Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16"

Transkript

1 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi SLU-bibliotekets strategi bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU och vår framgång är direkt avhängig en förtroendefull samverkan med SLU. Ett bibliotek i ett universitet Vår vision SLU-biblioteket bidrar med sin verksamhet till att göra SLU till ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. Våra värderingar Öppen kommunikation och samverkan Nytänkande och lösningsfokus Glädje och engagemang Vårt syfte SLU-biblioteket arbetar med och utvecklar: vetenskaplig kommunikation och utvärdering vetenskaplig informationsförsörjning informationskompetens och lärandemiljö i samverkan med SLU:s forskare, studenter och anställda för att stärka kvaliteten i SLU:s forskning och utbildning. Våra framgångsfaktorer Vi är aktiva i dialog, integration och samverkan med SLU Vi är nytänkande och flexibla, prioriterar och tar ställning Vi satsar på kompetensutveckling och omvärldsbevakning för framtida behov Vi är en attraktiv arbetsplats som bygger på delaktighet, eget ansvar och personlig utveckling 1

2 Våra mål Vetenskaplig kommunikation och utvärdering Vi synliggör och tillgängliggör SLU:s forskning Vi etablerar nya former för samverkan med forskare för att göra SLU:s forskning mera synlig och internationellt konkurrenskraftig Vi verkar för en infrastruktur för dokumentation av hela forskningsprocessen inom SLU Vi verkar för att öka SLU:s Open Access-publicering och driver frågan om obligatorisk OA-publicering Vi är SLU:s kompetenscentrum inom e-publicering och Open Access Vi är SLU:s kompetenscentrum inom bibliometri och erbjuder bibliometriska tjänster Vetenskaplig informationsförsörjning Vi säkerställer att våra kunder har tillgång till relevant information i söktjänster som bäst svarar mot deras behov Vi utvärderar ny teknik och tillhandahåller mediehantering efter kundernas förändrade behov Vi prioriterar elektronisk information Vi planerar strategiskt för våra samlingar utifrån nyttan för SLU och utvärderar och analyserar fortlöpande samlingarnas användning Vi är ett kompetenscentrum för metadata inom SLU Vi utvecklar gemensamma processer för metadata och mediehantering för att öka kvalitet och effektivitet Informationskompetens och lärandemiljö Vår undervisning är integrerad i SLU:s utbildningar och utvecklar studenternas informationskompetens för utbildningens och yrkeslivets behov Vi bedriver effektiv undervisning baserad på ny teknik och pedagogisk utveckling Vi utvecklar en kreativ och tillgänglig lärandemiljö för att stödja lärandeprocessen Vi utvecklar digitala lärobjekt för distans- och självstudier Vi utvecklar vår handledande roll både virtuellt och fysiskt för att stödja forskning och utbildning Vi verkar för att forskare och lärare ökar sin informationskompetens Vi arbetar för att alla SLU:s doktorander genomgår utbildning i informationskompetens Kommunikation och samverkan Vi erbjuder alla anställda och studenter liknande biblioteksverksamhet oavsett geografisk placering Vi ökar satsningen på stöd till starka forskningsmiljöer Vi ökar vår synlighet på befintliga och nya arenor Vi ökar vår kommunikation med SLU:s ledning och fakulteter Vi deltar aktivt i SLU:s internationella samarbeten Vi har en effektiv internkommunikation som bygger på allas ansvar att sprida och ta del av information 2

3 Medarbetare inom SLU-biblioteket Vi har en aktiv dialog mellan chef och medarbetare kring planering och prioritering av verksamheten Vi ger möjlighet till kompetensutveckling inom prioriterade områden utifrån individens intresse och organisationens behov Vi arbetar aktivt med vår värdegrund Vår rekrytering görs utifrån ett helhetsperspektiv på verksamheten Våra aktiviteter Våra aktiviteter för att nå målen planeras och genomförs inom funktionsområden och campusbibliotek. Funktionscheferna ansvarar för den övergripande planeringen inom funktionerna, platscheferna för den lokala planeringen i campusbiblioteken. Under funktionschefer och platschefer har områdesansvariga och samordnare (se vidare avsnittet om organisation) viktiga roller i planeringsarbetet. Gemensamma funktioner planeras av de som har ansvaret, t.ex. webbsamordnare. Våra aktiviteter utgår alltid från ett helhetsperspektiv och varje aktivitet har en bas i helheten. Utgångspunkten är att gå från helhetstänkande till ett lokalt perspektiv och inte tvärtom. Vår aktivitetsplanering sker med början i funktionsområden och gemensamma funktioner och därefter inom campusbiblioteken. Årsplanering ska för funktionsområdenas och de gemensamma delarna vara avslutad 15 december året innan så att de lokala biblioteken kan göra sin planering i januari/februari. Vid planeringen eftersträvas att varje medarbetare har ett huvudområde och, vid behov, också ett biområde. Medarbetare Funktionschefer/OA/ Platschefer/Samordnare Gemensamt ansvariga 1 huvudområde Övergripande planering Campusbibliotekens planering 1 biområde senast 15 december januari/februari 3

4 Vår kompetens Förutsättningarna för vår verksamhet, liksom våra kunders behov, förändras vilket ställer krav på att vår kompetens utvecklas fortlöpande. Kompetenser som är av särskild vikt att utveckla är: Kunskap om SLU och forskningsprocessen vad är universitetets roll, vilka starka forskningsmiljöer finns och hur ser utbildningssidan ut strategiskt. Yrkestekniska kompetenser utifrån strategiska behov, t.ex. metadata, publiceringsstrategi, pedagogik. Generell IT-kompetens förståelse för informationstekniken och förmåga att se behov och möjliga användningsområden. SLU:s pedagogiska grundkurs för alla undervisande bibliotekarier. Den generella medarbetaren vid biblioteket ska utveckla eller ha följande förmågor och färdigheter: Personlig mognad - Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen. Initiativtagande och kreativ - Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat Relationsskapande - Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller relationer Empatisk förmåga Har förmåga att sätta sin in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Strategisk - Tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar sina handlingar till detta. Samverkan Samverkan, inom SLU och externt, blir allt viktigare i utvecklingen av verksamheten. Integrationen med SLU kräver intim samverkan, och bevakning och samverkan i omvärlden är en förutsättning för en effektiv verksamhet och en riktig prioritering. Samverkan sker på alla nivåer inom biblioteket. Mer formaliserad samverkan sker med SLU:s ledning på -nivå, med SLU:s fakulteter och samverkansorgan på ledningsnivå (PC, FC, OA) och med nationella och internationella organ på för varje fråga lämplig nivå. Vid sidan av den formaliserade samverkan är det ett medarbetaransvar att samverka inom och utom SLU där det främjar verksamheten och resultatet av denna. Se vidare aktuell lista över samverkan och ansvariga kontaktpersoner. 4

5 Organisation Vi ska ha en tydlig organisationsstruktur som är ett stöd till medarbetarna i verksamheten. Dmeå Ledning Stöd- och Funktionsområden/Campusbibliotek gemens. funktioner personal ekonomi Vetenskaplig kommunikation och utvärdering SLU:s ledning bitr. Lednings -grupp administration kompetensutv. strategisk IT kommunikation webb Vetenskaplig informationsförsörjning Informationskompetens och lärandemiljö SLU:s forskare, lärare och studenter Alnarp Umeå Uppsala/Skara Ledning Överbibliotekarien har ett övergripande ledningsansvar för SLU-biblioteket och dess verksamhet. Överbibliotekarien, bitr. överbibliotekarien, funktionschefer och platschefer ingår i ledningsgruppen. Ledningsansvaret beskrivs närmare i dokumentet Organisation och ansvarsfördelning vid SLUbiblioteket. Funktionsområden Chefer för funktionsområden (FC) har ett ansvar för att driva och leda bibliotekets utveckling med helhetssyn och SLU-perspektiv, tillsammans med berörda medarbetare och i samverkan med berörda platschefer. FC kan utse områdesansvariga (OA) med ansvar för delar av verksamheten på övergripande nivå. Campusbibliotek Platschefer (PC) har ansvar för att leda campusbiblioteken med helhetssyn och SLU-perspektiv och i samverkan med berörda funktionschefer. Platschefen har huvudsakligt personalansvar för campusbibliotekets personal samt huvudsakligt ansvar för kommunikation med ortens fakulteter. PC kan utse samordnare med ansvar för delar av verksamheten på lokal nivå. Stödfunktioner och gemensamma funktioner Stödfunktioner och gemensamma funktioner drivs med helhetssyn för hela biblioteket. Stödfunktionerna är personal, ekonomi och övergripande administration. Gemensamma funktioner är kompetensutveckling, strategisk IT, kommunikation och webb. Ansvar för gemensamma funktioner kan omfatta del av en tjänst för en medarbetare. 5

6 Medarbetare Varje medarbetare har en chef med personalansvar, men vid planerings- och lönesamtal sker ofta en samverkan mellan platschef och funktionschef. Medarbetarna har ofta hemvist i ett campusbibliotek men verksamheten bedrivs inom de tre funktionsområdena. Strävan är att varje medarbetare ska vara engagerad i ett huvudområde. Härtill kan komma medverkan inom ett biområde. Mycket av verksamheten sker i arbetsgrupper av olika slag. Tillsättning av arbetsgrupper och arbete i projekt och processer sker alltid med ett helhetsperspektiv. Varje grupp ska ha en bas i helheten. Varje grupp ska ha ett uppdrag som riktlinje i sin verksamhet. Ekonomiska konsekvenser Bibliotekets verksamhet finansieras av SLU, centralt eller via de olika fakulteterna. Det finns en klar och tydlig koppling mellan ekonomiska resurser och vår verksamhet och vårt resultat Budgetdiskussioner sker såväl med SLU centralt som med fakulteterna, men med helhetssyn och medvetande om att vi är ett bibliotek Vi har tydliga budgetprocesser och ekonomisk uppföljning såväl totalt som på campus- och/eller funktionsnivå Vi har en ekonomisk medvetenhet med ansvar i hela organisationen Uppföljning Ekonomisk uppföljning Hel- och halvårsbokslut Månadsvis budgetuppföljning Uppföljning av projektekonomi enligt projektplan Verksamhetsuppföljning Årsredovisning med nyckeltal Årlig statistik enligt nationella krav (SCB/KB) Hel- och halvårsuppföljning av verksamhetsplaner Projektuppföljning enligt projektplan Medarbetaruppföljning Årligt arbetsutvecklingssamtal Årligt medarbetarsamtal Årligt lönesamtal Övriga samtal vid behov Uppföljning av kundnytta Kursvärderingar Enkäter, intervjuer etc Kontakter med fakulteter och SLU centrala organ, FC, PC Projektledare FC, PC, OA, samordnare Projektledare FC, webbsamordnare Personalansvarig chef Personalansvarig chef, FC, PC Kursansvarig FC, PC, OA, samordnare, FC, PC, OA, samordnare 6

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Giltighetstid Handlingsplanen för Lika villkor gäller för 2013 och ska årligen uppdateras. Samverkan Planen har utarbetats av SLU-bibliotekets

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Snabbt, innovativt och relevant

Verksamhetsplan 2013-2015 Snabbt, innovativt och relevant Verksamhetsplan 2013-2015 Snabbt, innovativt och relevant 2013-01-28 har ny organisation sedan 1 oktober 2012 Innehållsförteckning Förändring är bibliotekets normala tillstånd och vi kan alltid bli bättre...

Läs mer

Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se

Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se Polishögskolans verksamhetsplan www.polishogskolan.se 2010 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Monica Landergård,

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Bakgrund Projektet Learning Center drevs mellan år 2001 och januari 2005. Ett av projektets mål var att hitta en mer permanent form för

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

ECE-SKOLAN. Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17

ECE-SKOLAN. Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17 ECE-SKOLAN Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17 1 Innehåll Det moderna biblioteket och morgondagens lärande... 4 En mötesplats för kommunikation och lärande... 5 Informationsförsörjning... 5 Personlig

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Strategisk plan LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 2012 2016

Strategisk plan LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 2012 2016 Strategisk plan LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 2012 2016 Vi förbättrar vår värld och människors villkor LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, LTH, ÄR en fakultet inom Lunds universitet. Vi tar det samlade ansvaret för utbildning

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011

Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011 Universitetsförvaltningen Förvaltningschef Siv Olofsson Verksamhetsplan 2010-12-15 Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011 Förvaltning i förvandling Sid 1 Sid 2 Innehållsförteckning Universitetsförvaltningen

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Personalenheten Augusti 2014 2014-08-26 Innehåll Inledning 3 Strategisk kompetensförsörjningsplan för Umeå universitet 2015-2020

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

Sahlgrenska akademin en målmedveten hälsovetenskaplig fakultet

Sahlgrenska akademin en målmedveten hälsovetenskaplig fakultet Sahlgrenska akademin en målmedveten hälsovetenskaplig fakultet (rev 090825) SAHLGRENSKA AKADEMIN VERKAR i det allra viktigaste av sammanhang det som rör männis kors hälsa. Den kunskap som genereras inom

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer