Årsredovisning Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

2 3 Innehåll Verksamhetsåret Team Användarservice och kommunikation 5 Team Forskarstöd 6 Team Media 7 Team Stöd till utbildningen 8 Team Campus Helsingborg 9 Bibliotekens verksamhet i siffror Styrelse & personal 12

3 4 5 Verksamhetsåret 2014 Team Användarservice och kommunikation Team Användarservice och kommunikation ansvarar Bemötandeprojektets fortsättning Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Lund och biblioteket vid Campus Helsingborg har under det gångna året vidareutvecklat formerna för samarbete och kompetensutbyte. Personalen på de båda orterna arbetar tillsammans i team med egna ansvarsområden. Teamen planerar aktiviteter och utvecklingsinsatser och utarbetar gemensamma rutiner för de båda biblioteken inom sina uppdrag. På sikt strävar vi mot minskad sårbarhet i verksamheten och ökad kvalitet i bibliotekens tjänster på båda orterna. I slutet av året genomfördes en utvärdering av hur omorganisationen 2013 påverkat personalen och verksamheten på biblioteket i Helsingborg. Enkätsvaren visar på positiva effekter, till exempel utökade öppettider i biblioteket, utökat forskarstöd, fler kollegor att samarbeta med, och möjligheter att arbeta mer utvecklingsinriktat. På minussidan nämns fortsatt hög personalomsättning vilket försvårar kontinuitet och utveckling av verksamheten. Båda biblioteken ser möjligheter till fortsatt utveckling av samverkansformerna. studenter från tidig morgon till sen kväll. Vi hoppas att projekt Eden följs av flera satsningar på mötes- och studiemiljöer för fakultetens studenter. Förändringstakten inom biblioteksverksamheten är hög: ny teknik och ett informationslandskap i ständig förändring för med sig efterfrågan på nya tjänster, ny kompetens och nya samarbetsformer. Det blir spännande att tillsammans med kollegor och andra samarbetspartners inom fakulteten möta dessa utmaningar kommande verksamhetsår! Tack till personalen på de båda biblioteken för fina insatser och stort engagemang under det gångna året. Tack också till avgående styrelseordförande Ole Elgström för tre års givande samarbete i biblioteksfrågor på fakultets- och LU-nivå, och tack till övriga styrelsemedlemmar. Lund, 10 februari, 2015 Karin Jönsson, verksamhetsansvarig för bibliotekets digitala och fysiska användarmiljö. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och förbättring av olika funktioner såsom bibliotekens låneverksamhet och öppethållande, information till våra användare i form av webb och skyltning, lokal support av vår datormiljö och våra sökoch bibliotekssystem, stöd till studenter med lässvårigheter och studentbemanning av låneexpeditionen, för att ge några exempel. I alla aspekter där våra användare möter biblioteken är vårt mål att kommunikationen ska vara välkomnande, tydlig och tillgänglig. Även om teamets arbete präglas av löpande verksamhet har vi genomfört flera projekt under Inom våra olika områden har vi gjort förbättringar, här följer en beskrivning av några. Nya webbplatser Under årets gång har båda biblioteken fått nya kostymer på nätet. Vad som på ytan ser ut som ett litet byte av färger och typsnitt har föregåtts av ett helt års arbete, där vi har utvärderat vilka funktioner våra användare behöver och hur de lättast kan hitta till dessa. Webbplatsbyggandet har Under 2013 arbetade den ordinarie personalen med Bemötandeprojektet. Dess syfte var att synliggöra och öka medvetenheten om bemötandefrågor, både gentemot användare och kollegor, att skapa en strategi för hur vi kan arbeta vidare med frågorna på respektive arbetsplats och att stärka det kollegiala samarbetet inom biblioteksnätverket. Under 2014 involverade vi även våra timanställda studenter som då fick arbeta med bemötandefrågor i form av övningar och webbaserade diskussioner. Studenterna uppskattade insatsen och även biblioteken kunde dra lärdomar av deras erfarenheter. TALBÖCKER Servicen till studenter med lässvårigheter är en etablerad del av teamets arbete, och vi har drygt 240 registrerade talboksanvändare. Under 2014 laddade dessa studenter ner 1647 talböcker ur det nationella arkivet Legimus. När nya studenter med lässvårigheter eller andra funktionsnedsättningar kontaktar oss ger vi tillgång till talboksarkivet, och ger en introduktion i hur man använder talböcker i dator, mobil eller surfplatta. Vi beställer inläsning Under 2014 har ett antal utvecklingsinsatser genomförts på biblioteken: nya webbplatser, forskarseminarier, skett i nära samarbete med de andra webbansvariga på fakulteten som varit i färd med likartade omdaningar på sina av böcker och artiklar, och är support när tekniken inte vill fungera. Vi håller oss uppdaterade på teknikutvecklingen filminspelningar, ny chattjänst, deltagande i e-boksprojekt, samarbete med lärarutbildningen, talbokskonferenser med mera. Läs mer om detta i teamens redovisningar längre fram. Inom nätverket biblioteken vid Lunds universitet, LUB, har en ny samverkansstruktur sjösatts under året med ledningsgrupp, strategigrupper och flera arbetsgrupper. Dessa grupper arbetar tillsammans med utveckling av den LUB-gemensamma verksamheten, till exempel utveckling av söksystemen, kompetensutveckling, e-mediainköp, kvalitetsarbete, servicenivåer med mera. Från Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek deltar medarbetare i flera av dessa grupper tilldelades personalen på de båda biblioteken årets LUB-stipendium. Ansökan avsåg medel för att arrangera en workshop på temat nya generationens lärandemiljöer. I maj 2014 genomförde vi arrangemanget och ett fyrtiotal bibliotekarier deltog i ett seminarium med efterföljande workshop om framtidens lärandemiljöer. I seminariet medverkade studenter och lärare från fakulteten och representanter från Alan Gilbert Learning Commons, University of Manchester. Exemplet från Manchester visar på betydelsen av studentinflytande och dialog genom hela processen från idé till färdig byggnad. Studenterna uttryckte en önskan om något mer än bara ett bibliotek. Ett citat som illustrerar detta är: Awesome, it s like a cross between a Library and Charlie and the Chocolate Factory. I want to live hear. respektive enheters sidor. Resultatet, de nya webbplatserna, mottogs mycket positivt av både studenter och personal. I anslutning till detta lanserade biblioteken även en chatt en ny kommunikationskanal för våra användare. Nya maskiner Under hösten har båda biblioteken försetts med ny teknisk utrustning. Låneexpeditionen i Lund har utrustats med en ny självbetjäningsautomat, vilket föranledde en ommöblering i lokalen. Dessutom har vi på de båda biblioteken fått nya multiskrivare till den publika miljön. Dessa skrivare erbjuder möjligheter att skanna och skriva ut i färg, något som våra inom området, och har kontakt med studievägledare på våra institutioner, samordnare på pedagogiskt stöd samt deltar i nationella nätverk. Liksom tidigare år har vi under 2014 registrerat nya studenter för nedladdning av talböcker, och supportat via mail och telefon. Vi har haft drop-in-tillfällen tillsammans med övriga bibliotek inom Lunds universitet och deltagit i studiedagar, konferenser och nätverksmöten, senast i Danmark, där Gabriella presenterade den svenska talboksmodellen tillsammans med en kollega från Göteborg. I teamet ingick under 2014: Anna Alwerud, Berit Funke, Linda Grandsjö, Gabriella Johansson, Fredrik Vanek och Hanna Byggprocesser är långa, det har vi lärt oss. Glädjande är att nya Eden som öppnar sig ut mot kunskapsstråket befolkas av användare har efterfrågat länge. Det nya utskriftssystemet har medfört informationsinsatser från vår sida. Voog.

4 6 7 Team Forskarstöd Teamet vidareutvecklar kvalificerat stöd till fakultetens enskilda forskare och forskargrupper. LUP OCH PARALLELLPUBLICERING Parallellpubliceringsprojektet som startade 2013 och syftade till att medvetandegöra forskare på fakulteten om Open Access och parallellpublicering är nu en permanent del av arbetet med LUP. Vi har fått mycket positiv respons och det har bidragit till nya dialoger med forskare kring sådant som rör Open Access och parallellpublicering. KURSER OCH UNDERVISNING Teamet har fortsatt att erbjuda kurser och undervisning för forskare på fakulteten, bland annat i Endnote/Refworks och LUP, samt fortsatt medverka i doktorandkursen Kickstart to academic life. SEMINARIER FÖR FORSKARE I och med samarbetet med övriga fakultetsbibliotek som finns representerade på Campus Helsingborg (HT och LTH) har S- och HT-biblioteken haft flera gemensamma seminarier för forskare. Vi har erbjudit dessa både i Lund och i Helsingborg och under 2014 har de handlat om: Hur bemästrar jag Open Access-monstret på under en timme? eller en crash course i OA och hur man enkelt kan öka spridningen av sina forskningsresultat och antalet citeringar. Bring me the money! hur jag hittar finansiärer och utlysningar (i Lund i samarbete med Forskningsservice vid LU) To connect or not connect forskarnätverk på webben Get your feed together omvärldsbevakning med hjälp av till exempel RSS EMBEDDED LIBRARIANS Teamet har också startat samarbeten med forskare av typen embedded librarians, där bibliotekarierna finns med i forskningsprojekt från start och kan komma med konkret stöd i form av information om OA-publicering, sökstrategier, omvärldsbevakning eller referenshantering. Vi har skickat mail till de forskare som fått forskningsanslag och erbjudit våra tjänster, många har hört av sig och varit positiva och några har vi också träffat en eller flera gånger för mer praktiskt samarbete. Team Media Team media arbetar med att planera och organisera bibliotekets samlingar, samt att tillhandahålla och synliggöra dessa i våra söksystem, elektroniskt och fysiskt i våra lokaler i Lund och Helsingborg. Det löpande arbetet består av urval och förvärv av litteratur, kursböcker, filmer och tidskriftsprenumerationer, katalogisering samt fjärrlånearbete. Inom teamets verksamhetsområde är flera nya system på intåg vilket innebär kontinuerlig fortbildning för teamets deltagare. Ett nytt fjärrlånesystem, BasILL, som är utvecklat inom LU har implementerats under året. Vi har anordnat interna workshops gällande nya nationella katalogiseringsregler som snart ska tas i bruk, samt kring olika möjliga format för e-bokspublicering. E-BOKSPROJEKT I december avrapporterades det så kallade PDA-projektet. PDA står för Patron Driven Aquisition och är en metod där ett stort antal e-böcker görs tillgängliga i Lovisa-katalogen men köps in först när de använts ett antal gånger, utifrån kriterier biblioteket anger. För fakultetens del köptes 115 titlar in och 685 lån genomfördes under de tio veckor vi deltog i projektet. Våra användare har också lånat och köpt in titlar från alla andra fakulteters bestånd, och vi drar slutsatsen att e-böcker används i stor utsträckning inom fakulteten. Frågan om huruvida LUB ska gå vidare med PDA-modellen eller testa andra liknande förvärvsmetoder ligger för närvarande hos LUBs ledningsgrupp. Under 2013 och 2014 deltog Ellen Fall som representant för fakultetsbiblioteken i projektgruppen E-boken som pedagogisk resurs. Projektet tillsattes av LUs utbildningsnämnd på initiativ av Universitetsbiblioteket och finansierades med EQ11-medel. Syftet var att undersöka lärares behov av att använda e-boksformat för sitt kursmaterial och stödja de som var intresserade av en sådan lösning. Projektet redovisades i december och dess rekommendationer är bland annat att inrätta en gemensam enhet för e-boksstöd, vilken bör ingå i en gemensam enhet för e-lärande, i samverkan med IT-pedagoger och pedagogiska utvecklare på fakulteterna (Forsberg et.al s. 24). 1 BIBLIOTEKENS SAMLINGAR & FÖRVÄRV För att synliggöra elektroniska encyklopedier inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet har vi samlat och inkluderat dessa i guiden som finns för metodlitteratur: Research Methods & Encyclopedias in Social Sciences. 2 I samband med att LU firade International Day Against Homophobia and Transphobia presenterade biblioteket ett bokbord samt sammanställde en bibliografi om HBTQ och heteronormer i studier och arbetsliv. 3 Sambibs Dewey-samling växer, nyinköpta böcker placeras på hyllsignaturer enligt detta klassifikationssystem och målet är att snart ha en renodlad boksal för böckerna. Nyinköpt litteratur sammanställs månadsvis i en lista som kan ses på bibliotekets webbplats. I samband med att SASNET (Swedish South Asian Studies Network) flyttade till fakulteten provar vi en ny modell med användarstyrt förvärv. Vi har också arbetat intensivt med en kurskodning av kurslitteraturen i våra system för att se till att det endast är aktuella titlar som finns på kursbokshyllorna. I teamet ingick under 2014: Maja Carlson, Per Dessborn, Ellen Fall, Berit Funke, Marianne Hansson, John Holmberg, Andreas Karman, Elisabet Kronström, Linda Leveau, Maria Lindenmo, Sara Wickström. 1 https://lup.lub.lu.se/search/publication/ KONFERENSDELTAGANDE OCH NÄTVERK Under året har även teamets medarbetare deltagit i och presenterat projekt vid en rad konferenser. Bland annat Forskningsinfrastruktursdag i Stockholm 6 februari, Lund Online mars, Mötesplats Open Access 1-2 april, NEFUS temadag: Forskningsservice Tilgængelig, nærværende, synlig? I Odense, Denmark den 12 juni samt NU2014- konferensen i Umeå 8-10 oktober. Vi deltar även i ett nystartat nätverk för bibliotekarier som arbetar med forskarstöd, startat vid Göteborgs UB. I teamet ingick under 2014: Maja Carlson, Sara Rondahl, Hanna Voog och Ann-Sofie Zettergren.

5 8 9 Team stöd till utbildningen I teamet medverkar samtliga undervisande bibliotekarier vid fakultetens båda bibliotek. Syftet med teamarbetet är att ge medlemmarna stöd i det dagliga arbetet och möjlighet till utveckling genom kompetensutbyte och inspiration. UNDERVISNING OCH INFORMATIONSKOMPETENS På uppdrag av utbildningsrådet omarbetade teamet Riktlinjer för integrering av lärandemål för informationskompetens på samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningar. Med dessa riktlinjer som underlag skapas förutsättning för ett kontinuerligt och utvecklingsinriktat samarbete mellan bibliotek och utbildning avseende lärandemålet för informationskompetens. LÄRANDEMILJÖ OCH SÖKSUPPORT När nya Eden öppnade i januari fick Sambib tillgång till en ny datorsal för teamets undervisning. Det innebar större synlighet för de olika öppna aktiviteter som teamet anordnade, till exempel söksupport. I anslutning till söksupporten testade vi roving librarian. Vi gick runt på Eden där studenterna satt och pluggade och besvarade ad hoc-frågor. UPPESITTARKVÄLLAR - SAMARBETE ÖVER PROFESSIONSGRÄNSERNA Under 2014 inledde vi ett samarbete med Studieverkstaden och Studenthälsan kring anordnande av Uppesittarkvällar med workshops och handledning kring sökning, källkritik och vetenskapligt skrivande. Konceptet testades på Eden och Campus Helsingborg under våren, för att sedan köras ytterligare en gång på Eden under hösten. FILMER Teamet spelade in ett flertal olika filmer. Några var korta instruktioner kring hur man använder bibliotekens resurser. Tre längre filmer som producerades i samarbete med Sociologiska institutionen innehöll utförliga presentationer kring informationssökning och akademiskt skrivande. För Graduate School gjordes en film på engelska om informationskompetens. Filmerna finns i bibliotekens ämnesguider och på relevanta kurser i Team Campus Helsingborg Biblioteket vid Campus Helsingborg ingår sedan 2012 i Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek men ger service till samtliga fakulteter med verksamhet i Helsingborg. De samhällsvetenskapliga institutionerna är Institutionen för strategisk kommunikation, Institutionen för Service management och Socialhögskolan. HT står för Modevetenskap och Institutionen för utbildningsvetenskap med ämneslärarutbildningen. LTH utbildar bygg-, järnvägsoch dataingenjörer. Ämnesspridningen innebär ett brett utbud för användarna och spännande utmaningar för personalen. Livsmedelsteknikutbildningen flyttar Utbildningen Livsmedelsteknik, LTHs tvååriga livsmedelstekniska högskoleutbildning, flyttades från Campus Helsingborg till LTH i Lund efter vårterminen. Gallring och nerpackning av Livsmedelsbibliotekets kursböcker, monografier och tidskrifter gjordes under sommarmånaderna. Totalt gallrades ca fem hyllmeter och resterande material, cirka 20 hyllmeter, övertogs av Kemicentrums bibliotek. Under sommarmånaderna gjordes också en genomgång av bibliotekets övriga boksamlingar. Allt som allt gallrades nära 3000 exemplar ur bibliotekets samling. Förutom Livsmedelsbibliotekets material var det äldre upplagor av monografier och kursböcker från övriga utbildningar som åkte ut och lämnade plats för ny litteratur, främst för lärarutbildningen. Forskarstöd Campus Helsingborg Arbetet som påbörjades 2013 med ett gemensamt fakultetsövergripande forskarstöd på Campus Helsingborg har fortsatt under 2014 med bland annat en EndNote-kurs och fyra forskarseminarier som samarrangerades av S- och HT-fakulteternas bibliotek. Se mer utförlig presentation av seminarierna under team forskarstöds redovisning. Samverkan utbildning-bibliotek Kontaktbibliotekarierna för Institutionen för Strategisk Kommunikation (ISK) har tillsammans med studierektor och programansvarig på ISK under arbetat med att ta fram ett implementeringsdokument för de riktlinjer för integrering av lärandemål för informationskompetens som antagits för Samhällsvetenskapliga fakulteten (Dnr STYR 2014/479). Dokumentet färdigställdes under Syftet med dokumentet är att skapa goda förutsättningar för studenterna på ISK att utveckla sin informationskompetens. Det ska vidare bidra till att skapa kontinuitet, kvalitet, kursutveckling och att informationshantering bättre integreras i ämnesundervisningen. Inom lärarutbildningens inriktning mot samhällskunskap inledde kontaktbibliotekarien ett samarbete med läraren och utvecklade ett gemensamt undervisningsmoment. Studenterna fick i uppgift att utforma ett lektionsupplägg om informationssamhället med inriktning på att träna sina elever i medie- och informationskunnighet. Det resulterade i många spännande exempel, från granskning av historieförfalskning till kritisk bedömning av personlig reklam. Samverkan med HT-biblioteken För att starta ett undervisningssamarbete över fakultetsgränserna utformade bibliotekarier från HT-biblioteken och S-faks bibliotek en gemensam föreläsning som handlade om hur man kan göra smarta sökningar i Google. Föreläsningen blev mycket uppskattad och gavs i två olika sammanhang. Under Campus Open på Campus Helsingborg den 14 november drog man fullt hus. KOMPETENSUTVECKLING OCH KONFERENSDELTAGANDE Med pengar från LUB-stipendiet anordnades den 28 maj ett seminarium om lärandemiljöer. Rosie Jones och Jennie Blake utvecklade på vilket sätt University of Manchester Library är ett stöd i användarnas lärande och forskning och höll i en workshop kring lärandemiljöer. Flera medarbetare deltog i Lärosäten Syds skuggningsprojekt på Malmö högskolas respektive SLU Alnarps bibliotek. Vi tog också emot skuggor på Sambib. Vi anordnade interna tematiska workshops om olika verktyg och metoder, exempelvis reflective practice, Wideo och OER. I teamet ingick under 2014: Anna Alwerud, Maja Carlson, Ellen Fall, Linda Grandsjö, Linda Leveau, Maria Lindenmo, Sara Rondahl, Fredrik Vanek och Ann-Sofie Zettergren.

6 10 11 Bibliotekens verksamhet i siffror 2014 Öppettider samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (sambib) 63 tim/vecka mån-tor: fre: biblioteket VId campus Helsingborg (ch) 44 tim/vecka Mån-tor: Fre: lör-sön: Besök (fysiska) sambib ch Lokala lån sambib ch Fjärrlån in sambib ch Fjärrlån ut sambib ch Undervisning* Antal timmar (sambib) Antal deltagare (sambib) Antal timmar (CH) Antal deltagare (CH) Ämnesguider antal sidvisningar Sambib CH * Specificeras nedan antal undervisningstimmar per institution 2014 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek LUMID 14 Genusvetenskap 35 Graduate School 13 Humanekologi 14 Kulturgeografi 16 Pedagogik 46 Psykologi 103 Rättssociologi 23 Socialantropologi 14 Socialt arbete 70 Sociologi 65 Statsvetenskap & Freds- och Konfliktvetenskap 125 Forskare 57 Söksupporten 11 Övrigt (e-boksworkshoppar / SI-mentorer) 14 Totalt antal timmar 620 Totalt Antal deltagare Biblioteket vid Campus Helsingborg Samhällsvetenskapliga fakulteten strategisk kommunikation 38 service management 31 Socialt arbete 39 Lunds Tekniska Högskola LTH 43 HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA FAKULTETERNA Modevetenskap 1 Ämneslärarutbildningen Forskare Söksupporten Totalt antal timmar 190 Totalt Antal deltagare 4 002

7 12 13 Styrelse & personal Personal 2014 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Mandatperioden för institutionsrepresentanter är 3 år och för studeranderepresentanter 1 år. MAJA CARLSON, bibliotekarie, 100% Ellen Fall, bibliotekarie, 100%. Samhällsvetenskapliga fakulteten Ole Elgström, ordförande Arbetsmiljöhögskolan Johanna Alkan Olsson, ordinarie Biblioteket vid Campus Helsingborg Jesper Falkheimer, ordinarie Institutionen för genusvetenskap Sara Goodman, ordinarie Irina Schmitt, suppleant Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Karl Johan Lundquist, ordinarie Anders Lund Hansen, suppleant Institutionen för psykologi Per Johnsson, ordinarie Robert Holmberg, suppleant Socialhögskolan Kerstin Svensson, ordinarie Dolf Tops, suppleant Sociologiska institutionen Britt-Marie Johansson, ordinarie Magnus Karlsson, suppleant Rättssociologiska institutionen Matthias Baier, ordinarie Vakant, suppleant Statsvetenskapliga institutionen Tomas Bergström, ordinarie Annica Kronsell, suppleant Vikarie för Sara Rondahl på Campus Helsingborgs bibliotek från till , därefter på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek. Medlem i team Stöd till utbildningen, team Stöd till forskningen och team Media. Kontaktbibliotekarie för Service management och Strategisk kommunikation (t.o.m ). Ansvarig för ämnesguiderna Service management och Strategisk kommunikation (t.o.m ). Kontaktbibliotekarie för studenter med läsnedsättningar på Campus Helsingborg (t.om ). Support för forskare i frågor som rör LUP och referenshantering. Inköp av kurslitteratur till vårterminen Lund online, Lund MTMs studiedag, Lund Omvärldsbevakning, Lärosäten Syd, Malmö Mellansveriges teknikdag 2014, SFIS-konferens, Norrköping Campus Open, Helsingborg (presentation) Forskningsdata, Lärosäten Syd, Malmö Per Dessborn, bibliotekarie, 50%. Till och med Medlem i team Media. Information, ansvar för bibliotekets fjärrlåneservice, kontaktbibliotekarie för distansstudenter. Teamkoordinator i team Media och medlem i team Stöd till utbildningen. Kontaktbibliotekarie för kulturgeografi och humanekologi och ansvarig för ämnesguiderna i dessa ämnen. Undervisning i informationskompetens. Referensarbete och låneservice. Delar ansvar för ämnesguiden för e-böcker med UB. Arbetar med fjärrlån. Förvärvar och katalogiserar e-böcker, bevakar e-boksutveckling och ny teknik i biblioteksarbetet. Sambibs representant i LUBs Patron Driven Aquisition-projekt. Medlem i projektgruppen E-boken som pedagogisk resurs. Redaktör för Facebooksidan Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet Har under 2014 utöver LUB-seminarier, även deltagit i: CEDs inspirationsdag Framtidens lärande vid Lunds universitet Teachmeet, arrangerat av CED och Lunds kommun Diskussionsseminarium: svenska e-böcker på akademiska bibliotek, KB, Stockholm Go online - om att forska på internet och i sociala medier, seminarium arrangerat av Socialhögskolan Studeranderepresentanter Vakant, Doktorandkåren SEDR Jack Senften, Samhällsvetarkåren Nikolas PiEta Theofanous, Samhällsvetarkåren Adjungerad Bibliotekets representant

8 14 15 LINDA GRANDSJÖ, bibliotekarie, 100% MARIANNE HANSSON, bibliotekarie, 100% KARIN JÖNSSON, fakultetsbibliotekarie, informationskompetens, referenshantering och ansvarig för verksamhetsansvarig, 100% ämnesguider i genusvetenskap, pedagogik och rättssociologi. Förvärv och katalogisering, arbete med kurslitteraturhantering och samlingar. Inköp av filmer till undervisning, samt ansvarig för guiden Filmbiblioteket. Referensarbete och låneservice. Har under 2014 utöver LUB-seminarier, även deltagit i: , Skuggningsprojekt utbyte med SLUbiblioteket i Alnarp Lund Online, Lund LILAC Conference 2014, Sheffield Hallam University Internet Bubbles, Lund Teamkoordinator för team Stöd till utbildningen. Medlem i team Media. Förvärv, katalogisering, kurs- MARIA LINDENMO, bibliotekarie, 100% Kontaktbibliotekarie för statsvetenskap, freds- och litteraturhantering och samlingar. Referensarbete och Representant i Utbildningsrådet, Samhällsvetenskapliga konfliktvetenskap samt underrättelseanalys. Undervisning låneservice. Deltagit i funktionsgruppen för katalogisering. fakulteten. i informationskompetens från grundkurs till master/ Representant i CHs ledningsgrupp magisternivå. Ansvarig för ämnesguiderna Political Science Ansvar för bibliotekets fjärrlåneservice (sedan hösten 2014). Representant i LUBs ledningsgrupp & Peace and Conflict Studies och Underrättelseanalys. Redaktör för Facebooksidan Samhällsvetenskapliga Har under 2014, utöver LUB-seminarier, även deltagit i : Övriga uppdrag under året: fakultetens bibliotek vid Lunds universitet. Även medlem i Dewey-seminarium, Malmö stadsbibliotek Arbetsgrupp för utarbetande av Policy för systematiskt team Användarservice och kommunikation, där med fokus Internet Bubbles, Lund kvalitetsarbete i LUB-strukturen , LUB på system/lubsearch, Facebook, Libapps, back-up för krav, Basill-utbildning, LU Projektgrupp för utvärdering av ERM-system, LUB stöd till studenter med lässvårigheter och rekrytering av Libris inspirationsdag, Stockholm , Framtidens lärandemiljöer, LUB (arrangör) biblioteksvärdar. Referensarbete och låneservice. Har under året deltagit i: Inom LUB medlem i grupperna Bibliotekens roll i lärandet GABRIELLA JOHANSSON, bibliotekarie, 100% Erfaren ledare, LU BRIL, Kurs- och ämnesverktyg (Libguides)/Arbetsgrupp för Framtidens lärande vid LU, CED Medlem i team Stöd till utbildningen och team Media. Libguides, Super-users LUBsearch(EDS)/Referensgrupp för Space and collections earning their keep: Tidskriftsansvarig. Kontaktbibliotekarie Socialhögskolan. LUBsearch, samt Strategisk grupp för Pedagogik, Service och transformation, technologies and re-tooling, IFLA Undervisning i informationskompetens och referenshantering. Miljö. Satellite Conference, Library Buildings and Ansvarig för ämnesguiderna i socialt arbete. Referensarbete Equipment and Acquisitions and och låneservice. Har under 2014, utöver LUB-seminarier och projekt, även Collection Development Sections, Paris deltagit i: Mötesplats IFFIS14, Infrastruktur för forsknings - Medlem i projektgruppen för LibQUAL/Biblioteksenkäten , , , Skuggningsprojekt information i Sverige, KB, VR, Stockholm inom LUB. Skyddsombud för Samhällsvetenskapliga fakulte- (MAH/SLU i Alnarp), Lärosäten Syd Bibliotekschefskonferens, KB, Stockholm tens bibliotek Business Intelligence i den tekniktunga delen av näringslivet, Förel. Mikael Kretz, VD Q-group Har under 2014, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Lund Online, Konferens, Lund. LINDA LEVEAU, bibliotekarie, 90 % Nätverksträff för bibliotekarier Teachmeet, arrangerat av CED LU och Lunds inom sociologi, socialt arbete & genusvetenskap, kommun Teamkoordinator för team Användarservice och Högskolan i Gävle Internet Bubbles, Lund kommunikation. Kontaktbibliotekarie för studenter med Akademikerkompetens, föreläsningar om EDS Nordic User Group, Lund lässvårigheter, webbadministratör, funktionsansvar kundtjänst bemötande, förändringsarbete & kommunikation, EDS Nordic User Group EDS i undervisningen och IT-samordning. Referensarbete och låneservice. Malmö Linköping, Linnéunv. (presentation) Campus Open, Helsingborg (presentation) Var under våren medlem av arbetsgruppen för tillgänglighet Teachmeet, Lärosäten Syd och referensgruppen för Lovisa inom LUB. Representerar biblioteket i fakultetens nystartade IT-samråd. Ersättare för ANDREAS KARMAN, bibliotekarie, 100% skyddsombudet. Arbetade under perioden Medlem i team Media. Arbete med fjärrlån. Referensarbete och låneservice Att skriva effektiva webbtexter MTM:s studiedag, Lund Medlem i team Stöd till utbildning och team Media DAISY-konferens, Stockholm Kontaktbibliotekarie för Genusvetenskapliga insti Notas nätverksmöte, Odense (presentation) tutionen, Rättssociologiska institutionen samt ämnet Pedagogik inklusive PA-programmet. Undervisning i

9 16 17 FREDRIK VANEK, bibliotekarie, 100% Har under 2014 varit webbansvarig och arbetat med att, tillsammans med Fredrik Vanek, utveckla och bygga biblioteket vid Campus Helsingborg bibliotekets webbsidor i webbverktyget Drupal. Den nya hemsidan lanserades i december Referensarbete och ANNA ALWERUD, bibliotekarie, 100% BERIT FUNKE, bibliotekarie, 80% låneservice Bra webb skapar rätt effekt, Fredrik Wackå, Lund Forskningens infrastruktur, Stockholm Lund Online, Lund (arrangör) Internet Bubbles, Lund Omvärldsbevakning, Malmö NEFUS temadag, Odense, Danmark Ingår i team Stöd till utbildningen och team Användarservice (keynoteföreläsning) och kommunikation. Kontaktbibliotekarie för psykologi NU2014, Umeå (presentation) Undervisning i informationskompetens och referenshantering samt ansvar för ämnesguiden i psykologi. Referensarbete och låneservice. ANN-SOFIE ZETTERGREN, bibliotekarie, 100% Platsansvarig på Campus Helsingborgs bibliotek. Kontaktbibliotekarie för Socialhögskolan och Ämneslärarutbildningen. Medlem i team Media och team Användarservice och kommunikation. Deltar i LTHBs nätverksträffar (LTH- Har, tillsammans med Hanna Voog, utvecklat och byggt bibliotekets nya webbsidor med lansering i december. Sedan dess webbansvarig. Ansvar för trycksaker och foto. Har Undervisning i informationskompetens och referenshantering. Medlem i Team stöd till undervisningen. Referensarbete och låneservice. biblioteken) samt dess pedagogiska grupp (för närvarande vilande), Libguides-möten för administratörer samt påkallade fjärrlånemöten. producerat presentationsfilmer för båda biblioteken. Redaktör för Facebooksidan Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet. Medlem i Permanent arbetsgrupp för Kommunikation. Är sammankallande i arbetsgruppen för kompetensutveckling vid LUB. Deltar i det nationella nätverket för bibliotekarier vid lärarutbildningar. Medlem i den lokala planeringsgruppen för Biblioteksdagarna Ansvarig för fjärrlån, kravhantering, hemsida och inlägg på Campus Helsingborgs Facebook. Kontakt bibliotekarie för samtliga program vid Ingenjörshögskola i Helsingborg och ansvarig för ämnesguiderna i dessa ämnen. Undervisning i informationskompetens och referenshantering. Katalogisering. Har under 2014 utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Bra webb skapar rätt effekt, Fredrik Wackå, Lund Lund Online, Lund LILAC Conference 2014, Sheffield Hallam University Medlem i team Stöd till utbildningen och team Stöd till forskningen. Kontaktbibliotekarie för Sociologi och Socialantropologi samt ansvarig för ämnesguiderna i Omvärldsbevakning, Malmö Nätverksträff för bibliotekarier vid lärarutbildningar, Halmstad Referensarbete och låneservice. Har under året färdigställt den nya hemsidan i Typo3. Samarbetar med personal från Studieverkstad. HANNA VOOG, bibliotekarie, 87,5% dessa ämnen. Undervisning i informationskompetens, referenshantering och publiceringsstrategier för doktorander/ forskare inom fakulteten samt studerande på avancerad nivå. Undervisning på doktorandkursen Kickstart to academic life - Information Management and Publication Process for Social Scienctists. Support för forskare i frågor som rör LUP, KRISTINA CARLSSON, bibliotekarie, 100% (tjänstledig under 2014) Eric Eriksson, biblioteksassistent, 50% Har under 2014, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Bra webb skapar rätt effekt, Fredrik Wackå, S-fak, Lund Kortare workshop i att använda Adobe Connect, CED, Lund referenshantering, Open Access och publicering. Representant i strategigruppen för Forskning och forskningsprocesser Lund Online, Lund Aktionsforskning, Malmö Internet Bubbles, Lund Omvärldsbevakning, Malmö Teamkoordinator för team Stöd till forskningen och Möte Nätverket för forskarstöd, Halmstad medlem i team Användarservice och kommunikation NU2014, Umeå (presentation) Undervisning i informationskompetens, referenshantering och publiceringsstrategier för doktorander/forskare inom fakulteten samt studerande på avancerad nivå. Undervisar på doktorandkursen Kick-start to academic life - Information Management and Publication Process for Social Scienctists. Biblioteksvärdar 2014 Karin Bjerefeldt Mikael Drugge Linda Eitrem Holmgren Mikael Dahlqvist Salahaldin Ebrahimsson Jennie Gustafsson Referensarbete och låneservice. Registrering och iordningställande av nya böcker, ansvar för bibliotekslokalens praktiska skötsel. Ansvarig för Libguide i referenshantering. Support i forskares Rebecka Hektor Frida Jonsson frågor kring referenshanteringsprogram, LUP och publicering. Maria Josefsson Eva Kulin Fakultetens representant i LUCRIS-projektets fakultetsgrupp. Fredrika Larsson Mariella Persson Kajsa Öbrink

10 18 JOHN HOLMBERG, bibliotekarie, 100% Biblioteksvärdar 2014 AMIRA EL-SAID JULIA BÄCKSTRÖM FANNY TAPPER SUSSANA TRKULJA LOUISE WALL WAHAJ FADHL MARIE ERLANDSSON JOHANNA WAHLDÉN SAM TASSORI rebecka TORRES MUSTAFA SHERIF Medlem i team Media. Ansvarig för förvärv, katalogisering, kurslitteraturhantering och periodika. Kontaktbibliotekarie för studenter med läsnedsättningar. Arbetar även med fjärrlån. Referensarbete och låneservice. Varit aktiv i Campus nätverket, ett nätverk för personal vid Campus Helsingborg som arbetar med olika stödfunktioner för studerande Campus Open, Helsingborg SARA RONDAHL, bibliotekarie, 100% (tjänstledig ) Medlem i team Stöd till utbildningen och team Stöd till forskningen. Samordnare för fakultetsövergripande forskarstöd på Campus Helsingborg. Kontaktbibliotekarie för Service management och Strategisk kommunikation. Ansvarig för ämnesguider i Strategisk kommunikation och Service management. Undervisning i informationskompetens och referenshantering (Endnote/Refworks) för studenter på grund- och avancerad nivå samt forskare. Support för forskare i frågor som rör LUP, referenshantering, Open Access och publicering. Referensarbete och låneservice Campus Open, Helsingborg Forskningsdata, Lärosäten Syd, Malmö

11 20 Lunds universitet Foto och layout: Fredrik Vanek Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Allhelgona kyrkog 14, Hus: J Box 42, Lund Tel facebook.com/sambib.lu Biblioteket vid Campus Helsingborg Universitetsplatsen 2 Box 882, Helsingborg Tel

Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Årsredovisning 2013 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 3 Verksamheten 2013 Det gångna året innebar

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fristående stiftelse vars ändamål är

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Giltighetstid Handlingsplanen för Lika villkor gäller för 2013 och ska årligen uppdateras. Samverkan Planen har utarbetats av SLU-bibliotekets

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen

Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen Tillhandahåller akademiskt stöd för vetenskaplig publicering och utveckling av studenters och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar per år

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument Stefan Andersson Uppsala universitetsbibliotek, Enheten för digital publicering http://publications.uu.se SVEP Svenska högskolans elektroniska publicering Projektet syftar till att främja en mer samordnad

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Med Learnifys enkla verktyg kan du och dina elever skapa och publicera egna digitala lärresurser, starta bloggar för till exempel tema, laborationer

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Studentarbetsplatser på Lunds Universitets Bibliotek

Studentarbetsplatser på Lunds Universitets Bibliotek RAPPORT 2002-05-02 Dnr LUB A9 62/2002 Biblioteksdirektionen Karin Ohrt Bibliotekarie Studentarbetsplatser på Lunds Universitets Bibliotek Bakgrund Biblioteksbarometern 2000 och andra undersökningar Som

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Högskolebibliotekets användarundersökning 2013. Personal Resultat och analys

Högskolebibliotekets användarundersökning 2013. Personal Resultat och analys Högskolebibliotekets användarundersökning 2013. Personal Resultat och analys Bakgrund och syfte... 4 Bakgrund... 4 Mål... 4 Metod och genomförande... 4 Skala... 5 Undersökningsområden... 5 Bakgrundsfaktorer...

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Årsredovisning 2010 HT-områdets biblioteksverksamhet

Årsredovisning 2010 HT-områdets biblioteksverksamhet Årsredovisning 2010 HT-områdets biblioteksverksamhet Verksamhetsåret 2010 Retrokatalogisering och lån Under året genomfördes ett par retrokatalogiseringsprojekt. Inför inflyttningen i Zoofysiologen gås

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Madeleine du Toit bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola E-post: madeleine.du. toit@mah.se Helena Rydberg bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek Upphovsrätt i praktiken en biblioteksfråga http://mediaeducationlab.com/copyright Lagen om

Läs mer

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/ Ann Ingberg 0660-292518 Processoperatörsprogrammet ht -13 Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovikubumuse/ 4 2 1 5 3 1 2 3 Söka böcker Örnsköldsviks

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist Helena Nordqvist 1 Den här timmen Varför talböcker? Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Hitta på legimus.se Demokonto Ur

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

TILLGÄNGLIGA MEDIER PÅ GYMNASIEBIBLIOTEKET OCH MTM:S ROLL. Helena Nordqvist Pia Hasselrot

TILLGÄNGLIGA MEDIER PÅ GYMNASIEBIBLIOTEKET OCH MTM:S ROLL. Helena Nordqvist Pia Hasselrot TILLGÄNGLIGA MEDIER PÅ GYMNASIEBIBLIOTEKET OCH MTM:S ROLL Helena Nordqvist Pia Hasselrot Tillgängliga medier på gymnasiebiblioteket och MTM:s roll Att arbeta med tillgängliga medier Ur elevens perspektiv

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Datum/Date Dnr/Ref.no 2012-10-19 239-KB 756-2012 KB på nytt uppdrag samordning och utveckling inom bibliotekssfären Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Möt Elsebeth Tank, som har en lång

Läs mer

Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen?

Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen? Eva Huntington Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen? Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Inledning Under de 17 år som jag arbetat som bibliotekarie har biblioteksverksamheten

Läs mer

Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006.

Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006. Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006. 1990 2003 2006 www.htu.se www.htu.se Högskolans webbutveckling 1995 1995 lanserades

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140124 Möte projektgrupp

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist Den här timmen Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Så här gör man Demokonto Biblioteken

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2006-05-21 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade SAIS årsmöte öppnat.

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS)

Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS) Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS) Lunds universitet /Campus Helsingborg Malmö högskola Högskolan Kristianstad Högskolan i Halmstad

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Välkommen till magisterprogrammet i arbetsvetenskap 2014!

Välkommen till magisterprogrammet i arbetsvetenskap 2014! Välkommen till magisterprogrammet i arbetsvetenskap 2014! Vi hälsar Dig välkommen till magisterprogrammet i arbetsvetenskap som inleds vid Högskolan Halmstad onsdagen den 27/8 kl 11:30. Du hittar en vägbeskrivning

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande Sara Penje Sidan 1 av 5 Diariekod: 611 Barn- och ungdomsnämnden Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer