

Läs mer

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen!

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen! Informationsmöte flyktingsituationen Välkommen! Vad är kommunens ansvar och hur jobbar vi? Magnus Färjhage/Åselotte Andersson Vad händer när man fått uppehålltillstånd? Samtal med Arbetsförmedlingen lokalt,

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Fyra aktuella förordningar

Fyra aktuella förordningar Fyra aktuella förordningar - Om mottagande för bosättning - Om etableringssamtal och etableringsinsatser - Om etableringsersättning Beslutade den 20 maj - Om ersättning till kommuner och landsting Beslut

Läs mer

Sammanställning enkät om bosättning av nyanlända flyktingar september 2012

Sammanställning enkät om bosättning av nyanlända flyktingar september 2012 Bilaga 2 Sammanställning enkät om bosättning av nyanlända flyktingar september 2012 Lena Nordqvist Sjöborg projektledare et Bakgrund och syfte med enkätundersökningen et är ett kommunalt riksomfattande

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen. KUB-projektet

KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen. KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen Det kommunala perspektivet ska bli en självklar del av den nationella bosättningsprocessen. Mål Tydliggöra kommunernas olika behov, förutsättningar

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande Tidiga insatser för asylsökande Asylsökande i Gävleborg 2016-11-01 1600 1400 1200 1000 800 600 EBO ABO 400 200 0 Källa: Migrationsverket Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-10-06 Diarienummer 851-14658-2010. 1(5) Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Inledning Linda Karlsson och Margaretha Johnsson hälsade

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg.

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg. Stadsrevisionen Projektplan Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet

Läs mer

Integration LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR

Integration LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR Integration NUMMER 2 DECEMBER 2015 LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR Nu bygger vi vidare på Sverige tillsammans Ny proposition om flyktingmottagande Mottagandet av nyanlända under år 2016

Läs mer

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända LÄGESRAPPORT 1 (6) 2016-02-18 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2016/21-2 Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har i samband med beslutandet av mål och budget

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSENS ARBETSUTSKOTT 8 (15) Sammanträdesdatum 2010-12-14 225 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Dnr 2010/225 INLEDNING Kommunstyrelsen

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd Elin Landell Departementsråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Regeringens strategi för integration: Fler i arbete och fler företagare Bättre utbildningsresultat och likvärdighet i skolan Bättre

Läs mer

Bilaga 1. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga länsstyrelser

Bilaga 1. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga länsstyrelser bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 1. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga länsstyrelser Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande?

Läs mer

KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen. KUB-projektet 1

KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen. KUB-projektet 1 2012-06-20 Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 1 Regeringsuppdrag 2012 till myndigheterna Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och länsstyrelserna ska i samråd med Sveriges kommuner

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48 Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 5 november 2015 att

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-08-26 Handläggare Nina Mörman Aldunge Telefon: 508 25 006 Till Socialnämnden Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Remissutgåva Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Regional överenskommelse och aktörsgemensam strategi för Blekinge kring etablering av nyanlända Blekingar 1 Integrationsrådet

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Dir. 2011:88

Kommittédirektiv. Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Dir. 2011:88 Kommittédirektiv Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare Dir. 2011:88 Beslut vid regeringssammanträde den 13 oktober 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle 170510 Mohamed Chabchoub Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har samordnande ansvar för uppdraget sedan december 2010 genom lagen (2010:197) fått ett övergripande

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Tyresö

Mottagande av flyktingar i Tyresö TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 2014-03-05 1 (8) Diarienr: 2014/GAN 0029 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Mottagande av flyktingar i Tyresö Förslag till beslut 1. Godkänna förvaltningens

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län

Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län Sida 1 av 5 Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län Denna strategi syftar till att kraftsamla och samordna länets resurser för

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbetsoch samhällslivet

REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbetsoch samhällslivet 1(5) 2016-12-16 Arbetsmarknadsdepartementet Åsa Odin Ekman 103 33 Stockholm 0725292448 Sverige asa.odinekman@tco.se REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Etablering av vissa nyanlända invandrare (Rapportering enligt länsstyrelsernas regleringsbrev 2014, uppdrag 73)

Etablering av vissa nyanlända invandrare (Rapportering enligt länsstyrelsernas regleringsbrev 2014, uppdrag 73) Sida 1/8 Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Etablering av vissa nyanlända invandrare (Rapportering enligt länsstyrelsernas regleringsbrev 2014, uppdrag 73) Enligt länsstyrelsernas

Läs mer

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket tikarbetsförmedlingen Eslövs KOMMUN EdFörsäkringskassan ANE Lokal överenskommelse kring nyanländas etablering överenskommelse kring samverkan Mellan, Arbetstörmedlingen, Försäkringskassant Region Skåne

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-05-31 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-06-16 Nyanlända

Läs mer

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Fakta 2014:4 META 2013 Publiceringsdatum 2014-04-10 Kontaktperson Cecilia Gustafsson Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Utvecklingsledare

Läs mer

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33) KOMMUNLEDNINGSKONTORET ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lagerkvist Monika Eva Egnell Datum 2015-09-24 Diarienummer KSN-2015-1292 Kommunstyrelsen Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Sida 1 (6) 2016-05-26 Handläggare Susanna Nytell Telefon: 08-508 150 29 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2016-06-16 Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 156-607/2016 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Länstal Diarienumer: Af-2012/ Datum:

Länstal Diarienumer: Af-2012/ Datum: PM Sida: 1 av 10 Diarienumer: Af-2012/300597 Datum: 2012-09-24 Länstal 2013 Länstalen för 2013 har fastställts av Arbetsförmedlingen efter samråd med Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges kommuner

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Aktuellt inom flyktingområdet december 2015

Aktuellt inom flyktingområdet december 2015 Aktuellt inom flyktingområdet december 2015 Migrationsverkets scenario Under 2014 sökte 81 301 personer asyl i Sverige, en ökning med 50 procent jämfört med 2013 (54 259) De senaste sju dagarna har 3811

Läs mer

Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt. Nytt uppdrag. Kubprojektet

Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt. Nytt uppdrag. Kubprojektet Integration Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor Nummer 2, juni - 2012 Innehåll - Bosättning av nyanlända invandrare - Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt - Kubprojektet - Nytt uppdrag

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-10-05 SID 1 (1) KS/2015:502 TJÄNSTESKRIVELSE Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Sammanfattning Med anledning av de stora flyktingströmmarna

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. () Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning oderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sida: 2 av 54. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning

Sida: 2 av 54. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Etablering av vissa nyanlända Samverkan Inlämnad den 22 februari 2013 Sida: 2 av 54 Sida: 3 av 54 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013 Etableringsuppdraget Växjö Konserthus 9 december 2013 Målsättning och syfte öka förutsättningarna för en snabb etablering i arbets- och samhällslivet. tidiga insatser med tydligt jobbfokus starkare incitament

Läs mer

10 maj 2017 Gävle Välkommen!

10 maj 2017 Gävle Välkommen! Grunden om asyl- och flyktingmottagning 10 maj 2017 Gävle Välkommen! Under dagen får du bland annat svar på följande frågor: Hur går en asylansökan till? Vad betyder olika begrepp? Hur ser flyktingsituationen

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Sida: 2 av 40. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning

Sida: 2 av 40. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Etablering av vissa nyanlända Samverkan Inlämnad den 15 juni 2012 Sida: 2 av 40 Sida: 3 av 40 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-06-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296

Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mikael Sjöberg 2011-12-12 SN-2011/296 Socialnämnden Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna utredningen,

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland

Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland Hallstahammar 2016-05-25 Situationen i EU och Sverige EU 2015-1 255 600 personer sökte asyl, 360 000 från Syrien (626 000 personer sökte asyl

Läs mer

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sida 1/6 Ert datum Er beteckning A2016/01333/I Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Rapport angående uppdrag till länsstyrelserna rörande bosättning av nyanlända invandrare

Rapport angående uppdrag till länsstyrelserna rörande bosättning av nyanlända invandrare 2012-06-15 1(6) Rapport angående uppdrag till länsstyrelserna rörande bosättning av nyanlända invandrare Uppdraget Den 8 mars gav regeringen i uppdrag till länsstyrelserna att bidra till en mer intensifierad

Läs mer

Folkbildnings- verksamhet med asylsökande

Folkbildnings- verksamhet med asylsökande 2016-11-21 Folkbildnings- verksamhet med asylsökande 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen Studieförbund Folkhögskolor Svenska från dag ett Vardagssvenska Svenska från dag ett Svenska från dag ett

Läs mer

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form avskydd eller assistans av UNHCR

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer