Överrenskommelse om mottagandet av ensamkommande barn 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överrenskommelse om mottagandet av ensamkommande barn 2016"

Transkript

1 Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015: /3 Överrenskommelse om mottagandet av ensamkommande barn 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna Tidsbegränsad överenskommelse om blandade platser mellan Migrationsverket, Länsstyrelsen Södermanlands län och Strängnäs kommun, daterad den 24 november 2015, 2. delegera till socialnämnden att besluta om ingående av avtal om mottagande av ensamkommande barn. Bakgrund Sedan 2010 har Strängnäs kommun haft avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande barn. Nu gällande överenskommelse avser anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare. Utifrån det ökande antalet barn som då kom till Sverige ändrades lagstiftningen 2014 vilket gjorde att alla kommuner anvisas barn, oavsett om kommunen tecknat avtal om mottagande eller ej, utifrån en fördelningsmodell som fastställs av Migrationsverket. Lagstiftningen ändrades också så att de ett avtal om mottagande är en förutsättning för att kunna få ta de av schablonersättningar som ska täcka kostnaderna för mottagandet. Eftersom antalet anländande ensamkommande barn till Sverige ökat drastiskt och fortsätter att öka har de så kallade fördelningstalen, som utgör grunden för fördelningen mellan kommunerna av anvisade barn, justerats uppåt. Det innebär i sin tur att avtalet om mottagande av ensamkommande barn behöver ändras. Beredning Ärendet har beretts av socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden och de har även inhämtat synpunkter från överförmyndarnämnden. Ärendet har varit uppe för beslut i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden där de föreslår kommunfullmäktige att godkänna Tidsbegränsad överenskommelse om blandade platser mellan Migrationsverket, Länsstyrelsen Södermanlands län och Strängnäs kommun, daterad den 24 november 2015 samt att delegera till socialnämnden att besluta om ingående av avtal om mottagande av

2 2/3 ensamkommande barn. För mer information om beredningen se socialnämndens beslut, SN 182, och barn- och utbildningsnämndens beslut, BUN 133., som ligger som underlag i detta ärende. Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen Generellt kan sägas att de allra flesta kostnader kommunen har för mottagandet ersätts genom statsbidrag. Kostnader inom ramen för socialtjänst ersätts generellt sett i högre grad än kostnader inom utbildningsväsendet och överförmyndaren. Inför 2016 är det osäkert om ersättningsnivån kommer att täcka hela skolpengen för gymnasieelever, och överförmyndarens handläggningstid ersätts inte (till skillnad mot socialtjänstens). Utifrån att mottagna barn ökar, ökar också den arbetstid som behöver läggas ner på kringarbete, och det arbetet är svårt att få kostnadsersättning för. Det rör sig exempelvis om den arbetstid som läggs ner på strategiskt arbete kring mottagningen, arbetsledning inom både skolan och på socialkontoret, fakturahantering, ekonomisk uppföljning med mera, tolkbokning, dokumenthantering med mera. Mottagandet innebär således en kostnad, både i direkta utgifter och i arbetstid, och det behöver tas hänsyn till detta i både nämndinternt och kommunövergripande budgetarbete och verksamhetsplanering. Dock styr inte detta enskilda beslut om godkännande av avtal, om kostnaderna blir högre eller lägre, utan det styrs nästan uteslutande av hur många ensamkommande barn som kommer till Sverige, vår asyllagstiftning (det vill säga vilka förutsättningar som gäller för beviljande av uppehållstillstånd) och de nivåer som sätts för kostnadsersättning till kommunerna för mottagningen. Det som går att göra, för att om möjligt försöka att dämpa kostnadsutvecklingen för kommunen, är att teckna ett avtal som stämmer så väl överens med verkligheten som möjligt, eftersom vi då maximerar schablonersättningarna, och minimerar det administrativa arbetet som det innebär att ansöka om statsbidragen. Uppföljning Avtalet gäller till och med den 31 mars I samband med att nytt avtal ska tecknas följs detta avtal upp. Underlag Protokollsutdrag, Socialnämnden 182, Protokollsutdrag, Barn- och utbildningsnämnden 133, Avtal, Tidsbegränsad överenskommelse om blandade platser mellan Migrationsverket, Länsstyrelsen Södermanlands län och Strängnäs kommun,

3 3/3 Jacob Högfeldt (M) Ordförande Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Överförmyndarnämnden

4 PROTOKOLLSUTDRAG Socialnämnden SN 182 1/5 Dnr SN/2015: Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn Beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna Tidsbegränsad överenskommelse om blandade platser mellan Migrationsverket, Länsstyrelsen Södermanlands län och Strängnäs kommun, daterad den 24 november 2015, 2. delegera till socialnämnden att besluta om ingående av avtal om mottagande av ensamkommande barn. Beslutsgång Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir nämndens beslut. Bakgrund Sedan 2010 har Strängnäs kommun haft avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande barn. Nu gällande överenskommelse avser anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare. Utifrån det ökande antalet barn som då kom till Sverige ändrades lagstiftningen 2014 vilket gjorde att alla kommuner anvisas barn, oavsett om kommunen tecknat avtal om mottagande eller ej, utifrån en fördelningsmodell som fastställs av Migrationsverket. Lagstiftningen ändrades också så att de ett avtal om mottagande är en förutsättning för att kunna få ta de av schablonersättningar som ska täcka kostnaderna för mottagandet. Eftersom antalet anländande ensamkommande barn till Sverige ökat drastiskt och fortsätter att öka har de så kallade fördelningstalen, som utgör grunden för fördelningen mellan kommunerna av anvisade barn, justerats uppåt. Det innebär i sin tur att avtalet om mottagande av ensamkommande barn behöver ändras. Beredning Flyktingmottagande är en statlig angelägenhet. För ensamkommande barn gäller dock att kommunerna ansvarar för deras boende. Oavsett ålder på barnen är kommunen också skyldig att erbjuda utbildning på samma sätt som för andra barn bosatta i kommunen. När ett barn blir anvisat till kommunen övergår ansvaret för boende för barnet från Migrationsverket till kommunen, enligt 3 Lag (1994:137) om mottagande Justerandes sign

5 PROTOKOLLSUTDRAG Socialnämnden 2/5 av asylsökande m.fl. Utifrån socialtjänstens perspektiv är ansvaret detsamma och styrs av samma regler som om barnet vore svensk medborgare. Detta innebär att det inte går att välja att få ett barn anvisat till sig eller inte (lika lite som det går att välja om ett barn råkar bo i kommunen eller inte), och det går heller inte att ta paus i mottagandet. I samband med anvisningen av ett barn till kommunen ansöker Migrationsverket hos överförmyndarnämnden om att en god man enligt Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska utses. Den gode mannen ska i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. God manskapet ska upphöra efter det att Migrationsverket tagit ställning till begäran om asyl. I det fall barnet får permanent uppehållstillstånd ska socialtjänsten hos tingsrätten begära att en särskild förordnad vårdnadshavare utses. Enligt skollagen har barn som är bosatta i landet skolplikt och en rätt till utbildning som motsvarar skolplikten (7 kap. 2 första och andra styckena och 3 första stycket). Med bosatt i landet avses i skollagen den som ska vara folkbokförd här (29 kap. 2 första stycket). Vid tillämpningen av skollagen ska också vissa barn som inte är folkbokförda här anses som bosatta i landet, bl.a. asylsökande och barn som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd samt barn som vistas här utan stöd av myndighetsbeslut eller författning, s.k. gömda barn (29 kap. 2 andra stycket). Barn som enligt dessa bestämmelser ska anses bosatta i landet utan att vara folkbokförda har inte skolplikt, men de har samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn (7 kap. 2 tredje stycket). Skolplikten inträder först när barnet erhåller uppehållstillstånd och därmed blir folkbokförd i kommunen. Fördelning av anvisningar av ensamkommande barn Sedan 2014 har Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa ensamkommande barn till kommuner. I klartext innebär detta att anvisningarna sker utifrån nedanstående ordning, oavsett enskilda kommuners inställning till mottagande eller praktiska möjligheter till det samma. Fördelningsordning; 1. kommun till vilken barnet anses ha viss anknytning, exempelvis släkting 2. kommun med överenskommelse och som anmält ledig plats 3. a) kommun utan överenskommelse b) kommun med överenskommelse, där mottagandet på platser inte startat c) kommun med överenskommelse, men där de överenskomna platserna är färre än kommunens fördelningstal 4. samtliga kommuner För att fördela anvisningar enligt steg 3 och 4 jämt över hela landet har ett system med fördelningstal tagits fram, främst baserat på kommunens invånarantal. Fördelningstalen bygger på prognoserna över antalet anländande barn. Justerandes sign

6 PROTOKOLLSUTDRAG Socialnämnden 3/5 När fördelningen görs enligt steg 4 baseras fördelningen på en komplex matris där hänsyn tas till exempelvis invånarantal, tidigare fördelning mellan kommunerna och tidigare fördelning mellan kön och ålder på de anvisade barnen. Avtalets funktion Utifrån ovanstående är det självklart en relevant fråga om meningen med att teckna avtalet. Syftena och fördelarna för kommunen är flera. Dels är reglerna för kostnadsersättning uppbyggda så att statsbidragen är både högre och enklare att ansöka om, om kommunen har en överenskommelse om mottagande. Att ingå en överenskommelse om antal mottagna ensamkommande barn ökar möjligheterna för kommunerna att kunna planera för ett gott mottagande och tillsammans med Migrationsverket planera för mottagandet avseende volymen. Att ingå en överenskommelse som matchar det tilldelade fördelningstalet innebär också en så fördelaktig plats i fördelningsordningen som möjligt. Förslag till ny överenskommelse Nuvarande avtal stipulerar att vi ska hålla 60 boendeplatser för ensamkommande barn, varav 18 av dessa alltid måste vara tillgängliga för asylsökande. I realiteten har kommunen i skrivande stund 107 barn anvisade till sig (inklusive både asylsökande och de med uppehållstillstånd). Det nya fördelningstalet för 2016 är 146. Det innebär att kommunen förväntas att så snart som möjligt ha tagit emot 146 ensamkommande barn, en ökning med 39 barn från dagens nivå. Den 23 november mottog kommunen förslag på avtal från Länsstyrelsen. Migrationsverket kommer från 2016 inte att teckna längre avtal än för ett kvartal i taget, och för 2016 års första kvartal föreslår man ett antal för Strängnäs kommun om totalt 152 boendeplatser varav 97 alltid ska hållas öppna för asylsökande. Med så kort beredningstid anser förvaltningen att det är ett rimligt antal, utifrån att man bedömer att det troligtvis är ungefär så många barn vi kommer att ha tagit emot. Verksamhetspåverkan Vad gäller mottagandet av just ensamkommande barn är det nästan uteslutande socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens och överförmyndarnämndens verksamheter som påverkas. Det är svårt att ordna boendeplatser, skolplatser och det blir svårare och svårare att rekrytera gode män. Vad gäller just socialnämndens verksamhet har väsentliga justeringar gjorts för att hinna utreda både barnen och familjehem och det administrativa arbetet kring detta tar mycket mer resurser i anspråk än tidigare. Vad gäller platser i skolan är det svårt att hinna ordna dessa i samma takt som det kommer fler barn, främst utifrån brist på personal. Justerandes sign

7 PROTOKOLLSUTDRAG Socialnämnden 4/5 Överförmyndarkontoret har lämnat följande yttrande; Tack vare allmänhetens vilja att göra en insats har överförmyndarnämnden hitintills klarat att förordna gode män till de ensamkommande barn som bor i Strängnäs. Handläggningstiden har emellertid utökats från cirka en vecka till 3-4 veckor. Länsstyrelsens nya fördelningstal innebär en mycket kraftig ökning av antalet asylplatser och därmed i förlängningen av antalet ensamkommande barn. För att kunna fullfölja sitt uppdrag att rekrytera, utbilda och förordna gode män samt utöva tillsyn över hur de utför sina uppdrag måste överförmyndarnämnden tillföras ytterligare resurser utöver de som nämnden begärt i sin preliminära verksamhetsplan för Det är dock viktigt att belysa att detta avtal i sig inte mer än i marginella tal styr hur många barn som anvisas till kommunen. Att exempelvis välja att inte teckna överenskommelsen eller att vägra ta emot så många barn som vi blir anvisade, gör inte att barnen slutar att bli anvisade. Mängden ensamkommande barn är en utmaning för organisationen att anpassa sig till, och för att om möjligt skapa någon form av förutsebarhet och beredskap är avtalet det enda verktyget som kan användas. Det vi kan göra för att skapa en så bra situation som möjligt för alla parter är att anpassa antalet platser till vårt fördelningstal och det reella antalet barn som vi har tagit emot. Delegation till socialnämnden Utifrån att Migrationsverket nu avser att endast teckna avtal för ett kvartal i taget, och att det är så viktigt att kommunen i så stor utsträckning som möjligt har avtal som matchar fördelningstal och antal mottagna barn, så föreslås en delegation till socialnämnden. Syftet är att uppnå en så snabb beslutsprocess som möjligt. Eftersom mottagandet ändå berör både utbildningskontoret och överförmyndarkontoret är det därmed socialkontorets ansvar att i samband med att nya avtal ska tecknas informera övriga berörda verksamheter och ge möjlighet till att synpunkter kring avtalets utformning kan lämnas. Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen Generellt kan sägas att de allra flesta kostnader kommunen har för mottagandet ersätts genom statsbidrag. Kostnader inom ramen för socialtjänst ersätts generellt sett i högre grad än kostnader inom utbildningsväsendet och överförmyndaren. Inför 2016 är det osäkert om ersättningsnivån kommer att täcka hela skolpengen för gymnasieelever, och överförmyndarens handläggningstid ersätts inte (till skillnad mot socialtjänstens). Justerandes sign

8 PROTOKOLLSUTDRAG Socialnämnden 5/5 Utifrån att mottagna barn ökar, ökar också den arbetstid som behöver läggas ner på kringarbete, och det arbetet är svårt att få kostnadsersättning för. Det rör sig exempelvis om den arbetstid som läggs ner på strategiskt arbete kring mottagningen, arbetsledning inom både skolan och på socialkontoret, fakturahantering, ekonomisk uppföljning med mera, tolkbokning, dokumenthantering med mera. Mottagandet innebär således en kostnad, både i direkta utgifter och i arbetstid, och det behöver tas hänsyn till detta i både nämndinternt och kommunövergripande budgetarbete och verksamhetsplanering. Dock styr inte detta enskilda beslut om godkännande av avtal, om kostnaderna blir högre eller lägre, utan det styrs nästan uteslutande av hur många ensamkommande barn som kommer till Sverige, vår asyllagstiftning (det vill säga vilka förutsättningar som gäller för beviljande av uppehållstillstånd) och de nivåer som sätts för kostnadsersättning till kommunerna för mottagningen. Det som går att göra, för att om möjligt försöka att dämpa kostnadsutvecklingen för kommunen, är att teckna ett avtal som stämmer så väl överens med verkligheten som möjligt, eftersom vi då maximerar schablonersättningarna, och minimerar det administrativa arbetet som det innebär att ansöka om statsbidragen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal, Avtal, Tidsbegränsad överenskommelse om blandade platser mellan Migrationsverket, Länsstyrelsen Södermanlands län och Strängnäs kommun, Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign

9 STRÄNGNÄS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26/ 40 BUN 133 Dnr BUN/2015: Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal Beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna Tidsbegränsad överenskommelse om blandade platser mellan Migrationsverket, Länsstyrelsen Södermanlands län och Strängnäs kommun, daterad den 24 november 2015, 2. delegera till socialnämnden att besluta om ingående av avtal om mottagande av ensamkommande barn. Yrkanden Lena Löfgren (SD) yrkar att ärendet ska bordläggas och tas upp på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i december. Sandra Blanksvärd (V), Lars-Göran Yeudakimchikov Malmquist (S), Lena Scharp Sandegren (MP), Wailith Edstein (S) och Eine Pekkala (S) yrkar bifall till liggande förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer först frågan om nämnden kan gå till beslut i ärendet under innevarande sammanträde eller ska bordlägga ärendet till nästa sammanträde och finner att nämnden kan gå till beslut i ärendet under innevarande sammanträde. Därefter finner ordföranden att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir nämndens beslut. Lena Löfgren (SD) reserverar sig mot beslutet med motiveringen att barn- och utbildningsnämnden inte fått tillräckligt med tid att sätta sig in i ärendet. Bakgrund Sedan 2010 har Strängnäs kommun haft avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande barn. Nu gällande överenskommelse avser anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare.

10 STRÄNGNÄS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samma nträdesdatum 27/ 40 Utifrån det ökande antalet barn som då kom till Sverige ändrades lagstiftningen 2014 vilket gjorde att alla kommuner anvisas barn, oavsett om kommunen tecknat avtal om mottagande eller ej, utifrån en fördelningsmodell som fastställs av Migrationsverket. Lagstiftningen ändrades också så att de ett avtal om mottagande är en förutsättning för att kunna få ta de av schablonersättningar som ska täcka kostnaderna för mottagandet. Eftersom antalet anländande ensamkommande barn till Sverige ökat drastiskt och fortsätter att öka har de så kallade fördelningstalen, som utgör grunden för fördelningen mellan kommunerna av anvisade barn, justerats uppåt. Det innebär i sin tur att avtalet om mottagande av ensamkommande barn behöver ändras. Beredning Flyktingmottagande är en statlig angelägenhet. För ensamkommande barn gäller dock att kommunerna ansvarar för deras boende. Oavsett ålder på barnen är kommunen också skyldig att erbjuda utbildning på samma sätt som för andra barn bosatta i kommunen. När ett barn blir anvisat till kommunen övergår ansvaret för boende för barnet från Migrationsverket till kommunen, enligt 3 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Utifrån socialtjänstens perspektiv är ansvaret detsamma och styrs av samma regler som om barnet vore svensk medborgare. Detta innebär att det inte går att välja att få ett barn anvisat till sig eller inte (lika lite som det går att välja om ett barn råkar bo i kommunen eller inte), och det går heller inte att "ta paus" i mottagandet. I samband med anvisningen av ett barn till kommunen ansöker Migrationsverket hos överförmyndarnämnden om att en god man enligt Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska utses. Den gode mannen ska i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. God manskapet ska upphöra efter det att Migrationsverket tagit ställning till begäran om asyl. I det fall barnet får permanent uppehållstillstånd ska socialtjänsten hos tingsrätten begära att en särskild förordnad vårdnadshavare utses. Enligt skollagen har barn som är bosatta i landet skolplikt och en rätt till utbildning som motsvarar skolplikten (7 kap. 2 första och andra styckena och 3 första stycket). Med bosatt i landet avses i skollagen den som ska vara folkbokförd här (29 kap. 2 första stycket). Vid tillämpningen av skollagen ska också vissa barn som inte är folkbokförda här anses som bosatta i landet, bl.a. asylsökande och barn som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd samt barn som vistas här utan stöd av myndighetsbeslut eller författning, s.k. gömda barn (29 kap. 2 andra stycket). Barn som enligt dessa bestämmelser ska anses bosatta i landet utan att vara folkbokförda har inte skolplikt, men de har samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn (7 kap. 2 tredje stycket). Skolplikten

11 STRÄNGNÄS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28/ 40 inträder först när barnet erhåller uppehållstillstånd och därmed blir folkbokförd i kommunen. Fördelning av anvisningar av ensamkommande barn Sedan 2014 har Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa ensamkommande barn till kommuner. I klartext innebär detta att anvisningarna sker utifrån nedanstående ordning, oavsett enskilda kommuners inställning till mottagande eller praktiska möjligheter till det samma. Fördelningsordning; 1. kommun till vilken barnet anses ha viss anknytning, exempelvis släkting 2. kommun med överenskommelse och som anmält ledig plats 3. a) kommun utan överenskommelse b) kommun med överenskommelse, där mottagandet på platser inte startat c) kommun med överenskommelse, men där de överenskomna platserna är färre än kommunens fördelningstal 4. samtliga kommuner För att fördela anvisningar enligt steg 3 och 4 jämt över hela landet har ett system med fördelningstal tagits fram, främst baserat på kommunens invånarantal. Fördelningstalen bygger på prognoserna över antalet anländande barn. När fördelningen görs enligt steg 4 baseras fördelningen på en komplex matris där hänsyn tas till exempelvis invånarantal, tidigare fördelning mellan kommunerna och tidigare fördelning mellan kön och ålder på de anvisade barnen. Avtalets funktion Utifrån ovanstående är det självklart en relevant fråga om meningen med att teckna avtalet. Syftena och fördelarna för kommunen är flera. Dels är reglerna för kostnadsersättning uppbyggda så att statsbidragen är både högre och enklare att ansöka om, om kommunen har en överenskommelse om mottagande. Att ingå en överenskommelse om antal mottagna ensamkommande barn ökar möjligheterna för kommunerna att kunna planera för ett gott mottagande och tillsammans med Migrationsverket planera för mottagandet avseende volymen. Att ingå en överenskommelse som matchar det tilldelade fördelningstalet innebär också en så fördelaktig plats i fördelningsordningen som möjligt. Förslag till ny överenskommelse Nuvarande avtal stipulerar att vi ska hålla 60 boendeplatser för ensamkommande barn, varav 18 av dessa alltid måste vara tillgängliga för asylsökande. I realiteten har kommunen i skrivande stund 107 barn anvisade till sig (inklusive både asylsökande och de med uppehållstillstånd). Det nya fördelningstalet för 2016 är 146. Det innebär att kommunen förväntas att så snart som möjligt ha tagit emot 146 ensamkommande barn, en ökning med 39 barn från dagens nivå. Den 23 november mottog kommunen förslag på avtal från Länsstyrelsen. Migrationsverket kommer från 2016 inte att teckna längre avtal än för ett kvartal Justerandes slgn ro~

12 STRÄNGNÄS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29/ 40 i taget, och för 2016 års första kvartal föreslår man ett antal för Strängnäs kommun om totalt 152 boendeplatser varav 97 alltid ska hållas öppna för asylsökande. Med så kort beredningstid anser förvaltningen att det är ett rimligt antal, utifrån att man bedömer att det troligtvis är ungefär så många barn vi kommer att ha tagit emot. Verksamhetspåverkan Vad gäller mottagandet av just ensamkommande barn är det nästan uteslutande socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens och överförmyndarnämndens verksamheter som påverkas. Det är svårt att ordna boendeplatser, skolplatser och det blir svårare och svårare att rekrytera gode män. Vad gäller just socialnämndens verksamhet har väsentliga justeringar gjorts för att hinna utreda både barnen och familjehem och det administrativa arbetet kring detta tar mycket mer resurser i anspråk än tidigare. Vad gäller platser i skolan är det svårt att hinna ordna dessa i samma takt som det kommer fler barn, främst utifrån brist på personal. Överlörmyndarkontoret har lämnat följande yttrande; Tack vare allmänhetens vilja att göra en insats har överförmyndarnämnden hitintills klarat att förordna gode män till de ensamkommande barn som bor i Strängnäs. Handläggningstiden har emellertid utökats från cirka en vecka till 3-4 veckor. Länsstyrelsens nya fördelningstal innebär en mycket kraftig ökning av antalet asylplatser och därmed i förlängningen av antalet ensamkommande barn. För att kunna fullfölja sitt uppdrag att rekrytera, utbilda och förordna gode män samt utöva tillsyn över hur de utför sina uppdrag måste överförmyndarnämnden tillföras ytterligare resurser utöver de som nämnden begärt i sin preliminära verksamhetsplan för Det är dock viktigt att belysa att detta avtal i sig inte mer än i marginella tal styr hur många barn som anvisas till kommunen. Att exempelvis välja att inte teckna överenskommelsen eller att vägra ta emot så många barn som vi blir anvisade, gör inte att barnen slutar att bli anvisade. Mängden ensamkommande barn är en utmaning för organisationen att anpassa sig till, och för att om möjligt skapa någon form av förutsebarhet och beredskap är avtalet det enda "verktyget" som kan användas. Det vi kan göra för att skapa en så bra situation som möjligt för alla parter är att anpassa antalet platser till vårt fördelningstal och det reella antalet barn som vi har tagit emot. Delegation till socialnämnden Utifrån att Migrationsverket nu avser att endast teckna avtal för ett kvartal i taget, och att det är så viktigt att kommunen i så stor utsträckning som möjligt har avtal som matchar fördelningstal och antal mottagna barn, så föreslås en delegation till socialnämnden. Syftet är att uppnå en så snabb beslutsprocess som möjligt. '""WJ

13 STRÄNGNÄS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30/40 Eftersom mottagandet ändå berör både utbildningskontoret och överförmyndarkontoret är det därmed socialkontorets ansvar att i samband med att nya avtal ska tecknas informera övriga berörda verksamheter och ge möjlighet till att synpunkter kring avtalets utformning kan lämnas. Generellt kan sägas att de allra flesta kostnader kommunen har för mottagandet ersätts genom statsbidrag. Kostnader inom ramen för socialtjänst ersätts generellt sett i högre grad än kostnader inom utbildningsväsendet och överförmyndaren. Inför 2016 är det osäkert om ersättningsnivån kommer att täcka hela skolpengen för gymnasieelever, och överförmyndarens handläggningstid ersätts inte (till skillnad mot socialtjänstens). Utbildningskontoret tittar nu över samtliga statliga ersättningar för asylsökande samt mottagande av nyanlända flyktingar (SFS 2002:1118 och SFS 2010:1122) och kontoret för också samtal med socialkontoret i denna fråga. Regeringen har aviserat höjningar av ersättningsnivåerna till kommunerna. Beslutsunderlag Avtal, Tidsbegränsad överenskommelse om blandade platser mellan Migrationsverket, Länsstyrelsen Södermanlands län och Strängnäs kommun, Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

14 1(2) Dnr: BUN/2015: Tidsbegränsad överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstill-stånd utan legal vårdnadshavare i Sverige. Omfattning 1 I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Strängnäs kommun förbinder sig kommunen med stöd av 2 lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) samt med stöd av 30 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att anordna boende för ensamkommande barn. 2 Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. samt 30 förordning (2010: 1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 152 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 97 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande barn från och med 16 år till och med 17 år. 3 Kommunen ska omedelbart meddela ledig plats till Migrationsverket. Ersättningar 4 Asylsökande barn Kommunen erhåller enligt 7 b förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ersättning baserat dels på antalet asylplatser dels på antalet belagda platser. Av 2 och 7 b framgår att ersättning för överenskomna platser och belagda platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket. Ersättning för belagda platser grundas på kommunens redovisning, se MIGRFS 08/2013. Den del av de bistånd som enligt 13 LMA lämnas till en asylsökande och som utgör ersättning för kost och logi ingår i ovanstående ersättningar. Bfd

15 2 (2) Barn med uppehållstillstånd Kommunen erhåller enligt 30 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ersättning baserat dels på antalet platser för barn med uppehållstillstånd dels på antalet belagda platser. Av 8 och 30 framgår att ersättning för överenskomna platser och belagda platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket. Ersättning för belagda platser grundas på kommunens redovisning på avsedd blankett. Tvist och brott mot överenskommelsen 5 Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part kräva rättelse. 6 Migrationsverket får kräva rättelse om Inspektionen för vård och omsorg i egenskap av tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet kommunen bedriver med anledning av denna överenskommelse. 7 Om rättelse inte påbörjas/sker inom 14 dagar från mottagande av skriftlig uppmaning från endera part eller Inspektionen för vård och omsorg kan överenskommelsen med omedelbar verkan sägas upp. 8 Tvist om denna överenskommelse ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna och i andra hand vid svensk domstol. Tider 9 Överenskommelsen gäller från och med den 26 januari 2016 till och med den 31 mars Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera part och länsstyrelse tagit sitt. Norrköping För Migrationsverket Strängnäs För Strängnäs kommun. Håkan Ljungberg Enhetschef bosättningsoch statsbidragsenheten.. Jacob Högfeldt Kommunstyrelsens ordf. Strängnäs kommun Strängnäs För Strängnäs kommun Nyköping För Länsstyrelsen Monica Lindell-Rylén Kommunstyrelsens 1:e vice ordf. Strängnäs kommun Liselott Hagberg Landshövding Länsstyrelsen i

16 Södermanlands län 3 (2)

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2015:801-723 Administrativa enheten 2016-01-15 1/6 Handläggare Charlotte Arnell Tel. 0152-291 66 Socialnämnden Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande

Läs mer

Bfd22 060315 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd

Läs mer

KF 22:2

KF 22:2 KF 22:1 KF 22:2 KF 22:3 KF 22:4 KF 22:5 KF 22:6 Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:677-723 2016-01-27 1/4 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 KF 13:4 KF 13:5 KF 13:6 KF 13:7 KF 13:8 KF 13:9 KF 13:10 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Överenskommelse om blandade platser

Överenskommelse om blandade platser 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan

Läs mer

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 10:1 Kommunstyrelsen KS 197 Sammanträdesdatum 2014-11-05 18/49 Dnr KS/2014:495-106 Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn Beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-11-18 s (2.4) 237 Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Sala kommun 2015; information Dnr 2011+/ 1185

Läs mer

Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande ensamkommande barn

Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande ensamkommande barn SN Dnr SN 15/3 Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande ensamkommande barn Nyköpings kommuns nuvarande överenskommelse med Migrationsverket gäller 24 boendeplatser för

Läs mer

f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Au 203 Dnr KS 090/2015

f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Au 203 Dnr KS 090/2015 f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Sammanträdesdatu m ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-11-11 Au 203 Dnr KS 090/2015 Information, övergripande överenskommelse med Migrationsverket om anordnade

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 16 december 2014 kl. 9 i Lindesberg arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 GODKÄNNANDE AV ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN KS/2014/20 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:588 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn KF 178 15 DEC 2014 Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande 2013-03-12 1 (1) Till Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Överförmyndaren Järfällahus AB Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 56 Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, avtal med migrationsverket gällande asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Mål nr 379-16.

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, avtal med migrationsverket gällande asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Mål nr 379-16. Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen 2016-01-28 Sida 1 av 1 Laglighetsprövning enligt kommunallagen, avtal med migrationsverket gällande asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Mål nr 379-16.

Läs mer

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn 2015-11-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/123-133 Arbets- och företagsnämnden Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår

Läs mer

Förslag att ändra överenskommelsen mellan Sala kommun och Migrationsverket gällande ensamkommande barn/ungdomar.

Förslag att ändra överenskommelsen mellan Sala kommun och Migrationsverket gällande ensamkommande barn/ungdomar. Bilaga KS 2013/166/1 l (2) 2013-06-04 SAlAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNJNGEN Agneta von schoting Ink. 2013 -os- 1 2 Kommunstyrelsen Förslag att ändra överenskommelsen mellan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum .':. = SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-06-18 5 (17) 170 Dnr 2013/272 Ändrad överenskommelse mellan Sala kommun och Migrationsverket gällande ensamkommande barn/ungdomar

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare Överförmyndarnämnden Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Namn Anders Hagander Tnr: 016-710 20 74 2017-06-12 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Arvode och omkostnadsersättning för förordnande

Läs mer

Resursförstärkning för överförmyndarnämnden för 2016

Resursförstärkning för överförmyndarnämnden för 2016 KF 16:1 KF 16:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:294 /-049 2016-04-29 1/2 KF 16:3 Handläggare Josefin Winnfors Tel. 0152-291 61 Kommunstyrelsen Resursförstärkning för överförmyndarnämnden

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

-suppl.), Vellinge (l ord. tillika ordforande), Ystad (l suppl.).

-suppl.), Vellinge (l ord. tillika ordforande), Ystad (l suppl.). Till Valberedningen i resp. delägarkommun i Sysav Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad Nominering av nya ledamöter

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2015-09-22 Vår referens. Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se

Tjänsteskrivelse. 2015-09-22 Vår referens. Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se SIGNERAD 2015-09-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-09-22 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om tillfälligt mottagande av asylsökande

Läs mer

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr 333-878/2014) Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn 14 15 16 Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn Antalet ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige ökar för varje år och har

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Nr 128. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn KSN-2015-2242

Nr 128. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn KSN-2015-2242 Uppsala Kommunfullmäktige Nr 128. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn KSN-2015-2242 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna en överenskommelse

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19 1,... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-05-19 9 {26) 122 Nytt avtal gällande flyktingmottagning samt mottagande av ensamkommande asylsökande ungdomar Dnr 2014/732-3

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 ~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Mauro Pliscovaz 1 (3) SALJ,\ KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- 1 4 Diarienry r" J u ~:r~-"'!,,,, i IAklbilaga l Nytt avtal gällande

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Remiss angående förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn

Remiss angående förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCIAL OMSORG Tjänsteutlåtande Dnr: 1.5.1-240-2014 Sida 1 (5) 2014-05-27 Handläggare Maria Andersson Telefon: 08-508 08 640 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Varje år kommer flera hundra barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade

Läs mer

4 Ändrad organisation av boende för ensamkommande barn KS 2015/718 Föredragande: Karin Ahrle

4 Ändrad organisation av boende för ensamkommande barn KS 2015/718 Föredragande: Karin Ahrle Datum: kl 17:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/316 2012-04-05 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar HFD 2016 ref. 31 En kommuns rätt till statlig ersättning för kostnader för mottagande av ensamkommande barn upphör när barnet tagits om hand av en förälder eller den rättsliga vårdnaden överförts till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

Svar på remissen Förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn

Svar på remissen Förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2014-07-25 Handläggare Gunilla Olofsson Telefon: 08 508 25 605 Till Socialnämnden Svar på remissen Förändrad

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 29 april 2016 KLAGANDE Migrationsverket 601 70 Norrköping MOTPART Göteborgs kommun Box 7010 402 31 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 6

Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Plats och tid Polstjernan 9:00-10:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Svahn (S) Eduardo

Läs mer

Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen Dnr: 156-624/2015 Socialroteln Sida 1 (2) Datum: 2015-04-21 Till berörd remissinstans Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Detta gäller

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSENS ARBETSUTSKOTT 8 (15) Sammanträdesdatum 2010-12-14 225 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Dnr 2010/225 INLEDNING Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Lena Bergström Socialkontoret lena.bergstrom@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning 2017-10-25

Läs mer

Utlåtande 2016:139 RI (Dnr /2016)

Utlåtande 2016:139 RI (Dnr /2016) Utlåtande 2016:139 RI (Dnr 106-236/2016) Tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare Motion (2016:22) av Per Ossmer m.fl. (alla

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Ann Svensson Leif Thor Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson (V) Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2014-04-29 Ärendelista Sid nr Justering... 2 23 Antagande av Översiktsplan Sundsvall 2021... 3 24 Motion (M) gällande HBT-plan för Sundsvalls kommun... 5 25

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

ait.,,,,,,, r ESLÖVS KOMMUN

ait.,,,,,,, r ESLÖVS KOMMUN aoks. on51-3 Sammanträdesprotokoll Sida 16 (23) 2015-09-23 Vård- och omsorgsnärnnden 85 Vo0.2015.0177 Yttrande över motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om att utreda kostnadstäckning från Migrationsverket

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-10-05 SID 1 (1) KS/2015:502 TJÄNSTESKRIVELSE Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Sammanfattning Med anledning av de stora flyktingströmmarna

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Annica Ring Juni 2017 Version 1.0 Dagordning Förordningsförändringar Nya ersättningar från 1 juli - Asylsökande

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN. Till Socialnämnden. Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: Förvaltningens förslag till beslut

SOCIALFÖRVALTNINGEN. Till Socialnämnden. Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: Förvaltningens förslag till beslut SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: 08-508 25 605 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6-0746/2011 DNR 1.6-0747/2011 SID 1

Läs mer

Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten

Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten Olika myndigheters ansvar Kommunen Förhandla med kommunerna om mottagande Teckna överenskommelser Anvisa kommuner Pröva asylansökan och ersättning till kommuner Ansvar

Läs mer

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST SFST Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-08-19 Handläggare Veronica Wolgast Karlberg Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2017-09-19 Projekt

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Sekreterare Eric Styffe

Sekreterare Eric Styffe Datum: kl 10:00 Plats: Socialkontoret, Gullspång Ordförande Per-Arne Brandberg Sekreterare Eric Styffe Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

Nya arvodesriktlinjer för särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn

Nya arvodesriktlinjer för särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eikman Johan Datum 2017-05-15 Diarienummer SCN-2017-0261 Socialnämnden Nya arvodesriktlinjer för särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn Förslag till beslut

Läs mer