relining - ledningsförnyelse u-liner för renvatten, spillvatten, gas och processledningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "relining - ledningsförnyelse u-liner för renvatten, spillvatten, gas och processledningar"

Transkript

1 relining - ledningsförnyelse u-liner för renvatten, spillvatten, gas och processledningar Tekniska ändringar förbehålles Bygg Autootive Industri

2 användningsoråden/ Produktnorer U-Liner hör till gruppen CLOSE-FIT rörsaneringsförfarande. Den veckade profilforen öjliggör leverans av U-Liner i långa längder so standard på ståltruor upp till diension DN 400. Byggplatsen behöver endast så förberedelser för indragning av rören. U-Liner förläggs geno byggrav från och ed en längd av 1 eter. Vid avloppsledningar kan befintliga schakt användas. Indragning av röret kan påbörjas efter inspektion och rengöring av den gala ledningen. Efter indragning och förslutning av rörändar genogår U-Liner en definierad återforningsprocess i det att röret hettas upp ed ånga under tryck och den aterialspecifika Meory-effekten aktiveras. U-Linern återfår sin ursprungliga runda for och lägger sig tätt intill insidan på den gala ledningen.. Kvalitetskrav Materialegenskaperna hos det förlagda röret präglas och övervakas redan vid tillverkningen. Den industriella tillverkningen av U-Liner genoförs på basis av bevisbara kvalitetskrav. - Rören präglas ed alla relevanta paraetrar före förläggning och kan däred enkelt kontrolleras. - Den industriella tillverkningen av U-Liner representerar ett stort ått av säkerhet geno konstanta och reproducerbara processparaeterar. - Ett provningsprotokoll bekräftar U-Liners garanterade egenskaper för kunden. U-Liner gas och tappvatten Ino gas- och tappvattenorådena används enbart aterial so är nationellt godkända för respektive ändaål. U-Liner gas och tappvatten är godkända av DVGW enligt GW 335 A2 och övervakas kontinuerligt av ackerditerade provningsinstitut. U-Liner övertar, so nytt rör, ensat driftstrycken i ledningar upp till 10 bar för vatten och 4 bar för gas. Vid högre driftstryck och teperaturer övertar U-Liner skyddet ot inre korrosion och inkrustationer i rören. O den gala ledningen endast uppvisar särre skador (t.ex. otätheter i uffarna) kan U-Liner också erhållas ed reducerade väggtjocklekar på förfrågan. U-Liner avlopp U-Liner uppfyller kraven endligt DIN EN Tilläpning U-Liner läpar sig för följande användningsoråden: Förnyelse av: geno: Rörfärg: Tappvattenledningar Gasledningar Avloppsledningar Industriledningar U-Liner tappvatten U-Liner gas U-Liner avlopp U-Liner industri Svart ed blå ränder Svart ed gulorange ränder Svart ed transparent innerskikt Svart ed bruna ränder U-Liners är ett registrerat varuärke för, fira PRS Rohrsanierung GbH 2

3 aterial U-Liner gas, Tappvaten och industri består av det iljövänliga RAU PE 100. Materialets goda egenskaper vid svetsning används vid fogtekniken. Vidare uppvisar aterialet en hög keisk beständighet. Egenskaperna enligt DVGW 335-A2 är säkerställda. - MRS 10 - Väderbeständigt - Råaterial enligt ateriallista från KRV/DVGW. Den assiva helväggsuppbyggnaden i U-Liner gas, tappvatten och industri garanterar en säker livslängd och öjliggör efter fackässig förläggning och en driftstid upp till 100 år enligt LAWA-riktlinjer.. U-Liner avlopp tillverkas av RAU-PE 80, färg svart ed ett koextruderat, transparent innerskikt. Materialet RAU-PE 80 säkerställer rörets långtidshållfasthet vid hög flexibilitet. Materialet uppfyller alla krav enligt DIN EN 13566, del 3. Det transparenta innerskiktet garanterar innehållande av krav på nötningsbeständighet, högtrycksspolningsbarhet och hög keisk beständighet. Detta innebär ycket goda inspektionsresultat vid kaerainstpektion. 3

4 ärkning U-Liners är ärkta löpande/eter på följande sätt:: Tillverkare REHAU Patent nuer t.ex. US PT Nr Patentinnehavare Produkt Användningsoråde t.ex. PRS t.ex. U-Liner S t.ex. Gas Noinell yttre diaeter x noinell väggtjocklek t.ex. 240 x 15,6 SDR t.ex. SDR 17 Material t.ex. PE 100 Maskin t.ex. M12 Datu t.ex Godkännande t.ex. DVGW-AU 2145 Godkänt högsta driftstryck t.ex. 4 bar Löpeter t.ex Färgärkning U-Liner Tappvatten Rör: RAL 9004 Ränder: RAL 5005 Gas Rör: RAL 9004 Ränder: RAL 1033 Avlopps- falledningar Rör: RAL 9005 Innerskikt: natur Industri Rör: RAL 9004 Ränder: RAL

5 Planering och förläggning Användningsoråden Metoden används för schaktfri sanering av - tryckrörledningar av stål eller gjutgods - avloppsledningar av betong, stålbetong, stengods, fiberceent, gjutjärn, GFK, PVC-U och PE-HD. Metoden är läplig o den gala ledningen inte uppfyller hydrauliska och statiska krav, o det föreligger otätheter och röret behöver skyddas från nedsutning och livslängden på ledningen behöver ökas. Metoden är särskilt fördelaktig o sträckorna är otillgängliga, vid hög trafiktäthet eller dyrbara överbyggnader. Vid kostnadsberäkning skall också, frånsett röraterialet, alla andra faktorer beaktas inklusive trafikanordningar och iljöskydd so till exepel: - Skonsa ythantering - Skydd av trädbestånd och historiska byggnadsverk - Obehindrat trafikflöde - Miniering av störningar för boende i orådet - Förhindrande av skadliga eissioner i atosfär och grundvatten. Planering U-Linerns ytterdiaeter skall, beroende på innerdiaetern på den gala rörledningen, vara inst 1,5 % indre än den insta innerdiaeter på det gala röret. Med hjälp av kalibrering kan de kritiska punkterna lokaliseras och avlägsnas ed läplig utrustning. Mätning av väggtjocklekar skall ske enligt DIN Ledningens iniala tvärsnittsreducering geno U-Linerns väggtjocklek kopenseras av att avloppshinder so t.ex. rotgenoträngning, inkrustationer avlägsnas och geno förbättring av innerytan på det gala röret (k-värdet på PE-röret är 0,01 ). I de flesta fall leder saneringen till och ed till en förbättring av den hydrauliska genoströningen och självreningseffekten. I jäförelse ed rör so förlagts enligt konventionell, öppen etod är belastningen på U-Liner indre, efterso installationen inte stör jävikten ellan den gala ledningen och ogivande ark. Planeringen genoförs ed läpligt beräkningsförfarande so beskrivs i inforationsblad ATV M 127, "statisk beräkning av avloppsledningar ed Lining- och ontageförfarande", del 2 so koplettering till arbetsblad ATV-DVWK-A 127. Här beskrivs på ett exeplariskt sätt de olika belastningarna, t.ex. ark- och trafikbelastning, grundvattentryck, stöd av den gala ledingen (beroende på CLOSE-FIT-resultatet) U-Liners kan användas so självbärande Liners, so ensaa övertar alla laster, eller so edbärande ed reducerad väggtjocklek so t.ex. endast upptar eventuellt förekoande grundbelastning. Planeringen åligger konsulten, alternativt förläggaren och skall genoföras på fackässigt sätt. REHAU övertar inget ansvar för icke fackässiga planeringsåtgärder, t.ex. skador do beror på felaktig planering. 5

6 Förläggning Förläggning skall ske av specialiserat företag ed över 15 års erfarenhet, för att en hög förläggningskvalitet ed beaktande av relevanta föreskrifter kan säkerställas. Avgörande för förläggning av U-Liner är tillgängligheten på ledningen och att avställningsytor finns för ånganläggning, truvagn, vinsch och kopressor. Förarbetena inskränker sig till iordningställande av start- och ålgravar likso rengöring av ledningen, så att erforderligt fritt tvärsnitt föreligger för indragande av U-Liner. Vid avloppsledningar kan befintliga schakt användas. U-Linern dras in direkt från truan i ledningen so skall saneras. Från DN 200 behöver an inte lägga ut rörlängderna och stusvetsa de. Detta ger plats- och tidsbesparing jäfört ed andra etoder. Under indragningen får ax. tillåtna dragkrafter enligt GW inte överskridas. Vid kontrollerad och dokuenterad förläggningsprocess kan upp till 600 rör o dagen förläggas. Detta betyder jäförelsevis ycket korta förläggningstider. 6

7 leveransprogra U-LINER av RAU-PE Tryckrör DN SDR Material Tillåtet driftstryck bar Tappvatten Gas Leveranslängd Truans ytterdiaeter Trubredd Pris st PE ,0 2,15 på förfrågan PE ,0 2,15 på förfrågan PE ,0 2,15 på förfrågan PE ,0 2,15 på förfrågan PE ,0 2,15 på förfrågan PE ,2 2,15 på förfrågan PE ,2 2,15 på förfrågan PE ,2 2,15 på förfrågan PE ,2 2,15 på förfrågan Speciallängder på förfrågan Avloppsledningar DN SDR Material Ringstyvhet kn / 2 Leveranslängd Truans ytterdiaeter Trubredd PE 80 4, ,0 2,15 på förfrågan PE 80 4, ,0 2,15 på förfrågan PE 80 4, ,0 2,15 på förfrågan PE 80 4, ,2 2,15 på förfrågan PE 80 4, ,2 2,15 på förfrågan ,25 PE ,2 2,15 på förfrågan ,25 PE ,2 2,15 på förfrågan Speciallängder på förfrågan Pris 7

8 Innovativa Syste för byggnation Energieffektivt byggande och resurssnål vattenhantering REHAU är ledande leverantör av integrerade systelösningar för byggnation ed ofattande service vid planering, utförande och drift, t.ex. för energieffektivt byggande och fratidsorienterade vattenförsörjnings- och avloppssyste. l Fönster- och fasadteknik Profilsyste för: 1 fönster 2 balkongdörrar 3 fasader 4 ytterdörrar 5 rulljalusier 6 inglasade altaner 7 ventilationsteknik 8 innerfönsterbänkar 9 fyllnader för ytterdörrar Byggnadsteknik Syste för: 10 golvväre/-kyla 11 radiatorsyste 12 tappvatten- och väreinstallationer 13 takavlopp 14 1 elinstallation 15 solartherie 16 centrala dasugarinstallationer 17 ljudisolerade inohusavlopp Civil Engineering & Infrastructure Syste för: 18 suts- och dagvattenavlopp 19 avloppsbrunnar 20 infiltration och dränering 21 dagvattenhantering 22 tappvattenledningar 23 gasledningar 24 när- och fjärrväreförsörjning 25 arkväreanläggningar ed sonder 26 arkväreanläggningar ed kollektorer 27 luft- arkväreväxlare 28 kounikationsledningar 29 schaktfri ledningsdragning 30 ark- och trafikvägsbyggnation 31 servisledningar 8

9 Fönster- och fasadteknik Profilteknik för fönster, ytterdörrar, jalusier, vinterträdgårdar och fasader. Gäller såväl renovering so nybyggnation: systelösningar och förstklassiga servicetjänster i alla byggfaser, från objektsplanering till förverkligande. Byggteknik Syste för golvväre/kyla och lösningar för sanitär- väre- och gasinstallationer, elinstallationer - industrirör och tryckluftsnät.- Civil Engineering & Infrastructure Försörjnings- och avloppsledningar, kounikationssyste och dagvattenhantering - systelösningar för trafikvägsbyggnation och ycket era. 9 9

10 Vår användningstekniska rådgivning, baserad på kunskaper och erfarenheter, får anses so vägledande. Arbetsförhållanden och andra faktorer utanför vår påverkan, utesluter alla anspråk ed anledning av våra angivelser. Vi rekoenderar därför att noga undersöka o produkten är läplig för det avsedda användningsorådet. Användning och bearbetning av produkterna sker utanför vår kontroll. Vårt garantiåtagande hänför sig till oförändrad kvalitet på våra produkter enligt vår specifikation och våra leveransbestäelser. Detta dokuent är upphovsrättsskyddat. Därigeno uppkona rättigheter förbehålles, i synnerhet vad gäller översättning, eftertryck, kopiering, radiering, återgivning på fotoekaniskt eller liknande sätt, sat lagring i ordbehandlingsprogra. Fler REHAU progra: Avloppsteknik Kabelskydd REHAU AB +46 (0)

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

Att borra brunn för energi och vatten en vägledning

Att borra brunn för energi och vatten en vägledning NORMBRUNN 07 Att borra brunn för energi och vatten en vägledning Norförfarande vid utförande av vatten- och energibrunnar innehåll Förord... 1 Enskild vattenförsörjning och energiborrning... 2 Grundvatten...

Läs mer

PD 42. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

PD 42. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend PD 42 Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Lietošanas paācība Instrukcija Kasutusjuhend en da no fi ru lv lt et Printed: 07.07.2013

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem PE100

Uponor Tryckrörssystem PE100 Uponor Tryckrörssystem PE100 1 2013 33005 7.4 Uponor tryckrörssystem PE100 Uponor PE100 är ett tryckrörssystem som används för transport av tryckvatten, spillvatten och processmedier. Systemet tillverkas

Läs mer

Teknisk instruktion. System för dagvatten- och avloppsrör av Krah

Teknisk instruktion. System för dagvatten- och avloppsrör av Krah Teknisk instruktion System för dagvatten- och avloppsrör av Krah Innehållsförteckning KRAH lättviktsrör 4 1. Tekniska parametrar 1.1. Specifi k vikt av rör 6 1.2. Flexibilitet 6 1.3. Slitstyrka 6 1.4.

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör

Läs mer

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA ! N O I T U L O S FLOWTITE Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA O L 7489379230 98479347597 234 39891547 216579233 546554894 789133454 981264732463 6783463 45692301 3479712556812 43478912578 8942231461

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR AFS 2005:2 TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt allmänna råd om tillämpningen

Läs mer

Alla material och förbindningstekniker från samma källa www.sanha.se

Alla material och förbindningstekniker från samma källa www.sanha.se RÖRSYSTEM FÖR VVS-INSTALLATIONER Alla material och förbindningstekniker från samma källa www.sanha.se 2 FÖRETAGET Egen tillverkning säkrar kvalitetskraven 6 5 1 3 2 4 50-årig tradition SANHA grundades

Läs mer

Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe

Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe Våra rekommendationer grundar sig på DIN EN 1610, ATV-DVWK-A 139 och ATV-DVWK-A 127. Produktbeskrivning: Aqua-pipe DN 300, DN 400 och DN 500 är transportrör

Läs mer

Installationsmanual version 8.0. Svenska

Installationsmanual version 8.0. Svenska Installationsmanual version 8.0 Svenska 1. VIKTIGT VID INSTALLATION Kapa alltid rören vinkelrätt och grada av vid behov. Avlägsna oxidskiktet. Rengör rör och insidan av svetsmuffarna precis innan svetsning.

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd enligt Lagen (2010:1011) o brandfarliga och explosiva varor för: Hantering explosiva varor Överföring av explosiva varor ino Sverige

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet.

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. En vägledning när ni renoverar er fastighet. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad på över fem miljarder kronor. Många skador skulle

Läs mer

Riktiga rör är bra för miljön

Riktiga rör är bra för miljön PRODUKTKATALOG 2014/2015 100 cyan 40 magenta 0 gul 60 sort ISOTERM VA SYSTEM - Systemlösningar - Miljö - Isoterm VA skola - Kompetenscenter och testanläggning ANVÄNDNINGSOMRÅDEN - Hus och stugområden,

Läs mer

Alternativa rör och rörreparationer

Alternativa rör och rörreparationer Bengt-Vilhelm Levón, arkitekt SAFA Byggnadskalendern 2007 / B.-V. Levón: Alternativa rör och rörreparationer 3.12.2006 1(6) Alternativa rör och rörreparationer En rörig bransch I befintliga hus finns i

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar.

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. 04 2009 32003 5.2 Uponor markavloppssystem Ultra

Läs mer

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2.

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2. Innehåll Generell information 1.1.1-1/2 1. Generell information 1.1 Inledning 1.1.1 Logstor...1.1.2 Katalogens uppbyggnad...1.1.3 Produktprogram...1.1.4 1.2 Materialspecifikationer Mediarör...1.2.1 Isolering...1.2.2

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET Beställningsprocess och förberedelser... 3 Hur vet jag om mitt hus är lämpligt för solelsproduktion?... 3 Hur går jag tillväga för att beställa solcellspaketet?...

Läs mer

2. Sökande (företag eller person) Person-/organisationsnummer

2. Sökande (företag eller person) Person-/organisationsnummer nsökan o tillstånd för explosiva varor Räddning- och säkerhetsavdelningen Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. 1. nsökan o tillstånd avser förvärv av explosiva varor handel

Läs mer

TEKNISK INFORMATION RUMSTERMOSTAT NEA. Reservation för tekniska ändringar Gäller från augusti 2013 www.rehau.de. Bygg Automotive Industri

TEKNISK INFORMATION RUMSTERMOSTAT NEA. Reservation för tekniska ändringar Gäller från augusti 2013 www.rehau.de. Bygg Automotive Industri TEKNISK INFORMATION RUMSTERMOSTAT NEA Reservation för tekniska ändringar Gäller från augusti 2013 www.rehau.de Bygg Automotive Industri Denna Tekniska information Rumstermostat Nea gäller från och med

Läs mer

Asto LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER. Mars 2014

Asto LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER. Mars 2014 Mars 2014 LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER Vi har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation. Solutions for Essentials Dubai, Turkiet, Ankara, Istanbul Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 5 februari 2015) 1 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn

- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn Rörnätsteknik Norrköpingsgruppen VM-9 YH Hallsberg juni 2012 1 Förord Vår grupp Norrköpingsgruppen är en grupp på fem personer som studerar Vatten- och miljöteknik vid yrkeshögskolan i Hallsberg. Detta

Läs mer

Ansökan Datum: Sänds till: Brandkåren Leksand. B ackåkersvägen 9 793 35 Leksand www.leksand.se

Ansökan Datum: Sänds till: Brandkåren Leksand. B ackåkersvägen 9 793 35 Leksand www.leksand.se Ansökan Datu: Tillstånd till hantering av explosiva varor Lagen o brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 16 förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel ed explosiva varor överföring

Läs mer

RÖR 237 RÖRDELAR 243 INSTALLATIONSMATERIAL 281

RÖR 237 RÖRDELAR 243 INSTALLATIONSMATERIAL 281 TEKNISK INFORMATION 226 Material egenskaper 227 Muffsvetsning 229 Stumsvetsning 229 Trådsvetsning 230 Extrudersvetsning 230 Elektromuffsvetsning 231 Montageanvisning elavstick (med inbyggt skär) 233 Montageanvisning

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer