Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn"

Transkript

1 Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015: /6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna tidsbegränsade överenskommelser om blandade platser avseende ensamkommande barn mellan Strängnäs kommun, Migrationsverket och Länsstyrelsen i Södermanlands län, avseende tidsperioderna , , samt från och med tillsvidare. Bakgrund Sedan 2010 har Strängnäs kommun haft avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande barn. Nu gällande överenskommelse avser anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare, (blandade platser). Eftersom antalet anländande ensamkommande barn till Sverige ökat drastiskt och fortsätter att öka behöver avtalets omfattning återigen förändras. Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige för att söka asyl fortsätter att öka. Migrationsverkets tidigare bedömning var att ensamkommande barn årligen kommer att söka asyl under 2014 och Prognosen blev uppskriven den 8 oktober 2014 till 6500 barn under 2014 och Av Migrationsverkets prognos från februari 2015 framgår bland annat att uppskattningsvis ensamkommande barn kommer att ansöka om asyl i Sverige under I januari 2015 sökte 572 ensamkommande barn asyl, vilket är en ökning med 90 % i förhållande till januari Sedan den första januari 2014 har Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ordna boende för ensamkommande barn. I klartext innebär detta att även om kommunen har en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ett visst antal barn kan man anvisa fler barn om det behövs.

2 2/6 Från och med årsskiftet 2014 sker anvisning av ensamkommande barn enligt följande rangordning: 1. kommun till vilken barnet anses ha viss anknytning, exempelvis släkting 2. kommun med överenskommelse och som anmält ledig plats 3. a) kommun utan överenskommelse b) kommun med överenskommelse, där mottagandet på platser inte startat c) kommun med överenskommelse, men där de överenskomna platserna är färre än kommunens fördelningstal 4. samtliga kommuner För att fördela anvisningar enligt punkt 3 och 4 jämt över hela landet har ett system med fördelningstal tagits fram, främst baserat på kommunens invånarantal. Fördelningstalen bygger på prognoserna över antalet anländande barn. Eftersom dessa prognoser har överskridits gång på gång under året har fördelningstalen blivit tvungna att höjas flera gånger. Strängnäs ligger i dagsläget på fördelningstalet 18 (innebärandes att kommunen enligt fördelningssystemet ska ha 18 asylsökande barn boende i sin kommun för att man ska ligga i fas ). Att inte teckna avtal om mottagande är inte ett alternativ då kommunen, enligt gällande lagstiftning får ta emot minst lika många ensamkommande barn, eller fler. Beredning Att ingå en överenskommelse om antal mottagna ensamkommande barn anses öka möjligheterna för kommunerna, att kunna planera för ett gott mottagande. Att ingå en överenskommelse som matchar det tilldelade fördelningstalet är av vikt för annars riskerar man att få barn anvisade till sig (det vill säga punkt 3c och 4 tillämpas), och har då ingen möjlighet att förbereda sig för mottagandet. Under sensommaren och höst 2014 kom Strängnäs kommun i detta läge vilket medförde merarbete och extra kostnader. Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde , SN 125 att godkänna överenskommelse om blandade platser från och med 1 januari 2015 mellan Strängnäs kommun, Migrationsverket och Länsstyrelsen i Södermanlands län, daterat Kommunfullmäktige godkände denna överenskommelse på sitt sammanträde , KF 140. Den nu gällande överenskommelsen avser att hålla 42 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 12 platser alltid skall vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande barn från 16 år till och med 17 år. Under beredningen av ärendet som föregick beslut om den nu gällande överenskommelsen erhöll Länsstyrelsen en ny prognos från Migrationsverket. Strängnäs kommun har nu ett nytt fördelningstal på 18 boendeplatser för asylsökande barn. Detta är skälet till varför detta ärende återigen tas upp för beslut.

3 3/6 Migrationsverket tar fram 5 prognoser per år. Vanligtvis använder sig Länsstyrelserna sig av verkets juliprognos som underlag till att utreda vilket fördelningstal varje kommun i respektive län kommer att tilldelas och därefter påbörja dialogen kring överenskommelser med länets kommuner. Under 2014 visade det sig att Migrationsverkets juliprognos inte var relevant då det i realiteten anlände så många fler asylsökande barn att prognosen inte höll. I dagsläget är det oklart hur Länsstyrelsen kommer att arbeta med prognoser och fördelningstal framöver. Med anledning av att fler barn och unga ansöker om asyl i Sverige är sannolikheten stor att fördelningstalet kommer att förändras för Strängnäs kommun under året. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt överförmyndarnämnden har behandlat ärendet och samtliga har tillstyrkt godkännande av bifogade överenskommelser. Överenskommelser Diskussioner har förts mellan tjänstemän på Länsstyrelsen och kommun om hur många boendeplatser kommunen behöver räkna med under året för barn som fått permanent uppehållstillstånd, PUT. Migrationsverket har nu längre handläggningstider och omsättningen per boendeplats per år är nu nere på 1.5 för 2015, tidigare 2.5. Detta innebär att färre asylsökande kommer att hinna få PUT under året och är ett skäl till förslaget om en stegvis utökning av antalet boendeplatser. För att kunna planera för ett bra mottagande och även för att planera för utökade boendeplatser har socialkontoret i dialog med Länsstyrelsen, utbildningskontoret, överförmyndaren och Frösunda Sverige AB förslag på två tillfälliga överenskommelser samt en överenskommelse som skall gälla tills vidare om mottagande enligt nedan: 50 boendeplatser varav minst 18 platser alltid skall vara tillgängliga för asylsökande barn boendeplatser varav minst 18 platser alltid skall vara tillgängliga för asylsökande barn boendeplatser varav minst 18 platser alltid skall vara tillgängliga för asylsökande barn och tillsvidare Ekonomiska konsekvenser Kommunen har rätt till ersättning från staten för de flesta av kostnaderna för de ensamkommande barnen såväl under tiden då de är asylsökande som tiden efteråt för de som beviljats uppehållstillstånd. Kommuner som har en överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn har rätt till en grundersättning. Ersättningsbeloppet är kronor per

4 4/6 kalenderår och ska bidra till att underlätta för kommunen att ta emot barnen och hålla en god kvalitet på mottagandet. Förutom grundersättningen får kommunen ersättning för vård och boende för ensamkommande barn och ungdomar. För de boendeplatser som kommunen har överenskommelse med migrationsverket om får kommunen kronor per dygn om platsen är belagd. Är platsen ej belagd (tomplats) får kommunen ändock ersättning med kronor per dygn. För asylsökande barn placerade på HVBhem betalas en schablonersättning ut om 1900 kronor per dygn och för övriga barn placerade i familjehem eller HVB-hem ersätts den faktiska kostnaden. Utöver ersättning för vård och boende har kommunen möjlighet att söka ersättning för bland annat: - Utredningskostnader - Skolverksamhet - Kostnader för god man - Extraordinära kostnader Socialnämndens kostnader för 2014

5 5/6 Kommunen får även ersättning för skolverksamhet för ensamkommande barn och ungdomar från Migrationsverket enligt nedan: Tabell 1. Ersättningar från Migrationsverket, asylsökande Förskola Förskoleklass Grundskola Gymnasium kr kr kr kr kr kr kr kr Barn- och utbildningsnämndens kostnader för 2014 Kostnaden för en ensamkommande kan beräknas enligt följande schablon. Barnoch utbildningsnämnden ersätter mottagande skola med en elevpeng, därutöver är eleven berättigad till modersmålsundervisning och studiehandledning. För en grundskoleelev kan kostnaden beräknas till ca 90 tkr och en gymnasieelev 115 tkr. Jämförs detta med det bidrag som erhålls från Migrationsverket så ger det en merkostnad för nämnden per elev och år: Grundskola 62,6-90=> -27,4 tkr Gymnasiet 71,1-115=> -43,9 tkr År 2014 mottogs 28 ensamkommande i grundskolan och 18 i gymnasieskolan. Merkostnaden för en månad för barn- och utbildningsnämnden blir då 130 tkr. Kostnaden per elev varierar eftersom det varierar hur snabbt Migrationsverket ger dem uppehållstillstånd. Utöver ersättning för skolverksamheten har kommunen möjlighet att söka ersättning för bland annat: Utredningskostnader Kostnader för god man Extraordinära kostnader Vård och boende Uppföljning Socialkontoret har regelbunden kontakt med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Södermanland för att följa utvecklingen av asylsökande barn. Vid stora förändringar i antalet till Sverige anländande ensamkommande barn kan villkoren i detta avtal komma att omprövas.

6 6/6 Underlag BUN 31, , godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn SN 55, , godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn ÖFN 36, , godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn, Strängnäs kommun Förslag till överenskommelse om blandade platser - tidsbegränsad, Förslag till överenskommelse om blandade platser tidsbegränsad, Förslag till överenskommelse om blandade platser, och tillsvidare Jacob Högfeldt (M) Ordförande

7 PROTOKOLLSUTDRAG Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum /5 BUN 31 Dnr BUN/2015: Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna tidsbegränsade överenskommelser om blandade platser avseende ensamkommande barn mellan Strängnäs kommun, Migrationsverket och Länsstyrelsen i Södermanlands län, avseende tidsperioderna , , samt från och med tillsvidare. Beslutsgång Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir nämndens beslut. Bakgrund Sedan 2010 har Strängnäs kommun haft avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande barn. Nu gällande överenskommelse avser anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare, (blandade platser). Eftersom antalet anländande ensamkommande barn till Sverige ökat drastiskt och fortsätter att öka behöver avtalets omfattning återigen förändras. Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige för att söka asyl fortsätter att öka. Migrationsverkets tidigare bedömning var att ensamkommande barn årligen kommer att söka asyl under 2014 och Prognosen blev uppskriven den 8 oktober 2014 till 6500 barn under 2014 och Av Migrationsverkets prognos från februari 2015 framgår bland annat att uppskattningsvis ensamkommande barn kommer att ansöka om asyl i Sverige under I januari 2015 sökte 572 ensamkommande barn asyl, vilket är en ökning med 90 % i förhållande till januari Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLLSUTDRAG Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum /5 BUN 31 forts. Sedan den första januari 2014 har Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ordna boende för ensamkommande barn. I klartext innebär detta att även om kommunen har en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ett visst antal barn kan man anvisa fler barn om det behövs. Från och med årsskiftet 2014 sker anvisning av ensamkommande barn enligt följande rangordning: 1. kommun till vilken barnet anses ha viss anknytning, exempelvis släkting 2. kommun med överenskommelse och som anmält ledig plats 3. a) kommun utan överenskommelse b) kommun med överenskommelse, där mottagandet på platser inte startat c) kommun med överenskommelse, men där de överenskomna platserna är färre än kommunens fördelningstal 4. samtliga kommuner För att fördela anvisningar enligt punkt 3 och 4 jämt över hela landet har ett system med fördelningstal tagits fram, främst baserat på kommunens invånarantal. Fördelningstalen bygger på prognoserna över antalet anländande barn. Eftersom dessa prognoser har överskridits gång på gång under året har fördelningstalen blivit tvungna att höjas flera gånger. Strängnäs ligger i dagsläget på fördelningstalet 18 (innebärandes att kommunen enligt fördelningssystemet ska ha 18 asylsökande barn boende i sin kommun för att man ska ligga i fas ). Att inte teckna avtal om mottagande är inte ett alternativ då kommunen, enligt gällande lagstiftning får ta emot minst lika många ensamkommande barn, eller fler. Beredning Att ingå en överenskommelse om antal mottagna ensamkommande barn anses öka möjligheterna för kommunerna, att kunna planera för ett gott mottagande. Att ingå en överenskommelse som matchar det tilldelade fördelningstalet är av vikt för annars riskerar man att få barn anvisade till sig (det vill säga punkt 3c och 4 tillämpas), och har då ingen möjlighet att förbereda sig för mottagandet. Under sensommaren och höst 2014 kom Strängnäs kommun i detta läge vilket medförde merarbete och extra kostnader. Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde , SN 125 att godkänna överenskommelse om blandade platser från och med 1 januari 2015 mellan Strängnäs kommun, Migrationsverket och Länsstyrelsen i Södermanlands län, daterat Kommunfullmäktige godkände denna överenskommelse på sitt sammanträde , KF 140. Den nu gällande överenskommelsen avser att hålla 42 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 12 platser alltid skall vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande barn från 16 år till och med 17 år. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLLSUTDRAG Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum /5 BUN 31 forts. Under beredningen av ärendet som föregick beslut om den nu gällande överenskommelsen erhöll Länsstyrelsen en ny prognos från Migrationsverket. Strängnäs kommun har nu ett nytt fördelningstal på 18 boendeplatser för asylsökande barn. Detta är skälet till varför detta ärende återigen tas upp för beslut. Migrationsverket tar fram 5 prognoser per år. Vanligtvis använder sig Länsstyrelserna sig av verkets juliprognos som underlag till att utreda vilket fördelningstal varje kommun i respektive län kommer att tilldelas och därefter påbörja dialogen kring överenskommelser med länets kommuner. Under 2014 visade det sig att Migrationsverkets juliprognos inte var relevant då det i realiteten anlände så många fler asylsökande barn att prognosen inte höll. I dagsläget är det oklart hur Länsstyrelsen kommer att arbeta med prognoser och fördelningstal framöver. Med anledning av att fler barn och unga ansöker om asyl i Sverige är sannolikheten stor att fördelningstalet kommer att förändras för Strängnäs kommun under året. Detta ärende skall även behandlas av socialnämnden och överförmyndarnämnden. Överenskommelser Diskussioner har förts mellan tjänstemän på Länsstyrelsen och kommun om hur många boendeplatser kommunen behöver räkna med under året för barn som fått permanent uppehållstillstånd, PUT. Migrationsverket har nu längre handläggningstider och omsättningen per boendeplats per år är nu nere på 1.5 för 2015, tidigare 2.5. Detta innebär att färre asylsökande kommer att hinna få PUT under året och är ett skäl till förslaget om en stegvis utökning av antalet boendeplatser. För att kunna planera för ett bra mottagande och även för att planera för utökade boendeplatser har socialkontoret i dialog med Länsstyrelsen, utbildningskontoret, överförmyndaren och Frösunda Sverige AB förslag på två tillfälliga överenskommelser samt en överenskommelse som skall gälla tills vidare om mottagande enligt nedan: 50 boendeplatser varav minst 18 platser alltid skall vara tillgängliga för asylsökande barn boendeplatser varav minst 18 platser alltid skall vara tillgängliga för asylsökande barn boendeplatser varav minst 18 platser alltid skall vara tillgängliga för asylsökande barn och tillsvidare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLLSUTDRAG Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum /5 BUN 31 forts. Kommunen har rätt till ersättning från staten för de flesta av kostnaderna för de ensamkommande barnen såväl under tiden då de är asylsökande som tiden efteråt för de som beviljats uppehållstillstånd. Kommuner som har en överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn har rätt till en grundersättning. Ersättningsbeloppet är kronor per kalenderår och ska bidra till att underlätta för kommunen att ta emot barnen och hålla en god kvalitet på mottagandet. Förutom grundersättningen får kommunen ersättning för skolverksamhet för ensamkommande barn och ungdomar från Migrationsverket enligt nedan: Tabell 1. Ersättningar från Migrationsverket, asylsökande Förskola Förskoleklass Grundskola Gymnasium kr kr kr kr kr kr kr kr Barn- och utbildningsnämndens kostnader för 2014 Kostnaden för en ensamkommande kan beräknas enligt följande schablon. Barnoch utbildningsnämnden ersätter mottagande skola med en elevpeng, därutöver är eleven berättigad till modersmålsundervisning och studiehandledning. För en grundskoleelev kan kostnaden beräknas till ca 90 tkr och en gymnasieelev 115 tkr. Jämförs detta med det bidrag som erhålls från Migrationsverket så ger det en merkostnad för nämnden per elev och år: Grundskola 62,6-90=> -27,4 tkr Gymnasiet 71,1-115=> -43,9 tkr År 2014 mottogs 28 ensamkommande i grundskolan och 18 i gymnasieskolan. Merkostnaden för en månad för barn- och utbildningsnämnden blir då 130 tkr. Kostnaden per elev varierar eftersom det varierar hur snabbt Migrationsverket ger dem uppehållstillstånd. Utöver ersättning för skolverksamheten har kommunen möjlighet att söka ersättning för bland annat: Utredningskostnader Kostnader för god man Extraordinära kostnader Vård och boende Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLLSUTDRAG Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum /5 BUN 31 forts. Utbildningskontoret har genom socialkontoret regelbunden kontakt med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Södermanland för att följa utvecklingen av asylsökande barn. Vid stora förändringar i antalet till Sverige anländande ensamkommande barn kan villkoren i detta avtal komma att omprövas. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Förslag till överenskommelse om blandade platser - tidsbegränsad, Förslag till överenskommelse om blandade platser tidsbegränsad, Förslag till överenskommelse om blandade platser, och tillsvidare Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLLSUTDRAG Socialnämnden Sammanträdesdatum /3 SN 55 Dnr SN/2015: Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Beslut Socialnämnden beslutar att 1. godkänna tidsbegränsade överenskommelser om blandade platser avseende ensamkommande barn mellan Strängnäs kommun, Migrationsverket och Länsstyrelsen i Södermanlands län, avseende tidsperioderna , , samt från och med tillsvidare. Beslutsgång Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag och det blir socialnämndens beslut. Bakgrund Sedan 2010 har Strängnäs kommun haft avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande barn. Nu gällande överenskommelse avser anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare, ( blandade platser). Eftersom antalet anländande ensamkommande barn till Sverige ökat drastiskt och fortsätter att öka behöver avtalets omfattning återigen förändras. Aktuell situation Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige för att söka asyl fortsätter att öka. Migrationsverkets tidigare bedömning var att ensamkommande barn årligen kommer att söka asyl under 2014 och Prognosen blev uppskriven den 8 oktober 2014 till 6500 barn under 2014 och Av Migrationsverkets prognos från februari 2015 framgår bland annat att uppskattningsvis ensamkommande barn kommer att ansöka om asyl i Sverige under I januari 2015 sökte 572 ensamkommande barn asyl, vilket är en ökning med 90 % i förhållande till januari Sedan den första januari 2014 har Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ordna boende för ensamkommande barn. I klartext innebär detta att även om kommunen har en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ett visst antal barn kan man anvisa fler barn om det behövs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLLSUTDRAG Socialnämnden Sammanträdesdatum /3 Från och med årsskiftet 2014 sker anvisning av ensamkommande barn enligt följande rangordning: 1. kommun till vilken barnet anses ha viss anknytning, exempelvis släkting 2. kommun med överenskommelse och som anmält ledig plats 3. a) kommun utan överenskommelse b) kommun med överenskommelse, där mottagandet på platser inte startat c) kommun med överenskommelse, men där de överenskomna platserna är färre än kommunens fördelningstal 4. samtliga kommuner För att fördela anvisningar enligt punkt 3 och 4 jämt över hela landet har ett system med fördelningstal tagits fram, främst baserat på kommunens invånarantal. Fördelningstalen bygger på prognoserna över antalet anländande barn. Eftersom dessa prognoser har överskridits gång på gång under året har fördelningstalen blivit tvungna att höjas flera gånger. Strängnäs ligger i dagsläget på fördelningstalet 18 (innebärandes att kommunen enligt fördelningssystemet ska ha 18 asylsökande barn boende i sin kommun för att man ska ligga i fas ). Att inte teckna avtal om mottagande är inte ett alternativ då kommunen, enligt gällande lagstiftning får ta emot minst lika många ensamkommande barn, eller fler. Beredning Att ingå en överenskommelse om antal mottagna ensamkommande barn anses öka möjligheterna för kommunerna, att kunna planera för ett gott mottagande. Att ingå en överenskommelse som matchar det tilldelade fördelningstalet är av vikt för annars riskerar man att få barn anvisade till sig (det vill säga punkt 3c och 4 tillämpas), och har då ingen möjlighet att förbereda sig för mottagandet. Under sensommaren och höst 2014 kom Strängnäs kommun i detta läge vilket medförde merarbete och extra kostnader. Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde , SN 125 att godkänna överenskommelse om blandade platser från och med 1 januari 2015 mellan Strängnäs kommun, Migrationsverket och Länsstyrelsen i Södermanlands län, daterat Kommunfullmäktige godkände denna överenskommelse på sitt sammanträde , KF 140. Den nu gällande överenskommelsen avser att hålla 42 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 12 platser alltid skall vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande barn från 16 år till och med 17 år. Under beredningen av ärendet som föregick beslut om den nu gällande överenskommelsen erhöll Länsstyrelsen en ny prognos från Migrationsverket. Strängnäs kommun har nu ett nytt fördelningstal på 18 boendeplatser för asylsökande barn. Detta är skälet till varför detta ärende återigen tas upp för beslut. Migrationsverket tar fram 5 prognoser per år. Vanligtvis använder sig Länsstyrelserna sig av verkets juliprognos som underlag till att utreda vilket Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLLSUTDRAG Socialnämnden Sammanträdesdatum /3 fördelningstal varje kommun i respektive län kommer att tilldelas och därefter påbörja dialogen kring överenskommelser med länets kommuner. Under 2014 visade det sig att Migrationsverkets juliprognos inte var relevant då det i realiteten anlände så många fler asylsökande barn att prognosen inte höll. I dagsläget är det oklart hur Länsstyrelsen kommer att arbeta med prognoser och fördelningstal framöver. Med anledning av att fler barn och unga ansöker om asyl i Sverige är sannolikheten stor att fördelningstalet kommer att förändras för Strängnäs kommun under året. Detta ärende skall även behandlas av barn och utbildningsnämnden och Överförmyndarnämnden. Överenskommelser Diskussioner har förts mellan tjänstemän på Länsstyrelsen och kommun om hur många boendeplatser kommunen behöver räkna med under året för barn som fått permanent uppehållstillstånd, PUT. Migrationsverket har nu längre handläggningstider och omsättningen per boendeplats per år är nu nere på 1.5 för 2015, tidigare 2.5. Detta innebär att färre asylsökande kommer att hinna få PUT under året och är ett skäl till förslaget om en stegvis utökning av antalet boendeplatser. För att kunna planera för ett bra mottagande och även för att planera för utökade boendeplatser har socialkontoret i dialog med Länsstyrelsen, Utbildningskontoret, Överförmyndaren och Frösunda Sverige AB förslag på två tillfälliga överenskommelser samt en överenskommelse som skall gälla tills vidare om mottagande enligt nedan: 50 boendeplatser varav minst 18 platser alltid skall vara tillgängliga för asylsökande barn boendeplatser varav minst 18 platser alltid skall vara tillgängliga för asylsökande barn boendeplatser varav minst 18 platser alltid skall vara tillgängliga för asylsökande barn och tillsvidare Underlag Förslag till överenskommelse om blandade platser - tidsbegränsad, Förslag till överenskommelse om blandade platser tidsbegränsad, Förslag till överenskommelse om blandade platser, och tillsvidare Beslutet skickas till Kommunstyrelse Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15

16

17

18 Bfd (3) Överenskommelse om blandade platser - tidsbegränsad Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige. Omfattning 1 I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Strängnäs kommun förbinder sig kommunen med stöd av 2 lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) samt med stöd av 30 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att anordna boende för ensamkommande barn. 2 Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. samt 30 förordning (2010: 1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 50 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 18 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande barn från och med 16 år till och med 17 år. 3 Kommunen ska omedelbart meddela ledig plats till Migrationsverket. Ersättningar 4 Asylsökande barn Kommunen erhåller enligt 7 b förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ersättning baserat dels på antalet asylplatser dels på antalet belagda platser. Av 2 och 7 b framgår att ersättning för överenskomna platser och belagda platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket. Ersättning för belagda platser grundas på kommunens redovisning, se MIGRFS 08/2013. Den del av de bistånd som enligt 13 LMA lämnas till en asylsökande och som utgör ersättning för kost och logi ingår i ovanstående ersättningar.

19 2 (3) Barn med uppehållstillstånd Kommunen erhåller enligt 30 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ersättning baserat dels på antalet platser för barn med uppehållstillstånd dels på antalet belagda platser. Av 8 och 30 framgår att ersättning för överenskomna platser och belagda platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket. Ersättning för belagda platser grundas på kommunens redovisning på avsedd blankett. Tvist och brott mot överenskommelsen 5 Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part kräva rättelse. 6 Migrationsverket får kräva rättelse om Inspektionen för vård och omsorg i egenskap av tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet kommunen bedriver med anledning av denna överenskommelse. 7 Om rättelse inte påbörjas/sker inom 14 dagar från mottagande av skriftlig uppmaning från endera part eller Inspektionen för vård och omsorg kan överenskommelsen med omedelbar verkan sägas upp. 8 Tvist om denna överenskommelse ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna och i andra hand vid svensk domstol. Tider 9 Överenskommelsen gäller från och med den 1 maj 2015 till och med den 31 augusti Denna överenskommelse ersätter tidigare tecknad överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige (Migrationsverkets dnr ), undertecknad den 26 november 2014 respektive den 4 december 2014.

20 3 (3) Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera part och länsstyrelse tagit sitt. Norrköping För Migrationsverket Strängnäs För Strängnäs kommun. Håkan Ljungberg Enhetschef bosättningsoch statsbidragsenheten.. Jacob Högfeldt Kommunstyrelsens ordf. Strängnäs kommun. Monica Lindell Rylén Kommunstyrelsens 1:e vice ordf. Strängnäs kommun Nyköping För Länsstyrelsen Liselott Hagberg Landshövding Länsstyrelsen i Södermanlands län

21 Bfd (3) Överenskommelse om blandade platser - tidsbegränsad Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige. Omfattning 1 I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Strängnäs kommun förbinder sig kommunen med stöd av 2 lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) samt med stöd av 30 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att anordna boende för ensamkommande barn. 2 Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. samt 30 förordning (2010: 1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 55 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 18 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande barn från och med 16 år till och med 17 år. 3 Kommunen ska omedelbart meddela ledig plats till Migrationsverket. Ersättningar 4 Asylsökande barn Kommunen erhåller enligt 7 b förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ersättning baserat dels på antalet asylplatser dels på antalet belagda platser. Av 2 och 7 b framgår att ersättning för överenskomna platser och belagda platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket. Ersättning för belagda platser grundas på kommunens redovisning, se MIGRFS 08/2013. Den del av de bistånd som enligt 13 LMA lämnas till en asylsökande och som utgör ersättning för kost och logi ingår i ovanstående ersättningar.

22 2 (3) Barn med uppehållstillstånd Kommunen erhåller enligt 30 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ersättning baserat dels på antalet platser för barn med uppehållstillstånd dels på antalet belagda platser. Av 8 och 30 framgår att ersättning för överenskomna platser och belagda platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket. Ersättning för belagda platser grundas på kommunens redovisning på avsedd blankett. Tvist och brott mot överenskommelsen 5 Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part kräva rättelse. 6 Migrationsverket får kräva rättelse om Inspektionen för vård och omsorg i egenskap av tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet kommunen bedriver med anledning av denna överenskommelse. 7 Om rättelse inte påbörjas/sker inom 14 dagar från mottagande av skriftlig uppmaning från endera part eller Inspektionen för vård och omsorg kan överenskommelsen med omedelbar verkan sägas upp. 8 Tvist om denna överenskommelse ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna och i andra hand vid svensk domstol. Tider 9 Överenskommelsen gäller från och med den 1 september 2015 till och med den 30 november Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera part och länsstyrelse tagit sitt. Norrköping För Migrationsverket. Håkan Ljungberg Enhetschef bosättningsoch statsbidragsenheten Strängnäs För Strängnäs kommun.. Jacob Högfeldt Kommunstyrelsens ordf. Strängnäs kommun. Monica Lindell Rylén Kommunstyrelsens 1:e vice ordf. Strängnäs kommun

23 3 (3) Nyköping För Länsstyrelsen Liselott Hagberg Landshövding Länsstyrelsen i Södermanlands län

24 Bfd (3) Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige. Omfattning 1 I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Strängnäs kommun förbinder sig kommunen med stöd av 2 lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) samt med stöd av 30 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att anordna boende för ensamkommande barn. 2 Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. samt 30 förordning (2010: 1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 60 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 18 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande barn från och med 16 år till och med 17 år. 3 Kommunen ska omedelbart meddela ledig plats till Migrationsverket. Ersättningar 4 Asylsökande barn Kommunen erhåller enligt 7 b förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ersättning baserat dels på antalet asylplatser dels på antalet belagda platser. Av 2 och 7 b framgår att ersättning för överenskomna platser och belagda platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket. Ersättning för belagda platser grundas på kommunens redovisning, se MIGRFS 08/2013. Den del av de bistånd som enligt 13 LMA lämnas till en asylsökande och som utgör ersättning för kost och logi ingår i ovanstående ersättningar.

25 2 (3) Barn med uppehållstillstånd Kommunen erhåller enligt 30 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ersättning baserat dels på antalet platser för barn med uppehållstillstånd dels på antalet belagda platser. Av 8 och 30 framgår att ersättning för överenskomna platser och belagda platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket. Ersättning för belagda platser grundas på kommunens redovisning på avsedd blankett. Tvist och brott mot överenskommelsen 5 Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part kräva rättelse. 6 Migrationsverket får kräva rättelse om Inspektionen för vård och omsorg i egenskap av tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet kommunen bedriver med anledning av denna överenskommelse. 7 Om rättelse inte påbörjas/sker inom 14 dagar från mottagande av skriftlig uppmaning från endera part eller Inspektionen för vård och omsorg kan överenskommelsen med omedelbar verkan sägas upp. 8 Tvist om denna överenskommelse ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna och i andra hand vid svensk domstol. Tider 9 Överenskommelsen löper tillsvidare från och med 1 december Uppsägning för villkorsändring eller upphörande ska ske skriftligen med följande uppsägningstider: För villkorsändring 1 månad. För upphörande 9 månader. Om förhandling med anledning av uppsägning för villkorsändring inte är avslutad inom 1 månad från uppsägningsdagen anses uppsägningen för villkorsändring vara en uppsägning för upphörande. Detta innebär att överenskommelsen efter 9 månader från uppsägningsdagen upphör att gälla.

26 3 (3) Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera part och länsstyrelse tagit sitt. Norrköping För Migrationsverket. Håkan Ljungberg Enhetschef bosättningsoch statsbidragsenheten Strängnäs För Strängnäs kommun.. Jacob Högfeldt Kommunstyrelsens ordf. Strängnäs kommun. Monica Lindell Rylén Kommunstyrelsens 1:e vice ordf. Strängnäs kommun Nyköping För Länsstyrelsen Liselott Hagberg Landshövding Länsstyrelsen i Södermanlands län

Bfd22 060315 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd

Läs mer

KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 KF 13:4 KF 13:5 KF 13:6 KF 13:7 KF 13:8 KF 13:9 KF 13:10 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 10:1 Kommunstyrelsen KS 197 Sammanträdesdatum 2014-11-05 18/49 Dnr KS/2014:495-106 Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn Beslut

Läs mer

Överenskommelse om blandade platser

Överenskommelse om blandade platser 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Överrenskommelse om mottagandet av ensamkommande barn 2016

Överrenskommelse om mottagandet av ensamkommande barn 2016 Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:677-723 2015-12-04 1/3 Överrenskommelse om mottagandet av ensamkommande barn 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande ensamkommande barn

Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande ensamkommande barn SN Dnr SN 15/3 Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande ensamkommande barn Nyköpings kommuns nuvarande överenskommelse med Migrationsverket gäller 24 boendeplatser för

Läs mer

f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Au 203 Dnr KS 090/2015

f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Au 203 Dnr KS 090/2015 f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Sammanträdesdatu m ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-11-11 Au 203 Dnr KS 090/2015 Information, övergripande överenskommelse med Migrationsverket om anordnade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-11-18 s (2.4) 237 Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Sala kommun 2015; information Dnr 2011+/ 1185

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 16 december 2014 kl. 9 i Lindesberg arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn KF 178 15 DEC 2014 Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 GODKÄNNANDE AV ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN KS/2014/20 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:588 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 56 Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande 2013-03-12 1 (1) Till Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Överförmyndaren Järfällahus AB Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum .':. = SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-06-18 5 (17) 170 Dnr 2013/272 Ändrad överenskommelse mellan Sala kommun och Migrationsverket gällande ensamkommande barn/ungdomar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

KF 22:2

KF 22:2 KF 22:1 KF 22:2 KF 22:3 KF 22:4 KF 22:5 KF 22:6 Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:677-723 2016-01-27 1/4 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag att ändra överenskommelsen mellan Sala kommun och Migrationsverket gällande ensamkommande barn/ungdomar.

Förslag att ändra överenskommelsen mellan Sala kommun och Migrationsverket gällande ensamkommande barn/ungdomar. Bilaga KS 2013/166/1 l (2) 2013-06-04 SAlAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNJNGEN Agneta von schoting Ink. 2013 -os- 1 2 Kommunstyrelsen Förslag att ändra överenskommelsen mellan

Läs mer

-suppl.), Vellinge (l ord. tillika ordforande), Ystad (l suppl.).

-suppl.), Vellinge (l ord. tillika ordforande), Ystad (l suppl.). Till Valberedningen i resp. delägarkommun i Sysav Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad Nominering av nya ledamöter

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, avtal med migrationsverket gällande asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Mål nr 379-16.

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, avtal med migrationsverket gällande asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Mål nr 379-16. Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen 2016-01-28 Sida 1 av 1 Laglighetsprövning enligt kommunallagen, avtal med migrationsverket gällande asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Mål nr 379-16.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2015-09-22 Vår referens. Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se

Tjänsteskrivelse. 2015-09-22 Vår referens. Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se SIGNERAD 2015-09-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-09-22 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om tillfälligt mottagande av asylsökande

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn 2015-11-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/123-133 Arbets- och företagsnämnden Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår

Läs mer

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn 14 15 16 Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn Antalet ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige ökar för varje år och har

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2015:801-723 Administrativa enheten 2016-01-15 1/6 Handläggare Charlotte Arnell Tel. 0152-291 66 Socialnämnden Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande

Läs mer

4 Ändrad organisation av boende för ensamkommande barn KS 2015/718 Föredragande: Karin Ahrle

4 Ändrad organisation av boende för ensamkommande barn KS 2015/718 Föredragande: Karin Ahrle Datum: kl 17:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn SIGNERAD 2014-01-29 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-01-27 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Överenskommelse om mottagande av ensamkommande

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/21 Plats och tid Mariefreds skola, Mariefred, kl. 17:00 20:00 Paragrafer 27-35. Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

I Att teckna avtal med migrationsverket om anordnande av boende rör barn utan legal vårdnadshavare 1 Sverige s.k. ensamkommande barn.

I Att teckna avtal med migrationsverket om anordnande av boende rör barn utan legal vårdnadshavare 1 Sverige s.k. ensamkommande barn. th, Beslutsförslag 2011-07-31 FALKENBERG Socialförvaltningen Wolf Zughaft Barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar I Att teckna avtal med migrationsverket

Läs mer

Nr 128. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn KSN-2015-2242

Nr 128. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn KSN-2015-2242 Uppsala Kommunfullmäktige Nr 128. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn KSN-2015-2242 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna en överenskommelse

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Sekreterare Eric Styffe

Sekreterare Eric Styffe Datum: kl 10:00 Plats: Socialkontoret, Gullspång Ordförande Per-Arne Brandberg Sekreterare Eric Styffe Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 ~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Mauro Pliscovaz 1 (3) SALJ,\ KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- 1 4 Diarienry r" J u ~:r~-"'!,,,, i IAklbilaga l Nytt avtal gällande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19 1,... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-05-19 9 {26) 122 Nytt avtal gällande flyktingmottagning samt mottagande av ensamkommande asylsökande ungdomar Dnr 2014/732-3

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/316 2012-04-05 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Ragunda kommun 17 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Dnr KS/2014: Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion

Dnr KS/2014: Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 16:1 KS 235 2014-12-03 26/42 Dnr KS/2014:40 034 Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr 333-878/2014) Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-02-04 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-02-16 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-10-05 SID 1 (1) KS/2015:502 TJÄNSTESKRIVELSE Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Sammanfattning Med anledning av de stora flyktingströmmarna

Läs mer

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034)

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034) KF 17 c:1 KF 17 c:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildningskontoret Dnr BUN/2011:62-034 Administration 2011-04-26 1/2 Handläggare Helena Ekström Tel. 0152-293 69 KF 17 c:3 Motion gällande utökningsmöjligheten av

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN. Till Socialnämnden. Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: Förvaltningens förslag till beslut

SOCIALFÖRVALTNINGEN. Till Socialnämnden. Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: Förvaltningens förslag till beslut SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: 08-508 25 605 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6-0746/2011 DNR 1.6-0747/2011 SID 1

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479

Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479 34 Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Kommunstyrelsen har möjlighet att köpa in fastigheter för att täcka behov av boende

Läs mer

Datum: kl 10:45 Paragrafer: Eric Styffe Sekreterare

Datum: kl 10:45 Paragrafer: Eric Styffe Sekreterare Datum: kl 10:45 Paragrafer: 484-488 Plats: Nya Skagern, Gullspång Underskrifter Per-Arne Brandberg Ordförande Eric Styffe Sekreterare Justeringens plats och tid: Justeras Anders Andersson Beslutande Ersättare

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 15:1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-03 22/42 KS 232 Dnr KS/2014:505-104 Partistöd för mandatperioden 2014-2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Ann Svensson Leif Thor Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson (V) Eva

Läs mer

Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen Dnr: 156-624/2015 Socialroteln Sida 1 (2) Datum: 2015-04-21 Till berörd remissinstans Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Detta gäller

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Utökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar

Utökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-05-16 1 (8) Mia Ledwith Socialnämnden Utökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Förslag till beslut 1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Resursförstärkning för överförmyndarnämnden för 2016

Resursförstärkning för överförmyndarnämnden för 2016 KF 16:1 KF 16:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:294 /-049 2016-04-29 1/2 KF 16:3 Handläggare Josefin Winnfors Tel. 0152-291 61 Kommunstyrelsen Resursförstärkning för överförmyndarnämnden

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare Överförmyndarnämnden Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Namn Anders Hagander Tnr: 016-710 20 74 2017-06-12 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Arvode och omkostnadsersättning för förordnande

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 6

Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Plats och tid Polstjernan 9:00-10:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Svahn (S) Eduardo

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB.

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:20 Dnr. KS 2014/0309-133 Lokal för bostad för ensamkommande barn Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar 2. Finansiering

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Annica Ring Juni 2017 Version 1.0 Dagordning Förordningsförändringar Nya ersättningar från 1 juli - Asylsökande

Läs mer

Grundersättning 2 förordningen (1990:927)

Grundersättning 2 förordningen (1990:927) Bild 1 Grundersättning 2 förordningen (1990:927) Belopp för 2009: 568 200 kronor motsvarar tre vuxna schablonbelopp Förutsättning Överenskommelse om flyktingmottagning Utbetalning Ordinarie utbetalning

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSENS ARBETSUTSKOTT 8 (15) Sammanträdesdatum 2010-12-14 225 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Dnr 2010/225 INLEDNING Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om att avskaffa LOV inom hemtjänsten, yttrande

Motion om att avskaffa LOV inom hemtjänsten, yttrande KF 13:1 KF 13:2 PROTOKOLLSUTDRAG KF 13:3 Socialnämnden SN 128 Sammanträdesdatum 2014-10-28 1/2 Dnr SN/2014:272 034 Motion om att avskaffa LOV inom hemtjänsten, yttrande Beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande barn som försvinner

Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande barn som försvinner Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-07-09 Handläggare Nina Mörman Aldunge Telefon: 08 50825006 Till Socialnämnden Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen

Förändringar Asylersättningsförordningen Förändringar Asylersättningsförordningen Från början av 2014 Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser anvisade barn som vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen,

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2016-01-11 Handläggare: Michael Boström 08 508 18 156 Till Farsta stadsdelsnämnd 2016-02-04

Läs mer

Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn

Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2011 12 05 273 647 Arbets och personalutskottet 2011 11 28 242 525 Dnr 11.125 13 decks14 Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn Ärendebeskrivning Migrationsverkets

Läs mer

1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen uppdraget att organisera boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen uppdraget att organisera boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Kundorienterade HVB B ARN OCH U NGDOM Handläggare: Anette Necander Tfn: 508 25251 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2006-08-22 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2006-09-26 DNR 441-0441/2006 Till Socialtjänstnämnden Asylsökande ensamkommande

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer