I Att teckna avtal med migrationsverket om anordnande av boende rör barn utan legal vårdnadshavare 1 Sverige s.k. ensamkommande barn.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Att teckna avtal med migrationsverket om anordnande av boende rör barn utan legal vårdnadshavare 1 Sverige s.k. ensamkommande barn."

Transkript

1 th, Beslutsförslag FALKENBERG Socialförvaltningen Wolf Zughaft Barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar I Att teckna avtal med migrationsverket om anordnande av boende rör barn utan legal vårdnadshavare 1 Sverige s.k. ensamkommande barn. 2 Att teckna avtal med migrationsverket om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn 3 Att uppdra åt socialnämnden, barn och uthildningsnämndcn och Falkenbergs Bostads AB att gemensamt verka för att kommunen kan ta emot upp till 8 ensamkommande flyktingbarn. 4 Att ge socialnämnden i uppdrag att samordna och genomföra mottagandet av ensamkommande flyktingbarn Beslutsunderlag Skrivelse från länsstyrelsen/migrationsverket med avtalsförslag enligt bilaga (Bil.1.) Sammanfattning av ärendet Årligen kommer att stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige rör att söka asyl, s.k. ensamkommande barn. Dessa barn befinner sig i en mycket utsatt situation och är i behov av samhällets stöd. Sedan 2006 skall boendet för dessa barn tillhandahållas av kommuner. Motivet till detta är att kommunens vana och kompetens vid arbetet med barn i behov av samhällets stöd tas bäst tillvara med ett kommunalt huvudmannaskap för boende, utbildning och annan sysselsättning. Behovet av kommunala platser är skriande stort och ett stort antal kommuner har anordnat boende i olika former. Falkenberg föreslås således delta i arbetet med att ta emot dessa barn och således teckna avtal med migrationsverket. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommungfalkenberg.se

2 Ekonomi Kommuner får ersättning av staten för mottagande av ensamkommande barn såväl under tiden de är asylsökande som tiden efteråt för de som beviljats uppehållstillstånd. Den årliga ersättningen är : -/kalenderår. Denna grundersättning kan användas för att förbereda verksamheten under ett antal månader, ej närmare specificerat. Kommunen erhåller dessutom ersättning per dygn per överenskommen plats samt ersättning för skolverksamhet och godmanskap. Kommunen kan naturligtvis söka bidrag för betydande extraordinära kostnader vid exempelvis omhändertagande av barn jml. För detaljerade ersättningsbelopp se bilaga. (Bi1.2.) Övervägande Migrationsverket har till och med juni månad tagit emot över 900 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Det innebär att trycket på landets mottagningskommuner är fortsatt högt och de asylsökande får vänta länge under ibland ganska ovärdiga former. Landets kommuner har redan tagit på sig ett stort ansvar för att ta emot barnen och idag har drygt 200 kommuner i landet avtal med migrationsverket om mottagande och anordnande av boende För I lallands del har samtliga kommuner utom Laholm och Falkenberg redan nu fungerande mottagningar. Falkenberg kan ej stå utanför de nationella ansträngningarna utan bör teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn samt anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare I Sverige s.k. ensamkommande barn. ommunledningskansliet off 1 idh g m 1 kommunchef 2

3 1 (3) Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige sk ensamkommande barn. Överenskommelsen avser såväl asylsökande barn som barn med uppehållstillstånd Omfattning 1 I denna överenskommelse mellan Migrationsverket o. nberg kommun förbinder sig kommunen med stöd av 2 lag (1994'' mottagande av asylsökande m.fl. (I,MA) samt med stöd av 30 (2010:1122) om statlig ersättning för insatser fö utlänning anordna boende för ensamkommande barn. 2 Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b om statlig ersättning för asylsökande m.fl. samt 30 oro 1122) om statlig ersättning för insa ser för vissa utlänn. boendeplatser tillgängliga för en immande barn, var v:s alltid ska vara tillgängliga för a "'Isöåe. barn. Migrations or asylsökande under/från/mellan xx 3 Kommunen ska Platser som Beläggning p Ersättning (. 4 Asy Kornmy..,$'4 ersätt6lif dels på a Av 2 oe b på12trr doyisnl ånkett 8) om statlig å antalet asylplatser överens omna platser och on. Utbetalningen grundas Vovan. Den el av de b stand lämnas till en asylsökande och ö skör ersättni ingår i ovanstående ersättningar. ar ed up e alls ilkt n Kö nll en förordning (2010:1122) om statlig ersättning.foty atser Ingar ersättning baserat dels på antalet platser för Km med uppeh lttlffit'nd dels på antalet belagda platser. Av yneh 30 framgår att ersättning för överenskomna platser och belagda platser,b talas ut varje kvartal i efterskott. Utbetalningen grundas på den rqvisrin,kommunen lämnar enligt ovan.

4 2 (3) Tvist och brott mot överenskommelsen 5 Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part kräva rättelse. 6 Migrationsverket får kräva rättelse om Socialstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet kommunen bedriver med anledning av denna överenskommelse. 7 Om rättelse inte påbörjas/sker inom 14 dagar från motta,4, skriftlig uppmaning från endera part eller Socialstyrelsen k 1144ireris-,,...:. kommelscn med omedelbar verkan sägas upp. 8 Tvist om denna överenskommelse ska i första hand a förhandling mellan parterna och i andra hand vid svensk do 'sto1 Tider 9 Överenskommelsen gäller under X år från för att därefter löpa tillsvidare. Uppsägning för villkorsändring följande uppsägningstider: För villkorsändring 6 mån För upphörande m-år der. Om förhandling me avslutad inom 6 må villkorsändring vara överensko ene gälla. r upphörande ska s Så Denna tagit sitt. NorrkopY dk(kppla varav vardera parten 201x- ir 1 ;1 f. a ipas or Falkenbergs kommun... QSSo: tersson E ttkfie osa ings- och ståts bidragsenheten Xxx Xxx Xxxxx Falkenbergs kommun

5 1 (2) Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn Omfattning 1 Denna överenskommelse träffas mellan Migrationsverke Falkenbergs kommun med stöd av 1 a förordning (2002:11 ersättning för asylsökande m.fl. öm statli 2 Överenskommelsen avser mottagande av ensamkonan sökande barn som Migrationsverket anvisar till kommunen enl stycket lag (1994:137) om mottagande av asylsö az. m.fl. I o anvisningen blir kommunen barnets vistelseks s'altjänst mening. 3 Migrationsverket gör en initial åldersbedömni genomförd åldersbedömning kan medföra ändrad ålde 4 Kommunen ansvarar för god man ska enligt 3 lag (2005: barn ske så snart det är i öjli-g. e av god man. Fö od man för ensa 5 Kommunen an tvaraz,foansvarar ritakte ed d för barnets ti kommunen så snart det ' n. Ersättnin.,...> N :b----'''itg, 6 mm neri er haller. agg om en råtta av denfeoyer nskoirimelse en årlig ersätt 0:6t ing ( ) åt,ig ersättning för gi v_, _:_,:.. asylsök rsa tw e, betala I månad under det kalenderår t.9ofoxis OMj e se Ill - a er utgår X tolftedelar av etalas ut inom en månad från els 0 dd stöd av 4 förordning (2002: 1118) lsöka e m.fl. kommunen rätt till ersättning för 10 framgår att ersättning för transportigrationsverket kvartalsvis i efterskott. 9 Ett ensa e barn som beviljas uppehållstillstånd omfattas av dina överenskommelse under en månad från dagen för beviljandet enligt 8. \:, ag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

6 2 (2) Tvist och brott mot överenskommelsen 10 Vid utebliven prestation får endera part kräva rättelse. Om rättelse inte påbörjas/sker inom 14 dagar från mottagande av skriftlig uppmaning kan överenskommelsen med omedelbar verkan säga upp. 11 Tvist om denna överenskommelse ska i första hand av förhandling mellan parterna och i andra hand vid svensk do Tider 12 Överenskommelsen gäller under X år och X nånader fra den X XXX 20XX för att därefter löpa tillsvida 13 Uppsägning för upphörande ska ske skrift uppsägningstid. 14 Vid uppsägning av denna öv enskommelse anse fol överenskommelse om boende 1. t ra uppsagd för upp Denna överenskommels tagit sitt. uplar varav var «apa ten Norrköping 201x- För Mi r Bosse Pe sson Enhet chef Bosginirig kenbergs kommun mun

7 Statliga ersättningar - mottagna efter 1 december Startsida Page 1 of 4 Migrationsverket Statliga ersättningar - mottagna efter 1 december 2010 Statliga ersättningar för vissa utlänningar Migrationsverket betalar ut ersättning till kommuner och landsting för mottagandet av och insatser för vissa utlänningar. Ersättningarna regleras i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Statliga ersättningar för vissa utlänningar Grundersättninq Schablonersättninq Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd Ersättning till kommuner för ekonomiskt bistånd, stöd och hjälp i boendet samt särskilda boendeformer Ersättning till kommuner för stöd och service till vissa funktionshindrade, assistansersättning och bostadsanpassningsbidrag samt hälso- och sjukvård Ersättning för vissa särskilda kostnader Ersättning för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Kommuner och landsting kan få ersättning för: personer som har överförts till Sverige inom ramen för flyktingkvoten personer som har varit asylsökande och inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem och beviljats uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande eller på grund av synnerliga ömmande omständigheter personer som fått uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter men som inte varit inskrivna hos Migrationsverket personer som har behov av tillfälligt skydd under förutsättning att tillståndet är på minst ett år personer som fått tillstånd som tribunalvittne, och anhöriga som fått uppehållstillstånd på anknytning till ovanstående personer (förutsättningen är att de anhöriga ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att den som de har anknytning till först togs emot i en kommun). Vissa ersättningar betalas ut av Migrationsverket direkt till berörda kommuner utan ansökan. Andra ersättningar kan kommuner och landsting ansöka om hos Migrationsverket. Detta framgår av informationen om de olika ersättningarna. Grundersättning De kommuner som har en överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av vissa nyanlända enligt förordningen (2010:408) om mottagandet för bosättning av vissa nyanlända invandrare får varje år en grundersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Grundersättningen (9 ) betalas ut i början av året eller i samband med en ny överenskommelse mellan kommunen och länsstyrelsen. Ersättningen betalas ut av Migrationsverket direkt till berörd kommun utan att kommunen behöver lämna in en ansökan. Grundersättningen motsvarar: för år 2011 tre vuxnas (16-64 år) schablonbelopp enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m., det vill säga kronor. från och med år 2012, tio prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 socialförsäkringsbalken. Schablonersättning Kommunen kan få schablonersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Schablonersättning till en kommun avser kostnader för mottagande och praktisk hjälp vid bosättning särskilda introduktionsinsatser/merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg m.m. utbildning i svenska för invandrare samhällsorientering tolk andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället kvarstående kostnader för ekonomiskt bistånd och administration I 63.html.printable

8 Statliga ersättningar - mottagna efter 1 december Startsida Page 2 of 4 Schablonersättningen för 2011 är kronor för barn och ungdomar mellan 0-19 är kronor för vuxna mellan år kronor för vuxna över 65 år Den första mottagningskommunen har rätt till 10 procent av en schablonersättning. Den kommun i vilken utlänningen är folkbokförd efter 2 månader har rätt till 20 procent av schablonersättningen. Resterande schablonersättning betalas ut för perioder som omfattar tre kalendermånader med 10 procent för varje period. Om utlänningen flyttar till en ny kommun inom 18 månader har denna kommun rätt till 10 procent av schablonersättningen som extra ersättning. Schablonersättningen fördelas under två års tid och utbetalningarna sker från Migrationsverket direkt till berörd kommun utan att kommunen behöver lämna in en ansökan. Under rubriken Länkar till höger, finns ett schema för hur schablonersättning betalas ut. Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd Kommunen får ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Ersättningen för initiala kostnader är schabloniserad och differentierad för ålder och mottagningssätt. Den initiala schablonersättningen för kvotflyktingar och utlänningar som tagits emot i en kommun från Migrationsverkets anläggningsboende är kronor för barn och ungdomar mellan 0-19 år kronor för vuxna för vuxna mellan år Den initiala schablonersättningen för bl.a. anknytningar och de som hott i eget boende under asyltiden är kronor för barn och ungdomar mellan 0-19 år kronor för vuxna mellan är Ersättningen betalas ut direkt till berörd kommun utan att kommunen behöver lämna in en ansökan. Utbetalning sker vid utgången av månaden efter att utlänningen togs emot i kommunen. Ersättning till kommuner för ekonomiskt bistånd, stöd och hjälp i boendet samt särskilda boendeformer Kommunen kan få ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Ekonomiskt bistånd Kommunen kan få ersättning för ekonomiskt bistånd (19-21 ) för de som inte har rätt till en etableringsplan (gäller inte personer över 65 år) de som har rätt till etableringsersättning men på grund av sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan är förhindrad att delta i etableringsinsatser på heltid de vars etableringsplan har upphört och inte kan försörja sig på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder som de hade vid mottagandet i en kommun eller som annars har ett direkt samband med deras situation som skyddsbehövande de ungdomar utan föräldrar i landet mellan år som går i gymnasieskolan samt har eget boende Ersättning för kostnader för en person enligt 19 första stycket 1 eller 2 (de två första punkterna under ekonomiskt bistånd) ska minskas med ersättning som lämnats till kommunen för personen för samma tid enligt 16 eller 17 (initiala kostnader). Stöd och hjälp i boendet och särskilda boendeformer Kommunen kan fä ersättning för stöd och hjälp i boendet och särskilda boendeformer för service och omvårdnad (22 ) för insatser på grund av ålderdom, sjukdom och funktionshinder 75 procent av kommunens kostnader för insatsen

9 Statliga ersättningar - mottagna efter 1 december Startsida Page 3 of 4 Behovet av insatser på grund av ålderdom ska ha funnits vid mottagandet i kommunen. Insatser på grund av sjukdom eller funktionshinder ersätts endast om sjukdomen eller funktionshindret fanns vid mottagandet i en kommun eller annars har ett direkt samband med situationen som skyddsbehövande. Ansökan Ersättning för kostnader enligt betalas ut i efterskott för varje kalenderår. En första ansökan ska lämnas av kommunen till Migrationsverket för respektive ersättningsform inom tre år från första mottagningsdatum. Ansökan ska lämnas av kommunen till Migrationsverket inom ett år från utgången av kalenderåret som ansökan avser. Ersättning till kommuner för stöd och service till vissa funktionshindrade, assistansersättning och bostadsanpassningsbidrag samt hälso- och sjukvård Kommunen kan få ersättning för stöd och service samt hälso- och sjukvård enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Stöd och service till vissa funktionshindrade, assistansersättning och bostadsanpassningsbidrag Kommunen kan få ersättning för insatser om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (24 ) samt assistansersättning (LASS) (24 ) och bostadsanpassningsbidrag (25 ) för de som har behov av sådana insatser på grund av att en sjukdom eller ett funktionshinder fanns vid mottagandet i en kommun eller annars har ett direkt samband med situationen som skyddsbehövande. Hälso- och sjukvård Kommunen kan få ersättning för hälso- och sjukvård (26 ) för de personer som måste beredas varaktig vård som ordinerats av läkare på grund av att sjukdom eller funktionshinder fanns vid mottagandet i en kommun eller annars har ett direkt samband med situationen som skyddsbehövande vården måste vara varaktig i minst tre år ersättning för tolkkostnader lämnas om kraven för varaktig vård uppfylls Ansökan Ersättning för kostnader enligt lämnas endast om kommunens sammanlagda kostnader för stöd och service, assistansersättning, bostadsanpassningsbidrag samt hälso- och sjukvård uppgått till lägst kronor per person under en tolvmånadersperiod. Den första ansökan ska lämnas av kommunen till Migrationsverket inom tre år från första mottagningsdatum. Ansökan ska lämnas av kommunen till Migrationsverket inom ett år från utgången av den tolvmånadersperiod ansökan avser. Ersättning för vissa särskilda kostnader Kommuner har möjlighet att söka ersättning för vissa betydande särskilda kostnader. Detta regleras i 32 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Det handlar om kostnader som inte täcks av andra ersättningar. Betydande särskilda kostnader individbaserade Kommunen kan ansöka om ersättning hos Migrationsverket för individbaserade betydande särskilda kostnader. Vissa kostnader kan beviljas löpande under året. Ersättningen lämnas till kommunen i mån av tillgång på medel. Kostnaderna ska ha varit betydande i förhållande till kommunens totala kostnader för flyktingmottagandet. Ersättningen gäller endast kostnader under introduktionen, d.v.s. året för uppehållstillstånd och följande tre år och avser betydande särskilda kostnader som är kopplade till de mottagna individerna eller till mottagningsstrukturen. Ersättning för vissa särskilda kostnader enligt 32 avser personer som tas emot från den 1 december För personer som tagits emot före den 1 december 2010 gäller fortfarande bestämmelsen om betydande extraordinära kostnader i 26 förordningen (1990:927). Information om andra möjligheter till ersättning i mån av tillgång på medel Landstinget kan ansöka om ersättning för extraordinära kostnader för vårdinsatser enligt 36. Se vidare våra sidor för landsting

10 Statliga ersättningar - mottagna efter 1 december Startsida Page 4 of 4 Länsstyrelserna beslutar och betalar ut medel för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan (37 ). Se vidare Länsstyrelsernas hemsida. Ersättning för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar En kommun som tar emot ensamkommande barn och ungdomar med uppehållstillstånd har, utöver schablonersättning, rätt till ersättning för vissa kostnader som har ett direkt samband med barnets boende och omvårdnad. Det regleras i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Vilka omfattas? Kommunen kan enligt få ersättning för de barn som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar och står utan legal vårdnadshavare. Ersättningarna kan också avse de som har fyllt 18 år men inte 21 år, under förutsättning att vård påbörjats före 18 års ålder och det finns beslut om fortsatt vård. Om barnet återförenas med sin familj eller blir svensk medborgare upphör rätten till ersättning. Ersättning för omvårdnad Kommunen kan få ersättning för kostnader av sådan vård i annat hem än barnets eget (29 ). Det ska vara faktiska kostnader som har ett direkt samband med barnets omvårdnad som t.ex. placering i familjehem eller placering på institution eller jourhem. För familjehem består kostnaden oftast av två delar, arvodesdel inklusive lönekostnadspålägg samt omkostnadsdel. Ansökan sker kvartalsvis i efterskott. Underlag som redovisar kostnaderna ska bifogas varje ansökan. Placeringsbeslut ska dessutom bifogas första ansökan, samt när placering har omprövats/förlängts. Ansökan ska lämnas av kommunen till Migrationsverket inom ett år från utgången av det kvartal ansökan avser. Ersättning för boendeplatser En kommun kan få ersättning för överenskomna boendeplatser för ensamkommande barn eller ungdomar som har uppehållstillstånd Ersättningen består av ett schablonbelopp som är kronor per dygn för varje överenskommen plats och därutöver ett schabloniserat tillägg med 300 kronor per dygn för varje belagd plats (30 ). Ersättning betalas ut utan föregående ansökan i efterskott för varje kvartal. Schabloniserad ersättning Kommuner som har rätt till ersättning enligt ovan har även rätt till en schabloniserad ersättning om kronor för vissa kostnader. Schablonersättningen ska lämnas till den kommun som först tog emot barnet. Förutsättningen är att barnet är under 18 år och var skild från båda sina föräldrar vid ankomsten till Sverige och står utan legal vårdnadshavare. Ersättningen betalas ut efter det att den första ersättningen enligt 29 eller 30 betalats ut (31 ). Migrationsverket ro/31631mi I.printable

11 Statliga ersättningar - asylsökande - Startsida Page 1 of 2 Migrationsverket Ersättningar för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar Ersättning till kommuner med överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn Årlig ersättning på kronor för ett kalenderår som ska underlätta mottagandet samt öka kvaliten på mottagandet. Kommuner får statlig ersättning för mottagande av ensamkommande barn såväl under tiden som de är asylsökande som tiden efteråt för dem som beviljas uppehållstillstånd. Ersättningarna administreras av Migrationsverket. Ersättning till kommuner som dessutom har en överenskommelse om att tillhandahålla boendeplatser som avses i 2 andra stycket LMA Dessa ersättningar ska täcka kostnaderna för all bedriva boendeplatserna dvs. personal, kost, logi samt omvårdnad etc kronor per dygn för varje överenskommen plats. Därutöver 300 kronor per dygn för varje belagd plats. Ersättningarna kan också avse de som har fyllt 18 men inte 21 år, under förutsättning att vården påbörjats före 18 års ålder. Ersättning till samtliga kommuner, oavsett om överenskommelse tecknats eller inte Ersättning för skolverksamhet, avser samtliga asylsökande barn i Sverige Schablonersättning för barnets skolgång: kronor per år för en elev i förskoleklass kronor per år för en elev i grundskola, obligatorisk särskola, specialskola och sameskola kronor per år för en elev i gymnasieskola och gymnasiesärskola. Ersättning för extra kostnader för elever med särskilda behov. Ersättning för extraordinära kostnader för skolverksamhet Ersättning för faktiska kostnader för boende och omvårdnad i: Tillfälligt boende i kommun där Migrationsverket har ansökningsenheter. Anvisad kommuns boende (utöver avtalade platser), t.ex. för boende i familjehem, grupphem/institution eller vid behov behandlingshem. Dessa ersättningar avser även de som har fyllt 18 år men inte 21 år, under förutsättning all vården påbörjats före 18 års ålder. Ersättning för transport av ensamkommande barn till den anvisade kommunen. Ersättning för anvisad kommuns utredning av ensamkommande barn utgår med: kronor per barn vid placering i familjehem kronor per barn vid placering i hem för vård eller boende, dvs. grupphem eller institution. Ersättning för faktiska kostnader för god man. En kommun kan även ansöka om ersättning för betydande extraordinära kostnader som kommunen haft för ensamkommande barn. Under maj månad utgår en årlig ersättning för stödinsatser av förebyggande karaktär enligt SoL till samtliga kommuner i vilka det den 30 april finns asylsökande under 18 år registrerade hos Migrationsverket. Det totala ersättningsbeloppet är 50 miljoner kronor och fördelas enligt följande: 5 miljoner kronor delas mellan berörda kommuner 45 miljoner kronor delas med antalet registrerade barn, vilka sedan genererar ett sammanlagt belopp till berörda kommuner html.printable

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Program januari 2015

Program januari 2015 Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på asylmottagning. Det fungerar inte riktigt bra just nu men vi vill göra bättre och vi vill ha stöd av Sverige att pröva

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-03-25 Diarienummer KSN-2015-0359 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Krokoms kommun 11 mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19

Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19 ABCD Sorsele kommun Granskning av intäkterna och kostnaderna för Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Uppdrag 3. Bakgrund 4. Syfte och avgränsning 5. Avgränsning

Läs mer

-suppl.), Vellinge (l ord. tillika ordforande), Ystad (l suppl.).

-suppl.), Vellinge (l ord. tillika ordforande), Ystad (l suppl.). Till Valberedningen i resp. delägarkommun i Sysav Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad Nominering av nya ledamöter

Läs mer

G u i d e för dig som är god man för ensamkommande barn i Göteborg

G u i d e för dig som är god man för ensamkommande barn i Göteborg G u i d e för dig som är god man för ensamkommande barn i Göteborg 0 Guide för gode män för ensamkommande barn Denna guide är till för dig som är god man för ensamkommande barn. I uppdragets början kommer

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) SFS 2001:453 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser2001-06-07 2001-06-20 Utfärdad: Socialtjänstlag (2001:453) 2 Har upphävts genom lag (2011:328). 3 Har upphävts genom lag (2011:328). Först inlagd: Senast

Läs mer

Projekt E84-275 Mottagande av ensamkommande asylsökande barn med barnet i fokus 2013-01-29

Projekt E84-275 Mottagande av ensamkommande asylsökande barn med barnet i fokus 2013-01-29 Metodhandbok Projekt E84-275 Mottagande av ensamkommande asylsökande barn med barnet i fokus 2013-01-29 Innehållsförteckning Sida Vanliga ord och begrepp 2 Lagrum 6 Förordningar 6 Föreskrifter 6 Inledning

Läs mer

Migration och dess roll

Migration och dess roll Migration och dess roll Av: Sammy-Joe Abi Akar Ali Hamza Myriam Kibambe Bazolla Kabata Lydia Saliba 1 Sammanfattning Sammanfattning Migrationsverket arbetar med både in- och utvandring och dess process

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

God man för ensamkommande ungdomar

God man för ensamkommande ungdomar God man för ensamkommande ungdomar Kommunens åtagande Mariestads kommun och Töreboda kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 12 platser för ensamkommande barn/ungdomar, som

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14

Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14 Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14 Detta är en biprodukt av projektet Grön integration

Läs mer

Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad

Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad 2013-11-20 Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Författare: Siri Andersson Utgivningsår:

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man för

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer