Omställning av arbetet med ensamkommande flyktingbarn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omställning av arbetet med ensamkommande flyktingbarn"

Transkript

1 SOLNA STAD Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE SID 1 (9) SN/2017:27 Omställning av arbetet med ensamkommande flyktingbarn Sammanfattning På uppdrag av socialnämnden har förvaltningen genomfört en översyn av arbetet med ensamkommande flyktingbarn utifrån ett minskat inflöde och förslag om sänkta statliga ersättningar till kommunerna för arbetet med målgruppen. Förvaltningen har redan vidtagit åtgärder för att anpassa verksamheten utifrån den minskade inströmningen. Flera av nämndens hem för vård eller boende (HVB) har avvecklats och dessutom har den egna organisationen och bemanningen anpassats. Mot bakgrund av ett fortsatt lågt inflöde och förslag om sänkta ersättningar föreslår förvaltningen följande åtgärder för att under 2017 ställa om nämndens verksamhet som riktar sig till ensamkommande barn och ungdomar: Erforderligt antal platser vid egna HVB avvecklas snarast möjligt under året. Ytterligare avveckling av HVB-platser genom att omvandla vissa platser till stödboende samt att fler ungdomar framöver placeras i stödboenden. Befintliga placeringar i stödboenden ses över med syfte att anpassa kostnaderna utifrån de nya ersättningsnivåerna. Utifrån gällande avtal ska dygnskostnaden vid befintliga egna HVB from 1 juli anpassas efter de nya nivåer som beslutas. Om så krävs ska förvaltningen återkomma till nämnden med förslag om nya upphandlingar av HVB utan behandlingsinsatser samt stödboende för målgruppen. Fortsatt arbete med att följa upp, säkra och utveckla kvaliteten i nära samverkan med upphandlade boenden. Kontinuerlig och fortsatt anpassning av den egna organisationen och bemanningen. Ökat fokus på ungdomarnas skolgång, deras förutsättningar till arbete och egen försörjning samt möjligheterna att kunna ordna eget boende. Arbetet med integrationen av de ensamkommande fortgår i bred samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och frivilliga krafter. Under förutsättningar att omställningen genomförs och med tanke att nya lägre ersättningsreglerna endast får halvårseffekt under 2017 ser förvaltningen inga ekonomiska risker under året. Förvaltningen kommer löpande att hålla nämnden underrättad om arbetet med föreslagen omställning av aktuell verksamhet. Berörda fackliga organisationer har erhållit information i ärendet. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagen omställning av den verksamhet som riktar sig till ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

2 2 (9) Bakgrund Regeringen har föreslagit att ett nytt ersättningssystem och nya regler avseende kommunernas insatser för ensamkommande flyktingbarn ska träda i kraft den 1 juli Förslaget innebär kraftigt sänkta ersättningar samt begränsningar i möjligheterna att placera barn i en annan kommun än den egna. Aviserade förändringar är ännu inte beslutade. Det är emellertid förvaltningens bedömning att förslaget medför ett omedelbart behov av omställning för berörd verksamhet. Därtill bedömer förvaltningen att det minskade inflödet av ensamkommande kommer att hålla i sig under det kommande året. Departementspromemorian Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga innehåller bl.a. en sänkning av ersättningsnivåerna. Nuvarande modell, baserad på ersättning per placering, ersätts med en modell som baseras på antalet mantalsskrivna anvisade ensamkommande barn och unga. Dagens ersättningsmodell är en blandning mellan schablonersättning och ersättning för faktiska kostnader. Kostnader och ersättningar Nuvarande ersättningar beror på placeringsform och/eller antalet avtalade platser mellan kommunen och Migrationsverket. Regeringens förslag till ny ersättningsmodell innebär att ersättningen baseras på antalet barn och unga som anvisats till kommunen oavsett om de placeras i HVB, stödboende, familjehem eller bor i eget boende. Grundersättningen blir kr/dygn för barn under 18 år med eller utan permanent uppehållstillstånd (PUT) och 750 kr/dygn för ungdomar över 18 år med PUT. Ingen ersättning kommer enligt förslaget framöver att utgå för obelagda platser. I nuläget utgår full kostnadsersättning när det gäller s.k. transitärenden vad avser såväl placeringskostnader som administrativa kostnader. I förslaget till nya ersättningar får ankomstkommunen en schablonersättning på totalt kr/dygn och mottaget barn för tillfälligt mottagande. Vidare föreslås en enhetlig schablonersättning till anvisningskommunen på kr per anvisat barn. Nuvarande schablonersättning på kr som utbetalas när PUT beviljas kvarstår. Kostnaden för nämndens upphandlade HVB ligger idag mellan och kr/ dygn för belagda platser respektive mellan och kr/dygn för obelagda platser. Den vanligaste statliga ersättningen är idag kr/dygn för belagda HVBplatser respektive kr/dygn för obelagda platser. I tre av fyra befintliga avtal för drift av egna HVB finns överenskommet att ersättningen till utförarna baseras på gällande förordning och vid ev. förändring av denna sker motsvarande förändring av ersättningen. Kostnaderna för placeringar i HVB med behandling varierar i hög utsträckning, under 2016 från ca kr/dygn till närmare kr/dygn, till en total kostnad av 1.5 mkr för 4 placeringar. Under 2016 gjordes inga placeringar enligt LVU, placeringar som ofta sker via Statens institutionsstyrelse (SIS) där vårdavgifterna ligger från kr/dygn och uppåt det dubbla. För placeringar vid behandlings-hvb och via SIS har kommunerna fått full kostnadstäckning. Framöver föreslås full ersättning för placeringar enligt LVU och för SoL-placeringar med motsvarande vårdbehov.

3 3 (9) Kostnaderna för befintliga platser i stödboende varierar i hög utsträckning och ligger mellan knappt 900 kr/dygn till som mest kring kr/dygn och i några enstaka ärenden med särskilda behov något mer. För merparten av platserna, nästan 60 procent, ligger kostnaden idag mellan närmare 900 till knappt kr/dygn. Nuvarande statlig ersättning är kr/dygn för stödboende. Ensamkommande barn och ungdomar behöver i vissa fall placeras i jour- och familjehem. Ersättningen till kommunala jourhem ligger vanligen kring kr/dygn och till upphandlade varierar den från ca till ca kr/dygn. För kommunala familjehem ligger ersättningen kring ca. 750 kr/dygn och för upphandlade från ca till drygt kr/dygn. Ersättningen till släktinghem ligger mellan ca. 400 och 500 kr/dygn. För de kommunala insatserna tillkommer OH-kostnader. I nuläget erhåller kommunerna full kostnadstäckning för denna typ av verksamhet. I förslaget sägs att fler över 18 år kan placeras i stödboende samt att gruppen åringar är stor och en betydande andel kan sannolikt placeras i stödboende. Därigenom kommer de genomsnittliga kostnaderna för placeringarna kunna sänkas. I förslaget sägs vidare att ensamkommande över 18 med PUT i normalfallet inte ska behöva vara placerade med stöd av SoL och att de boenden som kan vara aktuella är hyreslägenheter i kommunala bolag, lägenheter som kommunen hyr, studentlägenheter etc. I förslaget bedöms att asylsökande ensamkommande unga som fyllt 18 år, i normalfallet handläggs av Migrationsverket enligt Lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Kommunplacering Förutom förslaget om kraftigt sänkta ersättningar till kommunerna föreslår regeringen vissa ändringar i fråga om bl.a. kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21). Det föreslås att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn endast ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun om kommunerna har ingått en särskild överenskommelse om placering. Denna begränsning föreslås inte gälla för placeringar som sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller med stöd av SoL i fråga om motsvarande vårdbehov, eller om det finns synnerliga skäl. Tillfälliga placeringar Under 2016 var 165 asylsökande, s.k. transitbarn, tillfälligt placerade vanligen högst ett dygn. Dessutom togs 66 barn och ungdomar emot som bedömdes kunna bo hos anhöriga, vanligtvis i andra kommuner var antalet transitbarn som togs emot och placerades drygt Mot denna bakgrund har samtliga HVB för s.k. transitplaceringar avvecklats och ett tidigare s.k. transitboende omvandlades den 1 januari 2017 till i huvudsak ett asyl-/put-boende inkl. ett par transitplatser. Dessutom kvarstår möjligheten att placera transitbarn i jourhem. Det mesta talar för att antalet transitplaceringar kommer att bli ungefär detsamma som under 2016, dvs. ca. 160 placerade barn i främst egna HVB och ungefär lika många placeringsdygn. T.o.m. den 18 januari 2017 har hittills 4 transitbarn placerats och 2 har bedömts kunna bo hos anhöriga.

4 4 (9) Anvisade Under 2016 anvisades 19 ensamkommande barn och ungdomar till Solna jämfört med 81 under Anvisningar till kommunerna sker utifrån ett fördelningstal som för 2017 kan komma att justeras utifrån aktuella prognoser. Enligt förvaltningens bedömning är prognosen för det kommande året att antalet anvisade till Solna kommer att ligga på en något lägre nivå än för 2016, dvs. högst ca. 15 barn och ungdomar. T.o.m. den 18 januari 2017 har hittills 1 flyktingbarn anvisats till Solna. Kartläggning Med anledning av översynen har förvaltningen under januari 2017 genomfört en kartläggning av pågående ärenden och planering det närmaste året. Därutöver har förvaltningen gjort en bedömning av platsbehovet under 2017 med hänsyn taget till hur de förändrade förutsättningarna med minskat inflöde och sänkta ersättningar kan komma att påverka verksamheten. Aktuella placeringar PLACERINGAR ASYL PUT/TUT TOTALT Egna HVB (antal platser): Björka (17) Björkudden (13 1 ) Norrgården (12) Tallbacken (15) Väsby 2 (2) Summa (59) Stödboende Egna, Norrgården (3) Summa Jourhem Familjehem Släktingplaceringar Summa HVB behandling Totalt Björkudden har därutöver även 2 garantiplatser för s.k. transitplaceringar. 2 Avser 2 abonnerade platser. 3 Med Stödboende (STB) avses även boenden som sökt men ännu inte beviljats tillstånd. 4 Varav 2 med TUT under 4 mån., 4 med TUT 13 mån. samt 4 sve. medb. (ds 1 HVB, 1 STB, 2 fam.hem)

5 5 (9) Av sammanlagt 124 placerade barn och ungdomar är endast 12 flickor. Under 2017 fyller 29 av de placerade 18 år, varav 9 under första halvåret och 20 under andra halvåret. Av dessa har mer än hälften PUT. Av de som är asylsökande och fyller 18 år under 2017 råder osäkerhet om hur stor andel av dessa som kommer att beviljas PUT eller tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) eller ej samt att ev. komma att skrivas upp i ålder och därmed avslutas. Ett mindre antal ungdomar som blivit svenska medborgare fortsätter vara aktuella vid Flyktingbarnenheten då behov av boende och stödinsatser kvarstår. Troligtvis kommer några flera att bli svenska medborgare framöver men sannolikt inte något större antal. För de som erhållit svenskt medborgarskap utgår ingen som helst statlig ersättning. För tillfället är inga aktuella ungdomar avvikna. Placerade i egna HVB I dagsläget kan nämnden erbjuda boende för anvisade asylsökande ensamkommande ungdomar och de som erhållit PUT vid fyra olika HVB utan behandlingsinsatser samt i ett HVB med abonnerade platser. Ett av de egna har också ett par s.k. transitplatser. Två av de egna boendena är belägna i Solna stad och två i Stockholms stad. I nuläget är totalt 49 ungdomar placerade på de 59 platser som finns att tillgå. Merparten av dessa är under 18 år. Placerade i stödboende Den 1 januari 2016 infördes den nya tillståndspliktiga boendeformen stödboende. Med stödboende avses en verksamhet som tar emot ungdomar i åldern år som är mer självständiga och inte behöver samma omfattning av stöd och tillsyn som vid ett HVB. För de under 18 krävs särskilda skäl för placering i stödboende. Det finns även stödboenden som tillhandahåller mer omfattande stöd- och behandlingsinsatser. Stödboenden finns att tillgå via ramavtal men merparten av har ännu inte hunnit beviljats tillstånd då boendeformen infördes efter att gällande avtal upprättades. Sammanlagt 43 ungdomar, samtliga över 18 år, är för närvarande placerade i olika typer av stödboenden. Ett par av dessa placeringar erhåller mer omfattande behandling som alternativ till HVB-placering. Placerade i jour- och familjehem etc. Förutom anvisade som placeras i jourhem i väntan på plats i familjehem görs vid behov även s.k. transitplaceringar i jourhem. Dessutom görs även s.k. släktingplaceringar. Totalt är 29 ensamkommande barn och ungdomar idag placerade i jour- eller familjehem alternativt släktingplacerade. 20 av dessa är födda 2000 eller senare. 4 av 12 jourhemsplaceringar är kommunala och 8 upphandlade. Av familjehemsplaceringarna är 8 kommunala och 3 upphandlade. Därtill kommer 6 släktingplaceringar. Placerade i HVB för behandling I dagsläget är sammanlagt 3 ungdomar placerade i upphandlade HVB som tillhandahåller olika typer av behandlingsinsatser. Under 2016 erhöll 4 ungdomar vård i HVB för behandling, varav 2 placeringar var mer långvariga.

6 6 (9) Bedömning av platsbehov Inflöde Enligt förvaltningens bedömning kommer Solna under 2017 få ta emot ca. 15 anvisningar. Vilka boendeformer som blir aktuella för dessa är svårt att bedöma men merparten antas liksom hittills till en början behöva placeras i egna HVB. Utöver anvisade kommer Solna även under 2017 behöva göra ett antal tillfälliga placeringar samt i vissa fall bedöma om de kan bo hos anhöriga. Dessa placeringar bedöms ligga på samma nivå som för 2016, dvs. ca 150 barn med ungefär lika många placeringsdygn i framförallt HVB samt drygt 60 som bedöms kunna bo hos anhöriga. Enligt uppgifter från Migrationsverket kommer myndigheten under 2018 att flytta sin verksamhet från Solna till Sundbyberg. Detta innebär att staden och nämnden därefter inte längre har samma ansvar som nu för nyanlända asylsökande ensamkommande flyktingbarn. Utflöde Förutom viss osäkert om inflödet påverkas prognoserna av antalet som kommer att avslutas pga. att de skrivs upp i ålder, får avvisningsbeslut och ev. avviker samt familjeåterföreningar. Under 2016 skrevs 7 ungdomar upp i ålder och avslutades, 1 ungdom avvek och 1 lämnade Sverige. Utifrån förändringar i regelverket antas fler skrivas upp i ålder under Likaså antas fler få avslag på sin asylansökan och risken bedöms som stor att fler avviker. Ungdomarna avslutas för insatser via Flyktingbarnenheten när de fyller 21 år alternativt avslutat gymnasiet beräknas ca. 20 ungdomar avslutas av detta skäl, varav merparten under andra halvåret. Hur många som av nämnda skäl kommer att avslutas är svårt att mer exakt bedöma. Dessutom kan förhoppningsvis fler ordna eget boende. Sammantaget innebär detta att utflödet under 2017 beräknas bli större än inflödet, uppskattningsvis kommer minskningen av antalet placerade att ligga mellan ca. 10 och 30 barn och ungdomar fram till årets slut. Egna HVB Under 2017 bedöms ca. 15 av de placerade kunna flytta till stödbonde för ungdomar över 18 år och ca. 10 till stödbonde för ungdomar i åldern år. Därutöver kommer även ett mindre antal över 18 år i behov av samma omsorg som åringarna. Av de som kan tänkas flytta till stödboende har endast ett fåtal beviljats PUT, dvs. för fler råder osäkerhet om den framtida planeringen. Därutöver kan ytterligare minskning ske pga. ålderuppskrivning etc. Under året beräknas som mest ca. 10 nya placeringar av anvisade ske i egna HVB. Detta innebär ett minskat behov med totalt ca. 30 platser i egna HVB. Dessutom har nämnden redan beslutat delta i ramupphandling via Kommentus av bl.a. HVB för ensamkommande utan behandling anpassat till förslaget om sänkta ersättningar. Minskning av antalet platser i egna HVB kan ske genom att något av nuvarande avtal under året inte förlängs ytterligare. Dessutom undersöks möjligheterna att något befintligt HVB omvandlas till stödboende. De två transitplatserna, som vid behov kan utökas något, vid egna HVB bedöms tillsammans med jourhem täcka behovet av sådana platser under 2017.

7 7 (9) Stödboende 43 ungdomar är f.n. placerade i stödboende, samtliga över 18 och med PUT. Under 2017 beräknas ca. 20 av dessa avslutas då de fyller 21 alternativt slutar gymnasiet, de flesta andra halvåret. Av de nu placerade bedöms ca. 15 klara eget boende. Under 2017 beräknas drygt ca. 15 nyplaceringar i stödboende kunna ske av ungdomar över 18 och ca. 10 av ungdomar under 18 år. Dessutom av ca. 5 över 18 år som behöver samma grad av omsorg som de under 18. Detta innebär ett något minskat behov av platser i stödboende för de över 18 men betydligt fler om eget boende kan ordnas för de ungdomar som bedöms klara detta. Samtliga nuvarande platser i stödboenden är ramupphandlade. Som nämnts undersöker förvaltningen möjligheterna att omvandla ett eget HVB till stödboende för de i åldern år. Dessutom har nämnden redan beslutat att delta i ramupphandling via Kommentus av bl.a. stödboende. Dock råder viss osäkerhet om denna upphandling, bl.a. då det ännu inte är klart om det införs krav på placeringar i den egna kommunen. Det kan därför bli aktuellt att förvaltningen återkommer till nämnden med nytt förslag om upphandling av stödboenden. Jour- och familjehem Det kommer att finnas ett fortsatt behov av såväl jour- som familjehem för målgruppen, både för s.k. transitplaceringar och anvisade. Behovet är svårt att bedöma exakt men förväntas ligga på likartad nivå som tidigare, dvs. inflödet kommer under året vara ungefär lika stort som utflödet. Under 2016 gjordes 8 nyplaceringar i jourhem och 4 i familjehem samt endast 1 transitplacering i jourhem. Samtliga familjehemsoch släktingplaceringar är stadigvarande, dvs. de flesta kommer att pågå längre än Bristen på jour- och familjehem kvarstår, en brist som gäller för socialtjänstens barn- och ungdomsvård i allmänhet såväl i Solna som nationellt. Förvaltningen har dock vidtagit olika åtgärder för att försöka komma till rätta med denna brist. HVB för behandling Det framtida behovet av placeringar i HVB med behandling och omfattningen av dessa vad gäller innehåll och längd är svårt att bedöma men uppskattas ligga på ungefär samma nivå som för 2016, dvs minst 4 placeringar varav två längre. Denna typ av placeringar sker även framöver i första hand utifrån befintligt ramavtal. Eget boende Förvaltningens bedömning är att ca. 15 ungdomar i dag skulle klara ett helt eget boende utan vidare stödinsatser från socialtjänstens sida, förutom ev. visst ekonomiskt bistånd i avvaktan egen försörjning. Idag är dessa ungdomar placerade i olika stödboenden med en snittkostnad kring knappt kr/dygn för de flesta. I de fall en ungdom kan ordna ett eget boende innebär det som regel dessutom att all handläggning kan avslutas vid förvaltningens Flyktingbarnenhet. Det förekommer att ungdomar på egen kan ordna någon form av eget boende. Mot bakgrund av kommande sänkta ersättningar och att flera bedöms kunna klara eget boende är det angeläget att se över olika möjligheter till hur förvaltningen kan stötta dessa ungdomar att kunna ordna ett eget boende.

8 8 (9) Förvaltningens egen verksamhet I nuläget har verksamheten ansvar för 124 placerade barn och ungdomar. Enligt förvaltningens bedömning kommer inflödet under 2017 vara lägre än utflödet, dvs. att det totala antalet placerade kommer att minska ytterligare. Dessutom bedöms antalet s.k. transitplaceringar ligga på oförändrad eller något lägre nivå jämfört med Under förutsättning att inflödet därefter fortsätter att ligga på nuvarande nivå och att gällande regelverk för hantering av asylprocessen inte förändras är det förvaltningens bedömning att minskningen av antalet placerade under 2018 och därefter kommer att fortsätta minska kontinuerligt. Dessutom upphör stadens nuvarande ansvar för nyanlända ensamkommande flyktingbarn under Minskad inströmning med allt färre placeringar av ensamkommande flyktingbarn har inneburit att förvaltningen redan vidtagit åtgärder för att anpassa den egna verksamheten som främst utgörs av myndighetsutövning. Utifrån ett fortsatt lågt inflöde och kommande sänkta statliga ersättningar till kommunerna är det förvaltningens bedömning att anpassningen av den egna verksamhetens organisation och bemanning behöver fortgå under 2017 och därefter. Det minskade inflödet har inneburit att verksamheten kunnat ägna mer uppmärksamhet åt att följa upp och utveckla kvaliteten i mottagandet. En särskild boendesamordnare har tillsatts med uppdrag att löpande följa upp verksamheten och tillsammans med boendena se över hur dessa kan vidareutvecklas. Mer omfattande avtalsuppföljningar har genomförts vid nämndens alla HVB och för samtliga verksamheter bedömdes granskade avtalsområden överlag som uppfyllda. Under 2016 har också IVO genomfört tillsyn vid flertalet av nämndens HVB vilka visade att granskade boenden i allt väsentligt lever upp till de krav som ställs på denna typ av verksamhet. Arbetet med att följa upp verksamheten för att säkra en god kvalitet och vidareutveckla de insatser som erbjuds kommer att fortgå som planerat kommande verksamhetsår. Förutom att hantera föreslagen omställning gäller det för verksamheten att tillsammans med andra berörda förvaltningar, myndigheter och frivilliga krafter fortsätta arbetet med integrationen av de ensamkommande flyktingbarnen och ungdomarna. I detta arbete behöver förvaltningen i samverkan med berörda boenden i ökad omfattning inrikta arbetet på att ungdomarna så långt det är möjligt kan fullgöra sin skolgång. Vidare gäller det att ungdomarna ges förutsättningar för att på sikt kunna få ett arbete och ordna egen försörjning. Dessutom behöver arbetet i ökad utsträckning inriktas på att på olika sätt bistå ungdomarna i att ordna någon form av eget boende. Förutom dessa uppgifter står förvaltningen inför utmaningen att hantera den ökning som beräknas ske när det gäller avslag på ansökan om uppehållstillstånd och utvisningsbeslut.

9 9 (9) Förvaltningens förslag till omställning av verksamheten Mot bakgrund av vad som ovan redovisats föreslår förvaltningen följande åtgärder för att i första hand under 2017 ställa om nämndens verksamhet som riktar sig till ensamkommande flyktingbarn och ungdomar: Erforderligt antal platser vid egna HVB avvecklas snarast möjligt under året. Ytterligare avveckling av HVB-platser genom att omvandla vissa platser till stödboende samt att fler ungdomar framöver placeras i stödboenden. Befintliga placeringar i stödboenden ses över med syfte att anpassa kostnaderna utifrån de nya ersättningsnivåerna. Utifrån gällande avtal ska dygnskostnaden vid befintliga egna HVB from 1 juli anpassas efter de nya nivåer som beslutas. Om så krävs ska förvaltningen återkomma till nämnden med förslag om nya upphandlingar av HVB utan behandlingsinsatser samt stödboende för målgruppen. Fortsatt arbete med att följa upp, säkra och utveckla kvaliteten i nära samverkan med upphandlade boenden. Kontinuerlig och fortsatt anpassning av den egna organisationen och bemanningen. Ökat fokus på ungdomarnas skolgång, deras förutsättningar till arbete och egen försörjning samt möjligheterna att kunna ordna eget boende. Arbetet med integrationen av de ensamkommande fortgår i bred samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och frivilliga krafter. Under förutsättningar att omställningen genomförs och med tanke att nya lägre ersättningsreglerna endast får halvårseffekt under 2017 ser förvaltningen inga ekonomiska risker under året. Förvaltningen kommer löpande att hålla nämnden underrättad om arbetet med föreslagen omställning av aktuell verksamhet. Berörda fackliga organisationer har erhållit information i ärendet. Ann-Charlotte Fager Socialchef Björn Löfholm Enhetschef

Omställning av Enheten för ensamkommande barn och ungdomar

Omställning av Enheten för ensamkommande barn och ungdomar Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-11-09 Handläggare Britt Lundkvist Telefon: 508 25 294 Till Socialnämnden 2016-11-22 Omställning av Enheten för ensamkommande

Läs mer

Socialkontoret. Tjänsteutlåtande

Socialkontoret. Tjänsteutlåtande Socialkontoret Tjänsteutlåtande 2016-08-02 Avdelningen för stöd och utveckling Sida 1 av 5 Annika Lindholm Utredare 08-579 212 31 Arbetsmarknadsdepartementet A2016/01307/I A2016/01333/I Remissvar ang.

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga UBK1005, v2.0, 2014-11-03 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) Jesper Kyrk Socialkontoret jesper.kyrk@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning Socialnämnden Remissvar avseende promemorior - 1) Ett nytt ersättningssystem

Läs mer

Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga"

Yttrande över promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga YTTRANDE 1(5) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Linda Jönsson 010-224 14 19 linda.s.jonsson@lansstyrelsen.se Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande PM 2016:135 RI (Dnr 110-1088/2016) Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid den 24 augusti 2016 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande 1 (5) Socialchef Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr. A2016/01307I Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga Sammanfattning Hultsfreds kommun anser att förslaget

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga

Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga YTTRANDE 1 2016-08-23 Dnr: 2016/00512-IFN-1.7.1 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman, strateg Er ref: A2016/01307/I INDIVID OCH FAMILJENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Ett nytt ersättningssystem för mottagande

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader

Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(1) Sammanträdesdatum 2017-11-22 Socialnämndens arbetsutskott 271 Dnr 2017-000169 Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader Socialnämndens

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

RONNEBY ~~~ REMISSYTTRANDE. Remissyttrande ëver Promemoria om ett nytt ersättningssystem fôr mottagandet av ensamkommande

RONNEBY ~~~ REMISSYTTRANDE. Remissyttrande ëver Promemoria om ett nytt ersättningssystem fôr mottagandet av ensamkommande ~~~ REMISSYTTRANDE RONNEBY Handläggare: Anna-Karin Sonesson, Samordnings- och utvecklingschef Telefon: 0457-618979 E-post: anna-karin.sonesson@ronneby.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen

Förändringar Asylersättningsförordningen Förändringar Asylersättningsförordningen Från början av 2014 Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser anvisade barn som vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen,

Läs mer

Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga 2016-08-15 Dnr 851-4552-2016 1 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM a.registrator@regeringskansliet.se Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga (dnr

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare Överförmyndarnämnden Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Namn Anders Hagander Tnr: 016-710 20 74 2017-06-12 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Arvode och omkostnadsersättning för förordnande

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Lena Bergström Socialkontoret lena.bergstrom@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning 2017-10-25

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Datum 2016-08-23 Handläggare Mikaela Josefsson 1(5) Direkttelefon 073-089 26 52 E-postadress mikaela.josefsson1@nassjo.se Regeringskansliets diarienummer A2016/01307/I Remissvar Ett nytt ersättningssystem

Läs mer

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2016-01-11 Handläggare: Michael Boström 08 508 18 156 Till Farsta stadsdelsnämnd 2016-02-04

Läs mer

Lägesrapport om mottagande av ensamkommande barn och unga

Lägesrapport om mottagande av ensamkommande barn och unga Tjänsteutlåtande Kvalitets- och utvecklingsledare 2016-11-22 Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr: carin.erlandengman@upplandsvasby.se SÄN/2016:335 33721 Social- och äldrenämnden Lägesrapport om mottagande

Läs mer

Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande barn som försvinner

Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande barn som försvinner Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-07-09 Handläggare Nina Mörman Aldunge Telefon: 08 50825006 Till Socialnämnden Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande

Läs mer

April Information om ensamkommande barn

April Information om ensamkommande barn April 2017 Information om ensamkommande barn Asylsökande ensamkommande barn 2000 200 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Vilka personer kan kommun/ landsting få ersättning för? Personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem och därmed omfattas

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN. Till Socialnämnden. Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: Förvaltningens förslag till beslut

SOCIALFÖRVALTNINGEN. Till Socialnämnden. Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: Förvaltningens förslag till beslut SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: 08-508 25 605 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6-0746/2011 DNR 1.6-0747/2011 SID 1

Läs mer

1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen uppdraget att organisera boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen uppdraget att organisera boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Kundorienterade HVB B ARN OCH U NGDOM Handläggare: Anette Necander Tfn: 508 25251 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2006-08-22 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2006-09-26 DNR 441-0441/2006 Till Socialtjänstnämnden Asylsökande ensamkommande

Läs mer

Angående asylsökande ensamkommande barn över 18 år

Angående asylsökande ensamkommande barn över 18 år SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eikman Johan Datum 2017-08-21 Diarienummer SCN-2017-0339 Socialnämnden Angående asylsökande ensamkommande barn över 18 år Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta

Läs mer

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-10-02 2017-10-09, reviderad Socialnämnden Son 2017/304 Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Ny förordning? PM Presskonferens Ny förordning? Vilka omfattas av ersättningarna? Personer som söker asyl Personer som fått uppehållstillstånd

Läs mer

Förslag till remissyttrande gällande; Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Promemoria

Förslag till remissyttrande gällande; Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Promemoria 2016-08-15 Till Allmänna Utskottet Ljusnarsberg Förslag till remissyttrande gällande; Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Promemoria 2016-06-21. Ärendebeskrivning.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE BARN SOM FYLLER 18 ÅR

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE BARN SOM FYLLER 18 ÅR Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE BARN SOM FYLLER 18 ÅR ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2017-11-30, 276 GÄLLER FRÅN OCH

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Statusrapport nyanlända

Statusrapport nyanlända 2016-05-27 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Statusrapport nyanlända Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Från den 1 januari till

Läs mer

Information om förändrade förutsättningar för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

Information om förändrade förutsättningar för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn Marcus Johansson Bitr avdelningschef Nämnden för arbete och välfärd Information om förändrade förutsättningar för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-10-02 Socialnämnden Son 2017/304 Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Mottagandet av asylsökande och flyktingar

Mottagandet av asylsökande och flyktingar Mottagandet av asylsökande och flyktingar Sveriges Kommuner och Landsting Sektionen för arbetsmarknad Mia Hemmestad 22 september 2016 Åtgärder för att minska inflödet av asylsökande November 2015 utökade

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Flyktingersättning och planering. Eva Sahlén Västerås stad

Flyktingersättning och planering. Eva Sahlén Västerås stad Flyktingersättning och planering Eva Sahlén Västerås stad Stadens flyktingmottagande Antal mottagna flyktingar 2000-2016 Både ABO och EBO med uppehållstillstånd 1310 619 639 696 548 526 433 455 325

Läs mer

Riktlinjer vid åldersuppskrivning av ensamkommande barn

Riktlinjer vid åldersuppskrivning av ensamkommande barn TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2017.17 Datum: 2017-03-07 Planeringssekreterare Elin Sundberg E-post: elin.sundberg@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn 14 15 16 Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn Antalet ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige ökar för varje år och har

Läs mer

Revidering av socialnämndens delegeringsordning

Revidering av socialnämndens delegeringsordning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-10-22 Socialnämnden Dnr Son 2015/37 Revidering av socialnämndens delegeringsordning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Föreslagna revideringar antas Ärendet

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn April 2016 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten

Läs mer

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Annica Ring Juni 2017 Version 1.0 Dagordning Förordningsförändringar Nya ersättningar från 1 juli - Asylsökande

Läs mer

Riktlinje för placering av asylsökande ensamkommande som fyller 18 år

Riktlinje för placering av asylsökande ensamkommande som fyller 18 år TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-10-05 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2017/00511-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinje för

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Datum Promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Datum Promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga BENGTSFORS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-08-17 19(42) Arbetsmarknadsdepartementet KS 194 Dnr KSN 2016-000544 Promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn SIGNERAD 2014-01-29 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-01-27 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Överenskommelse om mottagande av ensamkommande

Läs mer

Nya arvodesriktlinjer för särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn

Nya arvodesriktlinjer för särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eikman Johan Datum 2017-05-15 Diarienummer SCN-2017-0261 Socialnämnden Nya arvodesriktlinjer för särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn Förslag till beslut

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Avtalsuppföljning Farsta ungdomsboende för ensamkommande flyktingungdomar

Avtalsuppföljning Farsta ungdomsboende för ensamkommande flyktingungdomar SOLNA STAD Socialförvaltningen Yohana Habtemariam 2016-11-24 SID 1 (1) SN/2016:278 TJÄNSTESKRIVELSE Avtalsuppföljning Farsta ungdomsboende för ensamkommande flyktingungdomar Förvaltningen har genomfört

Läs mer

Statlig ersättning för asylsökande

Statlig ersättning för asylsökande Statlig ersättning för asylsökande Alla ersättningar för asylsökande gäller även för de personer som har fått uppehållstillstånd, så länge de fortfarande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Nuläge Nationellt Fler evakueringsplatser behövs! Förfrågan från Migrationsverket om att driftsätta fler evakueringsplatser

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn

Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2011 12 05 273 647 Arbets och personalutskottet 2011 11 28 242 525 Dnr 11.125 13 decks14 Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn Ärendebeskrivning Migrationsverkets

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Sida 1 (6) 2016-05-26 Handläggare Susanna Nytell Telefon: 08-508 150 29 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2016-06-16 Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 156-607/2016 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Svar på remissen Förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn

Svar på remissen Förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2014-07-25 Handläggare Gunilla Olofsson Telefon: 08 508 25 605 Till Socialnämnden Svar på remissen Förändrad

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/316 2012-04-05 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sida 1/6 Ert datum Er beteckning A2016/01333/I Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

INNEHÅLL. UTKAST 160314 (Version 3) 2

INNEHÅLL. UTKAST 160314 (Version 3) 2 NULÄGESBESKRIVNING: ENSAMKOMMANDE BARN SOM ANVISATS TILL STOCKHOLMS LÄN 2015 160314 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Bakgrund, syfte och metod 3. Respondenter, avgränsningar, svarsfrekvens, bortfall och osäkerhet

Läs mer

Remissvar avseende promemorior

Remissvar avseende promemorior Sid 1 (12) Ärendenummer: Handläggare: Remissvar 2016-08-11 Arbetsmarknadsdepartementet A2016/01307/I A2016/01333/I Remissvar avseende promemorior Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande

Läs mer

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn frågor och svar

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn frågor och svar PM 2015-11-02 Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 1(8) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Elisabet Svedberg elisabet.svedberg@socialstyrelsen.se Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn frågor

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen För vem gäller ersättningarna? Ersättning till kommuner och landsting för nyanlända personer

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-11-18 s (2.4) 237 Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Sala kommun 2015; information Dnr 2011+/ 1185

Läs mer

Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt

Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt 2016-10-19 Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt Bakgrund Migrationsverket är beslutande myndighet i asylprocessen.

Läs mer

Datum Ändring i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering för ensamkommande - remiss

Datum Ändring i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering för ensamkommande - remiss Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-08-17 20(42) Arbetsmarknadsdepartementet KS 195 Dnr KSN 2016-000545 Ändring i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering för ensamkommande -

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län 2011-09-09 Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län Enkätresultat januari 2011 Genomförd och sammanställd av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län.

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning Ensamkommande barn och ungdomar olika aktörers ansvar och uppdrag Kommunsamverkan kring ensamkommande barn och unga i Göteborgsregionen

Läs mer

Göteborgs Stads yttrande över promemorian Ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga.

Göteborgs Stads yttrande över promemorian Ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm s yttrande över promemorian Ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga. har lämnats tillfälle att yttra sig över Arbetsmarknadsdepartementets

Läs mer

Nr 128. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn KSN-2015-2242

Nr 128. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn KSN-2015-2242 Uppsala Kommunfullmäktige Nr 128. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn KSN-2015-2242 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna en överenskommelse

Läs mer

Ändring av arvodesregler för ställföreträdare till ensamkommande asylsökande barn

Ändring av arvodesregler för ställföreträdare till ensamkommande asylsökande barn 4 Tjänsteutlåtande Dnr 1.1-291/2016 Sid 1 (9) 2016-11-29 ÖFN 2016-12-14 9.3 Handläggare Anna Nordin Larsson Tomas Sjölander Till Överförmyndarnämnden Ändring av arvodesregler för ställföreträdare till

Läs mer

Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande

Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4201 15/4223 2015-10-23 Avdelningen för vård och omsorg Elisabeth Melin Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande Beslut Styrelsen föreslår

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde [9191 LJUSNARSBERG.._~~~~~~~~~~~-~ KOMMUN. Ärende Skrivelse med anledning av promemorian Ett nytt

Kommunstyrelsens sammanträde [9191 LJUSNARSBERG.._~~~~~~~~~~~-~ KOMMUN. Ärende Skrivelse med anledning av promemorian Ett nytt Kommunstyrelsens sammanträde 2016-08-31 Ärende Skrivelse med anledning av promemorian Ett nytt 14 ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga och departementspromemorias Ändringar i

Läs mer

Sekreterare Eric Styffe

Sekreterare Eric Styffe Datum: kl 10:00 Plats: Socialkontoret, Gullspång Ordförande Per-Arne Brandberg Sekreterare Eric Styffe Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

Nyanlända flyktingar och ensamkommande barn - statusrapport

Nyanlända flyktingar och ensamkommande barn - statusrapport 2015-09-02 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nyanlända flyktingar och ensamkommande barn - statusrapport Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

Omstä llningsbehov i hänteringen äv ensämkommände bärn

Omstä llningsbehov i hänteringen äv ensämkommände bärn Omstä llningsbehov i hänteringen äv ensämkommände bärn Rapport 2016-11-01 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Remiss angående förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn

Remiss angående förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCIAL OMSORG Tjänsteutlåtande Dnr: 1.5.1-240-2014 Sida 1 (5) 2014-05-27 Handläggare Maria Andersson Telefon: 08-508 08 640 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Aktuellt inom flyktingområdet december 2015

Aktuellt inom flyktingområdet december 2015 Aktuellt inom flyktingområdet december 2015 Migrationsverkets scenario Under 2014 sökte 81 301 personer asyl i Sverige, en ökning med 50 procent jämfört med 2013 (54 259) De senaste sju dagarna har 3811

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga

Nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga REMISSVAR Datum Diarienummer Socialnämnden DnrA2016/01307/1 Adressat Remissvar Departementspromemoria (2016/01307/1) Nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga Sammanfattning

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

1 Ekonomisk månadsrapport juni 2017 (SN 2016:1)

1 Ekonomisk månadsrapport juni 2017 (SN 2016:1) ORDFÖRANDEFÖRSLAG Socialnämnden 2017-08-29 Dnr SN 2016:1 1 Ekonomisk månadsrapport juni 2017 (SN 2016:1) Beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen

Läs mer

Generaldirektören

Generaldirektören tbfd16 2016-05-23 Generaldirektören 2016-08-11 Diarienummer 1.4.1-2016-98794 Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Ändring i fråga om sysselsättning för

Läs mer