Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154"

Transkript

1 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun, Migrationsverket i Trollhättan. Ny överenskommelse är gjord med anledning av den nya lag som antogs av regering och riksdag Respektive huvudman ansvarar för att internt följa upp och utvärdera det arbete som görs i enlighet med överenskommelsen. Respektive huvudman utser också en person som ska ingå i en styrgrupp. Styrgruppen träffas två gånger per år för en gemensam uppföljning av överenskommelsen. Uppföljningen kan utmynna i en reviderad överenskommelse. Samordnare och sammankallande är Arbetsförmedlingen i Uddevalla kommun. Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander Uddevalla Kommun Migrationsverket Henrik Sundström Ole Guldahl Primärvården Barbro Rönnberg

2 Målgrupp Lagen omfattar nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern år utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Lagen omfattar även anhöriga, i samma ålder, som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från att personen som han eller hon har anknytning till togs emot i en kommun - Personer folkbokförda i Uddevalla kommun som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som omfattas av rätt till etablerings insatser enligt Lag 2010:197 - Nyanlända som omfattas av förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande (121130). - Långtidsinskrivna nyanlända, utöver ovanstående, som har en vistelsetid efter beviljat uppehållstillstånd som inte överskrider 36 månader. Lokal överenskommelse Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna. Syftet med denna lokala överenskommelse är att genom samarbete stärka nyanlända invandrares möjligheter att utveckla sina resurser. Den 1 december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända i kraft. Med förändrad och förtydligad ansvarsfördelning mellan myndigheter och kommuner, ökat egenansvar och valfrihet för individen och en ny aktör etableringslotsen ska nyanlända ges förutsättningar att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning Den Lokala Överenskommelsen ska utgöra en plattform för ett samordnat förändringsarbete och stärka samarbetet mellan berörda myndigheter. Allt för att nyanlända invandrare ska kunna tillvarata och utveckla sina resurser samtidigt som myndigheterna genom ett samordnat arbete blir effektivare. Mål Under etableringsperioden/introduktionsplanen är målsättningen för samverkan att främja individers framtid för att snabbare nå självförsörjning och erhålla arbete.

3 Under etableringstiden (24 månader) /introduktionstiden är målsättningen för individen i samverkan att ge deltagaren förutsättningar att försörja sig själva och att bli delaktiga i det svenska samhället. Utöver samverkan mellan myndigheter har individen en egen etableringsplan/introduktionsplan som innehåller aktiviteter och målsättningar som främjar arbetslinjen för en snabbare etablering. En viktig del är att lära sig tala och förstå svenska språket. Mål för samverkan Etableringsaktiviteter ska kunna bedrivas parallellt, eller kombineras, för att den samlade tiden för etableringen ska förkortas Tillvarata den kompetens som andra aktörer kan bidra med exempelvis idéburna organisationer Upprättande av etableringsplanen betraktas som det stödjande dokumentet för individens planering till arbete och egen försörjning och alla parter i samverkan ska främja den enskildes väg mot arbete och egen försörjning Ansvar En lyckad introduktion är beroende av individens eget ansvar och motivation, men också av en god samverkan mellan ansvariga myndigheter och kommuner. Arbetsförmedlingen och Uddevalla Kommun har en upparbetad rutin för samverkan för vuxna nyanlända. Även myndigheter utanför denna överenskommelse omfattas av förvaltningslagens bestämmelser och har inom sitt ansvarsområde samma skyldigheter gentemot personer med utländsk bakgrund som gentemot den övriga befolkningen (förvaltningslagen 1986:856). Ansvarsfördelning enligt bilaga 1 Överlämning från Migrationsverket till Arbetsförmedlingen När den asylsökande erhåller sitt uppehållstillstånd informerar Migrationsverket om tiden för första etableringssamtal med Arbetsförmedlingen. Boende En anvisning för bosättning kan dock göras endast till kommun som har tecknat överenskommelse om mottagning med staten.

4 För nyanlända med rätt till en etableringsplan, som är bosatta i anläggningsboende (ABO) och som önskar hjälp med bosättning, sker denna genom överenskommelse mellan arbetsförmedlingens bosättningsenhet och den kommun där den nyanlände ska bosättas. Nyanländ har rätt till etableringsplan som har ordnat eget boende (EBO)kan vid behov och inom sex månader från den dag de har fått uppehållstillstånd, få stöd till bosättning som ger bättre förutsättningar för etablering och egen försörjning på annan ort. Kommuner som tar emot bosättningsanvisning ska till arbetsförmedlingen tillhandahålla information om kommunens förutsättningar för mottagande samt annan information som ur en nyanländs perspektiv är intressant inför bosättning, t.ex. branscher och större arbetsgivare, sjukvård och äldrevård, barnomsorg, förskolor och skolor, kultur och fritid, kommunikationer inom kommunen och till andra kommuner. Vid inflyttning ska den nyanlände omgående få kontakt med kommunen och Arbetsförmedlingen för att säkra det praktiska stödet för sin bosättning samt för att påbörja en etableringsplan eller för att fullfölja en redan påbörjad/upprättad etableringsplan. Försörjning Nyanlända som saknar arbete eller egen försörjning på annat sätt kan ha rätt till ersättning för sitt uppehälle. Vilken ersättning som kan bli aktuell beror bl.a. på tidpunkt för uppehållstillståndet eller mottagandet i en kommun, deltagande i aktiviteten, kvalifikationstid i arbete, försörjningsbörda och prestationsförmåga. Ersättning utgår till den som inte har ordnat egen försörjning, enligt särskilda bestämmelser inom respektive system. De viktigaste försörjningssystemen är lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA) m.fl. ersättning (30 dagar) Etableringsersättning (24 månader) Försörjningsstöd Arbetslöshetsersättning (300 dagar) Samverkansinsatserna inom området försörjning har fokus på att individen i första hand och så snabbt som möjligt ska få etableringsersättning. Insatserna syftar till att korta tiden mellan ersättningarna och att främja samarbete i de fall individen har behov av kontakt med mer än en instans.

5 Svenska för invandrare och samhällsorientering Arbetsförmedlingen ansvarar för att den nyanlände anmäls till Sfi och samhällsorientering. Kommunen är medveten om att etableringsplan ej kan genomföras fullt ut förrän individen kan starta Sfi och erhållit barnomsorg, där sådan är aktuell. Sfi skall vara flexibel så att den kan kombineras med andra aktiviteter i etableringsplan. Sfi skall ges under hela året. Lärarna på sfi ska, förutom pedagogisk utbildning, ha utbildning i svenska som andra språk. Kommunen ansvarar för att samhällsorienteringen ges till den nyanlände enligt de åtta områden som finns angivet i riktlinjer (förordningen 2010:1138.) 1. Att komma till Sverige. 2. Att bo i Sverige. 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige. 4. Individens rättigheter och skyldigheter. 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige. 6. Att påverka i Sverige. 7. Att vårda sin hälsa i Sverige. 8. Att åldras i Sverige. Etableringssamtal/ Etableringsplan Arbetsförmedlingen ska, genom etableringssamtal med den arbetssökande, upprätta en individuell etableringsplan med insatser som ska underlätta och påskynda hans eller hennes etablering på arbetsmarknaden. Etableringssamtal ska genomföras så snart den nyanlände har fått uppehållstillstånd eller har anlänt till en kommun. Etableringssamtalet, som kan bestå av ett eller flera samtal, ska få betydelse inför beslutet om bosättning. Etableringsplanen ska utformas tillsammans med den arbetssökande och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Planen ska omfatta aktiviteter under högst 24 månader och bland annat innehålla sfi, samhällsorientering och aktiviteter för att underlätta och påskynda den arbetssökandes etablering i arbetslivet (till exempel validering, arbetspraktik eller arbetsmarknadsutbildning). För de personer som ingår i kommunens introduktion gäller introduktionsplanen(121130).

6 Ledighet Beviljad ledighet leder inte till någon förändring av aktiviteterna i etableringsplanen. Ledighet ska beviljas restriktivt med hänsyn till aktiviteter i etableringsplanen. Ledighet kan endast beviljas av ansvarig arbetsförmedlare. Ansökan skall vara gjord innan ev. ledighet. Beviljad ledighet ska markeras på månadsredovisningen. En beviljad ledighet medför ingen nedsättning av etableringsersättningen. För de personer som ingår i kommunens introduktionsplan ansvarar kommunens introduktionssamordnare(121130). Barnomsorgen Skollagen stadgar att förskoleverksamheten eller barnomsorgen ska tillhandahållas utan oskäligt dröjsmål när vårdnadshavare har anmält behov av plats. Vid planering av barnomsorg bör både jämställdhet och familjesituation beaktas. Utifrån kraven på snabb och samordnad etablering är det av största vikt att deltagande i etableringsaktivitet inte förhindras av oskälig väntetid på barnomsorg. Rätten till ersättning kan påverkas vid dröjsmål. Hälsa Arbetsförmedlingen avser att etablera kontakt med någon vårdcentral i Uddevalla och teckna en särskild överenskommelse om utfärdande av LUH (läkarutlåtande om hälsotillstånd).detta skall vara ett underlag till AF att göra bedömning av den enskildes prestationsförmåga. En bedömning av personens prestationsförmåga kan ligga till grund för rätten att utfärda etableringsplan Etableringshandläggare kan ta kontakt med vårdcentral för att boka tid för hälsoundersökning samt boka tid till läkare för utfärdande av LUH. Tid på vårdcentralen för hälsoundersökning skall helst ske inom 2 månader och då bokas i första hand tid till sjuksköterska /distriktssköterska Tid på vårdcentralen för utfärdande av LUH som ett led i bedömning av prestationsförmåga, sker så snart det är möjligt. För mottagna från 1 dec 2010 kan Migrationsverket ersätta vårdcentralen för kostnader för hälsoundersökning som genomförs efter beviljat uppehållstillstånd, för dem som inte hunnit genomföra hälsoundersökning under asyltiden samt för anhöriga som kommer till anknytning till dessa. Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en utlänning där hälsoundersökningen har genomförts inom tolv månader från den tidpunkt då utlänningen först togs

7 emot i en kommun, om utlänningen inte genomgått någon hälsoundersökning innan han eller hon först togs emot i en kommun eller om hälsoundersökning krävs av smittskyddsskäl. Det är viktigt att det finns lokala rutiner på varje vårdcentral för hälsoundersökning av alla asylsökande. Det är angeläget att det finns tillgång till läkare för utfärdande av läkarutlåtande som skall ligga till grund för Af att bedöma prestationsförmåga och behov av rehabiliteringsinsatser. På grund av varierande handläggningstider i asylärenden utnyttjas inte erbjudandet om hälsosamtal av alla asylsökande.. Prestationsförmåga Prestationsförmåga är en individs förmåga att delta i olika aktiviteter/insatser och program som kan ingå i en etableringsplan. Om en arbetssökande har prestationsförmåga som understiger 25 % av heltid skall den arbetssökande övergå till kommunens ansvar. Den arbetssökande har möjlighet att få sin prestationsförmåga prövad. Om kommunen i sin kontakt med den arbetssökande bedömer att den arbetssökandes prestationsförmåga har ökat till minst 25% av heltid ska kommunen kontakta Arbetsförmedlingen i syfte att upprätta en etableringsplan inom ett år. Ansvar och former för den lokala uppföljningen I samverkansområdet pågår arbetet med ansvar och former för uppföljning. Detta kommer att utvecklas efterhand som vi arbetar vidare med uppdraget. Vissa delområden är klara med rutiner medan andra är under utveckling. Gemensamma utvecklingsinsatser i samverkansområdet Utvecklingsinsatser kommer att skifta över tid och vara kopplade till nämnda fokusområden.

8 Rutin för samverkan Två grupper, en styrgrupp samt en verksamhetsgrupp Styrgrupp Ska ha till uppgift att tillse att förutsättningar finns för samverkan och att överenskommelsen fungerar och följs upp. Sammansättning: Arbetsförmedlingschef Uddevalla, sektionschef för etablering Uddevalla, etableringshandläggare som arbetar mot Uddevalla kommun, representant från Primärvården och representation från kommunens olika professioner som jobbar med kommunens etableringsansvar. Syfte: Framtagande och revidering, uppföljning av lokala rutiner. Säkerställa att samverkan fungerar och att arbetssökande i etableringen får så bra och tydliga insatser som möjligt och att befintliga resurser används på ett effektivt sätt. Ansvar sammankallande: Arbetsförmedlingen. Gruppen träffas 2 ggr/år. Målsättning: Att etableringsreformens intentioner genomförs så bra som möjligt. Verksamhetsgrupp Arbetsförmedlingens handläggare med inriktning mot etablering i Uddevalla tillsammans med berörda representanter från Uddevalla kommun och Primärvården bildar en lokal verksamhetsgrupp för att utveckla samarbetet runt etableringen för nyanlända. Verksamhetsgrupp ska säkerställa att deltagare i Etableringen inte råkar ut för glapp eller bollande mellan myndigheter, att befintliga resurser används så effektivt som möjligt. Verksamhetsgruppen är fri att hitta andra samarbetsformer som leder till ett mer effektivt samarbete bland alla aktörer. Minnesanteckningar skrivs vid mötet. Sammansättning: Etableringshandläggare från Arbetsförmedling, kontaktpersoner från kommunens förvaltningar. Syfte: Att arbeta fram rutiner som främja individens möjlighet till etablering och försörjning. Att identifiera och belysa och lösa frågeställningar som uppstår. Lyfta frågor och förslag till styrgruppen. Att upparbeta bra kontaktrutiner. Specificera konkret på lokal nivå, ex ingången till försörjningsstöd, när nyanländ är i behov av detta. Nolltolerans av bollande Målsättning: är att den nyanländes väg ut på arbetsmarknaden blir så kort som möjligt, och att Etableringsreformens intentioner får genomslag.

9 Mandat: Verksamhetsgrupp följer fastslagna rutiner och riktlinjer. Avsteg lyfts till styrgruppen. Ansvar sammankallande: Arbetsförmedlingen. Gruppen träffas 3-4 ggr/år. För att uppnå så bra effektivitet som möjligt träffas delar av gruppen vid behov utifrån frågeställningar som kommer upp / Af och SFI -mål: att genom en gemensam planering stödja den nyanlände, Af och Vården frågor kring prestationsförmåga bedömning mm /. Utvärdering och uppföljning För att kunna följa att etableringsprocessen för den nyanlända blir så effektiv som möjligt ska överenskommelsen kontinuerligt följas upp och förändringar ska kunna göras om brister uppmärksammas och fastställda rutiner inte leder till avsett resultat. Med tanke på Arbetsförmedlingens nya uppdrag i etableringsprocessen bör uppföljningen ske halvårsvis under Tidsplan Överenskommelsen gäller till och med sista december 2012 varefter den förlängs med ett år i sänder om ingen part säger upp överenskommelsen. Prövningsplatser inom Uddevalla kommun: För de sökanden som har behov av prövningsplatser/praktikplatser inom Uddevalla kommun, tar handläggaren på Arbetsförmedlingen kontakt med utsedd person hos Arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Vid mötet tas det aktuella ärendet upp och överenskommer hur vi går vidare, dvs. vem gör vad. Utvecklingsområden En viktig samverkanspart och utvecklingsområde är samarbetet med vården, både beträffande psykisk och somatisk vård. Arbetspraktikplatser via arbetsmarknadsavdelningen i Uddevalla kommun. Samarbetet med det lokala näringslivet samt fackföreningarna måste också utvecklas. Fortsätta utveckla valideringsarbetet för att tillvarata individens kompetens.

10 Fortsätta utveckla Sfi och samverkan mellan kommunerna för att därmed också utveckla yrkessvenska och yrkesintroduktion. Utveckla etableringsplanen så att den går hand i hand med den individuella studieplanen Utveckla samverkan och framtida rekryteringsbehov inom kommunens yrkesområden..

11 Bilaga Ansvarsområden för arbetsförmedling, kommunen och migrationsverket Arbetsförmedlingen Kommunen Upprättande av etableringsplan. Mottagande och bostadsförsörjning. Information om Arbetsförmedlingen. Svenska för invandrare (SFI). Erbjuder meritportfölj för validering av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Samhällsorientering under första året i första hand på sitt modersmål. Medverka till kunskapsvalidering. Initiera samverkansärenden. Ombesörjer värdering av betyg och intyg. Delta aktivt i samverkan, på såväl övergripande som individuell nivå. Fastställande av yrkeskompetens. Översättning av betyg och intyg. Initiera samverkansärenden. Försörjning och andra insatser för de som inte har rätt till etableringsplan p.g.a. nedsatt prestationsförmåga. Delta aktivt i samverkan med övriga aktörer. Praktiskt stöd vid planerad bosättning. Ansvarar för utredande rehabilitering och fastställande av prestationsförmåga/arbetsförmåga. Af erbjuder Etableringslots och ansvarar för uppföljning av insatsen. Särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. Skollagen.

12 Migrationsverket Lotsens uppgifter Tar fram nationell prognos för nyanlända. Hjälpa den nyanlände att genomföra etableringsplanen. Ansvarar för bosättning av vissa nyanlända. Stärka den nyanländes nätverk. Ha kontakter med potentiella arbetsgivare. Beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting. Ge råd och stöd vid till exempel studie- och yrkesval, coachning, matchning och jobbsökaraktiviteter. Ge stöd i olika sociala frågor. Erbjuder den asylsökande att genomföra hälsoundersökning. Kontaktar Arbetsförmedlingen i samband med uppehållstillstånd. Återrapportera till Arbetsförmedlingen om den nyanländes deltagande och aktivteter. Arbetssökandens uppgifter Primärvården Aktivt delta i etableringssamtalet/planen. Delta i samhällsinformationen. Genomföra hälsoundersökningar under asyltiden. Omgående meddela ev. frånvaro samt förändringar som kan påverka ersättning samt planering av etableringsplan. Genomföra hälsoundersökningar av anknytningsärenden efter samråd med etableringsansvarig på AF. Ansvarar för att månadsredovisning lämnas in till arbetsförmedlingen. Efter önskemål från etableringsansvarig på AF utfärda LUH. Detta skall vara ett underlag för bedömning av prestationsförmåga.

13

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Ny lag nya möjligheter

Ny lag nya möjligheter Ny lag nya möjligheter VISSA NyANLäNdAS etablering I ArbetS- och SAMhäLLSLIVet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Lokal överenskommelse Nyanländas etablering Åtvidabergs Kommun

Lokal överenskommelse Nyanländas etablering Åtvidabergs Kommun Lokal överenskommelse Nyanländas etablering Åtvidabergs Kommun Överenskommelse kring samverkan Mellan parterna myndigheten/erna och Åtvidabergs kommun tecknas följande överenskommelse om att samverka kring

Läs mer

Metodstöd för Lokala överenskommelser

Metodstöd för Lokala överenskommelser Metodstöd för Lokala överenskommelser Norrköping 2014-04-10 Hans-Göran Johansson Arbetsförmedlingen, Avd. Integration & Etablering Lotta Dahlerus Sveriges Kommuner och Landsting Metodstöd bakgrund och

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan i mottagning och etablering av vissa nyanlända 2018.

Lokal överenskommelse om samverkan i mottagning och etablering av vissa nyanlända 2018. Sida: 1 av 8 Datum: 2018-02-16 Norrtälje kommun Lokal överenskommelse om samverkan i mottagning och etablering av vissa nyanlända 2018. Sida: 2 av 8 Bakgrund Denna överenskommelse syftar till att säkerställa

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea Sida: 1 av 9 Dnr: : Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea 1. Inledning och syfte. En lokal överenskommelse om nyanländas etablering ska i första hand tydliggöra uppdrag, sfördelning,

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle 170510 Mohamed Chabchoub Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har samordnande ansvar för uppdraget sedan december 2010 genom lagen (2010:197) fått ett övergripande

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Nyanländas etablering 2 år med Etableringsuppdraget Norrköping, 11 april 2013 Hans-Göran Johansson Sakområdesspecialist Avd. Integration & Etablering hans-goran.johansson@arbetsformedlingen.se Etableringsuppdraget

Läs mer

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013 Etableringsuppdraget Växjö Konserthus 9 december 2013 Målsättning och syfte öka förutsättningarna för en snabb etablering i arbets- och samhällslivet. tidiga insatser med tydligt jobbfokus starkare incitament

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Vetlanda kommun Socialförvaltningen 2005-10-03 Sida 1 (4) Lokal överenskommelse Bakgrund I april 2001 träffades en överenskommelse mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Integrationsstrategi för Tomelilla kommun. Kf 169/2017 Dnr KS 2016/379

TOMELILLA KOMMUN. Integrationsstrategi för Tomelilla kommun. Kf 169/2017 Dnr KS 2016/379 TOMELILLA KOMMUN Kf 169/2017 Dnr KS 2016/379 Integrationsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 2017, Kf 169. Gäller från den 19 december 2017. Dokumentansvarig politisk

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Tkr Budget Prognos 2 Budget

Tkr Budget Prognos 2 Budget FLYKTINGMOTTAGNING Intäkter 36 609 29 127 21 500 Kostnader - 36 609-29 127-21 500 Nettokostnader 0 0 0 Flyktingmottagningen ansvarar för mottagande av flyktingar till kommunen enligt gällande regler för

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen!

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen! Informationsmöte flyktingsituationen Välkommen! Vad är kommunens ansvar och hur jobbar vi? Magnus Färjhage/Åselotte Andersson Vad händer när man fått uppehålltillstånd? Samtal med Arbetsförmedlingen lokalt,

Läs mer

FÖRSLAGLokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration

FÖRSLAGLokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration FÖRSLAGLokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration Foto: Peter Dallman 2007-12-11 Reviderad 2010-12-01 och 2014-05-30 Inledning Den lokala överenskommelsen om samverkan

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd Elin Landell Departementsråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Regeringens strategi för integration: Fler i arbete och fler företagare Bättre utbildningsresultat och likvärdighet i skolan Bättre

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket tikarbetsförmedlingen Eslövs KOMMUN EdFörsäkringskassan ANE Lokal överenskommelse kring nyanländas etablering överenskommelse kring samverkan Mellan, Arbetstörmedlingen, Försäkringskassant Region Skåne

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2015 Förlängd tid för och utvidgning

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

STENUNGSUNDS Reviderad 2012-04-11 KOMMUN Integrationsenheten

STENUNGSUNDS Reviderad 2012-04-11 KOMMUN Integrationsenheten STENUNGSUNDS Reviderad 2012-04-11 KOMMUN Integrationsenheten Riktlinjer för mottagande och introduktion av nyanlända i Stenungsunds kommun som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet. Samhällets

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Arbetsförmedlingens uppdrag Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering.

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

Riktlinjer för ett integrerat samhälle

Riktlinjer för ett integrerat samhälle 2015-04-14 2015.325 133 1(10) Barn, utbildning, fritid, kultur och arbetsmarknad Antagen av Kommunstyrelsen 128/15 Riktlinjer för ett integrerat 2 Innehåll Inledning... 4 Definitioner... 4 Om mottagande

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-10-05 SID 1 (1) KS/2015:502 TJÄNSTESKRIVELSE Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Sammanfattning Med anledning av de stora flyktingströmmarna

Läs mer

Aktuell statistik mottagna januari juli 2015 (sju månader) + helår 2014, samt de sista 10 åren

Aktuell statistik mottagna januari juli 2015 (sju månader) + helår 2014, samt de sista 10 åren Aktuell statistik mottagna januari juli 2015 (sju månader) + helår 2014, samt de sista 10 åren OBS! Gäller endast de registrerade inflyttade till första kommunen (denna redovisning tar inte hänsyn till

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Lokal överenskommelse om flyktingar och andra nyanländas introduktion inom Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om flyktingar och andra nyanländas introduktion inom Kiruna kommun Terje Raattamaa Datum: 111012 Lokal överenskommelse om flyktingar och andra nyanländas introduktion inom Kiruna kommun Inledning Denna överenskommelse syftar till att tydliggöra Arbetsförmedlingens, Kommunens

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare; SFS 2017:820 Utkom från trycket den 11 juni 2017 utfärdad den 29 juni 2017. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna Sida: 1 av 12 Dnr: : 2017-02-17 Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna 1. Inledning och syfte Arbetsförmedlingen har ett särskilt för att nyanlända invandrare inom etableringsreformen

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Lokal överenskommelse år 2005 för utveckling av samarbetet. kring asylsökande samt introduktionen av nyanlända flyktingar och invandrare

Lokal överenskommelse år 2005 för utveckling av samarbetet. kring asylsökande samt introduktionen av nyanlända flyktingar och invandrare Bilaga 4:7 till kommunstyrelsens protokoll den 9 februari 2005, 24 PM 2005 RVI (Dnr 333-4850/2004) Lokal överenskommelse år 2005 för utveckling av samarbetet kring asylsökande samt introduktionen av nyanlända

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingen Gävle Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har genom lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare fått ett övergripande ansvar för nyanländas

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Fem år i etableringsuppdraget en överblick. Lena Clenander Wiebe van der Werf

Fem år i etableringsuppdraget en överblick. Lena Clenander Wiebe van der Werf Fem år i etableringsuppdraget en överblick Lena Clenander Wiebe van der Werf Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag Arbetsförmedlingen fick det samordnande ansvaret dec 2010. Tydligt fokus på arbete och

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Fyra aktuella förordningar

Fyra aktuella förordningar Fyra aktuella förordningar - Om mottagande för bosättning - Om etableringssamtal och etableringsinsatser - Om etableringsersättning Beslutade den 20 maj - Om ersättning till kommuner och landsting Beslut

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Introduktionsenheten 1 Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Som försörjningsform för personer som tas emot inom ramen för den kommunala introduktionen kan en kommun

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST SFST Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet Kallelse Föredragningslista Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 1(1) 2019-02-13 Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet Plats och tid Stadshuset, Kompassen kl 8.30 Ordförande Sekreterare

Läs mer

Överenskommelse med Integrationsverket om flyktingmottagande för år 2003

Överenskommelse med Integrationsverket om flyktingmottagande för år 2003 PM 2003 RVI (Dnr 333-3179/2003) Överenskommelse med Integrationsverket om flyktingmottagande för år 2003 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Den löpande överenskommelsen

Läs mer

RIKTLINJE. Samhällsorientering. Samhällsorientering i Nacka kommun. Uppdrag. Syfte och innehåll

RIKTLINJE. Samhällsorientering. Samhällsorientering i Nacka kommun. Uppdrag. Syfte och innehåll RIKTLINJE Samhällsorientering Dokumentets syfte Anvisning om samhällsorientering till jobb- och utbildningsexpert Dokumentet gäller för Jobb- och utbildningsexpert, nackabor och kommunens handläggare Samhällsorientering

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen

Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2013:5 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen Arbetsmarknadsdepartementet Departementsserien 2013 Kronologisk förteckning 1. På vägen till en grönare framtid utmaningar och möjligheter. Delutredning

Läs mer

Utveckla formerna för att främja invandrares hälsa och integration!

Utveckla formerna för att främja invandrares hälsa och integration! Utveckla formerna för att främja invandrares hälsa och integration! tema Flera aktörer kring hälsa och integration för invandrare En allt större del av den svenska befolkningen består av människor med

Läs mer

Uppdragsbeskrivningar. - de samverkande parternas uppdrag i TRIS

Uppdragsbeskrivningar. - de samverkande parternas uppdrag i TRIS Uppdragsbeskrivningar - de samverkande parternas uppdrag i TRIS 1 Till läsaren I TRIS ingår Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna (socialtjänsten) i länet. I detta

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-02-03 Diarienummer 851-17795-2010. 1(6) Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal Föregående minnesanteckningar och kort information från Länsstyrelsen Under

Läs mer

Svar på motion (SD) angående integration av nyanlända

Svar på motion (SD) angående integration av nyanlända 2018-06-19 Kommunstyrelsen Handläggare: Malin Frisk Svar på motion (SD) angående integration av nyanlända Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Sammanfattning

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Plan för samhällsorientering för nyanlända i Hjo kommun

Plan för samhällsorientering för nyanlända i Hjo kommun Plan för samhällsorientering för nyanlända i Hjo kommun Dokumenttyp Plan Fastställd/upprättad 2012-03-14 av Kommunstyrelsen 47 Senast reviderad 2015-06-03 av Kommunstyrelsen 118 Detta dokument gäller för

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Ev. rehabiliterande insatser Kartläggning och Bosättning Svenska för invandrare SFI Samhälls-orientering Översätta och värdera kompetens Utveckla och stärka kompetens

Läs mer

Nyanländ i Småland. en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar

Nyanländ i Småland. en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar Dokumentation från konferensen Nyanländ i Småland en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar Dagen arrangerades av Länsstyrelserna i Kalmar- Kronobergs- och Jönköpings län.

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län

Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län Sida 1 av 5 Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län Denna strategi syftar till att kraftsamla och samordna länets resurser för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.; SFS 2010:1141 Utkom från trycket den 26 oktober 2010 utfärdad den 14 oktober

Läs mer

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

Rättsavdelningen SR 63/2016

Rättsavdelningen SR 63/2016 Bfd22 141107 1 (10) Rättsavdelningen 2016-12-29 SR 63/2016 Rättsligt ställningstagande angående upphörande av rätten till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA för utlänningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser september 2013 mars 2014 Sida: 2 av 88 Sida: 3 av 88 Dnr: Af-2013/208922 Datum:

Läs mer

Sida: 2 av 76. Etablering av vissa nyanlända statistik kring etableringsuppdraget

Sida: 2 av 76. Etablering av vissa nyanlända statistik kring etableringsuppdraget Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 - Etablering av vissa nyanlända statistik kring Inlämnad den 1 november 2013 Avser januari september 2013 Sida: 2 av 76 Sida: 3 av 76 Dnr: AF-2012/445712 Datum:

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Mottagandet av asylsökande och flyktingar

Mottagandet av asylsökande och flyktingar Mottagandet av asylsökande och flyktingar Sveriges Kommuner och Landsting Sektionen för arbetsmarknad Mia Hemmestad 22 september 2016 Åtgärder för att minska inflödet av asylsökande November 2015 utökade

Läs mer

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Dnr A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nässjö kommuns diarienummer KS2015-194 Sammanfattning Nässjö kommun har

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Prop. 2015:16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nuläge Majoriteten av de nyanlända

Läs mer

Utmaningar och möjligheter för svensk arbetsmarknad

Utmaningar och möjligheter för svensk arbetsmarknad Utmaningar och möjligheter för svensk arbetsmarknad 2017 ett starkt år på Arbetsmarknaden Den svenska ekonomin var urstark 2017 och jobbtillväxten god. Vid utgången av året hade 94 000 fler personer ett

Läs mer

Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296

Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mikael Sjöberg 2011-12-12 SN-2011/296 Socialnämnden Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna utredningen,

Läs mer

Bilaga 1 DUA-nyanlända Bakgrund och ambition

Bilaga 1 DUA-nyanlända Bakgrund och ambition Af 00008_1.0_(2015-12-10, AF2000) Bilaga 1 DUA-nyanlända Bakgrund och ambition Version 1.0 Fotograf: Werner Nystrand 1 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund till överenskommelsens innehåll... 2 1.2 Målgrupper

Läs mer