KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1"

Transkript

1 Ärende 1

2 Dnr KS Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse Ingemar Granath, Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS Dpl 62 Kommunledningskontorets förslag 1 Teknik- och fastighetsnämnden får tilläggsanslag med 725 tkr för utökad inhyrning av ersättningslokaler höstterminen Anslaget finansieras ur kommunens rörelsekapital. 3 Kostnaden för 2013 arbetas in i den reviderade budgeten för 2013, som fastställs av kommunfullmäktige i mars Kostnaden för våtterminen 2014 arbetas in i utkastet till ramar i det kommande budgetarbetet får Sammanfattning av ärendet Teknik- och fastighetsnämnden ansöker om extra driftanslag för inhyrning av ytterligare ersättningslokaler i samband med renovering av högstadieskolor. Nämnden hyr sedan tidigare lokaler i f.d Tullholmsskolan (Skepparen 15). Lokalerna har under det senaste läsåret använts av Mariebergsskolan. Nu redovisar nämnden behov av att hyra ytterligare 865 m2 från höstterminen Behovet av dessa lokaler orsakas av att elevantalet är betydligt högre på Norrstrandsskolan och Ilandaskolan, som renoveras under de kommande två läsåren. Hyreskostnaden ökar härigenom med 725 tkr år 2012,1 450 tkr år 2013 och med 725 tkr år Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12juli Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 12 juli Teknik- och fastighetsnämndens protokoll den 23 maj Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

3 Beslutet skickas till Teknik- och fastighetsnämnden Dnr KS Dpl62 sid 2 (2)

4 Dnr KS Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänstemannayttrande Ingemar Granath, ingemar. Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS Dpl 62 Ärende Teknik- och fastighetsnämnden ansöker om extra driftanslag för inhyrning av ytterligare ersättningslokaler i samband med renovering av högstadieskolor. Nämnden hyr sedan tidigare lokaler i f.d Tullholmsskolan (Skepparen IS). Nuvarande lokalyta är ca m2 och hyrs från och med höstterminen 20 Il till och med vårterminen Lokalerna har under det senaste läsåret använts av Mariebergsskolan. Kostnaden för ersättningslokaler belastar teknik- och fastighetsnämnden, medan barn- och ungdomsnämnden betalar en oförändrad internhyra under byggperioden. Teknik- och fastighetsnämnden har ratt en tillfälligt ökad ram som täcker delas merkostnad som för helår uppgår till 6,5 mnkr. Nu redovisar nämnden behov av att hyra ytterligare 865 m2 från höstterminen Behovet av dessa lokaler orsakas av att elevantalet är betydligt högre på Norrstrandsskolan och Ilandaskolan, som renoveras under de kommande två läsåren. Hyreskostnaden ökar härigenom med 725 tkr år 2012, l 450 tkr år 2013 och med 725 tkr år Kommunledningskontoret konstaterar att behovet redovisades så sent som i slutet av maj och därigenom saknades informationen när kommunledningsutskottet gjorde sina prioriteringar för budgetperioden Det är förvånande att behovet inte kunnat presenteras långt tidigare. Skillnaden i elevantal och dänned i lokalbehov kan inte ha kommit som någon överraskning får berörda nämnder. Vid behandlingen i maj hade ett mer eller mindre akut läge uppstått och teknik- och fastighetsnämnden hade rimligen inte något annat val än att godkänna avtalet. Kommunstyrelsen har nu att ta ställning till finansieringen. Den grundläggande frågan är om kommunstyrelsen och ytterst kommunfullmäktige ska skjuta till ytterligare driftanslag eller om nämnden ska täcka kostnaden inom den ordinarie budgeten. Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

5 Dnr KS ?2 Dpl62 sid 2 (2) Mot bakgrund av att nämnden har fått ett särskilt tillägg i ramen för nuvarande inhyrning ser kommunledningskontoret det som rimligt att nämnden kompenseras även för den ökade kostnaden. Ytterligare ett skäl är att lokalförsörjningen har en pressad ekonomisk situation genom att internhyrorna inte får höjas med mer än en procent under det här året och även nästa år. Enligt gällande budgetrutiner ska internhyrornas utveckling följa den generella uppräkningen av nämndernas budgetramar. Om extra anslag ska beviljas är nästa fråga i så fall hur finansieringen ska ske. Anslagen för oförutsedda behov under 2012 är i stol1 sett förbrukade. Kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov i 2013 års budget uppgår till 3 mnkr och den ökade hyreskostnaden skulle därmed ta i anspråk hälften av den summan. Slutsatsen blir att om nämnden ska kompenseras för den ökade kostnaden bör det ske i andra former. Tilläggsanslag för 2012 års kostnad kan bara finansieras ur rörelsekapitalet, dvs. genom att reducera årets resultat. Inför 2013 finns en möjlighet att göra ett tillägg i samband med reviderad budget. ekonomidirektör

6 sid 24 (30) Kommunstyrelsen TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN Protokoll Inhyrning av lokaler Skepparen 15 som ersättningslokaler vid renovering av skolor Dnr TFN Dpl 51 Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen l. Begära extra driftsanslag om 725 tkr 2012, tkr 2013 och 725 tkr 2014 för utökad inhyrning av lokaler i Skepparen 15. Teknik- och fastighetsnämndens beslut 2. Godkänna upprättat förslag till hyresavtal med Klövern Ett AB angående ersättningslokaler i samband med renovering av högstadieskolor. 3. Uppdra åt teknik- och fastighetsdirektören att underteckna hyresavtal med Klövern Ett AB. Sammanfattning av ärendet Norrstrandsskolan som ska renoveras under läsåret l3, samt Ilandaskolan som eventuellt ska renoveras , har ett behov av mer lokalytor på Tullholmsskolan än vad Mariebergsskolan använder vid sin nuvarande evakuering. Beslutsunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse denll maj Förslag till hyreskontrakt från Klövern Ett AB nr Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Klövern Ett AB Peter Risberg, Teknik- och fastighetsförvaltningen Jan Barthelson, Teknik- och fastighetsförvaltningen Ulf Mårtensson, Barn- och ungdomsförvaltningen Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32. Stadshuset. Webbadress: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

7 Dnr KS Dpl51 sid 1 (2 Kommunstyrelsen Dnr KS-c201J. - 31ti IDp\.Go1 IJmdlaggare: TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Peter Risberg, Teknik och fastighetsnämnden Arende (' ) Inhyrning av lokaler Skepparen 15 som ersättningslokaler vid renovering av skolor Dnr TFN Dpl51 Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 1. Godkänna upprättat förslag till hyresavtal med Klövern Ett AB angående ersättningslokaler i samband med renovering av högstadieskolor. 2. Hos kommunstyrelsen begära extra driftsanslag om 725 tkr 2012, tkr 2013 och 725 tkr 2014 för utökad inhyrning av lokaler i Skepparen Uppdra åt teknik- och fastighetsdirektören att underteckna hyresavtal med Klövern Ett AB. Sammanfattning av ärendet Norrstrandsskolan som ska renoveras under läsåret , samt Ilandaskolan som eventuellt ska renoveras , har ett behov av mer lokalytor på Tullholmsskolan än vad Mariebergsskolan använder vid sin nuvarande evakuering. Beslutsunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den Il maj Förslag till två-årigt hyreskontrakt från Klövern Ett AB nr Ärende Sedan tidigare hyr teknik och fastighetsförvaltningen ca m2 av Klövern Ett AB för ca 5900 tkr/år i det stora huset på Skepparen 15, som ersättningslokal när Mariebergsskolan renoveras år För denna inhyrning har teknik- och fastighetsförvaltningen erhållit driftanslag Då elevantalet på Norrstrandsskolan är nästan dubbelt så stort, behövs mer lokaler under nästa läsår då den skolan renoveras. Behovet finns även läsåret därpå om Ilandaskolan renoveras och där är elevantalet ungefår mittemellan de två tidigare skolorna. Huvudalternativet var att utöka inhyrningen av lokaler i det stora huset på Skepparen 15 där man redan hade hyresavtal, men där hade Klövern Ett AB fyllt upp lokalerna med fristående gymnasieskolor. Valet föll då på att föreslå inhyrning av bottenvåningen i ett angränsande hus, som just nu används aven fristående gymnasieskola Ytan är på 865 m2 och grundhyra är tkr/år. Postadress: Teknik- och Fastighetsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Fredsgatan 8 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

8 Dnr KS Dpl51 sid 2 (2) Lokalen är mycket lämplig till skola, men behöver trots det mindre lokalanpassningar får de behov som de kommande skolorna har. På övervåningen i det huset har Arbetsfårmedlingen Rehab sitt kontor. Ett fårsta fårs lag är ett tvåårigt hyresavtal där kontraktstiden är t o m Tillkommer gör ombyggnadstillägg, värme, vatten och el. Kostnaden får 2012 blir då 725 tkr, får 2013 ca 1450 tkr och för 2014 blir kostnaden 725 tkr inkl värme, vatten och el. Ett tvåårigt avtal tecknas under förutsättning att kommunfullmäktige den 18 juni 2012 beslutar om erforderliga medel får Ilandaskolans renovering. Ett andra alternativ är ett hyresavtal på ett år med fårlängningsmöjlighet i ett år till. Avtalet gäller från samma datum som ovan, med nio månaders uppsägningstid. Enda skillnaden är att Klöven då vill ha ombyggnadstillägget, ca 600 tkr, betalt redan år Kostnaden får 2012 blir då ca tkr, får tkr och kostnaden får 2014 blir 575 tkr. Om inte avtalet fårlängs efter första året kostar år 2013 istället 575 tkr, detta är då under fårutsättning att beslut om att inte renovera Ilandaskolan tas fåre den 30 september 2012, vilket är nio månader fåre avtalstidens utgång. Hans Wennerholm teknik- och förvaltningsdirektör Jan Barthelson enhetschef Beslutet skickas till Klövern Ett AB Peter Risberg, Teknik- och fastighetsfårvaltningen Jan Barthelson, Teknik- och fastighetsfårvaltningen Ulf Mårtensson, Barn- och ungdomsförvaltningen

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

2010-10-04. Dnr 2010/295 Fastställande av avgift för ACTION-tjänsten år 2011. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

2010-10-04. Dnr 2010/295 Fastställande av avgift för ACTION-tjänsten år 2011. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-10-04 Socialnämnden Dnr 2010/295 Fastställande av avgift för ACTION-tjänsten år 2011 Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag till socialnämnden: 1. Ingen avgift för

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Köp av 25 nya spårvagnar

Köp av 25 nya spårvagnar 1(7) Handläggare: Jörn Engström Sammanträdesdatum Dnr 2015/04 Tel: 031 368 25 53 Köp av 25 nya spårvagnar Trafiknämnden Göteborg Sammanfning Trafiknämnden beslutade i september 2006 hemställa hos Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Skolförvaltningen Margaretha Karlsson margareta.karlsson@kristinehamn.se KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens 2007-04-17 MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum. Ansökan från Falkenbergs Fontänhus om verksamhetsbidrag

Tjänsteskrivelse Datum. Ansökan från Falkenbergs Fontänhus om verksamhetsbidrag G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-02-21 Ls060240-1 _ a 0(5 01312 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tfn 035-13 48 90 kristia

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl.

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. 1 KALLELSE Datum 2014-04-25 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 6 maj, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2014-04-07

Servicenämnden handlingar 2014-04-07 Servicenämnden handlingar 2014-04-07 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2014-03-31 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Torsgatan 1 Sammanträdesdatum

Läs mer

Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19

Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19 ABCD Sorsele kommun Granskning av intäkterna och kostnaderna för Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Uppdrag 3. Bakgrund 4. Syfte och avgränsning 5. Avgränsning

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer