f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret"

Transkript

1 f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0374 KS-1 Diariekod: 139 Kommunstyrelsen Finansiering Arena Rotebro Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande. 1. Kommunstyrelsen anslår för Rotebro Arena kronor av kommunstyrelsens oförutsedda obundna medel. Sammanfattning Ett förslag till överenskommelse avseende Arena Rotebro har tagits fram mellan fastighetsägaren, Sollentunahem AB och Sollentuna kommun, kultur- och fritidsnämnden för lokalen som tidigare hyrdes av Sollentuna gammeldansförening. Lokalytan är 610 kvm. I överenskommelsen ska hyresgästen betala hela ombyggnaden via ett hyrestillägg. Hyrestillägget betalas som en engångshyra senast den 13 december Beloppet uppgår till 2 miljoner kronor. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden uppdrog , 52 åt kultur- och fritidskontoret att arbeta fram ett förslag på hur Arena Rotebro kan utformas. Skapandet av ett s.k. arena-bibliotek i Rotebro under namnet "Arena Rotebro" syftar till att skapa ett lokalt kulturcentrum för norra Sollentuna. Arena Rotebro skapas med Arena Edsberg som förebild med syfte att skapa stark lokal anknytning med föreningsliv, invånare/brukare samt med andra verksamheter. Arbetet med "Meröppenhet" (öppna lokaler under icke bemannad kontorstid) kommer även att användas. Verksamheten kommer att bedrivas i samarbete med Sollentuna gammeldansförening som därmed kommer kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet i lokalerna som de tidigare också gjort Ett förslag till överenskommelse mellan fastighetsägaren, Sollentunahem AB och Sollentuna kommun har tagit fram för lokalen som tidigare hyrdes av Sollentuna gammeldansförening. Lokalytan är 610 kvm. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Tjänsteutlåtande Dnr 2013/0374 KS-1 Sidan 2 av 2 I överenskommelsen ska hyresgästen betala hela ombyggnaden via ett hyrestillägg. Hyrestillägget betalas som en engångshyra senast den 13 december Beloppet uppgår till 2 miljoner kronor. Kommundirektör Bilagor: Sammanträdesprotokoll , kultur- och fritidsnämnden Tjänsteutlåtande , kultur- och fritidskontoret Förslag till överenskommelse med Sollentunahem AB

3 KT] SOLLENTUNA KOMMUN Ä\ Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 1 av 2 88/2012 Dnr 2012/0045 KFN-4 Diariekod: 511 Utredning om framtida Arena Rotebro I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från kultur- och fritidskontoret. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden uppdrog , 52 åt kultur- och fritidskontoret att arbeta fram ett förslag på hur Arena Rotebro kan utformas. Sollentuna gammeldansförening nyttjar lokaler, som tidigare disponerades av Folkets hus, i Rotebro centrum med totalansvar för bland annat skötsel och uthyrning till föreningar. AB Sollentunahem, som äger lokalerna, har aviserat uppsägning av nuvarande hyresavtal för villkorsändring. Detta har omöjliggjort för Sollentuna gammeldansförening att bedriva verksamhet i nuvarande former. Biblioteksfilialen i Norrviken har varit ett integrerat folk- och skolbibliotek med placering i Norrvikens skolas lokaler. Norrvikens skola har sagt avtalet i samband med att skolan blev en friskola. Bibliotekets primära målgrupp som är förskolan har lång väg till bibliotekets nuvarande lokaler. Skapandet av lokala Arena bibliotek syftar till att skapa lokala kulturcentra med stark lokal anknytning där utveckling sker i nära dialog med användarna och i samverkan med andra verksamheter. Att skapa ett Arena bibliotek i gamla Folkets hus i Rotebro centrum skulle ge betydligt bättre tillgänglighet för förskolor och för andra besökare än vad Norrvikens bibliotek tillhandahåller idag. Arena Rotebro kan drivas i samverkan med Sollentuna dansgille, som då kan fortsätta att bedriva verksamhet, kulturskolan, biblioteket med flera. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till kultur- och fritidskontoret att i samråd med trafik- och fastighetskontoret upprätta avtal angående lokaler för att skapa ett Arena Rotebro i Rotebro. Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

4 JE~1 SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- OCh fritidskontoret Leo Bog le Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0045 KFN-4 Kultur- och fritidsnämnden Utredning om framtida Arena Rotebro Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden bifaller kultur- och fritidskontorets förslag till utredning om framtida Arena Rotebro och uppdrar till trafik- och fastighetsnämnden att upprätta avtal med AB Sollentunahem angående lokaler för Arena Rotebro. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden uppdrog , 52 åt kultur- och fritidskontoret att arbeta fram ett förslag på hur Arena Rotebro kan utformas. Sollentuna gammeldansförening nyttjar lokaler, som tidigare disponerades av Folkets hus, i Rotebro centrum med totalansvar för bland annat skötsel och uthyrning till föreningar. AB Sollentunahem, som äger lokalerna, har aviserat uppsägning av nuvarande hyresavtal för villkorsändring. Detta har omöjliggjort för Sollentuna gammeldansförening att bedriva verksamhet i nuvarande former. Biblioteksfilialen i Norrviken har varit ett integrerat folk- och skolbibliotek med placering i Norrvikens skolas lokaler. Norrvikens skola har sagt avtalet i samband med att skolan blev en friskola. Bibliotekets primära målgrupp som är förskolan har lång väg till bibliotekets nuvarande lokaler. Skapandet av lokala Arena bibliotek syftar till att skapa lokala kulturcentra med stark lokal anknytning där utveckling sker i nära dialog med användarna och i samverkan med andra verksamheter. Att skapa ett Arena bibliotek i gamla Folkets hus i Rotebro centrum skulle ge betydligt bättre tillgänglighet för förskolor och för andra besökare än vad Norrvikens bibliotek tillhandahåller idag. Arena Rotebro kan drivas i samverkan med Sollentuna dansgille, som då kan fortsätta att bedriva verksamhet, kulturskolan, biblioteket med flera. Kjell Lauri Anders Olsson Leo Bogle Förvaltningschef Bibliotekschef Nämndsekr/Utredare Bilaga: Ombyggnation av Folkets hus i Rotebro centrum till lokalt kulturcentrum - Arena Rotebro Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

5 SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidskontoret Leo Bogle Bilaga Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0045 KFN-4 Diariekod: Diariekod: 511 Utredning om framtida Arena Rotebro Läge: Ägare: Faciliteter: Drift: I Rotebro centrum med närhet till centralt beläget torg och pendeltågsstation AB Sollentunahem Lokalerna består av foajé och dansgolv. Kan drivas i samverkan med Sollentuna gammeldansförening, kulturskolan, biblioteket med flera Bemannade öppettider på eftermiddagar. Finansiering: Ombyggnation & inflyttning: Sollentuna kommun tar över hyreskontraktet för lokalerna från och med den 1 november Lokalerna kommer då att finansieras med hjälp av intäkter från de dansföreningar som utnyttjar lokalerna. Planeras till våren och sommaren Verksamhet: Mål: Verksamhet kan pågå från klockan 08:00 till 24:00 med besök av förskolor, skolor, dansverksamhet och annan kulturverksamhet. Verksamheten beräknas kunna starta i september Sollentuna gammeldansförening bedriver idag verksamhet i lokalerna och har hittills kunnat utnyttja lokalerna utan kostnad från AB Sollentunahem. Ett Arena Rotebro skulle ge ett lokalt kulturcentrum för norra Sollentuna, på samma sätt som Arena Edsberg, med stark lokal anknytning där utveckling sker i dialog med användarna och i samverkan med andra verksamheter. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

6 Dnr. 2012/0045 KFN-4 Sidan 2 av 2 Ett Arena Rotebro skapar betydligt bättre tillgänglighet för våra prioriterade grupper. Detta kan ske med hjälp av så kallad "Meröppenhet" vilket är en teknisk lösning för att tillgängliggöra lokaler och service på andra tider utöver ordinarie bemannad öppettid. Detta ger ett effektivt resursutnyttjande av lokaler och en tillgänglighet som ett vanligt filialbibhotek inte kan tillhandahålla. Det skapar också ett "levande hus" på andra tider än ordinarie öppettider och ger möjligheter för föreningar att bedriva verksamhet, kulturarrangemang med mera.

7 Sid 1 (1) ÖVERENSKOMMELSE f Mellan Sollentuna kommun (org.numme: ) och AB Sollentunahem (org.nummer ) har idag träffats följande överenskommelse. Bakgrund: Sollentuna kommun (nedan Hyresgästen) hyr lokalen , med adressen Hertig Karls väg 13, Sollentuna sedan av AB Sollentunahem (nedan Hyresvärden). Lokalen hyrdes tidigare av Sollentuna Gammeldansförening. Lokalytan är ca 610kvm. Lokalen hyrs i befintligt skick, men Hyresgästen vill nu göra vissa ombyggnationer för att anpassa lokalen till en sk Arena Bibliotek verksamhet, med möjlighet för olika föreningar att hyra in sig. Dessa lokalanpassningar innebär att danslokalen separeras från den stora aulan precis vid ingången. Aulan byggs om till ett "öppet" bibliotek med förlängda öppettider. Även entrén byggs om för att göra lokalen mera "synlig". Arbetsfördelning: Hyresgästen söker bygglov och andra behövliga myndighetslov som krävs för den nya verksamheten samt förser Hyresvärden med byggritningar och beskrivningar som behövs för att Hyresvärden skall kunna ta fram ett förfrågningsunderlag och skicka ut anbudsförfrågan till sina årsentreprenörer. Kostnad: Kostnaden för ombyggnadsprojektet beräknas till ca 2mkr (exkl moms). Kostnaden för projektledning, administration och samordning tillkommer. Finansiering: Parterna har härmed kommit överens om att Hyresvärden tar hela kostnaden initialt. Samtidigt får Hyresvärden rätten att lägga på 5% för administration, samordning och räntekompensation. Hyresgästen betalar hela ombyggnadskostnaden inkl projektering, administration, samordning, projektledning samt räntekompensation som hyres tillägg enligt en kostnadsredogörelse från Hyresvärden. Detta hyrestillägg skall vara Hyresvärden tillhanda senast Sollentuna AB SOLLENTUNAHEM SOLLENTUNA KOMMUN Lars Callemo / Hannele Strömbäck

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Sidan 19 av 20 165/2011 Dnr KS 2011/243-2 Hemställan om bidrag ur kommunstyrelsens oförutsedda medel

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret 12 ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-11-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/45 KS.279-3 Diariekod: 279 Kommunstyrelsen Trafik- och fastighetsnämndens redovisning

Läs mer

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande:

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande: Tjänsteutlåtande 2012-09-19 Lynn Wärn Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0159 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar om skapande av en Barnmöjlighetsfond Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden svar på remiss av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sollentuna kommun

Kultur- och fritidsnämnden svar på remiss av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sollentuna kommun Tjänsteutlåtande Daniel Glimvert 2011-11-29 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/83 KFN.022 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden svar på remiss av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sollentuna

Läs mer

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Avdelningen för elevstöd Anette Hellström Tjänsteutlåtande 2011-02-28 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/85 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Anställning av psykologer Förslag

Läs mer

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Eva Carlsson 2012-10-11 Sidan 1 av 3 Dnr KS 2011/151-17 Kommunstyrelsen Konkurrensutsättning av kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt sociala företag inom det arbetsmarknadspolitiska området

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige SOLLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige Sammantrid^LLENTUN,., n Trafik-och fastighetsnämnden protokoll 2013-05- 0 8 Sammanträdepdatum 2013-04-24 Sidan 15 av 3 43/2013 Dnr KS 2010/33-15 Diariekod: 109 Rättelse

Läs mer

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (23) Sammanträdesdatum 2012-06-20 Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sidan 4 av 8 30/2011 Dnr 2011/39 KFN.110 Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2011-04-26

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-04-09 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0006 KS-2 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete

Läs mer

Slutredovisning - Tillbyggnad Stocksundsgården

Slutredovisning - Tillbyggnad Stocksundsgården DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Joakim Nygren, Cecilia von Sydow Tjänsteutlåtande 2014-01-14 Dnr: KS 2004/0154 1(3) Slutredovisning - Tillbyggnad Stocksundsgården Ärendet Fastighetsnämnden slutredovisar

Läs mer

24. Hyresavtal Plivit Tradehallen ändring Dnr 2016/

24. Hyresavtal Plivit Tradehallen ändring Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 41 (59) 2018-02-26 Kf Ks 51 24. Hyresavtal Plivit Tradehallen ändring Dnr 2016/181-821 Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 7 februari 2018 att restaurang

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret Charlotte Lind

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret Charlotte Lind SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-07-24 Sidan 1 av 1 Dnr 2014/0024 VN-3 Diariekod: 041 Valnämnden Förtidsröstning inför de allmänna valen 2014 Förslag till beslut Valkansliet

Läs mer

Användning av Edsbergs slott uppdrag

Användning av Edsbergs slott uppdrag Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Eva Carlsson Sidan 1 av 6 Kommunstyrelsen Användning av Edsbergs slott uppdrag Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-16 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde Tid: 2015-06-16

Läs mer

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Tjänsteutlåtande 2012-06-13 Anders Nilfjord Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0160 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Förslag till beslut

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen

Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen Eva Carlsson 2013-09-18 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/43 KS.711-2 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen Förslag till beslut Kornmunledningskontoret

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-06-26 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0324 KS-2 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN ^ Kommunledningskontoret Mona Birgetz Tjänsteutlåtande 2013-10-07 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0596 KS-2 Diariekod: 140 Kommunstyrelsen Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

MT] SOLLENTUNA KOMMUN Nafex Kommunledningskontoret

MT] SOLLENTUNA KOMMUN Nafex Kommunledningskontoret MT] SOLLENTUNA KOMMUN Nafex Kommunledningskontoret Johan Buhre Exploateringsingenjör Tjänsteutlåtande 2013-09-20 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0470 KS-2 Däariekod: 254 Kommunstyrelsen Ansökan om tillstånd avseende

Läs mer

Förslag till aktieutdelning från AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB

Förslag till aktieutdelning från AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB Håkan Wikman 2013-11-13 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0678 KS-1 Diariekod: 000 Kommunstyrelsen Förslag till aktieutdelning från AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS 2016.274 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 123 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-05-17 77 KS 137/17 Godkännande av hyresavtal avseende bibliotekslokaler i Mölndals centrum Beslut Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

Fördjupad analys av lokalförsörjningsplan skola 2011-2015

Fördjupad analys av lokalförsörjningsplan skola 2011-2015 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Barn- och utbildningskontoret 10-10-18 Ninna Kempe Sidan 1 av 3 Dnr 10/5 BUN.271 Barn- och ungdomsnämnden Fördjupad analys av lokalförsörjningsplan skola 11-15 Förslag

Läs mer

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster SOLLENTUNA KOMMUN Tjänste utlåta nde 2012-09-20 Maria Sterner Sidan 1 av 2 Dnr 2012/31 KS.039-2 Kommunstyrelsen Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-24 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0261 KS-3 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Införande av LOV-bostad med särskild service och korttidstillsyn

Läs mer

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Tjänsteutlåtande Anna Österman 2011-09-09 Dnr 2011/175 BUN.600 Barn- och ungdomsnämnden Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Förslag till beslut

Läs mer

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN JE~ SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 3 Diariekod: 707 Kommunstyrelsen Policy för arbete mot våld i nära relationer Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hyresavtal för Vallentunas Ishallar

Tjänsteskrivelse Hyresavtal för Vallentunas Ishallar VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-11-25 DNR FN 2014.086 INGELA JANSSON SID 1/3 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Hyresavtal

Läs mer

Sollentunamedaljen 2012

Sollentunamedaljen 2012 Tjänsteutlåtande 2012-09-04 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0189 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Sollentunamedaljen 2012 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-11-14 176 KS 322/18 Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen tillåter kultur- och fritidsnämnden att nyttja medel ur tidigare års

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret ^ SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Andersson Exploateringsingenjör +46 8 579 216 42 Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5 Diariekod: 222 Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott Förvärv

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation Ärendet Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har inkommit med en skrivelse

Läs mer

Utvärdering av pilotprojekt med lokal till Möjligheternas Plats

Utvärdering av pilotprojekt med lokal till Möjligheternas Plats Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande Helene Bengtson Sidan 1 av 5 Diariekod: 600 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering av pilotprojekt med lokal till Möjligheternas Plats

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0193 KS-1 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-2 Sidan 1 av 1 112/2012 Dnr 2012/57 SN.109 Konkurrensutsättning av öppenvårdsverksamhet I ärende föreligger socialkontorets tjänsteutlåtande

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Andersson Exploateringsingenjör +46 8 579 216 42 Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5 Diariekod: 253 Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott Försäljning

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande Tjänsteutlåtande 2011-06-20 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/78 BUN.109 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 Dnr 2014/0131 VON-9 Diariekod: 712 Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av korrelation mellan upplevd

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist +46 8 579 216 03 Tjänste utlåtande 2014-03-11 Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0153 KS-1 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Nya regler avseende

Läs mer

Tecknande av avtal om ombyggnadstillägg till befintligt hyresavtal med Higab

Tecknande av avtal om ombyggnadstillägg till befintligt hyresavtal med Higab 2018-11-20 Styrelsehandling 17 Utfärdat 2018-11-13 Diarienummer 0276-18 VD-/utvecklingsstab Eivor Lindberg Telefon 031 774 37 65 E-post: eivor.lindberg@p-bolaget.goteborg.se Tecknande av avtal om ombyggnadstillägg

Läs mer

Sammanträdesdatum Sidan 1 av 7. Turebergsrummet, plan 13, kl. 18:30-19:40

Sammanträdesdatum Sidan 1 av 7. Turebergsrummet, plan 13, kl. 18:30-19:40 Sidan 1 av 7 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Turebergsrummet, plan 13, kl. 18:30-19:40

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Kristina Brismark Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 7 Diariekod: 101 Kommunstyrelsen Budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 Förslag till beslut

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden 18 Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21 2011-11-14 Sidan 1 av 1 2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden Upphandling av drift gällande Norrgårdens äldreboende i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Remiss. 2014-01-24 Sidan 1 av 1. Eva Carlsson. Dnr 2013/0648 KS-4 Diariekod: 500. Barn- och ungdomsnämnden. Eva Carlsson

Remiss. 2014-01-24 Sidan 1 av 1. Eva Carlsson. Dnr 2013/0648 KS-4 Diariekod: 500. Barn- och ungdomsnämnden. Eva Carlsson Remiss 2014-01-24 Dnr 2013/0648 KS-4 Barn- och ungdomsnämnden Remiss - gällande motion väckt av Tommy Ström (SP) och Ewa Hellström-Boström (SP) beträffande daglig fysisk aktivitet eller idrott för alla

Läs mer

Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet

Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 71 Dnr PS 2012-0048 Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Delegationsbeslut Miljö- och byggnadskontoret 2015-11-12 Bygglovsenheten Sidan 1 av 3 Anders Lidgren Dnr 2015.970 Beslut D 1340 DINNESEN,JONAS RUNBOVÄGEN 2 A 192 48 SOLLENTUNA Beslut om bygglov för tillbyggnad

Läs mer

HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133

HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 14 (25) 2015-12-14 Kf Ks 372 HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133 Västerviks kommun tecknade 2008

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4) Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Läs mer

Kommunledningskontoret Emma Tönnerfors Sidan 1 av 5 Planarkitekt

Kommunledningskontoret Emma Tönnerfors Sidan 1 av 5 Planarkitekt Kommunledningskontoret Emma Tönnerfors Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 216 32 Samrådsredogörelse Dnr 2014/0120 KS.203 Samrådsredogörelse Ändring genom tillägg till detaljplan nr 637 för Väsjön Mellersta,

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Micael Svanström 2015-05-18 Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0202 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Revidering av förfrågningsunderlag i samband med kommunens övertagande

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 15 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna torsdagen den 15 januari 2004, kl. 07.30-09.15 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

Inbjudan till markförsäljning för industritomt söder om Kappetorpsvägen

Inbjudan till markförsäljning för industritomt söder om Kappetorpsvägen Kommunledningskontoret Therese Fyhn Sidan 1 av 6 Öster om St Dnr 2015/0569 KS-6 Diariekod: 236 Inbjudan till markförsäljning för industritomt söder om Kappetorpsvägen Öppen budgivning Den här inbjudan

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga.

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga. 1 (6) 2009-05-12 Tjänsteskrivelse Dnr KFN Dnr 09/38 UN Dnr 09/48 Jä Dnr 09/55 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Heinz Stucki Gabriel Bozyel Björn Ohlsson Utbildningskontoret 08-550 222 41

Läs mer

Preliminärt hyresavtal för förskola inom Bara backar

Preliminärt hyresavtal för förskola inom Bara backar 1(2) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-01-30 3 Preliminärt hyresavtal för förskola inom Bara backar Dnr 2017-000022 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna preliminärt hyresavtal,

Läs mer

62 Rätt att ingå tilläggsavtal avseende idrottslokaler i Skjulsta samt anvisning om finansiering till kulturoch fritidsnämnden i (KSKF/2016:237)

62 Rätt att ingå tilläggsavtal avseende idrottslokaler i Skjulsta samt anvisning om finansiering till kulturoch fritidsnämnden i (KSKF/2016:237) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 1(4) 62 Rätt att ingå tilläggsavtal avseende idrottslokaler i Skjulsta samt anvisning om finansiering till kulturoch fritidsnämnden i

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 38 KS/2015:207. Beslutsunderlag Beslutsunderlag med förslag till avtal

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 38 KS/2015:207. Beslutsunderlag Beslutsunderlag med förslag till avtal Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2019-02-04 1 (1) Sida 38 KS/2015:207 Förlängning av Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland Sammanfattning Sedan 1 juli 2015 finns ett ramavtal

Läs mer

Ersättning år 2019 samt revidering av förfrågningsunderlag för upphandling av särskilt boende (LOV)

Ersättning år 2019 samt revidering av förfrågningsunderlag för upphandling av särskilt boende (LOV) Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande Johanna Bång Sidan 1 av 5 Diariekod: 110 Vård- och omsorgsnämnden Ersättning år 2019 samt revidering av förfrågningsunderlag för upphandling av särskilt boende

Läs mer

Information om tillkommande kostnader i anslutning till ombyggnadstillägg till befintligt avtal med Higab

Information om tillkommande kostnader i anslutning till ombyggnadstillägg till befintligt avtal med Higab Styrelsehandling Utfärdat 2019-09-04 Diarienummer 0276-18 Handläggare Davis Bergström Telefon: 031-774 3759 E-post: davis.bergstrom@p-bolaget.goteborg.se Information om tillkommande kostnader i anslutning

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Pax Kommunledningskontoret KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2012-11-14 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/0399 KS-3 Diariekod: 006 Kommunstyrelsen Ägardirektiv till

Läs mer

Inhyrning av Liljeholmshallarna

Inhyrning av Liljeholmshallarna Idrottsförvaltningen Ekonomienheten Sida 1 (5) 2019-01-27 IDN 2019-02-19 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Inhyrning av Liljeholmshallarna Förvaltningens förslag till

Läs mer

Ferieskola i Sollentuna kommun

Ferieskola i Sollentuna kommun Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande Åsa Liljekvist Sidan 1 av 5 Diariekod: 619 Barn- och ungdomsnämnden Ferieskola i Sollentuna kommun Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e 1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-19 Sidan 19 av 31 2011 "11" 0 2 125/2011 Dnr 2011/394 KS.033-1 DIARIENR It-policy för Sollentuna kommun I ärendet föreligger tjänsteutlåtande

Läs mer

Hk SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll WKJ Kommunstyrelsen

Hk SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll WKJ Kommunstyrelsen Hk SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll WKJ Kommunstyrelsen 184/2012 Dnr 2012/0569 KS-2 Diariekod: 007 Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sidan 51 av 53 Remiss av regional bedömning av behovet av nya bostäder

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen SOLLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring avseende kommunens försäljning av vissa verksamheter till AB SOLOM Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-19, 60, reviderat 2014-02-05, 23, att godkänna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för inhyrning och hyressättning av lokaler m.m. inom Sollentuna kommunkoncern Antagna av fullmäktige 2018-09-20 100, Dnr 2018/0023 KS Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Vilka lokaler som omfattas...

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 193 Dnr KS/2017:103. Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 193 Dnr KS/2017:103. Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-11-27 1 (1) Sida 193 Dnr KS/2017:103 Motion angående rapportering av enkla hinder i publik miljö - svar Bakgrund En motion har lämnats

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering

Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-09-25 DNR KS 2014.364 ANDREAS FORSLUND SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering Förslag till

Läs mer

Yttrande på motion (S) om inomhushall 4 FN

Yttrande på motion (S) om inomhushall 4 FN Yttrande på motion (S) om inomhushall 4 FN 2016.047 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-24 74 Yttrande på motion (S) om inomhushall (FN 2016.047) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 23 (36) 2016-01-25 Kf Ks 383 Avtal mellan Västerviks kommun och Stiftelsen Västerviks Museum angående naturum samt redovisning av uppdrag att se över stadgarna för

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Handikapprådet

SOLLENTUNA KOMMUN Handikapprådet Sam m anträdesdatum Sidan 1 av 9 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Turebergshuset, Turebergsrummet Kl. 18:35-19:50 Birgitta Sturesson (M) Karin Rudling (FP) Monica Sveningsson (HSO,

Läs mer

Upprustning av gymnastikhallsdelen med mera i Åkeshovs sim- och idrottshall Inriktnings- och genomförandebeslut

Upprustning av gymnastikhallsdelen med mera i Åkeshovs sim- och idrottshall Inriktnings- och genomförandebeslut Handläggare Kontaktperson fastighetskontoret Jan Lind Fastighetsavdelningen Telefon: 08-508 26 951 jan.lind@stockholm.se Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen Sida 1 (6) 2016-01-15 Till Fastighetsnämnden

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott -03-20 30 Månadsuppföljning februari, kommunstyrelsen (KS.055) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Kommunstyrelsen. Samlat nationellt system för kunskapsstyrning i socialtjänsten

Kommunstyrelsen. Samlat nationellt system för kunskapsstyrning i socialtjänsten Kommunstyrelsen 2019-05-07 1 (3) Kommunledningskontoret Välfärd Mattias Berglund 016-710 32 54 KSKF/2019:95 Kommunstyrelsen Yttrande över SKLs rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2013-05-07 Michaela Lundqvist Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0414 KS-24 Diariekod: 203 Kommunstyrelsen Antagande av ändring, genom tillägg, av avstyckningsplan

Läs mer

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra?

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 10 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 18 Ks 26 Au 42 Ks/2012-0439 Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? Förslag till

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (28) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 64 Skatteväxling LSS (KS 2015.173) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Inhyrningsmedgivande för lokaler på Hornsgatan 124

Inhyrningsmedgivande för lokaler på Hornsgatan 124 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Dnr 2.6.3-4774/2017 Sida 1 (5) 2017-07-17 Handläggare Linn Lundmark Telefon: 076-123 36 80 Till Utbildningsnämnden 2017-08-24

Läs mer

Utökning av Liljeholmshallen - förslag till förhyrning av ny lokal

Utökning av Liljeholmshallen - förslag till förhyrning av ny lokal IDROTTSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2008-12-03 Handläggare: Ulf Sankell / Niklas Karlsson Telefon: 508 27 919 / 508 27 974 Till Idrottsnämnden den 16 december 2008 Utökning av Liljeholmshallen - förslag till

Läs mer

Organisation och drift av Messingen

Organisation och drift av Messingen Tjänsteutlåtande Utvecklingsstrateg 2015-01-04 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2014:449 31774 Organisation och drift av Messingen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Förvärv av bostadsrättslokal för förskola i stadsdelen Liljeholmen, kv Rosteriet 7. Inriktningsbeslut.

Förvärv av bostadsrättslokal för förskola i stadsdelen Liljeholmen, kv Rosteriet 7. Inriktningsbeslut. Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Dnr 5.3.1 043/2014 2014-01-14 Handläggare Jennifer von Hofsten 0761226734 Jennifer.vonhofsten@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-02-04 Förvärv av bostadsrättslokal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-04-05 61 KS 143/17 Godkännande av lokal- respektive blockhyresavtal för gruppbostad i Lackarebäck Beslut Arbetsutskottets förslag

Läs mer