Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015"

Transkript

1 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering Fastställande av ärendelistan Ekonomi Information från ordförande och överförmyndarchef Ändring av överenskommelse med Migrationsverket om de antal asyl - och boendeplatser som kommunen ska tillhandahålla för asylsökande barn utan vårdnadshavare Övriga frågor Byte av god man.10

2 Överförmyndarnämnden Mitt Tid Kl. 13:00-17:00 Plats Sundsvall Beslutande Elisabeth Unander (S) ordförande Carin Walldin (S) v ordförande Lars-Åke Andersson (S) Bertil Swenson (M) Bo Sjödin (S) Erik Rapp (S) Ersättare Kerstin Böhlmark (V) Annelie Leman Hamrin (C) Ingvor Silén (C) Lennart Tjärnberg (C) Anette Lövgren (S) Övriga Cecilia Aspholm

3 Överförmyndarnämnden Mitt Protokollet omfattar 1-6 Justeras Elisabeth Unander Ordförande Cecilia Aspholm Sekreterare Erik Rapp Justerare Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Avser sammanträde med Överförmyndarnämnden Mitt Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Protokollet finns tillgängligt på Internet ( eller hos Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande

4 Överförmyndarnämnden Mitt Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Erik Rapp (S).

5 Överförmyndarnämnden Mitt Fastställande av ärendelistan (ÖN ) Beslut Överförmyndarnämnden beslutar att justera ärendelistan med tillägget av ärendet Ändring av överenskommelse med Migrationsverket om det antal asyl och boendeplatser som kommunen ska tillhandahålla för asylsökande barn utan vårdnadshavare att därefter godkänna ärendelistan Ärendet Fastställande av ärendelistan

6 Överförmyndarnämnden Mitt Ekonomi Beslut Överförmyndarnämnden Mitt beslutar att efter genomgång lägges månadsrapporten till handlingarna Ärende Cecilia Aspholm redogjorde för december månads månadsrapport.

7 Överförmyndarnämnden Mitt Information från ordförande och överförmyndarchef Nygamla ordföranden Elisabeth Unander hälsade samtliga nya och gamla ledamöter välkomna till överförmyndarnämnden och till en ny mandatperiod. Därefter fick alla nämndsledamöter möjlighet att presentera sig. Överförmyndarchefen inledde första nämndssammanträdet för mandatperioden med en introduktionsutbildning med inriktning på såväl den legala grunden för verksamheten som mer verksamhetsinriktad information. Utbildningen avslutades med en genomgång av förslag till nya mål för överförmyndarnämnden som nämnden ska besluta om vid nästa sammanträde samt om hur verksamhetens handlingsplan ser ut för Överförmyndarchefen informerad vidare om hur arbetet för att hitta nya lokaler fortskrider samt om att granskningen av 2013 års årsräkningar ännu inte är slutförd.

8 Överförmyndarnämnden Mitt Ändring av överenskommelse med Migrationsverket om det antal asyl och boendeplatser som kommunen ska tillhandahålla för asylsökande barn utan vårdnadshavare Beslut Överförmyndarnämnden Mitt beslutar att överenskommelsen med Migrationsverket bör revideras enligt förslag att uppdra till ÖFKs chef att ta fram en skrivelse som riktar sig till övriga kommuner angående utvecklingen av antal asyl- och boendeplatser. Ärendet Med anledning av att antalet asylsökande barn utan vårdnadshavare som kommit till Sverige har ökat, och kommer att öka, har kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun uppdragit till koncernstaben att ta fram ett förslag till överenskommelse avseende utökat mottagande av ensamkommande barn. Koncernstaben har tagit fram ett förslag till utökning av avtalet som bland annat överförmyndarnämnden ska yttra sig över. I dagens överenskommelse med Migrationsverket tillhandahåller Sundsvalls kommun totalt 20 boenden, varav 5 asylplatser. Det nya förslaget innefattar 110 boendeplatser varav 25 av dessa är asylplatser. Bakgrund Alla ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige har rätt till en god man. När ett ensamkommande barn har placerats i en kommun lämnar Migrationsverket eller socialnämnden in en ansökan till överförmyndaren som utser en god man. Idag finns sammanlagt 14 stycken aktiva gode män att tillgå i Sundsvalls kommun. Bedömning Den 1 januari 2014 trädde en lagändring i kraft som gav Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ta emot asylsökande ensamkommande barn. Redan under 2014 har detta inneburit att Sundsvalls kommun har fått fler barn anvisade till kommunen,

9 Överförmyndarnämnden Mitt utöver den överenskommelse som redan finns med Migrationsverket. I kommunens mottagande av de ensamkommande barnen krävs att myndigheter och organisationer samordnar sina insatser så att de olika verksamheterna som ett ensamkommande barn möter fungerar väl och att samhällets resurser används på bästa sätt. Många aktörer, var och en med sitt speciella uppdrag, möter dessa barn och ungdomar. Socialtjänsten representerar samhällets stöd, skolan undervisning och utbildning och den gode mannen ska företräda barnet i föräldrarnas ställe. För att bidra till långsiktighet och hållbarhet i det kommande mottagandet anser förvaltningen att en utökning av det nuvarande avtalet bör ske. Det är dock av största vikt att en sådan utökning kombineras med en speciell satsning på att bygga upp, utveckla och bevara en hållbar struktur i kommunens mottagande av ensamkommande barn. För överförmyndarnämnden innebär i dagsläget en utökning av antalet ensamkommande barn att antalet gode män måste utökas, vilket kommer att kräva större insatser från förvaltningen i rekryteringsarbetet. Det ställs höga krav på den gode mannen, som är en lekman. Personen behöver bland annat ha ingående kunskaper om asylprocessen, hur det svenska samhället fungerar och även ha social kompetens. Uppdraget som god man för ensamkommande barn är omfattande och fordrande. Att en god man har den kunskap som krävs för uppdraget är nödvändigt för den unges rättssäkerhet. Förvaltningen upplever att det idag finns stora svårigheter att rekrytera lämpliga gode män. Trots dessa svårigheter anser förvaltningen, med anledning av prognosen att antalet ensamkommande barn kommer att öka, att det är en fördel att ha ett utsatt mål att arbeta mot och att kommunen förhoppningsvis kommer att arbeta långsiktigt och samordnat med mottagandet av de ensamkommande barnen.

10 Överförmyndarnämnden Mitt Övriga frågor 1. Erik Rapp väckte frågan om nämnden ska få vissa delegerade ärenden återredovisade. Det beslutades att frågan får återkomma vid ett senare tillfälle när hela delegationsordningen belyses. 2. Diskuterades om nämnden kan få sina utskick via epost. Beslutades att eposten ska användas i så stor utsträckning som möjligt. Sekretessärenden kan inte skickas med e-post och en ledamot har ingen .

Överförmyndarnämnden Mitt 12 maj 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 12 maj 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 12 maj 2015 Sid Justering... 3 33 Fastställande av ärendelistan... 4 34 Ekonomi... 5 35 Delårsrapport januari - april 2015... 6 36 Svar på revisionsrapport

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 14 april 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 14 april 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 14 april 2015 Sid Justering... 3 24 Fastställande av ärendelistans... 4 25 Ekonomi... 5 26 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 27

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 11 mars 2014

Överförmyndarnämnden Mitt 11 mars 2014 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 11 mars 2014 Sid Justering... 3 16 Ekonomi... 4 17 Överförmyndarnämndens ansvarsutövande... 5 18 Rapport från länsstyrelsens tillsynsbesök 2013... 6

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 7 oktober 2016

Överförmyndarnämnden Mitt 7 oktober 2016 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 7 oktober 2016 Justering... 3 79 Godkännande av föredragningslistan... 4 80 Information från ordföranden... 5 81 Information från tf. förvaltningschef...

Läs mer

Överförmyndarnämnden 15 mars 2011

Överförmyndarnämnden 15 mars 2011 Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 15 mars 2011 Sid Justering...3 20 Ekonomi - Månadsrapport...4 21 Internkontrollplan 2011...5 22 Revisionsrapport...6 23 FSÖ-medlemskap - för hur många i nämnden...7

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 9 september 2014

Överförmyndarnämnden Mitt 9 september 2014 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 9 september 2014 Sid Justering... 3 53 Fastställande av ärendelistan... 4 54 Ekonomi... 5 55 Delårsrappport 2014... 6 56 Avrapportering av internkontrollplan

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 14 januari 2014

Överförmyndarnämnden Mitt 14 januari 2014 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 14 januari 2014 Sid Justering... 3 1 Ekonomi... 4 2 Presentation av nämnden... 5 3 Årsrapport 2013... 6 4 Förslag på ändrade riktlinjer för granskningsarbete

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Överförmyndarnämnden Mitt Sid nr. Allmänna ärenden

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Överförmyndarnämnden Mitt Sid nr. Allmänna ärenden Överförmyndarnämnden Mitt 2011-01-11 Ärendeförteckning Allmänna ärenden Sid nr 1. Justeringsman 2 2. Nämndsmöten för året 3 3. Delegation 4 4. Attestförteckning 5 5. Karlstadsprojektet 6 6. Riktlinjer

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 20 januari 2017

Överförmyndarnämnden Mitt 20 januari 2017 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 20 januari 2017 1 Godkännande av föredragningslistan... 3 2 Ekonomisk årsrapport 2016... 4 3 Uppföljning av intern kontroll 2016... 6 4 Information från

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 16 december 2016

Överförmyndarnämnden Mitt 16 december 2016 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 16 december 2016 Justering... 3 112 Godkännande av föredragningslistan... 4 113 Månadsrapport november 2016... 5 114 Mål och resursplan 2017 för Överförmyndarnämnden

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 11 november 2016

Överförmyndarnämnden Mitt 11 november 2016 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 11 november 2016 Justering... 3 93 Godkännande av föredragningslistan... 4 94 Månadsrapport oktober 2016... 5 95 Budget 2017 information... 6 96 Information

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 6

Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Plats och tid Polstjernan 9:00-10:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Svahn (S) Eduardo

Läs mer

Socialnämnden 7 januari 2015

Socialnämnden 7 januari 2015 Socialnämnden Socialnämnden 7 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Upprop / Dagordning / Justering... 4 2 Val för valperioden 2015-2018... 5 3 Kompletterande beslutanderätt/delegation... 6 Socialnämnden 2015-01-07

Läs mer

Personalnämnden 26 september 2018

Personalnämnden 26 september 2018 Personalnämnden Personalnämnden 26 september 2018 Sid Justering... 3 51 Information från HR-direktör... 4 52 Revidering av personalnämndens delegationsordning... 5 53 Utredning av servicecenters samordningsfunktion

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 23 augusti 2019

Överförmyndarnämnden Mitt 23 augusti 2019 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 23 augusti 2019 Sid 188 Upprop och dagordning... 4 189 Justering... 5 190 Information från ordförande... 6 191 Information från förvaltningen... 7 192

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 januari 2012

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 januari 2012 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 25 januari 2012 Sid Justering...3 1 Justering av dagordning...4 2 Allmänhetens frågor...5 3 Information...6 4 Arbetsutskottets protokoll...7 5 Internkontrollplan

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 11 juni 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 11 juni 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 11 juni 2014 Sid Justering... 3 38 Anmälnings- och delegeringsärenden Navi 2014-06-11... 4 39 Månadsrapport maj 2014... 5 40 Delårsrapport 1 - Verksamhetsuppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 1 mars 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 1 mars 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 1 mars 2013 Sid Justering...3 13 Intern kontrollplan 2013 för NAVI...4 14 Digitala nämndshandlingar NAVI...5 15 Månadsrappport januari 2013...6 16 Ansökan

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2006-06-15 Ärendelista Sid nr Justering...3 732 Återkallande av fullmäktigebeslut 2009-04-27 555 samt utredning om hantering av frågor om skolnedläggning...4 733 Utökad busstrafik och utlösande

Läs mer

Varberg och Falkenbergs kommuner

Varberg och Falkenbergs kommuner Varberg och Falkenbergs kommuner Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 13:00-15:10 ande Lena Carlbom, ordförande, Falkenberg (C) Ulla Svensson, vice ordförande, Varberg (S) Ingemar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr. Justering Anställning av kommundirektör...4 För kännedom...

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr. Justering Anställning av kommundirektör...4 För kännedom... Kommunstyrelsen 2007-12-17 Ärendelista Sid nr Justering...3 323 Anställning av kommundirektör...4 För kännedom...5 Kommunstyrelsen 2007-12-17 1 Tid Kl. 11.00 11.10 Plats Kommunstyrelsens sessionssal Beslutande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 25 september 2013

Kultur- och fritidsnämnden 25 september 2013 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 25 september 2013 Sid Justering... 3 80 Riktlinjer för hantering av styrdokument i Sundsvalls kommun - svar på remiss... 4 81 Svar på remiss - En ny

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 23 augusti 2010

Kultur- och fritidsnämnden 23 augusti 2010 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 23 augusti 2010 Sid Justering...3 Justering av dagordning...4 70 Information...5 71 Krisledningsplan för Kultur & Fritid...6 72 Förslag till genomförandeplan

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 21 oktober 2011

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 21 oktober 2011 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 21 oktober 2011 Sid Justering...3 90 Allmänhetens frågor...4 91 Information...5 92 Arbetsutskottets protokoll...6 93 Förstudie Företagartrainee - ansökan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Lantmäterinämnden 30 januari 2013

Lantmäterinämnden 30 januari 2013 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 30 januari 2013 Sid Justering... 3 1 Bokslut 2012 - Lantmäterinämnden... 4 2 Överföring av resultat - lantmäterinämnden... 5 3 Svar på remiss angående revidering av

Läs mer

Ärendeförteckning Allmänna ärenden

Ärendeförteckning Allmänna ärenden Överförmyndarnämnden 2010-03-23 Ärendeförteckning Allmänna ärenden Sid nr 11. Justeringsman 2 12. Ekonomi - Månadsrapport 3 13. Ekonomi planering inför gemensam nämnd 4 14. Öppettider 5 15. Utbildning

Läs mer

Ann-Christine Gustavsson (C) ledamot Richard Thorell (M)

Ann-Christine Gustavsson (C) ledamot Richard Thorell (M) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Dillö, Stadshuset, kl. 8.30-10:00 Beslutande Erik Ekblom (M) ordförande Leif Andersson (S) vice ordförande Ann-Christine Gustavsson (C) ledamot Richard

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Lantmäterinämnden 29 januari 2014

Lantmäterinämnden 29 januari 2014 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 29 januari 2014 Sid Justering... 3 1 Bokslut 2013 - Lantmäterinämnden... 4 2 Överföring av resultat - lantmäterinämnden... 5 3 Internkontrollplan 2014 - lantmäterinämnden...

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 4 september 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 4 september 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 4 september 2013 Sid Justering... 3 56 Information... 4 57 Anmälnings- och delegeringsärenden NAVI 2013-09-04... 5 58 Månadsrapport juli 2013... 6 59

Läs mer

Socialnämnden 2 oktober 2013

Socialnämnden 2 oktober 2013 Socialnämnden Socialnämnden 2 oktober 2013 Sid Justering... 3 155 Val för valperioden 2011-2014... 4 156 Delegation av beslutanderätt 2013... 6 Socialnämnden 2013-10-02 1 Tid Kl. 12:00-12:20 Plats 343

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 24 april 2013 Sid Justering... 3 32 Justering av dagordning... 4 33 Månadsrapport mars 2013... 5 36 Namnändring - Särvux blir Lärvux... 6 37 Anmälnings-

Läs mer

Socialnämnden 22 oktober 2014

Socialnämnden 22 oktober 2014 Socialnämnden Socialnämnden 22 oktober 2014 Sid Justering... 3 185 Socialnämndens utskott - val till utskott... 4 186 Förordnanden enligt LVU och LVM samt delegation av beslutanderätt... 6 Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-03-24 Ärendelista 39 Visioner och mål för Laholms kommun 40 Förändrad ansvarsfördelning avseende anordnande av boendeplatser för ensamkommande barn 41 Ansökan om statsbidrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 19 november 2014

Socialnämnden 19 november 2014 Socialnämnden Socialnämnden 19 november 2014 Sid Justering... 3 207 Förslag om Återkallande av beslut om upphandling av drift och ägande av ett särskilt boende... 4 Socialnämnden 2014-11-19 1 Tid Kl. 15:30-15:45

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 23 mars 2011

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 23 mars 2011 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 23 mars 2011 Sid Justering...3 23 Allmänhetens frågor...4 24 Information, Arbete och integration...5 25 Intern kontroll, muntlig information Maud Wiklander...6

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Ärendeförteckning Allmänna ärenden

Ärendeförteckning Allmänna ärenden Överförmyndarnämnden 2009-02-17 Ärendeförteckning Allmänna ärenden Sid nr 1. Justeringsman 2 2. Information om utredningssituationen och diskussion Om användningen av arvodesprinciperna 3 3. Svar från

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Socialnämnden 9 januari 2019

Socialnämnden 9 januari 2019 Socialnämnden Socialnämnden 9 januari 2019 Sid Justering... 3 1 Upprop och dagordning... 4 2 Val för valperioden 2019... 5 3 Förordnanden, beslut enligt LVU och LVM... 7 4 Fastställande av delegationsordning

Läs mer

Ärendeförteckning Allmänna ärenden

Ärendeförteckning Allmänna ärenden Överförmyndarnämnden 2009-11-17 Ärendeförteckning Allmänna ärenden Sid nr 1. Justeringsman 2 2. Månadsrapport 3 3. Rapport gemensam nämnd 4 4. Rapport Karlstadsmodellen bordlagt ärende 5 från 2009-10-20

Läs mer

Personalnämnden 25 januari 2017

Personalnämnden 25 januari 2017 Personalnämnden Personalnämnden 25 januari 2017 Sid Dagordning... 3 Justering... 4 1 Information om SAMklang... 5 2 Information om rekryteringen av ny HR-direktör... 6 3 Information från HR-direktören...

Läs mer

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) Sid

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) Sid 2010-08-25 NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Sid Justering...3 57 Workshop - FAVI:s verksamhetsplan...4 58 Extraordinär händelse samt höjd beredskap i Sundsvalls kommun...5 59 Extraordinära

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 21 december 2011

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 21 december 2011 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 21 december 2011 Sid Justering...3 109 Allmänhetens frågor...4 110 Information...5 111 Arbetsutskottets protokoll...6 112 Internkontrollplan 2011 män

Läs mer

Kommunkontoret Anders Andersson. ... Kitty Strandberg. ... Bertil Jansson

Kommunkontoret Anders Andersson. ... Kitty Strandberg. ... Bertil Jansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.35 Beslutande Övriga deltagande Kitty Strandberg (S), Ljusnarsberg, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun Raimo

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 20 november 2013

Kultur- och fritidsnämnden 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 20 november 2013 Sid 92 Dagordning... 4 93 Information... 5 94 Månadsrapport oktober 2013... 6 95 Byte/placering av konstgräsmatta på IP Norrporten

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2013-10-14 Ärendelista Sid nr Justering... 3 291 Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen, beslut i kommunfullmäktige 2013-09-30, 186 Ny organisation för socialnämnden... 4

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.45 15.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Miljönämnden 14 januari 2015

Miljönämnden 14 januari 2015 Miljönämnden Miljönämnden 14 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Yttrande - ansökan om att Sundsvalls kommun blir förvaltningsområde för samiska språket... 4 2 Val av miljönämndens arbetsutskott för mandatperioden

Läs mer

Personalnämnden 21 juni 2017

Personalnämnden 21 juni 2017 Personalnämnden Personalnämnden 21 juni 2017 Sid Justering... 3 34 Information från HR-direktören... 4 35 Revidering av personalnämndens delegationsordning... 5 36 Riktlinjer utifrån pensionsstrategi...

Läs mer

Lantmäterinämnden 17 februari 2010

Lantmäterinämnden 17 februari 2010 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 17 februari 2010 Sid Justering...3 4 Information om lantmäterikontorets verksamhet...4 5 Arbetsmiljöplan 2010 - lantmäterinämnden...5 6 Förslag särskilda satsningar

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 24 april 2013 Sid Justering... 3 34 Arbetsmarknadstorg - finansiering... 4 35 Överenskommelse om flyktingmottagning 2013 och framåt... 6 2013-04-24

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

Miljönämnden 5 november 2014

Miljönämnden 5 november 2014 Miljönämnden Miljönämnden 5 november 2014 Sid Justering... 3 87 Yttrande över ansökan om nätkoncession Nysäter-Jenåsen... 4 88 Yttrande över ansökan om nätkoncession Jenåsen-Storskälsjön 6 89 Yttrande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Valnämnden 2010-08-26 1 Ärendelista Sid nr Justering...4 25 Valnämndens delårsrapport 2...5 26 Information från valkansliet...6 27 Förordnande av röstmottagare

Läs mer

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Sid Justering... 3 17 Remissvar motion (S) CEMR-deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå.... 4 18 Dokumentplan för Lantmäterinämnden...

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för omsorg

Kommunstyrelsens utskott för omsorg 1(29) Kommunstyrelsens utskott för omsorg Plats och tid: Koppången, Lillågatan 2 A, Orsa, 2017-12-13 kl. 13:00 15:15 Beslutande: Hans Sternbro (S), ordförande Håkan Yngström (C) Jan Segerstedt ( - ) 220-240,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2009-01-26 Ärendelista Sid nr Justering...3 605 Nya lagregler om ränteavdragsbegränsningar...4 606 Kommundirektionens verksamhetsplan 2009...5 607 Avsägelse av uppdrag som ersättare i finansutskottet...6

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr Valnämnden 2013-10-02 1 Ärendelista Sid nr Justering... 4 11 Reglemente för Valnämnden... 5 12 Behov av nya valurnor... 6 13 Delårsrapport 1 och 2... 7 14 Mål och resursplan för Valnämnden 2014... 8 15

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning Justering Valärenden...3. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning Justering Valärenden...3. Sammanträdesdatum 2010-04-26 Ärendeförteckning Justering...2 754 Valärenden...3 2010-04-26 1 Tid Kl 14.50-15.00 Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunalhuset Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Läs mer

Personalnämnden 24 januari 2018

Personalnämnden 24 januari 2018 Personalnämnden Personalnämnden 24 januari 2018 Sid Justering... 4 1 Information om IRUP, planering... 5 2 Information från HR-direktör... 6 3 Riktlinje arbetsanpassning och rehabilitering... 7 4 Remissvar

Läs mer

Ärendeförteckning Allmänna ärenden

Ärendeförteckning Allmänna ärenden Överförmyndarnämnden 2009-04-28 Ärendeförteckning Allmänna ärenden Sid nr 1. Justeringsman 2 2. Ekonomi 3 3. Justering av i överförmyndarnämndens reglemente 4 4. Förslag till tjänstedeklarationer 5 5.

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 september 2012

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 september 2012 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 19 september 2012 Sid Justering...3 64 Allmänhetens frågor...4 65 Arbetsutskottets protokoll...5 66 Delårsrapport 2012...6 67 Arbetslivsanknytning inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning Justering Valärenden...3. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning Justering Valärenden...3. Sammanträdesdatum 2010-06-14 Ärendeförteckning Justering...2 792 Valärenden...3 2010-06-14 1 Tid Kl 13.50-13.55 Plats Kommunfullmäktigesalen, kommunhuset Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden 18 mars Sid nr. 28 Information från valkansliet 4

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden 18 mars Sid nr. 28 Information från valkansliet 4 Valnämnden 18 mars 2009 Ärendelista Sid nr 28 Information från valkansliet 4 29 Vallokaler i 2009-års val till Europaparlamentet 5 30 31 Särskild röstmottagning på valdagen i valdistriktet Liden-Holm 6

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 april 2012

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 april 2012 2012-04-27 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 27 april 2012 Sid Justering...3 25 Allmänhetens frågor...4 26 Arbetsutskottets protokoll...5 27 Information...6 28 Upphävande av skolplan...7

Läs mer

Personalnämnden 28 mars 2018

Personalnämnden 28 mars 2018 Personalnämnden Personalnämnden 28 mars 2018 Sid Justering... 3 13 Information från HR-direktör... 4 14 satesattestanter personalnämnden 2018... 5 15 Riktlinje arbetsanpassning och rehabilitering... 6

Läs mer

Varberg och Falkenbergs kommuner

Varberg och Falkenbergs kommuner Varberg och Falkenbergs kommuner Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16 Varberg, kl. 13:30-15:00 ande Ulla Svensson, ordförande, Varberg (S) Madelene Thomsen, Varberg (M) Ingegerd Rönnbäck,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:20 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Astrid-Marie Jonsson, (C)

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-12-20 Ärendelista Sid nr Justering...3 59 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens finansoch näringslivsutskott...4 60 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 december 2012

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 december 2012 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 19 december 2012 Sid Justering...4 103 Information...5 104 Månadsrapport november 2012...6 105 Förstärka integrationsarbetet med utgångspunkt i arbetslinjen

Läs mer

Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-04-22 1 (5) Catarina Stavenberg stabschef Sara Sjögren avdelningschef Dnr: 0078/10-61 Socialnämnden Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn Förslag till beslut

Läs mer

Miljönämnden 4 februari 2015

Miljönämnden 4 februari 2015 Miljönämnden Miljönämnden 4 februari 2015 Sid Justering... 3 10 Mål- och resursplan för miljönämnden 2015... 4 11 Årsbokslut 2014 för miljökontoret... 5 12 Överföring av resultat för miljökontoret 2014...

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg Tid: 14.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Lena Vinnerås (S), ordförande Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Personalnämnden 16 mars 2016

Personalnämnden 16 mars 2016 Personalnämnden Personalnämnden 16 mars 2016 Ärenden Sid Justering... 3 6 Information om följande punkter:... 4 7 Kompetensförsörjningsstrategi för Sundsvall remissvar... 5 8 Ändringsbegäran av projektet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2014-04-29 Ärendelista Sid nr Justering... 2 23 Antagande av Översiktsplan Sundsvall 2021... 3 24 Motion (M) gällande HBT-plan för Sundsvalls kommun... 5 25

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Ann Svensson Leif Thor Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson (V) Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2009-12-14 Ärendelista Sid nr Justering...3 848 Inriktning, organisering samt finansiering av kommunens näringslivsenhet efter år 2010...4 Kommunstyrelsen 2009-12-14 1 Tid Ajournering Plats

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 23 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:00 17:15. Oscar Fredriksson, kommunchef

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:00 17:15. Oscar Fredriksson, kommunchef Protokoll Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:00 17:15 Beslutande Stina Munters (C), ordf. Lars-Olov Liss (C) Lovisa Berglund (C) Torsten Larsson (KD) Wahan

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 maj 2011

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 maj 2011 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 maj 2011 Sid Justering...3 48 Allmänhetens frågor...4 49 Uppföljning av internkontrollplan...5 50 Arbetsutskottets

Läs mer

Lantmäterinämnden 22 november 2017

Lantmäterinämnden 22 november 2017 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 22 november 2017 Sid Justering... 3 15 Mål- och resursplan 2018 - lantmäterinämnden... 4 16 Krisledningsplan - lantmäterinämnden... 6 17 Information november 2017...

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 19 december 2012

Kultur- och fritidsnämnden 19 december 2012 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 19 december 2012 Sid Justering...3 150 Effektivt verksamhetsstöd - svar på remiss...4 151 Kvittering av kultur- och fritidsnämndens mål- och resursplan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10)

PROTOKOLL 1 (10) PROTOKOLL 1 (10) 2016-10-11 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid E1 Brinken kl. 14:00 15:30 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Roger Johansson (S) Anna-Karin

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer