Årsredovisning Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

2 3 Innehåll Verksamhetsåret Team Användarservice och kommunikation 5 Team Forskarstöd 6 Team Media 7 Team Stöd till utbildningen 8 Team Campus Helsingborg 9 Bibliotekens verksamhet i siffror Styrelse & personal 12

3 4 5 Verksamhetsåret 2014 Team Användarservice och kommunikation Team Användarservice och kommunikation ansvarar Bemötandeprojektets fortsättning Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Lund och biblioteket vid Campus Helsingborg har under det gångna året vidareutvecklat formerna för samarbete och kompetensutbyte. Personalen på de båda orterna arbetar tillsammans i team med egna ansvarsområden. Teamen planerar aktiviteter och utvecklingsinsatser och utarbetar gemensamma rutiner för de båda biblioteken inom sina uppdrag. På sikt strävar vi mot minskad sårbarhet i verksamheten och ökad kvalitet i bibliotekens tjänster på båda orterna. I slutet av året genomfördes en utvärdering av hur omorganisationen 2013 påverkat personalen och verksamheten på biblioteket i Helsingborg. Enkätsvaren visar på positiva effekter, till exempel utökade öppettider i biblioteket, utökat forskarstöd, fler kollegor att samarbeta med, och möjligheter att arbeta mer utvecklingsinriktat. På minussidan nämns fortsatt hög personalomsättning vilket försvårar kontinuitet och utveckling av verksamheten. Båda biblioteken ser möjligheter till fortsatt utveckling av samverkansformerna. studenter från tidig morgon till sen kväll. Vi hoppas att projekt Eden följs av flera satsningar på mötes- och studiemiljöer för fakultetens studenter. Förändringstakten inom biblioteksverksamheten är hög: ny teknik och ett informationslandskap i ständig förändring för med sig efterfrågan på nya tjänster, ny kompetens och nya samarbetsformer. Det blir spännande att tillsammans med kollegor och andra samarbetspartners inom fakulteten möta dessa utmaningar kommande verksamhetsår! Tack till personalen på de båda biblioteken för fina insatser och stort engagemang under det gångna året. Tack också till avgående styrelseordförande Ole Elgström för tre års givande samarbete i biblioteksfrågor på fakultets- och LU-nivå, och tack till övriga styrelsemedlemmar. Lund, 10 februari, 2015 Karin Jönsson, verksamhetsansvarig för bibliotekets digitala och fysiska användarmiljö. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och förbättring av olika funktioner såsom bibliotekens låneverksamhet och öppethållande, information till våra användare i form av webb och skyltning, lokal support av vår datormiljö och våra sökoch bibliotekssystem, stöd till studenter med lässvårigheter och studentbemanning av låneexpeditionen, för att ge några exempel. I alla aspekter där våra användare möter biblioteken är vårt mål att kommunikationen ska vara välkomnande, tydlig och tillgänglig. Även om teamets arbete präglas av löpande verksamhet har vi genomfört flera projekt under Inom våra olika områden har vi gjort förbättringar, här följer en beskrivning av några. Nya webbplatser Under årets gång har båda biblioteken fått nya kostymer på nätet. Vad som på ytan ser ut som ett litet byte av färger och typsnitt har föregåtts av ett helt års arbete, där vi har utvärderat vilka funktioner våra användare behöver och hur de lättast kan hitta till dessa. Webbplatsbyggandet har Under 2013 arbetade den ordinarie personalen med Bemötandeprojektet. Dess syfte var att synliggöra och öka medvetenheten om bemötandefrågor, både gentemot användare och kollegor, att skapa en strategi för hur vi kan arbeta vidare med frågorna på respektive arbetsplats och att stärka det kollegiala samarbetet inom biblioteksnätverket. Under 2014 involverade vi även våra timanställda studenter som då fick arbeta med bemötandefrågor i form av övningar och webbaserade diskussioner. Studenterna uppskattade insatsen och även biblioteken kunde dra lärdomar av deras erfarenheter. TALBÖCKER Servicen till studenter med lässvårigheter är en etablerad del av teamets arbete, och vi har drygt 240 registrerade talboksanvändare. Under 2014 laddade dessa studenter ner 1647 talböcker ur det nationella arkivet Legimus. När nya studenter med lässvårigheter eller andra funktionsnedsättningar kontaktar oss ger vi tillgång till talboksarkivet, och ger en introduktion i hur man använder talböcker i dator, mobil eller surfplatta. Vi beställer inläsning Under 2014 har ett antal utvecklingsinsatser genomförts på biblioteken: nya webbplatser, forskarseminarier, skett i nära samarbete med de andra webbansvariga på fakulteten som varit i färd med likartade omdaningar på sina av böcker och artiklar, och är support när tekniken inte vill fungera. Vi håller oss uppdaterade på teknikutvecklingen filminspelningar, ny chattjänst, deltagande i e-boksprojekt, samarbete med lärarutbildningen, talbokskonferenser med mera. Läs mer om detta i teamens redovisningar längre fram. Inom nätverket biblioteken vid Lunds universitet, LUB, har en ny samverkansstruktur sjösatts under året med ledningsgrupp, strategigrupper och flera arbetsgrupper. Dessa grupper arbetar tillsammans med utveckling av den LUB-gemensamma verksamheten, till exempel utveckling av söksystemen, kompetensutveckling, e-mediainköp, kvalitetsarbete, servicenivåer med mera. Från Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek deltar medarbetare i flera av dessa grupper tilldelades personalen på de båda biblioteken årets LUB-stipendium. Ansökan avsåg medel för att arrangera en workshop på temat nya generationens lärandemiljöer. I maj 2014 genomförde vi arrangemanget och ett fyrtiotal bibliotekarier deltog i ett seminarium med efterföljande workshop om framtidens lärandemiljöer. I seminariet medverkade studenter och lärare från fakulteten och representanter från Alan Gilbert Learning Commons, University of Manchester. Exemplet från Manchester visar på betydelsen av studentinflytande och dialog genom hela processen från idé till färdig byggnad. Studenterna uttryckte en önskan om något mer än bara ett bibliotek. Ett citat som illustrerar detta är: Awesome, it s like a cross between a Library and Charlie and the Chocolate Factory. I want to live hear. respektive enheters sidor. Resultatet, de nya webbplatserna, mottogs mycket positivt av både studenter och personal. I anslutning till detta lanserade biblioteken även en chatt en ny kommunikationskanal för våra användare. Nya maskiner Under hösten har båda biblioteken försetts med ny teknisk utrustning. Låneexpeditionen i Lund har utrustats med en ny självbetjäningsautomat, vilket föranledde en ommöblering i lokalen. Dessutom har vi på de båda biblioteken fått nya multiskrivare till den publika miljön. Dessa skrivare erbjuder möjligheter att skanna och skriva ut i färg, något som våra inom området, och har kontakt med studievägledare på våra institutioner, samordnare på pedagogiskt stöd samt deltar i nationella nätverk. Liksom tidigare år har vi under 2014 registrerat nya studenter för nedladdning av talböcker, och supportat via mail och telefon. Vi har haft drop-in-tillfällen tillsammans med övriga bibliotek inom Lunds universitet och deltagit i studiedagar, konferenser och nätverksmöten, senast i Danmark, där Gabriella presenterade den svenska talboksmodellen tillsammans med en kollega från Göteborg. I teamet ingick under 2014: Anna Alwerud, Berit Funke, Linda Grandsjö, Gabriella Johansson, Fredrik Vanek och Hanna Byggprocesser är långa, det har vi lärt oss. Glädjande är att nya Eden som öppnar sig ut mot kunskapsstråket befolkas av användare har efterfrågat länge. Det nya utskriftssystemet har medfört informationsinsatser från vår sida. Voog.

4 6 7 Team Forskarstöd Teamet vidareutvecklar kvalificerat stöd till fakultetens enskilda forskare och forskargrupper. LUP OCH PARALLELLPUBLICERING Parallellpubliceringsprojektet som startade 2013 och syftade till att medvetandegöra forskare på fakulteten om Open Access och parallellpublicering är nu en permanent del av arbetet med LUP. Vi har fått mycket positiv respons och det har bidragit till nya dialoger med forskare kring sådant som rör Open Access och parallellpublicering. KURSER OCH UNDERVISNING Teamet har fortsatt att erbjuda kurser och undervisning för forskare på fakulteten, bland annat i Endnote/Refworks och LUP, samt fortsatt medverka i doktorandkursen Kickstart to academic life. SEMINARIER FÖR FORSKARE I och med samarbetet med övriga fakultetsbibliotek som finns representerade på Campus Helsingborg (HT och LTH) har S- och HT-biblioteken haft flera gemensamma seminarier för forskare. Vi har erbjudit dessa både i Lund och i Helsingborg och under 2014 har de handlat om: Hur bemästrar jag Open Access-monstret på under en timme? eller en crash course i OA och hur man enkelt kan öka spridningen av sina forskningsresultat och antalet citeringar. Bring me the money! hur jag hittar finansiärer och utlysningar (i Lund i samarbete med Forskningsservice vid LU) To connect or not connect forskarnätverk på webben Get your feed together omvärldsbevakning med hjälp av till exempel RSS EMBEDDED LIBRARIANS Teamet har också startat samarbeten med forskare av typen embedded librarians, där bibliotekarierna finns med i forskningsprojekt från start och kan komma med konkret stöd i form av information om OA-publicering, sökstrategier, omvärldsbevakning eller referenshantering. Vi har skickat mail till de forskare som fått forskningsanslag och erbjudit våra tjänster, många har hört av sig och varit positiva och några har vi också träffat en eller flera gånger för mer praktiskt samarbete. Team Media Team media arbetar med att planera och organisera bibliotekets samlingar, samt att tillhandahålla och synliggöra dessa i våra söksystem, elektroniskt och fysiskt i våra lokaler i Lund och Helsingborg. Det löpande arbetet består av urval och förvärv av litteratur, kursböcker, filmer och tidskriftsprenumerationer, katalogisering samt fjärrlånearbete. Inom teamets verksamhetsområde är flera nya system på intåg vilket innebär kontinuerlig fortbildning för teamets deltagare. Ett nytt fjärrlånesystem, BasILL, som är utvecklat inom LU har implementerats under året. Vi har anordnat interna workshops gällande nya nationella katalogiseringsregler som snart ska tas i bruk, samt kring olika möjliga format för e-bokspublicering. E-BOKSPROJEKT I december avrapporterades det så kallade PDA-projektet. PDA står för Patron Driven Aquisition och är en metod där ett stort antal e-böcker görs tillgängliga i Lovisa-katalogen men köps in först när de använts ett antal gånger, utifrån kriterier biblioteket anger. För fakultetens del köptes 115 titlar in och 685 lån genomfördes under de tio veckor vi deltog i projektet. Våra användare har också lånat och köpt in titlar från alla andra fakulteters bestånd, och vi drar slutsatsen att e-böcker används i stor utsträckning inom fakulteten. Frågan om huruvida LUB ska gå vidare med PDA-modellen eller testa andra liknande förvärvsmetoder ligger för närvarande hos LUBs ledningsgrupp. Under 2013 och 2014 deltog Ellen Fall som representant för fakultetsbiblioteken i projektgruppen E-boken som pedagogisk resurs. Projektet tillsattes av LUs utbildningsnämnd på initiativ av Universitetsbiblioteket och finansierades med EQ11-medel. Syftet var att undersöka lärares behov av att använda e-boksformat för sitt kursmaterial och stödja de som var intresserade av en sådan lösning. Projektet redovisades i december och dess rekommendationer är bland annat att inrätta en gemensam enhet för e-boksstöd, vilken bör ingå i en gemensam enhet för e-lärande, i samverkan med IT-pedagoger och pedagogiska utvecklare på fakulteterna (Forsberg et.al s. 24). 1 BIBLIOTEKENS SAMLINGAR & FÖRVÄRV För att synliggöra elektroniska encyklopedier inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet har vi samlat och inkluderat dessa i guiden som finns för metodlitteratur: Research Methods & Encyclopedias in Social Sciences. 2 I samband med att LU firade International Day Against Homophobia and Transphobia presenterade biblioteket ett bokbord samt sammanställde en bibliografi om HBTQ och heteronormer i studier och arbetsliv. 3 Sambibs Dewey-samling växer, nyinköpta böcker placeras på hyllsignaturer enligt detta klassifikationssystem och målet är att snart ha en renodlad boksal för böckerna. Nyinköpt litteratur sammanställs månadsvis i en lista som kan ses på bibliotekets webbplats. I samband med att SASNET (Swedish South Asian Studies Network) flyttade till fakulteten provar vi en ny modell med användarstyrt förvärv. Vi har också arbetat intensivt med en kurskodning av kurslitteraturen i våra system för att se till att det endast är aktuella titlar som finns på kursbokshyllorna. I teamet ingick under 2014: Maja Carlson, Per Dessborn, Ellen Fall, Berit Funke, Marianne Hansson, John Holmberg, Andreas Karman, Elisabet Kronström, Linda Leveau, Maria Lindenmo, Sara Wickström. 1 https://lup.lub.lu.se/search/publication/ KONFERENSDELTAGANDE OCH NÄTVERK Under året har även teamets medarbetare deltagit i och presenterat projekt vid en rad konferenser. Bland annat Forskningsinfrastruktursdag i Stockholm 6 februari, Lund Online mars, Mötesplats Open Access 1-2 april, NEFUS temadag: Forskningsservice Tilgængelig, nærværende, synlig? I Odense, Denmark den 12 juni samt NU2014- konferensen i Umeå 8-10 oktober. Vi deltar även i ett nystartat nätverk för bibliotekarier som arbetar med forskarstöd, startat vid Göteborgs UB. I teamet ingick under 2014: Maja Carlson, Sara Rondahl, Hanna Voog och Ann-Sofie Zettergren.

5 8 9 Team stöd till utbildningen I teamet medverkar samtliga undervisande bibliotekarier vid fakultetens båda bibliotek. Syftet med teamarbetet är att ge medlemmarna stöd i det dagliga arbetet och möjlighet till utveckling genom kompetensutbyte och inspiration. UNDERVISNING OCH INFORMATIONSKOMPETENS På uppdrag av utbildningsrådet omarbetade teamet Riktlinjer för integrering av lärandemål för informationskompetens på samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningar. Med dessa riktlinjer som underlag skapas förutsättning för ett kontinuerligt och utvecklingsinriktat samarbete mellan bibliotek och utbildning avseende lärandemålet för informationskompetens. LÄRANDEMILJÖ OCH SÖKSUPPORT När nya Eden öppnade i januari fick Sambib tillgång till en ny datorsal för teamets undervisning. Det innebar större synlighet för de olika öppna aktiviteter som teamet anordnade, till exempel söksupport. I anslutning till söksupporten testade vi roving librarian. Vi gick runt på Eden där studenterna satt och pluggade och besvarade ad hoc-frågor. UPPESITTARKVÄLLAR - SAMARBETE ÖVER PROFESSIONSGRÄNSERNA Under 2014 inledde vi ett samarbete med Studieverkstaden och Studenthälsan kring anordnande av Uppesittarkvällar med workshops och handledning kring sökning, källkritik och vetenskapligt skrivande. Konceptet testades på Eden och Campus Helsingborg under våren, för att sedan köras ytterligare en gång på Eden under hösten. FILMER Teamet spelade in ett flertal olika filmer. Några var korta instruktioner kring hur man använder bibliotekens resurser. Tre längre filmer som producerades i samarbete med Sociologiska institutionen innehöll utförliga presentationer kring informationssökning och akademiskt skrivande. För Graduate School gjordes en film på engelska om informationskompetens. Filmerna finns i bibliotekens ämnesguider och på relevanta kurser i Team Campus Helsingborg Biblioteket vid Campus Helsingborg ingår sedan 2012 i Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek men ger service till samtliga fakulteter med verksamhet i Helsingborg. De samhällsvetenskapliga institutionerna är Institutionen för strategisk kommunikation, Institutionen för Service management och Socialhögskolan. HT står för Modevetenskap och Institutionen för utbildningsvetenskap med ämneslärarutbildningen. LTH utbildar bygg-, järnvägsoch dataingenjörer. Ämnesspridningen innebär ett brett utbud för användarna och spännande utmaningar för personalen. Livsmedelsteknikutbildningen flyttar Utbildningen Livsmedelsteknik, LTHs tvååriga livsmedelstekniska högskoleutbildning, flyttades från Campus Helsingborg till LTH i Lund efter vårterminen. Gallring och nerpackning av Livsmedelsbibliotekets kursböcker, monografier och tidskrifter gjordes under sommarmånaderna. Totalt gallrades ca fem hyllmeter och resterande material, cirka 20 hyllmeter, övertogs av Kemicentrums bibliotek. Under sommarmånaderna gjordes också en genomgång av bibliotekets övriga boksamlingar. Allt som allt gallrades nära 3000 exemplar ur bibliotekets samling. Förutom Livsmedelsbibliotekets material var det äldre upplagor av monografier och kursböcker från övriga utbildningar som åkte ut och lämnade plats för ny litteratur, främst för lärarutbildningen. Forskarstöd Campus Helsingborg Arbetet som påbörjades 2013 med ett gemensamt fakultetsövergripande forskarstöd på Campus Helsingborg har fortsatt under 2014 med bland annat en EndNote-kurs och fyra forskarseminarier som samarrangerades av S- och HT-fakulteternas bibliotek. Se mer utförlig presentation av seminarierna under team forskarstöds redovisning. Samverkan utbildning-bibliotek Kontaktbibliotekarierna för Institutionen för Strategisk Kommunikation (ISK) har tillsammans med studierektor och programansvarig på ISK under arbetat med att ta fram ett implementeringsdokument för de riktlinjer för integrering av lärandemål för informationskompetens som antagits för Samhällsvetenskapliga fakulteten (Dnr STYR 2014/479). Dokumentet färdigställdes under Syftet med dokumentet är att skapa goda förutsättningar för studenterna på ISK att utveckla sin informationskompetens. Det ska vidare bidra till att skapa kontinuitet, kvalitet, kursutveckling och att informationshantering bättre integreras i ämnesundervisningen. Inom lärarutbildningens inriktning mot samhällskunskap inledde kontaktbibliotekarien ett samarbete med läraren och utvecklade ett gemensamt undervisningsmoment. Studenterna fick i uppgift att utforma ett lektionsupplägg om informationssamhället med inriktning på att träna sina elever i medie- och informationskunnighet. Det resulterade i många spännande exempel, från granskning av historieförfalskning till kritisk bedömning av personlig reklam. Samverkan med HT-biblioteken För att starta ett undervisningssamarbete över fakultetsgränserna utformade bibliotekarier från HT-biblioteken och S-faks bibliotek en gemensam föreläsning som handlade om hur man kan göra smarta sökningar i Google. Föreläsningen blev mycket uppskattad och gavs i två olika sammanhang. Under Campus Open på Campus Helsingborg den 14 november drog man fullt hus. KOMPETENSUTVECKLING OCH KONFERENSDELTAGANDE Med pengar från LUB-stipendiet anordnades den 28 maj ett seminarium om lärandemiljöer. Rosie Jones och Jennie Blake utvecklade på vilket sätt University of Manchester Library är ett stöd i användarnas lärande och forskning och höll i en workshop kring lärandemiljöer. Flera medarbetare deltog i Lärosäten Syds skuggningsprojekt på Malmö högskolas respektive SLU Alnarps bibliotek. Vi tog också emot skuggor på Sambib. Vi anordnade interna tematiska workshops om olika verktyg och metoder, exempelvis reflective practice, Wideo och OER. I teamet ingick under 2014: Anna Alwerud, Maja Carlson, Ellen Fall, Linda Grandsjö, Linda Leveau, Maria Lindenmo, Sara Rondahl, Fredrik Vanek och Ann-Sofie Zettergren.

6 10 11 Bibliotekens verksamhet i siffror 2014 Öppettider samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (sambib) 63 tim/vecka mån-tor: fre: biblioteket VId campus Helsingborg (ch) 44 tim/vecka Mån-tor: Fre: lör-sön: Besök (fysiska) sambib ch Lokala lån sambib ch Fjärrlån in sambib ch Fjärrlån ut sambib ch Undervisning* Antal timmar (sambib) Antal deltagare (sambib) Antal timmar (CH) Antal deltagare (CH) Ämnesguider antal sidvisningar Sambib CH * Specificeras nedan antal undervisningstimmar per institution 2014 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek LUMID 14 Genusvetenskap 35 Graduate School 13 Humanekologi 14 Kulturgeografi 16 Pedagogik 46 Psykologi 103 Rättssociologi 23 Socialantropologi 14 Socialt arbete 70 Sociologi 65 Statsvetenskap & Freds- och Konfliktvetenskap 125 Forskare 57 Söksupporten 11 Övrigt (e-boksworkshoppar / SI-mentorer) 14 Totalt antal timmar 620 Totalt Antal deltagare Biblioteket vid Campus Helsingborg Samhällsvetenskapliga fakulteten strategisk kommunikation 38 service management 31 Socialt arbete 39 Lunds Tekniska Högskola LTH 43 HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA FAKULTETERNA Modevetenskap 1 Ämneslärarutbildningen Forskare Söksupporten Totalt antal timmar 190 Totalt Antal deltagare 4 002

7 12 13 Styrelse & personal Personal 2014 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Mandatperioden för institutionsrepresentanter är 3 år och för studeranderepresentanter 1 år. MAJA CARLSON, bibliotekarie, 100% Ellen Fall, bibliotekarie, 100%. Samhällsvetenskapliga fakulteten Ole Elgström, ordförande Arbetsmiljöhögskolan Johanna Alkan Olsson, ordinarie Biblioteket vid Campus Helsingborg Jesper Falkheimer, ordinarie Institutionen för genusvetenskap Sara Goodman, ordinarie Irina Schmitt, suppleant Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Karl Johan Lundquist, ordinarie Anders Lund Hansen, suppleant Institutionen för psykologi Per Johnsson, ordinarie Robert Holmberg, suppleant Socialhögskolan Kerstin Svensson, ordinarie Dolf Tops, suppleant Sociologiska institutionen Britt-Marie Johansson, ordinarie Magnus Karlsson, suppleant Rättssociologiska institutionen Matthias Baier, ordinarie Vakant, suppleant Statsvetenskapliga institutionen Tomas Bergström, ordinarie Annica Kronsell, suppleant Vikarie för Sara Rondahl på Campus Helsingborgs bibliotek från till , därefter på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek. Medlem i team Stöd till utbildningen, team Stöd till forskningen och team Media. Kontaktbibliotekarie för Service management och Strategisk kommunikation (t.o.m ). Ansvarig för ämnesguiderna Service management och Strategisk kommunikation (t.o.m ). Kontaktbibliotekarie för studenter med läsnedsättningar på Campus Helsingborg (t.om ). Support för forskare i frågor som rör LUP och referenshantering. Inköp av kurslitteratur till vårterminen Lund online, Lund MTMs studiedag, Lund Omvärldsbevakning, Lärosäten Syd, Malmö Mellansveriges teknikdag 2014, SFIS-konferens, Norrköping Campus Open, Helsingborg (presentation) Forskningsdata, Lärosäten Syd, Malmö Per Dessborn, bibliotekarie, 50%. Till och med Medlem i team Media. Information, ansvar för bibliotekets fjärrlåneservice, kontaktbibliotekarie för distansstudenter. Teamkoordinator i team Media och medlem i team Stöd till utbildningen. Kontaktbibliotekarie för kulturgeografi och humanekologi och ansvarig för ämnesguiderna i dessa ämnen. Undervisning i informationskompetens. Referensarbete och låneservice. Delar ansvar för ämnesguiden för e-böcker med UB. Arbetar med fjärrlån. Förvärvar och katalogiserar e-böcker, bevakar e-boksutveckling och ny teknik i biblioteksarbetet. Sambibs representant i LUBs Patron Driven Aquisition-projekt. Medlem i projektgruppen E-boken som pedagogisk resurs. Redaktör för Facebooksidan Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet Har under 2014 utöver LUB-seminarier, även deltagit i: CEDs inspirationsdag Framtidens lärande vid Lunds universitet Teachmeet, arrangerat av CED och Lunds kommun Diskussionsseminarium: svenska e-böcker på akademiska bibliotek, KB, Stockholm Go online - om att forska på internet och i sociala medier, seminarium arrangerat av Socialhögskolan Studeranderepresentanter Vakant, Doktorandkåren SEDR Jack Senften, Samhällsvetarkåren Nikolas PiEta Theofanous, Samhällsvetarkåren Adjungerad Bibliotekets representant

8 14 15 LINDA GRANDSJÖ, bibliotekarie, 100% MARIANNE HANSSON, bibliotekarie, 100% KARIN JÖNSSON, fakultetsbibliotekarie, informationskompetens, referenshantering och ansvarig för verksamhetsansvarig, 100% ämnesguider i genusvetenskap, pedagogik och rättssociologi. Förvärv och katalogisering, arbete med kurslitteraturhantering och samlingar. Inköp av filmer till undervisning, samt ansvarig för guiden Filmbiblioteket. Referensarbete och låneservice. Har under 2014 utöver LUB-seminarier, även deltagit i: , Skuggningsprojekt utbyte med SLUbiblioteket i Alnarp Lund Online, Lund LILAC Conference 2014, Sheffield Hallam University Internet Bubbles, Lund Teamkoordinator för team Stöd till utbildningen. Medlem i team Media. Förvärv, katalogisering, kurs- MARIA LINDENMO, bibliotekarie, 100% Kontaktbibliotekarie för statsvetenskap, freds- och litteraturhantering och samlingar. Referensarbete och Representant i Utbildningsrådet, Samhällsvetenskapliga konfliktvetenskap samt underrättelseanalys. Undervisning låneservice. Deltagit i funktionsgruppen för katalogisering. fakulteten. i informationskompetens från grundkurs till master/ Representant i CHs ledningsgrupp magisternivå. Ansvarig för ämnesguiderna Political Science Ansvar för bibliotekets fjärrlåneservice (sedan hösten 2014). Representant i LUBs ledningsgrupp & Peace and Conflict Studies och Underrättelseanalys. Redaktör för Facebooksidan Samhällsvetenskapliga Har under 2014, utöver LUB-seminarier, även deltagit i : Övriga uppdrag under året: fakultetens bibliotek vid Lunds universitet. Även medlem i Dewey-seminarium, Malmö stadsbibliotek Arbetsgrupp för utarbetande av Policy för systematiskt team Användarservice och kommunikation, där med fokus Internet Bubbles, Lund kvalitetsarbete i LUB-strukturen , LUB på system/lubsearch, Facebook, Libapps, back-up för krav, Basill-utbildning, LU Projektgrupp för utvärdering av ERM-system, LUB stöd till studenter med lässvårigheter och rekrytering av Libris inspirationsdag, Stockholm , Framtidens lärandemiljöer, LUB (arrangör) biblioteksvärdar. Referensarbete och låneservice. Har under året deltagit i: Inom LUB medlem i grupperna Bibliotekens roll i lärandet GABRIELLA JOHANSSON, bibliotekarie, 100% Erfaren ledare, LU BRIL, Kurs- och ämnesverktyg (Libguides)/Arbetsgrupp för Framtidens lärande vid LU, CED Medlem i team Stöd till utbildningen och team Media. Libguides, Super-users LUBsearch(EDS)/Referensgrupp för Space and collections earning their keep: Tidskriftsansvarig. Kontaktbibliotekarie Socialhögskolan. LUBsearch, samt Strategisk grupp för Pedagogik, Service och transformation, technologies and re-tooling, IFLA Undervisning i informationskompetens och referenshantering. Miljö. Satellite Conference, Library Buildings and Ansvarig för ämnesguiderna i socialt arbete. Referensarbete Equipment and Acquisitions and och låneservice. Har under 2014, utöver LUB-seminarier och projekt, även Collection Development Sections, Paris deltagit i: Mötesplats IFFIS14, Infrastruktur för forsknings - Medlem i projektgruppen för LibQUAL/Biblioteksenkäten , , , Skuggningsprojekt information i Sverige, KB, VR, Stockholm inom LUB. Skyddsombud för Samhällsvetenskapliga fakulte- (MAH/SLU i Alnarp), Lärosäten Syd Bibliotekschefskonferens, KB, Stockholm tens bibliotek Business Intelligence i den tekniktunga delen av näringslivet, Förel. Mikael Kretz, VD Q-group Har under 2014, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Lund Online, Konferens, Lund. LINDA LEVEAU, bibliotekarie, 90 % Nätverksträff för bibliotekarier Teachmeet, arrangerat av CED LU och Lunds inom sociologi, socialt arbete & genusvetenskap, kommun Teamkoordinator för team Användarservice och Högskolan i Gävle Internet Bubbles, Lund kommunikation. Kontaktbibliotekarie för studenter med Akademikerkompetens, föreläsningar om EDS Nordic User Group, Lund lässvårigheter, webbadministratör, funktionsansvar kundtjänst bemötande, förändringsarbete & kommunikation, EDS Nordic User Group EDS i undervisningen och IT-samordning. Referensarbete och låneservice. Malmö Linköping, Linnéunv. (presentation) Campus Open, Helsingborg (presentation) Var under våren medlem av arbetsgruppen för tillgänglighet Teachmeet, Lärosäten Syd och referensgruppen för Lovisa inom LUB. Representerar biblioteket i fakultetens nystartade IT-samråd. Ersättare för ANDREAS KARMAN, bibliotekarie, 100% skyddsombudet. Arbetade under perioden Medlem i team Media. Arbete med fjärrlån. Referensarbete och låneservice Att skriva effektiva webbtexter MTM:s studiedag, Lund Medlem i team Stöd till utbildning och team Media DAISY-konferens, Stockholm Kontaktbibliotekarie för Genusvetenskapliga insti Notas nätverksmöte, Odense (presentation) tutionen, Rättssociologiska institutionen samt ämnet Pedagogik inklusive PA-programmet. Undervisning i

9 16 17 FREDRIK VANEK, bibliotekarie, 100% Har under 2014 varit webbansvarig och arbetat med att, tillsammans med Fredrik Vanek, utveckla och bygga biblioteket vid Campus Helsingborg bibliotekets webbsidor i webbverktyget Drupal. Den nya hemsidan lanserades i december Referensarbete och ANNA ALWERUD, bibliotekarie, 100% BERIT FUNKE, bibliotekarie, 80% låneservice Bra webb skapar rätt effekt, Fredrik Wackå, Lund Forskningens infrastruktur, Stockholm Lund Online, Lund (arrangör) Internet Bubbles, Lund Omvärldsbevakning, Malmö NEFUS temadag, Odense, Danmark Ingår i team Stöd till utbildningen och team Användarservice (keynoteföreläsning) och kommunikation. Kontaktbibliotekarie för psykologi NU2014, Umeå (presentation) Undervisning i informationskompetens och referenshantering samt ansvar för ämnesguiden i psykologi. Referensarbete och låneservice. ANN-SOFIE ZETTERGREN, bibliotekarie, 100% Platsansvarig på Campus Helsingborgs bibliotek. Kontaktbibliotekarie för Socialhögskolan och Ämneslärarutbildningen. Medlem i team Media och team Användarservice och kommunikation. Deltar i LTHBs nätverksträffar (LTH- Har, tillsammans med Hanna Voog, utvecklat och byggt bibliotekets nya webbsidor med lansering i december. Sedan dess webbansvarig. Ansvar för trycksaker och foto. Har Undervisning i informationskompetens och referenshantering. Medlem i Team stöd till undervisningen. Referensarbete och låneservice. biblioteken) samt dess pedagogiska grupp (för närvarande vilande), Libguides-möten för administratörer samt påkallade fjärrlånemöten. producerat presentationsfilmer för båda biblioteken. Redaktör för Facebooksidan Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet. Medlem i Permanent arbetsgrupp för Kommunikation. Är sammankallande i arbetsgruppen för kompetensutveckling vid LUB. Deltar i det nationella nätverket för bibliotekarier vid lärarutbildningar. Medlem i den lokala planeringsgruppen för Biblioteksdagarna Ansvarig för fjärrlån, kravhantering, hemsida och inlägg på Campus Helsingborgs Facebook. Kontakt bibliotekarie för samtliga program vid Ingenjörshögskola i Helsingborg och ansvarig för ämnesguiderna i dessa ämnen. Undervisning i informationskompetens och referenshantering. Katalogisering. Har under 2014 utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Bra webb skapar rätt effekt, Fredrik Wackå, Lund Lund Online, Lund LILAC Conference 2014, Sheffield Hallam University Medlem i team Stöd till utbildningen och team Stöd till forskningen. Kontaktbibliotekarie för Sociologi och Socialantropologi samt ansvarig för ämnesguiderna i Omvärldsbevakning, Malmö Nätverksträff för bibliotekarier vid lärarutbildningar, Halmstad Referensarbete och låneservice. Har under året färdigställt den nya hemsidan i Typo3. Samarbetar med personal från Studieverkstad. HANNA VOOG, bibliotekarie, 87,5% dessa ämnen. Undervisning i informationskompetens, referenshantering och publiceringsstrategier för doktorander/ forskare inom fakulteten samt studerande på avancerad nivå. Undervisning på doktorandkursen Kickstart to academic life - Information Management and Publication Process for Social Scienctists. Support för forskare i frågor som rör LUP, KRISTINA CARLSSON, bibliotekarie, 100% (tjänstledig under 2014) Eric Eriksson, biblioteksassistent, 50% Har under 2014, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Bra webb skapar rätt effekt, Fredrik Wackå, S-fak, Lund Kortare workshop i att använda Adobe Connect, CED, Lund referenshantering, Open Access och publicering. Representant i strategigruppen för Forskning och forskningsprocesser Lund Online, Lund Aktionsforskning, Malmö Internet Bubbles, Lund Omvärldsbevakning, Malmö Teamkoordinator för team Stöd till forskningen och Möte Nätverket för forskarstöd, Halmstad medlem i team Användarservice och kommunikation NU2014, Umeå (presentation) Undervisning i informationskompetens, referenshantering och publiceringsstrategier för doktorander/forskare inom fakulteten samt studerande på avancerad nivå. Undervisar på doktorandkursen Kick-start to academic life - Information Management and Publication Process for Social Scienctists. Biblioteksvärdar 2014 Karin Bjerefeldt Mikael Drugge Linda Eitrem Holmgren Mikael Dahlqvist Salahaldin Ebrahimsson Jennie Gustafsson Referensarbete och låneservice. Registrering och iordningställande av nya böcker, ansvar för bibliotekslokalens praktiska skötsel. Ansvarig för Libguide i referenshantering. Support i forskares Rebecka Hektor Frida Jonsson frågor kring referenshanteringsprogram, LUP och publicering. Maria Josefsson Eva Kulin Fakultetens representant i LUCRIS-projektets fakultetsgrupp. Fredrika Larsson Mariella Persson Kajsa Öbrink

10 18 JOHN HOLMBERG, bibliotekarie, 100% Biblioteksvärdar 2014 AMIRA EL-SAID JULIA BÄCKSTRÖM FANNY TAPPER SUSSANA TRKULJA LOUISE WALL WAHAJ FADHL MARIE ERLANDSSON JOHANNA WAHLDÉN SAM TASSORI rebecka TORRES MUSTAFA SHERIF Medlem i team Media. Ansvarig för förvärv, katalogisering, kurslitteraturhantering och periodika. Kontaktbibliotekarie för studenter med läsnedsättningar. Arbetar även med fjärrlån. Referensarbete och låneservice. Varit aktiv i Campus nätverket, ett nätverk för personal vid Campus Helsingborg som arbetar med olika stödfunktioner för studerande Campus Open, Helsingborg SARA RONDAHL, bibliotekarie, 100% (tjänstledig ) Medlem i team Stöd till utbildningen och team Stöd till forskningen. Samordnare för fakultetsövergripande forskarstöd på Campus Helsingborg. Kontaktbibliotekarie för Service management och Strategisk kommunikation. Ansvarig för ämnesguider i Strategisk kommunikation och Service management. Undervisning i informationskompetens och referenshantering (Endnote/Refworks) för studenter på grund- och avancerad nivå samt forskare. Support för forskare i frågor som rör LUP, referenshantering, Open Access och publicering. Referensarbete och låneservice Campus Open, Helsingborg Forskningsdata, Lärosäten Syd, Malmö

11 20 Lunds universitet Foto och layout: Fredrik Vanek Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Allhelgona kyrkog 14, Hus: J Box 42, Lund Tel facebook.com/sambib.lu Biblioteket vid Campus Helsingborg Universitetsplatsen 2 Box 882, Helsingborg Tel

Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Årsredovisning 2013 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 3 Verksamheten 2013 Det gångna året innebar

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017 HANDLINGSPLAN 2017-03-09 Styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017 Fastställd av styrelsen

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

kan underlättas och effektiviseras inom fakulteten. Detta får vi återkomma till i nästa verksamhetsår.

kan underlättas och effektiviseras inom fakulteten. Detta får vi återkomma till i nästa verksamhetsår. VERKSAMHETEN 2015 Omorganisationen som genomfördes för tre år sedan har funnit fungerande arbetsformer och samarbetet mellan de båda s-biblioteken i Lund och Helsingborg fungerar väl. Biblioteket på Campus

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Årsredovisning 2016 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK & BIBLIOTEKET VID CAMPUS HELSINGBORG

Årsredovisning 2016 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK & BIBLIOTEKET VID CAMPUS HELSINGBORG Årsredovisning 2016 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK & BIBLIOTEKET VID CAMPUS HELSINGBORG 3 Innehåll Verksamhetsåret 2016 4 Biblioteksmötet 5 LUCRIS och Forskningsportalen 6 Digitala lärobjekt

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fristående stiftelse vars ändamål är

Läs mer

Fysik. location. of the Library Einstein. Personal i samverkan. teamledare ingår. Ny personal. webbstruktur. Gallring- och.

Fysik. location. of the Library Einstein. Personal i samverkan. teamledare ingår. Ny personal. webbstruktur. Gallring- och. Fysik & astronomibiblioteket Verksamheten 213 The only thing you absolutely have to know is the location of the Library Einstein Fysik- och astronomibiblioteket är en e del av Lunds universitetss biblioteksnätverk

Läs mer

E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse E-husets bibliotek E-huset.

E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse E-husets bibliotek E-huset. E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse 2006 E-husets bibliotek E-huset bibliotek@ehuset.lth.se 2 Verksamhetsberättelse för E-husets bibliotek 2006 E-husets bibliotek finns lokaliserat i E-huset vid LTH

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Informationskompetens i utbildningen

Informationskompetens i utbildningen Projektplan UB/LRC & HUV Informationskompetens i utbildningen Beställare: Biblioteksrådet Ansvarig: Utbildningsgruppen vid UB/LRC Tidsperiod: 2014-2016 2014-02-20 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Projektets

Läs mer

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret 2017 2018 Innehållsförteckning Ny organisation...3 Kursutbud för lärare...3 Pedagogisk utveckling...5

Läs mer

En decentraliserad biblioteksorganisation med centraliserat stöd exemplet Lunds universitets bibliotek

En decentraliserad biblioteksorganisation med centraliserat stöd exemplet Lunds universitets bibliotek En decentraliserad biblioteksorganisation med centraliserat stöd exemplet Lunds universitets bibliotek Utvecklingen på biblioteks- och informationsområdet präglas för närvarande av ett antal paradoxer:

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bakgrund och mål Bibliotekets mål är att erbjuda studenter och doktorander kurser i informationssökning som följer högskolelagens

Läs mer

Informationskompetens i utbildningen

Informationskompetens i utbildningen Projektplan UB/LRC & NMT Informationskompetens i utbildningen Beställare: Biblioteksrådet Ansvarig: Utbildningsgruppen vid UB/LRC Tidsperiod: 2014-2016 2014-10-20 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Projektets

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2016: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Handlingsplan 2014 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket

Handlingsplan 2014 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Handlingsplan 2014 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Giltighetstid Handlingsplanen för Lika villkor gäller för 2014 och ska årligen uppdateras. Samverkan Planen har utarbetats av SLU-bibliotekets

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SIMM41, Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 15 högskolepoäng Social Science: Methods for Research in the Social Sciences, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket

Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket VERKSAMHETSPLAN 2017 Skapat av KTH bibliotekets ledningsgrupp Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket 1 (9) Inledning Utgångspunkten för detta dokument är KTH:s visionsarbete och ECE-skolans utvecklingsplan

Läs mer

professor, företrädare för medicinska fakulteten professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf.

professor, företrädare för medicinska fakulteten professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-24 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenstråhl Gudrun Edgren Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson

Läs mer

Blåsenhusbiblioteket/Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse 2012

Blåsenhusbiblioteket/Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse 2012 1 Blåsenhusbiblioteket/Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse 2012 Blåsenhusbiblioteket har ett självständigt ansvar för biblioteksservice för institutionen för pedagogik, didaktik utbildningsstudier

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Bibliotek och IT Malmö högskola Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö

Läs mer

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Giltighetstid Handlingsplanen för Lika villkor gäller för 2013 och ska årligen uppdateras. Samverkan Planen har utarbetats av SLU-bibliotekets

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Inledning Högskolebibliotekets kvalitetssystem ska se till att den service och det stöd som ges via biblioteket håller hög kvalitet. Högskolebiblioteket arbetar

Läs mer

Vision & mål

Vision & mål Universitetsbiblioteket Lärande- och resurscentrum Vision & mål 2011-2014 2011-03-14 INNEHÅLL Förord... 3 Vision... 4 Övergripande mål... 4 Delmål för universitetsbiblioteket... 5 Medier... 5 Undervisning

Läs mer

Open Access i Sverige

Open Access i Sverige Open Access i Sverige Jan Hagerlid Avdelningen för Nationell samverkan, KB Samordnare för programmet OpenAccess.se SUB den 5 oktober 1 Vem gör vad? Policy för Open Access Utveckling av öppna fulltextarkiv

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Varför denna guide? Att maximera forskningens synlighet och genomslag blir allt viktigare inom akademin där allt tuffare konkurrens råder och där forskare

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Dnr: 815-15 Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson Verksamhetsplan för Biblioteket 2016-2018 Verksamhetsplanen för biblioteket baseras på styrdokumentet Verksamhetsplan 2016-2018

Läs mer

studeranderepresentant, 2:a suppl.

studeranderepresentant, 2:a suppl. Minnesanteckningar - FoB Sammanträdesdatum 2013-04-04 Forskningsberedningen Närvarande ledamöter: Anders Axelsson rektor, p. 5-6 Annika Mårtensson prorektor, mötesordförande Ulla Holst vicerektor Björn

Läs mer

Genuslektorat. Information till GUN Susanne Kreitz Sandberg

Genuslektorat. Information till GUN Susanne Kreitz Sandberg Genuslektorat Information till GUN 15 09 10 Susanne Kreitz Sandberg 2 Syfte med genuslektoratet är att på ett systematisk och långsiktigt sätt arbeta med frågor som rör genus och jämställdhet i lärarutbildningarna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (7) Kommunikation Annie Andréasson 2016-02-18 Förvaltningschef Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 1. Uppdrag/Ansvarsområden På Kommunikation jobbar alla

Läs mer

Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen

Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen Tillhandahåller akademiskt stöd för vetenskaplig publicering och utveckling av studenters och

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Ledamöter+Suppleanter. Kursplanegruppen. Ledningsgruppen för genusvetenskapliga programmet Vakant

Ledamöter+Suppleanter. Kursplanegruppen. Ledningsgruppen för genusvetenskapliga programmet Vakant Post Ledamöter+Suppleanter Graduate School Operativ grupp Mert Demircan (suppleant) (suppleant) (suppleant) Institutionen för Genusvetenskap Ledningsgruppen för genusvetenskapliga programmet (suppleant)

Läs mer

Open access ett nationellt perspektiv

Open access ett nationellt perspektiv Open access ett nationellt perspektiv SFIS Höstkonferens, Borås 8 november 2012 Aina Svensson, OpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Vad är open access? Fri tillgång till

Läs mer

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-12-10 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenståhl Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson Staffan

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (9) 2016-03-17 Dnr STYR 2016/366 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

ARBETSMILJÖPLAN Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 2013 ARBETSMILJÖPLAN Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Arbetsmiljögrupp Karin Hjälmeskog, biträdande prefekt Katarina Gahne, skyddsombud Karin Eghammer, skyddsombud Samrawit

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2011 1 Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Frågorna... 3 Redovisningen... 3 Svaren... 4 Antal svar... 4 Fördelning mellan orterna... 5 Kön...

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar per år

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Workshop sjukhusbibliotek och akademiska bibliotek, var möts vi? 22 april 2016

Workshop sjukhusbibliotek och akademiska bibliotek, var möts vi? 22 april 2016 Workshop sjukhusbibliotek och akademiska bibliotek, var möts vi? 22 april 2016 Lotta Åstrand, KIB & Petra Wallgren-Björk Danderyds sjukhusbibliotek Workshopbeskrivning: Akademiska och kliniska bibliotek

Läs mer

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande. prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna professor, medicinska fakulteten

Ledamöter dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande. prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna professor, medicinska fakulteten PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-05-23 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Olov Sterner dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande Samuel Byrskog prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Prefekt/FN-info

Prefekt/FN-info Prefekt/FN-info 20141111 Informationsmöte 2014-11-11 1) Samverkan Regional modell för engagemang 2) Beviljade forskningsprojekt 3) Pedagogisk meritering 4) Utbildningsfrågor 5) Forskningsfrågor 6) Övriga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Verksamhetsplan Nationella uppdraget Sveriges depåbibliotek och lånecentral 2015 Denna VP gäller Sveriges depåbibliotek och lånecentral KB:s partner och nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris

Läs mer

Söka, värdera, referera

Söka, värdera, referera KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Söka, värdera, referera Ika Jorum, jorum@kth.se Definiera Vad behöver jag veta? Kommunicera Citera och argumentera korrekt Hitta Var och hur kan jag hitta information?

Läs mer

Ökad användning av öppna audiovisuella lärresurser

Ökad användning av öppna audiovisuella lärresurser 2013-05-31 Sida: 1 (8) Projektplan 2013-05-31 Sida: 2 (8) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 5 1.3 Avgränsningar... 5 2 Plan... 5 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 6

Läs mer

Förutom alla värdefulla föredrag tog jag del av några av postrarna.

Förutom alla värdefulla föredrag tog jag del av några av postrarna. Georgia International Conference on Information Literacy, Coastal Georgia Center, Savannah, GA October 10-11, 2014 samt studiebesök vid några amerikanska universitetsbibliotek Ett resestipendium från Svensk

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Med Learnifys enkla verktyg kan du och dina elever skapa och publicera egna digitala lärresurser, starta bloggar för till exempel tema, laborationer

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Antalet undervisningstillfällen har ökat något från 2011, liksom antalet deltagare, en trend som nu hållit i sig ett par år.

Antalet undervisningstillfällen har ökat något från 2011, liksom antalet deltagare, en trend som nu hållit i sig ett par år. Orig: Jonas Ljungberg Verksamheten 2012 EKONOMIHÖGSKOLANS BIBLIOTEK 1 Verksamhetsåret 2012 Verksamheten på Ekonomihögskolans bibliotek har fortsatt enligt de strategiska planerna och dess huvudområden:

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Biologibibliotekets Verksamhetsberättelse för 2006

Biologibibliotekets Verksamhetsberättelse för 2006 Biologibiblioteket Biologibibliotekets Verksamhetsberättelse för 26 pdf finns på: http://www.bibl.biol.lu.se/verksamhetsber26.pdf 26 års Verksamhetsberättelse är kortfattad. För att få en allmän översikt

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö Sammanträdesprotokoll 2013-03-21 Utbildningsnämnden Ledamöter Bo-Anders Jönsson prodekanus, ordförande Per Ahlberg Stina Ausmeel, suppleant Jonna Axbom, suppleant Tomas Brage Crister Ceberg Patrik Edén

Läs mer

SWOT-analys. Lärande och samhälle Malmö högskola. Stort antal studenter

SWOT-analys. Lärande och samhälle Malmö högskola. Stort antal studenter SWOT-analys Lärande och samhälle Malmö högskola Stort antal studenter 1) Skolan/förskolan ska ta emot ett stort antal studenter relaterat till sin storlek 2) Skolan/förskolan ska ta emot flera studenter

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Verksamhetsberättelse 2008 Bibliotek och IT Malmö högskola Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

Open Access perspektiv från ett lärosätes ledning. Stefan Bengtsson Rektor Malmö högskola Prorektor/vice VD Chalmers -1107

Open Access perspektiv från ett lärosätes ledning. Stefan Bengtsson Rektor Malmö högskola Prorektor/vice VD Chalmers -1107 Open Access perspektiv från ett lärosätes ledning Stefan Bengtsson Rektor Malmö högskola 1108- Prorektor/vice VD Chalmers -1107 Bakgrund Forskningsfältens traditionella publiceringsmönster Berlindeklarationen

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH PEDAGOGISK UTVECKLING Delprojekt i Strategiska vägval: en utredning

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer