Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler."

Transkript

1 Stockhol Er beteckning: --- Vår beteckning: PM1 Buller och vibrationer vid 2 Vid kvarteret Tygeln i Solna planeras ett nytt kontorshus. En ny detaljplan håller på att tas fra för orådet och det finns risk för höga ljud- och vibrationsnivåer från fräst järnvägen. Structor Akustik har därför på uppdrag av Skanska Fastigheter AB, geno Claes Pernling, fått i uppdrag att redogöra för förutsättningarna, vilka ljudkrav so ska gälla och hur an ska gå tillväga för att säkerställa att det nya kontoret får en god inohusiljö. PM:et utgör underlag till detaljplanens iljöbedöning. 1. Bakgrund Projektet avser nybyggnation av ett kontorshus i anslutning till Solna Station. Byggnaden koer även att inrya en restaurang och eventuellt även någon indre affärslokal. Solna Station L:\2014\ LG, Skanska Fastigheter Stockhol AB\Korrespondens\ b1 rev docx Frösundaleden Figur 1. Situationsplan över kv Tygeln ed ogivningar. Byggnaden planeras ycket nära järnvägsspåret vid Solna Station. Avståndet ellan tänkt fasad och närsta spåritt är 10 eter. Järnvägen går i bergsskärning förbi det planerade huset. Vid flera platser i närorådet finns berg i dagen. Structor Akustik AB, Terinalvägen 36, SOLNA, Org.nr Tel:

2 Skanska Fastigheter Stockhol AB Sida 2 (5) Figur 2. Sektion geno kv Tygeln. Befintliga spår ligger på ca + 5. Byggnadens entréplan ligger på + 11 och första kontorsvåningen ot spår ligger på Bedöningsgrunder För kontor och restauranger finns ljudkrav fastställda i Svensk Standard SS 25268:2007, Byggakustik Ljudklassning av utryen i byggnader vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshe, kontor och hotell. Projektet har inte beslutat vilken ljudklass so skall gälla. Den lägsta acceptabla ljudklassen otsvarar ljudklass C. Ljudklass B innebär en något bättre ljudiljö. I tabellerna nedan redovisas både ljudklass B och C. Tabell 1. Diensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler. Lägsta tillåtna saanvägda ljudisoleringen skall fastställas geno beräkning utifrån diensionerande ljudtrycksnivåer utohus så att tabellens värden på ljudtrycksnivåer inte överskrids i följande utryen: L pa,eq db L pafax db Typ av utrye Ljudklass Ljudklass B C B C 24a Utrye för presentationer (>20 personer) exepelvis större konferensru 24b Utrye för enskilt arbete, satal eller vila exepelvis cellkontor, ötesru, reception, vilru c I stora utryen exepelvis öppen planlösning, kontorslandskap, storruskontor d Övriga utryen där änniskor vistas er än tillfälligt exepelvis restaurang, atsal, pausutrye Structor Akustik AB 23e Utrye där änniskor vistas tillfälligt exepelvis korridorer, foajé, entréhall, kappru, kopiering, WC, trapphus eller hisshall

3 Skanska Fastigheter Stockhol AB Sida 3 (5) Stoburet ljud från trafik skall uppfylla krav på A-vägd ljudtrycksnivå från installationer vilket otsvarar värden enligt tabell nedan. Tabell 2. Högsta A-vägda ljudnivå från installationer enligt SS 25268:2007, kontorslokaler. Typ av utrye L pa,eq db Ljudklass B C 23a Utrye för presentationer (>20 personer), videokonferens exepelvis videokonferensru, större konferensru 23b Utrye för enskilt arbete, satal eller vila exepelvis cellkontor, ötesru, reception, vilru c Stora utryen för arbete enskilt eller i grupp exepelvis öppen planlösning, kontorslandskap, storruskontor d Övriga utryen där änniskor vistas er än tillfälligt exepelvis restaurang, atsal, pausutrye e Utrye där änniskor vistas tillfälligt exepelvis korridorer, foajé, entréhall, kappru, kopiering, WC För axnivån gäller 5 db högre värden. För kännbara vibrationer, så kallade kofortvibrationer, från exepelvis spårtrafik gäller riktvärden angivna i SS , Vibration och stöt Mätning och riktvärden för bedöning av kofort i byggnader. Tabell 3. Riktvärden för kofortvibrationer enligt SS Vägd hastighet Vägd acceleration Måttlig störning 0,4 1,0 /s 14,4 36,0 /s 2 Sannolik störning > 1 /s > 36 /s 2 Riktvärdena gäller för både bostäder och kontor en det anges att de kan tilläpas indre strikt för kontor. Då järnvägen är så kraftigt trafikerad bedös det vara läpligt att so ål sträva efter att klara den lägre gränsen för åttlig störning, dvs 0,4 /s och 14,4 /s 2. Structor Akustik AB

4 Skanska Fastigheter Stockhol AB Sida 4 (5) 3. Buller från järnvägen Solna Station passeras av fyra järnvägsspår. De två yttre trafikeras av fjärr- och regionaltåg inklusive Arlanda Express, de två inre trafikeras av pendel- och godståg. I dagsläget trafikeras spåren av ca 740 tåg per vardagsedeldygn. Trafikverket utreder öjligheten att utöka antalet spår på stationens västra sida. Med en utökad kapacitet förväntas sträckan trafikeras av tåg per dygn år Beräkningarna är gjorda för trafikering enligt prognos för 2020, vilket otsvarar totalt 750 tåg per vardagsedeldygn. Räknar an på den prognostiserade trafikökningen fra till 2050 edför den en ljudnivåökning ed 2 db relativt de beräknade nivåerna. Satidigt är det troligt att äldre, bullriga tågtyper successivt fasas ut varvid den verkligen ljudnivåökningen blir lägre. I bilaga 1 och 2 redovisas beräknade dygnsekvivalenta och axiala ljudnivåer i orådet. Ljudnivåer vid est utsatta fasad redovisas i tabellen nedan. Tabell 4. Beräknad nivå vid fasad ot spår. Trafikprognos 750 rörelser per dygn. Våningsplan Dygnsekvivalent ljudnivå Maxial ljudnivå Plan 3 (första kontorsplan) 77 dba 93 dba Plan 9 77 dba 86 dba 4. Krav på ljudisolering De höga ljudnivåerna ställer höga krav på fasadens utforning och ljudisolerande föråga. De tågtyper so ger det största bidraget till ljudnivån vid fasad är regional-, fjärr- och snabbtågen so kör ed hög hastighet. Ljudnivåkravet anges därför i R W+C. Då rusutforningen inte är fastställd har kravet beräknats för typru ed olika diensioner och användning. Tabell 5. Beräknat krav på fasad ot spår inklusive fönster och eventuella don Typ av utrye Kontorslandskap < ca 20 personer Kontorslandskap > ca 20 personer Satalsru Större konferensru > ca 20 personer Resulterande reduktionstal på fasad, R w+c 44 db 42 db 49 db 49 db Det koer att ställas ycket stora krav på fönster o an väljer att lägga satalsru eller konferensru ot spåret. Förodligen krävs specialkonstruktioner i dessa lägen. Väljer an i stället att lägga kontorslandskap av blandade storlekar ot spåret kan an ha norala fönster ed god ljudisolering. Det krävs även att ytterväggen har god ljudisolering ot tågbuller. Det kan vara läpligt ed en tung ytterväggsstoe. Structor Akustik AB 1 Uppgifterna är tagna från Riskanalys för 2, Brandskyddslaget, daterad , so i sin tur hänvisar till Trafikverket.

5 Skanska Fastigheter Stockhol AB Sida 5 (5) 5. Påverkan på befintlig bebyggelse Det nya kontorshuset koer att skära av buller från spårtrafiken något. Detta berör fräst punkthusen vid Förvaltarvägen. Där erhålls en däpning ed 2 6 db efter utbyggnad. Beräkningar över ljudnivåskillnad efter utbyggnad på 2 och 15 höjd redovisas i bilaga 3 och Vibrationsisolering Den geotekniska utredningen so gjorts anger att berget ligger ytligt i orådets västra del 2. Orådet närast spår koer att behöva sprängas ut i relativt stor ofattning för att ge plats för byggnadens källarvåningar. Byggnaden koer däred att grundläggas på berg. Med hänsyn till närheten till spår och berggrundens beskaffenhet är det troligt att byggnaden behöver någon sorts stoljudsisolering. Någon ätning av vibrationsnivåer i berggrunden har inte genoförts en ska utföras innan systeprojekteringen inleds. Mätningen koer att besvara frågan o och i vilken utsträckning det behövs isolering ot stoljud eller vibrationer för att efterleva kraven i avsnitt 2 ovan. Bilagor 1. Dygnsekvivalent och axial ljudnivå vid kv Tygeln, 2 över ark 2. Dygnsekvivalent och axial ljudnivå vid kv Tygeln, 15 över ark 3. Ljudnivåskillnad efter utbyggnad, 2 över ark 4. Ljudnivåskillnad efter utbyggnad, 15 över ark Upprättad av: Lisa Granå Granskad av: Lars Ekströ Structor Akustik AB 2 PM Geoteknik, Kv. Tygeln 2. WSP Sahällsbyggnad, daterad

6 Dygnsekvivalent och axial ljudnivå Väg- och spårtrafik 2 över ark Dygnsekvivalent ljudnivå (dba) 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 Skala 1: Maxial ljudnivå (dba) 85 < 80 < <= < <= < <= < <= < <= 65 <= 60 Skala 1: Beräkningsodell Beräkningarna har utförts i enlighet ed de Nordiska beräkningsodellerna för vägoch spårtrafik (NV 4653 och NV 4935) b01 Bilaga 1 AFN LGÅ Ljudnivå från väg- och spårtrafik Efter utbyggnad ed nytt kontorshus 2 över ark

7 Dygnsekvivalent och axial ljudnivå Väg- och spårtrafik 15 över ark Dygnsekvivalent ljudnivå (dba) 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 Skala 1: Maxial ljudnivå (dba) 85 < 80 < <= < <= < <= < <= < <= 65 <= 60 Skala 1: Beräkningsodell Beräkningarna har utförts i enlighet ed de Nordiska beräkningsodellerna för vägoch spårtrafik (NV 4653 och NV 4935) b01 Bilaga 2 AFN LGÅ Ljudnivå från väg- och spårtrafik Efter utbyggnad ed nytt kontorshus 15 över ark

8 Dygnsekvivalent ljudnivå Maxial ljudnivå från spårtrafik Ljudnivåskillnad efter utbyggnad 2 över ark Ljudnivåskillnad (dba) <= -8-8 < <= -6-6 < <= -4-4 < <= -2-2 < <= 0 0< <= 2 2< Skala 1: Beräkningsodell Beräkningarna har utförts i enlighet ed de Nordiska beräkningsodellerna för vägoch spårtrafik (NV 4653 och NV 4935) b01 Bilaga 3 AFN LGÅ Ljudnivåskillnad, väg- och spårtrafik Efter utbyggnad ed nytt kontorshus 2 över ark

9 Dygnsekvivalent ljudnivå Maxial ljudnivå från spårtrafik Ljudnivåskillnad efter utbyggnad 15 över ark Ljudnivåskillnad (dba) <= -8-8 < <= -6-6 < <= -4-4 < <= -2-2 < <= 0 0< <= 2 2< Skala 1: Beräkningsodell Beräkningarna har utförts i enlighet ed de Nordiska beräkningsodellerna för vägoch spårtrafik (NV 4653 och NV 4935) b01 Bilaga 4 AFN LGÅ Ljudnivåskillnad, väg- och spårtrafik Efter utbyggnad ed nytt kontorshus 15 över ark

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning Rapport nummer: 2013-018 r01.2 Datum: rev 2013-03-06 Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning L:\2013\2013-018 MS Hammarby Smedby 1_146, BIV Stockholmshammaren AB\Rapporter\2013-018 r01.2.docx Sandbergska

Läs mer

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL RAPPORT Uppdrag: 260898, Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson

UPPDRAGSLEDARE. Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson PM UPPDRAG VÄG 25, LJUNGBY-HALMSTAD Delen Boasjön - Annerstad UPPDRAGSNUMMER 2212229 UPPDRAGSLEDARE Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV Anders Nilsson DATUM 2013-09-26 GRANSKAD AV Albin Hedenskog väg 25, etapp 2

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA RAPPORT LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA SLUTRAPPORT Uppdrag: 256781, Lomma kommun - kontroll av ljudnivåer och efterklangstider på Titel på rapport: Tågbuller, Båtens

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan:

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan: Sammanfattning Bristen på spårkapacitet genom centrala Stockholm är ett hinder för att utveckla tågtrafiken i Stockholm-Mälardalsregionen. Banverket fick i december 2000 av regeringen uppdraget att planera

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons

Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons ab, Chalmers Teknikpark, 412 88 Göteborg, Tel: 031 27 66 00, info@simmons.se,, www.simmons.se

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05 Kungsbacka Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg 031-50 70 00 Ebbe

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Att borra brunn för energi och vatten en vägledning

Att borra brunn för energi och vatten en vägledning NORMBRUNN 07 Att borra brunn för energi och vatten en vägledning Norförfarande vid utförande av vatten- och energibrunnar innehåll Förord... 1 Enskild vattenförsörjning och energiborrning... 2 Grundvatten...

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V PROJEKTGRUPP Anne Hallin Claes Halling Magnus Lindqvist Leif Åkerlöf Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms stad, Miljöförvaltningen Åkerlöf

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 1 Handläggare Anna-Karin Hjalmarsson Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 2 3 Innehållsförteckning 0 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Nollalternativ och planerad verksamhet...

Läs mer

Detaljplan för Stallmästaregården

Detaljplan för Stallmästaregården SOLNA STAD 1 (14) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2013-02-28 SBN/2009:189 Utställningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga, upprättad i februari

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Förord Innehåll

Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Förord Innehåll 1(23) Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Slutrapport 2009-04-23 Mats E. Nilsson, Gösta Bluhm, Birgitta Berglund Institutet för Miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm Anna Preis

Läs mer