-suppl.), Vellinge (l ord. tillika ordforande), Ystad (l suppl.).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-suppl.), Vellinge (l ord. tillika ordforande), Ystad (l suppl.)."

Transkript

1 Till Valberedningen i resp. delägarkommun i Sysav Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad Nominering av nya ledamöter i SYSAV:s styrelse t.o.m. årsstämma Kallelse till sammanträde Valberedningama i delägarkommunema fungerar som valdelegation får utseende av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleanter i Sysav (inklusive ordfårande och vice ordfårande i styrelsen) får inval på årsstämma i Sysav. OrdfOranden i Malmö kommuns valberedning har till uppgift att se till så att uppgiften kan fullgöras, och om det behövs, kalla till sammanträde med valdelegationen för Sysav. Under perioden har de olika delägarkommunema im1ehaft följande poster: Burlöv (l ord.), Kävlinge (l suppl.), Lomma (l ord.), Lund (2 ord. och l lekmannarevisor), Malmö (3 ord. varav en vice ordf och 5 suppl. och l lekmannarevisor och l lekmannarevisorsuppleant), Simrishamn (l ord.), Sjöbo (l ord.), Skurup (l suppl.), Staffanstorp (1 suppl. och l lekmagruu:.e..v.isot:;s_up_plmt1_svedala (l suppl.), Tomeliila (l suppl.), Trelleborg (I ord. och l -suppl.), Vellinge (l ord. tillika ordforande), Ystad (l suppl.). J ag foreslår foljande ordning. I ett första skede bortses från ordforande och vice ordförandeposter. Istället utgår man från det antal platser som de olika kommunema hade under perioden Om någon kommun anser sig skola få ändrad platsfordelning måste denna kommun fårankra detta med annan kommun som då åtar sig motsvarande förändring åt andra hållet (t. ex. att rollen som ordinarie ledamot och suppleant växlar mellan vissa kommuner). Samtliga kommuner anmäler till Malmö kommun vilka representanter kommunen nominerar fur sin kommun med uppgift om partioeteclilling, och, om forändring sker i platsfordeiiilllgl fårhållande till perioden , gentemot vilken kommun förändringen sk:er, om detta inte framgår på annat sätt. I anmälan bör anges kontaktuppgifter med ordfåranden i valberedningen. Om någon kommun redan har anmält enligt ovanstående behöver ny anmälan inte göras. Anmälan görs till Malmö kommun, Kommunfullmäktiges exped~ Kanold, Malmö; e-post Amnälan bör ske så snart som möjligt dock senast den 27 februari Först när nomineringama kommit in tas ställning till fördelning av pastema som ordfårande och vice ordförande. Detta sker vid ett möte i stadshuset i Malmö den 24 mars 2015, kl , Adress: Stadshuset, August Palms plats 1, Lokal: Sessionssalen (våning 7). Förevarande sk.iivelse utgör kallelse till mötet. Ytterligare kallelse sänds inte ut. Aru11äl deltagande i mötet till Pia Kanold (e-post adress se ovan).

2 När valdelegationen har ett fullständigt fårslag kommer förslaget att överlämnas till SYSA V inför val på kommande årsstämma i bolaget. Malmö den 19 januari 2015 <:::).~GOl~~ Jl;orn ~i'lnlunusson Ordfårande i Malmö valberedning Tel

3 STAFFANSTORPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Delegations bes l ut Migrationsverket har redovisat förslag till förlängning av avtal med Staffanstorps kommun om kommunens anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s k ensamkommande barn. Överenskommelsen innehåller dels en reglering av tiden l januari 2015 till31 maj 2015, då till ersättande av tidigare teckrlad överenskommelse, dels ett tillsvidareavtal gällande från och med 1 juni Enligt 21 p kommunstyrelsens delegationsordning fattas följande beslut. Kommunstyrelsen beslutar att med Migrationsverket träffa överenskommelse i enlighet med bifogade avtal, bilagor 1 och 2. n STAFFANSTORPS KOMMUN K<;._~m~nstr,relsen c: tu j2f; ~ l'-.;jt: Christian Sonessen Kommunstyrelsens ordförande Postadress Hemsida STAFFANSTORP Telefon BG PG Telefax Orgnr

4 1(2) Inkom-- Migrationsverket Norrköping Registrator 2014 ~t2-1 2 Dn r ~d.~ J. O Il-f- 5""SSS"3. ~ : Överenskommelse om blandade platser tidsbegränsad Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige. Omfattning 1 I derula överenskommelse mellan Migrationsverket och Staffanstorps kommun torbinder sig kommunen med stöd av 2 lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) samt med stöd av 30 förordning (20 10: 1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utläm1ingar att anordna boende for ensamkommande barn. 2 Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b forordning (2002: 1118) om statlig ersättning för asylsökande m. fl. samt 30 förordning (2010: 1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 20 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande bam, varav minst lo platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket tär anvisa asylsökande barn från och med O år till och med 14 år. 3 Kommunen ska omedelbatt meddela ledig plats till Migrationsverket Ersättningar 4 Asylsökande bam Kommunen erhåller enligt 7 b forordning (2002 : 1118) om statlig ersättning för asylsökande m. fl. ersättning baserat dels på antalet asylplatser dels på antalet belagda platser. Av 2 och 7 b framgår att ersättning för överenskomna platser och belagda platser betalas ut vatje kvatial i efterskott av Migrationsverket Ersättning for belagda platser grundas på kommunens redovisning, se MIGRFS 08/2013. Den del av de bistånd som enligt 13 LMA lämnas till en asylsökande och som utgör ersättning för kost och logi ingår i ovanstående ersättningar. to,... (') g o ~ Barn med uppehållstillstånd Kommunen erhåller enligt 30 förordning (20 l 0: 1122) om statlig ersättning för insatser for vissa utlänningar ersättning baserat dels på antalet platser for bam med uppehållstillstånd dels på antalet belagda platser.

5 2 (2) Av 8 och 30 framgår att ersättning for överenskomna platser och belagda platser betalas ut va1je kvartal i efterskott av Migrationsverket Ersättning for belagda platser grundas på kommunens redovisning på avsedd blankett. Tvist och brott mot överenskommelsen 5 Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera patt kräva rättelse. 6 Migrationsverket fär luäva rättelse om Inspektionen för vård och omsorg i egenskap av tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet kommunen bedriver med anledning av denna överenskommelse. 7 Om rättelse intepåbörjas/sker inom 14 dagar från mottagande av skriftlig uppmaning från endera patt eller Inspektionen for vård och omsorg kan överenskommelsen med omedelbar verkan sägas upp. 8 Tvist om de1ma överenskommelse ska i fårsta hand avgöras genom fårhandling mellan patterna och i andra hand vid svensk domstol. Tider 9 Överenskommelsen gäller från och med den l januari 2015 till och med den 31 maj Denna överenskommelse ersätter tidigare tecknad överenskommelse om anordnande av boendeplatser får asylsökande barn och barn med uppehållstillstånd (Migrationsverkets dnr ) undertecknad den 16 december 2013 respektive den 13 januari Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera part och länsstyrelse tagit sitt. Norrköping /.1-./.J ~ör 7J!!;;.e:k~t.... Håkan Ljun~~ g Enhetschef bosättnings- och statsbidragsenheten S taffanstorp / ~.. -/(.. För Staffanstorps kommun C41!Äc Malmö /?-: ? För Länsstyrelsen..... ~~~ unvor Landqvist Enhetschef Länsstyrelsen i Skåne liin

6 1(2)... Migrationsverket p-- ' Dn r Inkom-~-~ ~ -, Migrationsverket Norrkö"ping Registrator '],d.- :J. o l!f-$"!>!;(, o Överenskommelse om blandade platser överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare l Sverige. Omfattning l I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Staffanstorps kommun forbinder sig kommunen med stöd av 2 lag ( 1994: 137) om mottagande av asylsökande m. fl. (LMA) samt med stöd av 30 forordning (2010: 1122) om statlig ersättning for insatser for vissa utlätmingar att anordna boende for ensamkommande barn. 2 Kommunen forbinder sig med stöd av 7 b forordning (2002: 1118) om statlig ersättning for asylsökande m.fl. samt 30 forordning (2010: 1122) om statlig ersättning for insatser for vissa utlänningar att hålla 30 boendeplatser tillgängliga for ensamkommande barn, varav minst 15 platser alltid ska vara tillgängliga for asylsökande barn. Migrationsverket tär anvisa asylsökande barn från och med O år till och med 14 år. 3 Konmumen ska omedelbart meddela ledig plats till Migrationsverket Ersättningar 4 Asylsökande barn Kommunen erhå1ler enligt 7 b forordning (2002: 1118) om statlig ersättning for asylsökande m. fl. ersättning baserat dels på antalet asylplatser dels på antalet belagda platser. A v 2 och 7 b framgår att ersättning for överenskomna platser och belagda platser betalas ut vatje kvartal i efterskott av Migrationsverket Ersättning för belagda platser grundas på kommunens redovisning, se MIGRFS 08/2013. Den del av de bistånd som enligt 13 LMA lämnas till en asylsökande och som utgör ersättning får kost och logi ingår i ovanstående ersättningar. B(lrn med uppehållstillstånd Kommunen erhåller enligt 30 forordning (20 l O: 1122) om statlig ersättning får insatser får vissa utlätmingar ersättning baserat dels på antalet platser for bam med uppehållstillstånd dels på antalet belagda platser.

7 2 (2) A v 8 och 30 framgår att ersättning for överenskomna platser och belagda platser betalas ut vatje kva11al i efterskott av Migrationsverket Ersättning får belagda platser grundas på kommunens redovisning på avsedd blankett. Tvist och brott mot överenskommelsen 5 Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part kräva rättelse. 6 Migrationsverket får kräva rättelse om Inspektionen får vård och omsorg i egenskap av tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet kommunen bedriver med anledning av dem1a överenskommelse. 7 Om rättelse inte påbötjas/sker inom 14 dagar från mottagande av skriftlig uppmaning från endera part eller Inspektionen får vård och omsorg kan överenskommelsen med omedelbar verkan sägas upp. 8 Tvist om denna överenskommelse ska i fårsta hand avgöras genom fårhandling mellan pat1erna och i andra hand vid svensk domstol. Tider 9 Överenskommelsen löper tillsvidare från och med l juni Uppsägning för villkorsändring eller upphörande ska ske skriftligen med fåljande uppsägningstider: För villkorsändring l månad. För upphörande 3 månader. Om fårhandling med anledning av uppsägning får villkorsändring inte är avslutad inom l månad från uppsägningsdagen anses uppsägningen for villkorsändring vara en uppsägning for upphörande. Detta innebär att överenskommelsen efter 3 månader från uppsägningsdagen upphör att gälla. Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera pati och länsstyrelse tagit sitt /2 /'J N otr. k" opmg FörM~~i 1 verket VI,;,.... Håkan Ljungberg Enhetschef bosättnings- och statsbidragsenheten Staffanstorp l.?.-.! (.. /~ (Jt:?1 Malmo För Länsstyrelsen.. j.ii?!?(l/1:.~... Gunvor Landqvist Enhetschef Länsstyrelsen i Skåne län Staffanstorps kommun

8 Till Kommunfullmäktige i statfanstorp kommun Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson angående undertecknande av nytt avtal med Migrationsverket om ensamkommande och asylsökande barn December 2014 Dnr 2014-KS-467. Detta avtal undertecknades av ordförande i Kommunstyrelsen enligt Delegationsordning för kommunstyrelsen (Författning 1.3.1) punkt 21: Ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas. Avtalet utökas från 8 till 30 platser och kommunen har som målsättning att placera dessa i familjehem. Frågor: 1. Hur kan ett undertecknande av nytt avtal bli brådskande när man rimligtvis borde veta när gamla avtalet löper ut? 2. Hur rustade står kommunen för att hitta familjehem till alla 30 flyktingbarn vi förbinder oss att ta emot? 3. Om kommunen inte kan skaffa familjehem till alla, vad finns där för andra planer att ta hand om dessa barn då? ~l AttA~~ l UHPS ~OMMUN 1 statfanstorp den /b' l 2._ l t Diartenr icw6 - ~<0- G~ t

9 Motion om dialog med Trafikverket om ombyggnad av trafikplats Särslöv på väg 11 Väg 11 har enligt Trafikverket ofta kapacitets- och trafiksäkerhetsproblem. Trafikverket har tagit fram en förstudie och kommit fram till att cirkulationsplatsen där väg 11 möter Västanvägen/Önsvalavägen är orsaken till att köbildning bildas. Denna cirkulationsplats är nu bestämd att byggas om till dubbla körfält och en upphandling är inledd. ( trafikverket.se/privauprojekt/skanenag-11 -i-sarslov-statfanstorp-och-dalby/ ) Samtidigt bygger statfanstorps kommun fler bostäder och kommer att öka invånarantalet avsevärt under de närmaste åren. Många andra orter som ligger längs väg 11 har liknande befolkningsökningar. Redan i dagsläget har invånare i Särslöv som använder sig av kollektivtrafiken ett svårt läge när de måste korsa väg 11 för att ta sig till och från busshållplatsen. Med en intensifiering av trafiken kommer detta att bli allt svårare och det är redan nu förenat med fara att korsa denna väg. Även trafikanter som kommer från sidovägarna har svårigheter att korsa eller svänga ut på väg 11 och ofta får busshållplatsen agera som ett accelerationsfält Med hänvisning till ovan yrkar jag: att Kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda dialog med trafikverket för att skyndsamt bygga om denna korsning till en planskild korsning statfanstorp 16 Februari 2015 SlAFFAWSlORPS KOMMUN.1 Diarienr Z.Ol ~ - KS- b Richard Olsson Sverigedemokraterna

7. Verksamhetsplan 2014 för Håbohus AB och Håbo Marknads AB. 8. Förslag till regler för uthyrning av kommunhusets möteslokaler

7. Verksamhetsplan 2014 för Håbohus AB och Håbo Marknads AB. 8. Förslag till regler för uthyrning av kommunhusets möteslokaler KALLELSE Datum 2014-02-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-03-25 Diarienummer KSN-2015-0359 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

19 augusti 2010 handlingar

19 augusti 2010 handlingar 19 augusti 2010 handlingar Nr 67 Investeringsanslag för kollektivtrafikens behov av infrastrukturåtgärder 2010 2010-05-31 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Den 17 maj yttrade sig Kommunstyrelsen

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn

Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Kriminalvårdens riktlinjer 2006:2 Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Mål och syfte Kriminalvården eftersträvar ett utvecklat samarbete med ideella

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL. mellan. Sala kommun. och. Heby kommun 1 (10)

Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL. mellan. Sala kommun. och. Heby kommun 1 (10) Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL mellan Sala kommun och Heby kommun 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Parter. 3 2. Definitioner.... 3 3. Bakgrund 4 4. Bolaget och dess Verksamhet... 4 5. Styrelse...

Läs mer

God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man för

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 382, 31/12/1986 s. 0017-0021

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013.

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013. 1 (7) December 2012 GODMANS-NYTT Vi vill tacka er för allt ni gjort under det gångna året! Vi har under 2012 arbetat med förbättringar som vi hoppas kan underlätta för er i ert viktiga uppdrag! Startkit

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer