Årsredovisning Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

2 3 Innehåll Verksamhetsåret Team Användarservice och kommunikation 5 Team Forskarstöd 6 Team Media 7 Team Stöd till utbildningen 8 Team Campus Helsingborg 9 Bibliotekens verksamhet i siffror Styrelse & personal 12

3 4 5 Verksamhetsåret 2014 Team Användarservice och kommunikation Team Användarservice och kommunikation ansvarar Bemötandeprojektets fortsättning Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Lund och biblioteket vid Campus Helsingborg har under det gångna året vidareutvecklat formerna för samarbete och kompetensutbyte. Personalen på de båda orterna arbetar tillsammans i team med egna ansvarsområden. Teamen planerar aktiviteter och utvecklingsinsatser och utarbetar gemensamma rutiner för de båda biblioteken inom sina uppdrag. På sikt strävar vi mot minskad sårbarhet i verksamheten och ökad kvalitet i bibliotekens tjänster på båda orterna. I slutet av året genomfördes en utvärdering av hur omorganisationen 2013 påverkat personalen och verksamheten på biblioteket i Helsingborg. Enkätsvaren visar på positiva effekter, till exempel utökade öppettider i biblioteket, utökat forskarstöd, fler kollegor att samarbeta med, och möjligheter att arbeta mer utvecklingsinriktat. På minussidan nämns fortsatt hög personalomsättning vilket försvårar kontinuitet och utveckling av verksamheten. Båda biblioteken ser möjligheter till fortsatt utveckling av samverkansformerna. studenter från tidig morgon till sen kväll. Vi hoppas att projekt Eden följs av flera satsningar på mötes- och studiemiljöer för fakultetens studenter. Förändringstakten inom biblioteksverksamheten är hög: ny teknik och ett informationslandskap i ständig förändring för med sig efterfrågan på nya tjänster, ny kompetens och nya samarbetsformer. Det blir spännande att tillsammans med kollegor och andra samarbetspartners inom fakulteten möta dessa utmaningar kommande verksamhetsår! Tack till personalen på de båda biblioteken för fina insatser och stort engagemang under det gångna året. Tack också till avgående styrelseordförande Ole Elgström för tre års givande samarbete i biblioteksfrågor på fakultets- och LU-nivå, och tack till övriga styrelsemedlemmar. Lund, 10 februari, 2015 Karin Jönsson, verksamhetsansvarig för bibliotekets digitala och fysiska användarmiljö. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och förbättring av olika funktioner såsom bibliotekens låneverksamhet och öppethållande, information till våra användare i form av webb och skyltning, lokal support av vår datormiljö och våra sökoch bibliotekssystem, stöd till studenter med lässvårigheter och studentbemanning av låneexpeditionen, för att ge några exempel. I alla aspekter där våra användare möter biblioteken är vårt mål att kommunikationen ska vara välkomnande, tydlig och tillgänglig. Även om teamets arbete präglas av löpande verksamhet har vi genomfört flera projekt under Inom våra olika områden har vi gjort förbättringar, här följer en beskrivning av några. Nya webbplatser Under årets gång har båda biblioteken fått nya kostymer på nätet. Vad som på ytan ser ut som ett litet byte av färger och typsnitt har föregåtts av ett helt års arbete, där vi har utvärderat vilka funktioner våra användare behöver och hur de lättast kan hitta till dessa. Webbplatsbyggandet har Under 2013 arbetade den ordinarie personalen med Bemötandeprojektet. Dess syfte var att synliggöra och öka medvetenheten om bemötandefrågor, både gentemot användare och kollegor, att skapa en strategi för hur vi kan arbeta vidare med frågorna på respektive arbetsplats och att stärka det kollegiala samarbetet inom biblioteksnätverket. Under 2014 involverade vi även våra timanställda studenter som då fick arbeta med bemötandefrågor i form av övningar och webbaserade diskussioner. Studenterna uppskattade insatsen och även biblioteken kunde dra lärdomar av deras erfarenheter. TALBÖCKER Servicen till studenter med lässvårigheter är en etablerad del av teamets arbete, och vi har drygt 240 registrerade talboksanvändare. Under 2014 laddade dessa studenter ner 1647 talböcker ur det nationella arkivet Legimus. När nya studenter med lässvårigheter eller andra funktionsnedsättningar kontaktar oss ger vi tillgång till talboksarkivet, och ger en introduktion i hur man använder talböcker i dator, mobil eller surfplatta. Vi beställer inläsning Under 2014 har ett antal utvecklingsinsatser genomförts på biblioteken: nya webbplatser, forskarseminarier, skett i nära samarbete med de andra webbansvariga på fakulteten som varit i färd med likartade omdaningar på sina av böcker och artiklar, och är support när tekniken inte vill fungera. Vi håller oss uppdaterade på teknikutvecklingen filminspelningar, ny chattjänst, deltagande i e-boksprojekt, samarbete med lärarutbildningen, talbokskonferenser med mera. Läs mer om detta i teamens redovisningar längre fram. Inom nätverket biblioteken vid Lunds universitet, LUB, har en ny samverkansstruktur sjösatts under året med ledningsgrupp, strategigrupper och flera arbetsgrupper. Dessa grupper arbetar tillsammans med utveckling av den LUB-gemensamma verksamheten, till exempel utveckling av söksystemen, kompetensutveckling, e-mediainköp, kvalitetsarbete, servicenivåer med mera. Från Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek deltar medarbetare i flera av dessa grupper tilldelades personalen på de båda biblioteken årets LUB-stipendium. Ansökan avsåg medel för att arrangera en workshop på temat nya generationens lärandemiljöer. I maj 2014 genomförde vi arrangemanget och ett fyrtiotal bibliotekarier deltog i ett seminarium med efterföljande workshop om framtidens lärandemiljöer. I seminariet medverkade studenter och lärare från fakulteten och representanter från Alan Gilbert Learning Commons, University of Manchester. Exemplet från Manchester visar på betydelsen av studentinflytande och dialog genom hela processen från idé till färdig byggnad. Studenterna uttryckte en önskan om något mer än bara ett bibliotek. Ett citat som illustrerar detta är: Awesome, it s like a cross between a Library and Charlie and the Chocolate Factory. I want to live hear. respektive enheters sidor. Resultatet, de nya webbplatserna, mottogs mycket positivt av både studenter och personal. I anslutning till detta lanserade biblioteken även en chatt en ny kommunikationskanal för våra användare. Nya maskiner Under hösten har båda biblioteken försetts med ny teknisk utrustning. Låneexpeditionen i Lund har utrustats med en ny självbetjäningsautomat, vilket föranledde en ommöblering i lokalen. Dessutom har vi på de båda biblioteken fått nya multiskrivare till den publika miljön. Dessa skrivare erbjuder möjligheter att skanna och skriva ut i färg, något som våra inom området, och har kontakt med studievägledare på våra institutioner, samordnare på pedagogiskt stöd samt deltar i nationella nätverk. Liksom tidigare år har vi under 2014 registrerat nya studenter för nedladdning av talböcker, och supportat via mail och telefon. Vi har haft drop-in-tillfällen tillsammans med övriga bibliotek inom Lunds universitet och deltagit i studiedagar, konferenser och nätverksmöten, senast i Danmark, där Gabriella presenterade den svenska talboksmodellen tillsammans med en kollega från Göteborg. I teamet ingick under 2014: Anna Alwerud, Berit Funke, Linda Grandsjö, Gabriella Johansson, Fredrik Vanek och Hanna Byggprocesser är långa, det har vi lärt oss. Glädjande är att nya Eden som öppnar sig ut mot kunskapsstråket befolkas av användare har efterfrågat länge. Det nya utskriftssystemet har medfört informationsinsatser från vår sida. Voog.

4 6 7 Team Forskarstöd Teamet vidareutvecklar kvalificerat stöd till fakultetens enskilda forskare och forskargrupper. LUP OCH PARALLELLPUBLICERING Parallellpubliceringsprojektet som startade 2013 och syftade till att medvetandegöra forskare på fakulteten om Open Access och parallellpublicering är nu en permanent del av arbetet med LUP. Vi har fått mycket positiv respons och det har bidragit till nya dialoger med forskare kring sådant som rör Open Access och parallellpublicering. KURSER OCH UNDERVISNING Teamet har fortsatt att erbjuda kurser och undervisning för forskare på fakulteten, bland annat i Endnote/Refworks och LUP, samt fortsatt medverka i doktorandkursen Kickstart to academic life. SEMINARIER FÖR FORSKARE I och med samarbetet med övriga fakultetsbibliotek som finns representerade på Campus Helsingborg (HT och LTH) har S- och HT-biblioteken haft flera gemensamma seminarier för forskare. Vi har erbjudit dessa både i Lund och i Helsingborg och under 2014 har de handlat om: Hur bemästrar jag Open Access-monstret på under en timme? eller en crash course i OA och hur man enkelt kan öka spridningen av sina forskningsresultat och antalet citeringar. Bring me the money! hur jag hittar finansiärer och utlysningar (i Lund i samarbete med Forskningsservice vid LU) To connect or not connect forskarnätverk på webben Get your feed together omvärldsbevakning med hjälp av till exempel RSS EMBEDDED LIBRARIANS Teamet har också startat samarbeten med forskare av typen embedded librarians, där bibliotekarierna finns med i forskningsprojekt från start och kan komma med konkret stöd i form av information om OA-publicering, sökstrategier, omvärldsbevakning eller referenshantering. Vi har skickat mail till de forskare som fått forskningsanslag och erbjudit våra tjänster, många har hört av sig och varit positiva och några har vi också träffat en eller flera gånger för mer praktiskt samarbete. Team Media Team media arbetar med att planera och organisera bibliotekets samlingar, samt att tillhandahålla och synliggöra dessa i våra söksystem, elektroniskt och fysiskt i våra lokaler i Lund och Helsingborg. Det löpande arbetet består av urval och förvärv av litteratur, kursböcker, filmer och tidskriftsprenumerationer, katalogisering samt fjärrlånearbete. Inom teamets verksamhetsområde är flera nya system på intåg vilket innebär kontinuerlig fortbildning för teamets deltagare. Ett nytt fjärrlånesystem, BasILL, som är utvecklat inom LU har implementerats under året. Vi har anordnat interna workshops gällande nya nationella katalogiseringsregler som snart ska tas i bruk, samt kring olika möjliga format för e-bokspublicering. E-BOKSPROJEKT I december avrapporterades det så kallade PDA-projektet. PDA står för Patron Driven Aquisition och är en metod där ett stort antal e-böcker görs tillgängliga i Lovisa-katalogen men köps in först när de använts ett antal gånger, utifrån kriterier biblioteket anger. För fakultetens del köptes 115 titlar in och 685 lån genomfördes under de tio veckor vi deltog i projektet. Våra användare har också lånat och köpt in titlar från alla andra fakulteters bestånd, och vi drar slutsatsen att e-böcker används i stor utsträckning inom fakulteten. Frågan om huruvida LUB ska gå vidare med PDA-modellen eller testa andra liknande förvärvsmetoder ligger för närvarande hos LUBs ledningsgrupp. Under 2013 och 2014 deltog Ellen Fall som representant för fakultetsbiblioteken i projektgruppen E-boken som pedagogisk resurs. Projektet tillsattes av LUs utbildningsnämnd på initiativ av Universitetsbiblioteket och finansierades med EQ11-medel. Syftet var att undersöka lärares behov av att använda e-boksformat för sitt kursmaterial och stödja de som var intresserade av en sådan lösning. Projektet redovisades i december och dess rekommendationer är bland annat att inrätta en gemensam enhet för e-boksstöd, vilken bör ingå i en gemensam enhet för e-lärande, i samverkan med IT-pedagoger och pedagogiska utvecklare på fakulteterna (Forsberg et.al s. 24). 1 BIBLIOTEKENS SAMLINGAR & FÖRVÄRV För att synliggöra elektroniska encyklopedier inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet har vi samlat och inkluderat dessa i guiden som finns för metodlitteratur: Research Methods & Encyclopedias in Social Sciences. 2 I samband med att LU firade International Day Against Homophobia and Transphobia presenterade biblioteket ett bokbord samt sammanställde en bibliografi om HBTQ och heteronormer i studier och arbetsliv. 3 Sambibs Dewey-samling växer, nyinköpta böcker placeras på hyllsignaturer enligt detta klassifikationssystem och målet är att snart ha en renodlad boksal för böckerna. Nyinköpt litteratur sammanställs månadsvis i en lista som kan ses på bibliotekets webbplats. I samband med att SASNET (Swedish South Asian Studies Network) flyttade till fakulteten provar vi en ny modell med användarstyrt förvärv. Vi har också arbetat intensivt med en kurskodning av kurslitteraturen i våra system för att se till att det endast är aktuella titlar som finns på kursbokshyllorna. I teamet ingick under 2014: Maja Carlson, Per Dessborn, Ellen Fall, Berit Funke, Marianne Hansson, John Holmberg, Andreas Karman, Elisabet Kronström, Linda Leveau, Maria Lindenmo, Sara Wickström. 1 https://lup.lub.lu.se/search/publication/ KONFERENSDELTAGANDE OCH NÄTVERK Under året har även teamets medarbetare deltagit i och presenterat projekt vid en rad konferenser. Bland annat Forskningsinfrastruktursdag i Stockholm 6 februari, Lund Online mars, Mötesplats Open Access 1-2 april, NEFUS temadag: Forskningsservice Tilgængelig, nærværende, synlig? I Odense, Denmark den 12 juni samt NU2014- konferensen i Umeå 8-10 oktober. Vi deltar även i ett nystartat nätverk för bibliotekarier som arbetar med forskarstöd, startat vid Göteborgs UB. I teamet ingick under 2014: Maja Carlson, Sara Rondahl, Hanna Voog och Ann-Sofie Zettergren.

5 8 9 Team stöd till utbildningen I teamet medverkar samtliga undervisande bibliotekarier vid fakultetens båda bibliotek. Syftet med teamarbetet är att ge medlemmarna stöd i det dagliga arbetet och möjlighet till utveckling genom kompetensutbyte och inspiration. UNDERVISNING OCH INFORMATIONSKOMPETENS På uppdrag av utbildningsrådet omarbetade teamet Riktlinjer för integrering av lärandemål för informationskompetens på samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningar. Med dessa riktlinjer som underlag skapas förutsättning för ett kontinuerligt och utvecklingsinriktat samarbete mellan bibliotek och utbildning avseende lärandemålet för informationskompetens. LÄRANDEMILJÖ OCH SÖKSUPPORT När nya Eden öppnade i januari fick Sambib tillgång till en ny datorsal för teamets undervisning. Det innebar större synlighet för de olika öppna aktiviteter som teamet anordnade, till exempel söksupport. I anslutning till söksupporten testade vi roving librarian. Vi gick runt på Eden där studenterna satt och pluggade och besvarade ad hoc-frågor. UPPESITTARKVÄLLAR - SAMARBETE ÖVER PROFESSIONSGRÄNSERNA Under 2014 inledde vi ett samarbete med Studieverkstaden och Studenthälsan kring anordnande av Uppesittarkvällar med workshops och handledning kring sökning, källkritik och vetenskapligt skrivande. Konceptet testades på Eden och Campus Helsingborg under våren, för att sedan köras ytterligare en gång på Eden under hösten. FILMER Teamet spelade in ett flertal olika filmer. Några var korta instruktioner kring hur man använder bibliotekens resurser. Tre längre filmer som producerades i samarbete med Sociologiska institutionen innehöll utförliga presentationer kring informationssökning och akademiskt skrivande. För Graduate School gjordes en film på engelska om informationskompetens. Filmerna finns i bibliotekens ämnesguider och på relevanta kurser i Team Campus Helsingborg Biblioteket vid Campus Helsingborg ingår sedan 2012 i Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek men ger service till samtliga fakulteter med verksamhet i Helsingborg. De samhällsvetenskapliga institutionerna är Institutionen för strategisk kommunikation, Institutionen för Service management och Socialhögskolan. HT står för Modevetenskap och Institutionen för utbildningsvetenskap med ämneslärarutbildningen. LTH utbildar bygg-, järnvägsoch dataingenjörer. Ämnesspridningen innebär ett brett utbud för användarna och spännande utmaningar för personalen. Livsmedelsteknikutbildningen flyttar Utbildningen Livsmedelsteknik, LTHs tvååriga livsmedelstekniska högskoleutbildning, flyttades från Campus Helsingborg till LTH i Lund efter vårterminen. Gallring och nerpackning av Livsmedelsbibliotekets kursböcker, monografier och tidskrifter gjordes under sommarmånaderna. Totalt gallrades ca fem hyllmeter och resterande material, cirka 20 hyllmeter, övertogs av Kemicentrums bibliotek. Under sommarmånaderna gjordes också en genomgång av bibliotekets övriga boksamlingar. Allt som allt gallrades nära 3000 exemplar ur bibliotekets samling. Förutom Livsmedelsbibliotekets material var det äldre upplagor av monografier och kursböcker från övriga utbildningar som åkte ut och lämnade plats för ny litteratur, främst för lärarutbildningen. Forskarstöd Campus Helsingborg Arbetet som påbörjades 2013 med ett gemensamt fakultetsövergripande forskarstöd på Campus Helsingborg har fortsatt under 2014 med bland annat en EndNote-kurs och fyra forskarseminarier som samarrangerades av S- och HT-fakulteternas bibliotek. Se mer utförlig presentation av seminarierna under team forskarstöds redovisning. Samverkan utbildning-bibliotek Kontaktbibliotekarierna för Institutionen för Strategisk Kommunikation (ISK) har tillsammans med studierektor och programansvarig på ISK under arbetat med att ta fram ett implementeringsdokument för de riktlinjer för integrering av lärandemål för informationskompetens som antagits för Samhällsvetenskapliga fakulteten (Dnr STYR 2014/479). Dokumentet färdigställdes under Syftet med dokumentet är att skapa goda förutsättningar för studenterna på ISK att utveckla sin informationskompetens. Det ska vidare bidra till att skapa kontinuitet, kvalitet, kursutveckling och att informationshantering bättre integreras i ämnesundervisningen. Inom lärarutbildningens inriktning mot samhällskunskap inledde kontaktbibliotekarien ett samarbete med läraren och utvecklade ett gemensamt undervisningsmoment. Studenterna fick i uppgift att utforma ett lektionsupplägg om informationssamhället med inriktning på att träna sina elever i medie- och informationskunnighet. Det resulterade i många spännande exempel, från granskning av historieförfalskning till kritisk bedömning av personlig reklam. Samverkan med HT-biblioteken För att starta ett undervisningssamarbete över fakultetsgränserna utformade bibliotekarier från HT-biblioteken och S-faks bibliotek en gemensam föreläsning som handlade om hur man kan göra smarta sökningar i Google. Föreläsningen blev mycket uppskattad och gavs i två olika sammanhang. Under Campus Open på Campus Helsingborg den 14 november drog man fullt hus. KOMPETENSUTVECKLING OCH KONFERENSDELTAGANDE Med pengar från LUB-stipendiet anordnades den 28 maj ett seminarium om lärandemiljöer. Rosie Jones och Jennie Blake utvecklade på vilket sätt University of Manchester Library är ett stöd i användarnas lärande och forskning och höll i en workshop kring lärandemiljöer. Flera medarbetare deltog i Lärosäten Syds skuggningsprojekt på Malmö högskolas respektive SLU Alnarps bibliotek. Vi tog också emot skuggor på Sambib. Vi anordnade interna tematiska workshops om olika verktyg och metoder, exempelvis reflective practice, Wideo och OER. I teamet ingick under 2014: Anna Alwerud, Maja Carlson, Ellen Fall, Linda Grandsjö, Linda Leveau, Maria Lindenmo, Sara Rondahl, Fredrik Vanek och Ann-Sofie Zettergren.

6 10 11 Bibliotekens verksamhet i siffror 2014 Öppettider samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (sambib) 63 tim/vecka mån-tor: fre: biblioteket VId campus Helsingborg (ch) 44 tim/vecka Mån-tor: Fre: lör-sön: Besök (fysiska) sambib ch Lokala lån sambib ch Fjärrlån in sambib ch Fjärrlån ut sambib ch Undervisning* Antal timmar (sambib) Antal deltagare (sambib) Antal timmar (CH) Antal deltagare (CH) Ämnesguider antal sidvisningar Sambib CH * Specificeras nedan antal undervisningstimmar per institution 2014 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek LUMID 14 Genusvetenskap 35 Graduate School 13 Humanekologi 14 Kulturgeografi 16 Pedagogik 46 Psykologi 103 Rättssociologi 23 Socialantropologi 14 Socialt arbete 70 Sociologi 65 Statsvetenskap & Freds- och Konfliktvetenskap 125 Forskare 57 Söksupporten 11 Övrigt (e-boksworkshoppar / SI-mentorer) 14 Totalt antal timmar 620 Totalt Antal deltagare Biblioteket vid Campus Helsingborg Samhällsvetenskapliga fakulteten strategisk kommunikation 38 service management 31 Socialt arbete 39 Lunds Tekniska Högskola LTH 43 HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA FAKULTETERNA Modevetenskap 1 Ämneslärarutbildningen Forskare Söksupporten Totalt antal timmar 190 Totalt Antal deltagare 4 002

7 12 13 Styrelse & personal Personal 2014 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Mandatperioden för institutionsrepresentanter är 3 år och för studeranderepresentanter 1 år. MAJA CARLSON, bibliotekarie, 100% Ellen Fall, bibliotekarie, 100%. Samhällsvetenskapliga fakulteten Ole Elgström, ordförande Arbetsmiljöhögskolan Johanna Alkan Olsson, ordinarie Biblioteket vid Campus Helsingborg Jesper Falkheimer, ordinarie Institutionen för genusvetenskap Sara Goodman, ordinarie Irina Schmitt, suppleant Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Karl Johan Lundquist, ordinarie Anders Lund Hansen, suppleant Institutionen för psykologi Per Johnsson, ordinarie Robert Holmberg, suppleant Socialhögskolan Kerstin Svensson, ordinarie Dolf Tops, suppleant Sociologiska institutionen Britt-Marie Johansson, ordinarie Magnus Karlsson, suppleant Rättssociologiska institutionen Matthias Baier, ordinarie Vakant, suppleant Statsvetenskapliga institutionen Tomas Bergström, ordinarie Annica Kronsell, suppleant Vikarie för Sara Rondahl på Campus Helsingborgs bibliotek från till , därefter på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek. Medlem i team Stöd till utbildningen, team Stöd till forskningen och team Media. Kontaktbibliotekarie för Service management och Strategisk kommunikation (t.o.m ). Ansvarig för ämnesguiderna Service management och Strategisk kommunikation (t.o.m ). Kontaktbibliotekarie för studenter med läsnedsättningar på Campus Helsingborg (t.om ). Support för forskare i frågor som rör LUP och referenshantering. Inköp av kurslitteratur till vårterminen Lund online, Lund MTMs studiedag, Lund Omvärldsbevakning, Lärosäten Syd, Malmö Mellansveriges teknikdag 2014, SFIS-konferens, Norrköping Campus Open, Helsingborg (presentation) Forskningsdata, Lärosäten Syd, Malmö Per Dessborn, bibliotekarie, 50%. Till och med Medlem i team Media. Information, ansvar för bibliotekets fjärrlåneservice, kontaktbibliotekarie för distansstudenter. Teamkoordinator i team Media och medlem i team Stöd till utbildningen. Kontaktbibliotekarie för kulturgeografi och humanekologi och ansvarig för ämnesguiderna i dessa ämnen. Undervisning i informationskompetens. Referensarbete och låneservice. Delar ansvar för ämnesguiden för e-böcker med UB. Arbetar med fjärrlån. Förvärvar och katalogiserar e-böcker, bevakar e-boksutveckling och ny teknik i biblioteksarbetet. Sambibs representant i LUBs Patron Driven Aquisition-projekt. Medlem i projektgruppen E-boken som pedagogisk resurs. Redaktör för Facebooksidan Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet Har under 2014 utöver LUB-seminarier, även deltagit i: CEDs inspirationsdag Framtidens lärande vid Lunds universitet Teachmeet, arrangerat av CED och Lunds kommun Diskussionsseminarium: svenska e-böcker på akademiska bibliotek, KB, Stockholm Go online - om att forska på internet och i sociala medier, seminarium arrangerat av Socialhögskolan Studeranderepresentanter Vakant, Doktorandkåren SEDR Jack Senften, Samhällsvetarkåren Nikolas PiEta Theofanous, Samhällsvetarkåren Adjungerad Bibliotekets representant

8 14 15 LINDA GRANDSJÖ, bibliotekarie, 100% MARIANNE HANSSON, bibliotekarie, 100% KARIN JÖNSSON, fakultetsbibliotekarie, informationskompetens, referenshantering och ansvarig för verksamhetsansvarig, 100% ämnesguider i genusvetenskap, pedagogik och rättssociologi. Förvärv och katalogisering, arbete med kurslitteraturhantering och samlingar. Inköp av filmer till undervisning, samt ansvarig för guiden Filmbiblioteket. Referensarbete och låneservice. Har under 2014 utöver LUB-seminarier, även deltagit i: , Skuggningsprojekt utbyte med SLUbiblioteket i Alnarp Lund Online, Lund LILAC Conference 2014, Sheffield Hallam University Internet Bubbles, Lund Teamkoordinator för team Stöd till utbildningen. Medlem i team Media. Förvärv, katalogisering, kurs- MARIA LINDENMO, bibliotekarie, 100% Kontaktbibliotekarie för statsvetenskap, freds- och litteraturhantering och samlingar. Referensarbete och Representant i Utbildningsrådet, Samhällsvetenskapliga konfliktvetenskap samt underrättelseanalys. Undervisning låneservice. Deltagit i funktionsgruppen för katalogisering. fakulteten. i informationskompetens från grundkurs till master/ Representant i CHs ledningsgrupp magisternivå. Ansvarig för ämnesguiderna Political Science Ansvar för bibliotekets fjärrlåneservice (sedan hösten 2014). Representant i LUBs ledningsgrupp & Peace and Conflict Studies och Underrättelseanalys. Redaktör för Facebooksidan Samhällsvetenskapliga Har under 2014, utöver LUB-seminarier, även deltagit i : Övriga uppdrag under året: fakultetens bibliotek vid Lunds universitet. Även medlem i Dewey-seminarium, Malmö stadsbibliotek Arbetsgrupp för utarbetande av Policy för systematiskt team Användarservice och kommunikation, där med fokus Internet Bubbles, Lund kvalitetsarbete i LUB-strukturen , LUB på system/lubsearch, Facebook, Libapps, back-up för krav, Basill-utbildning, LU Projektgrupp för utvärdering av ERM-system, LUB stöd till studenter med lässvårigheter och rekrytering av Libris inspirationsdag, Stockholm , Framtidens lärandemiljöer, LUB (arrangör) biblioteksvärdar. Referensarbete och låneservice. Har under året deltagit i: Inom LUB medlem i grupperna Bibliotekens roll i lärandet GABRIELLA JOHANSSON, bibliotekarie, 100% Erfaren ledare, LU BRIL, Kurs- och ämnesverktyg (Libguides)/Arbetsgrupp för Framtidens lärande vid LU, CED Medlem i team Stöd till utbildningen och team Media. Libguides, Super-users LUBsearch(EDS)/Referensgrupp för Space and collections earning their keep: Tidskriftsansvarig. Kontaktbibliotekarie Socialhögskolan. LUBsearch, samt Strategisk grupp för Pedagogik, Service och transformation, technologies and re-tooling, IFLA Undervisning i informationskompetens och referenshantering. Miljö. Satellite Conference, Library Buildings and Ansvarig för ämnesguiderna i socialt arbete. Referensarbete Equipment and Acquisitions and och låneservice. Har under 2014, utöver LUB-seminarier och projekt, även Collection Development Sections, Paris deltagit i: Mötesplats IFFIS14, Infrastruktur för forsknings - Medlem i projektgruppen för LibQUAL/Biblioteksenkäten , , , Skuggningsprojekt information i Sverige, KB, VR, Stockholm inom LUB. Skyddsombud för Samhällsvetenskapliga fakulte- (MAH/SLU i Alnarp), Lärosäten Syd Bibliotekschefskonferens, KB, Stockholm tens bibliotek Business Intelligence i den tekniktunga delen av näringslivet, Förel. Mikael Kretz, VD Q-group Har under 2014, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Lund Online, Konferens, Lund. LINDA LEVEAU, bibliotekarie, 90 % Nätverksträff för bibliotekarier Teachmeet, arrangerat av CED LU och Lunds inom sociologi, socialt arbete & genusvetenskap, kommun Teamkoordinator för team Användarservice och Högskolan i Gävle Internet Bubbles, Lund kommunikation. Kontaktbibliotekarie för studenter med Akademikerkompetens, föreläsningar om EDS Nordic User Group, Lund lässvårigheter, webbadministratör, funktionsansvar kundtjänst bemötande, förändringsarbete & kommunikation, EDS Nordic User Group EDS i undervisningen och IT-samordning. Referensarbete och låneservice. Malmö Linköping, Linnéunv. (presentation) Campus Open, Helsingborg (presentation) Var under våren medlem av arbetsgruppen för tillgänglighet Teachmeet, Lärosäten Syd och referensgruppen för Lovisa inom LUB. Representerar biblioteket i fakultetens nystartade IT-samråd. Ersättare för ANDREAS KARMAN, bibliotekarie, 100% skyddsombudet. Arbetade under perioden Medlem i team Media. Arbete med fjärrlån. Referensarbete och låneservice Att skriva effektiva webbtexter MTM:s studiedag, Lund Medlem i team Stöd till utbildning och team Media DAISY-konferens, Stockholm Kontaktbibliotekarie för Genusvetenskapliga insti Notas nätverksmöte, Odense (presentation) tutionen, Rättssociologiska institutionen samt ämnet Pedagogik inklusive PA-programmet. Undervisning i

9 16 17 FREDRIK VANEK, bibliotekarie, 100% Har under 2014 varit webbansvarig och arbetat med att, tillsammans med Fredrik Vanek, utveckla och bygga biblioteket vid Campus Helsingborg bibliotekets webbsidor i webbverktyget Drupal. Den nya hemsidan lanserades i december Referensarbete och ANNA ALWERUD, bibliotekarie, 100% BERIT FUNKE, bibliotekarie, 80% låneservice Bra webb skapar rätt effekt, Fredrik Wackå, Lund Forskningens infrastruktur, Stockholm Lund Online, Lund (arrangör) Internet Bubbles, Lund Omvärldsbevakning, Malmö NEFUS temadag, Odense, Danmark Ingår i team Stöd till utbildningen och team Användarservice (keynoteföreläsning) och kommunikation. Kontaktbibliotekarie för psykologi NU2014, Umeå (presentation) Undervisning i informationskompetens och referenshantering samt ansvar för ämnesguiden i psykologi. Referensarbete och låneservice. ANN-SOFIE ZETTERGREN, bibliotekarie, 100% Platsansvarig på Campus Helsingborgs bibliotek. Kontaktbibliotekarie för Socialhögskolan och Ämneslärarutbildningen. Medlem i team Media och team Användarservice och kommunikation. Deltar i LTHBs nätverksträffar (LTH- Har, tillsammans med Hanna Voog, utvecklat och byggt bibliotekets nya webbsidor med lansering i december. Sedan dess webbansvarig. Ansvar för trycksaker och foto. Har Undervisning i informationskompetens och referenshantering. Medlem i Team stöd till undervisningen. Referensarbete och låneservice. biblioteken) samt dess pedagogiska grupp (för närvarande vilande), Libguides-möten för administratörer samt påkallade fjärrlånemöten. producerat presentationsfilmer för båda biblioteken. Redaktör för Facebooksidan Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet. Medlem i Permanent arbetsgrupp för Kommunikation. Är sammankallande i arbetsgruppen för kompetensutveckling vid LUB. Deltar i det nationella nätverket för bibliotekarier vid lärarutbildningar. Medlem i den lokala planeringsgruppen för Biblioteksdagarna Ansvarig för fjärrlån, kravhantering, hemsida och inlägg på Campus Helsingborgs Facebook. Kontakt bibliotekarie för samtliga program vid Ingenjörshögskola i Helsingborg och ansvarig för ämnesguiderna i dessa ämnen. Undervisning i informationskompetens och referenshantering. Katalogisering. Har under 2014 utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Bra webb skapar rätt effekt, Fredrik Wackå, Lund Lund Online, Lund LILAC Conference 2014, Sheffield Hallam University Medlem i team Stöd till utbildningen och team Stöd till forskningen. Kontaktbibliotekarie för Sociologi och Socialantropologi samt ansvarig för ämnesguiderna i Omvärldsbevakning, Malmö Nätverksträff för bibliotekarier vid lärarutbildningar, Halmstad Referensarbete och låneservice. Har under året färdigställt den nya hemsidan i Typo3. Samarbetar med personal från Studieverkstad. HANNA VOOG, bibliotekarie, 87,5% dessa ämnen. Undervisning i informationskompetens, referenshantering och publiceringsstrategier för doktorander/ forskare inom fakulteten samt studerande på avancerad nivå. Undervisning på doktorandkursen Kickstart to academic life - Information Management and Publication Process for Social Scienctists. Support för forskare i frågor som rör LUP, KRISTINA CARLSSON, bibliotekarie, 100% (tjänstledig under 2014) Eric Eriksson, biblioteksassistent, 50% Har under 2014, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Bra webb skapar rätt effekt, Fredrik Wackå, S-fak, Lund Kortare workshop i att använda Adobe Connect, CED, Lund referenshantering, Open Access och publicering. Representant i strategigruppen för Forskning och forskningsprocesser Lund Online, Lund Aktionsforskning, Malmö Internet Bubbles, Lund Omvärldsbevakning, Malmö Teamkoordinator för team Stöd till forskningen och Möte Nätverket för forskarstöd, Halmstad medlem i team Användarservice och kommunikation NU2014, Umeå (presentation) Undervisning i informationskompetens, referenshantering och publiceringsstrategier för doktorander/forskare inom fakulteten samt studerande på avancerad nivå. Undervisar på doktorandkursen Kick-start to academic life - Information Management and Publication Process for Social Scienctists. Biblioteksvärdar 2014 Karin Bjerefeldt Mikael Drugge Linda Eitrem Holmgren Mikael Dahlqvist Salahaldin Ebrahimsson Jennie Gustafsson Referensarbete och låneservice. Registrering och iordningställande av nya böcker, ansvar för bibliotekslokalens praktiska skötsel. Ansvarig för Libguide i referenshantering. Support i forskares Rebecka Hektor Frida Jonsson frågor kring referenshanteringsprogram, LUP och publicering. Maria Josefsson Eva Kulin Fakultetens representant i LUCRIS-projektets fakultetsgrupp. Fredrika Larsson Mariella Persson Kajsa Öbrink

Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Årsredovisning 2013 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 3 Verksamheten 2013 Det gångna året innebar

Läs mer

Årsberättelse 2014 HT-fakulteternas biblioteksverksamhet BILD

Årsberättelse 2014 HT-fakulteternas biblioteksverksamhet BILD 0 Årsberättelse 2014 HT-fakulteternas biblioteksverksamhet BILD Under 2014 genomfördes flera förändringar vid HT-biblioteken. En mycket påtaglig och efterlängtad var sammanslagningen och flytten av fem

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK

Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK Innehållsförteckning Universitetsbibliotekarien har ordet... 3 1. Inledning... 4 2012 - ett övergångsår för LUB... 4 Strategisk plan 2009-2012...

Läs mer

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 214 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 214 Produktion Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman Henrik Evertsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013

Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Under sommaren 2012 implementerade biblioteket ett så kallat Discoverysystem, ett system som upphandlades med förhoppning om att en samlad

Läs mer

Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket Inledning I din hand håller du nu universitetsbibliotekets årsberättelse för 2012. Syftet med att göra en årsberättelse är framförallt att vi ger oss själva möjlighet

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek www.sub.su.se 01 02 03 04 05 06 07 08 Organisationsskiss s. 3 Ny mediepolicy s. 4 och publiceringsstöd under

Läs mer

Projekt Digitala Läranderesurser

Projekt Digitala Läranderesurser Projekt Digitala Läranderesurser Anne Börjesson Åsa Forsberg Biblioteksdirektionen Lunds universitets Bibliotek April 2008 Projekt Digitala läranderesurser Projektidé 1 Att skapa ett system av webbaserade

Läs mer

Årsberättelse 2013. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2013. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst

Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Allmänt Biblioteket har under året sitt fått uppdrag av rektor - ett uppdrag där den pedagogiska verksamheten betonas: Bibliotekets pedagogiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek

Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek 2011 Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek Stockholms universitetsbiblioteks verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Ingår i Stockholms universitetsbiblioteks rapportserie,

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Alastair Creelman (Linnéuniversitet, Universitetspedagogiska enhet) i samarbete med projektgruppen

Alastair Creelman (Linnéuniversitet, Universitetspedagogiska enhet) i samarbete med projektgruppen OER en resurs för lärande Slutrapport Alastair Creelman (Linnéuniversitet, Universitetspedagogiska enhet) i samarbete med projektgruppen Maj 2011 Projektrapport till Kungliga biblioteket, Programmet för

Läs mer

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande -2011 Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 2005 2005 2005 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 Innehåll 2005 2005

Läs mer

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Innehåll Överintendenten om verksamhetsåret... 3 Året som

Läs mer

Virtuella möten och fysiska träffar

Virtuella möten och fysiska träffar Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Box 194, 871 24 Härnösand Telefon 0611-34 95 00 ISBN 91-975425-5-5 Rapport 2005 Christina Jönsson Adrial (redaktör ) Virtuella möten och fysiska träffar - Biblioteksstöd

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

Årsredovisning 2005 HT-områdets biblioteksverksamhet

Årsredovisning 2005 HT-områdets biblioteksverksamhet Årsredovisning 2005 HT-områdets biblioteksverksamhet Alla åtta biblioteken blev LUB-bibliotek Verksamhetsåret 2005 I vissa bemärkelser är 2005 ett begynnelseår. Språk- och litteraturcentrums bibliotek

Läs mer

!"#$%&''(%$)) *+,+$&")-(.'/$/01)+)"2%&%#$3+"40+0,)(56)1-("&) 7889):)78;;) Dnr LnU 2010/2354. Dnr KK 2005/0321

!#$%&''(%$)) *+,+$&)-(.'/$/01)+)2%&%#$3+40+0,)(56)1-(&) 7889):)78;;) Dnr LnU 2010/2354. Dnr KK 2005/0321 Dnr LnU 2010/2354 Dnr KK 2005/0321!"#$%&''(%$)) *+,+$&")-(.'/$/01)+)"2%&%#$3+"40+0,)(56)1-("&) 7889):)78;;)!""#$%&%'()")#&)**%+#,-++./+-0)'$-")")"1#2*)3-+4)#5)3+-$3%#674$38*%#89:## ;;%&.$&,&04/$)&=)1"#$%&''(%$/0)

Läs mer

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Närvarande: Lars Stehn, Andreas Thorsson, Kerstin Öhrling, Tobias Larsson, Terje Höiseth, Kerstin Hofgren, Ylva Sköld Eva Alerby, Mauritz

Läs mer

MTM:S ÅRSREDOVISNINGAR. Årsredovisning 2014

MTM:S ÅRSREDOVISNINGAR. Årsredovisning 2014 MTM:S ÅRSREDOVISNINGAR Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Sid 1 (av 62 sidor) Upplysningar om innehållet: Myndigheten för tillgängliga medier, 2015 Tillgänglig via: ISBN: 978-91-981060-8-4 Foto:

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011 Innehåll 2011 i siffror Rektors sammanfattning 3 Högskolan Kristianstad 4 Högskolans organisation 4 Högskolans strategi 6 Kvalitetsarbete 7 Pedagogisk förnyelse

Läs mer

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Ett projekt i samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek, Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan

Läs mer

Årsredovisning 2014. Org nr 802000-5461

Årsredovisning 2014. Org nr 802000-5461 Årsredovisning 2014 Org nr 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 12 Bibliotek... 12 Publiceringsverksamhet... 13 Marknadsföring... 15 Webbplatser

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer