Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154"

Transkript

1 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun, Migrationsverket i Trollhättan. Ny överenskommelse är gjord med anledning av den nya lag som antogs av regering och riksdag Respektive huvudman ansvarar för att internt följa upp och utvärdera det arbete som görs i enlighet med överenskommelsen. Respektive huvudman utser också en person som ska ingå i en styrgrupp. Styrgruppen träffas två gånger per år för en gemensam uppföljning av överenskommelsen. Uppföljningen kan utmynna i en reviderad överenskommelse. Samordnare och sammankallande är Arbetsförmedlingen i Uddevalla kommun. Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander Uddevalla Kommun Migrationsverket Henrik Sundström Ole Guldahl Primärvården Barbro Rönnberg

2 Målgrupp Lagen omfattar nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern år utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Lagen omfattar även anhöriga, i samma ålder, som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från att personen som han eller hon har anknytning till togs emot i en kommun - Personer folkbokförda i Uddevalla kommun som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som omfattas av rätt till etablerings insatser enligt Lag 2010:197 - Nyanlända som omfattas av förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande (121130). - Långtidsinskrivna nyanlända, utöver ovanstående, som har en vistelsetid efter beviljat uppehållstillstånd som inte överskrider 36 månader. Lokal överenskommelse Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna. Syftet med denna lokala överenskommelse är att genom samarbete stärka nyanlända invandrares möjligheter att utveckla sina resurser. Den 1 december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända i kraft. Med förändrad och förtydligad ansvarsfördelning mellan myndigheter och kommuner, ökat egenansvar och valfrihet för individen och en ny aktör etableringslotsen ska nyanlända ges förutsättningar att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning Den Lokala Överenskommelsen ska utgöra en plattform för ett samordnat förändringsarbete och stärka samarbetet mellan berörda myndigheter. Allt för att nyanlända invandrare ska kunna tillvarata och utveckla sina resurser samtidigt som myndigheterna genom ett samordnat arbete blir effektivare. Mål Under etableringsperioden/introduktionsplanen är målsättningen för samverkan att främja individers framtid för att snabbare nå självförsörjning och erhålla arbete.

3 Under etableringstiden (24 månader) /introduktionstiden är målsättningen för individen i samverkan att ge deltagaren förutsättningar att försörja sig själva och att bli delaktiga i det svenska samhället. Utöver samverkan mellan myndigheter har individen en egen etableringsplan/introduktionsplan som innehåller aktiviteter och målsättningar som främjar arbetslinjen för en snabbare etablering. En viktig del är att lära sig tala och förstå svenska språket. Mål för samverkan Etableringsaktiviteter ska kunna bedrivas parallellt, eller kombineras, för att den samlade tiden för etableringen ska förkortas Tillvarata den kompetens som andra aktörer kan bidra med exempelvis idéburna organisationer Upprättande av etableringsplanen betraktas som det stödjande dokumentet för individens planering till arbete och egen försörjning och alla parter i samverkan ska främja den enskildes väg mot arbete och egen försörjning Ansvar En lyckad introduktion är beroende av individens eget ansvar och motivation, men också av en god samverkan mellan ansvariga myndigheter och kommuner. Arbetsförmedlingen och Uddevalla Kommun har en upparbetad rutin för samverkan för vuxna nyanlända. Även myndigheter utanför denna överenskommelse omfattas av förvaltningslagens bestämmelser och har inom sitt ansvarsområde samma skyldigheter gentemot personer med utländsk bakgrund som gentemot den övriga befolkningen (förvaltningslagen 1986:856). Ansvarsfördelning enligt bilaga 1 Överlämning från Migrationsverket till Arbetsförmedlingen När den asylsökande erhåller sitt uppehållstillstånd informerar Migrationsverket om tiden för första etableringssamtal med Arbetsförmedlingen. Boende En anvisning för bosättning kan dock göras endast till kommun som har tecknat överenskommelse om mottagning med staten.

4 För nyanlända med rätt till en etableringsplan, som är bosatta i anläggningsboende (ABO) och som önskar hjälp med bosättning, sker denna genom överenskommelse mellan arbetsförmedlingens bosättningsenhet och den kommun där den nyanlände ska bosättas. Nyanländ har rätt till etableringsplan som har ordnat eget boende (EBO)kan vid behov och inom sex månader från den dag de har fått uppehållstillstånd, få stöd till bosättning som ger bättre förutsättningar för etablering och egen försörjning på annan ort. Kommuner som tar emot bosättningsanvisning ska till arbetsförmedlingen tillhandahålla information om kommunens förutsättningar för mottagande samt annan information som ur en nyanländs perspektiv är intressant inför bosättning, t.ex. branscher och större arbetsgivare, sjukvård och äldrevård, barnomsorg, förskolor och skolor, kultur och fritid, kommunikationer inom kommunen och till andra kommuner. Vid inflyttning ska den nyanlände omgående få kontakt med kommunen och Arbetsförmedlingen för att säkra det praktiska stödet för sin bosättning samt för att påbörja en etableringsplan eller för att fullfölja en redan påbörjad/upprättad etableringsplan. Försörjning Nyanlända som saknar arbete eller egen försörjning på annat sätt kan ha rätt till ersättning för sitt uppehälle. Vilken ersättning som kan bli aktuell beror bl.a. på tidpunkt för uppehållstillståndet eller mottagandet i en kommun, deltagande i aktiviteten, kvalifikationstid i arbete, försörjningsbörda och prestationsförmåga. Ersättning utgår till den som inte har ordnat egen försörjning, enligt särskilda bestämmelser inom respektive system. De viktigaste försörjningssystemen är lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA) m.fl. ersättning (30 dagar) Etableringsersättning (24 månader) Försörjningsstöd Arbetslöshetsersättning (300 dagar) Samverkansinsatserna inom området försörjning har fokus på att individen i första hand och så snabbt som möjligt ska få etableringsersättning. Insatserna syftar till att korta tiden mellan ersättningarna och att främja samarbete i de fall individen har behov av kontakt med mer än en instans.

5 Svenska för invandrare och samhällsorientering Arbetsförmedlingen ansvarar för att den nyanlände anmäls till Sfi och samhällsorientering. Kommunen är medveten om att etableringsplan ej kan genomföras fullt ut förrän individen kan starta Sfi och erhållit barnomsorg, där sådan är aktuell. Sfi skall vara flexibel så att den kan kombineras med andra aktiviteter i etableringsplan. Sfi skall ges under hela året. Lärarna på sfi ska, förutom pedagogisk utbildning, ha utbildning i svenska som andra språk. Kommunen ansvarar för att samhällsorienteringen ges till den nyanlände enligt de åtta områden som finns angivet i riktlinjer (förordningen 2010:1138.) 1. Att komma till Sverige. 2. Att bo i Sverige. 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige. 4. Individens rättigheter och skyldigheter. 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige. 6. Att påverka i Sverige. 7. Att vårda sin hälsa i Sverige. 8. Att åldras i Sverige. Etableringssamtal/ Etableringsplan Arbetsförmedlingen ska, genom etableringssamtal med den arbetssökande, upprätta en individuell etableringsplan med insatser som ska underlätta och påskynda hans eller hennes etablering på arbetsmarknaden. Etableringssamtal ska genomföras så snart den nyanlände har fått uppehållstillstånd eller har anlänt till en kommun. Etableringssamtalet, som kan bestå av ett eller flera samtal, ska få betydelse inför beslutet om bosättning. Etableringsplanen ska utformas tillsammans med den arbetssökande och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Planen ska omfatta aktiviteter under högst 24 månader och bland annat innehålla sfi, samhällsorientering och aktiviteter för att underlätta och påskynda den arbetssökandes etablering i arbetslivet (till exempel validering, arbetspraktik eller arbetsmarknadsutbildning). För de personer som ingår i kommunens introduktion gäller introduktionsplanen(121130).

6 Ledighet Beviljad ledighet leder inte till någon förändring av aktiviteterna i etableringsplanen. Ledighet ska beviljas restriktivt med hänsyn till aktiviteter i etableringsplanen. Ledighet kan endast beviljas av ansvarig arbetsförmedlare. Ansökan skall vara gjord innan ev. ledighet. Beviljad ledighet ska markeras på månadsredovisningen. En beviljad ledighet medför ingen nedsättning av etableringsersättningen. För de personer som ingår i kommunens introduktionsplan ansvarar kommunens introduktionssamordnare(121130). Barnomsorgen Skollagen stadgar att förskoleverksamheten eller barnomsorgen ska tillhandahållas utan oskäligt dröjsmål när vårdnadshavare har anmält behov av plats. Vid planering av barnomsorg bör både jämställdhet och familjesituation beaktas. Utifrån kraven på snabb och samordnad etablering är det av största vikt att deltagande i etableringsaktivitet inte förhindras av oskälig väntetid på barnomsorg. Rätten till ersättning kan påverkas vid dröjsmål. Hälsa Arbetsförmedlingen avser att etablera kontakt med någon vårdcentral i Uddevalla och teckna en särskild överenskommelse om utfärdande av LUH (läkarutlåtande om hälsotillstånd).detta skall vara ett underlag till AF att göra bedömning av den enskildes prestationsförmåga. En bedömning av personens prestationsförmåga kan ligga till grund för rätten att utfärda etableringsplan Etableringshandläggare kan ta kontakt med vårdcentral för att boka tid för hälsoundersökning samt boka tid till läkare för utfärdande av LUH. Tid på vårdcentralen för hälsoundersökning skall helst ske inom 2 månader och då bokas i första hand tid till sjuksköterska /distriktssköterska Tid på vårdcentralen för utfärdande av LUH som ett led i bedömning av prestationsförmåga, sker så snart det är möjligt. För mottagna från 1 dec 2010 kan Migrationsverket ersätta vårdcentralen för kostnader för hälsoundersökning som genomförs efter beviljat uppehållstillstånd, för dem som inte hunnit genomföra hälsoundersökning under asyltiden samt för anhöriga som kommer till anknytning till dessa. Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en utlänning där hälsoundersökningen har genomförts inom tolv månader från den tidpunkt då utlänningen först togs

7 emot i en kommun, om utlänningen inte genomgått någon hälsoundersökning innan han eller hon först togs emot i en kommun eller om hälsoundersökning krävs av smittskyddsskäl. Det är viktigt att det finns lokala rutiner på varje vårdcentral för hälsoundersökning av alla asylsökande. Det är angeläget att det finns tillgång till läkare för utfärdande av läkarutlåtande som skall ligga till grund för Af att bedöma prestationsförmåga och behov av rehabiliteringsinsatser. På grund av varierande handläggningstider i asylärenden utnyttjas inte erbjudandet om hälsosamtal av alla asylsökande.. Prestationsförmåga Prestationsförmåga är en individs förmåga att delta i olika aktiviteter/insatser och program som kan ingå i en etableringsplan. Om en arbetssökande har prestationsförmåga som understiger 25 % av heltid skall den arbetssökande övergå till kommunens ansvar. Den arbetssökande har möjlighet att få sin prestationsförmåga prövad. Om kommunen i sin kontakt med den arbetssökande bedömer att den arbetssökandes prestationsförmåga har ökat till minst 25% av heltid ska kommunen kontakta Arbetsförmedlingen i syfte att upprätta en etableringsplan inom ett år. Ansvar och former för den lokala uppföljningen I samverkansområdet pågår arbetet med ansvar och former för uppföljning. Detta kommer att utvecklas efterhand som vi arbetar vidare med uppdraget. Vissa delområden är klara med rutiner medan andra är under utveckling. Gemensamma utvecklingsinsatser i samverkansområdet Utvecklingsinsatser kommer att skifta över tid och vara kopplade till nämnda fokusområden.

8 Rutin för samverkan Två grupper, en styrgrupp samt en verksamhetsgrupp Styrgrupp Ska ha till uppgift att tillse att förutsättningar finns för samverkan och att överenskommelsen fungerar och följs upp. Sammansättning: Arbetsförmedlingschef Uddevalla, sektionschef för etablering Uddevalla, etableringshandläggare som arbetar mot Uddevalla kommun, representant från Primärvården och representation från kommunens olika professioner som jobbar med kommunens etableringsansvar. Syfte: Framtagande och revidering, uppföljning av lokala rutiner. Säkerställa att samverkan fungerar och att arbetssökande i etableringen får så bra och tydliga insatser som möjligt och att befintliga resurser används på ett effektivt sätt. Ansvar sammankallande: Arbetsförmedlingen. Gruppen träffas 2 ggr/år. Målsättning: Att etableringsreformens intentioner genomförs så bra som möjligt. Verksamhetsgrupp Arbetsförmedlingens handläggare med inriktning mot etablering i Uddevalla tillsammans med berörda representanter från Uddevalla kommun och Primärvården bildar en lokal verksamhetsgrupp för att utveckla samarbetet runt etableringen för nyanlända. Verksamhetsgrupp ska säkerställa att deltagare i Etableringen inte råkar ut för glapp eller bollande mellan myndigheter, att befintliga resurser används så effektivt som möjligt. Verksamhetsgruppen är fri att hitta andra samarbetsformer som leder till ett mer effektivt samarbete bland alla aktörer. Minnesanteckningar skrivs vid mötet. Sammansättning: Etableringshandläggare från Arbetsförmedling, kontaktpersoner från kommunens förvaltningar. Syfte: Att arbeta fram rutiner som främja individens möjlighet till etablering och försörjning. Att identifiera och belysa och lösa frågeställningar som uppstår. Lyfta frågor och förslag till styrgruppen. Att upparbeta bra kontaktrutiner. Specificera konkret på lokal nivå, ex ingången till försörjningsstöd, när nyanländ är i behov av detta. Nolltolerans av bollande Målsättning: är att den nyanländes väg ut på arbetsmarknaden blir så kort som möjligt, och att Etableringsreformens intentioner får genomslag.

9 Mandat: Verksamhetsgrupp följer fastslagna rutiner och riktlinjer. Avsteg lyfts till styrgruppen. Ansvar sammankallande: Arbetsförmedlingen. Gruppen träffas 3-4 ggr/år. För att uppnå så bra effektivitet som möjligt träffas delar av gruppen vid behov utifrån frågeställningar som kommer upp / Af och SFI -mål: att genom en gemensam planering stödja den nyanlände, Af och Vården frågor kring prestationsförmåga bedömning mm /. Utvärdering och uppföljning För att kunna följa att etableringsprocessen för den nyanlända blir så effektiv som möjligt ska överenskommelsen kontinuerligt följas upp och förändringar ska kunna göras om brister uppmärksammas och fastställda rutiner inte leder till avsett resultat. Med tanke på Arbetsförmedlingens nya uppdrag i etableringsprocessen bör uppföljningen ske halvårsvis under Tidsplan Överenskommelsen gäller till och med sista december 2012 varefter den förlängs med ett år i sänder om ingen part säger upp överenskommelsen. Prövningsplatser inom Uddevalla kommun: För de sökanden som har behov av prövningsplatser/praktikplatser inom Uddevalla kommun, tar handläggaren på Arbetsförmedlingen kontakt med utsedd person hos Arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Vid mötet tas det aktuella ärendet upp och överenskommer hur vi går vidare, dvs. vem gör vad. Utvecklingsområden En viktig samverkanspart och utvecklingsområde är samarbetet med vården, både beträffande psykisk och somatisk vård. Arbetspraktikplatser via arbetsmarknadsavdelningen i Uddevalla kommun. Samarbetet med det lokala näringslivet samt fackföreningarna måste också utvecklas. Fortsätta utveckla valideringsarbetet för att tillvarata individens kompetens.

10 Fortsätta utveckla Sfi och samverkan mellan kommunerna för att därmed också utveckla yrkessvenska och yrkesintroduktion. Utveckla etableringsplanen så att den går hand i hand med den individuella studieplanen Utveckla samverkan och framtida rekryteringsbehov inom kommunens yrkesområden..

11 Bilaga Ansvarsområden för arbetsförmedling, kommunen och migrationsverket Arbetsförmedlingen Kommunen Upprättande av etableringsplan. Mottagande och bostadsförsörjning. Information om Arbetsförmedlingen. Svenska för invandrare (SFI). Erbjuder meritportfölj för validering av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Samhällsorientering under första året i första hand på sitt modersmål. Medverka till kunskapsvalidering. Initiera samverkansärenden. Ombesörjer värdering av betyg och intyg. Delta aktivt i samverkan, på såväl övergripande som individuell nivå. Fastställande av yrkeskompetens. Översättning av betyg och intyg. Initiera samverkansärenden. Försörjning och andra insatser för de som inte har rätt till etableringsplan p.g.a. nedsatt prestationsförmåga. Delta aktivt i samverkan med övriga aktörer. Praktiskt stöd vid planerad bosättning. Ansvarar för utredande rehabilitering och fastställande av prestationsförmåga/arbetsförmåga. Af erbjuder Etableringslots och ansvarar för uppföljning av insatsen. Särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. Skollagen.

12 Migrationsverket Lotsens uppgifter Tar fram nationell prognos för nyanlända. Hjälpa den nyanlände att genomföra etableringsplanen. Ansvarar för bosättning av vissa nyanlända. Stärka den nyanländes nätverk. Ha kontakter med potentiella arbetsgivare. Beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting. Ge råd och stöd vid till exempel studie- och yrkesval, coachning, matchning och jobbsökaraktiviteter. Ge stöd i olika sociala frågor. Erbjuder den asylsökande att genomföra hälsoundersökning. Kontaktar Arbetsförmedlingen i samband med uppehållstillstånd. Återrapportera till Arbetsförmedlingen om den nyanländes deltagande och aktivteter. Arbetssökandens uppgifter Primärvården Aktivt delta i etableringssamtalet/planen. Delta i samhällsinformationen. Genomföra hälsoundersökningar under asyltiden. Omgående meddela ev. frånvaro samt förändringar som kan påverka ersättning samt planering av etableringsplan. Genomföra hälsoundersökningar av anknytningsärenden efter samråd med etableringsansvarig på AF. Ansvarar för att månadsredovisning lämnas in till arbetsförmedlingen. Efter önskemål från etableringsansvarig på AF utfärda LUH. Detta skall vara ett underlag för bedömning av prestationsförmåga.

13

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Utvärderingsrapport Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Centrum för samhällsorientering 2012-06-07 Kerstin Carlén Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 2. BAKGRUND 4 2.1 LAG OM

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Förordningsmotiv. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Fm 2010:1

Förordningsmotiv. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Fm 2010:1 Förordningsmotiv Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Fm 2010:1 Förordningstext Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare; utfärdad den 7 oktober 2010

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010

PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 Avesta kommun har sedan 2007 ett treårigt

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Gymnasie & Vuxenutbildning

Gymnasie & Vuxenutbildning KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde 2015-06-08 klockan 16.00, Gottskärs hotell 1 (3) Datum 2015-06-08 Ärende Tid Sid Beslutsförslag 1 Val av protokolljusterare Marianne Hultén

Läs mer

Program januari 2015

Program januari 2015 Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på asylmottagning. Det fungerar inte riktigt bra just nu men vi vill göra bättre och vi vill ha stöd av Sverige att pröva

Läs mer

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005 Utvärdering av den centrala överenskommelsen December 2005 2 Innehållsförteckning Utvärdering av den centrala överenskommelsen... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning och rekommendationer... 4 Utvärderarnas

Läs mer

och brister i mottagandet och av etableringen migranter.

och brister i mottagandet och av etableringen migranter. Behov och brister i mottagandet och av etableringen migranter. En kartläggning utifrån Röda Korsets lokala iakttagelser Förord Människor flyr från konflikter och katastrofer och söker en fristad i Sverige.

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar Mirjam Hagström 1 Introduktion Sedan 1970-talet har flyktinginvandringen dominerat invandringen till i Sverige. 1 Samtidigt som

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Norsjö kommuns Integrationsstrategi

Norsjö kommuns Integrationsstrategi Norsjö kommuns Integrationsstrategi Dokumenttyp Strategi Dokumentägare Näringslivsavdelningen Beslutsinstans Giltig till Upprättad av Petra Danielsson Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad

Läs mer