I Att teckna avtal med migrationsverket om anordnande av boende rör barn utan legal vårdnadshavare 1 Sverige s.k. ensamkommande barn.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Att teckna avtal med migrationsverket om anordnande av boende rör barn utan legal vårdnadshavare 1 Sverige s.k. ensamkommande barn."

Transkript

1 th, Beslutsförslag FALKENBERG Socialförvaltningen Wolf Zughaft Barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar I Att teckna avtal med migrationsverket om anordnande av boende rör barn utan legal vårdnadshavare 1 Sverige s.k. ensamkommande barn. 2 Att teckna avtal med migrationsverket om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn 3 Att uppdra åt socialnämnden, barn och uthildningsnämndcn och Falkenbergs Bostads AB att gemensamt verka för att kommunen kan ta emot upp till 8 ensamkommande flyktingbarn. 4 Att ge socialnämnden i uppdrag att samordna och genomföra mottagandet av ensamkommande flyktingbarn Beslutsunderlag Skrivelse från länsstyrelsen/migrationsverket med avtalsförslag enligt bilaga (Bil.1.) Sammanfattning av ärendet Årligen kommer att stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige rör att söka asyl, s.k. ensamkommande barn. Dessa barn befinner sig i en mycket utsatt situation och är i behov av samhällets stöd. Sedan 2006 skall boendet för dessa barn tillhandahållas av kommuner. Motivet till detta är att kommunens vana och kompetens vid arbetet med barn i behov av samhällets stöd tas bäst tillvara med ett kommunalt huvudmannaskap för boende, utbildning och annan sysselsättning. Behovet av kommunala platser är skriande stort och ett stort antal kommuner har anordnat boende i olika former. Falkenberg föreslås således delta i arbetet med att ta emot dessa barn och således teckna avtal med migrationsverket. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommungfalkenberg.se

2 Ekonomi Kommuner får ersättning av staten för mottagande av ensamkommande barn såväl under tiden de är asylsökande som tiden efteråt för de som beviljats uppehållstillstånd. Den årliga ersättningen är : -/kalenderår. Denna grundersättning kan användas för att förbereda verksamheten under ett antal månader, ej närmare specificerat. Kommunen erhåller dessutom ersättning per dygn per överenskommen plats samt ersättning för skolverksamhet och godmanskap. Kommunen kan naturligtvis söka bidrag för betydande extraordinära kostnader vid exempelvis omhändertagande av barn jml. För detaljerade ersättningsbelopp se bilaga. (Bi1.2.) Övervägande Migrationsverket har till och med juni månad tagit emot över 900 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Det innebär att trycket på landets mottagningskommuner är fortsatt högt och de asylsökande får vänta länge under ibland ganska ovärdiga former. Landets kommuner har redan tagit på sig ett stort ansvar för att ta emot barnen och idag har drygt 200 kommuner i landet avtal med migrationsverket om mottagande och anordnande av boende För I lallands del har samtliga kommuner utom Laholm och Falkenberg redan nu fungerande mottagningar. Falkenberg kan ej stå utanför de nationella ansträngningarna utan bör teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn samt anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare I Sverige s.k. ensamkommande barn. ommunledningskansliet off 1 idh g m 1 kommunchef 2

3 1 (3) Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige sk ensamkommande barn. Överenskommelsen avser såväl asylsökande barn som barn med uppehållstillstånd Omfattning 1 I denna överenskommelse mellan Migrationsverket o. nberg kommun förbinder sig kommunen med stöd av 2 lag (1994'' mottagande av asylsökande m.fl. (I,MA) samt med stöd av 30 (2010:1122) om statlig ersättning för insatser fö utlänning anordna boende för ensamkommande barn. 2 Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b om statlig ersättning för asylsökande m.fl. samt 30 oro 1122) om statlig ersättning för insa ser för vissa utlänn. boendeplatser tillgängliga för en immande barn, var v:s alltid ska vara tillgängliga för a "'Isöåe. barn. Migrations or asylsökande under/från/mellan xx 3 Kommunen ska Platser som Beläggning p Ersättning (. 4 Asy Kornmy..,$'4 ersätt6lif dels på a Av 2 oe b på12trr doyisnl ånkett 8) om statlig å antalet asylplatser överens omna platser och on. Utbetalningen grundas Vovan. Den el av de b stand lämnas till en asylsökande och ö skör ersättni ingår i ovanstående ersättningar. ar ed up e alls ilkt n Kö nll en förordning (2010:1122) om statlig ersättning.foty atser Ingar ersättning baserat dels på antalet platser för Km med uppeh lttlffit'nd dels på antalet belagda platser. Av yneh 30 framgår att ersättning för överenskomna platser och belagda platser,b talas ut varje kvartal i efterskott. Utbetalningen grundas på den rqvisrin,kommunen lämnar enligt ovan.

4 2 (3) Tvist och brott mot överenskommelsen 5 Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part kräva rättelse. 6 Migrationsverket får kräva rättelse om Socialstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet kommunen bedriver med anledning av denna överenskommelse. 7 Om rättelse inte påbörjas/sker inom 14 dagar från motta,4, skriftlig uppmaning från endera part eller Socialstyrelsen k 1144ireris-,,...:. kommelscn med omedelbar verkan sägas upp. 8 Tvist om denna överenskommelse ska i första hand a förhandling mellan parterna och i andra hand vid svensk do 'sto1 Tider 9 Överenskommelsen gäller under X år från för att därefter löpa tillsvidare. Uppsägning för villkorsändring följande uppsägningstider: För villkorsändring 6 mån För upphörande m-år der. Om förhandling me avslutad inom 6 må villkorsändring vara överensko ene gälla. r upphörande ska s Så Denna tagit sitt. NorrkopY dk(kppla varav vardera parten 201x- ir 1 ;1 f. a ipas or Falkenbergs kommun... QSSo: tersson E ttkfie osa ings- och ståts bidragsenheten Xxx Xxx Xxxxx Falkenbergs kommun

5 1 (2) Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn Omfattning 1 Denna överenskommelse träffas mellan Migrationsverke Falkenbergs kommun med stöd av 1 a förordning (2002:11 ersättning för asylsökande m.fl. öm statli 2 Överenskommelsen avser mottagande av ensamkonan sökande barn som Migrationsverket anvisar till kommunen enl stycket lag (1994:137) om mottagande av asylsö az. m.fl. I o anvisningen blir kommunen barnets vistelseks s'altjänst mening. 3 Migrationsverket gör en initial åldersbedömni genomförd åldersbedömning kan medföra ändrad ålde 4 Kommunen ansvarar för god man ska enligt 3 lag (2005: barn ske så snart det är i öjli-g. e av god man. Fö od man för ensa 5 Kommunen an tvaraz,foansvarar ritakte ed d för barnets ti kommunen så snart det ' n. Ersättnin.,...> N :b----'''itg, 6 mm neri er haller. agg om en råtta av denfeoyer nskoirimelse en årlig ersätt 0:6t ing ( ) åt,ig ersättning för gi v_, _:_,:.. asylsök rsa tw e, betala I månad under det kalenderår t.9ofoxis OMj e se Ill - a er utgår X tolftedelar av etalas ut inom en månad från els 0 dd stöd av 4 förordning (2002: 1118) lsöka e m.fl. kommunen rätt till ersättning för 10 framgår att ersättning för transportigrationsverket kvartalsvis i efterskott. 9 Ett ensa e barn som beviljas uppehållstillstånd omfattas av dina överenskommelse under en månad från dagen för beviljandet enligt 8. \:, ag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

6 2 (2) Tvist och brott mot överenskommelsen 10 Vid utebliven prestation får endera part kräva rättelse. Om rättelse inte påbörjas/sker inom 14 dagar från mottagande av skriftlig uppmaning kan överenskommelsen med omedelbar verkan säga upp. 11 Tvist om denna överenskommelse ska i första hand av förhandling mellan parterna och i andra hand vid svensk do Tider 12 Överenskommelsen gäller under X år och X nånader fra den X XXX 20XX för att därefter löpa tillsvida 13 Uppsägning för upphörande ska ske skrift uppsägningstid. 14 Vid uppsägning av denna öv enskommelse anse fol överenskommelse om boende 1. t ra uppsagd för upp Denna överenskommels tagit sitt. uplar varav var «apa ten Norrköping 201x- För Mi r Bosse Pe sson Enhet chef Bosginirig kenbergs kommun mun

7 Statliga ersättningar - mottagna efter 1 december Startsida Page 1 of 4 Migrationsverket Statliga ersättningar - mottagna efter 1 december 2010 Statliga ersättningar för vissa utlänningar Migrationsverket betalar ut ersättning till kommuner och landsting för mottagandet av och insatser för vissa utlänningar. Ersättningarna regleras i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Statliga ersättningar för vissa utlänningar Grundersättninq Schablonersättninq Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd Ersättning till kommuner för ekonomiskt bistånd, stöd och hjälp i boendet samt särskilda boendeformer Ersättning till kommuner för stöd och service till vissa funktionshindrade, assistansersättning och bostadsanpassningsbidrag samt hälso- och sjukvård Ersättning för vissa särskilda kostnader Ersättning för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Kommuner och landsting kan få ersättning för: personer som har överförts till Sverige inom ramen för flyktingkvoten personer som har varit asylsökande och inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem och beviljats uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande eller på grund av synnerliga ömmande omständigheter personer som fått uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter men som inte varit inskrivna hos Migrationsverket personer som har behov av tillfälligt skydd under förutsättning att tillståndet är på minst ett år personer som fått tillstånd som tribunalvittne, och anhöriga som fått uppehållstillstånd på anknytning till ovanstående personer (förutsättningen är att de anhöriga ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att den som de har anknytning till först togs emot i en kommun). Vissa ersättningar betalas ut av Migrationsverket direkt till berörda kommuner utan ansökan. Andra ersättningar kan kommuner och landsting ansöka om hos Migrationsverket. Detta framgår av informationen om de olika ersättningarna. Grundersättning De kommuner som har en överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av vissa nyanlända enligt förordningen (2010:408) om mottagandet för bosättning av vissa nyanlända invandrare får varje år en grundersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Grundersättningen (9 ) betalas ut i början av året eller i samband med en ny överenskommelse mellan kommunen och länsstyrelsen. Ersättningen betalas ut av Migrationsverket direkt till berörd kommun utan att kommunen behöver lämna in en ansökan. Grundersättningen motsvarar: för år 2011 tre vuxnas (16-64 år) schablonbelopp enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m., det vill säga kronor. från och med år 2012, tio prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 socialförsäkringsbalken. Schablonersättning Kommunen kan få schablonersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Schablonersättning till en kommun avser kostnader för mottagande och praktisk hjälp vid bosättning särskilda introduktionsinsatser/merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg m.m. utbildning i svenska för invandrare samhällsorientering tolk andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället kvarstående kostnader för ekonomiskt bistånd och administration I 63.html.printable

8 Statliga ersättningar - mottagna efter 1 december Startsida Page 2 of 4 Schablonersättningen för 2011 är kronor för barn och ungdomar mellan 0-19 är kronor för vuxna mellan år kronor för vuxna över 65 år Den första mottagningskommunen har rätt till 10 procent av en schablonersättning. Den kommun i vilken utlänningen är folkbokförd efter 2 månader har rätt till 20 procent av schablonersättningen. Resterande schablonersättning betalas ut för perioder som omfattar tre kalendermånader med 10 procent för varje period. Om utlänningen flyttar till en ny kommun inom 18 månader har denna kommun rätt till 10 procent av schablonersättningen som extra ersättning. Schablonersättningen fördelas under två års tid och utbetalningarna sker från Migrationsverket direkt till berörd kommun utan att kommunen behöver lämna in en ansökan. Under rubriken Länkar till höger, finns ett schema för hur schablonersättning betalas ut. Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd Kommunen får ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Ersättningen för initiala kostnader är schabloniserad och differentierad för ålder och mottagningssätt. Den initiala schablonersättningen för kvotflyktingar och utlänningar som tagits emot i en kommun från Migrationsverkets anläggningsboende är kronor för barn och ungdomar mellan 0-19 år kronor för vuxna för vuxna mellan år Den initiala schablonersättningen för bl.a. anknytningar och de som hott i eget boende under asyltiden är kronor för barn och ungdomar mellan 0-19 år kronor för vuxna mellan är Ersättningen betalas ut direkt till berörd kommun utan att kommunen behöver lämna in en ansökan. Utbetalning sker vid utgången av månaden efter att utlänningen togs emot i kommunen. Ersättning till kommuner för ekonomiskt bistånd, stöd och hjälp i boendet samt särskilda boendeformer Kommunen kan få ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Ekonomiskt bistånd Kommunen kan få ersättning för ekonomiskt bistånd (19-21 ) för de som inte har rätt till en etableringsplan (gäller inte personer över 65 år) de som har rätt till etableringsersättning men på grund av sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan är förhindrad att delta i etableringsinsatser på heltid de vars etableringsplan har upphört och inte kan försörja sig på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder som de hade vid mottagandet i en kommun eller som annars har ett direkt samband med deras situation som skyddsbehövande de ungdomar utan föräldrar i landet mellan år som går i gymnasieskolan samt har eget boende Ersättning för kostnader för en person enligt 19 första stycket 1 eller 2 (de två första punkterna under ekonomiskt bistånd) ska minskas med ersättning som lämnats till kommunen för personen för samma tid enligt 16 eller 17 (initiala kostnader). Stöd och hjälp i boendet och särskilda boendeformer Kommunen kan fä ersättning för stöd och hjälp i boendet och särskilda boendeformer för service och omvårdnad (22 ) för insatser på grund av ålderdom, sjukdom och funktionshinder 75 procent av kommunens kostnader för insatsen

9 Statliga ersättningar - mottagna efter 1 december Startsida Page 3 of 4 Behovet av insatser på grund av ålderdom ska ha funnits vid mottagandet i kommunen. Insatser på grund av sjukdom eller funktionshinder ersätts endast om sjukdomen eller funktionshindret fanns vid mottagandet i en kommun eller annars har ett direkt samband med situationen som skyddsbehövande. Ansökan Ersättning för kostnader enligt betalas ut i efterskott för varje kalenderår. En första ansökan ska lämnas av kommunen till Migrationsverket för respektive ersättningsform inom tre år från första mottagningsdatum. Ansökan ska lämnas av kommunen till Migrationsverket inom ett år från utgången av kalenderåret som ansökan avser. Ersättning till kommuner för stöd och service till vissa funktionshindrade, assistansersättning och bostadsanpassningsbidrag samt hälso- och sjukvård Kommunen kan få ersättning för stöd och service samt hälso- och sjukvård enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Stöd och service till vissa funktionshindrade, assistansersättning och bostadsanpassningsbidrag Kommunen kan få ersättning för insatser om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (24 ) samt assistansersättning (LASS) (24 ) och bostadsanpassningsbidrag (25 ) för de som har behov av sådana insatser på grund av att en sjukdom eller ett funktionshinder fanns vid mottagandet i en kommun eller annars har ett direkt samband med situationen som skyddsbehövande. Hälso- och sjukvård Kommunen kan få ersättning för hälso- och sjukvård (26 ) för de personer som måste beredas varaktig vård som ordinerats av läkare på grund av att sjukdom eller funktionshinder fanns vid mottagandet i en kommun eller annars har ett direkt samband med situationen som skyddsbehövande vården måste vara varaktig i minst tre år ersättning för tolkkostnader lämnas om kraven för varaktig vård uppfylls Ansökan Ersättning för kostnader enligt lämnas endast om kommunens sammanlagda kostnader för stöd och service, assistansersättning, bostadsanpassningsbidrag samt hälso- och sjukvård uppgått till lägst kronor per person under en tolvmånadersperiod. Den första ansökan ska lämnas av kommunen till Migrationsverket inom tre år från första mottagningsdatum. Ansökan ska lämnas av kommunen till Migrationsverket inom ett år från utgången av den tolvmånadersperiod ansökan avser. Ersättning för vissa särskilda kostnader Kommuner har möjlighet att söka ersättning för vissa betydande särskilda kostnader. Detta regleras i 32 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Det handlar om kostnader som inte täcks av andra ersättningar. Betydande särskilda kostnader individbaserade Kommunen kan ansöka om ersättning hos Migrationsverket för individbaserade betydande särskilda kostnader. Vissa kostnader kan beviljas löpande under året. Ersättningen lämnas till kommunen i mån av tillgång på medel. Kostnaderna ska ha varit betydande i förhållande till kommunens totala kostnader för flyktingmottagandet. Ersättningen gäller endast kostnader under introduktionen, d.v.s. året för uppehållstillstånd och följande tre år och avser betydande särskilda kostnader som är kopplade till de mottagna individerna eller till mottagningsstrukturen. Ersättning för vissa särskilda kostnader enligt 32 avser personer som tas emot från den 1 december För personer som tagits emot före den 1 december 2010 gäller fortfarande bestämmelsen om betydande extraordinära kostnader i 26 förordningen (1990:927). Information om andra möjligheter till ersättning i mån av tillgång på medel Landstinget kan ansöka om ersättning för extraordinära kostnader för vårdinsatser enligt 36. Se vidare våra sidor för landsting

10 Statliga ersättningar - mottagna efter 1 december Startsida Page 4 of 4 Länsstyrelserna beslutar och betalar ut medel för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan (37 ). Se vidare Länsstyrelsernas hemsida. Ersättning för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar En kommun som tar emot ensamkommande barn och ungdomar med uppehållstillstånd har, utöver schablonersättning, rätt till ersättning för vissa kostnader som har ett direkt samband med barnets boende och omvårdnad. Det regleras i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Vilka omfattas? Kommunen kan enligt få ersättning för de barn som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar och står utan legal vårdnadshavare. Ersättningarna kan också avse de som har fyllt 18 år men inte 21 år, under förutsättning att vård påbörjats före 18 års ålder och det finns beslut om fortsatt vård. Om barnet återförenas med sin familj eller blir svensk medborgare upphör rätten till ersättning. Ersättning för omvårdnad Kommunen kan få ersättning för kostnader av sådan vård i annat hem än barnets eget (29 ). Det ska vara faktiska kostnader som har ett direkt samband med barnets omvårdnad som t.ex. placering i familjehem eller placering på institution eller jourhem. För familjehem består kostnaden oftast av två delar, arvodesdel inklusive lönekostnadspålägg samt omkostnadsdel. Ansökan sker kvartalsvis i efterskott. Underlag som redovisar kostnaderna ska bifogas varje ansökan. Placeringsbeslut ska dessutom bifogas första ansökan, samt när placering har omprövats/förlängts. Ansökan ska lämnas av kommunen till Migrationsverket inom ett år från utgången av det kvartal ansökan avser. Ersättning för boendeplatser En kommun kan få ersättning för överenskomna boendeplatser för ensamkommande barn eller ungdomar som har uppehållstillstånd Ersättningen består av ett schablonbelopp som är kronor per dygn för varje överenskommen plats och därutöver ett schabloniserat tillägg med 300 kronor per dygn för varje belagd plats (30 ). Ersättning betalas ut utan föregående ansökan i efterskott för varje kvartal. Schabloniserad ersättning Kommuner som har rätt till ersättning enligt ovan har även rätt till en schabloniserad ersättning om kronor för vissa kostnader. Schablonersättningen ska lämnas till den kommun som först tog emot barnet. Förutsättningen är att barnet är under 18 år och var skild från båda sina föräldrar vid ankomsten till Sverige och står utan legal vårdnadshavare. Ersättningen betalas ut efter det att den första ersättningen enligt 29 eller 30 betalats ut (31 ). Migrationsverket ro/31631mi I.printable

11 Statliga ersättningar - asylsökande - Startsida Page 1 of 2 Migrationsverket Ersättningar för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar Ersättning till kommuner med överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn Årlig ersättning på kronor för ett kalenderår som ska underlätta mottagandet samt öka kvaliten på mottagandet. Kommuner får statlig ersättning för mottagande av ensamkommande barn såväl under tiden som de är asylsökande som tiden efteråt för dem som beviljas uppehållstillstånd. Ersättningarna administreras av Migrationsverket. Ersättning till kommuner som dessutom har en överenskommelse om att tillhandahålla boendeplatser som avses i 2 andra stycket LMA Dessa ersättningar ska täcka kostnaderna för all bedriva boendeplatserna dvs. personal, kost, logi samt omvårdnad etc kronor per dygn för varje överenskommen plats. Därutöver 300 kronor per dygn för varje belagd plats. Ersättningarna kan också avse de som har fyllt 18 men inte 21 år, under förutsättning att vården påbörjats före 18 års ålder. Ersättning till samtliga kommuner, oavsett om överenskommelse tecknats eller inte Ersättning för skolverksamhet, avser samtliga asylsökande barn i Sverige Schablonersättning för barnets skolgång: kronor per år för en elev i förskoleklass kronor per år för en elev i grundskola, obligatorisk särskola, specialskola och sameskola kronor per år för en elev i gymnasieskola och gymnasiesärskola. Ersättning för extra kostnader för elever med särskilda behov. Ersättning för extraordinära kostnader för skolverksamhet Ersättning för faktiska kostnader för boende och omvårdnad i: Tillfälligt boende i kommun där Migrationsverket har ansökningsenheter. Anvisad kommuns boende (utöver avtalade platser), t.ex. för boende i familjehem, grupphem/institution eller vid behov behandlingshem. Dessa ersättningar avser även de som har fyllt 18 år men inte 21 år, under förutsättning all vården påbörjats före 18 års ålder. Ersättning för transport av ensamkommande barn till den anvisade kommunen. Ersättning för anvisad kommuns utredning av ensamkommande barn utgår med: kronor per barn vid placering i familjehem kronor per barn vid placering i hem för vård eller boende, dvs. grupphem eller institution. Ersättning för faktiska kostnader för god man. En kommun kan även ansöka om ersättning för betydande extraordinära kostnader som kommunen haft för ensamkommande barn. Under maj månad utgår en årlig ersättning för stödinsatser av förebyggande karaktär enligt SoL till samtliga kommuner i vilka det den 30 april finns asylsökande under 18 år registrerade hos Migrationsverket. Det totala ersättningsbeloppet är 50 miljoner kronor och fördelas enligt följande: 5 miljoner kronor delas mellan berörda kommuner 45 miljoner kronor delas med antalet registrerade barn, vilka sedan genererar ett sammanlagt belopp till berörda kommuner html.printable

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 KF 13:4 KF 13:5 KF 13:6 KF 13:7 KF 13:8 KF 13:9 KF 13:10 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-11-18 s (2.4) 237 Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Sala kommun 2015; information Dnr 2011+/ 1185

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn KF 178 15 DEC 2014 Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Maj 2015 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Maj 2015 Årligen kommer ett stort antal minderåriga utan medföljande förälder

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Statlig ersättning för asylsökande

Statlig ersättning för asylsökande Statlig ersättning för asylsökande Alla ersättningar för asylsökande gäller även för de personer som har fått uppehållstillstånd, så länge de fortfarande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 7 Allmänna utgångspunkter...7 Våra förslag i korthet...8

Innehåll. Sammanfattning... 7 Allmänna utgångspunkter...7 Våra förslag i korthet...8 Innehåll Sammanfattning... 7 Allmänna utgångspunkter...7 Våra förslag i korthet...8 1 Uppdraget... 13 1.1 Behov av översyn...14 1.2 Uppdragets omfattning...14 1.3 Arbetets bedrivande...17 1.3.1 Definitioner...18

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

-suppl.), Vellinge (l ord. tillika ordforande), Ystad (l suppl.).

-suppl.), Vellinge (l ord. tillika ordforande), Ystad (l suppl.). Till Valberedningen i resp. delägarkommun i Sysav Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad Nominering av nya ledamöter

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Krokoms kommun 11 mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Vingåkers kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Februari 2015 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun Kommunens flyktingmottagande Västerviks kommun 19/11 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning och Kf:s beslut... 4 3. Ändamålsenlig verksamhet.... 6 4. God man och särskilt förordnad

Läs mer

Granskning av ersättningar från Migrationsverket. Härnösands kommun

Granskning av ersättningar från Migrationsverket. Härnösands kommun Granskning av ersättningar från Migrationsverket Härnösands kommun Augusti 2012 Innehåll Sammanfattning...1 1. Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfråga...2 1.3 Revisionskriterier och metod...2

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn SIGNERAD 2014-01-29 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-01-27 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Överenskommelse om mottagande av ensamkommande

Läs mer

WJ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (28)

WJ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (28) [9191 LJUSNARSBERGS WJ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (28) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-06-03 Au 112 Dnr KS 157 /2015 Modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket Ärendebeskrivning

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Allmänna råd om statens ersättning för flyktingmottagande

Allmänna råd om statens ersättning för flyktingmottagande 1 (37) 2007-11-20 Allmänna råd om statens ersättning för flyktingmottagande Schablonersättning, ersättning för särskilda kostnader och ersättning för sjukvårdskostnader samt extraordinära kostnader i enlighet

Läs mer

1 Resultatet av Ungdomsenkäten - muntlig information

1 Resultatet av Ungdomsenkäten - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2013-01-14 Socialnämnden Tid 2013-01-29, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Resultatet av Ungdomsenkäten - muntlig information

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Annika Ewe Sjöberg, förvaltningsjurist Överförmyndarenheten Mölndals stad annika.ewe.sjoberg@molndal.se Pernilla Andemore, socionom Överförmyndarverksamheten

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

Meddelandeblad. Januari 2005

Meddelandeblad. Januari 2005 Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet och Migrationsverket Januari 2005 Rättigheter inom socialtjänsten

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-03-25 Diarienummer KSN-2015-0359 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunfullmäktige 2007 06 18 151 322 Kommunstyrelsen 2007 06 04 129 296 Arbets och personalutskottet 2007 05 28 125 279 Migrationsverket, Arbetsmarknadsförvaltningen, Invandrarservice, Socialförvaltningen,

Läs mer

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn 14 15 16 Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn Antalet ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige ökar för varje år och har

Läs mer

HFD 2013 ref. 17 Ersättning för flyktingmottagande

HFD 2013 ref. 17 Ersättning för flyktingmottagande HFD 2013 ref. 17 Ersättning för flyktingmottagande En kommun har ansetts berättigad till statlig ersättning för kostnaden för en mobiltelefon till ett familjehemsplacerat ensamkommande flyktingbarn. Lagrum:

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Promemoria med förslag om ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Svar senast 28 september 2015

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Promemoria med förslag om ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Svar senast 28 september 2015 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-09-11 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Promemoria med förslag om ett

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Information till nya goda män för ensamkommande barn.

Information till nya goda män för ensamkommande barn. Överförmyndaren i Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330 overformyndaren@tingsryd.se Välkommen till uppdraget som god man för ensamkommande barn För att hjälpa dig i ditt uppdrag som god man

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Malmö är sedan 2006 en av fyra mottagningskommuner för ensamkommande flyktingbarn i Sverige. De senaste åren har över 1400 ensamkommande flyktingbarn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 Planen är gemensamt framtagen av Sociala verksamheten Barn- och utbildningsverksamheten AME och Lärcentrum Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande

Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande 1 [10] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-15 Frågor och svar Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar m fl. fr.o.m. 2006-01-01

Riktlinjer för hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar m fl. fr.o.m. 2006-01-01 Hälso- och sjukvårdsledning Hälsopolitisk ledning Kansli- och utredningsavdelningen Lena Persson Datum 2006-01-16 046-15 32 44 Rev. 2006-04-10 lena.c.persson@skane.se Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1 2 När gäller etableringsersättning?

Läs mer