SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN"

Transkript

1 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Kommentarer från nämndens ordförande Vi lämnar ett spännande år bakom oss. Organisationsmässigt var 2011 historiskt då två nämnder slagits samman till en. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden och Kollektivtrafiknämnden slogs inför mandatperiodens början ihop till en gemensam nämnd, Samhällsbyggnadsnämnden. Eftersom verksamheten till stora delar redan bedrivits sammankopplat genom den gemensamma förvaltningen så känns det som att nämndsammanslagningen gått smärtfritt till. Verksamhetsmässigt har det också varit ett spännande år. Många kommer att se tillbaka på 2011 som det år då många stora infrastrukturprojekt slutfördes eller påbörjades. Bron i Ljungsbro, över Motala ström, är ett sådant projekt. Östra Länken är ett annat. Projekt som är helt nödvändiga och som planerats för under lång tid var också året då vi lanserade LinköpingsBo2016. Det enskilt största samhällsplaneringsprojektet i Sverige sedan Bo01 i Malmö. Ambitionen är att ta ett helt nytt grepp kring samhällsplanering. Att bredda innehållet och visa på den kunskap som svenska samhällsplanerare besitter. Målet är att skapa ett skyltfönster, inte bara för Linköping, utan för svensk samhällsplanering togs ytterligare ett steg i kommunens redan ambitiösa miljö- och klimatarbete. Kommunfullmäktige fastslog att Linköping ska jobba mot att bli koldioxidneutrala till år Mycket av det arbetet kommer att ligga på samhällsbyggnadsnämndens ansvar att ge förutsättningar för. Det är inte bara de stora projekten som fick stort utrymme Även många mindre projekt visade sig vara oerhört efterlängtade. Ett tydligt exempel var den ombyggda lekplatsen i Trädgårdsföreningen. Som en samlingsplats för väldigt många barn och föräldrar så var behovet stort. Resultatet blev också väldigt lyckat. I samband med ombyggnationen tillfördes även en isbana till denna redan populära mötesplats. Det har inneburit att barnen flockas här, sommar som vinter. Andra projekt som rönt väldigt stor uppskattning är bl.a. den tillgänglighetsstig som genomfördes i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden och Friluftsmuseet Gamla Linköping samt nybyggnationen av Johannelundsbadet. En viktig förändring som skedde under året var bildandet av den nya kollektivtrafikmyndigheten. Fr.o.m. årsskiftet 2011/2012 övergår ansvaret för kollektivtrafiken i Östergötland till en nybildad kollektivtrafikmyndighet organiserad under Landstingets ansvar. Det innebär att en stor del av det arbete som Samhällsbyggnadsnämnden ansvarat för nu helt övergår till landstinget. Sammanfattningsvis kan sägas att 2011 var ett oerhört händelserikt år ur organisatoriskt perspektiv. Men det var också ett år som återigen visade att samhällsplanering både kräver de stora visionära greppen och de mindre närmre projekten. Ett stort tack till samtliga nämndens ledamöter för att ni bidragit till detta. Även ett stort tack till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemän som kommit med bra idéer och varit behjälpliga i att genomföra de politiska besluten. Ett extra stort tack till vår samhällsbyggnadsdirektör Lars Hågbrandt som valt att gå vidare mot nya utmaningar. Lycka till. Muharrem Demirok (C) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

2 2 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Sammanfattning, (måluppfyllelse, reflektioner och analys) Nämnden ekonomiska ramar och uppsatta effektmål med tillhörande aktiviteter avser budgetperiod För det första året av budgetperioden bedöms hälften av effektmålen vara uppnådda för året, resterande är ännu bara delvis uppnådda. Nämnden har nästan 80 prioriterade aktiviteter för perioden , merparten är genomförda för året och/eller pågående med slutförande under Nämndens viktigaste effektmål och måluppfyllelse sammanfattas enligt följande: Nämnden ska ha en god dialog med medborgarna och kontinuerligt hålla dessa informerade om nämndens beslut och verksamhet för ökad demokrati, delaktighet och inflytande. I Linköping ska det finnas god tillgång på detaljplanelagd mars för bostäder. Under 2011 har detaljplaner antagits för 500 bostäder i flerbostadshus och 15 i småhus beräknas motsvarande till respektive 120. Planreserven uppgår till sammanlagt ca bostäder. I Linköping ska det finnas god tillgång på detaljplanelagd mark för verksamhet och handel. Kommunen har en markreserv om ca 137 ha mark för industri och kontor. Markreserven för handel uppgår till ca 18 ha och därutöver finns ca 17 ha privat mark att tillgå. Linköpings innerstad ska upplevas som ett attraktivt och lättillgängligt regionalt centrum. Målet är uppnått 67% av de tillfrågade i den enkätundersökning som genomfördes hösten 2011 är nöjda med gatu- och torgmiljöerna i innerstaden. Medborgarna ska uppleva att den offentliga miljön som förvaltas av nämnden är tillgänglig, trygg och säker. 84 % har i enkätundersökningen svarat att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med möjligheten att ta sig till natur nära sin bostad med kollektivtrafik, bil, cykel eller till fots. 64 % har i samma medborgarenkät svarat att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med möjligheten att kunna ta sig till något av kommunens naturreservat med kollektivtrafik, bil, cykel eller till fots. Medborgarna ska uppleva att kommunens gator, vägar, gc-vägar samt parker och grönområden sköts bättre än vad resultatet av den enkätundersökning som genomfördes 2010 i Linköping visar. Målet är delvis uppnått Målet är uppnått avseende standard och renhållning på gator och vägar samt gång och cykelbanor. Målet är inte uppnått för parker och grönområden. Parker och grönområden i bostadsområden och mindre tätorter ska utvecklas för att ge medborgarna bättre möjligheter till närrekreation, social samvaro och rika miljöupplevelser. Målet är delvis uppnått. Medborgarenkäten visar att 79 % är nöjda med parkskötseln i Linköpings innerstad, och 67 % parkskötseln i bostadsområdena. Jämfört med 2010 har resultatet försämrats. Antalet resor i både tätorts- och landsbygdstrafiken ska öka. Totalt resor genomförts inom den allmänna kollektivtrafiken, en ökning med 5,5 %. Ca resor inom tätortstrafiken, en ökning med 5,7 %. Landsbygdstrafiken + 4,2 %.

3 3 EKONOMI Driftredovisning netto, tkr Bokslut Budget Avvikelse/ Bokslut Bokslut Verksamhet Resultat Samhällsbyggnadsnämnd Fysisk planering Markförvaltning Bostads- och affärshus Natur och miljö Stadsmiljöåtgärder Trygghet säkerhet tillgänglighet Gator och GC-vägar Parker och grönområden Planerat underhåll Trafiksäkerhet Parkering Allmän kollektivtrafik Särskild kollektivtrafik Skolskjutsar Förorenad mark Övrigt Ofördelat Summa Jämförelsestörande poster Nedskrivning anläggningsvärden Summa varav kostnader varav intäkter Verksamhet Exploatering Avslut bostadsexploatering Avslut verksamhetsexploatering Summa Ekonomisk analys Resultatet 2011 för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet visar en negativ avvikelse om ca -11,8 mnkr. Hela den negativa avvikelsen härrör från den nedskrivning av anläggningstillgångar som gjorts i samband med genomgång av registren inför implementering av ett nytt anläggningsregister Kostnaden, 11,8 mnkr, är att se som jämförelsestörande och av engångskaraktär. Exklusive nedskrivningen visar nämnden ett +/-0 resultat trots höga vinterkostnader vårvintern Kostnaderna för snörenhållning, bortforsling och halkbekämpning uppgår till 19,9 mnkr sammantaget för gator, vägar, gång och cykelvägar. Kostnaderna hänförs till 88 % till vårvintern Utfallet ska jämföras med en budget om 13,5 mnkr, d v s en differens på -6,4 mnkr. Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken har under året belastats med tillkommande, tidigare inte kända och beräknade kostnader för biogas. Differensen mot årets totalt beräknade kostnad hänförs också till indexutvecklingen och lägre intäkter. Netto - 9,4 mnkr.

4 4 Negativa budgetavvikelser finns även inom: Stadsmiljöåtgärder -5,2 mnkr Kostnadsförd del av årets investeringsprojekt för Vinterljus 2011, förberedelser och uppstart av projekt LinköpingBo2016 samt ofördelade kapitalkostnader. Parker och grönområden - 1,4 mnkr Parkskötsel och reparationer och underhåll byggnader i Trädgårdsföreningen Särskild kollektivtrafik -3,0 mnkr Högre kostnadsutfall länsfärdtjänst och omsorgsresor Inom flera av nämndens övriga verksamheter finns positiva avvikelser till följd av senareläggningar, lägre kostnader, ökade intäkter samt generell återhållsamhet, som sammantaget finansierat de negativa differenserna. Så är fallet ex.vis med: Markförvaltning + 4,4 mnkr Parkering +2,5 mnkr Skolskjutsar + 5,8 mnkr Lägre kostnader och högre ersättningar Genomslag lägre kostnader med nytt avtal Lägre utfall läsårskort inom främst grundskola I budget 2011 avsattes en ofördelad pott på 9,1 mnkr för ev kostnadsfördyringar under Potten har till övervägande del ianspråktagits för snörenhållningen våren Kapitalkostnaderna, utöver nämnda nedskrivning, understiger budget med 0,9 mnkr. Ett 30-tal exploateringsprojekt, såväl bostadsexploateringsprojekt som arbetsområdesprojekt, har avslutats. Avsluten innebar ett positivt resultat för nämnden om ca 2,8 mnkr. Resultatet överförs till nämndens egna kapital för exploateringsverksamhet. Investeringsredovisning netto, tkr Bokslut Budget Bokslut Bokslut Verksamhet Avvikelse Nämnd Stadsmiljöåtgärder Lekplatser Projekt med fondbidrag Parker och grönområden Bostadsexploateringsprojekt Verksamhetsexploateringsprojekt Infrastrukturutbyggnad GC-vägar Kollektivtrafikåtgärder Trafiksäkerhetsåtgärder Summa Årets Investeringar Året har inneburit fortsatt satsning på tillgänglighetsåtgärder, bl a har åtgärder genomförts längs stomlinjerna 1 och 3, vid Stångån, gångpassager i Vasastaden och Innerstaden och handikapparkeringsplatser. Längs stångåstråket har Johannelundsbadet byggts om. I innerstaden har Borgmästaregatan, del av Klostergatan, Bokhållaregatan och Repslagaregatan restaurerats och belagts med granit. Nämnden har byggt ett femtontal lekplatser, med invigningen av den nya stadsdelslekplatsen i Trädgårdsföreningen i juni. Under senhösten har nybyggnad av tre lekplatser påbörjats, bl a temalekplatsen vid Johannelunds centrum. Satsningar har gjorts på spontanidrottsytor, bl a nya mål, asfaltsytor med issarger/uppflickt kant grässådd, basketkorgar, bollplank och utbyte av sittgrupper. Fontänen i Trädgårdsföreningen har byggts om och det g:a plantskoleområdet omskapades till en ny inbjudande entré till parken från US-området. Den första parkutbyggnaden av Smedstadsbäcken (vid campus Valla) gjordes. Nya träd har planterats, en restaurering av grönområdet längs Vasavägen är påbörjad, ett

5 5 nytt spontanidrottsområde i Askeby har byggts och upplevelsestigen för rörelsehindrade i Vallaskogen invigdes under året. En fortsatt utbyggnad av gator i nya bostadsområdet Ullstämma har skett, utbyggnaden av Harvestads bostadsområde har påbörjats med en uppsamlingsgatan och en anslutningsgata till kv. Daggkåpan Innerstaden är klar. Gatorna i två nya bostadsområden Bärstadsskogen Ekängen och Ullstorp Nykil är klara. Gatan runt nya fotbollsarenan och en ny gång/cykelvägsport under Norrköpingsvägen har färdigställts. Byggnationen av den nya fotbollsarenan har startat. Skäggetorp har fått anslutningsgator till sin nya livsmedelsbutik. Gator och en särskild salamandertrumma har iordningsställts för den nya räddningsstationen i Kallerstad. Aviation Park har fått en ny hangarplatta. Utbyggnaden av Fröstorpsgatan startade i slutet av året. Arbetet med utbyggnaden av yttre ringen med en ny led Östra länken pågår för fullt. Trafikpåsläpp är planerat till juni Bron över Motala Ström i Ljungsbro invigdes i juni. Byggnationen av den nya cirkulationsplatsen i korsningen Åtvidabergsvägen Landerydsvägen har påbörjats, klart sommaren Arbetet med Ullevileden tog en delvis riktning då en avfallsdeponi påträffades i Tornby. En utredning pågår för att klargöra vad som ska ske med densamma. Torvingeleden är försenad pga nya utredningar för att klargöra angörningen till Mörtlösarondellen. Gång/cykelvägarna Vreta Kloster Blåsvädret Järngården (Vreta gymnasiet), längs Ekängsvägen genom Ekängen, Stallgårdens och första etappen Skäggetorp Malmslätt färdigställdes under året. Under året har också en rad gång/cykelvägar blivit upplysta. Trafikverket ombesörjer ny gång/cykelväg Skeda Udde Slaka. Utbyggnad av pendlarparkeringarna i Linghem och Vikingstad har påbörjats, och färdigställs Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har gjorts bl a på Ridhusgatan, Gustav Adolfsgatan, Drottningtorget och upphöjda passager vid Kärna resp Hjulsbro skolor. En upphöjd passage har även byggts vid Flygvapenmuseet och åtgärder har gjorts för en bättre taxiangörning i city. Årets investeringar för infrastruktur mm är på en mycket hög nivå jämfört med tidigare år. Utfallet visar på en mindre avvikelse mot budget med 7,6 mnkr, 4%. Exempel på större avvikelser (mnkr): Försenade stadsmiljöåtgärder t ex: offentliga toaletter, konstnärlig utsmyckning, tillgänglighets- 6,2 åtgärder naturvård, utbyte av parkeringsautomater Tillgänglighetsanpassning busslinje 1 (mer omfattande arbeten), restaurering av kajer längs -8,2 Stångån (i sämre skick än tidigare känt) Senareläggning lekplatser; Johannelunds centrum, Tannefors Arbetaregatan, Gottfridsberg 4,0 Västanågatan och Stensättaregatan Parker och grönområden över plan; Smedstadsbäcken (vid campus Valla) pga sämre geoteknik -4,8 och behov av spontning, fontänen i Trädgårdsföreningen Ej klara projekt t.ex. plantskoleområdet i Trädgårdsföreningen ej klart, vattenspelet Biskops- 4,3 parken, belysning Järnvägsparken Östra länken utgifter tidigare budgeterat, beroende på en snabb framdrift och även merkostnader -9,6 för geoteknik, ej utsatta ledningar och ej kända markföroreningar minskat med tidigarelagda inkomster från Trafikverket för delfinansiering Bron över Motala Ström färdig tidigare än beräknat -2,6 Torvingeleden, Ullevileden etapp I o II, cpl rv 35 Åtvidabergsvägen/Landerydsvägen försenade 4,0 Försenade gång/cykelvägsprojekt; Malmen Vikingstad, Ödegårdsgatan, Skeda Udde Slaka 6,0 Senarelagda kollektivtrafikprojekt; omstigningshållplats Skeda Udde och expressbussatsningen 2,2 Ej förbrukade medel; Link-link och planering nytt resecentrum 2,0 Senarelagda trafiksäkerhetsprojekt Västanågatan, Tröskaregatan, ny hastighetsplan 2,5

6 6 Exploatering, tkr Ingående Årets Avslutade Utgående balans verksamhet projekt balans Bostäder Inkomster Utgifter Netto Verksamheter Inkomster Utgifter Netto Totalt Bostäder Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Bokslut Inkomster Utgifter Netto Verksamheter Inkomster Utgifter Netto Totalt Årets exploateringsverksamhet Sammantaget är både inkomster och utgifter lägre än exploateringsplanen både för bostäder och verksamheter för Utfallet (nettoinkomst) 103,9 mnkr överstiger budget med 89,8 mnkr vilket betydligt högre än vad prognoserna (62) pekade på. Avvikelsen beror på att projekt tidigare- och senarelagts jämfört med exploateringsplanen. Exempel på stora avvikelser (högre inkomst) jämfört med plan är (mnkr): Ullstämma 5:1 snabbare försäljning och tidigare avslut, framflyttning av byggnation av cirkulationsplats (+ 33,1). Utbyggnaden fördröjd Södra Möjetorp, Harvestad 9:1 mfl till (+15,5) Förseningar Djurgården (+24,9) Intäkter tidigare än plan Konsuln 3 (+25,9) Försenad fastighetsbildning Folkungavallen Tinnebäcksparkeringen (B) från 2010 (+30,7) Utöver exemplen har planer också senarelagts eller förskjutits vilket gett försenade inkomster alternativt tidigare utgifter än exploateringsplanen för året.

7 7 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN NÄMNDENS EGEN VERKSAMHET Effektmål och måluppfyllelse Nämnden ska ha god dialog med medborgarna och kontinuerligt hålla dessa informerade om nämndens beslut och verksamhet för ökad demokrati, delaktighet och inflytande. Förutsättningar för utveckling och tillväxt Måluppfyllelse mäts genom enkätundersökning i slutet av året. Målet anses uppfyllt om ca 65 % är av de tillfrågade anser sig ha god information om nämndens beslut och verksamhet 82 % av medborgarna tar del av och följer kommunens information om ny- och ombyggnationer av gator, parker, torg och bebyggelse minst någon gång/år. 30 % gör det mer regelbundet eller ofta, och 18 % aldrig. Lokalpressen är den främsta informationskällan, följt av radio och TV. 40 % anser att den skriftliga informationen är lätt eller mycket lätt att förstå, medan 4 % anser den vara svår. Prioriterade aktiviteter Fortsatt utveckling av nämndens informationsinsatser till kunder/medborgare genom bl.a. hemsidan, kampanjer, annonser m.m. Pågår kontinuerligt. Under året har annonsering skett avseende företagsservice i Lkp:s näringsliv, informationsblad mm har delats ut vid t.ex. 100-dagen. Ett nytt forum med digital information har tagits fram gemensamt för kommun. Se även nedan. Fortsatt utveckling av e-tjänster ska ske för att underlätta för medborgare/företagare. Sker efter verksamhetens behov och kundernas efterfrågan. Under 2011 har bl.a. tjänsten Felanmälan på webben tagits fram, en stadsvandrings i app för tfn och i bokform har lanserats. Förenkla kontaktytorna för allmänhet och företagare genom bl a förändra öppettider i kundtjänst och inom förvaltningen. Framflyttad till Ärendehanteringen ska kännetecknas av snabba svar och korta handläggningstider. Uppföljning pågår kontinuerlig Verksamhetsmått - Måluppföljningsenkät hösten 2011 I slutet av september 2011 skickades en enkät till medborgare i Linköpings kommun. Efter två påminnelser hade totalt 543 svar erhållits, vilket motsvarar en svarsfrekvens på ca 55 %. Endast 9 % använde möjligheten att besvara frågorna genom webbenkäten. 52 % av de svarande var kvinnor. 31 % uppgav att de bodde i Linköpings centrala stadsdelar, 41 % i någon av de yttre stadsdelarna och 21 % i mindre ort utanför Linköping samt 7 % på landsbygden. De svarande fanns i åldersgruppen år, flest fanns i åldersgruppen år (23 %), därefter gruppen år (18 %). Enkäten innehöll 16 frågor/påståenden med 4-5 svarsalternativ samt vet ej. Förutom inledande frågor om ålder, kön och boende ställdes 13 frågor för nämndens måluppföljelse. Resultaten redovisas under respektive berört verksamhetsområde.

8 8 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN FYSISK PLANERING Effektmål och måluppfyllelse I Linköping ska det finnas god tillgång på detaljplanelagd mark för bostäder. Ett tryggare Linköping Detaljplaner för minst 1500 bostäder, inklusive 300 småhustomter ska antas under planperioden Under ska nämnden ha en planberedskap i antagna detaljplaner för nya bostäder som motsvarar två års normal bostadsproduktion. Under 2011 har planer antagits innehållande ca 500 bostäder i flerbostadshus och 15 i småhus. Pågående detaljplaner som beräknas antas under 2012 innehåller ca 1500 bostäder i flerbostadshus och 120 bostäder i småhus. Den redan upparbetade planreserven idag är ca 3300 nya bostäder. Planreserven består av ca bostäder i småhus och ca i flerbostadshus. I Linköping ska det finnas god tillgång på detaljplanelagd mark för verksamheter och handel. Ett företagsammare Linköping Nämnden ska ha en utbyggd markreserv om ca 50 ha efterfrågad mark för industri och kontor samt 20 ha för handel under Kommunen har idag en markreserv om ca 137 ha mark för industri och kontor ha består av mark med utbyggd infrastruktur - 77 ha finns att tillgå i väntan på att infrastruktur byggs ut Kommunens markreserv för handel uppgår till ca 18 ha, utöver det finns ca 17 ha privat mark att tillgå. Prioriterade aktiviteter Detaljplaner för att tillgodose behovet av samhällsservice ska prioriteras och ske i samråd med övriga berörda nämnder, bland annat avseende förskolor och gruppboenden. Under 2011 har detaljplanearbete för skola i Askeby och Södra Ekkällan, förskola i Lambohov och förskola i Ulrika startats. Därutöver pågår planarbete för förskola i Hjulsbro. Samtliga fyra planer beräknas antas under planperioden. Utöver ovanstående behövs det fortsatt planinsatser för förskola ibland annat Hackefors och Tannefors. Det pågår flera planarbeten för äldreboende. Detaljplaner för att stärka centrumbildningar ska prioriteras. Även komplettering av dagligvar- och sällanköpshandel inom befintliga centrumbildningar ska främjas. Detaljplan för Djurgårdens centrum beräknas antas under Inom detaljplanen för Övre Vasastadens första etapp planeras en livsmedelsbutik.

9 9 Planarbete för utveckling av kommunens infrastruktur ska prioriteras, bland annat avseende gångoch cykelvägar. Under 2011 har plan för del av Industrigatan samt för ny cirkulationsplats i Brokindsleden i Ullstämma antagits. Därutöver pågår planarbete med Ullevileden: Detaljplan för ny cirkulationsplats på Haningeleden beräknas antas Gamla detaljplaner med för små eller svårutnyttjade byggrätter i befintliga bostadsområden ska aktualiseras och moderniseras. Under 2011 har planändringar av gamla detaljplaner i Nykil och Ljungsbro/Berg antagits. Planarbete för ändring av en detaljplan omfattande ca 100 fastigheter i Vidingsjö har startats under Därutöver pågår det arbete med ändring av detaljplanerna i Barhäll. Arkitekttävlingar och markanvisningstävlingar ska genomföras. Tävlingar genomförs och har bl.a. skett för exploatering inom Majelden. Förberedelse för en internationell bostadsmässa ska påbörjas. Förberedelsearbetet har inletts. Personer i tomtkön ska inom ett års kötid kunna erbjudas att köpa tomt i minst två olika tätorter. Under 2011 har 4 st tomter sålts i Ljungsbro, 4 st i Vikingstad, 15 st i Linghem, 41 st tomter sålts i Linköping/ Ullstämma och 2 st i Ekängen. Senaste köande för respektive område som fått tomt Område Senaste anmäld Ljungsbro, Skogsråvägen Vikingstad, Bankeberg Linghem, Lövsångarevägen Ullstämma, Basung, Trombong Ullstämma, Basungatan, Klarinettg Ullstämma, Nutidsvägen Ekängen, Tomatvägen I Ringstorp, Vikingstad och Linghem finns totalt 10 st lediga tomter för omedelbar försäljning. Stadsdelar och tätorter ska ha en god offentlig och privat servicenivå. Marktilldelning för handel har skett i Ullstämma. Föravtal för marktilldelning i Djurgårdens centrum har upprättats. Ett arkitekturpolitiskt program ska tas fram. Pågår.

10 10 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BOSTADSPOLITISKA ÅTGÄRDER Effektmål och måluppfyllelse Nämnden ska följa utvecklingen på bostadsmarknaden inkl. förändringar i regelverken samt hålla kommunens bostadspolitiska inriktning aktuell. Ett tryggare Linköping Nämnden ska årligen följa upp och aktualisera bostadspolitikens intentioner från bostadspolicyn och kommunicera dessa med bostadssektorns intressenter. Kontoret har tagit fram ett förslag till bostadspolicy Bra boende i Linköping. Även i år arrangerades en samhällsbyggnadsdag i maj för såväl politiker, tjänstemän, grannkommuner och intressenter på bostadsmarknaden. Här redovisas kommunens intentioner och vad som är på gång liksom erbjöds inspirerande föreläsningar. Ca 90 deltagare. Blandade upplåtelseformer och hustyper ska finnas i alla områden. Ett tryggare Linköping Minst 20 % av respektive upplåtelseformer (äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter) ska finnas i alla stadsdelar i Linköpings tätort. Minst 10 % av respektive upplåtelseformer (äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter) ska finnas i bl.a. Ljungsbro/Berg, Linghem, Vikingstad/Malmslätt och Sturefors. Målet kan ännu inte mätas. Inom ramen för nya påbörjade detaljplaner arbetas för detta och ett verktyg för att analysera bl.a. upplåtelseformer i delområden är under utveckling. Målet är delvis uppnått. Nämnden ska ha god samverkan med bostadssektorns intressenter samt hålla dessa välinformerade om kommunens bostadspolitik, fysiska planering och andra åtgärder som påverkar byggande och boende. Ett företagsammare Linköping Kommunen ska regelbundet träffa olika aktörer i bostadssektorn, t.ex. fastighetsägare, mäklare, byggherrar och intresseorganisationer. Möte har skett bl.a genom samhällsbyggnadsdagen i maj och i samband med dialog inför LinköpingsBo16.

11 11 Prioriterade aktiviteter Kontakterna och informationsutbytet, ska utvecklas med grannkommunerna, regionala myndigheter och andra aktörer inom bostadssektorn om bostadsmarknadens villkor och förutsättningar samt bostadsplanering och byggande. Även i år arrangerades en samhällsbyggnadsdag i maj för såväl politiker, tjänstemän, grannkommuner och intressenter på bostadsmarknaden. Här redovisas kommunens intentioner och vad som är på gång liksom erbjöds inspirerande föreläsningar. Ca 90 deltagare. Den gemensamma bostadsmarknaden inom 4:e storstadsregionen ska befästas i olika samarbetsforum med Norrköping. Träffar genomförs 2 ggr/år under året där bostadsmarknaden diskuteras. Deltagande och medverkande i informationsutbyte kring olika typer av kategoriboende för att förstärka kommunens kunskap och kännedom om behovet hos framförallt studenter och äldre. Träff har skett med studentföreningen. Initiera eller stimulera projekt som kan ge billigare byggande och billigare boende genom att intressera fler byggherrar att bygga i Linköpings kommun och därmed öka konkurrensen till medborgarnas fördel. Marktilldelningen sker genom att alla på marknaden kan delta, även byggherrar som inte är etablerade i Linköping idag. Små tilldelningar sker som möjliggör för mindre byggherrar att delta.

12 12 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN FÖRVALTNING AV MARK OCH BYGGNADER Effektmål och måluppfyllelse Mark och byggnader som inte behövs långsiktigt för kommunens utveckling ska säljas eller rivas. Under förvaltningstiden ska ett så positivt ekonomiskt resultat som möjligt uppnås. Den kommunägda jordbruks- och skogsmarken ska förvaltas så att den har höga och långsiktigt hållbara sociala, ekologiska och ekonomiska värden. God ekonomisk hushållning Kommunens skogsbruk ska uppfylla FSC:s certifieringskrav, vilket kontrolleras genom FSC:s återkommande revisioner. Vid den senaste revisionen, som utfördes av DNV i juni 2010, konstaterades att Linköpings kommuns skogsbruk uppfyller FSC:s certifieringskrav. Prioriterade aktiviteter Försäljning/rivning av 3 fastigheter. En försäljning är genomförd. En andra planerad försäljning via mäklare blev avbruten efter intresse från omsorgsnämnden att detaljplanelägga området. Ingen rivning är påbörjad än i ett planerat rivningsobjekt finns hyresgäst fortfarande kvar i huset. Upphandling av rivningsarbeten ska genomföras under våren En ny skogsbruksplan, som är anpassad till Policy för Linköpings kommuns skogsinnehav samt till FSC:s svenska certifieringsstandard, ska vara färdigställd under Fältinventeringar och datainsamling är genomförda. Planens skötselinriktning fastställs under våren Avverknings- och skogsvårdsåtgärder planeras och genomförs enligt kommunens skogsbruksplan samt enligt Policy för Linköpings kommuns skogsinnehav. Genomfört. Under 2011 har skötselinsatser genomförts på ca 120 hektar.

13 13 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN STADSMILJÖÅTGÄRDER Effektmål och måluppfyllelse Linköpings innerstad ska upplevas som ett attraktivt och lättillgängligt regionalt centrum. Förutsättningar för utveckling och tillväxt Medborgarenkät ska visa på att 65 % av de tillfrågade är nöjda eller mycket nöjda Medborgarenkäten visar att 67 % är nöjda eller mycket nöjda med gatu- och torgmiljöerna i Linköpings innerstad. Medborgarna ska uppleva att den offentliga miljön som förvaltas av nämnden är tillgänglig, trygg och säker. Ett tryggare Linköping Medborgarenkät ska visa på att 65 % av de tillfrågade är vara nöjda eller mycket nöjda Medborgarenkäten visar att 66 % känner sig trygga eller mycket trygga kvälls och nattetid i det egna bostadsområdet. På gator och torg i innerstaden är motsvarande värde 42 %, och i innerstadens parker endast 22 %. Föregående års måluppföljning visar att vinterljus bidrar till att öka tryggheten i innerstaden. Målet om trygghet är uppnått i det egna bostadsområdet, och inte uppnått på gator, torg och parker i innerstaden. Målet är delvis uppnått. Linköpings gatu- och vägnät samt de allmänna platser och lokaler som förvaltas av samhällsbyggnadsnämnden ska vara tillgängliga. Ett tryggare Linköping Vid ombyggnaden av entrén på Drottninggatan 45 förbättrades lokalerna bl.a. en ny hiss, dörröppnare, kontrastmarkering av trappor. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa övergångställen, busshållplatser, lekplatser m.m. pågår. Målet är delvis uppnått. Enkelt avhjälpta hinder för personer med funktionsnedsättning på centrala platser och stråk samt på hållplatser för kollektivtrafik på stomlinjen och i dess anslutning ska avhjälpas. Ett tryggare Linköping Tillgänglighetsanpassning längs stomlinjen är klar. Övergångställen i Vasastan har tillgänglighetsanpassas. Tillgänglighetsanpassning av övergångställen och gångpassager längs Linnegatan och Repslagargatan är upphandlat. Målet är delvis uppnått.

14 14 Prioriterade aktiviteter Innerstaden ska utvecklas som en plats för fler aktiviteter och evenemang. En torgutredning som ska bidra till en levande innerstad pågår. Samverkansbolaget Linköping City genomför olika aktiviteter som t.ex. en internationell matmässa. I år anordnades också en beachvolleybollturnering i Trägårdsföreningen. Fortsatt utveckling av samarbetet med Linköping City AB. Avtal om samverkan finns. Handelsplattformsarbete påbörjat. Stråken längs Stångån/Kinda kanal ska utvecklas. En skötselplan för Stångån är framtagen. Trädbeskärning och luckröjning utförd mellan Tannefors slussar och Nykvarn (östra stranden) samt mellan Braskens bro och Johannelunds fotbollsplanen (södra stranden). Förstudie om informationsskyltar och kiosker klar. Tre bryggor projekterade. Johannelundsbadet klart. Ny GC-väg byggd i Hjulsbro (Strandängsvägen-Tråddragarevägen). Blomsterutsmyckningar, vinterljus och andra försköningar och arrangemang prioriteras för att bidra till att göra Linköping attraktivare. Bl.a. Vinterljus i november och december med många besökare och stort intresse. Arbetet med att ta fram ett uppdaterat stadsmiljöprogram pågår. Likaså avseende grönplan, parkplan och trädplan. En strukturplan för staden torg ska tas fram Torgutredning pågår. (se ovan, första punkten) Trygghets- och säkerhetsåtgärder ska genomföras dels utifrån genomförda trygghetsvandringar och dels utifrån medborgarkartor otrygga platser på kommunens hemsida Sammanställning av anmälningar av otrygga platser i medborgarkartor samt trygghetsinventering i innerstaden är genomförd. Belysningen har förbättrats längs prioriterad övergripande gång och cykelstråk som upplevts vara otrygga som vid Nygårdsvägen, Brokindsleden, och Vistvägen. Samtidigt behöver arbetet med att förbättra tryggheten på flera utpekade platser/stråk fortgå under kommande år då behoven är stora. Trygghets- och tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra utformningen av den offentliga miljön Arbetet med detta fortgår. En bra kunskapsbas har byggts upp för att hantera frågorna, men denna behöver kontinuerligt förankras och vidareutvecklas och göras tillgänglig för dem som arbetar med planering, projektering och underhållsplanering. Senast 2014 ska enkelt avhjälpta hinder på allmän platsmark i innerstaden vara klart och ha påbörjats i hela kommunen En stor del av hindrena i innerstaden är åtgärdade. Arbetet med att åtgärda resterande pågår. Tillgänglighetsåtgärder ex.vis: Åtgärda övergångställen/gångpassager i innerstaden, slutföra ombyggnad av återstående parkeringsplatser för personer med rörelsehinder (HCP), slutföra åtgärder längs stomlinje 1 och 3, starta arbete med åtgärder längs busslinje 25, tillgänglighetshöjande åtgärder vid några lekplatser. Ombyggnad av övergångställen i Vasastaden klart. Tillgänglighetsanpassning av övergångställen/gångpassager Linnegatan och Repslagargatan upphandlad. Ombyggnad av HCP klart. Ombyggnad längs stomlinjerna är klara. Projektering längs stomlinje 25 klar och entreprenör upphandlad. Tillgänglighetshöjande vid lekplatser pågår t.ex. parkleken i trädgårdsföreningen är klar. Trygghetsåtgärder ex.vis: Förbättra belysning och utvecklad parkskötsel för ökad trygghet vid prioriterade gång- och cykelstråk, exv. Tinnerbäcksstråket, trygghets- och tillgänglighetsåtgärder vid resecentrum Ett antal gc-vägar har fått ny belysning, vinterljus har belyst otrygga platser på Stångebroparken.

15 15 Ombyggnad av innerstadsgator: Ombyggnad kommer att ske av del av Repslagareslagaregatan (vid St Larsgatan), Bokhållaregatan, del av Borgmästaregatan och Klostergatan. Utredningar sker för del av Nygatan. Entreprenader för Repslagaregatan, Bokhållaregatan och Borgmästaregatan och Klostergatan klara, fogning återstår, görs Utredning ej påbörjad för Nygatan.

16 16 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN NATUR OCH MILJÖ Effektmål och måluppfyllelse Naturen i Linköpings kommun ska uppvisa en rik biologisk mångfald och naturligt förekommande arter och naturmiljöer ska ges förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Ett grönare Linköping Det nuvarande naturvårdsprogrammet ska slutföras och ett nytt naturvårdsprogram ska fastställas % av åtgärderna i det nuvarande naturvårdsprogrammet har genomförts eller delvis genomförts. Arbetet med att ta fram ett nytt naturvårdsprogram pågår och förväntas vara klart under Ett utkast till nya strategier och åtgärder har tagits fram. Inventeringar har slutförts. Medborgarna ska uppleva att den offentliga miljön som förvaltas av nämnden är tillgänglig, trygg och säker. Ett tryggare Linköping Medborgarenkät ska visa på att 65 % av de tillfrågade är vara nöjda eller mycket nöjda. 84 % har i en medborgarenkät (hösten 2011) svarat att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med möjligheten att ta sig till natur nära sin bostad med kollektivtrafik, bil, cykel eller till fots. 64 % har i samma medborgarenkät svarat att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med möjligheten att kunna ta sig till något av kommunens naturreservat med kollektivtrafik, bil, cykel eller till fots. Målet är uppnått vad gäller tillgängligheten till den tätortsnära naturen, och delvis uppnått vad gäller de kommunala naturreservaten. Prioriterade aktiviteter Naturvårdsprogrammet från 2003 skall revideras i sin helhet och ett nytt naturvårdsprogram med strategier och åtgärder skall antas av KF Ett utkast till strategier och åtgärder har tagits fram och ska behandlas politiskt. Inventeringarna har slutförts. Naturvårdsprogrammet med naturområden och arter skall tillgängliggöras för allmänheten genom Ett gällande naturvårdsprogram med arter och naturområden finns för tillfället inte tillgängligt på kommunens externa karta på grund av tekniska problem. En äldre version av naturvårdsprogrammet från 2003 finns tillgänglig under Ett vattenråd för Stångån ska bildas 2011 i enlighet med EU:s vattendirektiv Bildandet av ett vattenråd för Stångån i enlighet med ett förslag utarbetat av Linköpings kommun är beslutat vid ett stormöte i Kisa. Arbetet i den nya styrelsen för vattenrådet har påbörjats.

17 17 En friluftslivsplan med tillgänglighetsperspektiv tas fram 2012 där värdefulla rekreationsområden och kommunens ambition vad gäller det rörliga friluftslivet framgår. Detta sker i samarbete med kultur- och fritidsnämnden. Statliga LONA-medel har beviljats. Kommunen medverkar i ett nationellt projekt som leds av Naturvårdsverket för att ta fram en handledning för kommunala friluftsplaner. Kommunala ansvarsarter utses under Förslag på arter är framtagna och ska behandlas. En strategi för nya kommunala naturreservat tas fram. Arbetet med att ta fram en reservatsstrategi har påbörjats och skall behandlas under första halvåret Ansökan om att inrätta en Nationalstadspark inom Tinnerö och det tätortsnära eklandskapet ska inlämnas Arbetet har ännu inte påbörjats. Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut Bokslut Skyddad natur av kommunens totala yta, % 1,8 1,8 1,8 1,8 Naturreservat förvaltade av kommunen, ha Dito per invånare, kvm/inv 107,2 110,6 107,9 109,2 Vandringsleder, km

18 18 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN DRIFT OCH UNDERHÅLL Effektmål och måluppfyllelse Medborgarna ska uppleva att kommunens gator, vägar, gc-vägar samt parker och grönområden sköts bättre än vad resultatet av den enkätundersökning som genomfördes 2010 i Linköping visar Ett grönare Linköping De tillfrågade i en enkätundersökning ska uppleva att kommunens gator, vägar, gc-vägar samt parker och grönområden sköts bättre än vad resultatet av den enkätundersökning som genomfördes 2010 visar. Minst 87 % av cyklisterna ska vara nöjda med sin cykelupplevelse på kommunens cykelvägar. Enkätundersökningen hösten 2011 visar att: 36% - standarden på stora gator och vägar är ganska eller mycket bra (2010; 35%) 56% - snöröjning och halkbekämpning på stora gator och vägar sköts ganska eller mycket bra (2010; -) 53% - standarden på gatan/vägen man bor på är ganska eller mycket bra (2010; 38%) 45% - snöröjning och halkbekämpning på gatan/vägen man bor på sköts ganska eller mycket bra (2010; -). 56% - standarden på gång och cykelvägar är ganska eller mycket bra (2010; 47%) 30% - snöröjning och halkbekämpning på gång och cykelvägar sköts ganska eller mycket bra (2010; -). 64% - parkerna i centrum sköts ganska eller mycket bra (2010; 69%) 49% - parkerna i bostadsområdena sköts ganska eller mycket bra (2010; 53%). 76% - rent och snyggt på gator/vägar i centrum, ganska eller mycket bra (2010; 64%) 72% - rent och snyggt på gator/vägar i utanför centrum, ganska eller mycket bra (2010; 61%) Målet är uppnått avseende standard och renhållning på gator och vägar samt gång och cykelbanor. Målet är inte uppnått för parker och grönområden. Endast 74% kan anses vara nöjda (inkl svar varken bra eller dåligt ) med standarden på gång och cykelvägar. Målet är delvis uppnått. Parker och grönområden i bostadsområden och mindre tätorter ska utvecklas för att ge medborgarna bättre möjligheter till närrekreation, social samvaro och rika miljöupplevelser. Ett grönare Linköping Minst 75 % av besökarna ska vara nöjda med sin vistelse i kommunens parker och grönområden Medborgarenkäten visar att 79 % är nöjda (inkl svar varken bra eller dåligt ) med parkskötseln i Linköpings innerstad, och 67 % parkskötseln i bostadsområdena. Jämfört med 2010 har resultatet försämrats. Målet är uppnått i Linköpings centrum, och delvis uppnått i bostadsområdena. Målet är delvis uppnått.

19 19 Prioriterade aktiviteter Informationsmöten och trygghetsvandringar genomförs i olika stadsdelar. Pågår kontinuerligt. Beläggningsprogram 2011 ska genomföras Genomfört. Renhållningen i Linköpings innerstad ska förbättras. Offentliga mötesplatser ska utvecklas och vårdas. Projektet Ren stad för att göra staden attraktiv fortgår. Mötesplatser förskönas med utsmyckningar ex. sommarblommor. Projekt i samverkan med Linköpings universitet för att optimera snöröjning i Linköpings innerstad ska genomföras. Förändring till optimerad sandupptagning Brounderhållet har fortsatt hög prioritet och ska ske enligt plan för att bibehålla god framkomlighet. Upprustningen av bron över Stångån, Stångebro är klar. Alla cykelvägar i huvudcykelnätet ska ha belysning senast Förbättring av belysning och utvecklad parkskötsel för ökad trygghet vid prioriterade gång- och cykelstråk, exv. Tinnerbäcksstråket och trygghets- och tillgänglighetsåtgärder vid resecentrum. Fortsatt ombyggnad av lekplatser, t ex i Trädgårdsföreningen, Johannelunds centrum, Näckrosvägen och Norrbergavägen i Sturefors, Ekkällegatan i Ekkällan, Södra vägen i Ramshäll, Hovetorspgatan i Berga, Linjestigen 10 i Vidingsjö, Kungshagsvägen i Askeby, Pilspetsvägen i Slaka, Lillågatan i Sjögestad och Heidemsatmsgatan i Ryd. Färdigställa lekplatserna vid Kanalvägen och Korpbergsgatan i Ljungsbro. Ombyggnad av redovisade lekplatser har genomförts eller pågår, förutom lekplatsen vid Kungshagsvägen som byggs först Utveckling av Trädgårdsföreningen, bl.a. utökning av parken i det gamla planskoleområdet och utbyte av fontänen. Fontänen är klar, entreprenadarbeten för g:a plantskoleområdet i det närmaste klart, blir klart under Östra Länken Nämndens enskilt största infrastrukturprojekt Östra Länken pågår för fullt. Efter att ha stött på sämre geoteknik, flera ej redovisade ledningar i mark, sprängningar som löpte snett (då projektets säkerhetstänk testades kan konstateras att detta funkade till största belåtenhet och ingen kom till skada) samt okända och d:o kända markföroreningar som visade sig ha större utbredning är beräknat så var projektet under större del av 2011 efter i tidplanen. Några veckor innan årsskiftet var projektet på tidplan igen, främst genom ett framgångsrikt arbete med att flytta runt entreprenörens olika arbetslag inom projektet för att vinna tid. Trafikpåsläpp planeras ske i juni 2013 och projektet beräknas vara helt klart senhösten samma år. De beskrivna störningarna har inneburit högre kostnader. Den reviderade projektbudgeten beräknas till drygt ca 243 mnkr, en ökning med 8-18 mnkr. Kollektivtrafikåtgärder bl.a. bussgata Ullstämma, Link-Link och åtgärder i anslutning till Resecentrum. Utredningen för val av sträckning för bussgatan till Ullstämma resulterade i att Ötraf tillsammans med kommunen kommit fram till att inte trafikera Ullstämma via en särskild bussgata, varför densamma inte längre behöver byggas. Nu planeras istället för två nya busshållplatser på Orkestervägen. Under året har link-link stråkens möjliga stadsbyggnadstillskott illustrerats. I anslutning till Resecentrum pågår endast utredningar som behövs för trafikplanen för innerstaden.

20 20 Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut Bokslut Gator och vägar Gatu- och vägareal, kvm Dito per invånare, kvm/inv 26,6 26,4 26,2 26,1 Beläggningsunderhåll per total gatu- och vägareal, % 4,1 3,0 5,1 4,0 Gc-vägar Gc-vägar, kvm Dito per invånare, kvm/inv 10,1 9,8 9,7 9,7 Beläggningsunderhåll per total Gc-väg % 6,0 5,0 2,2 5,0 Parker och grönområden Parkareal, ha Parkareal per invånare, kvm/inv 107,6 106,9 107,9 107,0 Lekplatser, st För att bibehålla nuvarande standard av gator och vägar krävs en årlig beläggningsnivå om ca 5%. Under 2011 erhölls 8 mnkr i tilläggsanslag för extra beläggningsåtgärder varför procentuell areal som underhållits är högre än budgeterat.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Kommentarer från nämndens ordförande Linköping har gynnats av två stora nationella beslut 2012. Riksdagens beslut att satsa på Ostlänken är en av de största beslut med långsiktig

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av nämnden 2015-03-25

Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av nämnden 2015-03-25 1 Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden Antagen av nämnden 2015-03-25 2 VERKSAMHETSPLAN 2015 Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret att bygga en attraktiv, effektiv, trygg, säker

Läs mer

Bokslut 2014 - Årsredovisning 2014

Bokslut 2014 - Årsredovisning 2014 1 KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Barbro Rinander Michael Ekström Towa Widh Datum 2015-02-06 Diarienummer GSN-2015-0031 Bokslut 2014 - Årsredovisning 2014 Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Ariom 12-0812 Linköpings kommun Nämndernas verksamhetsberättelser 2012 Nämndernas verksamhetsberättelser 2012 Linköpings kommun linkoping.se linkoping.se INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer

Läs mer

Kommunens revisorer 7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39

Kommunens revisorer 7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39 INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer 7 Kommunstyrelsen 11 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39 Överförmyndarnämnden 61 Valnämnden 67 Äldrenämnden 71 Omsorgsnämnden 91 Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Årsredovisning. Linköpings kommun

Årsredovisning. Linköpings kommun Årsredovisning 2008 Linköpings kommun Produktion: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen och informationschefen Grafisk produktion: Johnny Dahlgren Grafisk Produktion AB Tryck: AB Danagårds Grafiska

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012 Planeringsdirektiv med budget 2010 2012 Sammanfattning Alliansen tror på Halmstad. Vi tror på att Halmstads redan goda livsmiljö kan förbättras. Vi är säkra på att Halmstad även i fortsättningen kommer

Läs mer

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16 1 Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun Remissupplaga 2015-06-16 2 Förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram har utarbetats av stadbyggnadsenheten. Arbetet inleddes med ett Bostadsseminarium

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059)

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t3-02-L4 t2 (t7) 924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för (KS 2013.059) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Dokumenttyp Program Dokumentnamn Bostadsförsörjningsprogram Beslutsdatum 2015-06-11 Beslutande Kommunfullmäktige Giltighetstid 2020 Ansvarig Samhällsbyggnadschef Version

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N 2009 2009 ÅRSREDOVISNING Viktiga händelser under 2009 Tyresöborna kan nu träffa även Försäkringskassan och tekniska kontorets kundtjänst i servicecentret i kommunhusets entré i Tyresö centrum. Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Öckerö Kommun Kommunstyrelsen/samhällsbyggnad Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö Telefon (växel): 031-97 62 00 E-post: diarium.sb@ockero.se

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser 2013. linkoping.se

Nämndernas verksamhetsberättelser 2013. linkoping.se Nämndernas verksamhetsberättelser 2013 linkoping.se INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer 7 Kommunstyrelsen 11 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 19 Överförmyndarnämnden 29 Valnämnden

Läs mer

Delå rsråpport 2013-08-31

Delå rsråpport 2013-08-31 Delå rsråpport 2013-08-31 3 (82) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 Viktiga händelser... 7 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med

Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med Nämndernas tertialrapporter den 31 augusti med prognos för helår 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Kommunfullmäktige -------------------------------------------------------------- 3 Kommunens revisorer ------------------------------------------------------------

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014 1(22) Handläggare, titel, telefon Pernilla Thörnqvist, kvalitetsutvecklare 011-15 15 78 Tekniska nämnden s kvalitetsrapport 2014 Bakgrund Enligt kommunens styrmodell ska förvaltningarna redovisa sitt kvalitetsarbete

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2015-02-25 Dnr 2015-000001 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017

Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017 Kommunstyrelsens handling nr 32/2014 Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017 Kommunstyrelsen 2015 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-08-27 138 Kommunstyrelsen 1 Inledning Planeringsarbetet

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN

Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Vi måste kunna hantera snabba förändringar i samhället Det fanns hopp och förväntningar om att den långvariga lågkonjunkturen i västvärlden skulle ge med sig. Detta

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen Årsredovisning facknämnder Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Företagandet växer genom samverkan...

Läs mer

Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag

Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag Innehåll 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag 5-81 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5-24 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN 6 Organisation 6 Kommunens samlade verksamhet 6 Ny kommunal organisation 2011

Läs mer