tikarbetsförmedlingen Migrationsverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tikarbetsförmedlingen Migrationsverket"

Transkript

1 tikarbetsförmedlingen Eslövs KOMMUN EdFörsäkringskassan ANE Lokal överenskommelse kring nyanländas etablering överenskommelse kring samverkan Mellan, Arbetstörmedlingen, Försäkringskassant Region Skåne och Eslövs kommun tecknas följande överenskommelse om att samverka kring nyanländas etablering. Överenskommelsen träder i kraft den och gäller till Syfte och mål för samarbetet En lokal överenskommelse är ett strategiskt dokument somska tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning, roller och rutiner mellan Arbetsförmedlingen och kommuner samt andra myndigheter och organisationer såsom landsting/regioner, Försäkringskassan,, och i förekommande fall den idéburna sektorn samt näringslivet. Den lokala överenskommelsen ska utveckla och bidra till en gemensam behovsbild och gemensam målsättning gällande insatser för att nå uppsatta mål. Avgränsningar Den lokala överenskommelsen är avgränsad till att gälla nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Gäller även när denna mmgrupp övergår i Jobb- och Utvecklinsgarantin eller Jobbgarantin för ungdomar och ett år framåt. Parternas åtagande/roll Mottagning med respektive delområden Asyltid: har under asyltiden i uppdrag att genomföra en kartläggning av de asylsökandes utbildningsoch yrkesbakgrund. skall erbjuda de vuxna asylsökande som väntar på beslut om uppehållstillstånd en introduktion som motsvarar två halvdagar. Vid introduktionen ges information om asylsökandes rättigheter och skyldigheter samt information om det svenska samhället. Informationsmötet sker i Malmö men kommer från och med september månad även ske i Helsingborg. erbjuder även hälsoundersökningfrivillig), Arbetsförmedfingen delges om hälsoundersökning genomgåtts eller ej. ska i lämplig omfattning erbjuda asylsökande sysselsättning exempelvis i form av svenskundervisning. kommer att återkomma under hösten 2014 för att klargöra vilken omfattning som kommer att erbjudas de asylsökande i området. Arbetsförmedlingen medverkar vid introduktionstillfällena och informerar asylsökande om etableringsuppdraget, arbetsförmedlingens arbete med bosättning samt situationen på arbetsmarknaden både Skåne och i Sverige. Region Skåne medverkar vid introduktionstillfällena. Eslövs Kommun arbetar inte med individen under asyltiden, men man efterfrågar information från om hur många asylsökande ABO och ABE som finns i kommunen. Vid uppehållstillstånd: Försäkringskassan håller gruppinformationer till nyanlända, önskemål om gruppinformation lämnas av Arbetsförmedlingen eller kommunen via mail till kundcenter artner forsakrin skassan.se. Det är också möjligt att lämna önskemål om inplanering av återkommande tider. Minimum antal deltagare är to st. Önskemål om gruppinformation ska inkomma i god tid. Etableringssamtal och upprättande av etableringspian: När mottagningshandläggare på får kännedom om att den nyanlände beviljats uppehållstillstånd kontrollerar mottagningshandläggaren om den nyanläncle tillhör målgruppen som omfattas av lagen om etableringsinsatser. Då ska Arbetsförmedlingen meddelas snarast möjligt via funktionsbrevlåda etablerin lund rbetsformedlin en.se. ger i samband med uppehållstillståndet Arbetsförmedlingen information om vilka aktiviteter som den sökanden genomfört. skall initiera ett flerpartssamtal iärenden där det finns behov av vård- eller städinsatser till följd av sjukdom, funktionsnedsättning eller dylikt. Befintliga läkarutlåtanden tas med vid samtalet.

2 * Arbetsförmedlingen ska, så snart som möjligt efter beviljat uppehållstillstånd, genomföra etableringssamtal tillsammans med individen i syfte att upprätta bosättningsunderlag och etableringsplan Anläggningsboende:För de personer som har intyg från vårdgivare som styrker en varaktig nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmfigan till under 25 procent av heltid avslår Arbetsförmedlingen rätten till etableringsplan redan under tiden personen bor på anläggningsboende. Eget boende:om en EBO-flykting bedöms ha en prestationsförmåga som understiger 25% ska kontakt tas med flyktinghandläggare vid Eslövs kommun för vidare planering. Uppehålistillståndskort: utfärdar uppehållstillståndskort(ut-kort) som krävs för att kunna folkbokföra sig hos Skatteverket. Kommunen skall informera kvotflyktingar om behovet av att ansöka om UT-kort i de fall individerna saknar sådant Vid behov bör kommunen bistå individen med transport till tillståndsenhet, Ersättning för kostnader som uppstår för kommunerna i samband med resa för kvotflyktingar till s tillståndsenhet kan återsökas hos Folkbokföring, id-kort och bankkonto: ska informera om folkbokföring och personnummer i samband med att individen blir underrättad om sitt uppehållstillstånd, Arbetsförmedlingen ska upprepa informationen vid etableringssamtalet, Individen har ett eget ansvar att så fort som möjligt besöka Skatteverkets servicekontor för att anmäla invandring och uppvisa pass och bevis om uppehållstillstånd som grund för folkbokföring, För att få tillgång till de ersättningar och bidrag som individen kan ha rätt till krävs oftast att individen har ett bankkonto. För att kunna öppna ett bankkontokrävs att individen har en giltig legitimation. Eslövs Kommuns familjepedagog kan vara behjälplig i ovanstående frågor. Bosättning och andra bostadsfrågor: Arbetsförrnedlingen ska vid behov anvisa individer som har rätt till en etableringsplan plats för bosättning r en kommun. Ansvaret omfattar alla personer i ett hushåll. Erbjudandet till individen om anvisning till bosättning gäller endast en gång. ansvarar för bosättning av kvotflyktingar och individer som inte har rätt till en första etableringsplan. Eslövs kommun ska planera för bostadsförsörjningen i syfte att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsödningen förbereds och genomförs. o Eslövs kommun ska informera Arbetsförmedlingen om vilka rutiner som gäller lokalt i de fall individer blir akut bostadslösa. Eslövs kommun ska ge information om den lokala bostadsmarknadens kösystem medmera, I Eslövs Kommun tar bostadskoordinatorn emot remiss från socialsekreterare och kallar till en gemensam gruppinformation om vad Eslövs Kommun kan erbjuda. Praktisk hjälp vid bosättning: O Eslövs kommun ansvarar för att, vid behov, se till att den nyanlände får praktisk hjälp i samband med bosättning i en kommun. Hemutrustningslån: Vissa nyanlända kan ansöka om hemutrustningslån från CSN för att utrusta sin bostad. För att göra en ansökan ska den sökande vara 3.8år och söka lån med hjälp av en behörig lånekontaktperson. Hjälp med att ansöka om hemutrustningslån är s ansvar när det gäller personer som får en kommunplats anvisad av. Även kommunen har ett ansvar att bistå individer med att ansöka om hemutrustningslån som en del i den praktiska hjälpen i samband medbosättning, För att undvika att individer slussas mellan myndigheter ska det finnas behöriga lånekontaktpersoner hos såväl, Arbetsförmedlingen och kommunen. Hälsoundersökningar: Region Skåne/vårdcentral ska erbjuda en individ som omfattas av lagen om etableringsinsatser en hälsoundersökning om en sådan inte har genomgåtts innan beslut om uppehållstillstånd. Hälsoundersökningen är frivillig. Region Skåne/vårdeentral ska lokalt informera Arbetsförmedlingen och kommunen om var och hur den nyanlände lämpligast anmäler sig och sina barn till en hälsoundersökning och hur rutinerna för detta ser ut. ska informera asylsökande om möjligheten till hälsoundersökning, Eslövs kommun ska informera kvotflyktingar om möjligheten till hälsoundersökning 2

3 Arbetsförmedlingen ska vid behov informera individen om möjligheten till hälsoundersökning samt skiekar anmälan till aktuell vårdeentral. Detta gäller även anhöriga som omfattas av lagen om etableringsinsatser. Etableringsaktiviteter med respektive delområden Etableringsplan: Etableringsplanen ska omfatta maximalt 24 månader och minst innehålla sfi, samhällsorientering och aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet Planen ska I normalfallet omfatta heltidsaktiviteter motsvarande 40 timmar per vecka. Det ar Arbetsförmedlingen som ansvarar för och upprättar etableringsplan. Eslövs Kommun kan i förekommande fall ta del av informationen för att hjälpa och stödja. 8 Eslövs kommun stödjer nyanländas etablering genom ett antal platser i form av praktiskt basår samt arbetsträning med handledare. Utbildning i svenska för invandrare (sfi): Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjhgt efter att individens rätt till sfi har inträtt. Ett krav för att läsa sfi är att man är folkbokförd i Sverige. Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre månader efter folkbokföringsdatum, Varje kommun ska aktivt verka för att en individ som omfattas av lagen om etableringsinsatser kan påbörja sfi inom en månad från det att den nyanlände har anmält sig till utbildningen hos kommunen. Varje kommun ska aktivt verka för att nå dem i kommunen som har rätt till utbildningen och för att motivera dem att delta i utbildningen. Sfi ska kunna kombineras med förvärvsarbete, arbetslivsorientering, vandering, praktik eller annan utbildning. Sfi-utbildning ska bedrivas kontinuerligt under hela året För varje elev ska det finnas en individuell studieplan, Arbetsförmedlingen anmäler nya elever till undervisningen samt gör regelbundna uppföljningar. Sarnhällsorientering: Eslövs kommun ska erbjuda samhällsorientering till nyanlända som omfattas av lagen om etableringsinsatser. Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter att etableringsplanen upprättats. Samhällsorientering ska omfatta minst 60 timmar och normalt vara avslutad inom ett år från det att etableringsplanen upprättats. Arbetsförmedlingen ansvarar för att nya sökande blir anmälda till samhällsorientering. Aktiviteter för att underlätta och påskynda etablering i arbetslivet: Arbetsförmedlingen ansvarar för att utöver sfi och samhällsorientering en etableringsplan består av aktiviteter insatser, tjänster och program som kan underlätta och påskynda den nyanländes etablering, Insatserna kan vara kommunal vuxenutbildning, hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter, friskvårdsaktiviteter, sociala aktiviteter och föreningsaktiviteter. Arbetsförberedande insatser kan även vara medieinsk rehabilitering via hälso-och sjukvården eller social rehabilitering via kommunen. Lotsens arbete är ett annat exempel på en arbetsförberedande aktivitet. Eslövs Kommun är behjälplig med råd, stöd samt praktisk hjälp. Kommunen deltar I trepartssamtal när Arbetsförmedlingen tar kontakt angående individ som har nedsatt prestationsförmåga1 de fall individen har nedsatt prestationsförmåga under 25 % och uppbär bistånd från kommunen verkar kommunen för att höja individens prestationsförmäga. Rehabilitering: Individer som har en etableringsplan har vid behov rätt till såväl medieinsk, social som arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet är att öka individens prestations- eller arbetsförmåga, Föräkringskassan har samordningsansvar för de insatser som behövs för rehabilitering av de personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Eslövs kommun ansvarar för insatser av social karaktär. Arbetsförmedlingen ansvarar för arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförbereclande insatser. Region Skåne/vårdeentral ska erbjuda medieinsk rehabilitering, habilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Etableringslots: Lotsen arbetar för den enskilde individen på Arbetsförmedlingens uppdrag. Ilotsens uppdrag ingår även att ta initiativ för att utveckla individens etableringsplan framförallt med inriktning mot arbete och självförsörjande * Arbetsförmedlingen informerar om lotsens roll och fattar beslut i de fall man önskar ha en lots. Försörjning med respektive delområden Bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA): 3

4 Dagersättning enligt LMA betalas ut till individer som är inskrivna vid någon av s mottagningsenheter. Det gäller både de som bor på anläggningsboende (ABO) och de som bor i eget boende (EBO) och som saknar egna medel, Individer som ar inskdvna vid anläggningsboende har rätt till biständ efter det att de har beviljats uppehållstillstånd om de inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun, Individer i eget boende har rätt till bistånd under en månad från den dag de har beviljats uppehållstillstånd. Särskild dagersättning lämnas normalt under högst30 dagar till individer som deltar i aktivitet enfigt en etableringsplan når de vistas på en mottagningsenhet hos och rätten till bistånd enligt LMA har upphört. De individer som fortfarande är inskrivna vid en mottagningsenhet när rätten till etableringsersättning upphör har återigen rätt till biständ enligt LMA om de saknar egna medel. Etableringsersättning: Etableringsersättningen är individuell och påverkas inte av inkomster som övriga i hushållet har. Den betalas ut efterskott Etableringsersättningen ska täcka skäliga levnadsomkostnader för den nyanlände. Etableringsersättning lämnas för deltagande i etableringsplan som motsvarar heltid, 75, 50 eller 25 procent. O Arbetsförmedlingen beslutar om ersättningen. Ersättningen kan sänkas om individen inte deltar i insatser enligt etableringsplanen, Vid sammanhängande sjukdom kan ersättningen betalas ut maximalt under 30 dagar. Etableringsersättning kan ej beviljas så länge LMA-ersättning utgår. Arbetsförmedlingen ska meddela när beslut fattas om etableringsersättning för de som är inskrivna vid en mottagningsenhet Försäkringskassan ansvarar för utbetalningen. Tilläggsförmåner och ersättning för resor: En individ som har rätt till etableringsersättning kan också ha rätt till tilläggsförmånerna etableringstfilägg eller bostadsersättning. Under etableringssamtalet ska Arbetsförmedlingen informera individen om etableringsersättningen och tilläggsförmånernasamt vidbehov bistä den enskilde att ansöka om dessa, Individer kan i vissa fall ha rätt till ersättning för resor, Arbetsförmedlingen lämnar ersättning för resa till etableringssamtal, etableringslots, svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och Arbetsförmedlingens programaktiviteter Försäkringskassan beslutar om och betalar ut tfiläggsförmånerna. Månadsredovisning och frånvarorapportering: Arbetsförmedlingen tar emot månadsredovisningar och frånvarorapporter. Arbetsförmedlingen ska informera anordnare om kravet på frånvarorapportering, Arbetsförmedlingen aviserar utbetalning till Försäkringskassan. Ekonomiskt bistånd: Nyanlända har samma rätt som övriga invånare att söka ekonomiskt bistånd från kommunen, Rätten att söka utgår från vistelsebegreppet i socialtjänstlagen och bedöms individuellt. Individen kan initialt ha ett behov av ekonomiskt bistånd från den tidpunkt då rätten till ersättning enligt LMA upphör fram till den första utbetalningen av full etableringsersättning och eventuella tilläggsförmäner ("glappet"). Även i andra situationer kan behov av ekonomiskt biständ uppstå. Arbetsförmedlingen lämnar ett intyg till individen som lämnas vidare till Arbete och försörjning i Eslövs Kommun. Socialförsäkringsförmåner: o Försäkringskassan hanterar socialförsäkringsförmåner såsom barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning, underhållsstöd, vårdbidrag, handikappersättning, assistansersättning, äldreförsörjningsstöd, sjukpenning, aktivitetsersättning och sjukersättning. Bedömningen om en person omfattas av socialförsäkringen sker genom en prövning av försäkringstillhörighet hos Försäkringskassan. Prövningen görs i samband med ansökan om en förmån. Genomför bokade möten med enskilda kunder efter impuls från Servicekontoret eller Kundcenter. Vid önskemål om bokat besök för familj eller enstaka individer skickas impuls till kundeenter forsakrin skassan.se De bokade besöken sker på närmaste Servicekontor i Skåne. Under sommaren v inga bokade fysiska besök mer än i särskilda fall som får beskrivas. För kunder som pratar något av språken Arabiska, Finska, Franska, Meänkieli, Polska, Samiska, Somaliska, Spanska, Thalländska, Turkiska eller Tyska finns Försäkringskassans webbokninghtt : skassan.se kontakt kundeenter rivat boka samtal a ditt s rak Här får kunden prata med en handläggare som pratar kundens modersmål. Flyktingpedagogen och socialsekreterare i Eslövs Kommun stödjer och hjälper individen med ansökningshandlingar. övrigt med respektive delområden: 4

5 Förskoda, fritidshem och skola: Nyanlända barn har rätt till plats på förskola på samma villkor som övriga barn. Indireider som deltar i etableringsinsatser är likstälida med arbetande och studerande. Kommunen ska erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn som är bosatta 1 Sverige har skolplikt för grundskola. Det är den kommun där eleven år folkbokförd som ansvarar för att eieven fullgör sin skolplikt. Arbetsförmedlingen anmäler till barnomsorg och skola. Flyktingpedagogen 1 Eslövs Kommun kan vara behjälplig med detta. Nyanlända åringar utan föräldrar i Sverige: Rätten till etableringsplan gäller individer som har fyllt20 år. Det finns dock ett undantag för ungdomar som saknar föräldrar i landet och som har fylit 18 men inte 20 år innan datum för uppehållstillstånd. Dessa ungdomar har rätt att få en etableringsplan förutsatt att de inte studerar på gymnasiet. Kommuner kan söka ersättning hos för försörjningsstöd som betalas ut till unga som har fyllt 18 men inte 21 år och som saknar föräldrar i landet samt går i gyinnasieskola. En förutsättning är att försörjningsstödet har betalats ut enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen samt att uppehålls-tillstånd har beviljats efter att man har fyllt 18 men inte 20 år. Eslövs Kommun ansvarar för de ungdomar som går i skolan. För de som inte går i skolan ansvarar Arbetsförmedlingen för. Föräkiraiediga: Arbetsförmedlingen ska informera individen om att etableringsersättningen reduceras vid föräldraledighet på deltid samt att endast'föräldraledighet på heltid som överstiger 30 dagar är överhoppningsbar tid i etableringsplanen maximalt 12 månader. Arbetsförmedlingen i samverkan med Försäkringskassan informerar om likvärdiga förmåner för båda föräldrarna när det gäller föräldraledighet. Vid föräkiraledighet på heltid samarbetar kommunen och Arbetsförmedlingen för att se till så att inte föräldraledigheten överstiger12 mån. Socialt stöd: Med socialt stöd menas exempelvisvissa frågor som rör försörjning barnomsorg, bosättning, vård och hjälp med att förstå innebörden av olika besked som målgruppen har mottagit från myndigheter och kommuner. Eftersom individers behov av stödvarierarär det inte möjligt för myndigheternaochskl att i detalj ge en vägledning i hur aktörerna lokalt skahantera varje situation som kan uppstå. kommunen omfattas av socialt stöd enligt gällande lagstiftning. Insatser efter slutförd etableringsperiod: Rätten till etableringsplan upphör normalt efter 24 månader. Den nyanlände har efter etableringsplanens slut rätt att vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och ta del av generella insatser. Depersoner som lämnar etableringsuppdraget och ännu inte har etablerats på arbetsmarknaden kommer, förutsatt att de uppfyller villkoren, att skrivas in i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar. Enligt skollagen kan individen ha rätt att fortsätta läsa sfit efter slutförd etableringsperiod om individen saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. Rätten att läsa kommunal vuxenutbildningpå grundläggande och gymnasial nivå samt särskild utbildning för vuxna är reglerad på sanuna sätt för nyanlända som för övriga invånare. Trepartssamtal erbjuds för de som är fortsatt inskrivna. Uppföljning av den lokala öv,erenskommelsen skall göras senast D ic Arbets örrnedlingen Eslövs kommun Region Skåne 41/ Försäkringskassan 5

Metodstöd för Lokala överenskommelser

Metodstöd för Lokala överenskommelser Metodstöd för Lokala överenskommelser Norrköping 2014-04-10 Hans-Göran Johansson Arbetsförmedlingen, Avd. Integration & Etablering Lotta Dahlerus Sveriges Kommuner och Landsting Metodstöd bakgrund och

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea Sida: 1 av 9 Dnr: : Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea 1. Inledning och syfte. En lokal överenskommelse om nyanländas etablering ska i första hand tydliggöra uppdrag, sfördelning,

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 3. Hösten 2016 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Fyra aktuella förordningar

Fyra aktuella förordningar Fyra aktuella förordningar - Om mottagande för bosättning - Om etableringssamtal och etableringsinsatser - Om etableringsersättning Beslutade den 20 maj - Om ersättning till kommuner och landsting Beslut

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Nyanländas etablering inom Eksjö kommun Beslutad 2016-05-20 Beslut lokal överenskommelse Mellan parterna, myndigheterna och Eksjö kommun, tecknas följande lokala överenskommelse

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Utgångspunkter för samverkan om nyanländas etablering

Utgångspunkter för samverkan om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 4, våren 2017 Utgångspunkter för samverkan om nyanländas Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket samt Sveriges Kommuner

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna Sida: 1 av 12 Dnr: : 2017-02-17 Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna 1. Inledning och syfte Arbetsförmedlingen har ett särskilt för att nyanlända invandrare inom etableringsreformen

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen!

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen! Informationsmöte flyktingsituationen Välkommen! Vad är kommunens ansvar och hur jobbar vi? Magnus Färjhage/Åselotte Andersson Vad händer när man fått uppehålltillstånd? Samtal med Arbetsförmedlingen lokalt,

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1 2 När gäller etableringsersättning?

Läs mer

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga Välkomna Aktivitetsersättning Aktivitetsersättning är en ersättning för dig som är mellan 19-30 år som har en nedsatt arbetsförmåga eller behov av längre tid för att avsluta grundeller gymnasiestudier

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Arbetsförmedlingens uppdrag Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering.

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd Elin Landell Departementsråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Regeringens strategi för integration: Fler i arbete och fler företagare Bättre utbildningsresultat och likvärdighet i skolan Bättre

Läs mer

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingen Gävle Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har genom lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare fått ett övergripande ansvar för nyanländas

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Löften från Försäkringskassan till personer eller föräldrar till personer med funktionsnedsättning:

Löften från Försäkringskassan till personer eller föräldrar till personer med funktionsnedsättning: Välkomna Löften från Försäkringskassan till personer eller föräldrar till personer med funktionsnedsättning: En kontaktperson hos Försäkringskassan Stöd till föräldrar som har barn som är svårt sjuka eller

Läs mer

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013 Etableringsuppdraget Växjö Konserthus 9 december 2013 Målsättning och syfte öka förutsättningarna för en snabb etablering i arbets- och samhällslivet. tidiga insatser med tydligt jobbfokus starkare incitament

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Sid 1 April 2017 Våga prata pengar. Försäkringskassan

Sid 1 April 2017 Våga prata pengar. Försäkringskassan Sid 1 April 2017 Våga prata pengar Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Agenda Övergripande information om Försäkringskassan. Översikt av vanliga förmåner som nyanlända kan ta del av. Att tänka på

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle 170510 Mohamed Chabchoub Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har samordnande ansvar för uppdraget sedan december 2010 genom lagen (2010:197) fått ett övergripande

Läs mer

Fem år i etableringsuppdraget en överblick. Lena Clenander Wiebe van der Werf

Fem år i etableringsuppdraget en överblick. Lena Clenander Wiebe van der Werf Fem år i etableringsuppdraget en överblick Lena Clenander Wiebe van der Werf Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag Arbetsförmedlingen fick det samordnande ansvaret dec 2010. Tydligt fokus på arbete och

Läs mer

Sida: 2 av 40. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning

Sida: 2 av 40. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Etablering av vissa nyanlända Samverkan Inlämnad den 15 juni 2012 Sida: 2 av 40 Sida: 3 av 40 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-06-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 1 (7) Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 2 (7) Förord Riktlinjerna för översättningar syftar till att alla som tillhör den svenska socialförsäkringen ska förstå sina rättigheter och skyldigheter.

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Handlingsplan anhöriginvandring

Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Etableringsreformen 4 Kommunens ansvar 4 Arbetsförmedlingens 4 Inga extraordinära åtgärder

Läs mer

Riktlinjer för ett integrerat samhälle

Riktlinjer för ett integrerat samhälle 2015-04-14 2015.325 133 1(10) Barn, utbildning, fritid, kultur och arbetsmarknad Antagen av Kommunstyrelsen 128/15 Riktlinjer för ett integrerat 2 Innehåll Inledning... 4 Definitioner... 4 Om mottagande

Läs mer

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35)

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-12-16 Arbetsmarknadssektionen Mia Hemmestad Arbetsmarknadsdepartementet 10333 STOCKHOLM Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Läs mer

Sida: 2 av 54. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning

Sida: 2 av 54. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Etablering av vissa nyanlända Samverkan Inlämnad den 22 februari 2013 Sida: 2 av 54 Sida: 3 av 54 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt

Läs mer

att avvakta verkställigheten av beslut taget , dnr SN-2010/16 om riktlinjer för introduktionsersättning, i väntan på ytterligare utredning.

att avvakta verkställigheten av beslut taget , dnr SN-2010/16 om riktlinjer för introduktionsersättning, i väntan på ytterligare utredning. Socialnämnden Utdrag ur PROTOKOLL 2010-06-22 138 Avvaktan av verkställighet av tidigare beslut om riktlinjer för introduktionsersättning i väntan på ytterligare utredning SN-2010/16 Beslut Socialnämnden

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2015 Förlängd tid för och utvidgning

Läs mer

Övergångar mellan skola och arbetsliv

Övergångar mellan skola och arbetsliv År 12 16 18 19 21 30 65 67 TFP allvarligt sjukt barn Kontaktdagar LSS Närståendepenning (ingen spec. ålder) TFP 12-16 TFP LSS barnb/bostadsb Särskilt högriskskydd Bostadstillägg Vårdbidrag Assistansersättning

Läs mer

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Välkommen till Hjo En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Att börja med Som ny i Sverige finns det några saker som är viktiga att börja med, dessa är: Folkbokföring Fullständigt personnummer ID-kort

Läs mer

Etableringsreformen. Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén. Växjö 29 september

Etableringsreformen. Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén. Växjö 29 september Etableringsreformen Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén Växjö 29 september Regeringens ambition med reformen Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

STENUNGSUNDS Reviderad 2012-04-11 KOMMUN Integrationsenheten

STENUNGSUNDS Reviderad 2012-04-11 KOMMUN Integrationsenheten STENUNGSUNDS Reviderad 2012-04-11 KOMMUN Integrationsenheten Riktlinjer för mottagande och introduktion av nyanlända i Stenungsunds kommun som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet. Samhällets

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Nyanländas etablering 2 år med Etableringsuppdraget Norrköping, 11 april 2013 Hans-Göran Johansson Sakområdesspecialist Avd. Integration & Etablering hans-goran.johansson@arbetsformedlingen.se Etableringsuppdraget

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen mars 2011 Rapport 1 1 UPPDRAGET...- 3-1.1 AVGRÄNSNINGAR... - 3-1.2 ALLMÄNT... - 3-2 REDOVISNING...- 4-2.1 MÅLGRUPP... - 4 - Sammanfattning...- 4-2.2

Läs mer

Tkr Budget Prognos 2 Budget

Tkr Budget Prognos 2 Budget FLYKTINGMOTTAGNING Intäkter 36 609 29 127 21 500 Kostnader - 36 609-29 127-21 500 Nettokostnader 0 0 0 Flyktingmottagningen ansvarar för mottagande av flyktingar till kommunen enligt gällande regler för

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser september 2013 mars 2014 Sida: 2 av 88 Sida: 3 av 88 Dnr: Af-2013/208922 Datum:

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

Betänkandet Egenansvar - med professionellt stöd

Betänkandet Egenansvar - med professionellt stöd KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2008-08-26 DNR 006-369-08 Handläggare: Jan Francke Tel: 508 08 351 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Betänkandet Egenansvar

Läs mer

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Dnr A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nässjö kommuns diarienummer KS2015-194 Sammanfattning Nässjö kommun har

Läs mer

Flyktingmottagningen. Verksamhetsplan

Flyktingmottagningen. Verksamhetsplan Flyktingmottagningen Verksamhetsplan Innehåll Mål 3 Målgrupp 3 Hur uppnås målet 3 Skola och studier 5 Rehabiliteringsinsatser 5 Glappet 6 Övrigt 6 Uppföljning 6 Kommunens övergripande mål och inriktning

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296

Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mikael Sjöberg 2011-12-12 SN-2011/296 Socialnämnden Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna utredningen,

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-10-05 SID 1 (1) KS/2015:502 TJÄNSTESKRIVELSE Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Sammanfattning Med anledning av de stora flyktingströmmarna

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) 1 of 11 17/05/2010 11:42 Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor. Asylsökande och nyanlända

Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor. Asylsökande och nyanlända Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor Asylsökande och nyanlända Mia Hemmestad Arbetsmarknadssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Den 30 januari 2017 Olika kategorier av medborgare Svenska medborgare

Läs mer

Sida: 2 av 76. Etablering av vissa nyanlända statistik kring etableringsuppdraget

Sida: 2 av 76. Etablering av vissa nyanlända statistik kring etableringsuppdraget Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 - Etablering av vissa nyanlända statistik kring Inlämnad den 1 november 2013 Avser januari september 2013 Sida: 2 av 76 Sida: 3 av 76 Dnr: AF-2012/445712 Datum:

Läs mer

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Mottagandet av asylsökande Migrationsverket ska se till att de sökande som inte kan ordna sitt boende själva också har någonstans att bo. Under tiden som asylansökan

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Tyresö

Mottagande av flyktingar i Tyresö TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 2014-03-05 1 (8) Diarienr: 2014/GAN 0029 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Mottagande av flyktingar i Tyresö Förslag till beslut 1. Godkänna förvaltningens

Läs mer

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten PAJALA KOMMUN Socialtjänsten Myndighet Ansökan om Försörjningsstöd/ Ekonomiskt bistånd Vad söker du hjälp till? Försörjningsstöd Annat ekonomiskt bistånd: Ansökan avser: Månad: Period : (ex. del av månad,

Läs mer

Kommunens roll i etableringsuppdraget nyanländ. Ekonomiskt bistånd. Kompetenscenter SFI. Samhällsinformation med hälsa

Kommunens roll i etableringsuppdraget nyanländ. Ekonomiskt bistånd. Kompetenscenter SFI. Samhällsinformation med hälsa Kommunens roll i etableringsuppdraget nyanländ Ekonomiskt bistånd Kompetenscenter SFI Samhällsinformation med hälsa Ekonomiskt bistånd försörjningsstöd Verksamhetsområde försörjning, Köping Våra sökande

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - ETABLERINGSUPPDRAGET 1 november 2014 Avser september 2013 - september 2014 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: Af-2013/208922 Datum:

Läs mer

Utveckla formerna för att främja invandrares hälsa och integration!

Utveckla formerna för att främja invandrares hälsa och integration! Utveckla formerna för att främja invandrares hälsa och integration! tema Flera aktörer kring hälsa och integration för invandrare En allt större del av den svenska befolkningen består av människor med

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande 2013-03-12 1 (1) Till Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Överförmyndaren Järfällahus AB Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Nyanländas etablering - reformens första sju månader

Arbetsförmedlingens Återrapportering Nyanländas etablering - reformens första sju månader Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Nyanländas etablering - reformens första sju Sida: 2 av 78 Sida: 3 av 78 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-08-01 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011,

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-02-03 Diarienummer 851-17795-2010. 1(6) Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal Föregående minnesanteckningar och kort information från Länsstyrelsen Under

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten; SFS 2010:2034 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer