Årsredovisning Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

2

3 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 3 Verksamheten 2013 Det gångna året innebar bland annat interna organisationsförändringar och flera LUB-gemensamma samarbeten och projekt. Organisationsförändringar tar energi och tid men vi tror att vi nu funnit en organisation som är bättre rustad för den verksamhet vi vill bedriva. Beslut om organisationsförändring för biblioteksverksamheten vid Campus Helsingborg kom i december 2012 och i januari 2013 startade vi samtal om utbyte och samverkan mellan de båda biblioteken. Med fler kollegor såg vi möjligheter till ökad specialisering i arbetsfördelningen på CH. Detta ledde fram till en omfördelning av arbetsuppgifterna där varje enskild medarbetare fick ett tydligare ansvarsområde med möjlighet att arbeta mer fördjupat och utvecklande än tidigare. Vi startade också upp samtal med fakultetsbiblioteken inom LTH och HT för att få igång ett ökat nätverkande kring verksamheten på biblioteket i Helsingborg. Dessa samtal har lett fram till ett utmärkt samarbete mellan de tre fakultetsbiblioteken i frågor om forskarstöd. Efter ett första år av samverkan ser vi fortsatta möjligheter till utveckling av organisationen över de geografiska gränserna när det gäller arbetsfördelning och kompetensutbyte. Det vi uppnått så långt är minskad sårbarhet, mer utvecklingsinriktad verksamhet och en känsla av professionell tillhörighet för personalen i Helsingborg. Organisationsförändringen sammanföll med att Sambib sjösatte sin nya teamorganisation med fyra team med olika ansvarsområden. I dessa fyra team ingår även personal från biblioteket i Helsingborg. Teamorganisationen har bidragit till ökad tydlighet i arbetsfördelning och ansvarsområden och personalen upplever ett ökat kollegialt utbyte. Teamen har under året arbetat intensivt med att hitta sina arbetsformer och de har självständigt utarbetat aktivitets- och tidplaner inom respektive ansvarsområden. Varje team samordnas av en teamkoordinator. Uppdraget som teamkoordinator är tänkt att rotera inom personalgruppen så att alla som önskar får möjlighet att prova på rollen. Med detta följer att alla i personalgruppen får möjlighet att utveckla och reflektera över ledarskap och medarbetarskap. Teamens aktiviteter redovisas längre fram i årsredovisningen. Under 2013 utarbetades en gemensam förvärvspolicy för de båda biblioteken som innebär att vi i högre grad samverkar om inköp av fördjupningslitteratur. Samma principer gäller för litteraturinköp som finansieras av andra fakulteter. Dagliga boktransporter mellan Lund och Helsingborg innebär att böckernas geografiska placering är av mindre betydelse. antal fakultetsbibliotek när ämnesintresset sammanfaller. För att långsiktigt kunna garantera tillgång till centrala e-resurser för forskning och utbildning inom LU krävs en LUB-gemensam strategi och en stabil och hållbar finansieringsmodell. Mot bakgrund av denna utveckling tillsattes under 2012 en arbetsgrupp av dåvarande universitetsbibliotekarie med uppdraget att utarbeta en ny finansieringsmodell för e-media. Förslaget presenterades hösten 2013 och kommer att behandlas i biblioteksstyrelsen för LUB under Under året har ett flertal gemensamma LUB-projekt genomförts: Team media skriver längre fram om ett projekt där förlagen tillgängliggör hela sin e-boksutgivning direkt i bibliotekskatalogen som lån eller köp; en strategisk plan för biblioteksverksamheten har utarbetats för åren ; en projektgrupp för utvärdering av ERM-system (Electronic Resources Management System) har tillsatts och ett bemötandeprojekt har genomförts. Vi har också påbörjat arbetet med att ta fram en ny samverkansstruktur för biblioteksnätverket LUB. Med denna på plats hoppas vi att rollerna inom LUB klargörs och att vi tillsammans kan arbeta mot gemensamma mål i högre grad än tidigare. Under verksamhetsåret arbetade flera av medarbetarna med förberedelser av den LUB-gemensamma konferensen Creating Knowledge VII i augusti. 1 Konferensen ville belysa olika aspekter av samarbete inom högre utbildning utifrån övertygelsen att ökat samarbete mellan olika professioner och kompetenser kan förstärka kvaliteten i högskoleutbildningen. Flera av Sambibs medarbetare deltog med presentationer och posters på konferensen. Att få möjlighet att delta och medverka i internationella konferenser och presentera genomförda projekt och initiativ är utvecklande och inspirerande och öppnar för nätverkande och utbyte med kollegor utanför LUB. Slutligen gläds vi åt att fakultetens doktorandkurs A kickstart to Academic life: the Information Management and Publication Process for Social Scientists valdes ut att ingå i LERUs rapport Good Practice Elements in Doctoral training - Follow-on to the Leru Paper Doctoral Degrees Beyond 2010: Training Talented Researchers for Society. 2 Kursen är ett utmärkt exempel på samarbete över professionsgränserna och ett gott betyg åt det forskarstöd som utvecklats på Sambib. Med denna återblick på verksamhetsåret 2013 säger jag stort tack till personal och styrelse för gott samarbete! Det elektroniska informationslandskapet är ett kapitel för sig. Elektroniska resurser är obundna i tid och rum och måste administreras på ett annat sätt än den tryckta litteraturen, detta gäller inte minst finansieringen. E-media köps in gemensamt på LUB-nivå men i takt med att utbudet ökar inom varje ämnesområde, så finansieras ny e-media allt oftare av något fakultetsbibliotek eller så delas kostnaderna mellan ett Lund, 18 februari 2014, Karin Jönsson, verksamhetsansvarig 1 aspx?flowcategoryid= practice_elements_in_doctoral_training_2014.pdf

4 4 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Team Användarservice och kommunikation Team Användarservice och kommunikation har ansvar för bibliotekets service på plats och vår kommunikation utåt. Här ingår öppethållande, vår låneverksamhet, bemanning av låneexpeditionen (inklusive rekrytering, upplärning och schemaläggning av de studenter som jobbar tillsammans med oss i lånedisken), information till våra användare på plats, via webb och andra kanaler, stöd till studenter med lässvårigheter, lokal support av vår datormiljö och våra sökoch bibliotekssystem började med att teamet gick igenom sina ansvarsområden, formulerade teamets mål och sammanställde en aktivitetsplan för året. Under året har teamet sedan gjort en översyn av befintliga arbetsflöden, skrivit och uppdaterat manualer för olika rutiner, inrättat backup-funktioner på alla arbetsuppgifter, och påbörjat en samordning med Campus Helsingborgs bibliotek. Vi har också arbetat med följande: Terminsstarterna på Sambib har alltid känts stressiga för personalen samtidigt som besökarna och frågorna på plats är många ska nya studenter få introduktioner i grupp, och tiden har inte riktigt räckt till. Vi såg till att göra schemaläggningen av personalens informationspass bättre anpassad till den individuella arbetsbelastningen, och ökade studentpersonalens timmar något under första veckan. Små åtgärder som gjort skillnad. Det har länge varit efterfrågat att kunna betala med kort i lånedisken, när användare ska betala förseningsavgifter eller fylla på sitt utskriftskonto. Och nu kan vi äntligen erbjuda möjligheten! Det har tagits emot mycket positivt av användarna, och kontanthanteringen har minskat, vilket innebär en säkerhetshöjning för personalen. Hemsidan har fått en ny Välkommen-sida för nya studenter, forskarsidorna har omarbetats, och vi har deltagit i förberedande möten på fakulteten om samordnad övergång till publiceringsverktyget Drupal. Medlemmar i teamet har också varit inblandade i olika LUBaktiviteter, såsom marknadsföring av konferensen Creating Knowledge VII (Alexandra), FAQ för LUB-search (Linda G), tester av ny Lovisaversion (Gabriella) och LUB:s bemötandeprojekt (Gabriella). Bemötandeprojektet hade som syfte att synliggöra och öka medvetenheten om bemötandefrågor, både gentemot användare och kollegor, att skapa en strategi för hur vi kan arbeta vidare med frågorna på respektive arbetsplats och att stärka det kollegiala samarbetet inom biblioteksnätverket. Projektet kom att innefatta större delen av bibliotekens personal under 2013 och innehöll föreläsningar, övningar, diskussionsklubbar och workshops. Teamet planerar att fortsätta jobba med bemötandefrågor inom Sambib under 2014, och då också involvera våra timanställda studenter. I teamet ingick under 2013: Alexandra Forsberg, Linda Grandsjö, Gabriella Johansson, Hanna Voog och Berit Funke Gabriella Johansson, teamkoordinator

5 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 5 Team Forskarstöd Under 2013 har Team Forskarstöd arbetat med att formera sin grupp och skapa en aktivitetsplan. Arbetsåret inleddes med att skapa nya rutiner för hur man kan koncentrera hela fakultetens granskning av forskningspublikationer i LUP till teamets medlemmar. Genom att lyfta denna uppgift från kontaktbibliotekarierna och koncentrera den till teamet, skapades möjlighet till effektivisering och specialisering. Den nya arbetsgången sjösattes den 1 februari och efter sommaren startade nästa LUP-relaterade projekt: Parallellpubliceringsprojektet. Projektet syftar till att medvetandegöra forskare på fakulteten om Open Access och parallellpublicering genom att starta en personlig kontakt med forskarna i relation till deras publicerade artiklar. Projektet förväntas pågå fram till sommaren 2014 då det ska utvärderas, men redan nu kan teamet konstatera många positiva responser och dialoger med forskare kring exempelvis Open Access och parallell publicering. LILAC 2, QQML 3, CKVII 4, samt en artikel i ScieCom Info 5. Artikeln samt konferensbidragen finns att ladda ner från LUP (http://lup.lub.lu.se). I teamet ingick under 2013: Ann-Sofie Zettergren, Sara Rondahl och Hanna Voog. Hanna Voog, teamkoordinator Förutom detta har teamet fortsatt att erbjuda kurser och undervisning för forskare på fakulteten, bland annat i Endnote, RefWorks och LUP. Två av teamets medlemmar, Ann-Sofie Zettergren och Hanna Voog, är också engagerade i utvecklandet och genomförandet av den fakultetsgemensamma doktorandkursen A kick-start to Academic life: the Information Management and Publication Process for Social Scientists som gavs för fjärde gången under Kursen omnämns även som ett exempel på bra doktorandstöd i LERU:s rapport: Good Practice Elements in Doctoraltraining - Follow-on to the Leru Paper Doctoral Degrees Beyond 2010: Training Talented Researchers for Society från Teamet har även initierat ett samarbete med representanter för de fakultetsbibliotek vars institutioner finns representerade på Campus Helsingborg. Detta samarbete resulterade i samarrangemang mellan HT- och S- biblioteken av forskarseminarier kring Open Access, vilket erbjöds både i Lund och i Helsingborg. Teamet har också valt att följa upp fakultetens fulltextsrekommendation vad gäller avhandlingar, ett arbete som resulterade ibland annat i en checklista inför disputationen som publicerats på fakultetens hemsida. Lilac, Foto: Linda Grandsjö. Under året har även teamets medarbetare deltagit i och presenterat olika projekt vid konferenser; SFIS Vårkonferens 1, 2 LILAC, Manchester. Ann-Sofie Zettergren: How do you do? Understanding the everyday life of researchers in order to support their research: Library collaboration and partnership with researchers at Lund University 3 QQML, Rom. Hanna Voog: It s all about keeping quiet - using focus group interviews to understand the everyday life of researchers in order to support their research 4 CKVII, Lund. Ann-Sofie Zettergren & Hanna Voog: To make a 1 SFIS Vårkonferens, Malmö. Hanna Voog: Tillgänglighet, närhet och synlighet - gemensamma utmaningar för LUB-nätverket för att möta Lunds universitets forskares behov av forskarstöd. Hanna Voog, bibliotekarie/projektledare Lunds universitet kick start together A PhD course co-developed by librarians and professors samt Ann-Sofie Zettergren & Hanna Voog: Shifting focus to create knowledge collaboratively (Poster) 5 Wiklund och Voog (2013) It takes two to tango making way for relevant research support services at Lund University Libraries (LUB) I SciecomInfo, vol 9, nr 1.

6 6 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Team Media Team Media arbetar med att samla, organisera, tillhandahålla och bevara information. Detta inkluderar bland annat inköp av tidskriftsprenumerationer och filmer, förvärv av tryckta och elektroniska böcker, katalogisering, fjärrlån och underhåll av de fysiska samlingarna. När teamet bildades inledde vi med att göra en tydlig arbetsfördelning och skapa back-up-funktioner för alla arbetsuppgifter för att minska sårbarheten. Det finns en huvudansvarig för varje arbetsuppgift, men också ytterligare en eller ett par bibliotekarier som är insatta och kan rycka in vid behov. Under året genomfördes fyra e-boksworkshoppar för bibliotekarier, lärare på fakulteten och CEDs personal. Dessa följde ett upplägg som Ellen Fall arbetade fram och redovisade som kursprojekt på CEDs högskolepedagogiska kurs Learning and Teaching in Higher Education 1. Arbetet med att på detta sätt synliggöra e-böcker presenterades också på CEDs utvecklingskonferens i oktober 2. Under året omarbetades bibliotekens förvärvspolicy. Detta skedde framförallt för att Sambib i Lund och Campus Helsingborgs bibliotek skulle arbeta efter samma principer. Policyn tydliggör också hur Campus Helsingborgs bibliotek förhåller sig till de delar av samlingarna som finansieras av andra fakulteter. Den uppdaterade policyn är anpassad till den omfattande bokutgivningen inom samhällsvetenskap, där också mycket publiceras i fulltext eller går att köpa i e-format. Inför varje kursstart sker det ett stort arbete med kurslitteraturhantering, och teamet har under året sett över hur man skulle kunna rationalisera denna, bland annat genom att koncentrera och fördela arbetsuppgifterna mer effektivt. Ett större fokus har lagts på förvärv av e-böcker som komplement till tryckt kurslitteratur. Vi har börjat använda det internationella klassifikationssystemet Dewey, och därmed ett nytt hylluppställningssystem. I samband med detta arbetar vi kontinuerligt med att gå igenom boksalarna med monografier, gallra och magasinera. Under 2013 genomfördes flera större omflyttningar av bland annat äldre studentuppsatser. Biblioteksnätverket LUB startade i maj ett PDA-projekt (Patron Driven Aquisition) där Sambib deltar. PDA är i korthet en användarstyrd metod för att köpa in e-böcker. E-boksposter läggs in i Lovisa/LUBsearch, men biblioteket betalar inte för boken förrän den lästs ett på förhand angivet antal gånger. Därmed förvärvas bara sådant som de facto använts. Användaren märker inte att boken skiljer sig från de e-böcker hen annars stöter på. Inom HT och S lånades och köptes många e-böcker direkt från start och de anslagna pengarna gick åt mycket fort. Projektet pågår fram till sommaren 2014 under våren kommer justeringar att göras så att vi kan jämföra vilket utfall vi får när inställningar i lån/köp-modellen ändras. Därefter kommer vi att kunna utvärdera vilka för- eller nackdelar en PDA-modell skulle kunna innebära för framtida förvärv av e-böcker. I teamet ingick under 2013: Per Dessborn, Ellen Fall, Berit Funke, Marianne Hansson, Elisabet Kronström, Linda Leveau, Maria Lindenmo, Kåkå Olsen och Sara Wickström Ellen Fall, teamkoordinator 1 Fall, E (2013) Teaching Faculty How to Use E-books lub.lu.se/record/ Fall, E (2013) Att lära lärare använda e-böcker slideshare.net/ellenfall/presentation-ced

7 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 7 Team stöd till utbildningen Vid årets början fokuserade teamet på att utforma mål, aktiviteter och arbetssätt för de kommande två åren. Även om teamet föregåtts av en undervisningsgrupp är detta ett mer organiserat sätt att arbeta och ett sätt att planera det vi gör utöver själva undervisningen. För att diskutera pedagogiska frågor och utbyta erfarenheter och tips inom teamet genomförde vi ett par pedagogiska workshops. En om olika pedagogiska grepp och verktyg samt en med fokus på användningen av filmer i undervisningen och flipped classroom pedagogik. Som ett viktigt steg i att minska sårbarheten i vår verksamhet skrev vi undervisningsbeskrivningar för de olika undervisningsmoment vi genomför. Alla har där bl.a. specificerat innehåll, underlag och i vilket sammanhang undervisningen är inplanerad. Syftet är att snabbt ska kunna hoppa in för varandra vid sjukdom, men också för att inventera vad vi alla gör, samt för att se över eventuella samordningsvinster. Teamet fick användning för dessa redan under hösten då en ny kontaktbibliotekarie för psykologi var under tillsättning. Undervisningen delades upp inom teamet och genomfördes enligt planerna. På Utbildningsrådets initiativ träffades undervisande bibliotekarier och institutionernas studierektorer för att diskutera hur undervisningen i informationskompetens fungerar, kan utvärderas och ytterligare integreras. Som en förlängning av detta tog teamet fram förslag till formuleringar i kursvärderingarna, samt påbörjade en sida i verktyget LibGuides med goda exempel för integrering av informationskompetens som inspiration för fakultetens lärare. Medlemmar i teamet har under året deltagit och presenterat på två internationella konferenser. Vid konferensen LILAC i Manchester presenterade Ellen Fall och Linda Grandsjö genomförandet och resultatet av en internutbildning rörande användandet av ipads och appar i det dagliga arbetet 1. De flesta i teamet deltog i Creating Knowledge VII (CKVII) i Lund. Linda Grandsjö och Ann-Sofie Zettergren höll där en presentation som exemplifierar fördelarna med samarbete mellan bibliotek och utbildning för integrering av informationskompetens 2. Workshop, Foto: Hanna Voog. I våras avslutades det fakultetsgemensamma projektet Tablets as Tools kring användningen av ipads som en pedagogisk resurs i undervisningen på Statsvetenskapliga institutionen. Det utvärderades genom enkäter och samtal med deltagarna. Erfarenheter och tankar inför framtiden sammanställdes i en rapport som blev klar i januari Tillsammans med Team Media genomförde vi under året ett par e-boksworkshoppar för fakultetens lärare i Lund och vid Campus Hbg. I teamet ingick under 2013: Anna Alwerud, Ellen Fall, Alexandra Forsberg, Linda Grandsjö, Linda Leveau, Maria Lindenmo, Sara Rohndal, Fredrik Vanek och Ann-Sofie Zettergren. Linda Grandsjö, teamkoordinator 1 Fall & Grandsjö. Competence development with ipads: to meet the new technological challenges in the digital future, Grandsjö & Zettergren, Subject and generic skills in unity : information literacy in collaboration for enhanced learning, Fall & Grandsjö, Tablets as Tools:added value through mobile learning? Projektrapport, fileadmin/user_upload/sob/dokument/projektrapport_tablets_as_tools.pdf

8 8 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Team Campus Helsingborg Året präglades av arbetet med att sammanföra Sambib och biblioteket vid Campus Helsingborg till en organisatorisk enhet. Översyn av arbetsprocesserna och medarbetarnas ansvarsområden påbörjades genast. En omfördelning av arbetsuppgifter syftade till att ge medarbetarna större möjligheter att specialisera sig istället för att som tidigare arbeta som generalister och kunna allt. Ett stöd i detta blev medlemskapet i de olika team som redan fanns vid Sambib. Vi undersökte vilka arbetsuppgifter och funktioner som kan utföras gemensamt med personal på Sambib och vilka som är platsberoende. Det är en spännande process som egentligen bara har börjat. Nästan 10 procent av universitetets studenter läser vid Campus Helsingborg. Biblioteket är ett typiskt studentbibliotek och en populär studieplats. I och med omorganisationen vågade vi öka öppethållande med en timme per dag vilket mottogs med många glada kommentarer. Av bibliotekets böcker är hälften kursböcker. Under året tillkom nya bestånd, bland annat av kurslitteratur för ämneslärarutbildningen. För att få plats med den nya litteraturen startades en rejäl gallring av äldre monografier och kursböcker. Syftet var att ha aktuell litteratur inom Campus Helsingborgs ämnesområden medan man enkelt kan beställa kompletterande litteratur från övriga LUB-bibliotek. Antalet forskare vi Campus Helsingborg ökade under året. Bland annat startade institutionen för utbildningsvetenskap ett par forskarskolor. Forskarna erbjöds seminarier om Open Access och referenshantering i End Note. I enlighet med Utbildningsrådets initiativ gjordes en satsning på biblioteket som resurs i utbildningen. Undervisande bibliotekariers planering tillsammans med studierektorerna resulterade i bättre integration med kurserna. Statistiken i tabellen visar undervisningstimmar utförda av bibliotekarierna på Campus Helsingborgs bibliotek. Ytterligare undervisning genomfördes av HT-bibliotekens ämnesbibliotekarier för modevetenskap och engelska. Anna Alwerud, platsansvarig Biblioteket vid Campus Helsingborg

9 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 9 Bibliotekets verksamhet i siffror 2013 Öppettider samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (sambib) 67 tim/vecka biblioteket VId campus Helsingborg (ch) 44 tim/vecka mån-tor: fre: lör-sön: Mån-tor: Fre: Besök (fysiska) sambib ch Lokala lån sambib ch Fjärrlån in sambib ch Fjärrlån ut sambib ch Undervisning* Antal timmar (sambib) Antal deltagare (sambib) Antal timmar (CH) Antal deltagare (CH) Ämnesguider antal sidvisningar * Specificeras nedan

10 10 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek antal undervisningstimmar per institution 2013 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Development Studies 12 Genusvetenskap 23 Graduate School 10 Humanekologi 9 Kulturgeografi 21 Pedagogik 28 Psykologi 108 Rättssociologi 12 Socialantropologi 19 Socialt arbete 73 Sociologi 62 Statsvetenskap & Freds- och Konfliktvetenskap 125 Forskare 67 Sökverkstäder 18 Studiebesök 3 Övrigt (e-boksworkshoppar / SI-mentorer) 8 Totalt antal timmar 598 Totalt Antal deltagare Biblioteket vid Campus Helsingborg Samhällsvetenskapliga fakulteten strategisk kommunikation 58 service management 44 Socialt arbete 49 Lunds Tekniska Högskola LTH 44 HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA FAKULTETERNA Modevetenskap 1 utbildningsvetenskap, doktorander 11 utbildningsvetenskap, Ämneslärarutbildningen 3 Totalt antal timmar 210 Totalt Antal deltagare 2 763

11 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 11 Styrelse & personal Styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Mandatperioden för institutionsrepresentanter är 3 år och för studeranderepresentanter 1 år. Samhällsvetenskapliga fakulteten Ole Elgström, ordförande Arbetsmiljöhögskolan Johanna Alkan Olsson, ordinarie Biblioteket vid Campus Helsingborg Jesper Falkheimer, ordinarie Institutionen för genusvetenskap Sara Goodman, ordinarie Irina Schmitt, suppleant Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Karl Johan Lundquist, ordinarie Anders Lund Hansen, suppleant Institutionen för psykologi Per Johnsson, ordinarie Robert Holmberg, suppleant Socialhögskolan Kerstin Svensson, ordinarie Dolf Tops, suppleant Sociologiska institutionen Britt-Marie Johansson, ordinarie Magnus Karlsson, suppleant Rättssociologiska institutionen Matthias Baier, ordinarie Vakant, suppleant Statsvetenskapliga institutionen Tomas Bergström, ordinarie Ylva Stubbergaard, suppleant Studeranderepresentanter Vakant, Doktorandkåren SEDR Jack Senften, Samhällsvetarkåren Nikolas PiEta Theofanous, Samhällsvetarkåren Adjungerad Bibliotekets representant

12 12 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Personal 2013 Per Dessborn, bibliotekarie, 50%. Information, ansvar för bibliotekets fjärrlåneservice, kontaktbibliotekarie för distansstudenter. Medlem i Team Media. Ellen Fall, bibliotekarie, 100%. Teamkoordinator för Team Media. Kontaktbibliotekarie för kulturgeografi och humanekologi. Undervisning i informationskompetens, referensarbete och låneservice. Publicerar ämnesguiden för humanekologi och kulturgeografi. Sköter fjärrlån. Förvärvar och katalogiserar e-böcker, bevakar e- boksutveckling och ny teknik i biblioteksarbetet. Publicerar ämnesguiden för e-böcker. Projektledare för Tablets as Tools. Representant i LUBs Patron Driven Aquisition-projekt. Redaktör för Facebooksidan Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet Har under 2013 utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Linda Grandsjö, bibliotekarie, 100%. Teamkoordinator för Team stöd till utbildningen. Kontaktbibliotekarie för statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap samt underrättelseanalys. Undervisning i informationskompetens från grundkurs till master/magisternivå. Uppdatering och drift av ämnesguiderna Political Science & Peace and Conflict Studies och Underrättelseanalys. Redaktör för facebooksidan Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet. Även medlem i Team användarservice och kommunikation, där med fokus på system/lubsearch, Facebook, back-up för krav och stöd till studenter med lässvårigheter. Referens- och låneservice. Medlem i LUBgrupperna Super-users LUBsearch/EDS, Bibliotekens roll i lärandet BRIL (sep. -), Bibliotek och teknik samt Kurs- och ämnesverktyg (LibGuides). Har under VT 2013 varit delaktig i projektet Tablets as Tools som kontaktbibliotekarie för Statsvetenskap Learning and Teaching in Higher Education, LU Chalmers e-boksdag LILAC, University of Manchester Sociala medier och webb, MAH Creating Knowledge VII, LU HLR-utbildning CED:s utvecklingskonferens, LU Alexandra Forsberg, bibliotekarie, 100%. Till och med Kontaktbibliotekarie för Institutionen för psykologi. Undervisning i informationskompetens på fristående kurser vid inst. för Psykologi, Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet. Uppdatering och drift av ämnesguide i Psykologi. Teamkoordinator för Team Användarservice och Kommunikation och medlem i Team stöd till utbildningen. Redaktör för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks facebooksida samt webbredaktör. Arbete i informationsdisk samt låneservice. Sammankallande i den LUB gemensamma arbetsgruppen Marknadsföring och kommunikation. Utvecklingsarbete med databasen Arbline samt framtagning av samsökverktyget Nya Arbline: arbline.se, i samarbete med Arbetsmiljöhögskolan. Deltog i den arbetsgrupp för Creating Knowledge VII-konferensen som arbetade med marknadsföring. Har under 2013, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Workshop skärminspelningar, CED, LU Pedagogisk seminarieserie, S-fak, LU LILAC, University of Manchester App-användning, Webinar, Swednet Pedagogisk seminarieserie, S-fak, LU Sociala medier och webb, MAH Creating Knowledge VII, LU Utvecklingskonferens 13, N-fak/CED, LU Riksdagsbiblioteket, Stockholm. Marianne Hansson, bibliotekarie, 100%. Medlem i Team Media. Huvudansvar för bibliotekets tryckta samlingar. Förvärv, katalogisering, kurslitteraturhantering, information, låneservice. Deltar i funktionsgruppen för katalogisering Har under 2013, utöver LUB-seminarier, deltagit i: Möte ang. nya regler om e-handel Webinar ang. LibrisXL Har under 2013, utöver LUB-seminarier, deltagit i: , Creating Knowledge VII, LU

13 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 13 Gabriella Johansson, bibliotekarie, 100%. Teamkoordinator för Team Användarservice och kommunikation. Kontaktbibliotekarie för studenter med lässvårigheter, webbadministratör, funktionsansvar kundtjänst, låneservice och IT-samordning. Uppdrag inom LUB under 2013: Arbetsgruppen Tillgänglighet Referensgruppen för Lovisa, även testgrupp för nya versioner av bibliotekssystemet Medlem i projektgruppen för bemötandeprojektet under höstterminen Har under 2013, utöver LUB-seminarier, deltagit i: Linda Leveau, bibliotekarie, 80% Medlem i team Stöd till utbildningen och team Media. Kontaktbibliotekarie för Genusvetenskapliga institutionen, Rättssociologiska institutionen samt ämnet Pedagogik inklusive PA-programmet. Undervisning i informationskompetens för studenter i genusvetenskap, rättssociologi och pedagogik. Förvärv och katalogisering i ämnena statsvetenskap, genusvetenskap, pedagogik och rättssociologi. Förvärv och katalogisering till ARBLINE-projektet. Inköp av filmer till undervisning, samt uppdatering av guiden Filmbiblioteket. Referensarbete och låneservice, uppdatering och drift av ämnesguider i genusvetenskap, pedagogik och rättssociologi. Har under 2013 deltagit i följande kurser och seminarier/ konferenser: KIA-kurs Inköp VTLS EMEA Users Group Meeting, Lund Dyslexikurs, Sensus Helsingborg DAISY-konferens, Stockholm (presentation) Creating Knowledge VII, Lund CED:s utvecklingskonferens, Lund Webinar ang. LibrisXL Karin Jönsson, fakultetsbibliotekarie, verksamhetsansvarig, 100%. Representant i Biblioteksrådet, LUB Representant i referensgruppen Samordning av e-media, LUB Representant i Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå, Samhällsvetenskapliga fakulteten Nationell representant i NordinfoLIT, Nordiskt forum för samarbete inom området för informationskompetens Övriga uppdrag under året: idégrupp för fysiska lärandemiljöer, Samhällsvetenskapliga fakulteten styrgrupp lokalprojekt, Samhällsvetenskapliga fakulteten lokalprojekt Eden, Samhällsvetenskapliga fakulteten konferensen Creating Knowledge VII, augusti 2013, LUB, delprojektledare styrgrupp bemötandeprojekt, LUB projektgrupp för utvärdering av ERM-system, LUB arbetsgrupp för framtagande av finansieringsmodell för e-media, LUB Maria Lindenmo, bibliotekarie, 100%. Medlem i team Stöd till utbildningen och team Media. Tidskriftsansvarig. Kontaktbibliotekarie för Socialhögskolan. Undervisning i informationskompetens, referensarbete och låneservice. Publicerar ämnesguiderna för socialt arbete. Medlem i arbetsgruppen Bibliotekens roll i lärandet inom LUB (t.o.m. september). Deltagit i planeringen och genomförandet av konferensen Creating knowledge VII. Skyddsombud för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek. Har under 2013, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Systematiskt brandskyddsarbete Creating Knowledge VII, LU CEDs utvecklingskonferens, LU Kåkå Olsen, bibliotekarie, 100%. Vikarie från till för Alexandra Forsberg. Fredrik Vanek, bibliotekarie, 100%. Har tillträtt Medlem i team Stöd till utbildningen samt team Användarservice och Kommunikation. Kontaktbibliotekarie för Institutionen för psykologi. Undervisning i informationskompetens, referensarbete och låneservice. Publicerar ämnesguiderna för ämnet psykologi.

14 14 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Hanna Voog, bibliotekarie, 87,5-100%. Teamkoordinator för team Stöd till forskningen och medlem i team Användarservice och Kommunikation. Undervisning i informationskompetens, referenshantering (EndNote/ RefWorks) och publiceringsstrategier för doktorander/ forskare inom fakulteten samt i informationskompetens och referenshantering för studerande på avancerad nivå inom Statsvetenskap och på Graduate School. Undervisar på och utvecklar doktorandkursen Kick-start to academic life - Information Management and Publication Process for Social Scienctists. Arbete i informationen, låneservice, uppdatering och drift av Libguide i referenshantering samt med bibliotekets webbsida. Support på forskares frågor kring referenshanteringsprogram, LUP och publicering. Är sammankallande i den LUB gemensamma arbetsgruppen för Vetenskaplig kommunikation samt LUB:s represenat i Lärosätens Syds grupp för forskningsstöd. Har under 2013 deltagit i följande kurser och seminarier/ konferenser: LU:s internationaliseringdagar, Lund SFIS Vårkonferens (presentation) QQML, Rom, Italien (presentation) CED:s utvecklingskonferens, LU Ann-Sofie Zettergren, bibliotekarie, 100%. Medlem i team Stöd till forskningen och team Stöd till utbildningen. Undervisning i informationskompetens för studerande på grundnivå och avancerad nivå i sociologi, socialantropologi samt för Graduate School, EndNote/RefWorks samt doktorandkursen Kick-start to academic life - Information Management and Publication Process for Social Scienctists. Kontaktbibliotekarie för sociologi och socialantropologi. Arbete i informationen, låneservice, uppdatering och drift av Libguide i ämnena sociologi, socialantropologi samt referenshantering. Support på forskares frågor kring referenshanteringsprogram. Har under 2013 deltagit i följande kurser och seminarier/ konferenser: LU:s internationaliseringdagar, Lund LILAC, University of Manchester SFIS Vårkonferens Creating Knowledge VII, Lund CED:s utvecklingskonferens, Lund Studentmedhjälpare 2013 Karin BJEREFELDT Mikael Dahlqvist Salahaldin Ebrahimsson Jennie Gustafsson Linda Eitrem Holmgren Anna Holmgren Maria Josefsson Eva Kulin Fredrika Larsson Elin Nolin Mariella Persson Martin Persson Kajsa Öbrink Ej närvarande vid fotografering: Eric Eriksson.

15 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 15 Medarbetare vid Campus Helsingborgs bibliotek 2013 Vid biblioteket arbetar fyra bibliotekarier på heltid och en assistent på halvtid. Chefen för Sambib hade 25 % av sin tjänst förlagd till Campus Helsingborg. Sara Rondahl, bibliotekarie, 100%. Tjänstledig från Kontaktbibliotekarie för Institutionen för strategisk kommunikation, katalogansvarig, MTMansvarig, kravansvarig. Medlem i team Stöd till forskningen och arbetsgruppen för konferensen Creating Knowledge VII. Anna Alwerud, bibliotekarie, 100%. Platsansvarig på Campus Helsingborgs bibliotek, kontaktbibliotekarie för Socialhögskolan och Institutionen för Service management. Undervisning. Sammankallande i arbetsgruppen för kompetensutveckling, medlem i projektgruppen för Bemötandeprojektet, medlem i teamet för stöd till undervisningen Har under 2013, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Creating Knowledge VII, LU CED:s utvecklingskonferens, Lund Att stödja forskaren i en digital kunskapsekonomi - ett idéseminarium kring bibliotekariens roll med Jan Nolin, LUB Övriga uppdrag: medlem i SFIS nationella utbildningsgrupp Har under 2013, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Creating Knowledge VII, LU Sara Wickström, bibliotekarie, %. Vikarie för Kristina Carlsson. Ansvarar för inköp av böcker och e-media. Ansvarig för periodika. Jobbar med stöd till studenter med läshinder. Medlem i team media och i funktionsgruppen för tillgänglighet. Kristina Carlsson, bibliotekarie 100%. Tjänstledig för studier från Övriga uppdrag: vice ordförande i Svensk förening för informationsspecialister, lokalavdelning syd. Berit Funke, bibliotekarie 100% tom oktober, därefter 80%. Ansvar för hemsidan, fjärrlån, kravhantering. Kontakbibliotekarie för de olika bygg-, data-, och elektroteknikprogrammen vid LTH Ingenjörshögskola i Helsingborg, YTH livsmedelsteknik samt Tekniskt basår och bastermin. Fram till halvårsskiftet även kontaktbibliotekarie för Service managements inriktningar Health Management, Logistic Management och Retail Management. Deltar i LTH-bibliotekens nätverksmöten, Team Användarservice och kommunikation samt Team Media. Har under 2013, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Halvdag med representant från Myndigheten för tillgängliga medier, Svensk biblioteksförening Studentmedhjälpare 2013 Petra Nyman Hasmir Muhic Amira El-SAID Marie Erlandsson Sussana TRKULJA Louise Wall Rebecka TORRES Emelie Andersson Anders Afzelius Har under 2013, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: CED:s utvecklingskonferens, Lund Eric Eriksson, biblioteksassistent, 50%. Låneverksamhet, iordningställande av nya böcker, ansvar för bibliotekslokalens praktiska skötsel. Kåkå Olsen, bibliotekarie, 40%. Vikarie från till för Berit Funke och Sara Wickström.

16 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Allhelgona kyrkog 14, Hus: J Box 42, Lund Tel facebook.com/sambib.lu Biblioteket vid Campus Helsingborg Universitetsplatsen 2 Box 882, Helsingborg Tel

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 214 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 214 Produktion Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman Henrik Evertsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek www.sub.su.se 01 02 03 04 05 06 07 08 Organisationsskiss s. 3 Ny mediepolicy s. 4 och publiceringsstöd under

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Årsberättelse 2013. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2013. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Närvarande: Lars Stehn, Andreas Thorsson, Kerstin Öhrling, Tobias Larsson, Terje Höiseth, Kerstin Hofgren, Ylva Sköld Eva Alerby, Mauritz

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek

Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek 2011 Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek Stockholms universitetsbiblioteks verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Ingår i Stockholms universitetsbiblioteks rapportserie,

Läs mer

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Ett projekt i samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek, Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan

Läs mer

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Carin Björklund, Jörgen Eriksson, Peter Linde, Aina Svensson och Anneli Åström Projektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst

Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Allmänt Biblioteket har under året sitt fått uppdrag av rektor - ett uppdrag där den pedagogiska verksamheten betonas: Bibliotekets pedagogiska

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

Sociala medier och skolbibliotek

Sociala medier och skolbibliotek KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:1 Sociala medier och skolbibliotek En användarundersökning om efterfrågan

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Mer än bara fjärrlån?

Mer än bara fjärrlån? Mer än bara fjärrlån? en kvalitativ studie om hur bibliotekarier vid Lunds universitets bibliotek ser på sitt arbete med forskarstöd Malene Jensen Examensarbete (30 högskolepoäng) i biblioteks- och informationsvetenskap

Läs mer

Bibliotek i Kristianstad

Bibliotek i Kristianstad Bibliotek i Kristianstad Statistik Teknik. Projektrapport Roland Persson, Tore Torngren Projektledare 2014-03-26 2 Innehåll Bibliotek i Kristianstad... 3 1. Inledning... 3 2. En gemensam statistikenkät.

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

SLUTRAPPORT DIGITAL DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN

SLUTRAPPORT DIGITAL DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN Slutrapport Projekt 102 Version 1.5 Diarienr: 322-1180/2004 SLUTRAPPORT DIGITAL DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN Ort och datum Ort och datum Monica Ulvede Beställare/ Styrgruppens ordförande Cecilia Rydell Projektledare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer