Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33"

Transkript

1 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Yrkande Anders Bergquist (S) yrkar att föreslå socialnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att kostnaderna för ensamkommande barn och ungdomar ska ligga på finansförvaltningen. Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Propositionsordning Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandes yrkande. Ärende Tjänsteskrivelse har varit utsänd.

2 Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Ulrika Brugård Datum SN-2017/33 Områdeschef myndighet Socialnämnden Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande barn och unga under budgetåret 2017 Sammanfattning Socialnämnden ansvarar från 1 januari 2017 för det samlade flyktingmottagandet vilket omfattar ensamkommande barn och unga, nyanlända samt kvotflyktingar. Verksamheten ensamkommande barn och unga beräknas kosta 47,8 miljoner kronor För hela flyktingmottagandet (inkl. barn och unga) har socialnämnden endast 778 tkr i kommunbidrag då resterande förväntas täckas av ersättning från Migrationsverket. Den 1 juli 2017 förmodas det nya ersättningssystem gällande ensamkommande barn och unga träda i kraft vilket innebär väsentligt sänkta ersättningsnivåer till landets kommuner. För Knivstas del förväntas intäkterna minskas med 13,8 miljoner kronor. Verksamheten för ensamkommande barn och unga beräknas därmed att för 2017 generera ett underskott på 9,9 miljoner kronor. Bakgrund Hösten 2015 eskalerade flyktingkrisen ensamkommande sökte asyl i Sverige och Knivsta kommuns mottagande av ensamkommande ökade från 25 till 84 på bara några månader. Behovet av externa boendeplatser blev akut och kommunen tvingades finna boendelösningar som i flera fall kostade mer den ersättning Migrationsverket gav. Under 2016 anvisades inga nya ensamkommande till Knivsta och socialtjänsten har under året arbetat med att följa upp placeringarna samt genomföra förändringar och omplaceringar som ett led i att sänka kostnaderna och säkerställa god vård. Nuvarande system för ersättning till kommuner för mottagandet av ensamkommande barn och unga är en blandning av schablonersättning och ersättning för faktiska kostnader. Utbetald ersättning baseras på placeringsform och/eller antalet avtalade platser mellan kommunen och migrationsverket. Modellen har ett svåröverskådligt regelverk och leder till stor administrativ börda. Den vanligaste ersättningen är idag 1900 kronor per dygn för placerade vid hem för vård eller boende (HVB) och 1000 kronor per dygn för placerade vid stödboende. För placeringar i familjehem utgår ersättning för faktiska kostnader liksom vid vård med stöd av LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

3 Sida 2 av 5 Huvuddelen av de 84 barn o unga som Knivsta har ansvar för är idag placerade på HVBhem. Placeringskostnaden för dessa varierar mellan 600 kr/dygn till över 4000 kr/dygn beroende på behov och placeringsform. De flesta placeringar har en kostnad på kr/dygn. Socialnämnden har i dagsläget ett underskott för verksamheten ensamkommande barn och unga. I samband med det nya ersättningssystemet som träder ikraft den för ensamkommande barn och unga kommer socialnämndens underskott avseende denna verksamhet att med all säkerhet öka. Intäkten från Migrationsverket för 2017 beräknas bli 37,9 miljoner kronor för de ensamkommande barn under 18 år samt ensamkommande unga med uppehållstillstånd och som fyllt 18 men inte 21 år. Placeringskostnaderna för 2017 beräknas uppgå till 47,8 miljoner kronor. Underskottet beräknas därmed bli 9,9 miljoner kronor. Dessa kostnader förutsätter att de asylsökande unga ensamkommande som kommunen inte kommer att få någon ersättning för flyttar till Migrationsverkets förläggningar den dag då de fyller 18 år. Om socialnämnden väljer att fortsätta placera de unga ensamkommande asylsökande som fyllt 18 men inte 21 år innebär det ytterligare en kostnad för 2017 med 6,6 miljoner kronor kr. Kostnaden beräknas utifrån de ensamkommande barn och unga som kommunen ansvarar för idag. Utan att beakta att några redan innan troligtvis har fått uppehållstillstånd, alternativt fått slutligt beslut om avslag på sin ansökan om upphållstillstånd och utvisats. Det vill säga att det är en rak prognos, utifrån vad som är känt i januari Vidare råder det stor osäkerhet kring hur många nya ensamkommande Knivsta kommun kan förväntas få anvisade Kommunen måste ha en beredskap för att det kan komma många, få eller inga alls. De som är nyanlända behöver generellt påbörja sin placeringstid i ett HVB eller i familjehem, vilket oftast medför en högre dygnskostnad än 1350 kr, som kommer vara den nya dygnsersättningen. Ersättning i dag kronor per kommun och år som tecknat avtal kronor per dygn för obelagda platser inom överenskommelsen (ök) kronor per dygn för belagd plats inom ök och HVB utanför ök Faktiska kostnader för familjehem utanför ök och LVU-placeringar kronor per dygn i stödboende HVB utanför ök ersätts för faktiska kostnader för barn med uppehållstillstånd Ersättning för faktisk kostnad för ankomstkommuner och engångsbelopp för socialtjänstens utredning inför placering Faktisk kostnad för ersättning till gode män Ersättning från och med 1 juli till alla kommuner per år fast ersättning kronor per dygn för barn till ankomstkommunerna per barn till anvisningskommun för transportkostnader, utredningar, uppföljningar tolk, god man mm kronor per dygn för boende för ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd, anvisningskommun Faktiska kostnader för unga asylsökande år för LVU-placeringar eller motsvarande behov av placering med stöd av Socialtjänstlagen. 750 kronor per dygn för ensamkommande unga år som har uppehållstillstånd

4 Sida 3 av 5 Socialnämnden kommer ha svårt att på kort sikt anpassa verksamheten till de kommande lägre ersättningsnivåerna. Även om förändringar av verksamheten genomförs i syfte att kostnadsanpassa så kan det arbetet inte ske i den takt som skulle krävas för att undvika underskott. Socialnämnden behöver naturligtvis anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna, men det måste göras stegvis. Det handlar om barn och unga som kommunen ska förändra förutsättningarna för och det låter sig inte göras på bara några månader. Innan ett barn kan omplaceras till stödboende så måste kommunen dels ordna fram lämpliga lokaler enligt gällande regelverk för stödboende och/eller teckna avtal med extern leverantör av vård och omsorgstjänster, dels göra en individuell bedömning om barnet klarar av ett boende utan den omsorg som ges på HVB-hem. Detta innebär ett omfattande och resurskrävande arbete för kommunens socialtjänst. För att anpassa verksamhetens omfattning och kostnader till de nya ekonomiska förutsättningarna avser Socialnämnden ta fram en strategi och en handlingsplan där; - förutsättningarna för att starta ett stödboende i egen regi kommer att undersökas - samtliga avtal med externa HVB kommer att ses över syfte att omförhandla vårdinnehåll och vårdavgift - en översyn ska göras för att se om en förändring av organiseringen av flyktingmottagandet inom Vård och omsorg kan bidra till bättre flöden i beslutsprocess och därmed högre effektivitet - en ekonomisk bedömning ska även göras rörande Strandgårdens HVB varande och om - och i så fall i vilken form Strandgården HVB ska finnas kvar Socialnämnden ser en rad utmaningar i att på ett rättssäkert och långsiktigt hållbart sätt genomföra den betydande omställning av denna verksamhet inom den tidsram som krävs för att de nödvändiga åtgärderna ska hinna uppnå det önskvärda resultatet, om minimal ekonomisk påverkan på nämndens resultat. De största bedömda riskerna är främst det snäva tidsperspektivet men också den nödvändiga förändringen av befintliga arbetssätt. En alltför snabb takt på genomförande av nödvändiga förändringar innebär en risk för att verksamhetens fokus på barnets bästa kan gå förlorad. Det är alltså av yttersta vikt att säkerställa en genomtänkt omställningsprocess ges tidsmässigt och finansiellt utrymme så att rättssäkerheten för de enskilda barnen inte äventyras. Socialnämnden anser att underskottet ska regleras genom att erhålla resurs i motsvarande grad som underskottet. Ekonomisk konsekvensanalys Föreslaget beslut bedöms ge socialnämnden full kostnadstäckning för verksamheten mottagande av ensamkommande barn och unga. Oavsett om socialnämnden får ytterligare medel eller inte så leder det till konsekvenser för kommunens ekonomi, uppskattningsvis runt 10 miljoner kronor under Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Mats Ståhl Elgström Socialchef

5 Sida 4 av 5 Beslutet ska expedieras till: Akten Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja X Förklara oavsett svar. Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Ja, beslutet påverkar barn, ensamkommande barn och unga som Knivsta kommun har ansvar för och har dem placerade i HVB eller familjehem. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Ja, genom att ansvariga tagit del av gällande lagstiftning, barnkonvention och föreskrifter som är aktuella inom området. För att minimera riskerna för oönskade konsekvenser kommer fortlöpande dialog föras med samtliga berörda parter inklusive gode män. Genom att erbjuda målgruppsanpassade boendelösningar till största delen inom kommunen är ambitionen att Knivsta kommun med gemensamma resurser ska erbjuda våra ensamkommande barn ett gott mottagande med fokus på integration och etablering utifrån barnets bästa. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. Då det fortfarande finns stora osäkra faktorer gällande Migrationsverkets ersättningssystem och i vilken mån verksamheten kommer ha möjlighet att justera kostnaden finns det risk för att kommunen får ett betydande ekonomiskt underskott. För socialnämndens del medför underskottet ett prioriteringsbehov och kan leda till att kommunen eventuellt inte kan ge den service som efterfrågas på andra områden. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej X Förklara oavsett svar.

6 Sida 5 av 5 Vi har valt att inte gå ut och ställa frågor runt detta till våra ensamkommande barn, eller till andra barn i kommunen, då vi bedömt att det inte skulle gagna dem att behöva ta ställning i denna fråga. Däremot kan sägas att ensamkommande barn uttrycker att de inte mår bra av de förändringar som sker i samhället nu och de ändrade reglerna och lagarna gällande migration. De mår mycket sämre idag, än tidigare, på grund av en ökad oro över vad som kan komma att hända dem och att de kan komma att förlora det stöd de anser att de behöver.

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande PM 2016:135 RI (Dnr 110-1088/2016) Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid den 24 augusti 2016 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Ansökan om bidrag från Bris region mitt för år 2019 SN-2018/21. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Ansökan om bidrag från Bris region mitt för år 2019 SN-2018/21. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2018-04-12 47 Ansökan om bidrag från Bris region mitt för år 2019 SN-2018/21 Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att godkänna ett bidrag

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/316 2012-04-05 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga UBK1005, v2.0, 2014-11-03 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) Jesper Kyrk Socialkontoret jesper.kyrk@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning Socialnämnden Remissvar avseende promemorior - 1) Ett nytt ersättningssystem

Läs mer

Socialkontoret. Tjänsteutlåtande

Socialkontoret. Tjänsteutlåtande Socialkontoret Tjänsteutlåtande 2016-08-02 Avdelningen för stöd och utveckling Sida 1 av 5 Annika Lindholm Utredare 08-579 212 31 Arbetsmarknadsdepartementet A2016/01307/I A2016/01333/I Remissvar ang.

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Datum 2016-08-23 Handläggare Mikaela Josefsson 1(5) Direkttelefon 073-089 26 52 E-postadress mikaela.josefsson1@nassjo.se Regeringskansliets diarienummer A2016/01307/I Remissvar Ett nytt ersättningssystem

Läs mer

Information ensamkommande barn - budget 2017

Information ensamkommande barn - budget 2017 2016-10-28 1 (6) Dnr :BON2016/340-1 Bildnings- och omsorgsförvaltningen Jennica Johansson Enhetschef IFO 033-430 57 71 jennica.johansson@bollebygd.se Bildnings- och omsorgsnämnden Information ensamkommande

Läs mer

Förslag till ändring i avtalet mellan Knivsta kommun (socialnämnden) och Brottsofferjouren SN-2015/394

Förslag till ändring i avtalet mellan Knivsta kommun (socialnämnden) och Brottsofferjouren SN-2015/394 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-04 3 Förslag till ändring i avtalet mellan Knivsta kommun (socialnämnden) och Brottsofferjouren SN-2015/394 Beslut Arbetsutskottet beslutar att

Läs mer

Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga"

Yttrande över promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga YTTRANDE 1(5) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Linda Jönsson 010-224 14 19 linda.s.jonsson@lansstyrelsen.se Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Läs mer

att föreslå socialnämnden att inte längre godkänna Jakob Care AB som utförare av hemtjänst för service och omvårdnad, samt

att föreslå socialnämnden att inte längre godkänna Jakob Care AB som utförare av hemtjänst för service och omvårdnad, samt Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-13 55 Hävning av avtal med hemtjänstutförare Jakob Care AB SN-2015/300 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att inte längre

Läs mer

RONNEBY ~~~ REMISSYTTRANDE. Remissyttrande ëver Promemoria om ett nytt ersättningssystem fôr mottagandet av ensamkommande

RONNEBY ~~~ REMISSYTTRANDE. Remissyttrande ëver Promemoria om ett nytt ersättningssystem fôr mottagandet av ensamkommande ~~~ REMISSYTTRANDE RONNEBY Handläggare: Anna-Karin Sonesson, Samordnings- och utvecklingschef Telefon: 0457-618979 E-post: anna-karin.sonesson@ronneby.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande

Läs mer

Skrivelse till landstinget i Uppsala län om finansiering av familjecentralen Fröhuset SN-2015/314

Skrivelse till landstinget i Uppsala län om finansiering av familjecentralen Fröhuset SN-2015/314 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 63 Skrivelse till landstinget i Uppsala län om finansiering av familjecentralen Fröhuset SN-2015/314 Beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna

Läs mer

Godkännande av upplåning för byggnation av brandstationer, Brandkåren Attunda KS-2015/234

Godkännande av upplåning för byggnation av brandstationer, Brandkåren Attunda KS-2015/234 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 78 Godkännande av upplåning för byggnation av brandstationer, Brandkåren Attunda KS-2015/234 Beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Lena Bergström Socialkontoret lena.bergstrom@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning 2017-10-25

Läs mer

Förslag till remissyttrande gällande; Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Promemoria

Förslag till remissyttrande gällande; Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Promemoria 2016-08-15 Till Allmänna Utskottet Ljusnarsberg Förslag till remissyttrande gällande; Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Promemoria 2016-06-21. Ärendebeskrivning.

Läs mer

Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader

Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(1) Sammanträdesdatum 2017-11-22 Socialnämndens arbetsutskott 271 Dnr 2017-000169 Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader Socialnämndens

Läs mer

PROTOKOLL att ärendet ska avhandlas som ett beslutsärende på nämndens sammanträde i september.

PROTOKOLL att ärendet ska avhandlas som ett beslutsärende på nämndens sammanträde i september. Socialnämndens arbetsutskott 66 Utdrag ur PROTOKOLL 2018-08-23 Information om Häradsvillan Beslut Arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avhandlas som ett beslutsärende på nämndens sammanträde i september.

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Information om förhyrning av fastighet Gredelby 4:33 för HVB-verksamhet

Information om förhyrning av fastighet Gredelby 4:33 för HVB-verksamhet Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-19 49 Information om förhyrning av fastighet Gredelby 4:33 för HVB-verksamhet Ärende Socialchef och lokalförsörjningschef informerar muntligt om

Läs mer

Medborgarförslag om att stoppa utflyttningen av asylsökande ensamkommande barn som fylller

Medborgarförslag om att stoppa utflyttningen av asylsökande ensamkommande barn som fylller TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2017-11-10 SN 2017/0541.02.04 0480-450000 Socialnämnden Medborgarförslag om att stoppa utflyttningen av asylsökande ensamkommande barn som

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen

Förändringar Asylersättningsförordningen Förändringar Asylersättningsförordningen Från början av 2014 Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser anvisade barn som vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen,

Läs mer

Omställning av arbetet med ensamkommande flyktingbarn

Omställning av arbetet med ensamkommande flyktingbarn SOLNA STAD Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-14 SID 1 (9) SN/2017:27 Omställning av arbetet med ensamkommande flyktingbarn Sammanfattning På uppdrag av socialnämnden har förvaltningen genomfört

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande 1 (5) Socialchef Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr. A2016/01307I Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga Sammanfattning Hultsfreds kommun anser att förslaget

Läs mer

Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516

Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516 Kommunstyrelsens arbetsutskott 189 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516 Arbetsutskottets förslag till beslut

Läs mer

Statsbidrag för flyktingmottagande i Linköpings kommun år januari till augusti 2018, redovisning

Statsbidrag för flyktingmottagande i Linköpings kommun år januari till augusti 2018, redovisning Tjänsteskrivelse 1 (8) Kommunledningsförvaltningen Åsa Lindell 2018-09-21 Dnr KS 2018-375 Kommunstyrelsen Statsbidrag för flyktingmottagande i Linköpings kommun år januari till augusti 2018, redovisning

Läs mer

Beslutsförslag, Användning av tillfälligt kommunbidrag gällande ensamkommande flyktingbarn över 18 år med asyl ( )

Beslutsförslag, Användning av tillfälligt kommunbidrag gällande ensamkommande flyktingbarn över 18 år med asyl ( ) Beslutsförslag 1 (7) Humanistiska nämnden Beslutsförslag, Användning av tillfälligt kommunbidrag gällande ensamkommande flyktingbarn över 18 år med asyl (170701-180630) Välfärdsförvaltningens förslag till

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Utredning angående framtida behov av stödboende samt driftsformen för stödboende

Utredning angående framtida behov av stödboende samt driftsformen för stödboende Socialkontoret Dnr SN/2016:597-769 Individ- och familjeomsorgen 2017-02-20 1/2 Handläggare 0152-296 80 Socialnämnden Utredning angående framtida behov av stödboende samt driftsformen för stödboende Förslag

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE BARN SOM FYLLER 18 ÅR

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE BARN SOM FYLLER 18 ÅR Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE BARN SOM FYLLER 18 ÅR ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2017-11-30, 276 GÄLLER FRÅN OCH

Läs mer

Omställning av Enheten för ensamkommande barn och ungdomar

Omställning av Enheten för ensamkommande barn och ungdomar Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-11-09 Handläggare Britt Lundkvist Telefon: 508 25 294 Till Socialnämnden 2016-11-22 Omställning av Enheten för ensamkommande

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn. Dir. 2011:9. Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2011

Kommittédirektiv. Översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn. Dir. 2011:9. Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2011 Kommittédirektiv Översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn Dir. 2011:9 Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2011 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska se över bestämmelsen

Läs mer

Information om förändrade förutsättningar för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

Information om förändrade förutsättningar för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn Marcus Johansson Bitr avdelningschef Nämnden för arbete och välfärd Information om förändrade förutsättningar för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-04-27 92 Begäran från socialnämnden om utökat kommunbidrag KS-2015/256 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens

Läs mer

Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga 2016-08-15 Dnr 851-4552-2016 1 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM a.registrator@regeringskansliet.se Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga (dnr

Läs mer

Yttrande över remiss om ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga, A2016/01307/I

Yttrande över remiss om ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga, A2016/01307/I Tjänsteutlåtande Verksamhetscontroller 2016-08-10 Anders Adriansson 08-590 977 57 Dnr: anders.adriansson@upplandsvasby.se SÄN/2016:234 33721 Social- och äldrenämnden Yttrande över remiss om ett nytt ersättningssystem

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande Datum SN-2015/106 2015-04-13 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2015-2016 SN 2015/106 Förslag till

Läs mer

Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496

Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496 Kommunstyrelsens arbetsutskott 53 Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-04-13 Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496 Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-17 75 Riskbedömning inför internkontrollplan 2016 Beslut Arbetsutskottet beslutar att verksamhetskontroller och socialchef ska sammanställa de punkter

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Ny förordning? PM Presskonferens Ny förordning? Vilka omfattas av ersättningarna? Personer som söker asyl Personer som fått uppehållstillstånd

Läs mer

Statusrapport och uppföljning av genomförandeplan ensamkommande barn och unga

Statusrapport och uppföljning av genomförandeplan ensamkommande barn och unga 2018-04-26 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2018/117 Arbets- och företagsnämnden Statusrapport och uppföljning av genomförandeplan ensamkommande barn och unga Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Instruktion för kommundirektören KS-2017/545. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Instruktion för kommundirektören KS-2017/545. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-11-27 188 Instruktion för kommundirektören KS-2017/545 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag på instruktion för kommundirektören.

Läs mer

Handlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411

Handlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-2017/411 Ekonomichef 2017-06-05 Kommunstyrelsen Handlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411 Förslag till beslut

Läs mer

att bevilja de satsningar på personalpolitik som beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad ,

att bevilja de satsningar på personalpolitik som beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad , Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-11-21 200 Ansökan av medel ur posten Aktiv personalpolitik 2017 KS-2016/756 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja de satsningar

Läs mer

Svar på medborgarförslag 2014:10 om att inhägnaden vid f d Myrstackens förskola görs om till hundrastgård KS-2014/412

Svar på medborgarförslag 2014:10 om att inhägnaden vid f d Myrstackens förskola görs om till hundrastgård KS-2014/412 Kommunstyrelsens tekniska utskott Utdrag ur PROTOKOLL 2014-10-27 8 Svar på medborgarförslag 2014:10 om att inhägnaden vid f d Myrstackens förskola görs om till hundrastgård Utskottets förslag till beslut

Läs mer

Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande

Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4201 15/4223 2015-10-23 Avdelningen för vård och omsorg Elisabeth Melin Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande Beslut Styrelsen föreslår

Läs mer

Datum Promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Datum Promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga BENGTSFORS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-08-17 19(42) Arbetsmarknadsdepartementet KS 194 Dnr KSN 2016-000544 Promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn

Läs mer

Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket, förslag till reviderad fördelningsmodell 2018

Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket, förslag till reviderad fördelningsmodell 2018 PROTOKOLLSUTDRAG 14:1 KS 38 2018-02-28 1/4 Dnr KS/2018:77-047 Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket, förslag till reviderad fördelningsmodell 2018 Beslut föreslår

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga

Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga YTTRANDE 1 2016-08-23 Dnr: 2016/00512-IFN-1.7.1 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman, strateg Er ref: A2016/01307/I INDIVID OCH FAMILJENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Ett nytt ersättningssystem för mottagande

Läs mer

Ansökan om bidrag till Drömhotellet

Ansökan om bidrag till Drömhotellet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2018-04-16 SN 2017/0541.02.04 0480-450000 Ansökan om bidrag till Drömhotellet Förslag till beslut beslutar att betala ut 100 000 kronor

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Vilka personer kan kommun/ landsting få ersättning för? Personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem och därmed omfattas

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket - Förslag till reviderad fördelningsmodell 2018

Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket - Förslag till reviderad fördelningsmodell 2018 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2018:77 2018-02-08 1/4 Handläggare Sanela Cehic Tel. 0152-29 732 Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket - Förslag till

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Knivsta kommun och Brottsofferjouren Uppsala län SN-2017/272

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Knivsta kommun och Brottsofferjouren Uppsala län SN-2017/272 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-11-30 108 Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Knivsta kommun och Brottsofferjouren Uppsala län SN-2017/272 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN. Till Socialnämnden. Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: Förvaltningens förslag till beslut

SOCIALFÖRVALTNINGEN. Till Socialnämnden. Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: Förvaltningens förslag till beslut SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: 08-508 25 605 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6-0746/2011 DNR 1.6-0747/2011 SID 1

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2018-05-28 111 Motion 2018:03 från Gunnar Larsson (SD) - Inför integrationsplikt för nyanlända KS-2018/77 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Socialnämndens beslut

Socialnämndens beslut Sida 20 (28) 12 Omställning av enheten för ensamkommande barn och ungdomar Dnr 1.7.2-673/2016 Socialnämndens beslut 1. Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra den i ärendet beskrivna omställningen

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-10-02 Socialnämnden Son 2017/304 Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Investeringsmedel Heby KS-2016/266. Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Investeringsmedel Heby KS-2016/266. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 94 Investeringsmedel Heby KS-2016/266 Förslag till beslut Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka investeringsplanen

Läs mer

170 Svar på remiss av departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Ds 2016:37 (KS/2016:306)

170 Svar på remiss av departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Ds 2016:37 (KS/2016:306) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2016-11-14 170 Svar på remiss av departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Ds 2016:37 (KS/2016:306) Sammanfattning Justitiedepartementet

Läs mer

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-10-02 2017-10-09, reviderad Socialnämnden Son 2017/304 Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Konsekvenser efter ändrade ägardirektiv för Knivstabostäder, utredning samt kommunens åtaganden KS-2016/442

Konsekvenser efter ändrade ägardirektiv för Knivstabostäder, utredning samt kommunens åtaganden KS-2016/442 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-08-15 136 Konsekvenser efter ändrade ägardirektiv för Knivstabostäder, utredning samt kommunens åtaganden KS-2016/442 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL att med hänvisning till tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat.

PROTOKOLL att med hänvisning till tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2017-12-11 223 Medborgarförslag 2016:13 om skateboardpark i Alsike KS-2016/710 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till tjänsteskrivelse

Läs mer

Nr 128. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn KSN-2015-2242

Nr 128. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn KSN-2015-2242 Uppsala Kommunfullmäktige Nr 128. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn KSN-2015-2242 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna en överenskommelse

Läs mer

Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479

Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479 34 Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Kommunstyrelsen har möjlighet att köpa in fastigheter för att täcka behov av boende

Läs mer

Statlig ersättning för asylsökande

Statlig ersättning för asylsökande Statlig ersättning för asylsökande Alla ersättningar för asylsökande gäller även för de personer som har fått uppehållstillstånd, så länge de fortfarande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Läs mer

Sekreterare Eric Styffe

Sekreterare Eric Styffe Datum: kl 10:00 Plats: Socialkontoret, Gullspång Ordförande Per-Arne Brandberg Sekreterare Eric Styffe Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Handläggare, direkttelefon Anders Toresson, 031-315 10 26 Regeringskansliet Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga Inledning Tjänsteskrivelsen

Läs mer

Motion från Christina Fosnes (M) om motprestation vid försörjningsstöd

Motion från Christina Fosnes (M) om motprestation vid försörjningsstöd UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2016-12-13 195 Motion från Christina Fosnes (M) om motprestation vid försörjningsstöd Dnr SN 2016/0589.02.05 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-29. Motion från Christina

Läs mer

Nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga

Nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga REMISSVAR Datum Diarienummer Socialnämnden DnrA2016/01307/1 Adressat Remissvar Departementspromemoria (2016/01307/1) Nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga Sammanfattning

Läs mer

Begäran om medel för kostnader för SPRINT samt tomhyra för Gamla Gredelbyskola KS-2016/227

Begäran om medel för kostnader för SPRINT samt tomhyra för Gamla Gredelbyskola KS-2016/227 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-2016/227 Ekonomichef 2016-04-04 Eva Mårtensson Lokalförsörjningschef Kommunstyrelsen Begäran om medel för kostnader för

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för budget i balans , lägesrapport SN-2014/92

Socialnämndens handlingsplan för budget i balans , lägesrapport SN-2014/92 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer s ordförande 2014-06-05 s handlingsplan för budget i balans 2014-2016, lägesrapport Förslag till beslut beslutar att avge lägesrapport om handlingsplan

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn April 2016 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Mottagandet av asylsökande och flyktingar

Mottagandet av asylsökande och flyktingar Mottagandet av asylsökande och flyktingar Sveriges Kommuner och Landsting Sektionen för arbetsmarknad Mia Hemmestad 22 september 2016 Åtgärder för att minska inflödet av asylsökande November 2015 utökade

Läs mer

Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496

Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496 Kommunstyrelsens arbetsutskott 109 Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-08-10 Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Göteborgs Stads yttrande över promemorian Ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga.

Göteborgs Stads yttrande över promemorian Ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm s yttrande över promemorian Ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga. har lämnats tillfälle att yttra sig över Arbetsmarknadsdepartementets

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2018-03-05 43 Motion 2017:04 från Malin Tollbom (V) - Försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag KS-2017/280 Beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna

Läs mer

Asylsökande ensamkommande barn som fyller 18 år

Asylsökande ensamkommande barn som fyller 18 år Social- och omsorgskontoret PM 2017-11-29 Asylsökande ensamkommande barn som fyller 18 år Lisa Mattsson Strateg Stab Telefon (direkt): 08-5230 3422 E-post: lisa.mattsson@sodertalje.se 2 (9) Innehållsförteckning

Läs mer

Ansökan om planbesked för Knivsta-Tarv 1:24, Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2016/186

Ansökan om planbesked för Knivsta-Tarv 1:24, Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2016/186 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 106 Ansökan om planbesked för Knivsta-Tarv 1:24, Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2016/186 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Översyn fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket förslag till reviderad fördelningsmodell

Översyn fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket förslag till reviderad fördelningsmodell TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2016:647-109 2017-03-07 1/4 Handläggare Per Malmquist 0152-293 48 Översyn fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket förslag till reviderad fördelningsmodell

Läs mer

Arbetsutskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Arbetsutskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott 179 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Uppdrag till förhandlingsperson, yrkande från (KD) KS-2015/614 Beslut Arbetsutskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen

Läs mer

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-25 52 Fördelning av lönesatsning 2015 UN-2014/8 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att med anledning av 2015 års lönesatsning

Läs mer

Översyn fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket förslag till reviderad fördelningsmodell

Översyn fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket förslag till reviderad fördelningsmodell KF 20: 1 KF 20: 2 KF 20: 3 KF 20: 4 KF 20: 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2016:647-109 2017-03-07 1/4 Handläggare Per Malmquist 0152-293 48 Översyn fördelning av schablonersättningar från

Läs mer

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Annica Ring Juni 2017 Version 1.0 Dagordning Förordningsförändringar Nya ersättningar från 1 juli - Asylsökande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

PROTOKOLL 2016-02-15. Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748

PROTOKOLL 2016-02-15. Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748 Kommunstyrelsens arbetsutskott 49 Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-15 Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748 Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2018-06-14 104 Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser OPF-KL KS-2018/342 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta tillämpningsanvisningar

Läs mer

Socialchef informerar muntligt. Informationsbrev, stadgar samt protokoll daterat från Uppsala läns barnavårdsförbund har varit utsända.

Socialchef informerar muntligt. Informationsbrev, stadgar samt protokoll daterat från Uppsala läns barnavårdsförbund har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-04 4 Deltagande i Uppsala läns barnavårdsförbund SN-2016/27 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden besluta att Knivsta kommun

Läs mer

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB.

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:20 Dnr. KS 2014/0309-133 Lokal för bostad för ensamkommande barn Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar 2. Finansiering

Läs mer

Boende med anledning av nya gymnasielagen

Boende med anledning av nya gymnasielagen TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-06-27 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2018/00422-1.2.3 Individ- och familjeförvaltningen Gunilla Westberg Epost: gunilla.westberg@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

PROTOKOLL att göra tillägg till rådande ägardirektiv för Knivstabostäder AB i enlighet med tjänsteskrivelse

PROTOKOLL att göra tillägg till rådande ägardirektiv för Knivstabostäder AB i enlighet med tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-01 19 Tillägg till ägardirektiven för Knivstabostäder AB KS-2016/83 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra tillägg till rådande ägardirektiv

Läs mer

Granskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651

Granskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 97 Granskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651 Förslag till beslut

Läs mer