Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelse om nyanlända flyktingar"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 januari 2015 träffa en ny tillsvidare överenskommelse att årligen ta emot 170 nyanlända flyktingar för bosättning i kommunen genom anvisning av arbetsförmedlingen och/eller migrationsverket. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna överenskommelsen. Tidigare beslutad överenskommelse om mottagande av nyanlända flyktingar (dnr KS 2013/0619) upphör därmed att gälla. Bakgrund Enligt senaste prognoser från Migrationsverket m fl. ökar antalet asylsökande till Sverige framförallt från Syrien, Irak och Eritrea. Antalet asylsökande under sommaren har varit ca 2100 per vecka och prognosen har successivt höjts från asylsökande till ett spann om asylsökande för år Inför 2015 har man angett ett spann på mellan asylsökande. Då merparten av de asylsökande kommer att få uppehållstillstånd innebär det ett hårdare tryck på kommunerna. Migrationsverket bedömer att i slutet av 2014 kommer det finnas med uppehållstillstånd på mottagningsenheterna i väntan på en kommunplats och i slutet av 2015 uppskattningsvis Inför 2015 beräknas behov finnas av anvisningsbara platser i kommuner och därutöver beräknas bosätta sig själva. Allt detta sammantaget innebär att behovet av platser i kommunerna ökar avsevärt inför 2015 jämfört med Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax

2 KS 2014/ (4) Kalmar kommun Kalmar kommun har idag en tillsvidare överenskommelse om att årligen ta emot 210 nyanlända flyktingar, varav 97 genom anvisning av arbetsförmedlingen och/eller migrationsverket. Förra året, 2013, tog kommunen emot 175 flyktingar varav 70 genom anvisning. Hittills i år (t.o.m. oktober) har vi tagit emot 221 nyanlända varav 124 är på anvisningsbara platser, d.v.s. vi har erbjudit bostad. Länsstyrelsen i Kalmar län har gjort en förfrågan till Kalmar kommun om att inför 2015 ingå en ny överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända flyktingar. I denna förfrågan lämnar Länsstyrelsen i Kalmar län förslag om att Kalmar kommun under 2015 och tills vidare åtar sig att ta emot 170 nyanlända flyktingar genom anvisning av Arbetsförmedlingen och/eller Migrationsverket. Utöver dessa 170 anvisningsbara platser anges i överenskommelsen ett planeringstal för nyanlända som bosätter sig på egen hand om ytterligare personer, inklusive de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd. Det innebär att det totala mottagandet för kommunen beräknas bli nyanlända flyktingar per år. Länsstyrelsen vill utforma överenskommelsen som en tillsvidare överenskommelse och har också överlämnat ett förslag på överenskommelse att gälla från och med Anledningen till länsstyrelsens förfrågan är att Kalmar län fått ett förhöjt länstal p.g.a. det ökande asyltrycket, vilket innebär att länet ska ha beredskap att ta emot fler nyanlända flyktingar. Den nya siffran för länet 2015 är varav 877 ska kunna anvisas en kommunplats (bostad). De nya förhöjda länstalen kommer förmodligen också att gälla över överskådlig tid då ingen för närvarande ser något slut på konflikterna i Mellanöstern. Länstalet räknas fram med hänsyn till rådande arbets- och bostadsmarknad, demografi och folkmängd. Gällande demografi ser man specifikt till befolkningens ålder och ett kommande behov av arbetskraft. Denna variabel är särskilt viktig för Kalmar län med minskad befolkningsmängd och kommande generationsväxling. I en särskild överenskommelse med migrationsverket har Kalmar kommun åtagit sig att ta emot och anordna boende för ensamkommande asylsökande barn samt även när dessa barn fått uppehållstillstånd ordna med boende. De barn vilka anländer genom överenskommelsen om ensamkommande barn och som erhåller uppehållstillstånd ingår även i överenskommelsen om mottagande av nyanlända flyktingar. flyktingar i jämförelsekommuner KOMMUN Överenskommelser Halmstad Kalmar Karlskrona Kristianstad Växjö Källa: Migrationsverket

3 KS 2014/ (4) Kalmar kommun har sedan 1985 haft överenskommelser med staten avseende mottagande av nyanlända flyktingar. Erfarenhet, organisation och beredskap finns inom kommunen för ett fortsatt mottagande. Kommunen har idag ansvar för det praktiska mottagandet, svenskundervisning, samhällsorientering, bostadsförsörjning, visst försörjningsstöd, socialt stöd samt för barn/ungdomar skola och förskola. Etableringsperioden d.v.s. under den tid särskilda insatser skall finnas för nyanlända är i normalfallet 2 år och under den tiden utbetalas schablonersättning för varje mottagen flykting till kommunen. Arbetsförmedlingen är samordnande och pådrivande instans vad gäller de arbetsmarknadsinriktade etableringsinsatserna. Samverkan och samarbete sker mellan arbetsförmedling och kommun vad gäller etableringsinsatser genom bland annat en lokal överenskommelse och genom gemensamma arbetsförberedande insatser. Det praktiska mottagandet, ansvar för bostadsanskaffning, samhällsorientering samt vissa riktade insatser ligger idag på invandrarservice som tillhör kommunledningskontorets näringsliv- och arbetsmarknadsenhet. Svenskundervisning bedrivs genom Kalmarsunds gymnasieförbund på Axel Weüdelskolan. Särskild förberedelse klasser finns inom grundskolan och gymnasium. Ett nytt mottagningscenter för nyanlända elever har startats inom barn- och ungdomsförvaltningen. I övrigt gäller den generella kommunala servicen för de nyanlända flyktingarna. Den ekonomiska ersättningen för flyktingmottagandet ska täcka extra kostnader för personal, lokaler, administration, visst försörjningsstöd under etableringstiden, svenskundervisning, bostadsanskaffning, samhällsorientering samt riktade projekt och insatser för de nyanlända under etableringstiden. När kommunen har en överenskommelse med länsstyrelsen om flyktingmottagande utbetalas en grundersättning på 5 basbelopp d.v.s kronor för år Sedan får kommunen en schablonersättning för varje mottagen individ som uppgår till kronor för barn och vuxna upp till 64 år samt kronor över 65 år. Schablonersättningen fördelas under två års tid. En ersättning utgår också för initiala kostnader för försörjningsstöd på mellan kronor och kronor. Utöver detta finns en s.k. prestationsbaserad ersättning där kommunen erhåller kronor för varje individ man tar emot genom anvisning till en bostad. Migrationsverket utbetalar även en prestationsbaserad ersättning för särskilt högt mottagande i förhållande till folkmängden. Den är uppdelad i tre grupper om kronor, kronor eller kronor per flykting. Ersättningen utbetalas till de 145 kommuner som hade högst mottagande. För närvarande ligger Kalmar kommun precis på gränsen för en sådan ersättning. Under etableringstiden (2 år) har de flesta nyanlända flyktingarna en individuell etableringsersättning beslutad av arbetsförmedlingen. Barnfamiljer får ett extra barntillägg och ensam hushåll kan få en bostadsersättning. De nyanlända flyktingar som har en nedsatt prestationsförmåga är hänvisade till försörjningsstöd, beroende på graden av nedsättning. Kostnaden för detta försörjningsstöd har kommunen möjlighet att återsöka.

4 KS 2014/ (4) Att inte kommunen nått upp till överenskommelsen under senare år beror i huvudsak på bostadsbrist. Men också på att trycket av egenbosättningar inte varit lika högt som på annat håll i landet. Genom att ytterligare bearbeta hyresvärdar samt utnyttja hela kommunens bestånd av lägenheter, även i mindre orter, är förhoppningen att det ska vara möjligt lösa bostadsfrågan för Kalmar kommun har ansökt om och blivit beviljade projektmedel om kronor av Länsstyrelsen för att särskilt arbeta med boendesamordning under Att försöka sprida inflyttningen är också ett sätt att utveckla landsbygden med tanke på tomma bostäder, skolplatser och privata näringsidkare. Lars-Ove Angré flyktingsamordnare Bilaga Förslag till överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

5 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Denna överenskommelse bygger på vad riksdagen och regeringen förordnat 1 om mottagning av vissa nyanlända invandrare och är tecknad mellan Kalmar kommun Box Kalmar Kontaktperson: Lars-Ove Angré telefon: Staten genom Länsstyrelsen i Kalmar län Kalmar Kontaktperson: Beatrice Solhjort telefon: Parternas åtaganden Denna överenskommelse gäller fr.o.m och tillsvidare: 1. Kalmar kommun åtar sig att årligen fr.o.m ta emot 170 nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen och/eller Migrationsverket. Det beräknade planeringstalet för nyanlända som bosätter sig på egen hand i kommunen är personer, inkl. de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd. Det innebär att det totala mottagandet för kommunen beräknas bli personer per år. 2. Staten genom Migrationsverket, betalar kommunen årligen grundersättning enligt 9 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar under den period som överenskommelsen gäller. 3. Denna överenskommelse ersätter den tidigare överenskommelsen mellan Länsstyrelsen och Kalmar kommun. Kalmar den 2014 Kalmar kommun Kalmar den 2014 Länsstyrelsen i Kalmar län Annette Andersson Kommundirektör Malin Almqvist Länsråd 1 Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare samt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare, förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare, förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 1 (4)

6 Villkor Förberedelser A. Länsstyrelsen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket återkommande under året hålla kommunen underrättad om förändringar i det förväntade behovet av platser. B. Kommunen ska under den överenskomna perioden planera och ha beredskap för mottagande enligt punkten 1 i överenskommelsen samt utifrån vad som övrigt är känt. C. Kommunen ska ha minst en utsedd kontaktperson som operativt samarbetar med Arbetsförmedlingens och Migrationsverkets bosättningssektioner för att ta emot det antal nyanlända som anges under punkt 1. Kommunen håller berörda samverkansparter underrättade om byte av kontaktperson. D. Kommunen ska tillhandahålla aktuell information om kommunens förutsättningar för mottagande, samt information som är relevant för att nyanlända ska kunna fatta beslut om bosättning i kommunen. Webbportalen innehåller denna typ av information och rekommenderas därför i detta syfte. Mottagande E. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ska samråda med kommunen om mottagande och tidpunkt samt lämna nödvändig information om den nyanlände. F. Kommunen ska vara beredd att ta emot nyanlända med särskilda behov, med ringa eller ingen prestationsförmåga. G. Kommunen får inte utesluta personer eller grupper på osaklig grund, enligt vad som föreskrivs i 1 kap. 1, 4 diskrimineringslagen (2008:567). Uppsägning, omförhandling m.m. H. Uppsägning kan ske av någondera parten per den 31 december. Uppsägning ska ske skriftligt senast tre månader innan aktuellt årsskifte (om överenskommelsen omfattar mer än ett år). I. Parterna äger rätt att uppta förhandlingar om förutsättningarna för mottagningen ändras väsentligt. J. Överenskommelsen är upprättad i två exemplar varav parterna tagit var sitt. K. Länsstyrelsen ansvarar för att kopia av denna överenskommelse skickas till Arbetsförmedlingen respektive Migrationsverket. Definitioner I enlighet med förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare avses med nyanländ en person som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, dock utan begränsning till viss ålder. 2 (4)

7 I överenskommelsen görs en uppdelning, dels i nyanländ som enligt ovan anvisas kommunplats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg, dels i nyanländ som bosätter sig på egen hand. Med mottagande genom anvisning avses ett mottagande av nyanlända som föregås av att kommunen gör bostäder i kommunen tillgängliga för nyanlända som Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket anvisar till kommunen. För att anvisningen ska kategoriseras som sådan, krävs att de nyanlända personer som anvisas, flyttar till kommunen. Personer som omfattas av anvisning genom Arbetsförmedlingen: - Nyanlända som har rätt till en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Anvisning får också göras innan det är klarlagt att den nyanlände har rätt till en etableringsplan. - Nyanlända som bor i eget boende får enbart anvisas bosättning i en annan kommun än den som han eller hon bor i, enligt 6 förordningen (2010:408) Personer som omfattas av anvisning genom Migrationsverket: - Nyanlända som beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap 2 utlänningslagen s.k. kvotflyktingar. Kvotflyktingar har rätt till en etableringsplan - Nyanlända som inte har rätt till en etableringsplan vilka omfattar: Nyanlända som är 65 år eller äldre Nyanlända med en prestationsförmåga under 25 procent Gymnasiestuderande år utan föräldrar i Sverige och är boende på Migrationsverkets anläggning. Migrationsverket ska anvisa bosättning enligt 7 förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare. Med bosättning på egen hand avses: - Nyanländ person som efter att uppehållstillstånd beviljats ordnar sitt boende på egen hand, oavsett personens boendeform i väntan på uppehållstillstånd - Anknytning enligt 2a p. 2 i Etableringslagen (2010:197) som kommer till person som är bosatt i kommunen - Ensamkommande barn som tidigare anvisats plats som asylsökande i en kommun enligt särskild överenskommelse, och som sedan fått uppehållstillstånd. 3 (4)

8 FAKTA - Om myndighetsuppgifter och ersättningar Vissa statliga myndigheters uppgifter rörande nyanländas bosättning Länsstyrelsen ska träffa överenskommelser med kommuner inom länet om mottagande för bosättning av nyanlända (kommuntal). Länsstyrelsen ska också hålla Arbetsförmedlingen och Migrationsverket underrättade om kommuntalen. Arbetsförmedlingen fattar, efter samråd med länsstyrelserna och Migrationsverket, beslut om fördelning av mottagningsbehovet i varje län (länstal). Arbetsförmedlingen ska också vid behov anvisa plats för bosättning i en kommun åt hushåll med en eller flera nyanlända personer som har rätt eller kan ha rätt till en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Vid anvisning ska Arbetsförmedlingen utgå från vad som kommit fram vid etableringssamtal med den nyanlände och förutsättningarna för arbete inom pendlingsavstånd. Migrationsverket ska beräkna hur många nyanlända som har behov av plats för bosättning i en kommun under året (mottagningsbehov). Migrationsverket ska också anvisa plats för bosättning i en kommun för kvotflyktingar. Detsamma gäller övriga nyanlända som inte ska anvisas plats för bosättning i en kommun av Arbetsförmedlingen och som har behov av anvisning. Närmare föreskrifter gällande nämnda myndigheters uppgifter ges i förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare och förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Statliga ersättningar till kommunen En kommun som träffar en överenskommelse om mottagande för bosättning av nyanlända har rätt till en årlig grundersättning samt prestationsbaserad ersättning enligt 9-14 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. En kommun som tar emot nyanlända har bland annat rätt till - Vissa schablonersättningar per person. - Ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård. - Ersättning för vissa initiala kostnader vid mottagande av kvotflykting. Närmare bestämmelser om statlig ersättning till kommuner ges i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 4 (4)

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-03-25 Diarienummer KSN-2015-0359 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Program januari 2015

Program januari 2015 Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på asylmottagning. Det fungerar inte riktigt bra just nu men vi vill göra bättre och vi vill ha stöd av Sverige att pröva

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Att flytta eller inte flytta?

Att flytta eller inte flytta? Att flytta eller inte flytta? Utvärderingsrapport om Projekt Stockholm INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:03 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 1. Utvärderingens ramar 5 Bakgrund 5 Utgångspunkter och

Läs mer

Integration och Migration. Svar på vanliga frågor

Integration och Migration. Svar på vanliga frågor Integration och Migration Svar på vanliga frågor Budskap Invandring är en stor tillgång för Sverige förutsatt att människor som kommer hit ges möjlighet att utvecklas och bidra till välståndet. Sverige

Läs mer

Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19

Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19 ABCD Sorsele kommun Granskning av intäkterna och kostnaderna för Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Uppdrag 3. Bakgrund 4. Syfte och avgränsning 5. Avgränsning

Läs mer

Utvidgad målgrupp för etableringslagen

Utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2012:27 Utvidgad målgrupp för etableringslagen Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Krokoms kommun 11 mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Gymnasie & Vuxenutbildning

Gymnasie & Vuxenutbildning KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde 2015-06-08 klockan 16.00, Gottskärs hotell 1 (3) Datum 2015-06-08 Ärende Tid Sid Beslutsförslag 1 Val av protokolljusterare Marianne Hultén

Läs mer

Boverket. Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation

Boverket. Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Boverket Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Boverket

Läs mer

och brister i mottagandet och av etableringen migranter.

och brister i mottagandet och av etableringen migranter. Behov och brister i mottagandet och av etableringen migranter. En kartläggning utifrån Röda Korsets lokala iakttagelser Förord Människor flyr från konflikter och katastrofer och söker en fristad i Sverige.

Läs mer

Migration och dess roll

Migration och dess roll Migration och dess roll Av: Sammy-Joe Abi Akar Ali Hamza Myriam Kibambe Bazolla Kabata Lydia Saliba 1 Sammanfattning Sammanfattning Migrationsverket arbetar med både in- och utvandring och dess process

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Utvärderingsrapport Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Centrum för samhällsorientering 2012-06-07 Kerstin Carlén Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 2. BAKGRUND 4 2.1 LAG OM

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-4685-12

Rapport. Diarienummer 405-4685-12 Rapport Diarienummer 405-4685-12 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2012 Omslagsbild Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/ellert Nordmark. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2012 Beställningsadress

Läs mer