Årsredovisning Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

2

3 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 3 Verksamheten 2013 Det gångna året innebar bland annat interna organisationsförändringar och flera LUB-gemensamma samarbeten och projekt. Organisationsförändringar tar energi och tid men vi tror att vi nu funnit en organisation som är bättre rustad för den verksamhet vi vill bedriva. Beslut om organisationsförändring för biblioteksverksamheten vid Campus Helsingborg kom i december 2012 och i januari 2013 startade vi samtal om utbyte och samverkan mellan de båda biblioteken. Med fler kollegor såg vi möjligheter till ökad specialisering i arbetsfördelningen på CH. Detta ledde fram till en omfördelning av arbetsuppgifterna där varje enskild medarbetare fick ett tydligare ansvarsområde med möjlighet att arbeta mer fördjupat och utvecklande än tidigare. Vi startade också upp samtal med fakultetsbiblioteken inom LTH och HT för att få igång ett ökat nätverkande kring verksamheten på biblioteket i Helsingborg. Dessa samtal har lett fram till ett utmärkt samarbete mellan de tre fakultetsbiblioteken i frågor om forskarstöd. Efter ett första år av samverkan ser vi fortsatta möjligheter till utveckling av organisationen över de geografiska gränserna när det gäller arbetsfördelning och kompetensutbyte. Det vi uppnått så långt är minskad sårbarhet, mer utvecklingsinriktad verksamhet och en känsla av professionell tillhörighet för personalen i Helsingborg. Organisationsförändringen sammanföll med att Sambib sjösatte sin nya teamorganisation med fyra team med olika ansvarsområden. I dessa fyra team ingår även personal från biblioteket i Helsingborg. Teamorganisationen har bidragit till ökad tydlighet i arbetsfördelning och ansvarsområden och personalen upplever ett ökat kollegialt utbyte. Teamen har under året arbetat intensivt med att hitta sina arbetsformer och de har självständigt utarbetat aktivitets- och tidplaner inom respektive ansvarsområden. Varje team samordnas av en teamkoordinator. Uppdraget som teamkoordinator är tänkt att rotera inom personalgruppen så att alla som önskar får möjlighet att prova på rollen. Med detta följer att alla i personalgruppen får möjlighet att utveckla och reflektera över ledarskap och medarbetarskap. Teamens aktiviteter redovisas längre fram i årsredovisningen. Under 2013 utarbetades en gemensam förvärvspolicy för de båda biblioteken som innebär att vi i högre grad samverkar om inköp av fördjupningslitteratur. Samma principer gäller för litteraturinköp som finansieras av andra fakulteter. Dagliga boktransporter mellan Lund och Helsingborg innebär att böckernas geografiska placering är av mindre betydelse. antal fakultetsbibliotek när ämnesintresset sammanfaller. För att långsiktigt kunna garantera tillgång till centrala e-resurser för forskning och utbildning inom LU krävs en LUB-gemensam strategi och en stabil och hållbar finansieringsmodell. Mot bakgrund av denna utveckling tillsattes under 2012 en arbetsgrupp av dåvarande universitetsbibliotekarie med uppdraget att utarbeta en ny finansieringsmodell för e-media. Förslaget presenterades hösten 2013 och kommer att behandlas i biblioteksstyrelsen för LUB under Under året har ett flertal gemensamma LUB-projekt genomförts: Team media skriver längre fram om ett projekt där förlagen tillgängliggör hela sin e-boksutgivning direkt i bibliotekskatalogen som lån eller köp; en strategisk plan för biblioteksverksamheten har utarbetats för åren ; en projektgrupp för utvärdering av ERM-system (Electronic Resources Management System) har tillsatts och ett bemötandeprojekt har genomförts. Vi har också påbörjat arbetet med att ta fram en ny samverkansstruktur för biblioteksnätverket LUB. Med denna på plats hoppas vi att rollerna inom LUB klargörs och att vi tillsammans kan arbeta mot gemensamma mål i högre grad än tidigare. Under verksamhetsåret arbetade flera av medarbetarna med förberedelser av den LUB-gemensamma konferensen Creating Knowledge VII i augusti. 1 Konferensen ville belysa olika aspekter av samarbete inom högre utbildning utifrån övertygelsen att ökat samarbete mellan olika professioner och kompetenser kan förstärka kvaliteten i högskoleutbildningen. Flera av Sambibs medarbetare deltog med presentationer och posters på konferensen. Att få möjlighet att delta och medverka i internationella konferenser och presentera genomförda projekt och initiativ är utvecklande och inspirerande och öppnar för nätverkande och utbyte med kollegor utanför LUB. Slutligen gläds vi åt att fakultetens doktorandkurs A kickstart to Academic life: the Information Management and Publication Process for Social Scientists valdes ut att ingå i LERUs rapport Good Practice Elements in Doctoral training - Follow-on to the Leru Paper Doctoral Degrees Beyond 2010: Training Talented Researchers for Society. 2 Kursen är ett utmärkt exempel på samarbete över professionsgränserna och ett gott betyg åt det forskarstöd som utvecklats på Sambib. Med denna återblick på verksamhetsåret 2013 säger jag stort tack till personal och styrelse för gott samarbete! Det elektroniska informationslandskapet är ett kapitel för sig. Elektroniska resurser är obundna i tid och rum och måste administreras på ett annat sätt än den tryckta litteraturen, detta gäller inte minst finansieringen. E-media köps in gemensamt på LUB-nivå men i takt med att utbudet ökar inom varje ämnesområde, så finansieras ny e-media allt oftare av något fakultetsbibliotek eller så delas kostnaderna mellan ett Lund, 18 februari 2014, Karin Jönsson, verksamhetsansvarig 1 aspx?flowcategoryid= practice_elements_in_doctoral_training_2014.pdf

4 4 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Team Användarservice och kommunikation Team Användarservice och kommunikation har ansvar för bibliotekets service på plats och vår kommunikation utåt. Här ingår öppethållande, vår låneverksamhet, bemanning av låneexpeditionen (inklusive rekrytering, upplärning och schemaläggning av de studenter som jobbar tillsammans med oss i lånedisken), information till våra användare på plats, via webb och andra kanaler, stöd till studenter med lässvårigheter, lokal support av vår datormiljö och våra sökoch bibliotekssystem började med att teamet gick igenom sina ansvarsområden, formulerade teamets mål och sammanställde en aktivitetsplan för året. Under året har teamet sedan gjort en översyn av befintliga arbetsflöden, skrivit och uppdaterat manualer för olika rutiner, inrättat backup-funktioner på alla arbetsuppgifter, och påbörjat en samordning med Campus Helsingborgs bibliotek. Vi har också arbetat med följande: Terminsstarterna på Sambib har alltid känts stressiga för personalen samtidigt som besökarna och frågorna på plats är många ska nya studenter få introduktioner i grupp, och tiden har inte riktigt räckt till. Vi såg till att göra schemaläggningen av personalens informationspass bättre anpassad till den individuella arbetsbelastningen, och ökade studentpersonalens timmar något under första veckan. Små åtgärder som gjort skillnad. Det har länge varit efterfrågat att kunna betala med kort i lånedisken, när användare ska betala förseningsavgifter eller fylla på sitt utskriftskonto. Och nu kan vi äntligen erbjuda möjligheten! Det har tagits emot mycket positivt av användarna, och kontanthanteringen har minskat, vilket innebär en säkerhetshöjning för personalen. Hemsidan har fått en ny Välkommen-sida för nya studenter, forskarsidorna har omarbetats, och vi har deltagit i förberedande möten på fakulteten om samordnad övergång till publiceringsverktyget Drupal. Medlemmar i teamet har också varit inblandade i olika LUBaktiviteter, såsom marknadsföring av konferensen Creating Knowledge VII (Alexandra), FAQ för LUB-search (Linda G), tester av ny Lovisaversion (Gabriella) och LUB:s bemötandeprojekt (Gabriella). Bemötandeprojektet hade som syfte att synliggöra och öka medvetenheten om bemötandefrågor, både gentemot användare och kollegor, att skapa en strategi för hur vi kan arbeta vidare med frågorna på respektive arbetsplats och att stärka det kollegiala samarbetet inom biblioteksnätverket. Projektet kom att innefatta större delen av bibliotekens personal under 2013 och innehöll föreläsningar, övningar, diskussionsklubbar och workshops. Teamet planerar att fortsätta jobba med bemötandefrågor inom Sambib under 2014, och då också involvera våra timanställda studenter. I teamet ingick under 2013: Alexandra Forsberg, Linda Grandsjö, Gabriella Johansson, Hanna Voog och Berit Funke Gabriella Johansson, teamkoordinator

5 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 5 Team Forskarstöd Under 2013 har Team Forskarstöd arbetat med att formera sin grupp och skapa en aktivitetsplan. Arbetsåret inleddes med att skapa nya rutiner för hur man kan koncentrera hela fakultetens granskning av forskningspublikationer i LUP till teamets medlemmar. Genom att lyfta denna uppgift från kontaktbibliotekarierna och koncentrera den till teamet, skapades möjlighet till effektivisering och specialisering. Den nya arbetsgången sjösattes den 1 februari och efter sommaren startade nästa LUP-relaterade projekt: Parallellpubliceringsprojektet. Projektet syftar till att medvetandegöra forskare på fakulteten om Open Access och parallellpublicering genom att starta en personlig kontakt med forskarna i relation till deras publicerade artiklar. Projektet förväntas pågå fram till sommaren 2014 då det ska utvärderas, men redan nu kan teamet konstatera många positiva responser och dialoger med forskare kring exempelvis Open Access och parallell publicering. LILAC 2, QQML 3, CKVII 4, samt en artikel i ScieCom Info 5. Artikeln samt konferensbidragen finns att ladda ner från LUP (http://lup.lub.lu.se). I teamet ingick under 2013: Ann-Sofie Zettergren, Sara Rondahl och Hanna Voog. Hanna Voog, teamkoordinator Förutom detta har teamet fortsatt att erbjuda kurser och undervisning för forskare på fakulteten, bland annat i Endnote, RefWorks och LUP. Två av teamets medlemmar, Ann-Sofie Zettergren och Hanna Voog, är också engagerade i utvecklandet och genomförandet av den fakultetsgemensamma doktorandkursen A kick-start to Academic life: the Information Management and Publication Process for Social Scientists som gavs för fjärde gången under Kursen omnämns även som ett exempel på bra doktorandstöd i LERU:s rapport: Good Practice Elements in Doctoraltraining - Follow-on to the Leru Paper Doctoral Degrees Beyond 2010: Training Talented Researchers for Society från Teamet har även initierat ett samarbete med representanter för de fakultetsbibliotek vars institutioner finns representerade på Campus Helsingborg. Detta samarbete resulterade i samarrangemang mellan HT- och S- biblioteken av forskarseminarier kring Open Access, vilket erbjöds både i Lund och i Helsingborg. Teamet har också valt att följa upp fakultetens fulltextsrekommendation vad gäller avhandlingar, ett arbete som resulterade ibland annat i en checklista inför disputationen som publicerats på fakultetens hemsida. Lilac, Foto: Linda Grandsjö. Under året har även teamets medarbetare deltagit i och presenterat olika projekt vid konferenser; SFIS Vårkonferens 1, 2 LILAC, Manchester. Ann-Sofie Zettergren: How do you do? Understanding the everyday life of researchers in order to support their research: Library collaboration and partnership with researchers at Lund University 3 QQML, Rom. Hanna Voog: It s all about keeping quiet - using focus group interviews to understand the everyday life of researchers in order to support their research 4 CKVII, Lund. Ann-Sofie Zettergren & Hanna Voog: To make a 1 SFIS Vårkonferens, Malmö. Hanna Voog: Tillgänglighet, närhet och synlighet - gemensamma utmaningar för LUB-nätverket för att möta Lunds universitets forskares behov av forskarstöd. Hanna Voog, bibliotekarie/projektledare Lunds universitet kick start together A PhD course co-developed by librarians and professors samt Ann-Sofie Zettergren & Hanna Voog: Shifting focus to create knowledge collaboratively (Poster) 5 Wiklund och Voog (2013) It takes two to tango making way for relevant research support services at Lund University Libraries (LUB) I SciecomInfo, vol 9, nr 1.

6 6 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Team Media Team Media arbetar med att samla, organisera, tillhandahålla och bevara information. Detta inkluderar bland annat inköp av tidskriftsprenumerationer och filmer, förvärv av tryckta och elektroniska böcker, katalogisering, fjärrlån och underhåll av de fysiska samlingarna. När teamet bildades inledde vi med att göra en tydlig arbetsfördelning och skapa back-up-funktioner för alla arbetsuppgifter för att minska sårbarheten. Det finns en huvudansvarig för varje arbetsuppgift, men också ytterligare en eller ett par bibliotekarier som är insatta och kan rycka in vid behov. Under året genomfördes fyra e-boksworkshoppar för bibliotekarier, lärare på fakulteten och CEDs personal. Dessa följde ett upplägg som Ellen Fall arbetade fram och redovisade som kursprojekt på CEDs högskolepedagogiska kurs Learning and Teaching in Higher Education 1. Arbetet med att på detta sätt synliggöra e-böcker presenterades också på CEDs utvecklingskonferens i oktober 2. Under året omarbetades bibliotekens förvärvspolicy. Detta skedde framförallt för att Sambib i Lund och Campus Helsingborgs bibliotek skulle arbeta efter samma principer. Policyn tydliggör också hur Campus Helsingborgs bibliotek förhåller sig till de delar av samlingarna som finansieras av andra fakulteter. Den uppdaterade policyn är anpassad till den omfattande bokutgivningen inom samhällsvetenskap, där också mycket publiceras i fulltext eller går att köpa i e-format. Inför varje kursstart sker det ett stort arbete med kurslitteraturhantering, och teamet har under året sett över hur man skulle kunna rationalisera denna, bland annat genom att koncentrera och fördela arbetsuppgifterna mer effektivt. Ett större fokus har lagts på förvärv av e-böcker som komplement till tryckt kurslitteratur. Vi har börjat använda det internationella klassifikationssystemet Dewey, och därmed ett nytt hylluppställningssystem. I samband med detta arbetar vi kontinuerligt med att gå igenom boksalarna med monografier, gallra och magasinera. Under 2013 genomfördes flera större omflyttningar av bland annat äldre studentuppsatser. Biblioteksnätverket LUB startade i maj ett PDA-projekt (Patron Driven Aquisition) där Sambib deltar. PDA är i korthet en användarstyrd metod för att köpa in e-böcker. E-boksposter läggs in i Lovisa/LUBsearch, men biblioteket betalar inte för boken förrän den lästs ett på förhand angivet antal gånger. Därmed förvärvas bara sådant som de facto använts. Användaren märker inte att boken skiljer sig från de e-böcker hen annars stöter på. Inom HT och S lånades och köptes många e-böcker direkt från start och de anslagna pengarna gick åt mycket fort. Projektet pågår fram till sommaren 2014 under våren kommer justeringar att göras så att vi kan jämföra vilket utfall vi får när inställningar i lån/köp-modellen ändras. Därefter kommer vi att kunna utvärdera vilka för- eller nackdelar en PDA-modell skulle kunna innebära för framtida förvärv av e-böcker. I teamet ingick under 2013: Per Dessborn, Ellen Fall, Berit Funke, Marianne Hansson, Elisabet Kronström, Linda Leveau, Maria Lindenmo, Kåkå Olsen och Sara Wickström Ellen Fall, teamkoordinator 1 Fall, E (2013) Teaching Faculty How to Use E-books lub.lu.se/record/ Fall, E (2013) Att lära lärare använda e-böcker slideshare.net/ellenfall/presentation-ced

7 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 7 Team stöd till utbildningen Vid årets början fokuserade teamet på att utforma mål, aktiviteter och arbetssätt för de kommande två åren. Även om teamet föregåtts av en undervisningsgrupp är detta ett mer organiserat sätt att arbeta och ett sätt att planera det vi gör utöver själva undervisningen. För att diskutera pedagogiska frågor och utbyta erfarenheter och tips inom teamet genomförde vi ett par pedagogiska workshops. En om olika pedagogiska grepp och verktyg samt en med fokus på användningen av filmer i undervisningen och flipped classroom pedagogik. Som ett viktigt steg i att minska sårbarheten i vår verksamhet skrev vi undervisningsbeskrivningar för de olika undervisningsmoment vi genomför. Alla har där bl.a. specificerat innehåll, underlag och i vilket sammanhang undervisningen är inplanerad. Syftet är att snabbt ska kunna hoppa in för varandra vid sjukdom, men också för att inventera vad vi alla gör, samt för att se över eventuella samordningsvinster. Teamet fick användning för dessa redan under hösten då en ny kontaktbibliotekarie för psykologi var under tillsättning. Undervisningen delades upp inom teamet och genomfördes enligt planerna. På Utbildningsrådets initiativ träffades undervisande bibliotekarier och institutionernas studierektorer för att diskutera hur undervisningen i informationskompetens fungerar, kan utvärderas och ytterligare integreras. Som en förlängning av detta tog teamet fram förslag till formuleringar i kursvärderingarna, samt påbörjade en sida i verktyget LibGuides med goda exempel för integrering av informationskompetens som inspiration för fakultetens lärare. Medlemmar i teamet har under året deltagit och presenterat på två internationella konferenser. Vid konferensen LILAC i Manchester presenterade Ellen Fall och Linda Grandsjö genomförandet och resultatet av en internutbildning rörande användandet av ipads och appar i det dagliga arbetet 1. De flesta i teamet deltog i Creating Knowledge VII (CKVII) i Lund. Linda Grandsjö och Ann-Sofie Zettergren höll där en presentation som exemplifierar fördelarna med samarbete mellan bibliotek och utbildning för integrering av informationskompetens 2. Workshop, Foto: Hanna Voog. I våras avslutades det fakultetsgemensamma projektet Tablets as Tools kring användningen av ipads som en pedagogisk resurs i undervisningen på Statsvetenskapliga institutionen. Det utvärderades genom enkäter och samtal med deltagarna. Erfarenheter och tankar inför framtiden sammanställdes i en rapport som blev klar i januari Tillsammans med Team Media genomförde vi under året ett par e-boksworkshoppar för fakultetens lärare i Lund och vid Campus Hbg. I teamet ingick under 2013: Anna Alwerud, Ellen Fall, Alexandra Forsberg, Linda Grandsjö, Linda Leveau, Maria Lindenmo, Sara Rohndal, Fredrik Vanek och Ann-Sofie Zettergren. Linda Grandsjö, teamkoordinator 1 Fall & Grandsjö. Competence development with ipads: to meet the new technological challenges in the digital future, Grandsjö & Zettergren, Subject and generic skills in unity : information literacy in collaboration for enhanced learning, Fall & Grandsjö, Tablets as Tools:added value through mobile learning? Projektrapport, fileadmin/user_upload/sob/dokument/projektrapport_tablets_as_tools.pdf

8 8 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Team Campus Helsingborg Året präglades av arbetet med att sammanföra Sambib och biblioteket vid Campus Helsingborg till en organisatorisk enhet. Översyn av arbetsprocesserna och medarbetarnas ansvarsområden påbörjades genast. En omfördelning av arbetsuppgifter syftade till att ge medarbetarna större möjligheter att specialisera sig istället för att som tidigare arbeta som generalister och kunna allt. Ett stöd i detta blev medlemskapet i de olika team som redan fanns vid Sambib. Vi undersökte vilka arbetsuppgifter och funktioner som kan utföras gemensamt med personal på Sambib och vilka som är platsberoende. Det är en spännande process som egentligen bara har börjat. Nästan 10 procent av universitetets studenter läser vid Campus Helsingborg. Biblioteket är ett typiskt studentbibliotek och en populär studieplats. I och med omorganisationen vågade vi öka öppethållande med en timme per dag vilket mottogs med många glada kommentarer. Av bibliotekets böcker är hälften kursböcker. Under året tillkom nya bestånd, bland annat av kurslitteratur för ämneslärarutbildningen. För att få plats med den nya litteraturen startades en rejäl gallring av äldre monografier och kursböcker. Syftet var att ha aktuell litteratur inom Campus Helsingborgs ämnesområden medan man enkelt kan beställa kompletterande litteratur från övriga LUB-bibliotek. Antalet forskare vi Campus Helsingborg ökade under året. Bland annat startade institutionen för utbildningsvetenskap ett par forskarskolor. Forskarna erbjöds seminarier om Open Access och referenshantering i End Note. I enlighet med Utbildningsrådets initiativ gjordes en satsning på biblioteket som resurs i utbildningen. Undervisande bibliotekariers planering tillsammans med studierektorerna resulterade i bättre integration med kurserna. Statistiken i tabellen visar undervisningstimmar utförda av bibliotekarierna på Campus Helsingborgs bibliotek. Ytterligare undervisning genomfördes av HT-bibliotekens ämnesbibliotekarier för modevetenskap och engelska. Anna Alwerud, platsansvarig Biblioteket vid Campus Helsingborg

9 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 9 Bibliotekets verksamhet i siffror 2013 Öppettider samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (sambib) 67 tim/vecka biblioteket VId campus Helsingborg (ch) 44 tim/vecka mån-tor: fre: lör-sön: Mån-tor: Fre: Besök (fysiska) sambib ch Lokala lån sambib ch Fjärrlån in sambib ch Fjärrlån ut sambib ch Undervisning* Antal timmar (sambib) Antal deltagare (sambib) Antal timmar (CH) Antal deltagare (CH) Ämnesguider antal sidvisningar * Specificeras nedan

10 10 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek antal undervisningstimmar per institution 2013 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Development Studies 12 Genusvetenskap 23 Graduate School 10 Humanekologi 9 Kulturgeografi 21 Pedagogik 28 Psykologi 108 Rättssociologi 12 Socialantropologi 19 Socialt arbete 73 Sociologi 62 Statsvetenskap & Freds- och Konfliktvetenskap 125 Forskare 67 Sökverkstäder 18 Studiebesök 3 Övrigt (e-boksworkshoppar / SI-mentorer) 8 Totalt antal timmar 598 Totalt Antal deltagare Biblioteket vid Campus Helsingborg Samhällsvetenskapliga fakulteten strategisk kommunikation 58 service management 44 Socialt arbete 49 Lunds Tekniska Högskola LTH 44 HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA FAKULTETERNA Modevetenskap 1 utbildningsvetenskap, doktorander 11 utbildningsvetenskap, Ämneslärarutbildningen 3 Totalt antal timmar 210 Totalt Antal deltagare 2 763

11 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 11 Styrelse & personal Styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Mandatperioden för institutionsrepresentanter är 3 år och för studeranderepresentanter 1 år. Samhällsvetenskapliga fakulteten Ole Elgström, ordförande Arbetsmiljöhögskolan Johanna Alkan Olsson, ordinarie Biblioteket vid Campus Helsingborg Jesper Falkheimer, ordinarie Institutionen för genusvetenskap Sara Goodman, ordinarie Irina Schmitt, suppleant Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Karl Johan Lundquist, ordinarie Anders Lund Hansen, suppleant Institutionen för psykologi Per Johnsson, ordinarie Robert Holmberg, suppleant Socialhögskolan Kerstin Svensson, ordinarie Dolf Tops, suppleant Sociologiska institutionen Britt-Marie Johansson, ordinarie Magnus Karlsson, suppleant Rättssociologiska institutionen Matthias Baier, ordinarie Vakant, suppleant Statsvetenskapliga institutionen Tomas Bergström, ordinarie Ylva Stubbergaard, suppleant Studeranderepresentanter Vakant, Doktorandkåren SEDR Jack Senften, Samhällsvetarkåren Nikolas PiEta Theofanous, Samhällsvetarkåren Adjungerad Bibliotekets representant

12 12 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Personal 2013 Per Dessborn, bibliotekarie, 50%. Information, ansvar för bibliotekets fjärrlåneservice, kontaktbibliotekarie för distansstudenter. Medlem i Team Media. Ellen Fall, bibliotekarie, 100%. Teamkoordinator för Team Media. Kontaktbibliotekarie för kulturgeografi och humanekologi. Undervisning i informationskompetens, referensarbete och låneservice. Publicerar ämnesguiden för humanekologi och kulturgeografi. Sköter fjärrlån. Förvärvar och katalogiserar e-böcker, bevakar e- boksutveckling och ny teknik i biblioteksarbetet. Publicerar ämnesguiden för e-böcker. Projektledare för Tablets as Tools. Representant i LUBs Patron Driven Aquisition-projekt. Redaktör för Facebooksidan Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet Har under 2013 utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Linda Grandsjö, bibliotekarie, 100%. Teamkoordinator för Team stöd till utbildningen. Kontaktbibliotekarie för statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap samt underrättelseanalys. Undervisning i informationskompetens från grundkurs till master/magisternivå. Uppdatering och drift av ämnesguiderna Political Science & Peace and Conflict Studies och Underrättelseanalys. Redaktör för facebooksidan Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet. Även medlem i Team användarservice och kommunikation, där med fokus på system/lubsearch, Facebook, back-up för krav och stöd till studenter med lässvårigheter. Referens- och låneservice. Medlem i LUBgrupperna Super-users LUBsearch/EDS, Bibliotekens roll i lärandet BRIL (sep. -), Bibliotek och teknik samt Kurs- och ämnesverktyg (LibGuides). Har under VT 2013 varit delaktig i projektet Tablets as Tools som kontaktbibliotekarie för Statsvetenskap Learning and Teaching in Higher Education, LU Chalmers e-boksdag LILAC, University of Manchester Sociala medier och webb, MAH Creating Knowledge VII, LU HLR-utbildning CED:s utvecklingskonferens, LU Alexandra Forsberg, bibliotekarie, 100%. Till och med Kontaktbibliotekarie för Institutionen för psykologi. Undervisning i informationskompetens på fristående kurser vid inst. för Psykologi, Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet. Uppdatering och drift av ämnesguide i Psykologi. Teamkoordinator för Team Användarservice och Kommunikation och medlem i Team stöd till utbildningen. Redaktör för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks facebooksida samt webbredaktör. Arbete i informationsdisk samt låneservice. Sammankallande i den LUB gemensamma arbetsgruppen Marknadsföring och kommunikation. Utvecklingsarbete med databasen Arbline samt framtagning av samsökverktyget Nya Arbline: arbline.se, i samarbete med Arbetsmiljöhögskolan. Deltog i den arbetsgrupp för Creating Knowledge VII-konferensen som arbetade med marknadsföring. Har under 2013, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Workshop skärminspelningar, CED, LU Pedagogisk seminarieserie, S-fak, LU LILAC, University of Manchester App-användning, Webinar, Swednet Pedagogisk seminarieserie, S-fak, LU Sociala medier och webb, MAH Creating Knowledge VII, LU Utvecklingskonferens 13, N-fak/CED, LU Riksdagsbiblioteket, Stockholm. Marianne Hansson, bibliotekarie, 100%. Medlem i Team Media. Huvudansvar för bibliotekets tryckta samlingar. Förvärv, katalogisering, kurslitteraturhantering, information, låneservice. Deltar i funktionsgruppen för katalogisering Har under 2013, utöver LUB-seminarier, deltagit i: Möte ang. nya regler om e-handel Webinar ang. LibrisXL Har under 2013, utöver LUB-seminarier, deltagit i: , Creating Knowledge VII, LU

13 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 13 Gabriella Johansson, bibliotekarie, 100%. Teamkoordinator för Team Användarservice och kommunikation. Kontaktbibliotekarie för studenter med lässvårigheter, webbadministratör, funktionsansvar kundtjänst, låneservice och IT-samordning. Uppdrag inom LUB under 2013: Arbetsgruppen Tillgänglighet Referensgruppen för Lovisa, även testgrupp för nya versioner av bibliotekssystemet Medlem i projektgruppen för bemötandeprojektet under höstterminen Har under 2013, utöver LUB-seminarier, deltagit i: Linda Leveau, bibliotekarie, 80% Medlem i team Stöd till utbildningen och team Media. Kontaktbibliotekarie för Genusvetenskapliga institutionen, Rättssociologiska institutionen samt ämnet Pedagogik inklusive PA-programmet. Undervisning i informationskompetens för studenter i genusvetenskap, rättssociologi och pedagogik. Förvärv och katalogisering i ämnena statsvetenskap, genusvetenskap, pedagogik och rättssociologi. Förvärv och katalogisering till ARBLINE-projektet. Inköp av filmer till undervisning, samt uppdatering av guiden Filmbiblioteket. Referensarbete och låneservice, uppdatering och drift av ämnesguider i genusvetenskap, pedagogik och rättssociologi. Har under 2013 deltagit i följande kurser och seminarier/ konferenser: KIA-kurs Inköp VTLS EMEA Users Group Meeting, Lund Dyslexikurs, Sensus Helsingborg DAISY-konferens, Stockholm (presentation) Creating Knowledge VII, Lund CED:s utvecklingskonferens, Lund Webinar ang. LibrisXL Karin Jönsson, fakultetsbibliotekarie, verksamhetsansvarig, 100%. Representant i Biblioteksrådet, LUB Representant i referensgruppen Samordning av e-media, LUB Representant i Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå, Samhällsvetenskapliga fakulteten Nationell representant i NordinfoLIT, Nordiskt forum för samarbete inom området för informationskompetens Övriga uppdrag under året: idégrupp för fysiska lärandemiljöer, Samhällsvetenskapliga fakulteten styrgrupp lokalprojekt, Samhällsvetenskapliga fakulteten lokalprojekt Eden, Samhällsvetenskapliga fakulteten konferensen Creating Knowledge VII, augusti 2013, LUB, delprojektledare styrgrupp bemötandeprojekt, LUB projektgrupp för utvärdering av ERM-system, LUB arbetsgrupp för framtagande av finansieringsmodell för e-media, LUB Maria Lindenmo, bibliotekarie, 100%. Medlem i team Stöd till utbildningen och team Media. Tidskriftsansvarig. Kontaktbibliotekarie för Socialhögskolan. Undervisning i informationskompetens, referensarbete och låneservice. Publicerar ämnesguiderna för socialt arbete. Medlem i arbetsgruppen Bibliotekens roll i lärandet inom LUB (t.o.m. september). Deltagit i planeringen och genomförandet av konferensen Creating knowledge VII. Skyddsombud för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek. Har under 2013, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Systematiskt brandskyddsarbete Creating Knowledge VII, LU CEDs utvecklingskonferens, LU Kåkå Olsen, bibliotekarie, 100%. Vikarie från till för Alexandra Forsberg. Fredrik Vanek, bibliotekarie, 100%. Har tillträtt Medlem i team Stöd till utbildningen samt team Användarservice och Kommunikation. Kontaktbibliotekarie för Institutionen för psykologi. Undervisning i informationskompetens, referensarbete och låneservice. Publicerar ämnesguiderna för ämnet psykologi.

14 14 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Hanna Voog, bibliotekarie, 87,5-100%. Teamkoordinator för team Stöd till forskningen och medlem i team Användarservice och Kommunikation. Undervisning i informationskompetens, referenshantering (EndNote/ RefWorks) och publiceringsstrategier för doktorander/ forskare inom fakulteten samt i informationskompetens och referenshantering för studerande på avancerad nivå inom Statsvetenskap och på Graduate School. Undervisar på och utvecklar doktorandkursen Kick-start to academic life - Information Management and Publication Process for Social Scienctists. Arbete i informationen, låneservice, uppdatering och drift av Libguide i referenshantering samt med bibliotekets webbsida. Support på forskares frågor kring referenshanteringsprogram, LUP och publicering. Är sammankallande i den LUB gemensamma arbetsgruppen för Vetenskaplig kommunikation samt LUB:s represenat i Lärosätens Syds grupp för forskningsstöd. Har under 2013 deltagit i följande kurser och seminarier/ konferenser: LU:s internationaliseringdagar, Lund SFIS Vårkonferens (presentation) QQML, Rom, Italien (presentation) CED:s utvecklingskonferens, LU Ann-Sofie Zettergren, bibliotekarie, 100%. Medlem i team Stöd till forskningen och team Stöd till utbildningen. Undervisning i informationskompetens för studerande på grundnivå och avancerad nivå i sociologi, socialantropologi samt för Graduate School, EndNote/RefWorks samt doktorandkursen Kick-start to academic life - Information Management and Publication Process for Social Scienctists. Kontaktbibliotekarie för sociologi och socialantropologi. Arbete i informationen, låneservice, uppdatering och drift av Libguide i ämnena sociologi, socialantropologi samt referenshantering. Support på forskares frågor kring referenshanteringsprogram. Har under 2013 deltagit i följande kurser och seminarier/ konferenser: LU:s internationaliseringdagar, Lund LILAC, University of Manchester SFIS Vårkonferens Creating Knowledge VII, Lund CED:s utvecklingskonferens, Lund Studentmedhjälpare 2013 Karin BJEREFELDT Mikael Dahlqvist Salahaldin Ebrahimsson Jennie Gustafsson Linda Eitrem Holmgren Anna Holmgren Maria Josefsson Eva Kulin Fredrika Larsson Elin Nolin Mariella Persson Martin Persson Kajsa Öbrink Ej närvarande vid fotografering: Eric Eriksson.

15 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 15 Medarbetare vid Campus Helsingborgs bibliotek 2013 Vid biblioteket arbetar fyra bibliotekarier på heltid och en assistent på halvtid. Chefen för Sambib hade 25 % av sin tjänst förlagd till Campus Helsingborg. Sara Rondahl, bibliotekarie, 100%. Tjänstledig från Kontaktbibliotekarie för Institutionen för strategisk kommunikation, katalogansvarig, MTMansvarig, kravansvarig. Medlem i team Stöd till forskningen och arbetsgruppen för konferensen Creating Knowledge VII. Anna Alwerud, bibliotekarie, 100%. Platsansvarig på Campus Helsingborgs bibliotek, kontaktbibliotekarie för Socialhögskolan och Institutionen för Service management. Undervisning. Sammankallande i arbetsgruppen för kompetensutveckling, medlem i projektgruppen för Bemötandeprojektet, medlem i teamet för stöd till undervisningen Har under 2013, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Creating Knowledge VII, LU CED:s utvecklingskonferens, Lund Att stödja forskaren i en digital kunskapsekonomi - ett idéseminarium kring bibliotekariens roll med Jan Nolin, LUB Övriga uppdrag: medlem i SFIS nationella utbildningsgrupp Har under 2013, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Creating Knowledge VII, LU Sara Wickström, bibliotekarie, %. Vikarie för Kristina Carlsson. Ansvarar för inköp av böcker och e-media. Ansvarig för periodika. Jobbar med stöd till studenter med läshinder. Medlem i team media och i funktionsgruppen för tillgänglighet. Kristina Carlsson, bibliotekarie 100%. Tjänstledig för studier från Övriga uppdrag: vice ordförande i Svensk förening för informationsspecialister, lokalavdelning syd. Berit Funke, bibliotekarie 100% tom oktober, därefter 80%. Ansvar för hemsidan, fjärrlån, kravhantering. Kontakbibliotekarie för de olika bygg-, data-, och elektroteknikprogrammen vid LTH Ingenjörshögskola i Helsingborg, YTH livsmedelsteknik samt Tekniskt basår och bastermin. Fram till halvårsskiftet även kontaktbibliotekarie för Service managements inriktningar Health Management, Logistic Management och Retail Management. Deltar i LTH-bibliotekens nätverksmöten, Team Användarservice och kommunikation samt Team Media. Har under 2013, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Halvdag med representant från Myndigheten för tillgängliga medier, Svensk biblioteksförening Studentmedhjälpare 2013 Petra Nyman Hasmir Muhic Amira El-SAID Marie Erlandsson Sussana TRKULJA Louise Wall Rebecka TORRES Emelie Andersson Anders Afzelius Har under 2013, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: CED:s utvecklingskonferens, Lund Eric Eriksson, biblioteksassistent, 50%. Låneverksamhet, iordningställande av nya böcker, ansvar för bibliotekslokalens praktiska skötsel. Kåkå Olsen, bibliotekarie, 40%. Vikarie från till för Berit Funke och Sara Wickström.

16 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Allhelgona kyrkog 14, Hus: J Box 42, Lund Tel facebook.com/sambib.lu Biblioteket vid Campus Helsingborg Universitetsplatsen 2 Box 882, Helsingborg Tel

Årsredovisning 2014. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

Årsredovisning 2014. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Årsredovisning 2014 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg 3 Innehåll Verksamhetsåret 2014 4 Team Användarservice och kommunikation 5 Team Forskarstöd 6 Team Media

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar per år

Läs mer

Årsredovisning 2010 HT-områdets biblioteksverksamhet

Årsredovisning 2010 HT-områdets biblioteksverksamhet Årsredovisning 2010 HT-områdets biblioteksverksamhet Verksamhetsåret 2010 Retrokatalogisering och lån Under året genomfördes ett par retrokatalogiseringsprojekt. Inför inflyttningen i Zoofysiologen gås

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen

Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen Tillhandahåller akademiskt stöd för vetenskaplig publicering och utveckling av studenters och

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fristående stiftelse vars ändamål är

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Docent, Ulla Karin Nordänger (projektledare) Doktorand, Jens Gardesten Professor, Per Gerrevall Fil. dr, Henrik Hegender Doktorand, Kristina

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Malmö 2014-12-12 Bibliotek och IT AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Om Bibliotek och IT Biblioteks- och IT-verksamheterna vid Malmö högskola är samorganiserade i ett

Läs mer

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Med Learnifys enkla verktyg kan du och dina elever skapa och publicera egna digitala lärresurser, starta bloggar för till exempel tema, laborationer

Läs mer

Sjukhusbibliotekens vecka 2013

Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sammanställning av Eira-enkäten Utvärdering av Sjukhusbibliotekens vecka https://docs.google.com/forms/d/1usyi6iqst- Benb03Hvm5Q1hjPmTrtfomnEGG7yATycw/viewform Programmen

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

RAPPORT ANGÅENDE SPEAK UP DAYS HT2014

RAPPORT ANGÅENDE SPEAK UP DAYS HT2014 RAPPORT ANGÅENDE SPEAK UP DAYS HT2014 SAMHÄLLSVETARKÅREN VID LUNDS UNIVERSITET Förord Tack till alla som ville vara med och påverka sin utbildning och speciellt tack till alla som hjälpte till med att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Detta dokument beskriver kommunikationsplaneringen för Librisprojektet på Götabiblioteken. Under sep 2014 till jun 2015 pågår projektet som syftar

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Barr amma baro! Antingen lär man ut, eller så lär man in! Ordspråk från Somalia

Barr amma baro! Antingen lär man ut, eller så lär man in! Ordspråk från Somalia Barr amma baro! Antingen lär man ut, eller så lär man in! Ordspråk från Somalia Arbetsplatsbaserat lärande Göra nytt Göra Testa nya idéer, ändra rutiner Ny kunskap, föreläsning, workshop Konkreta upplevelser

Läs mer

Studentarbetsplatser på Lunds Universitets Bibliotek

Studentarbetsplatser på Lunds Universitets Bibliotek RAPPORT 2002-05-02 Dnr LUB A9 62/2002 Biblioteksdirektionen Karin Ohrt Bibliotekarie Studentarbetsplatser på Lunds Universitets Bibliotek Bakgrund Biblioteksbarometern 2000 och andra undersökningar Som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst

Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Allmänt Biblioteket har under året sitt fått uppdrag av rektor - ett uppdrag där den pedagogiska verksamheten betonas: Bibliotekets pedagogiska

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek Upphovsrätt i praktiken en biblioteksfråga http://mediaeducationlab.com/copyright Lagen om

Läs mer

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor PROTOKOLL s Arbetsutskott Närvarande Magnus Alm studeranderepresenta nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor Övriga Elna Jönsson

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140124 Möte projektgrupp

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Madeleine du Toit bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola E-post: madeleine.du. toit@mah.se Helena Rydberg bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

Reserapport från studiebesök på The Copyright Advisory office, Columbia University, New York, September 2013. Inga-Lill Nilsson

Reserapport från studiebesök på The Copyright Advisory office, Columbia University, New York, September 2013. Inga-Lill Nilsson Reserapport från studiebesök på The Copyright Advisory office, Columbia University, New York, September 2013. Inga-Lill Nilsson Inledning Columbia University in the City of New York, ett av Ivy League-universiteten,

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

MOOC. Massive Open Online Course

MOOC. Massive Open Online Course MOOC Massive Open Online Course Cecilia Christiansen Mullsjö 2015 https://www.youtube.com/watch?v=u6fvj6jmghu juni 16, 2015 Daphne Koller Andrew Ng https://www.coursera.org/about/ juni 16, 2015 https://www.coursera.org/about/

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Det här ska du kunna i morgon bibliotekarie! Bibliotekens framtid och verksamhetsutveckling Lund 12/10-11, Anna Åkerberg

Det här ska du kunna i morgon bibliotekarie! Bibliotekens framtid och verksamhetsutveckling Lund 12/10-11, Anna Åkerberg Det här ska du kunna i morgon bibliotekarie! Bibliotekens framtid och verksamhetsutveckling Lund 12/10-11, Anna Åkerberg Digitalisering Digitalisering Teknisk kompetens, egna färdigheter samt förmåga att

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Giltighetstid Handlingsplanen för Lika villkor gäller för 2013 och ska årligen uppdateras. Samverkan Planen har utarbetats av SLU-bibliotekets

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN VÄST

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN VÄST 1(11) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN VÄST 2(11) Allmänt Öppettiderna har varit oförändrade: dvs 8-20 måndag-torsdag, 8-17 fredag och 10-14 lördag. Biblioteket har även varit öppet,

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2872 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LIBRARIES 2013 Tämä

Läs mer

IT-baserad distansutbildning

IT-baserad distansutbildning IT-baserad distansutbildning Bilder och exempel rörande organisation, samordning, stöd och support Fokus: Organisation Högskolan i Gävle Learning Center Learning Center är ett treårigt projekt som ska

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer