MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR"

Transkript

1 MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK ) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 27/ (Katrin Stjernfeldt Jammeh/Irenè San Martin Holmqvist): Kommunstyrelsen biträder vad stadskontoret i tjänsteskrivelse anfört och föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) med instämmande av Anders Olin (SD) avgivit följande Reservation

2 2 Bihang 2014 Nr 106 Malmö stad Stadskontoret

3 Bihang 2014 Nr 106 Riksdagens beslut om att tvinga kommuner att ta emot ensamkommande barn menar motionären strider mot det kommunala självstyret. Om en kommun, som i Malmös fall, varken har råd eller förutsättningar att ta emot ensamkommande, så ska staten inte gå in och tvinga kommuner att ta emot ensamkommande barn och ungdomar. 3 2 (3) Motionären föreslår att komunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att säga upp samtliga avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län avseende mottagning av flyktingar och mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursnämndens yttrande Motionen har översänts till sociala resursnämnden för yttrande. I yttrandet redogörs bl.a. de nuvarande överenskommelserna Malmö stad har med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne avseende mottagning av flyktingar och mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Av yttrandet framgår att Malmö stad har undertecknat ett avtal med Migrationsverket om att ta emot nyanlända flyktingar som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser och som bosätter sig på egen hand i Malmö, dvs. flyktingar från eget-boende. Kommunens avtal reglerar inte hur många flyktingar som ska tas emot då flyktingar med eget-boende har rätt att bosätta sig på valfri ort hos exempelvis släktingar och vänner under asyltiden. Migrationsverket i Malmö gör inga aktiva utplaceringar av flyktingar från eget-boende utan dessa folkbokförs i kommunen då de erhållit uppehållstillstånd. Genom att teckna avtal utbetalas en grundersättning från staten på kr varje år, en ersättning som uteblir om avtal saknas. I mars 2012 tecknade Malmö stad en generell överenskommelse om mottagandet av ensamkommande barn på 15 platser varav tre platser är vikta för asyl och 12 platser avsedda för barn med uppehållstillstånd (PUT), denna överenskommelse löper vidare tills annat beslutats. I mars 2014 beslutade Malmö stad att höja platsantalet för barn med PUT från 12 till 80 med möjlighet att justera vid behov. Detta med anledning av den nya lagen om Kommunalt mottagande av ensamkommande barn och dess nya ersättningsregler. En överenskommelse innebär att en engångssumma på kr årligen delas ut till kommunen. Förutom engångssumman ersätts kommunen med schablonersättning för boendeplatser, oavsett om de är belagda eller inte, samt för socialtjänstens utredningar. I slutet av sitt yttrande anger nämnden att mottagandet av ensamkommande barn och unga samt flyktingar är ett nationellt ansvar som Malmö stad likväl som övriga kommuner i Sverige nu hanterar. Flyktingar och ensamkommande barn kommer att fortsätta anlända och bosätta sig i Malmö oavsett överenskommelse eller inte. Genom att teckna avtal med Migrationsverket tar Malmö stad sitt ansvar i flyktingmottagandet samt tillförsäkras ekonomiska förutsättningar för att verksamheterna ska finansieras utifrån finansieringsprincipen och därmed inte belasta kommunens egna verksamheter ekonomiskt. Sociala resursnämnden förordar att motionen avslås. Sverigedemokraterna har reserverat sig mot nämndens beslut. Stadskontorets överväganden Att ta emot människor som flyr undan krig och förtryck är en självklar följd av den värdegrund det svenska samhället vilar på. Malmö stad har också genom åren ställt sig positiv till att ta emot

4 Bihang 2014 Nr (3) flyktingar och deras anhöriga. Mottagandet av ensamkommande barn och unga samt flyktingar är också som sociala resursnämnden påtalar ett nationellt ansvar som Malmö stad likväl som övriga kommuner i Sverige nu hanterar. Flyktingar och ensamkommande barn kommer att fortsätta anlända och bosätta sig i Malmö oavsett överenskommelse eller inte. Malmö stad har också kritiserat att kommunerna inte fått full kostnadstäckning för flyktingmottagandet. Genom etableringsreformen som trädde i kraft den 1 december 2010 har staten övertagit försörjningsansvaret för flyktingar under de två första åren i Sverige. Genom att teckna avtal med Migrationsverket tillförsäkras Malmö stad ekonomiska förutsättningar för att verksamheterna ska finansieras utifrån finansieringsprincipen och därmed inte belasta kommunens egna verksamheter ekonomiskt. Den senaste överenskommelsen mellan Migrationsverket och Malmö stad ger också sociala resursnämnden ytterligare statlig ersättning med 17,5 Mkr årligen. Stadskontoret delar sociala resursnämndens bedömning att motionen ska avslås. Ansvariga Pehr Andersson Näringslivsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

5 Bihang 2014 Nr 106 5

6 6 Bihang 2014 Nr 106

7 Bihang 2014 Nr Malmö Malmö stad stad Sociala resursnämnden 1 (3) Sociala resursnämnden Datum Till: Adress Baltzarsgatan 4 Diarienummer SRN-SRF Kommunfullmäktige Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen Skåne Län STK Sociala resursnämnden har beslutat att lämna följande yttrande: Sammanfattning Sverigedemokraterna förespråkar att Malmö stad säger upp samtliga avtal med Länsstyrelsen och med Migrationsverket avseende mottagande av invandrare och flyktingar samt avtalen gällande ensamkommande barn och unga. Yttrande Malmö stad har undertecknat ett avtal med Migrationsverket om att ta emot nyanlända flyktingar som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser och som bosätter sig på egen hand i Malmö, dvs. flyktingar från eget-boende. Kommunens avtal reglerar inte hur många flyktingar som ska tas emot då flyktingar med eget-boende har rätt att bosätta sig på valfri ort hos exempelvis släktingar och vänner under asyltiden. Migrationsverket i Malmö gör inga aktiva utplaceringar av flyktingar från eget-boende utan dessa folkbokförs i kommunen då de erhållit uppehållstillstånd. Genom att teckna avtal utbetalas en grundersättning från staten på kr varje år, en ersättning som uteblir om avtal saknas. Flyktingar som omfattas av etableringsreformen erhåller försörjningsstöd s.k. glappersättning i väntan på första utbetalning av etableringsersättning från Försäkringskassan betalade Invandrarservice ut kr i glappersättning. Det görs ingen återsökning av utbetald ersättning krona för krona utan staten skickar ett schablonbelopp som skall täcka den eventuella glappersättningen. För enskild vuxen utgår 4000 kr och för barn 3000 kr. Erhållen schablon från staten uppgick under 2013 till kr vilket innebär att kostnaderna ej belastat kommunen. Utöver grundersättningen erhåller kommunen statliga schablonersättningar för flyktingmottagandet. Det totala statsbidraget för flyktingmottagandet uppgick till 75,2 Mkr

8 8 Bihang 2014 Nr Ersättningarna är avsedda att kompensera för de kommunala merkostnaderna under mottagningsåret samt ytterligare tre år. De ska täcka kostnaderna för mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem, utbildning i svenska och samhällsorientering samt till andra insatser som kan underlätta etableringen i samhället. Utöver schablonersättningar återsöks de faktiska kostnaderna för vissa grupper av flyktingar enligt gällande ersättningsförordningar, t.ex. kostnader för sjuka och handikappade, kostnader för vård och omsorg. 2 (3) Verksamheten Ensamkommande barn i Malmö Stad startades under hösten 2006 som en följd av ändringen i lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Lagändringen innebar att de asylsökande ensamkommande barnen som Migrationsverket tidigare erbjudit boende under deras asylprövningstid nu skulle få sina behov utredda enligt Socialtjänstlagen. I korthet innebar ändringarna att boendet för ensamkommande barn ska tillhandahållas av kommunerna istället för Migrationsverket eftersom den kompetens, erfarenhet och det stöd som krävs för att möta barn i utsatta situationer finns inom kommunernas socialtjänst. Att Malmö blev en ankomstkommun beror på att Migrationsverket har en av sina mottagningsenheter för barn i staden, utifrån vistelsebegreppet i Socialtjänstlagen ansvarar därmed socialtjänsten för de barn som vistas inom kommunen. I mars 2012 tecknade Malmö stad en generell överenskommelse om mottagandet av ensamkommande barn på 15 platser varav tre platser är vikta för asyl och 12 platser avsedda för barn med uppehållstillstånd (PUT), denna överenskommelse löper vidare tills annat beslutats. I mars 2014 beslutade Malmö stad att höja platsantalet för barn med PUT från 12 till 80 med möjlighet att justera vid behov. Detta med anledning av den nya lagen om Kommunalt mottagande av ensamkommande barn och dess nya ersättningsregler. Migrationsverkets prognoser visar att cirka ensamkommande barn årligen kommer att söka asyl i Sverige mellan 2014 och För att bereda boendeplatser för barnen togs ett riksdagsbeslut i september 2013 om ett Kommunalt mottagande av ensamkommande barn. Beslutet innebär att Migrationsverket så fort som möjligt ska anvisa samtliga asylsökande ensamkommande barn till en kommun. Beslutet ger Migrationsverket rätten att anvisa till kommuner som idag saknar överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn, samt även rätten att anvisa barn till kommuner utöver dess överenskommelser. Lagen trädde i kraft den 1 januari Länsstyrelsen har fått i uppdrag att se över kommunernas flyktingmottagande och i kombination med kommunens invånarantal resulterar det i ett fördelningstal som berättar hur många ensamkommande barn kommunen ska ta emot årsvis. Fördelningstalen blir officiella i slutet av februari 2014 men då Malmö stad är undantagna regeln för året blir det aktuellt med siffra från och med Redan nu går det att preliminärt kalkylera Malmö stads fördelningstal utifrån 2012 års mottagande och invånarantal vilket resulterar i cirka 25 asylplatser om året. Från och med 2015 kommer Malmö stad att omfattas av det nya regelsystemet varpå kommunen får räkna med ett ökat mottagande av ensamkommande barn oavsett om överenskommelse finns.

9 Bihang 2014 Nr (3) En överenskommelse innebär att en engångssumma på kr årligen delas ut till kommunen. Förutom engångssumman ersätts kommunen med schablonersättning för boendeplatser, oavsett om de är belagda eller inte, samt för socialtjänstens utredningar. Mottagandet av ensamkommande barn och unga samt flyktingar är ett nationellt ansvar som Malmö stad likväl som övriga kommuner i Sverige nu hanterar. Flyktingar och ensamkommande barn kommer att fortsätta anlända och bosätta sig i Malmö oavsett överenskommelse eller inte. Genom att teckna avtal med Migrationsverket tar Malmö stad sitt ansvar i flyktingmottagandet samt tillförsäkras ekonomiska förutsättningar för att verksamheterna ska finansieras utifrån finansieringsprincipen och därmed inte belasta kommunens egna verksamheter ekonomiskt. Sociala resursnämnden beslutar att avslå motionen. Ordförande Carina Nilsson Nämndsekreterare Anna-Kajsa Tagesson Ortwin Lobbes (SD) inkommer med en skriftlig reservation.

10 10 Bihang 2014 Nr 106 Malmö, Tryckeri AB C A Andersson & Co 72577

11

12

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

I Att teckna avtal med migrationsverket om anordnande av boende rör barn utan legal vårdnadshavare 1 Sverige s.k. ensamkommande barn.

I Att teckna avtal med migrationsverket om anordnande av boende rör barn utan legal vårdnadshavare 1 Sverige s.k. ensamkommande barn. th, Beslutsförslag 2011-07-31 FALKENBERG Socialförvaltningen Wolf Zughaft Barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar I Att teckna avtal med migrationsverket

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-03-25 Diarienummer KSN-2015-0359 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 100 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Dnr STK-2013-458) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19

Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19 ABCD Sorsele kommun Granskning av intäkterna och kostnaderna för Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Uppdrag 3. Bakgrund 4. Syfte och avgränsning 5. Avgränsning

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av verksamheten för 2013-11-06 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.1.1 Definition... 5 1.2 Syfte...5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 Planen är gemensamt framtagen av Sociala verksamheten Barn- och utbildningsverksamheten AME och Lärcentrum Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2001:3 ISSN

INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2001:3 ISSN Ensamkommande barn En uppföljning av introduktionsinsatser för mottagna åren 1998 2000 INT-11-01-2349 INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2001:3 ISSN 1651-5676 Introduktionsavdelningen 2001-11-09 INT-11-01-2349

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 138 Svar på motion (SD) Mångkulturellt bokslut (KS 2012.313) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Vård- och omsorgsberedningen 2013-10-16 Reservation Ärende: STK-2013-458 Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Moderaterna och Folkpartiet i vård- och omsorgsberedningen har tagit del

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens budgetproposition för 2012

Läs mer

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Oktober 2014 Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 7 3. Bedömning och rekommendationer 15 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Vingåkers kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Program januari 2015

Program januari 2015 Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på asylmottagning. Det fungerar inte riktigt bra just nu men vi vill göra bättre och vi vill ha stöd av Sverige att pröva

Läs mer