SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret"

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Andersson Exploateringsingenjör Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5 Diariekod: 253 Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott Försäljning av fastigheterna Takstolen 25 och Takstolen 39 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott besluta följande: 1. Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att sälja Takstolen 25 och 39 i form av tre bostadstomter. 2. Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att förhandla med fastighetsägaren till Takstolen 3 om ordnande av tillfart för kommunens fastigheter Takstolen 25 och 39. Sammanfattning Fastighetsägaren till Takstolen 3 har inkommit med en förfrågan om att få köpa del av kommunens fastighet Takstolen 39 i Töjnan, Tureberg. Vid ett eventuellt köp erbjuder fastighetsägaren till Takstolen 3 att tillfart till kommunens fastigheter Takstolen 25 och 39 kan ordnas inom Takstolen 3. Takstolen 25 och 39 omfattar totalt kvadratmeter och är obebyggda förutom en gammal husgrund på Takstolen 39. På grund av fastigheternas läge och höjdskillnaderna i kvarteret saknar Takstolen 25 och 39 tillfart och lämplig tillfart går inte att ordna utan att annan fastighet i området nyttjas. Kommunledningskontoret bedömer att tre bostadstomter om ca 800 kvadratmeter kan bildas av Takstolen 25 och 39 och att det är ett lämpligt tillfälle att ordna detta när tillfart till fastigheterna kan ordnas inom Takstolen 3. Ägaren till Takstolen 3 får köpa en av tre tomter till marknadspris om tillfart ordnas inom Takstolen 3. De andra två tomterna säljs via mäklare. För det område som upplåts inom Takstolen 3 för tillfart betalas skälig ersättning till fastighetsägaren. Utredningen om eventuell försäljning av Takstolen 25 och 39 har samordnats med pågående planarbete avseende avstyckningsplan A52. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Sidan 2 av 5 Bakgrund Initiering Fastighetsägaren till Takstolen 3 inkom den 18 september 2012 med en förfrågan om att få köpa del av fastigheten Takstolen 39, som ägs av Sollentuna kommun. Takstolen 3 gränsar till Takstolen 39 och syftet med köpet är att kunna stycka av en bostadstomt. Vid ett eventuellt köp erbjuder fastighetsägaren till Takstolen 3 att tillfart till kommunens fastigheter Takstolen 25 och 39 kan ordnas inom Takstolen 3. Om tillfart ordnas bedömer kommunledningskontoret att det finns möjlighet att skapa tre bostadstomter i ett redan bebyggt kvarter. Karta över delar av kvarteret Takstolen. Takstolen 25 och 39 är markerade med röd kantlinje. Tänkt tillfart inom Takstolen 3 är markerad med grön kantlinje. Förutsättningar Sollentuna kommun äger fastigheterna Takstolen 25 och 39 som ligger i Töj nan och omfattar 535 kvadratmeter respektive kvadratmeter. Tillsammans har fastigheterna en total areal om kvadratmeter och därmed skulle tre tomter om ca 800 kvadratmeter kunna bildas. På

3 Sidan 3 av 5 Takstolen 39 finns en gammal husgrund men i övrigt är fastigheterna obebyggda. Fastigheterna ligger intill varandra på en höjd, mitt i ett bebyggt kvarter och saknar tillfart. Den enda anslutning som finns till gatunätet är via en brant trappa i nordvästra hörnet av Takstolen 39. På grund av den branta lutningen är det osannolikt att det går att ordna en lämplig tillfart till Takstolen 25 och 39 där det idag finns en trappa. För att kunna ordna en tillfart till fastigheterna krävs det alltså att tillfarten ordnas inom någon annan fastighet i kvarteret. På grund av fastigheternas undanskymda och otillgängliga läge bedömer kommunledningskontoret att området nyttjas i begränsad omfattning av allmänheten. Bild på den befintliga anslutningen till Takstolen 25 och 39. Planförhållanden Takstolen 39 omfattas av avstyckningsplan A52, antagen Avstyckningsplanen reglerar endast markens indelning i kvartersmark och allmän platsmark. För Takstolen 39 anger avstyckningsplanen att marken är kvartersmark men planen innehåller inga närmare bestämmelser om bebyggelsens utformning. Det pågår ett planarbete där den gamla avstyckningsplanen A52 föreslås få tilläggsbestämmelser. Detta planarbete har samordnats med utredningen om en eventuell försäljning av Takstolen 25 och 39. Vid en försäljning av Takstolen 25 och 39 i form av tre bostadstomter innebär det att den norra och mellersta tomten ligger inom det område som föreslås omfattas av tilläggsbestämmelser till avstyckningsplanen.

4 Sidan 4 av 5 Takstolen 25 omfattas inte av någon plan. Om tre tomter om ca 800 kvadratmeter bildas av Takstolen 25 och 39 så hamnar Takstolen 25 i sin helhet inom den sydligaste tomten av de tre föreslagna. För att underlätta vid t.ex. bygglovprövning föreslås att hela den södra tomten inte omfattas av någon plan. Det innebär att den gamla avstyckningsplanen föreslås upphävas för den del av Takstolen 39 som hamnar inom den södra tomten (knappt 300 kvadratmeter). Vy västerut från Takstolen 39. Genomförande Kommunen ansvarar för och bekostar nödvändig fastighetsbildning för att skapa tre bostadstomter av Takstolen 25 och 39. Byggande och drift av vägen (tillfarten) ordnas genom en gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningen bildas vid cn lantmäteriförrättning och där fastställs kostnadsfördelningen mellan Takstolen 3 och de tomter som bildas av Takstolen 25 och 39. Utgångspunkten är att vägen byggs efter att tomterna sålts och att köparna, tillsammans med ägaren till Takstolen 3, deltar i gemensamhetsanläggningen. Om tomterna är svåra att sälja utan att vägen är byggd kan kommunen initialt delta i gemensamhetsanläggningen och byggande av vägen. Eventuella nedlagda kostnader för vägen bedöms kunna täckas av de högre tomtpriser som en utbyggd väg sannolikt medför. Ekonomi Förslaget beräknas, genom försäljning av tomterna, generera ett överskott till kommunen. Två tomter föreslås säljas via mäklare och den tredje tomten får fastighetsägaren till Takstolen 3 köpa till marknadspris om tillfartsfrågan

5 Sidan 5 av 5 kan lösas inom Takstolen 3. Vid upplåtelse för tillfart betalas skälig ersättning för upplåtet området till ägaren av Takstolen 3. Kommunledningskontorets synpunkter Mot redovisad bakgrund föreslår kommunledningskontoret att plan- och exploateringsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att sälja Takstolen 25 och 39 samt att förhandla med fastighetsägaren till Takstolen 3 om ordnande av tillfart. V- Katarina Kämpe Kommundirektör Billy Holmberg Stadsbyggnadschef Irika Hellström Exploateringschef

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun.

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun. Reviderat start-pm 2010-01-19 Dnr KFKS 2006/622 214 Projekt 9622 1 (8) Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229 och Ältabergsvägen, del av fastigheten

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad den 17 feb 2012

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad den 17 feb 2012 Dnr 2011SBN0510 1(12) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad den 17 feb 2012 2 (12) Planhandlingar Planbeskrivning

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret Datum 2008-03-04 KS 2007:84 ANTAGANDE FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET ORIENTERING Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/1269.220 Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende

Läs mer

Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl

Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl INBJUDAN TILL SAMRÅD 2012-11-01 Enligt sändlista Dnr Kst 2012/165 Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl En ny detaljplan har tagits fram för ett befintligt villaområde i Skälby. Syftet

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget. Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget. Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-30 DNR: 13BMN60 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:5

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41 Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11 Dnr PLAN 2010.41 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 FÖRÄNDRINGAR PLANFÖRSLAG...

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN

PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN RAPPORT PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN VERSION 2 2014-04-17 Sammanfattning Tyréns AB fick 2013-10-28 uppdrag att studera en strategi för att hantera olika parkeringslösningar för Pottholmen som går

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-12 1-20

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-12 1-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-12 1-20 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 13.00-16.00 ande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Christofer Bergenblock (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionservice 2014-09-26 RGS140021 Mathias Svensson, Förvaltare Regionfastigheter 035-17 96 89 Regionstyrelsen Avstyckning och försäljning av mark på fastighet

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Användning av Edsbergs slott uppdrag

Användning av Edsbergs slott uppdrag Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Eva Carlsson Sidan 1 av 6 Kommunstyrelsen Användning av Edsbergs slott uppdrag Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (2) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 maj 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 17 Avtal

Läs mer

1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på Doktorsvägen

1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på Doktorsvägen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-05 Tid 2015-02-17, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på

Läs mer