Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sekreterare. Ärende Beteckning Sida"

Transkript

1 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste kommunstyrelsens kansli meddelas i god tid per telefon eller via e-post till Vlado Somljacan Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragningslista Val av justerande: Sara Stanojevic och Kerstin Lidén Ärende Beteckning Sida 1. Upprop 2. Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen 3. Värdeöverföring Burlövs Bostäder AB för 2014 års bokslut KS/2015: Avsägelser av uppdrag 5 5. Delgivning 7 6. Nyinkomna motioner Interpellation Överenskommelse om ensamkommande barn - Socialnämnden 9. Utbetalning av kommunalt partistöd Antagande av reglemente för överförmyndaren i Burlövs kommun KS/2013: KS/2015:39 24 KS/2014:332 29

2 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärende Beteckning Sida 11. Överföring av investeringsmedel för näridrottsplats i Åkarp KS/2015: Vision Burlöv sammanträder , kl i Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv SD-gruppen sammanträder , kl i Skärfläckan, Medborgarhuset, Arlöv

3 BURLÖVS KOMMUN 3 Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Värdeöverföring Burlövs Bostäder AB för 2014 års bokslut Dnr KS/2015:23 Sammanfattning Kommunfullmäktige har i ägardirektiv för Burlövs Bostäder AB (BBAB) infört möjligheten att, med stöd av lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bolagsaktiebolag, besluta om att överföra vinstmedel från Burlövs Bostäder AB till kommunen. Överföring av vinstmedel är enligt lag möjligt om överskottet används för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. I direktiven stadgas att bolaget, så snart bokslutet för föregående år föreligger, skall informera kommunstyrelsen om det ekonomiska utfallet samt utsikterna för de närmsta åren. Därefter skall kommunfullmäktige ta ställning till eventuell värdeöverföring till kommunen. Den 8 april 2013, 43, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utarbeta förslag till eventuella värdeöverföringar från BBAB till Burlövs kommun. Den 10 december 2014 har arbetsgruppen träffats för att diskutera igenom eventuella värdeöverföringar. Arbetsgruppen konstaterade att 2015 års överläggningar bör inriktas på att fullfölja kommunfullmäktiges beslut från den 20 maj 2013, 52, om att finansiera den merkostnad som uppstår för en idrottshall på Svenshögsområdet i förhållande till att endast uppföra en gymnastiksal för skolans behov. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att värdeöverföring från Burlövs Bostäder AB till Burlövs kommun skall ske med 2 miljoner kronor av bolaget vinst för år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att värdeöverföring från Burlövs Bostäder AB till Burlövs kommun skall ske med 2 miljoner kronor av bolaget vinst för år 2014.

4 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Boris Blumenfeld TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2015: Kommunstyrelsen Värdeöverföring från Burlövs Bostäder AB till kommunen, 2014 års bokslut Sammanfattning Kommunfullmäktige har i ägardirektiv för Burlövs Bostäder AB (BBAB) infört möjligheten att, med stöd av lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bolagsaktiebolag, besluta om att överföra vinstmedel från Burlövs Bostäder AB till kommunen. Överföring av vinstmedel är enligt lag möjligt om överskottet används för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. I direktiven stadgas att bolaget, så snart bokslutet för föregående år föreligger, skall informera kommunstyrelsen om det ekonomiska utfallet samt utsikterna för de närmsta åren. Därefter skall kommunfullmäktige ta ställning till eventuell värdeöverföring till kommunen. Den 8 april 2013, 43, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utarbeta förslag till eventuella värdeöverföringar från BBAB till Burlövs kommun. Den 10 december 2014 har arbetsgruppen träffats för att diskutera igenom eventuella värdeöverföringar. Arbetsgruppen konstaterade att 2015 års överläggningar bör inriktas på att fullfölja kommunfullmäktiges beslut från den 20 maj 2013, 52, om att finansiera den merkostnad som uppstår för en idrottshall på Svenshögsområdet i förhållande till att endast uppföra en gymnastiksal för skolans behov. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att värdeöverföring från Burlövs Bostäder AB till Burlövs kommun skall ske med 2 miljoner kronor av bolaget vinst för år Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Boris Blumenfeld Ekonomichef

5 BURLÖVS KOMMUN 5 Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Avsägelser av uppdrag - Lina Gellerhorn (SD) avsäger sig förtroendeuppdraget i kommunfullmäktige.

6 6

7 BURLÖVS KOMMUN 7 Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Delgivning KS/2013:273 Utredning av kostnad för utökad vistelsetid i förskolan för barn till arbetssökande och föräldralediga.

8 Burlövs kommun Utbildnings- och kulturförvaltningen Handläggare: Inga-Britt Henriksson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Diarienummer BUN/2014: Barn- och utbildningsnämnden Utredning av kostnad för utökad vistelsetid i förskolan för barn till arbetssökande och föräldralediga Sammanfattning Ekonomisk analys med anledning av Lars Johnssons motion angående utökning av tid för barn till föräldralediga och arbetssökande vårdnadshavare från 15 timmar per vecka till mellan 20 och 30 timmar per vecka. Analysen visar att en utökning av antalet timmar innebär en merkostnad för Barn- och utbildningsnämnden med mellan 5 mnkr 7 mnkr fördelat enligt följande, - fristående/externa, 1 mnkr -1,3 mnkr - kommunala, 5 mnkr - 5,7 mnkr - ev. ökad kompensation genom statsbidraget för Maxtaxa 1 mnkr Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

9 9 BURLÖVS KOMMUN BUN/2014:12 2 (2) Redogörelse för ärendet Vid beräkningstillfället fanns 807 barn i kommunal barnomsorg av dessa hade 155 barn placering motsvarande 15 timmar/vecka. Av dessa 155 barn är 115 de som räknas som allmänförskola (3 år -5 år) och som omfattas av avgiftsfria 15 timmar/vecka. Övriga ca 40 barn är i åldern 1-2 år och kommunen tar här ut föräldraavgift. I motsvarande beräkning för fristående förskolor och andra kommunala förskolor är den totala andelen barn 166 varav 26 deltidsbarn. Fristående verksamhet ansvarar för sin avgiftsadministration. Kostnadsberäkning grundar sig på differensen mellan heltids och deltidsbidrag med hänsyn tagen till föräldraavgift och moms. En viss kompensation via det riktade statsbidraget för Maxtaxa kan antas minska den totala kostnadsökningen och då enligt ekonomikontorets uppskattning med ca 1 mnkr. Att beakta vid ett eventuellt beslut om utökad tid - Hänsyn bör tas till bidrag på lika villkor och beslutet omfattar då samtliga barn oavsett vilken verksamhetsform vårdandshavarna väljer, fristående eller kommunal. - I enlighet med gällande resursfördelningssystem fördelas peng utifrån antal deltids- resp. heltidsplatser. För ett heltidsbarn varierar vistelsetiden mellan timmar per vecka, snittiden ligger mellan timmar per vecka. - Ett rekryteringsbehov kan komma att uppstå i samband med ett beslut (58 heltidsbarn /5,2 =11 anställda*24tkr*1,40*12= 4,4 mnkr tkr i personalkostnader) - Det pågående arbetet att öka andelen förskollärare som år 2017 ska uppgå till 70 % beräknas kosta ca 1 mnkr per år. - Lokalförsörjningsplan avseende nyetablering men även översyn av befintligt bestånd Externa: 1 mnkr -1,3 mnkr mer i bidrag beroende av hur många som väljer heltid- Frågan om enskilda förskolor i kommunen har möjlighet att erbjuda sina deltidsbarn utökad tid måste ställas. Egna förskolor: ca 5,5 mnkr- 6,2 mnkr mer i bidrag till förskolorna, föräldraintäkt ca 500 tkr. Nettokostnadsökning 5 mnkr - 5,7 mnkr Totalt antal platser i nuvarande förskolelokaler kan med stor sannolikhet finnas under planperioden dock måste avstämning för varje förskola göras. Anders Öhlin Förvaltningschef Inga-Britt Henriksson Biträdande förvaltningschef

10 BURLÖVS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 10 Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 126 Utredning av kostnad för utökad vistelsetid i förskolan för barn till arbetssökande och föräldralediga (BUN/2014:12) Sammanfattning Ekonomisk analys med anledning av Lars Johnssons motion angående utökning av tid för barn till föräldralediga och arbetssökande vårdnadshavare från 15 timmar per vecka till mellan 20 och 30 timmar per vecka. Analysen visar att en utökning av antalet timmar innebär en merkostnad för barn- och utbildningsnämnden med mellan 5 mnkr 7 mnkr fördelat enligt följande, - fristående/externa, 1 mnkr -1,3 mnkr - kommunala, 5 mnkr - 5,7 mnkr - ev. ökad kompensation genom statsbidraget för Maxtaxa 1 mnkr Yrkanden Bengt Åström (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att översända utredningen till kommunfullmäktige. Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att översända utredningen till kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att översända utredningen till kommunfullmäktige. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 BURLÖVS KOMMUN 11 Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nyinkomna motioner - KS/2015:139 Motion av Petra Malmquist (S) Öka trafiksäkerheten runt våra skolor och värna om miljön och barnens hälsa - KS/2015:145 Motion av Lars Johnson (M) Vårbygården för fritidsgårdsverksamhet

12 12

13 13

14 BURLÖVS KOMMUN 14 Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Interpellation Interpellation från Mats Lithner (FP) till kommunstyrelsen ordförande Katja Larsson Mats Lithner önskar en rapport om vilka åtgärder som vidtagits för att arbeta för förbättrade kommunikationer till NV Arlöv?

15 15

16 BURLÖVS KOMMUN 16 Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Överenskommelse om ensamkommande barn - Socialnämnden Dnr KS/2013:212 Sammanfattning Socialnämnden föreslår fullmäktige den 4 december 2014, 120, att teckna överenskommelse med Migrationsverket att anordna boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige, samt att delegera åt socialnämnden att vid behov göra justeringar i överenskommelsen avseende antal boendeplatser. Burlövs kommun har sedan januari 2014 haft en överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige. Sedan den 1 juni 2014 finns även överenskommelser om att anordna boendeplatser till såväl ensamkommande asylsökande barn som barn med uppehållstillstånd. Inför 2015 aviserar Migrationsverket att fördelningstalet avseende asylsökande barn för Burlövs del kommer att uppgå till 10 barn. Det innebär att behovet av boende platser i kommunen ökar från nuvarande överenskommelse på 6 PUT-platser (permanent uppehållstillstånd) och 4 asylplatser. Med anledning av detta anför nämnden att det finns behov av en utökning av platser i en ny överenskommelse. Förslaget är att utöka med sammanlagt 10 boendeplatser. Detta är i överensstämmelse med det fördelningstal som kommer att vara gällande under Socialnämndens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna överenskommelse med Migrationsverket att anordna boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige enligt i ärendet redovisat förslag, samt att delegera åt socialnämnden att vid behov göra justeringar i överenskommelsen avseende antal boendeplatser. Yrkanden och förslag Lars-Anders Espert (SD) yrkar avslag på socialnämndens förslag till beslut. Kent Wollmér (S), med instämmande av Ove Johansson (MP) och Anders Brännström (FP), yrkar bifall till socialnämndens förslag, med den justeringen att delegation skall ske till kommunstyrelsen. Beslut första att-satsen Ordförande ställer Lars-Anders Esperts yrkande emot socialnämndens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag. Votering Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsordning:

17 BURLÖVS KOMMUN 17 Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum JA röstar den som bifaller socialnämndens förslag. NEJ röstar den som bifaller Lars-Anders Esperts yrkande. Med 10 JA-röster mot 3 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med socialnämndens förslag. Beslut andra att-satsen Ordförande finner att kommunstyrelsen enhälligt beslutar i enlighet med Kent Wollmérs förslag. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att teckna överenskommelse med Migrationsverket att anordna boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige enligt i ärendet redovisat förslag, samt att delegera åt kommunstyrelsen att vid behov göra justeringar i överenskommelsen avseende antal boendeplatser. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Lars-Anders Espert för SD till förmån för framställt men ej bifallet avslagsyrkande.

18 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2013: Kommunstyrelsen Överenskommelse om ensamkommande barn Socialnämnden Sammanfattning Socialnämnden föreslår fullmäktige den 4 december 2014, 120, att teckna överenskommelse med Migrationsverket att anordna boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige, samt att delegera åt socialnämnden att vid behov göra justeringar i överenskommelsen avseende antal boendeplatser. Burlövs kommun har sedan januari 2014 haft en överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige. Sedan den 1 juni 2014 finns även överenskommelser om att anordna boendeplatser till såväl ensamkommande asylsökande barn som barn med uppehållstillstånd. Inför 2015 aviserar Migrationsverket att fördelningstalet avseende asylsökande barn för Burlövs del kommer att uppgå till 10 barn. Det innebär att behovet av boende platser i kommunen ökar från nuvarande överenskommelse på 6 PUT-platser (permanent uppehållstillstånd) och 4 asylplatser. Med anledning av detta anför nämnden att det finns behov av en utökning av platser i en ny överenskommelse. Förslaget är att utöka med sammanlagt 10 boendeplatser. Detta är i överensstämmelse med det fördelningstal som kommer att vara gällande under Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna överenskommelse med Migrationsverket att anordna boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige enligt i ärendet redovisat förslag, samt att delegera åt socialnämnden att vid behov göra justeringar i överenskommelsen avseende antal boendeplatser.

19 19 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:53 2 (2) Redogörelse för ärendet Burlövs kommun har sedan januari 2014 haft en överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige. Sedan den 1 juni 2014 finns även överenskommelser om att anordna boende platser till såväl ensamkommande asylsökande som barn med uppehållstillstånd. Förutom kommunens mottagande av anvisade ensamkommande barn har Burlövs kommun sedan februari 2013 fungerat som ankomstkommun och ansvarat för att ordna transitboende tills anvisad kommun utsetts av Migrationsverket. År 2013 tog kommunen emot sammanlagt 154 barn för anordnade av transitboende. Antalet mottagna för transitboende uppgick under 2014 till 737 barn. Under 2014 har kommunen direktupphandlat ett boende för transit som drivs av Attendo i Malmö. Under våren 2015 förväntas dock Burlövs kommuns behov av transitboende minska med anledning av att Migrationsverket flyttar sitt mottagande till Jägersro hotell. Den totala inströmningen avseende ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige förväntas förbli på nuvarande höga nivå under 2015, varför behovet av anvisningsplatser i landets kommuner är stort. Kommunen erhåller ekonomisk ersättning för det antal boendeplatser som ingår i överenskommelsen samt för faktiska kostnader för placeringar utöver överenskommelsen. Ersättningen för de platser som ingår i överenskommelsen erhåller kommunen varje kvartal med automatik från Migrationsverket. Ersättningen uppgår till kr per plats och dygn och i efterskott återsöks 300 kr per plats och dygn vid beläggning. Kostnader utöver detta kan återsökas i efterhand. För närvarande har Migrationsverket en mycket lång handläggningstid för att betala ut de kostnader som kommuner återsöker. Med anledning av detta innebär en utökning av överenskommelse om anordnande av boendeplatser att kommunen inte behöver ligga ute med stora summor i kapital. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef

20 20 1(2) Överenskommelse om asylplatser Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn Omfattning 1 I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Burlövs kommun förbinder sig kommunen att med stöd av 2 lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) anordna boende för ensamkommande barn. 2 Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. att hålla 10 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande pojkar från och med 15 år till och med17 år. Ett ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd omfattas av denna överenskommelse under en månad från dagen för beviljandet enligt 8 lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 3 Kommunen ska omedelbart meddela ledig plats till Migrationsverket. Ersättningar 4 Kommunen erhåller enligt 7 b förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ersättning baserat dels på antalet överenskomna platser dels på antalet belagda platser. Av 2 och 7 b framgår att ersättning för överenskomna platser och belagda platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket. Ersättning för belagda platser grundas på kommunens redovisning, se MIGRFS 08/2013. Den del av de bistånd som enligt 13 LMA lämnas till en asylsökande och som utgör ersättning för kost och logi ingår i ovanstående ersättningar. Tvist och brott mot överenskommelsen 5 Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part kräva rättelse. 6 Migrationsverket får kräva rättelse om Inspektionen för vård och omsorg i egenskap av tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet kommunen bedriver med anledning av denna överenskommelse. Bfd

21 21 2 (2) 7 Om rättelse inte påbörjas/sker inom 14 dagar från mottagande av skriftlig uppmaning från endera part eller Inspektionen för vård och omsorg kan överenskommelsen med omedelbar verkan sägas upp. 8 Tvist om denna överenskommelse ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna och i andra hand vid svensk domstol. Tider 9 Överenskommelsen löper tillsvidare från och med den 1 mars Denna överenskommelse ersätter tidigare tecknad överenskommelse om anordnande av boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn (Migrationsverkets dnr XXXXX) undertecknad den 13 december 2013 respektive den 18 december Uppsägning för villkorsändring eller upphörande ska ske skriftligen med följande uppsägningstider: För villkorsändring 1 månad. För upphörande 9 månader. Om förhandling med anledning av uppsägning för villkorsändring inte är avslutad inom 1 månad från uppsägningsdagen anses uppsägningen för villkorsändring vara en uppsägning för upphörande. Detta innebär att överenskommelsen efter 9 månader från uppsägningsdagen upphör att gälla. Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera part och länsstyrelse tagit sitt. Norrköping För Migrationsverket Burlöv För Burlövs kommun... Håkan Ljungberg Katja Larsson Enhetschef bosättnings- och statsbidragsenheten Kommunstyrelsens ordförande Burlövs kommun Malmö För Länsstyrelsen Gunvor Landqvist Enhetschef Länsstyrelsen i Skåne län

22 22 1(2) Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, med uppehållstillstånd Omfattning 1 I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Burlövs kommun förbinder sig kommunen med stöd av 30 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att anordna boende för ensamkommande barn. Överenskommelsen kan, i mån av lediga platser, omfatta ensamkommande barn som tagits emot i Sverige inom ramen för ett beslut som regeringen har meddelat om överföring av skyddsbehövande till Sverige, sk. kvotflyktingar. 2 Kommunen förbinder sig med stöd av 30 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 10 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn med uppehållstillstånd. 3 Kommunen ska redovisa följande: Beläggning på platser ska kvartalsvis redovisas på avsedd blankett Ersättningar 4 Kommunen erhåller ersättning enligt 30 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Ersättningen baseras dels på antalet platser för barn med uppehållstillstånd dels på antalet belagda platser. Av 8 och 30 framgår att ersättning för överenskomna platser och belagda platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket. Ersättning för belagda platser grundas på kommunens redovisning. Tvist och brott mot överenskommelsen 5 Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part kräva rättelse. 6 Migrationsverket får kräva rättelse om Inspektionen för vård och omsorg i egenskap av tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet kommunen bedriver med anledning av denna överenskommelse.

23 23 2 (2) 7 Om rättelse inte påbörjas/sker inom 14 dagar från mottagande av skriftlig uppmaning från endera part eller Inspektionen för vård och omsorg kan överenskommelsen med omedelbar verkan sägas upp. 8 Tvist om denna överenskommelse ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna och i andra hand vid svensk domstol. Tider 9 Överenskommelsen löper tillsvidare från och med den 1 mars Denna överenskommelse ersätter tidigare tecknad överenskommelse om anordnande av boendeplatser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd (Migrationsverkets dnr XXXXX) undertecknad den 13 december 2013 respektive den 18 december Uppsägning för villkorsändring eller upphörande ska ske skriftligen med följande uppsägningstider: För villkorsändring 1 månad. För upphörande 3 månader. Om förhandling med anledning av uppsägning för villkorsändring inte är avslutad inom 1 månad från uppsägningsdagen anses uppsägningen för villkorsändring vara en uppsägning för upphörande. Detta innebär att överenskommelsen efter 3 månader från uppsägningsdagen upphör att gälla. Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera part och länsstyrelse tagit sitt. Norrköping För Migrationsverket Burlöv För Burlövs kommun... Håkan Ljungberg Katja Larsson Enhetschef bosättnings- och statsbidragsenheten Kommunstyrelsens ordförande Burlövs kommun Malmö För Länsstyrelsen Gunvor Landqvist Enhetschef Länsstyrelsen i Skåne län

24 BURLÖVS KOMMUN 24 Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Utbetalning av kommunalt partistöd 2015 Dnr KS/2015:39 Sammanfattning Från och med den första februari 2014 gäller ändrade regler i kommunallagen för kommunalt partistöd, som skall tillämpas från och med mandatperioden Reglerna innebär bland annat följande. 1) Partistöd kan bara utbetalas till en registrerad lokal partiförening till ett politiskt parti som är en juridisk person. 2) Partistödets är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 3) Mottagare av partistöd skall årligen, senast den 30 juni året efterverksamhetsåret, redovisa hur partistödet har använts. Redovisningen skall granskas av en person som partierna själva utser. 4) Fullmäktige skall årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet. Kommunfullmäktige har den 20 oktober 2014, 85, antagit lokala regler för kommunalt partistöd i Burlövs kommun där partistödets storlek fastställs. Från kommunledningskontoret föreligger förslag om beslut avseende utbetalning av kommunalt partistöd för Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utbetala partistöd för 2015 till partierna i enlighet med Regler för kommunalt partistöd i Burlövs kommun. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utbetala partistöd för 2015 till partierna i enlighet med Regler för kommunalt partistöd i Burlövs kommun.

25 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2015: Kommunstyrelsen Utbetalning av kommunalt partistöd 2015 Sammanfattning Från och med den första februari 2014 gäller ändrade regler i kommunallagen för kommunalt partistöd, som skall tillämpas från och med mandatperioden Reglerna innebär bland annat följande. Partistöd kan bara utbetalas till en registrerad lokal partiförening till ett politiskt parti som är en juridisk person. Partistödets är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. Mottagare av partistöd skall årligen, senast den 30 juni året efterverksamhetsåret, redovisa hur partistödet har använts. Redovisningen skall granskas av en person som partierna själva utser. Fullmäktige skall årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet. Kommunfullmäktige har den 20 oktober 2014, 85, antagit lokala regler för kommunalt partistöd i Burlövs kommun där partistödets storlek fastställs. Från kommunledningskontoret föreligger förslag om beslut avseende utbetalning av kommunalt partistöd för Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utbetala partistöd för 2015 till partierna i enlighet med Regler för kommunalt partistöd i Burlövs kommun. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef

26 Utbetalning av partistöd Pbb kr 40 % av pbb kr 20 % av pbb kr Partistödet består av två delar; ett fast grundstöd och ett rörligt mandatstöd: 1) Grundstöd = 40 % av pbb 2) Mandatstöd = 20 % av pbb/mandat Parti Antal mandat Grundstöd Mandatstöd Summa S kr kr kr SD kr kr kr M kr kr kr MP kr kr kr FP kr kr kr V kr kr kr C kr kr kr kr

27 27 Författningssamling BKFS 2014:2 Regler för kommunalt partistöd i Burlövs kommun Antaget av kommunfullmäktige , 85 Träder i kraft I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Burlövs kommun skall därutöver följande gälla. 1 Rätt till partistöd Det lokala partistödet i Burlövs kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. 2 Grundstöd och mandatstöd Partistödet består av ett grundstöd, som per år uppgår till 40 % av prisbasbeloppet 1, samt ett mandatstöd, som per år uppgår till 20 % av prisbasbeloppet per mandat. 3 Fördelning av partistöd Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 4 Redovisning och granskning En mottagare av partistöd årligen skall lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket kommunallagen. Till redovisningen skall fogas ett granskningsintyg. 5 Årlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott under februari månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. På Burlövs kommunfullmäktiges vägnar Vlado Somljacan Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef 1 för varje år av Regeringen fastställt enligt 2 kap. 7 socialförsäkringsbalken (2010:110) 1 (2)

28 28 BKFS 2014:2 Dokumenttyp Reglemente Dokumentnamn Regler för kommunalt partistöd i Burlövs kommun Beslutsorgan Kommunfullmäktige Antagen Diarienummer KS/2014:104 Beslutad med stöd av 2 kap kommunallagen (1991:900) Kungjord Ikraftträdande Dokumentansvarig Kanslichef Förvaltning Kommunledningskontoret 2 (2)

29 BURLÖVS KOMMUN 29 Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Antagande av reglemente för överförmyndaren i Burlövs kommun Dnr KS/2014:332 Sammanfattning Fullmäktige skall enligt 6 kap. 32 kommunallagen (1991:900) utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. I varje kommun skall det finnas en överförmyndare eller, om kommunen så beslutar, en överförmyndarnämnd (19 kap. 1 2 föräldrabalken (1949:381) (FB)). Vad som finns föreskrivet om nämnder i kommunallagen gäller, med de avvikelser som finns i 19 kap. FB, också överförmyndarnämnd och i tillämpliga delar överförmyndare (19 kap. 16 ). I Burlövs kommun finns en överförmyndare, och någon uttrycklig skyldighet att upprätta reglemente finns då inte, men kommunledningskontoret föreslår med hänvisning till ovanstående att ett reglemente likväl upprättas. Handläggningen av Burlövs kommuns överförmyndarärenden kommer från och med den 1 januari 2015 att ske i Lomma kommun, enligt fullmäktiges beslut den 16 juni 2014, 61. Förslag till reglemente för överförmyndaren har upprättats av Lomma kommun. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för överförmyndaren i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för överförmyndaren i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag.

30 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2014: Kommunstyrelsen Antagande av reglemente för överförmyndaren i Burlövs kommun Sammanfattning Fullmäktige skall enligt 6 kap. 32 kommunallagen (1991:900) utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. I varje kommun skall det finnas en överförmyndare eller, om kommunen så beslutar, en överförmyndarnämnd (19 kap. 1 2 föräldrabalken (1949:381) (FB)). Vad som finns föreskrivet om nämnder i kommunallagen gäller, med de avvikelser som finns i 19 kap. FB, också överförmyndarnämnd och i tillämpliga delar överförmyndare (19 kap. 16 ). I Burlövs kommun finns en överförmyndare, och någon uttrycklig skyldighet att upprätta reglemente finns då inte, men kommunledningskontoret föreslår med hänvisning till ovanstående att ett reglemente likväl upprättas. Handläggningen av Burlövs kommuns överförmyndarärenden kommer från och med den 1 januari 2015 att ske i Lomma kommun, enligt fullmäktiges beslut den 16 juni 2014, 61. Förslag till reglemente för överförmyndaren har upprättats av Lomma kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för överförmyndaren i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef

31 31 Författningssamling BKFS 20xx:xx Reglemente för överförmyndaren i Burlövs kommun Antaget av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx, xx Träder i kraft xxxx-xx-xx Utöver bestämmelserna i kommunallagen gäller följande för överförmyndaren. Ansvarsområde 1 Överförmyndaren fullgör och ansvarar för överförmyndarverksamheten i kommunen i enlighet med vad som föreskrivs i föräldrabalken (1949:381), förmyndarskapsförordningen (1995:379) och andra författningar som reglerar frågor knutna till verksamheten. Befogenhet att föra talan 2 Överförmyndaren skall själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom överförmyndarens förvaltningsområde. Uppföljning och intern kontroll 3 Överförmyndaren skall kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Överförmyndaren skall se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Överförmyndaren har därvid att årligen fastställa och följa upp en plan för den interna kontrollen. Samråd 4 Överförmyndaren skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar överförmyndarverksamhetens tjänster. Delgivning 5 Delgivning sker med överförmyndaren eller överförmyndarens ersättare. 1 (2)

32 32 BKFS 20xx:xx Undertecknande av handlingar 6 Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av överförmyndaren skall undertecknas av överförmyndaren eller vid förfall för denne av överförmyndarens ersättare. Arkiv- och registeransvar 7 Överförmyndaren är personuppgiftsansvarig. Överförmyndaren är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde. Överförmyndarens arbetsformer Sammansättning 8 Förutom överförmyndaren skall en ersättare utses. Överförmyndaren och ersättaren utses av kommunfullmäktige för en period av fyra år från och med året efter det att allmänna val av kommunfullmäktige ägt rum. Ersättaren skall tjänstgöra i överförmyndarens ställe då denne är jävig eller annars är förhindrad att tjänstgöra. På Burlövs Kommunfullmäktiges vägnar Vlado Somljacan Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef Dokumenttyp Reglemente Dokumentnamn Reglemente för överförmyndaren i Burlövs kommun Beslutsorgan Kommunfullmäktige Antagen 20xx-xx-xx, xx Diarienummer KS/2014:332 Beslutad med stöd av 6 kap. 32 kommunallagen (1991:900) Kungjord 20xx-xx-xx Ikraftträdande 20xx-xx-xx Historik - Dokumentansvarig Kanslichef Förvaltning Kommunledningskontoret 2 (2)

33 BURLÖVS KOMMUN 33 Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Överföring av investeringsmedel för näridrottsplats i Åkarp Dnr KS/2015:140 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2014, 101, att tilldela utbildningsoch kulturnämnden 1 mnkr för att bygga en näridrottsplats i Åkarp. Då uppförandet av idrottsplatsen tidigare låg under tekniska nämndens ansvarsområde borde medlen rätteligen ha tilldelats denna nämnd. Tekniska nämndens ansvarsområden har övertagits av kommunstyrelsen från och med den 1 januari Utbildnings- och kulturnämnden hemställer den 26 januari 2015, 20, om att fullmäktige skall föra över medlen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja utbildnings- och kulturnämndens hemställan om att överföra 1 mnkr för uppförande av näridrottsplats i Åkarp från utbildnings- och kulturnämnden till kommunstyrelsen.

34 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2015: Kommunstyrelsen Överföring av investeringsmedel för näridrottsplats i Åkarp Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2014, 101, att tilldela utbildnings- och kulturnämnden 1 mnkr för att bygga en näridrottsplats i Åkarp. Då uppförandet av idrottsplatsen tidigare låg under tekniska nämndens ansvarsområde borde medlen rätteligen ha tilldelats denna nämnd. Tekniska nämndens ansvarsområden har övertagits av kommunstyrelsen från och med den 1 januari Utbildnings- och kulturnämnden hemställer den 26 januari 2015, 20, om att fullmäktige skall föra över medlen till kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja utbildnings- och kulturnämndens hemställan om att överföra 1 mnkr för uppförande av näridrottsplats i Åkarp från utbildnings- och kulturnämnden till kommunstyrelsen. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef

35 BURLÖVS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden 35 Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 20 Näridrottsplats i Åkarp (UKN/2015:13) Sammanfattning Kommunfullmäktige beslöt , 101, att tilldela utbildnings- och kulturnämnden 1 mnkr för att bygga en näridrottsplats i Åkarp, vilket är positivt. Bästa plats för näridrottsplatsen är på gräsytan vid skateanläggningen. Här finns sedan tidigare en mindre fotbollsplan och att anlägga en näridrottsplats här gör området ännu bättre med fler valmöjligheter av aktiviteter för såväl barnen som ungdomarna. Utbildnings- och kulturnämnden ser gärna att samhällsbyggnadsförvaltningen i nära samverkan med utbildnings- och kulturförvaltningen ansvarar och genomför upphandling och uppförande av näridrottsplatsen. Yrkanden Patrik Selimson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Barn- och utbildningsutskottet föreslår utbildnings- och kulturnämnden besluta att begära hos kommunfullmäktige att investeringsmedlen, 1 mnkr, för näridrottsplats i Åkarp överförs till kommunstyrelsen. att förorda att näridrottsplatsen placeras på gräsytan vid skateanläggningen i Åkarp. Yrkanden Patrik Selimson (M), Kristoffer Daag (FP) och Petra Malmquist (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att begära hos kommunfullmäktige att investeringsmedlen, 1 mnkr, för näridrottsplats i Åkarp överförs till kommunstyrelsen. att förorda att näridrottsplatsen placeras på gräsytan vid skateanläggningen i Åkarp. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.05 Beslutande Förteckning sida 2 Ersättare Övriga närvarande Sven Sonesson

Läs mer

KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 KF 13:4 KF 13:5 KF 13:6 KF 13:7 KF 13:8 KF 13:9 KF 13:10 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl

Läs mer

Bfd22 060315 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 16 december 2014 kl. 9 i Lindesberg arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Au 203 Dnr KS 090/2015

f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Au 203 Dnr KS 090/2015 f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Sammanträdesdatu m ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-11-11 Au 203 Dnr KS 090/2015 Information, övergripande överenskommelse med Migrationsverket om anordnade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-11-18 s (2.4) 237 Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Sala kommun 2015; information Dnr 2011+/ 1185

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn KF 178 15 DEC 2014 Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 GODKÄNNANDE AV ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN KS/2014/20 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:8 DIARIENUMMER KS/2017:717-003 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-30, 100 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen

Läs mer

Överenskommelse om blandade platser

Överenskommelse om blandade platser 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande 2013-03-12 1 (1) Till Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Överförmyndaren Järfällahus AB Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Läs mer

Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande ensamkommande barn

Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande ensamkommande barn SN Dnr SN 15/3 Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande ensamkommande barn Nyköpings kommuns nuvarande överenskommelse med Migrationsverket gäller 24 boendeplatser för

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:588 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 56 Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Författningssamling BKFS 2014:6 Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 106 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen (1991:900)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 272 Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS 2014-405 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 10:1 Kommunstyrelsen KS 197 Sammanträdesdatum 2014-11-05 18/49 Dnr KS/2014:495-106 Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn Beslut

Läs mer

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 15:1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-03 22/42 KS 232 Dnr KS/2014:505-104 Partistöd för mandatperioden 2014-2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Regler. Regler för partistöd

Regler. Regler för partistöd Regler Regler för partistöd 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för partistöd Diarienummer: KS/2014:211 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-11-24, 126 Dokumentansvarig: Funktionschef

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/041 003 KFS 2016:13 Reglemente för överförmyndaren Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum .':. = SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-06-18 5 (17) 170 Dnr 2013/272 Ändrad överenskommelse mellan Sala kommun och Migrationsverket gällande ensamkommande barn/ungdomar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 DNR KS 2014.487 KAROLIN STAAF SID 1/2 TF. ENHETSLEDARE KS KANSLI/ARKIVARIE KAROLIN.STAAF@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt

Läs mer

-suppl.), Vellinge (l ord. tillika ordforande), Ystad (l suppl.).

-suppl.), Vellinge (l ord. tillika ordforande), Ystad (l suppl.). Till Valberedningen i resp. delägarkommun i Sysav Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad Nominering av nya ledamöter

Läs mer

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Författningssamling BKFS 2012:5 Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Antaget av Burlövs Kommunfullmäktige 2012-06-18, 77 Antaget av Kävlinge Kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B.6 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente för överförmyndarnämnd antaget av kommunfullmäktige 1993-01-13, 2 Gäller från 1993-02-01 Utöver vad som föreskrivs om överförmyndarnämnden i kommunallagen och i övrig

Läs mer

Partistöd - ändring i Kommunallagen

Partistöd - ändring i Kommunallagen MISSIV 1(2) 2014-11-04 LJ 2014/1422 Landstingsstyrelsen Partistöd - ändring i Kommunallagen Bakgrund Från och med innevarande mandatperiod har vissa ändringar i Kommunallagen skett vad avser regler för

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, avtal med migrationsverket gällande asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Mål nr 379-16.

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, avtal med migrationsverket gällande asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Mål nr 379-16. Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen 2016-01-28 Sida 1 av 1 Laglighetsprövning enligt kommunallagen, avtal med migrationsverket gällande asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Mål nr 379-16.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31, 202 Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Utöver vad som föreskrives om nämnder i Kommunallagen

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

Ändring i regler för kommunalt partistöd

Ändring i regler för kommunalt partistöd TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-09-10 KS 2014/0639 0480-450044 Rev 2014-10-28 Kommunfullmäktige Ändring i regler för kommunalt partistöd Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga).

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga). 1 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2014-12-04 Dnr KS 2014/0349 Regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun Sammanfattning I slutet av år 2013 överlämnade Regeringen till Riksdagen

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89.

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89. Utbildnings- och kulturnämnden 2015-04-08 Plats: Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-13 kl. 18:00 Kl. 17:00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

Förslag att ändra överenskommelsen mellan Sala kommun och Migrationsverket gällande ensamkommande barn/ungdomar.

Förslag att ändra överenskommelsen mellan Sala kommun och Migrationsverket gällande ensamkommande barn/ungdomar. Bilaga KS 2013/166/1 l (2) 2013-06-04 SAlAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNJNGEN Agneta von schoting Ink. 2013 -os- 1 2 Kommunstyrelsen Förslag att ändra överenskommelsen mellan

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/36 003 KFS 2016:10 Reglemente för valnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-29 LS 1410-1094 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesla*ivning I ärendet föreslås ett reglemente

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Kallelse Kommunfullmäktige 2016-05-16 Kommunfullmäktige sammanträder Torsdag 2016-05-26 kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Celso Silva Goncalves Ordförande Kallelse Kommunfullmäktige

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Reglemente. Valnämnden. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Reglemente. Valnämnden. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Reglemente Valnämnden Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1997-05-26 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (5) Reglemente för valnämnden Kommunfullmäktiges beslut 55/97. Utöver det som föreskrivs

Läs mer

REGLEMENTE för Barn-och utbildningsnämnden i Habo kommun

REGLEMENTE för Barn-och utbildningsnämnden i Habo kommun REGLEMENTE för Barn-och utbildningsnämnden i Habo kommun Beslutat av kommunfullmäktige i Habo den 23 april 2015 38 Gäller från och med 1 maj 2015 Barn-och utbildningsnämndens verksamhetsområde Allmänt

Läs mer

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner,

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, 30, den 27 oktober 2011, 185 samt den 24 september

Läs mer

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Kommunal författningssamling 05.01.1 Dokument Beteckning Reglemente 05.01.1 Organ Beslut av KF Kultur- och fritidsnämnden 1991-12-16, 162 rev. 1993-06-07, 139 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev.

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd

Regler för kommunalt partistöd Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2014-09-25 130 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, inför ny mandatperiod Följas upp: Minst

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 16.00 17.05 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) Ersätter KFS 2009:33 2016:12 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (socialtjänstlagen,

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antaget av kommunfullmäktige 1998-12-09, 105, med viss ändring Gäller från 1999-03-10, 21 1999-01-01 För nämnden gäller

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-10-19 Sida 1 (14) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.55 Beslutande Förteckning, sida 2 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer