Årsredovisning Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

2

3 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 3 Verksamheten 2013 Det gångna året innebar bland annat interna organisationsförändringar och flera LUB-gemensamma samarbeten och projekt. Organisationsförändringar tar energi och tid men vi tror att vi nu funnit en organisation som är bättre rustad för den verksamhet vi vill bedriva. Beslut om organisationsförändring för biblioteksverksamheten vid Campus Helsingborg kom i december 2012 och i januari 2013 startade vi samtal om utbyte och samverkan mellan de båda biblioteken. Med fler kollegor såg vi möjligheter till ökad specialisering i arbetsfördelningen på CH. Detta ledde fram till en omfördelning av arbetsuppgifterna där varje enskild medarbetare fick ett tydligare ansvarsområde med möjlighet att arbeta mer fördjupat och utvecklande än tidigare. Vi startade också upp samtal med fakultetsbiblioteken inom LTH och HT för att få igång ett ökat nätverkande kring verksamheten på biblioteket i Helsingborg. Dessa samtal har lett fram till ett utmärkt samarbete mellan de tre fakultetsbiblioteken i frågor om forskarstöd. Efter ett första år av samverkan ser vi fortsatta möjligheter till utveckling av organisationen över de geografiska gränserna när det gäller arbetsfördelning och kompetensutbyte. Det vi uppnått så långt är minskad sårbarhet, mer utvecklingsinriktad verksamhet och en känsla av professionell tillhörighet för personalen i Helsingborg. Organisationsförändringen sammanföll med att Sambib sjösatte sin nya teamorganisation med fyra team med olika ansvarsområden. I dessa fyra team ingår även personal från biblioteket i Helsingborg. Teamorganisationen har bidragit till ökad tydlighet i arbetsfördelning och ansvarsområden och personalen upplever ett ökat kollegialt utbyte. Teamen har under året arbetat intensivt med att hitta sina arbetsformer och de har självständigt utarbetat aktivitets- och tidplaner inom respektive ansvarsområden. Varje team samordnas av en teamkoordinator. Uppdraget som teamkoordinator är tänkt att rotera inom personalgruppen så att alla som önskar får möjlighet att prova på rollen. Med detta följer att alla i personalgruppen får möjlighet att utveckla och reflektera över ledarskap och medarbetarskap. Teamens aktiviteter redovisas längre fram i årsredovisningen. Under 2013 utarbetades en gemensam förvärvspolicy för de båda biblioteken som innebär att vi i högre grad samverkar om inköp av fördjupningslitteratur. Samma principer gäller för litteraturinköp som finansieras av andra fakulteter. Dagliga boktransporter mellan Lund och Helsingborg innebär att böckernas geografiska placering är av mindre betydelse. antal fakultetsbibliotek när ämnesintresset sammanfaller. För att långsiktigt kunna garantera tillgång till centrala e-resurser för forskning och utbildning inom LU krävs en LUB-gemensam strategi och en stabil och hållbar finansieringsmodell. Mot bakgrund av denna utveckling tillsattes under 2012 en arbetsgrupp av dåvarande universitetsbibliotekarie med uppdraget att utarbeta en ny finansieringsmodell för e-media. Förslaget presenterades hösten 2013 och kommer att behandlas i biblioteksstyrelsen för LUB under Under året har ett flertal gemensamma LUB-projekt genomförts: Team media skriver längre fram om ett projekt där förlagen tillgängliggör hela sin e-boksutgivning direkt i bibliotekskatalogen som lån eller köp; en strategisk plan för biblioteksverksamheten har utarbetats för åren ; en projektgrupp för utvärdering av ERM-system (Electronic Resources Management System) har tillsatts och ett bemötandeprojekt har genomförts. Vi har också påbörjat arbetet med att ta fram en ny samverkansstruktur för biblioteksnätverket LUB. Med denna på plats hoppas vi att rollerna inom LUB klargörs och att vi tillsammans kan arbeta mot gemensamma mål i högre grad än tidigare. Under verksamhetsåret arbetade flera av medarbetarna med förberedelser av den LUB-gemensamma konferensen Creating Knowledge VII i augusti. 1 Konferensen ville belysa olika aspekter av samarbete inom högre utbildning utifrån övertygelsen att ökat samarbete mellan olika professioner och kompetenser kan förstärka kvaliteten i högskoleutbildningen. Flera av Sambibs medarbetare deltog med presentationer och posters på konferensen. Att få möjlighet att delta och medverka i internationella konferenser och presentera genomförda projekt och initiativ är utvecklande och inspirerande och öppnar för nätverkande och utbyte med kollegor utanför LUB. Slutligen gläds vi åt att fakultetens doktorandkurs A kickstart to Academic life: the Information Management and Publication Process for Social Scientists valdes ut att ingå i LERUs rapport Good Practice Elements in Doctoral training - Follow-on to the Leru Paper Doctoral Degrees Beyond 2010: Training Talented Researchers for Society. 2 Kursen är ett utmärkt exempel på samarbete över professionsgränserna och ett gott betyg åt det forskarstöd som utvecklats på Sambib. Med denna återblick på verksamhetsåret 2013 säger jag stort tack till personal och styrelse för gott samarbete! Det elektroniska informationslandskapet är ett kapitel för sig. Elektroniska resurser är obundna i tid och rum och måste administreras på ett annat sätt än den tryckta litteraturen, detta gäller inte minst finansieringen. E-media köps in gemensamt på LUB-nivå men i takt med att utbudet ökar inom varje ämnesområde, så finansieras ny e-media allt oftare av något fakultetsbibliotek eller så delas kostnaderna mellan ett Lund, 18 februari 2014, Karin Jönsson, verksamhetsansvarig 1 aspx?flowcategoryid= practice_elements_in_doctoral_training_2014.pdf

4 4 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Team Användarservice och kommunikation Team Användarservice och kommunikation har ansvar för bibliotekets service på plats och vår kommunikation utåt. Här ingår öppethållande, vår låneverksamhet, bemanning av låneexpeditionen (inklusive rekrytering, upplärning och schemaläggning av de studenter som jobbar tillsammans med oss i lånedisken), information till våra användare på plats, via webb och andra kanaler, stöd till studenter med lässvårigheter, lokal support av vår datormiljö och våra sökoch bibliotekssystem började med att teamet gick igenom sina ansvarsområden, formulerade teamets mål och sammanställde en aktivitetsplan för året. Under året har teamet sedan gjort en översyn av befintliga arbetsflöden, skrivit och uppdaterat manualer för olika rutiner, inrättat backup-funktioner på alla arbetsuppgifter, och påbörjat en samordning med Campus Helsingborgs bibliotek. Vi har också arbetat med följande: Terminsstarterna på Sambib har alltid känts stressiga för personalen samtidigt som besökarna och frågorna på plats är många ska nya studenter få introduktioner i grupp, och tiden har inte riktigt räckt till. Vi såg till att göra schemaläggningen av personalens informationspass bättre anpassad till den individuella arbetsbelastningen, och ökade studentpersonalens timmar något under första veckan. Små åtgärder som gjort skillnad. Det har länge varit efterfrågat att kunna betala med kort i lånedisken, när användare ska betala förseningsavgifter eller fylla på sitt utskriftskonto. Och nu kan vi äntligen erbjuda möjligheten! Det har tagits emot mycket positivt av användarna, och kontanthanteringen har minskat, vilket innebär en säkerhetshöjning för personalen. Hemsidan har fått en ny Välkommen-sida för nya studenter, forskarsidorna har omarbetats, och vi har deltagit i förberedande möten på fakulteten om samordnad övergång till publiceringsverktyget Drupal. Medlemmar i teamet har också varit inblandade i olika LUBaktiviteter, såsom marknadsföring av konferensen Creating Knowledge VII (Alexandra), FAQ för LUB-search (Linda G), tester av ny Lovisaversion (Gabriella) och LUB:s bemötandeprojekt (Gabriella). Bemötandeprojektet hade som syfte att synliggöra och öka medvetenheten om bemötandefrågor, både gentemot användare och kollegor, att skapa en strategi för hur vi kan arbeta vidare med frågorna på respektive arbetsplats och att stärka det kollegiala samarbetet inom biblioteksnätverket. Projektet kom att innefatta större delen av bibliotekens personal under 2013 och innehöll föreläsningar, övningar, diskussionsklubbar och workshops. Teamet planerar att fortsätta jobba med bemötandefrågor inom Sambib under 2014, och då också involvera våra timanställda studenter. I teamet ingick under 2013: Alexandra Forsberg, Linda Grandsjö, Gabriella Johansson, Hanna Voog och Berit Funke Gabriella Johansson, teamkoordinator

5 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 5 Team Forskarstöd Under 2013 har Team Forskarstöd arbetat med att formera sin grupp och skapa en aktivitetsplan. Arbetsåret inleddes med att skapa nya rutiner för hur man kan koncentrera hela fakultetens granskning av forskningspublikationer i LUP till teamets medlemmar. Genom att lyfta denna uppgift från kontaktbibliotekarierna och koncentrera den till teamet, skapades möjlighet till effektivisering och specialisering. Den nya arbetsgången sjösattes den 1 februari och efter sommaren startade nästa LUP-relaterade projekt: Parallellpubliceringsprojektet. Projektet syftar till att medvetandegöra forskare på fakulteten om Open Access och parallellpublicering genom att starta en personlig kontakt med forskarna i relation till deras publicerade artiklar. Projektet förväntas pågå fram till sommaren 2014 då det ska utvärderas, men redan nu kan teamet konstatera många positiva responser och dialoger med forskare kring exempelvis Open Access och parallell publicering. LILAC 2, QQML 3, CKVII 4, samt en artikel i ScieCom Info 5. Artikeln samt konferensbidragen finns att ladda ner från LUP (http://lup.lub.lu.se). I teamet ingick under 2013: Ann-Sofie Zettergren, Sara Rondahl och Hanna Voog. Hanna Voog, teamkoordinator Förutom detta har teamet fortsatt att erbjuda kurser och undervisning för forskare på fakulteten, bland annat i Endnote, RefWorks och LUP. Två av teamets medlemmar, Ann-Sofie Zettergren och Hanna Voog, är också engagerade i utvecklandet och genomförandet av den fakultetsgemensamma doktorandkursen A kick-start to Academic life: the Information Management and Publication Process for Social Scientists som gavs för fjärde gången under Kursen omnämns även som ett exempel på bra doktorandstöd i LERU:s rapport: Good Practice Elements in Doctoraltraining - Follow-on to the Leru Paper Doctoral Degrees Beyond 2010: Training Talented Researchers for Society från Teamet har även initierat ett samarbete med representanter för de fakultetsbibliotek vars institutioner finns representerade på Campus Helsingborg. Detta samarbete resulterade i samarrangemang mellan HT- och S- biblioteken av forskarseminarier kring Open Access, vilket erbjöds både i Lund och i Helsingborg. Teamet har också valt att följa upp fakultetens fulltextsrekommendation vad gäller avhandlingar, ett arbete som resulterade ibland annat i en checklista inför disputationen som publicerats på fakultetens hemsida. Lilac, Foto: Linda Grandsjö. Under året har även teamets medarbetare deltagit i och presenterat olika projekt vid konferenser; SFIS Vårkonferens 1, 2 LILAC, Manchester. Ann-Sofie Zettergren: How do you do? Understanding the everyday life of researchers in order to support their research: Library collaboration and partnership with researchers at Lund University 3 QQML, Rom. Hanna Voog: It s all about keeping quiet - using focus group interviews to understand the everyday life of researchers in order to support their research 4 CKVII, Lund. Ann-Sofie Zettergren & Hanna Voog: To make a 1 SFIS Vårkonferens, Malmö. Hanna Voog: Tillgänglighet, närhet och synlighet - gemensamma utmaningar för LUB-nätverket för att möta Lunds universitets forskares behov av forskarstöd. Hanna Voog, bibliotekarie/projektledare Lunds universitet kick start together A PhD course co-developed by librarians and professors samt Ann-Sofie Zettergren & Hanna Voog: Shifting focus to create knowledge collaboratively (Poster) 5 Wiklund och Voog (2013) It takes two to tango making way for relevant research support services at Lund University Libraries (LUB) I SciecomInfo, vol 9, nr 1.

6 6 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Team Media Team Media arbetar med att samla, organisera, tillhandahålla och bevara information. Detta inkluderar bland annat inköp av tidskriftsprenumerationer och filmer, förvärv av tryckta och elektroniska böcker, katalogisering, fjärrlån och underhåll av de fysiska samlingarna. När teamet bildades inledde vi med att göra en tydlig arbetsfördelning och skapa back-up-funktioner för alla arbetsuppgifter för att minska sårbarheten. Det finns en huvudansvarig för varje arbetsuppgift, men också ytterligare en eller ett par bibliotekarier som är insatta och kan rycka in vid behov. Under året genomfördes fyra e-boksworkshoppar för bibliotekarier, lärare på fakulteten och CEDs personal. Dessa följde ett upplägg som Ellen Fall arbetade fram och redovisade som kursprojekt på CEDs högskolepedagogiska kurs Learning and Teaching in Higher Education 1. Arbetet med att på detta sätt synliggöra e-böcker presenterades också på CEDs utvecklingskonferens i oktober 2. Under året omarbetades bibliotekens förvärvspolicy. Detta skedde framförallt för att Sambib i Lund och Campus Helsingborgs bibliotek skulle arbeta efter samma principer. Policyn tydliggör också hur Campus Helsingborgs bibliotek förhåller sig till de delar av samlingarna som finansieras av andra fakulteter. Den uppdaterade policyn är anpassad till den omfattande bokutgivningen inom samhällsvetenskap, där också mycket publiceras i fulltext eller går att köpa i e-format. Inför varje kursstart sker det ett stort arbete med kurslitteraturhantering, och teamet har under året sett över hur man skulle kunna rationalisera denna, bland annat genom att koncentrera och fördela arbetsuppgifterna mer effektivt. Ett större fokus har lagts på förvärv av e-böcker som komplement till tryckt kurslitteratur. Vi har börjat använda det internationella klassifikationssystemet Dewey, och därmed ett nytt hylluppställningssystem. I samband med detta arbetar vi kontinuerligt med att gå igenom boksalarna med monografier, gallra och magasinera. Under 2013 genomfördes flera större omflyttningar av bland annat äldre studentuppsatser. Biblioteksnätverket LUB startade i maj ett PDA-projekt (Patron Driven Aquisition) där Sambib deltar. PDA är i korthet en användarstyrd metod för att köpa in e-böcker. E-boksposter läggs in i Lovisa/LUBsearch, men biblioteket betalar inte för boken förrän den lästs ett på förhand angivet antal gånger. Därmed förvärvas bara sådant som de facto använts. Användaren märker inte att boken skiljer sig från de e-böcker hen annars stöter på. Inom HT och S lånades och köptes många e-böcker direkt från start och de anslagna pengarna gick åt mycket fort. Projektet pågår fram till sommaren 2014 under våren kommer justeringar att göras så att vi kan jämföra vilket utfall vi får när inställningar i lån/köp-modellen ändras. Därefter kommer vi att kunna utvärdera vilka för- eller nackdelar en PDA-modell skulle kunna innebära för framtida förvärv av e-böcker. I teamet ingick under 2013: Per Dessborn, Ellen Fall, Berit Funke, Marianne Hansson, Elisabet Kronström, Linda Leveau, Maria Lindenmo, Kåkå Olsen och Sara Wickström Ellen Fall, teamkoordinator 1 Fall, E (2013) Teaching Faculty How to Use E-books lub.lu.se/record/ Fall, E (2013) Att lära lärare använda e-böcker slideshare.net/ellenfall/presentation-ced

7 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 7 Team stöd till utbildningen Vid årets början fokuserade teamet på att utforma mål, aktiviteter och arbetssätt för de kommande två åren. Även om teamet föregåtts av en undervisningsgrupp är detta ett mer organiserat sätt att arbeta och ett sätt att planera det vi gör utöver själva undervisningen. För att diskutera pedagogiska frågor och utbyta erfarenheter och tips inom teamet genomförde vi ett par pedagogiska workshops. En om olika pedagogiska grepp och verktyg samt en med fokus på användningen av filmer i undervisningen och flipped classroom pedagogik. Som ett viktigt steg i att minska sårbarheten i vår verksamhet skrev vi undervisningsbeskrivningar för de olika undervisningsmoment vi genomför. Alla har där bl.a. specificerat innehåll, underlag och i vilket sammanhang undervisningen är inplanerad. Syftet är att snabbt ska kunna hoppa in för varandra vid sjukdom, men också för att inventera vad vi alla gör, samt för att se över eventuella samordningsvinster. Teamet fick användning för dessa redan under hösten då en ny kontaktbibliotekarie för psykologi var under tillsättning. Undervisningen delades upp inom teamet och genomfördes enligt planerna. På Utbildningsrådets initiativ träffades undervisande bibliotekarier och institutionernas studierektorer för att diskutera hur undervisningen i informationskompetens fungerar, kan utvärderas och ytterligare integreras. Som en förlängning av detta tog teamet fram förslag till formuleringar i kursvärderingarna, samt påbörjade en sida i verktyget LibGuides med goda exempel för integrering av informationskompetens som inspiration för fakultetens lärare. Medlemmar i teamet har under året deltagit och presenterat på två internationella konferenser. Vid konferensen LILAC i Manchester presenterade Ellen Fall och Linda Grandsjö genomförandet och resultatet av en internutbildning rörande användandet av ipads och appar i det dagliga arbetet 1. De flesta i teamet deltog i Creating Knowledge VII (CKVII) i Lund. Linda Grandsjö och Ann-Sofie Zettergren höll där en presentation som exemplifierar fördelarna med samarbete mellan bibliotek och utbildning för integrering av informationskompetens 2. Workshop, Foto: Hanna Voog. I våras avslutades det fakultetsgemensamma projektet Tablets as Tools kring användningen av ipads som en pedagogisk resurs i undervisningen på Statsvetenskapliga institutionen. Det utvärderades genom enkäter och samtal med deltagarna. Erfarenheter och tankar inför framtiden sammanställdes i en rapport som blev klar i januari Tillsammans med Team Media genomförde vi under året ett par e-boksworkshoppar för fakultetens lärare i Lund och vid Campus Hbg. I teamet ingick under 2013: Anna Alwerud, Ellen Fall, Alexandra Forsberg, Linda Grandsjö, Linda Leveau, Maria Lindenmo, Sara Rohndal, Fredrik Vanek och Ann-Sofie Zettergren. Linda Grandsjö, teamkoordinator 1 Fall & Grandsjö. Competence development with ipads: to meet the new technological challenges in the digital future, Grandsjö & Zettergren, Subject and generic skills in unity : information literacy in collaboration for enhanced learning, Fall & Grandsjö, Tablets as Tools:added value through mobile learning? Projektrapport, fileadmin/user_upload/sob/dokument/projektrapport_tablets_as_tools.pdf

8 8 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Team Campus Helsingborg Året präglades av arbetet med att sammanföra Sambib och biblioteket vid Campus Helsingborg till en organisatorisk enhet. Översyn av arbetsprocesserna och medarbetarnas ansvarsområden påbörjades genast. En omfördelning av arbetsuppgifter syftade till att ge medarbetarna större möjligheter att specialisera sig istället för att som tidigare arbeta som generalister och kunna allt. Ett stöd i detta blev medlemskapet i de olika team som redan fanns vid Sambib. Vi undersökte vilka arbetsuppgifter och funktioner som kan utföras gemensamt med personal på Sambib och vilka som är platsberoende. Det är en spännande process som egentligen bara har börjat. Nästan 10 procent av universitetets studenter läser vid Campus Helsingborg. Biblioteket är ett typiskt studentbibliotek och en populär studieplats. I och med omorganisationen vågade vi öka öppethållande med en timme per dag vilket mottogs med många glada kommentarer. Av bibliotekets böcker är hälften kursböcker. Under året tillkom nya bestånd, bland annat av kurslitteratur för ämneslärarutbildningen. För att få plats med den nya litteraturen startades en rejäl gallring av äldre monografier och kursböcker. Syftet var att ha aktuell litteratur inom Campus Helsingborgs ämnesområden medan man enkelt kan beställa kompletterande litteratur från övriga LUB-bibliotek. Antalet forskare vi Campus Helsingborg ökade under året. Bland annat startade institutionen för utbildningsvetenskap ett par forskarskolor. Forskarna erbjöds seminarier om Open Access och referenshantering i End Note. I enlighet med Utbildningsrådets initiativ gjordes en satsning på biblioteket som resurs i utbildningen. Undervisande bibliotekariers planering tillsammans med studierektorerna resulterade i bättre integration med kurserna. Statistiken i tabellen visar undervisningstimmar utförda av bibliotekarierna på Campus Helsingborgs bibliotek. Ytterligare undervisning genomfördes av HT-bibliotekens ämnesbibliotekarier för modevetenskap och engelska. Anna Alwerud, platsansvarig Biblioteket vid Campus Helsingborg

9 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 9 Bibliotekets verksamhet i siffror 2013 Öppettider samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (sambib) 67 tim/vecka biblioteket VId campus Helsingborg (ch) 44 tim/vecka mån-tor: fre: lör-sön: Mån-tor: Fre: Besök (fysiska) sambib ch Lokala lån sambib ch Fjärrlån in sambib ch Fjärrlån ut sambib ch Undervisning* Antal timmar (sambib) Antal deltagare (sambib) Antal timmar (CH) Antal deltagare (CH) Ämnesguider antal sidvisningar * Specificeras nedan

10 10 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek antal undervisningstimmar per institution 2013 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Development Studies 12 Genusvetenskap 23 Graduate School 10 Humanekologi 9 Kulturgeografi 21 Pedagogik 28 Psykologi 108 Rättssociologi 12 Socialantropologi 19 Socialt arbete 73 Sociologi 62 Statsvetenskap & Freds- och Konfliktvetenskap 125 Forskare 67 Sökverkstäder 18 Studiebesök 3 Övrigt (e-boksworkshoppar / SI-mentorer) 8 Totalt antal timmar 598 Totalt Antal deltagare Biblioteket vid Campus Helsingborg Samhällsvetenskapliga fakulteten strategisk kommunikation 58 service management 44 Socialt arbete 49 Lunds Tekniska Högskola LTH 44 HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA FAKULTETERNA Modevetenskap 1 utbildningsvetenskap, doktorander 11 utbildningsvetenskap, Ämneslärarutbildningen 3 Totalt antal timmar 210 Totalt Antal deltagare 2 763

11 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 11 Styrelse & personal Styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Mandatperioden för institutionsrepresentanter är 3 år och för studeranderepresentanter 1 år. Samhällsvetenskapliga fakulteten Ole Elgström, ordförande Arbetsmiljöhögskolan Johanna Alkan Olsson, ordinarie Biblioteket vid Campus Helsingborg Jesper Falkheimer, ordinarie Institutionen för genusvetenskap Sara Goodman, ordinarie Irina Schmitt, suppleant Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Karl Johan Lundquist, ordinarie Anders Lund Hansen, suppleant Institutionen för psykologi Per Johnsson, ordinarie Robert Holmberg, suppleant Socialhögskolan Kerstin Svensson, ordinarie Dolf Tops, suppleant Sociologiska institutionen Britt-Marie Johansson, ordinarie Magnus Karlsson, suppleant Rättssociologiska institutionen Matthias Baier, ordinarie Vakant, suppleant Statsvetenskapliga institutionen Tomas Bergström, ordinarie Ylva Stubbergaard, suppleant Studeranderepresentanter Vakant, Doktorandkåren SEDR Jack Senften, Samhällsvetarkåren Nikolas PiEta Theofanous, Samhällsvetarkåren Adjungerad Bibliotekets representant

12 12 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Personal 2013 Per Dessborn, bibliotekarie, 50%. Information, ansvar för bibliotekets fjärrlåneservice, kontaktbibliotekarie för distansstudenter. Medlem i Team Media. Ellen Fall, bibliotekarie, 100%. Teamkoordinator för Team Media. Kontaktbibliotekarie för kulturgeografi och humanekologi. Undervisning i informationskompetens, referensarbete och låneservice. Publicerar ämnesguiden för humanekologi och kulturgeografi. Sköter fjärrlån. Förvärvar och katalogiserar e-böcker, bevakar e- boksutveckling och ny teknik i biblioteksarbetet. Publicerar ämnesguiden för e-böcker. Projektledare för Tablets as Tools. Representant i LUBs Patron Driven Aquisition-projekt. Redaktör för Facebooksidan Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet Har under 2013 utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Linda Grandsjö, bibliotekarie, 100%. Teamkoordinator för Team stöd till utbildningen. Kontaktbibliotekarie för statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap samt underrättelseanalys. Undervisning i informationskompetens från grundkurs till master/magisternivå. Uppdatering och drift av ämnesguiderna Political Science & Peace and Conflict Studies och Underrättelseanalys. Redaktör för facebooksidan Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet. Även medlem i Team användarservice och kommunikation, där med fokus på system/lubsearch, Facebook, back-up för krav och stöd till studenter med lässvårigheter. Referens- och låneservice. Medlem i LUBgrupperna Super-users LUBsearch/EDS, Bibliotekens roll i lärandet BRIL (sep. -), Bibliotek och teknik samt Kurs- och ämnesverktyg (LibGuides). Har under VT 2013 varit delaktig i projektet Tablets as Tools som kontaktbibliotekarie för Statsvetenskap Learning and Teaching in Higher Education, LU Chalmers e-boksdag LILAC, University of Manchester Sociala medier och webb, MAH Creating Knowledge VII, LU HLR-utbildning CED:s utvecklingskonferens, LU Alexandra Forsberg, bibliotekarie, 100%. Till och med Kontaktbibliotekarie för Institutionen för psykologi. Undervisning i informationskompetens på fristående kurser vid inst. för Psykologi, Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet. Uppdatering och drift av ämnesguide i Psykologi. Teamkoordinator för Team Användarservice och Kommunikation och medlem i Team stöd till utbildningen. Redaktör för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks facebooksida samt webbredaktör. Arbete i informationsdisk samt låneservice. Sammankallande i den LUB gemensamma arbetsgruppen Marknadsföring och kommunikation. Utvecklingsarbete med databasen Arbline samt framtagning av samsökverktyget Nya Arbline: arbline.se, i samarbete med Arbetsmiljöhögskolan. Deltog i den arbetsgrupp för Creating Knowledge VII-konferensen som arbetade med marknadsföring. Har under 2013, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Workshop skärminspelningar, CED, LU Pedagogisk seminarieserie, S-fak, LU LILAC, University of Manchester App-användning, Webinar, Swednet Pedagogisk seminarieserie, S-fak, LU Sociala medier och webb, MAH Creating Knowledge VII, LU Utvecklingskonferens 13, N-fak/CED, LU Riksdagsbiblioteket, Stockholm. Marianne Hansson, bibliotekarie, 100%. Medlem i Team Media. Huvudansvar för bibliotekets tryckta samlingar. Förvärv, katalogisering, kurslitteraturhantering, information, låneservice. Deltar i funktionsgruppen för katalogisering Har under 2013, utöver LUB-seminarier, deltagit i: Möte ang. nya regler om e-handel Webinar ang. LibrisXL Har under 2013, utöver LUB-seminarier, deltagit i: , Creating Knowledge VII, LU

13 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 13 Gabriella Johansson, bibliotekarie, 100%. Teamkoordinator för Team Användarservice och kommunikation. Kontaktbibliotekarie för studenter med lässvårigheter, webbadministratör, funktionsansvar kundtjänst, låneservice och IT-samordning. Uppdrag inom LUB under 2013: Arbetsgruppen Tillgänglighet Referensgruppen för Lovisa, även testgrupp för nya versioner av bibliotekssystemet Medlem i projektgruppen för bemötandeprojektet under höstterminen Har under 2013, utöver LUB-seminarier, deltagit i: Linda Leveau, bibliotekarie, 80% Medlem i team Stöd till utbildningen och team Media. Kontaktbibliotekarie för Genusvetenskapliga institutionen, Rättssociologiska institutionen samt ämnet Pedagogik inklusive PA-programmet. Undervisning i informationskompetens för studenter i genusvetenskap, rättssociologi och pedagogik. Förvärv och katalogisering i ämnena statsvetenskap, genusvetenskap, pedagogik och rättssociologi. Förvärv och katalogisering till ARBLINE-projektet. Inköp av filmer till undervisning, samt uppdatering av guiden Filmbiblioteket. Referensarbete och låneservice, uppdatering och drift av ämnesguider i genusvetenskap, pedagogik och rättssociologi. Har under 2013 deltagit i följande kurser och seminarier/ konferenser: KIA-kurs Inköp VTLS EMEA Users Group Meeting, Lund Dyslexikurs, Sensus Helsingborg DAISY-konferens, Stockholm (presentation) Creating Knowledge VII, Lund CED:s utvecklingskonferens, Lund Webinar ang. LibrisXL Karin Jönsson, fakultetsbibliotekarie, verksamhetsansvarig, 100%. Representant i Biblioteksrådet, LUB Representant i referensgruppen Samordning av e-media, LUB Representant i Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå, Samhällsvetenskapliga fakulteten Nationell representant i NordinfoLIT, Nordiskt forum för samarbete inom området för informationskompetens Övriga uppdrag under året: idégrupp för fysiska lärandemiljöer, Samhällsvetenskapliga fakulteten styrgrupp lokalprojekt, Samhällsvetenskapliga fakulteten lokalprojekt Eden, Samhällsvetenskapliga fakulteten konferensen Creating Knowledge VII, augusti 2013, LUB, delprojektledare styrgrupp bemötandeprojekt, LUB projektgrupp för utvärdering av ERM-system, LUB arbetsgrupp för framtagande av finansieringsmodell för e-media, LUB Maria Lindenmo, bibliotekarie, 100%. Medlem i team Stöd till utbildningen och team Media. Tidskriftsansvarig. Kontaktbibliotekarie för Socialhögskolan. Undervisning i informationskompetens, referensarbete och låneservice. Publicerar ämnesguiderna för socialt arbete. Medlem i arbetsgruppen Bibliotekens roll i lärandet inom LUB (t.o.m. september). Deltagit i planeringen och genomförandet av konferensen Creating knowledge VII. Skyddsombud för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek. Har under 2013, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Systematiskt brandskyddsarbete Creating Knowledge VII, LU CEDs utvecklingskonferens, LU Kåkå Olsen, bibliotekarie, 100%. Vikarie från till för Alexandra Forsberg. Fredrik Vanek, bibliotekarie, 100%. Har tillträtt Medlem i team Stöd till utbildningen samt team Användarservice och Kommunikation. Kontaktbibliotekarie för Institutionen för psykologi. Undervisning i informationskompetens, referensarbete och låneservice. Publicerar ämnesguiderna för ämnet psykologi.

14 14 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Hanna Voog, bibliotekarie, 87,5-100%. Teamkoordinator för team Stöd till forskningen och medlem i team Användarservice och Kommunikation. Undervisning i informationskompetens, referenshantering (EndNote/ RefWorks) och publiceringsstrategier för doktorander/ forskare inom fakulteten samt i informationskompetens och referenshantering för studerande på avancerad nivå inom Statsvetenskap och på Graduate School. Undervisar på och utvecklar doktorandkursen Kick-start to academic life - Information Management and Publication Process for Social Scienctists. Arbete i informationen, låneservice, uppdatering och drift av Libguide i referenshantering samt med bibliotekets webbsida. Support på forskares frågor kring referenshanteringsprogram, LUP och publicering. Är sammankallande i den LUB gemensamma arbetsgruppen för Vetenskaplig kommunikation samt LUB:s represenat i Lärosätens Syds grupp för forskningsstöd. Har under 2013 deltagit i följande kurser och seminarier/ konferenser: LU:s internationaliseringdagar, Lund SFIS Vårkonferens (presentation) QQML, Rom, Italien (presentation) CED:s utvecklingskonferens, LU Ann-Sofie Zettergren, bibliotekarie, 100%. Medlem i team Stöd till forskningen och team Stöd till utbildningen. Undervisning i informationskompetens för studerande på grundnivå och avancerad nivå i sociologi, socialantropologi samt för Graduate School, EndNote/RefWorks samt doktorandkursen Kick-start to academic life - Information Management and Publication Process for Social Scienctists. Kontaktbibliotekarie för sociologi och socialantropologi. Arbete i informationen, låneservice, uppdatering och drift av Libguide i ämnena sociologi, socialantropologi samt referenshantering. Support på forskares frågor kring referenshanteringsprogram. Har under 2013 deltagit i följande kurser och seminarier/ konferenser: LU:s internationaliseringdagar, Lund LILAC, University of Manchester SFIS Vårkonferens Creating Knowledge VII, Lund CED:s utvecklingskonferens, Lund Studentmedhjälpare 2013 Karin BJEREFELDT Mikael Dahlqvist Salahaldin Ebrahimsson Jennie Gustafsson Linda Eitrem Holmgren Anna Holmgren Maria Josefsson Eva Kulin Fredrika Larsson Elin Nolin Mariella Persson Martin Persson Kajsa Öbrink Ej närvarande vid fotografering: Eric Eriksson.

15 Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 15 Medarbetare vid Campus Helsingborgs bibliotek 2013 Vid biblioteket arbetar fyra bibliotekarier på heltid och en assistent på halvtid. Chefen för Sambib hade 25 % av sin tjänst förlagd till Campus Helsingborg. Sara Rondahl, bibliotekarie, 100%. Tjänstledig från Kontaktbibliotekarie för Institutionen för strategisk kommunikation, katalogansvarig, MTMansvarig, kravansvarig. Medlem i team Stöd till forskningen och arbetsgruppen för konferensen Creating Knowledge VII. Anna Alwerud, bibliotekarie, 100%. Platsansvarig på Campus Helsingborgs bibliotek, kontaktbibliotekarie för Socialhögskolan och Institutionen för Service management. Undervisning. Sammankallande i arbetsgruppen för kompetensutveckling, medlem i projektgruppen för Bemötandeprojektet, medlem i teamet för stöd till undervisningen Har under 2013, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Creating Knowledge VII, LU CED:s utvecklingskonferens, Lund Att stödja forskaren i en digital kunskapsekonomi - ett idéseminarium kring bibliotekariens roll med Jan Nolin, LUB Övriga uppdrag: medlem i SFIS nationella utbildningsgrupp Har under 2013, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Creating Knowledge VII, LU Sara Wickström, bibliotekarie, %. Vikarie för Kristina Carlsson. Ansvarar för inköp av böcker och e-media. Ansvarig för periodika. Jobbar med stöd till studenter med läshinder. Medlem i team media och i funktionsgruppen för tillgänglighet. Kristina Carlsson, bibliotekarie 100%. Tjänstledig för studier från Övriga uppdrag: vice ordförande i Svensk förening för informationsspecialister, lokalavdelning syd. Berit Funke, bibliotekarie 100% tom oktober, därefter 80%. Ansvar för hemsidan, fjärrlån, kravhantering. Kontakbibliotekarie för de olika bygg-, data-, och elektroteknikprogrammen vid LTH Ingenjörshögskola i Helsingborg, YTH livsmedelsteknik samt Tekniskt basår och bastermin. Fram till halvårsskiftet även kontaktbibliotekarie för Service managements inriktningar Health Management, Logistic Management och Retail Management. Deltar i LTH-bibliotekens nätverksmöten, Team Användarservice och kommunikation samt Team Media. Har under 2013, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: Halvdag med representant från Myndigheten för tillgängliga medier, Svensk biblioteksförening Studentmedhjälpare 2013 Petra Nyman Hasmir Muhic Amira El-SAID Marie Erlandsson Sussana TRKULJA Louise Wall Rebecka TORRES Emelie Andersson Anders Afzelius Har under 2013, utöver LUB-seminarier, även deltagit i: CED:s utvecklingskonferens, Lund Eric Eriksson, biblioteksassistent, 50%. Låneverksamhet, iordningställande av nya böcker, ansvar för bibliotekslokalens praktiska skötsel. Kåkå Olsen, bibliotekarie, 40%. Vikarie från till för Berit Funke och Sara Wickström.

16 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Allhelgona kyrkog 14, Hus: J Box 42, Lund Tel facebook.com/sambib.lu Biblioteket vid Campus Helsingborg Universitetsplatsen 2 Box 882, Helsingborg Tel

Årsredovisning 2014. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

Årsredovisning 2014. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Årsredovisning 2014 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg 3 Innehåll Verksamhetsåret 2014 4 Team Användarservice och kommunikation 5 Team Forskarstöd 6 Team Media

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017 HANDLINGSPLAN 2017-03-09 Styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017 Fastställd av styrelsen

Läs mer

kan underlättas och effektiviseras inom fakulteten. Detta får vi återkomma till i nästa verksamhetsår.

kan underlättas och effektiviseras inom fakulteten. Detta får vi återkomma till i nästa verksamhetsår. VERKSAMHETEN 2015 Omorganisationen som genomfördes för tre år sedan har funnit fungerande arbetsformer och samarbetet mellan de båda s-biblioteken i Lund och Helsingborg fungerar väl. Biblioteket på Campus

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Årsredovisning 2016 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK & BIBLIOTEKET VID CAMPUS HELSINGBORG

Årsredovisning 2016 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK & BIBLIOTEKET VID CAMPUS HELSINGBORG Årsredovisning 2016 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK & BIBLIOTEKET VID CAMPUS HELSINGBORG 3 Innehåll Verksamhetsåret 2016 4 Biblioteksmötet 5 LUCRIS och Forskningsportalen 6 Digitala lärobjekt

Läs mer

En decentraliserad biblioteksorganisation med centraliserat stöd exemplet Lunds universitets bibliotek

En decentraliserad biblioteksorganisation med centraliserat stöd exemplet Lunds universitets bibliotek En decentraliserad biblioteksorganisation med centraliserat stöd exemplet Lunds universitets bibliotek Utvecklingen på biblioteks- och informationsområdet präglas för närvarande av ett antal paradoxer:

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Fysik. location. of the Library Einstein. Personal i samverkan. teamledare ingår. Ny personal. webbstruktur. Gallring- och.

Fysik. location. of the Library Einstein. Personal i samverkan. teamledare ingår. Ny personal. webbstruktur. Gallring- och. Fysik & astronomibiblioteket Verksamheten 213 The only thing you absolutely have to know is the location of the Library Einstein Fysik- och astronomibiblioteket är en e del av Lunds universitetss biblioteksnätverk

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse E-husets bibliotek E-huset.

E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse E-husets bibliotek E-huset. E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse 2006 E-husets bibliotek E-huset bibliotek@ehuset.lth.se 2 Verksamhetsberättelse för E-husets bibliotek 2006 E-husets bibliotek finns lokaliserat i E-huset vid LTH

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

ARBETSMILJÖPLAN Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 2013 ARBETSMILJÖPLAN Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Arbetsmiljögrupp Karin Hjälmeskog, biträdande prefekt Katarina Gahne, skyddsombud Karin Eghammer, skyddsombud Samrawit

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar per år

Läs mer

Informationskompetens i utbildningen

Informationskompetens i utbildningen Projektplan UB/LRC & HUV Informationskompetens i utbildningen Beställare: Biblioteksrådet Ansvarig: Utbildningsgruppen vid UB/LRC Tidsperiod: 2014-2016 2014-02-20 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Projektets

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (9) 2016-03-17 Dnr STYR 2016/366 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Inledning Högskolebibliotekets kvalitetssystem ska se till att den service och det stöd som ges via biblioteket håller hög kvalitet. Högskolebiblioteket arbetar

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Vision & mål

Vision & mål Universitetsbiblioteket Lärande- och resurscentrum Vision & mål 2011-2014 2011-03-14 INNEHÅLL Förord... 3 Vision... 4 Övergripande mål... 4 Delmål för universitetsbiblioteket... 5 Medier... 5 Undervisning

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (8) 2011-12-15 Dnr S 2011/343 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och examensbenämningar

Läs mer

Open Access i Sverige

Open Access i Sverige Open Access i Sverige Jan Hagerlid Avdelningen för Nationell samverkan, KB Samordnare för programmet OpenAccess.se SUB den 5 oktober 1 Vem gör vad? Policy för Open Access Utveckling av öppna fulltextarkiv

Läs mer

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret 2017 2018 Innehållsförteckning Ny organisation...3 Kursutbud för lärare...3 Pedagogisk utveckling...5

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN HPE301, Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 högskolepoäng Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction

Läs mer

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bakgrund och mål Bibliotekets mål är att erbjuda studenter och doktorander kurser i informationssökning som följer högskolelagens

Läs mer

professor, företrädare för medicinska fakulteten professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf.

professor, företrädare för medicinska fakulteten professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-24 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenstråhl Gudrun Edgren Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH PEDAGOGISK UTVECKLING Delprojekt i Strategiska vägval: en utredning

Läs mer

PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422

PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422 PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422 BAKGRUND 1961 Göteborgs universitetsbibliotek Tradition av starka institutionsbibliotek Forskarnas

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Förutom alla värdefulla föredrag tog jag del av några av postrarna.

Förutom alla värdefulla föredrag tog jag del av några av postrarna. Georgia International Conference on Information Literacy, Coastal Georgia Center, Savannah, GA October 10-11, 2014 samt studiebesök vid några amerikanska universitetsbibliotek Ett resestipendium från Svensk

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Blåsenhusbiblioteket/Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse 2012

Blåsenhusbiblioteket/Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse 2012 1 Blåsenhusbiblioteket/Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse 2012 Blåsenhusbiblioteket har ett självständigt ansvar för biblioteksservice för institutionen för pedagogik, didaktik utbildningsstudier

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27 Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2012. Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Bibliofil - ett verktyg som underlättar parallellpublicering

Bibliofil - ett verktyg som underlättar parallellpublicering Bibliotek & IKT, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet Bibliofil - ett verktyg som underlättar parallellpublicering Yvonne Hultman Özek Aprile Clark Bo Nilsson Doktorander, forskare och lärare 900 doktorander

Läs mer

Årsredovisning 2010 HT-områdets biblioteksverksamhet

Årsredovisning 2010 HT-områdets biblioteksverksamhet Årsredovisning 2010 HT-områdets biblioteksverksamhet Verksamhetsåret 2010 Retrokatalogisering och lån Under året genomfördes ett par retrokatalogiseringsprojekt. Inför inflyttningen i Zoofysiologen gås

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Verksamhetsberättelse 2008 Bibliotek och IT Malmö högskola Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö

Läs mer

Informationssökning inför uppsatsen

Informationssökning inför uppsatsen Informationssökning inför uppsatsen Vetenskapliga förhållningssätt, 2010-05-19 Anna Prymka, Högskolebiblioteket 1 Vi har två timmar för: Informationskompetens ett komplext begrepp Vetenskaplig information

Läs mer

Tablets as Tools : added value through mobile learning? Projektrapport Fall, Ellen; Grandsjö, Linda

Tablets as Tools : added value through mobile learning? Projektrapport Fall, Ellen; Grandsjö, Linda Tablets as Tools : added value through mobile learning? Projektrapport Fall, Ellen; Grandsjö, Linda Publicerad: 2014-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Fall, E., & Grandsjö,

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Bibliotek och IT Malmö högskola Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SIMM41, Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 15 högskolepoäng Social Science: Methods for Research in the Social Sciences, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017.

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017. HB Akademin för Bibliotek, information, pedagogik och IT Fastställd av akademichef 2015-06-10 Dnr 286-15 1 (8) Lokal handlingsplan för hållbar utveckling på Akademi A3, 2015-16 Högskolan i Borås arbetar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (7) Kommunikation Annie Andréasson 2016-02-18 Förvaltningschef Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 1. Uppdrag/Ansvarsområden På Kommunikation jobbar alla

Läs mer

Kan mentometrar slå flera flugor i en smäll? Att öka interaktionen och studentinflytandet på föreläsningar och formativa kursvärderingar.

Kan mentometrar slå flera flugor i en smäll? Att öka interaktionen och studentinflytandet på föreläsningar och formativa kursvärderingar. Kan mentometrar slå flera flugor i en smäll? Att öka interaktionen och studentinflytandet på föreläsningar och formativa kursvärderingar. Lennart Karlsson Johanna Nygren Spanne Anders Peterson Mål och

Läs mer

Prefekt/FN-info

Prefekt/FN-info Prefekt/FN-info 20141111 Informationsmöte 2014-11-11 1) Samverkan Regional modell för engagemang 2) Beviljade forskningsprojekt 3) Pedagogisk meritering 4) Utbildningsfrågor 5) Forskningsfrågor 6) Övriga

Läs mer

Antalet undervisningstillfällen har ökat något från 2011, liksom antalet deltagare, en trend som nu hållit i sig ett par år.

Antalet undervisningstillfällen har ökat något från 2011, liksom antalet deltagare, en trend som nu hållit i sig ett par år. Orig: Jonas Ljungberg Verksamheten 2012 EKONOMIHÖGSKOLANS BIBLIOTEK 1 Verksamhetsåret 2012 Verksamheten på Ekonomihögskolans bibliotek har fortsatt enligt de strategiska planerna och dess huvudområden:

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2011! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Informationskompetens i utbildningen

Informationskompetens i utbildningen Projektplan UB/LRC & NMT Informationskompetens i utbildningen Beställare: Biblioteksrådet Ansvarig: Utbildningsgruppen vid UB/LRC Tidsperiod: 2014-2016 2014-10-20 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Projektets

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna ENGX64, Engelska: Språkvetenskaplig inriktning (91-120 hp), 30 högskolepoäng English: Linguistic Option (91-120), 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Biologibibliotekets Verksamhetsberättelse för 2006

Biologibibliotekets Verksamhetsberättelse för 2006 Biologibiblioteket Biologibibliotekets Verksamhetsberättelse för 26 pdf finns på: http://www.bibl.biol.lu.se/verksamhetsber26.pdf 26 års Verksamhetsberättelse är kortfattad. För att få en allmän översikt

Läs mer

Handlingsplan 2014 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket

Handlingsplan 2014 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Handlingsplan 2014 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Giltighetstid Handlingsplanen för Lika villkor gäller för 2014 och ska årligen uppdateras. Samverkan Planen har utarbetats av SLU-bibliotekets

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum:

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektkontoret 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektdirektiv 2017-05-15 Projektägare Styrgruppens

Läs mer

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-12-10 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenståhl Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson Staffan

Läs mer

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Med Learnifys enkla verktyg kan du och dina elever skapa och publicera egna digitala lärresurser, starta bloggar för till exempel tema, laborationer

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2016: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Handlingsplanen har legat till grund för verksamheten på Ekonomihögskolans bibliotek även under 2011.

Handlingsplanen har legat till grund för verksamheten på Ekonomihögskolans bibliotek även under 2011. Orig: Jonas Ljungberg Verksamheten 2011 EKONOMIHÖGSKOLANS BIBLIOTEK 1 Verksamhetsåret 2011 Den strategiska plan som 2009 antogs för Lunds Universitets Bibliotek LUB gäller t.o.m. 2012. Planen innehåller

Läs mer

Praktikrapport inom kursen Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning ht 2011

Praktikrapport inom kursen Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning ht 2011 moa.lindvert@gmail.com Praktikplats: Miljödiplomeringsgruppen, avdelningen Stadsmiljö på Miljöförvaltningen Göteborgs stad Adress: Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23 414 59 Göteborg Inriktning på tidigare

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket

Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket VERKSAMHETSPLAN 2017 Skapat av KTH bibliotekets ledningsgrupp Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket 1 (9) Inledning Utgångspunkten för detta dokument är KTH:s visionsarbete och ECE-skolans utvecklingsplan

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet handläggningsordning för pilotomgång 2013

Högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet handläggningsordning för pilotomgång 2013 Högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet handläggningsordning för pilotomgång 2013 Rektorsmötet 2013-03-05 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Diarienummer: 300-1045-12

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

MALL FÖR PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ

MALL FÖR PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ ORU 1.2.1-05218/2017 MALL FÖR PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Senast ändrad: 2017-10-31 Allmänt Denna mall för pedagogisk meritportfölj ska användas av sökande till anställningar som innebär pedagogiska arbetsuppgifter

Läs mer

Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen

Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen Tillhandahåller akademiskt stöd för vetenskaplig publicering och utveckling av studenters och

Läs mer

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5)

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Personalarbetets teori,

Läs mer

ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU

ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU 1 STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND (RJ) Fristående stiftelse som stödjer humanistisk

Läs mer

Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt

Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt 2004 2006 Den livslånge studenten att följa kunskapsutvecklingen i en flexibel lärandemiljö, den 6 oktober

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Education MA, On-line learning Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng PE021A Pedagogik Avancerad

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Dnr: 815-15 Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson Verksamhetsplan för Biblioteket 2016-2018 Verksamhetsplanen för biblioteket baseras på styrdokumentet Verksamhetsplan 2016-2018

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Information: Konsultation: Dialog

Information: Konsultation: Dialog Inledning och syfte Denna rapport redogör för ett pedagogiskt utvecklingsprojekt som biblioteket på Malmö högskola genomfört under 2014 om studenter som medskapare av undervisning i informationssökning.

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer