tikarbetsförmedlingen Migrationsverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tikarbetsförmedlingen Migrationsverket"

Transkript

1 tikarbetsförmedlingen Eslövs KOMMUN EdFörsäkringskassan ANE Lokal överenskommelse kring nyanländas etablering överenskommelse kring samverkan Mellan, Arbetstörmedlingen, Försäkringskassant Region Skåne och Eslövs kommun tecknas följande överenskommelse om att samverka kring nyanländas etablering. Överenskommelsen träder i kraft den och gäller till Syfte och mål för samarbetet En lokal överenskommelse är ett strategiskt dokument somska tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning, roller och rutiner mellan Arbetsförmedlingen och kommuner samt andra myndigheter och organisationer såsom landsting/regioner, Försäkringskassan,, och i förekommande fall den idéburna sektorn samt näringslivet. Den lokala överenskommelsen ska utveckla och bidra till en gemensam behovsbild och gemensam målsättning gällande insatser för att nå uppsatta mål. Avgränsningar Den lokala överenskommelsen är avgränsad till att gälla nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Gäller även när denna mmgrupp övergår i Jobb- och Utvecklinsgarantin eller Jobbgarantin för ungdomar och ett år framåt. Parternas åtagande/roll Mottagning med respektive delområden Asyltid: har under asyltiden i uppdrag att genomföra en kartläggning av de asylsökandes utbildningsoch yrkesbakgrund. skall erbjuda de vuxna asylsökande som väntar på beslut om uppehållstillstånd en introduktion som motsvarar två halvdagar. Vid introduktionen ges information om asylsökandes rättigheter och skyldigheter samt information om det svenska samhället. Informationsmötet sker i Malmö men kommer från och med september månad även ske i Helsingborg. erbjuder även hälsoundersökningfrivillig), Arbetsförmedfingen delges om hälsoundersökning genomgåtts eller ej. ska i lämplig omfattning erbjuda asylsökande sysselsättning exempelvis i form av svenskundervisning. kommer att återkomma under hösten 2014 för att klargöra vilken omfattning som kommer att erbjudas de asylsökande i området. Arbetsförmedlingen medverkar vid introduktionstillfällena och informerar asylsökande om etableringsuppdraget, arbetsförmedlingens arbete med bosättning samt situationen på arbetsmarknaden både Skåne och i Sverige. Region Skåne medverkar vid introduktionstillfällena. Eslövs Kommun arbetar inte med individen under asyltiden, men man efterfrågar information från om hur många asylsökande ABO och ABE som finns i kommunen. Vid uppehållstillstånd: Försäkringskassan håller gruppinformationer till nyanlända, önskemål om gruppinformation lämnas av Arbetsförmedlingen eller kommunen via mail till kundcenter artner forsakrin skassan.se. Det är också möjligt att lämna önskemål om inplanering av återkommande tider. Minimum antal deltagare är to st. Önskemål om gruppinformation ska inkomma i god tid. Etableringssamtal och upprättande av etableringspian: När mottagningshandläggare på får kännedom om att den nyanlände beviljats uppehållstillstånd kontrollerar mottagningshandläggaren om den nyanläncle tillhör målgruppen som omfattas av lagen om etableringsinsatser. Då ska Arbetsförmedlingen meddelas snarast möjligt via funktionsbrevlåda etablerin lund rbetsformedlin en.se. ger i samband med uppehållstillståndet Arbetsförmedlingen information om vilka aktiviteter som den sökanden genomfört. skall initiera ett flerpartssamtal iärenden där det finns behov av vård- eller städinsatser till följd av sjukdom, funktionsnedsättning eller dylikt. Befintliga läkarutlåtanden tas med vid samtalet.

2 * Arbetsförmedlingen ska, så snart som möjligt efter beviljat uppehållstillstånd, genomföra etableringssamtal tillsammans med individen i syfte att upprätta bosättningsunderlag och etableringsplan Anläggningsboende:För de personer som har intyg från vårdgivare som styrker en varaktig nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmfigan till under 25 procent av heltid avslår Arbetsförmedlingen rätten till etableringsplan redan under tiden personen bor på anläggningsboende. Eget boende:om en EBO-flykting bedöms ha en prestationsförmåga som understiger 25% ska kontakt tas med flyktinghandläggare vid Eslövs kommun för vidare planering. Uppehålistillståndskort: utfärdar uppehållstillståndskort(ut-kort) som krävs för att kunna folkbokföra sig hos Skatteverket. Kommunen skall informera kvotflyktingar om behovet av att ansöka om UT-kort i de fall individerna saknar sådant Vid behov bör kommunen bistå individen med transport till tillståndsenhet, Ersättning för kostnader som uppstår för kommunerna i samband med resa för kvotflyktingar till s tillståndsenhet kan återsökas hos Folkbokföring, id-kort och bankkonto: ska informera om folkbokföring och personnummer i samband med att individen blir underrättad om sitt uppehållstillstånd, Arbetsförmedlingen ska upprepa informationen vid etableringssamtalet, Individen har ett eget ansvar att så fort som möjligt besöka Skatteverkets servicekontor för att anmäla invandring och uppvisa pass och bevis om uppehållstillstånd som grund för folkbokföring, För att få tillgång till de ersättningar och bidrag som individen kan ha rätt till krävs oftast att individen har ett bankkonto. För att kunna öppna ett bankkontokrävs att individen har en giltig legitimation. Eslövs Kommuns familjepedagog kan vara behjälplig i ovanstående frågor. Bosättning och andra bostadsfrågor: Arbetsförrnedlingen ska vid behov anvisa individer som har rätt till en etableringsplan plats för bosättning r en kommun. Ansvaret omfattar alla personer i ett hushåll. Erbjudandet till individen om anvisning till bosättning gäller endast en gång. ansvarar för bosättning av kvotflyktingar och individer som inte har rätt till en första etableringsplan. Eslövs kommun ska planera för bostadsförsörjningen i syfte att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsödningen förbereds och genomförs. o Eslövs kommun ska informera Arbetsförmedlingen om vilka rutiner som gäller lokalt i de fall individer blir akut bostadslösa. Eslövs kommun ska ge information om den lokala bostadsmarknadens kösystem medmera, I Eslövs Kommun tar bostadskoordinatorn emot remiss från socialsekreterare och kallar till en gemensam gruppinformation om vad Eslövs Kommun kan erbjuda. Praktisk hjälp vid bosättning: O Eslövs kommun ansvarar för att, vid behov, se till att den nyanlände får praktisk hjälp i samband med bosättning i en kommun. Hemutrustningslån: Vissa nyanlända kan ansöka om hemutrustningslån från CSN för att utrusta sin bostad. För att göra en ansökan ska den sökande vara 3.8år och söka lån med hjälp av en behörig lånekontaktperson. Hjälp med att ansöka om hemutrustningslån är s ansvar när det gäller personer som får en kommunplats anvisad av. Även kommunen har ett ansvar att bistå individer med att ansöka om hemutrustningslån som en del i den praktiska hjälpen i samband medbosättning, För att undvika att individer slussas mellan myndigheter ska det finnas behöriga lånekontaktpersoner hos såväl, Arbetsförmedlingen och kommunen. Hälsoundersökningar: Region Skåne/vårdcentral ska erbjuda en individ som omfattas av lagen om etableringsinsatser en hälsoundersökning om en sådan inte har genomgåtts innan beslut om uppehållstillstånd. Hälsoundersökningen är frivillig. Region Skåne/vårdeentral ska lokalt informera Arbetsförmedlingen och kommunen om var och hur den nyanlände lämpligast anmäler sig och sina barn till en hälsoundersökning och hur rutinerna för detta ser ut. ska informera asylsökande om möjligheten till hälsoundersökning, Eslövs kommun ska informera kvotflyktingar om möjligheten till hälsoundersökning 2

3 Arbetsförmedlingen ska vid behov informera individen om möjligheten till hälsoundersökning samt skiekar anmälan till aktuell vårdeentral. Detta gäller även anhöriga som omfattas av lagen om etableringsinsatser. Etableringsaktiviteter med respektive delområden Etableringsplan: Etableringsplanen ska omfatta maximalt 24 månader och minst innehålla sfi, samhällsorientering och aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet Planen ska I normalfallet omfatta heltidsaktiviteter motsvarande 40 timmar per vecka. Det ar Arbetsförmedlingen som ansvarar för och upprättar etableringsplan. Eslövs Kommun kan i förekommande fall ta del av informationen för att hjälpa och stödja. 8 Eslövs kommun stödjer nyanländas etablering genom ett antal platser i form av praktiskt basår samt arbetsträning med handledare. Utbildning i svenska för invandrare (sfi): Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjhgt efter att individens rätt till sfi har inträtt. Ett krav för att läsa sfi är att man är folkbokförd i Sverige. Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre månader efter folkbokföringsdatum, Varje kommun ska aktivt verka för att en individ som omfattas av lagen om etableringsinsatser kan påbörja sfi inom en månad från det att den nyanlände har anmält sig till utbildningen hos kommunen. Varje kommun ska aktivt verka för att nå dem i kommunen som har rätt till utbildningen och för att motivera dem att delta i utbildningen. Sfi ska kunna kombineras med förvärvsarbete, arbetslivsorientering, vandering, praktik eller annan utbildning. Sfi-utbildning ska bedrivas kontinuerligt under hela året För varje elev ska det finnas en individuell studieplan, Arbetsförmedlingen anmäler nya elever till undervisningen samt gör regelbundna uppföljningar. Sarnhällsorientering: Eslövs kommun ska erbjuda samhällsorientering till nyanlända som omfattas av lagen om etableringsinsatser. Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter att etableringsplanen upprättats. Samhällsorientering ska omfatta minst 60 timmar och normalt vara avslutad inom ett år från det att etableringsplanen upprättats. Arbetsförmedlingen ansvarar för att nya sökande blir anmälda till samhällsorientering. Aktiviteter för att underlätta och påskynda etablering i arbetslivet: Arbetsförmedlingen ansvarar för att utöver sfi och samhällsorientering en etableringsplan består av aktiviteter insatser, tjänster och program som kan underlätta och påskynda den nyanländes etablering, Insatserna kan vara kommunal vuxenutbildning, hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter, friskvårdsaktiviteter, sociala aktiviteter och föreningsaktiviteter. Arbetsförberedande insatser kan även vara medieinsk rehabilitering via hälso-och sjukvården eller social rehabilitering via kommunen. Lotsens arbete är ett annat exempel på en arbetsförberedande aktivitet. Eslövs Kommun är behjälplig med råd, stöd samt praktisk hjälp. Kommunen deltar I trepartssamtal när Arbetsförmedlingen tar kontakt angående individ som har nedsatt prestationsförmåga1 de fall individen har nedsatt prestationsförmåga under 25 % och uppbär bistånd från kommunen verkar kommunen för att höja individens prestationsförmäga. Rehabilitering: Individer som har en etableringsplan har vid behov rätt till såväl medieinsk, social som arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet är att öka individens prestations- eller arbetsförmåga, Föräkringskassan har samordningsansvar för de insatser som behövs för rehabilitering av de personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Eslövs kommun ansvarar för insatser av social karaktär. Arbetsförmedlingen ansvarar för arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförbereclande insatser. Region Skåne/vårdeentral ska erbjuda medieinsk rehabilitering, habilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Etableringslots: Lotsen arbetar för den enskilde individen på Arbetsförmedlingens uppdrag. Ilotsens uppdrag ingår även att ta initiativ för att utveckla individens etableringsplan framförallt med inriktning mot arbete och självförsörjande * Arbetsförmedlingen informerar om lotsens roll och fattar beslut i de fall man önskar ha en lots. Försörjning med respektive delområden Bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA): 3

4 Dagersättning enligt LMA betalas ut till individer som är inskrivna vid någon av s mottagningsenheter. Det gäller både de som bor på anläggningsboende (ABO) och de som bor i eget boende (EBO) och som saknar egna medel, Individer som ar inskdvna vid anläggningsboende har rätt till biständ efter det att de har beviljats uppehållstillstånd om de inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun, Individer i eget boende har rätt till bistånd under en månad från den dag de har beviljats uppehållstillstånd. Särskild dagersättning lämnas normalt under högst30 dagar till individer som deltar i aktivitet enfigt en etableringsplan når de vistas på en mottagningsenhet hos och rätten till bistånd enligt LMA har upphört. De individer som fortfarande är inskrivna vid en mottagningsenhet när rätten till etableringsersättning upphör har återigen rätt till biständ enligt LMA om de saknar egna medel. Etableringsersättning: Etableringsersättningen är individuell och påverkas inte av inkomster som övriga i hushållet har. Den betalas ut efterskott Etableringsersättningen ska täcka skäliga levnadsomkostnader för den nyanlände. Etableringsersättning lämnas för deltagande i etableringsplan som motsvarar heltid, 75, 50 eller 25 procent. O Arbetsförmedlingen beslutar om ersättningen. Ersättningen kan sänkas om individen inte deltar i insatser enligt etableringsplanen, Vid sammanhängande sjukdom kan ersättningen betalas ut maximalt under 30 dagar. Etableringsersättning kan ej beviljas så länge LMA-ersättning utgår. Arbetsförmedlingen ska meddela när beslut fattas om etableringsersättning för de som är inskrivna vid en mottagningsenhet Försäkringskassan ansvarar för utbetalningen. Tilläggsförmåner och ersättning för resor: En individ som har rätt till etableringsersättning kan också ha rätt till tilläggsförmånerna etableringstfilägg eller bostadsersättning. Under etableringssamtalet ska Arbetsförmedlingen informera individen om etableringsersättningen och tilläggsförmånernasamt vidbehov bistä den enskilde att ansöka om dessa, Individer kan i vissa fall ha rätt till ersättning för resor, Arbetsförmedlingen lämnar ersättning för resa till etableringssamtal, etableringslots, svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och Arbetsförmedlingens programaktiviteter Försäkringskassan beslutar om och betalar ut tfiläggsförmånerna. Månadsredovisning och frånvarorapportering: Arbetsförmedlingen tar emot månadsredovisningar och frånvarorapporter. Arbetsförmedlingen ska informera anordnare om kravet på frånvarorapportering, Arbetsförmedlingen aviserar utbetalning till Försäkringskassan. Ekonomiskt bistånd: Nyanlända har samma rätt som övriga invånare att söka ekonomiskt bistånd från kommunen, Rätten att söka utgår från vistelsebegreppet i socialtjänstlagen och bedöms individuellt. Individen kan initialt ha ett behov av ekonomiskt bistånd från den tidpunkt då rätten till ersättning enligt LMA upphör fram till den första utbetalningen av full etableringsersättning och eventuella tilläggsförmäner ("glappet"). Även i andra situationer kan behov av ekonomiskt biständ uppstå. Arbetsförmedlingen lämnar ett intyg till individen som lämnas vidare till Arbete och försörjning i Eslövs Kommun. Socialförsäkringsförmåner: o Försäkringskassan hanterar socialförsäkringsförmåner såsom barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning, underhållsstöd, vårdbidrag, handikappersättning, assistansersättning, äldreförsörjningsstöd, sjukpenning, aktivitetsersättning och sjukersättning. Bedömningen om en person omfattas av socialförsäkringen sker genom en prövning av försäkringstillhörighet hos Försäkringskassan. Prövningen görs i samband med ansökan om en förmån. Genomför bokade möten med enskilda kunder efter impuls från Servicekontoret eller Kundcenter. Vid önskemål om bokat besök för familj eller enstaka individer skickas impuls till kundeenter forsakrin skassan.se De bokade besöken sker på närmaste Servicekontor i Skåne. Under sommaren v inga bokade fysiska besök mer än i särskilda fall som får beskrivas. För kunder som pratar något av språken Arabiska, Finska, Franska, Meänkieli, Polska, Samiska, Somaliska, Spanska, Thalländska, Turkiska eller Tyska finns Försäkringskassans webbokninghtt : skassan.se kontakt kundeenter rivat boka samtal a ditt s rak Här får kunden prata med en handläggare som pratar kundens modersmål. Flyktingpedagogen och socialsekreterare i Eslövs Kommun stödjer och hjälper individen med ansökningshandlingar. övrigt med respektive delområden: 4

5 Förskoda, fritidshem och skola: Nyanlända barn har rätt till plats på förskola på samma villkor som övriga barn. Indireider som deltar i etableringsinsatser är likstälida med arbetande och studerande. Kommunen ska erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn som är bosatta 1 Sverige har skolplikt för grundskola. Det är den kommun där eleven år folkbokförd som ansvarar för att eieven fullgör sin skolplikt. Arbetsförmedlingen anmäler till barnomsorg och skola. Flyktingpedagogen 1 Eslövs Kommun kan vara behjälplig med detta. Nyanlända åringar utan föräldrar i Sverige: Rätten till etableringsplan gäller individer som har fyllt20 år. Det finns dock ett undantag för ungdomar som saknar föräldrar i landet och som har fylit 18 men inte 20 år innan datum för uppehållstillstånd. Dessa ungdomar har rätt att få en etableringsplan förutsatt att de inte studerar på gymnasiet. Kommuner kan söka ersättning hos för försörjningsstöd som betalas ut till unga som har fyllt 18 men inte 21 år och som saknar föräldrar i landet samt går i gyinnasieskola. En förutsättning är att försörjningsstödet har betalats ut enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen samt att uppehålls-tillstånd har beviljats efter att man har fyllt 18 men inte 20 år. Eslövs Kommun ansvarar för de ungdomar som går i skolan. För de som inte går i skolan ansvarar Arbetsförmedlingen för. Föräkiraiediga: Arbetsförmedlingen ska informera individen om att etableringsersättningen reduceras vid föräldraledighet på deltid samt att endast'föräldraledighet på heltid som överstiger 30 dagar är överhoppningsbar tid i etableringsplanen maximalt 12 månader. Arbetsförmedlingen i samverkan med Försäkringskassan informerar om likvärdiga förmåner för båda föräldrarna när det gäller föräldraledighet. Vid föräkiraledighet på heltid samarbetar kommunen och Arbetsförmedlingen för att se till så att inte föräldraledigheten överstiger12 mån. Socialt stöd: Med socialt stöd menas exempelvisvissa frågor som rör försörjning barnomsorg, bosättning, vård och hjälp med att förstå innebörden av olika besked som målgruppen har mottagit från myndigheter och kommuner. Eftersom individers behov av stödvarierarär det inte möjligt för myndigheternaochskl att i detalj ge en vägledning i hur aktörerna lokalt skahantera varje situation som kan uppstå. kommunen omfattas av socialt stöd enligt gällande lagstiftning. Insatser efter slutförd etableringsperiod: Rätten till etableringsplan upphör normalt efter 24 månader. Den nyanlände har efter etableringsplanens slut rätt att vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och ta del av generella insatser. Depersoner som lämnar etableringsuppdraget och ännu inte har etablerats på arbetsmarknaden kommer, förutsatt att de uppfyller villkoren, att skrivas in i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar. Enligt skollagen kan individen ha rätt att fortsätta läsa sfit efter slutförd etableringsperiod om individen saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. Rätten att läsa kommunal vuxenutbildningpå grundläggande och gymnasial nivå samt särskild utbildning för vuxna är reglerad på sanuna sätt för nyanlända som för övriga invånare. Trepartssamtal erbjuds för de som är fortsatt inskrivna. Uppföljning av den lokala öv,erenskommelsen skall göras senast D ic Arbets örrnedlingen Eslövs kommun Region Skåne 41/ Försäkringskassan 5

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Sida: 2 av 40. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning

Sida: 2 av 40. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Etablering av vissa nyanlända Samverkan Inlämnad den 15 juni 2012 Sida: 2 av 40 Sida: 3 av 40 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-06-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Handlingsplan anhöriginvandring

Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Etableringsreformen 4 Kommunens ansvar 4 Arbetsförmedlingens 4 Inga extraordinära åtgärder

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 Planen är gemensamt framtagen av Sociala verksamheten Barn- och utbildningsverksamheten AME och Lärcentrum Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun Kommunens flyktingmottagande Västerviks kommun 19/11 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning och Kf:s beslut... 4 3. Ändamålsenlig verksamhet.... 6 4. God man och särskilt förordnad

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Kristinehamns kommuns mottagande av flyktingar/nyanlända vuxna och ensamkommande barnungdomar

Kristinehamns kommuns mottagande av flyktingar/nyanlända vuxna och ensamkommande barnungdomar Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Vårt datum Vår beteckning 2012-09-12 Ks/2012:238 001 Övergripande Kristinehamns

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor

Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor Sofie Thor revisionskontoret Tel. 0470-410 62 Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor REVISIONSKONTORET Kommunens revisorer Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Regional överenskommelse

Regional överenskommelse Regional överenskommelse Mottagning och etablering av nyanlända invandrare i Jämtlands län Genom en regional överenskommelse om mottagning och etablering av nyanlända invandrare förbinder vi oss att arbeta

Läs mer

Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010

Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010 Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010 Inledning Landshövding Lars Bäckström Landshövding Lars Bäckström inledde dialogdagen med att konstatera att vi alla väntar

Läs mer

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Oktober 2014 Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 7 3. Bedömning och rekommendationer 15 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN 2015-06-03 VÄLKOMMEN Socialnämnden i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: onsdagen den 3 juni 2015, kl. 14.00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset,

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-07 Diarienummer AMN-2015-0067 Arbetsmarknadsnämnden Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt Förslag till

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Utvärderingsrapport Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Centrum för samhällsorientering 2012-06-07 Kerstin Carlén Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 2. BAKGRUND 4 2.1 LAG OM

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Program januari 2015

Program januari 2015 Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på asylmottagning. Det fungerar inte riktigt bra just nu men vi vill göra bättre och vi vill ha stöd av Sverige att pröva

Läs mer