I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare."

Transkript

1 Promemoria Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Ersättningssystemet till kommuner som tar emot nyanlända invandrare görs om. För att ersättningen ska bli mer rättvis görs den prestationsbaserad. Kommuner som i förhållande till sin folkmängd tar emot fler nyanlända kommer att få en högre ersättning. Kommuner med ett lågt mottagande kommer att få något sänkt ersättning. Sammanlagt ökar ersättningen till kommunerna drygt 1,1 miljarder kronor Nyanlända som är föräldralediga på deltid ska kunna få sin etableringsplan förlängd med högst åtta månader, så att den effektiva plantiden motsvarar maximalt 24 månader med heltidsinsatser. Krav på att nyanlända invandrare ska acceptera lämpligt erbjudet arbete kommer att införas Bosättningsprocessen för nyanlända flyktingar effektiviseras. Även syskon till ensamkommande flyktingbarn ska framöver vid en återförening omfattas av den statliga ersättningen för flyktingmottagande. Effektivare etableringstid starttidpunkten för etableringsplanen flyttas fram för nyanlända i anläggningsboende till dess att de blivit mottagna i en kommun.

2 2 Rättvisare ersättning till kommuner för flyktingmottagande Regeringens satsning på ett prestationsbaserat ersättningssystem till kommuner som tar emot nyanlända invandrare förstärks. Kommuner som i förhållande till sin folkmängd tar emot fler nyanlända och kommuner som tar emot nyanlända från anläggningsboenden kommer att få en högre ersättning än tidigare. För att ytterligare förstärka det prestationsbaserade inslaget i ersättningssystemet halveras grundersättning som kommunen får för att sluta en överenskommelse från tio prisbasbelopp till fem prisbasbelopp, vilket för 2014 innebär en sänkning från kronor till kronor. Sammanlagt ökar ersättningen till kommunerna drygt 1,1 miljarder kronor under åren Syftet med den nya ersättningsmodellen är att stimulera kommuner att öka sitt mottagande av nyanlända invandrare från anläggningsboenden (ABO) samt att leda till en jämnare fördelning mellan kommunerna. Ersättningen fördelas utifrån två modeller. Den första delen består av extra ersättning till kommuner som tar emot personer som anvisas från anläggningsboende. Den andra delen består av extra ersättning till kommuner som har ett högt mottagande generellt i förhållande till sin befolkning. 1. Extra ersättning för mottagande från ABO Ersättningen syftar till att stimulera mottagningskapaciteten i kommunerna för att därigenom motverka långa väntetider i anläggningsboenden. Kommuner som tar emot nyanlända som anvisas från anläggningsboenden får, utöver den befintliga schablonersättningen, kronor per mottagen individ. 2. Trappstegsmodell införs Ersättningen i denna del syftar till att stödja kommuner som tar emot många nyanlända i förhållande till sin befolkning. I stor utsträckning omfattas kommuner som har ett stort mottagande av personer som ordnar sitt boende själva. Även denna ersättning betalas utöver den befintliga schablonersättningen. Denna nya modell innebär att de kommuner som tar emot fler och har högre kostnader nu ersätts i högre utsträckning.

3 Ersättning ges enligt en trappstegsmodell i tre steg till de kommuner som haft ett högre mottagande än medianvärdet för riket under föregående år får. Den tredjedel av denna grupp som haft det högsta mottagandet får kronor extra per person som tas emot under det aktuella året. Den tredjedel som haft det näst högsta mottagandet får kronor extra per mottagen person och den tredje gruppen får kronor extra per mottagen person. Ersättningssystemet bygger alltså både på mottagandet föregående år och mottagandet under det aktuella året. Med denna föreslagna modell belönas kommuner som tar ett aktivt ansvar för de nyanlända i Sverige, såväl kommuner med ett högt mottagande från anläggningsboende som kommer med en hög andel självbosatta. Med differentierad ersättning ersätts kommuner med mycket hög inflyttning och högre andel faktiska kostnader, som Södertälje och Eskilstuna, i högre utsträckning. Den halverade grundersättningen innebär att den totala ersättningen sänks för kommuner som tar emot få personer. 3 Bakgrund Vid utgången av mars 2013 var cirka personer inte kommunmottagna utan väntade på en bosättningsanvisning från Arbetsförmedlingen. En konsekvens av längre väntetider i bosättningsuppdraget är en försenad och försvårad etablering i svenska samhället. De nyanlända invandrare som själva ordnar sitt boende fördelas väldigt ojämnt mellan landets kommuner. Arbetet med att ta fram en förordning påbörjas inom Regeringskansliet under hösten. Medel finns avsatta från och med Den nya prestationsbaserade ersättningen till kommunerna beräknas medföra utgifter på 365 miljoner kronor 2014, 356 miljoner kronor 2015, 349 miljoner kronor 2016 och 345 miljoner kronor Detta finansieras med de 250 miljoner kronor som avsattes till prestationsbaserad ersättning i budgetpropositionen för 2013 samt en halvering av grundersättningen som beräknas minska utgifterna med 62 miljoner kronor 2014 och 2015 och 64 respektive 65 miljoner kronor 2016 och Utöver detta ökar utgifterna med 53 miljoner kronor

4 4 2014, 44 miljoner kronor 2015, 35 miljoner kronor 2016 och 30 miljoner kronor Krav på nyanlända att acceptera ett erbjudet arbete att ett krav på nyanlända i etableringsuppdraget att acceptera ett erbjudet lämpligt arbete införs. Inom regeringskansliet pågår ett arbete med att införa krav på nyanlända i etableringsreformen att acceptera ett erbjudande om lämpligt arbete i hela landet. Regeringen kommer under hösten att föreslå att en sanktion införs då en nyanländ som deltar i etableringsinsatser, utan godtagbara skäl, avvisar ett lämpligt arbete. Lagändringen planeras träda i kraft den 1 juli Förändringen bedöms inte ha några budgetkonsekvenser. 24 månaders plantid för föräldralediga Nyanlända som är föräldralediga på deltid ska kunna få sin etableringsplan förlängd med högst 8 månader, så att den effektiva plantiden motsvarar maximalt 24 månader med heltidsinsatser. Enligt huvudregeln ska etableringsinsatser ges på heltid. I vissa fall kan det vara svårt för föräldrar med små barn att kombinera deltagande i etableringsinsatser på heltid med omsorgen om barnen. Förslaget syftar till att ge ökade möjligheter att delta i insatser på deltid för nyanlända med små barn. Förslaget gäller för nyanlända som är föräldralediga med föräldrapenning på deltid motsvarande en fjärdedel. Bakgrunden till avgränsningen är att deltagandet i etableringsinsatser bör vara av en viss omfattning för att ge utrymme för parallella aktiviteter. Parallella aktiviteter är en förutsättning för att uppnå en hög kvalitet i etableringsinsatserna. Förslaget har lämnats av AKKA-utredningen.

5 5 Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förslag under Förslaget beräknas innebära ökade utgifter motsvarande 4 miljoner kronor 2014, 5 miljoner kronor 2015 och 2016 samt 4 miljoner kronor Effektivare bosättningshjälp för nyanlända flyktingar 1. Arbetsförmedlingens bosättningsansvar förtydligas så att de som bor i eget boende enbart erbjuds bosättningshjälp efter en behovsbedömning av Arbetsförmedlingens handläggare. 2. Förslaget innebär också att nyanlända erbjuds ett särskilt samtal/informationstillfälle om vad Arbetsförmedlingens bosättningsuppdrag omfattar av en etableringshandläggare tidigt efter att PUT beviljats. 3. Den av länsstyrelserna framtagna portalen byggs ut för att fungera som en informationskanal om bostadssökande generellt samt information från civila samhällets organisationer till nyanlända. Bakgrund Personer som har rätt till etableringsplan kan anvisas plats för bosättning av Arbetsförmedlingen. Utgångspunkten när Arbetsförmedlingen anvisar en plats för bosättning ska dels vara vad som framkommer vid etableringssamtal, dels förutsättningarna för arbete inom pendlingsavstånd. Av de som fått en anvisning tackade en av tre nej till denna. Andelen som tackar ja till anvisad bosättning är högre för dem som bor på anläggningsboende, 71 procent, jämfört med de som bor i eget boende, 45 procent. För att effektivisera bosättningsprocessen ska Arbetsförmedlingens bosättningsansvar gentemot personer som bor i eget boende enbart gälla dem som har behov av att flytta av arbetsmarknadsskäl. Därtill ska Arbetsförmedlingen tydligare och tidigare i processen informera de nyanlända vad som ingår respektive inte ingår i Arbetsförmedlingens bosättningsuppdrag.

6 6 Genom att hemsidan informationsverige.se utvecklas med information om hur bostadssökande går till i Sverige, tillsammans med lokal information, förväntas den enskilde lättare kunna söka bostad själv. Arbetet påbörjas under hösten, efter dialog med Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna. Regeringskansliet förväntar sig en skyndsam hantering. 5 miljoner kronor har avsatts för utbyggnad av portalen informationsverige.se. I övrigt beräknas förslaget om förbättrad bosättningshjälp leda till något minskade väntetider för boende i anläggningsboende. Effektivare etableringstid För nyanlända som bor i anläggningsboende flyttas etableringsplanens starttidpunkt fram till dess att de blivit kommunmottagna. Detta innebär att en etableringsplan ska upprättas senast en månad efter att individen har tagits emot i en kommun, i stället för som idag då etableringsplan ska upprättas inom två månader efter att individen fått permanent uppehållstillstånd. Individen får med detta förslag 24 månaders etableringsinsatser i mottagningskommunen. Det torde vara lättare för kommunen att ta emot nyanlända invandrare med vetskap om att den statliga etableringsersättningen utgår för hela den tid som individen har en etableringsplan, dock längst 24 månader. Vidare innebär förslaget att individen, under tiden i ABO, får den lägre LMA-ersättningen i stället för etableringsersättning, vilket ger stärkta incitament att lämna ABO för att få den högre etableringsersättningen. AF:s stöd till individer i ABO fokuseras på bosättningsuppdraget. Syftet med förändringen är främst att höja kvaliteten i etableringsinsatserna genom att starta dem när individen har sitt långsiktiga boende ordnat, snabbare bosättningsprocess och därmed förbättrad integration.

7 7 Bakgrund Idag ökar väntetiderna för personer som beviljas uppehållstillstånd i anläggningsboenden. Den sista juli 2013 väntade personer i anläggningsboende på att få bostadsanvisning från Arbetsförmedlingen. Regeringen inför en rad åtgärder för att minska tiden i ABO för den som fått permanent uppehållstillstånd. Trots detta förväntas antalet personer som väntar på bosättningsanvisning fortsätta öka. För att individen inte ska riskera att gå miste om viktig etableringstid i anläggningsboendet flyttas etableringsplanens starttidpunkt fram till dess att de blivit kommunmottagna. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förslag under Förslaget beräknas innebära ökade utgifter motsvarande 111 miljoner kronor 2014 och 2015, 108 miljoner kronor 2016 samt 107 miljoner kronor Utöver detta medför förslaget att utgifter för etableringsersättning och etableringsinsatser flyttas fram. Syskon till ensamkommande barn räknas som anknytning Antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige har ökat under senare år. Mycket tyder på att antalet kommer fortsätta ligga på höga nivåer under de närmaste åren. Ibland återförenas barnen med sina syskon och föräldrar i Sverige. Föräldern till det ensamkommande barnet får uppehållstillstånd på grund av anknytning och omfattas av etableringslagen och kommunersättningsförordningen. Däremot kommer syskon att räknas som anknytning till anknytning. Det innebär att kommunen inte har rätt till ersättning för dessa barn. För att landets kommuner ska ha goda förutsättningar att ta emot flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga bör kommunerna få ersättning även för syskon till ensamkommande barn. Även de syskon som beviljats uppehållstillstånd p.g.a. anknytning till anknytning bör omfattas av den statliga ersättningen för flyktingmottagande.

8 8 Regeringens planerar att genomföra förordningsändringen i början av Föreslagen ändring beräknas medföra ökade utgifter på anslaget med 4 miljoner kronor 2014, 8 miljoner kronor 2015, 9 miljoner kronor 2016 och 9 miljoner kronor Beräkningen baseras på att ca 100 syskon per år beviljas uppehållstillstånd på denna grund.

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Integration och Migration. Svar på vanliga frågor

Integration och Migration. Svar på vanliga frågor Integration och Migration Svar på vanliga frågor Budskap Invandring är en stor tillgång för Sverige förutsatt att människor som kommer hit ges möjlighet att utvecklas och bidra till välståndet. Sverige

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Program januari 2015

Program januari 2015 Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på asylmottagning. Det fungerar inte riktigt bra just nu men vi vill göra bättre och vi vill ha stöd av Sverige att pröva

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens budgetproposition för 2010 med förslag till

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2013-09-06 Vår referens. Gunnar Bergström Utredningssekreterare. gunnar.bergstrom@malmo.se STK-2013-573

Tjänsteskrivelse. 2013-09-06 Vår referens. Gunnar Bergström Utredningssekreterare. gunnar.bergstrom@malmo.se STK-2013-573 SIGNERAD 2013-09-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2013-09-06 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Utvärderingsrapport Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Centrum för samhällsorientering 2012-06-07 Kerstin Carlén Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 2. BAKGRUND 4 2.1 LAG OM

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-03-25 Diarienummer KSN-2015-0359 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Utvidgad målgrupp för etableringslagen

Utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2012:27 Utvidgad målgrupp för etableringslagen Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 9 Område: Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration Sidantal: 13 MIGRATION OCH ASYL ASYL OCH MEDBORGARSKAP AP Rätten att

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

Gymnasie & Vuxenutbildning

Gymnasie & Vuxenutbildning KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde 2015-06-08 klockan 16.00, Gottskärs hotell 1 (3) Datum 2015-06-08 Ärende Tid Sid Beslutsförslag 1 Val av protokolljusterare Marianne Hultén

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Mer trygghet och bättre

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer