SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN"

Transkript

1 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Kommentarer från nämndens ordförande Vi lämnar ett spännande år bakom oss. Organisationsmässigt var 2011 historiskt då två nämnder slagits samman till en. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden och Kollektivtrafiknämnden slogs inför mandatperiodens början ihop till en gemensam nämnd, Samhällsbyggnadsnämnden. Eftersom verksamheten till stora delar redan bedrivits sammankopplat genom den gemensamma förvaltningen så känns det som att nämndsammanslagningen gått smärtfritt till. Verksamhetsmässigt har det också varit ett spännande år. Många kommer att se tillbaka på 2011 som det år då många stora infrastrukturprojekt slutfördes eller påbörjades. Bron i Ljungsbro, över Motala ström, är ett sådant projekt. Östra Länken är ett annat. Projekt som är helt nödvändiga och som planerats för under lång tid var också året då vi lanserade LinköpingsBo2016. Det enskilt största samhällsplaneringsprojektet i Sverige sedan Bo01 i Malmö. Ambitionen är att ta ett helt nytt grepp kring samhällsplanering. Att bredda innehållet och visa på den kunskap som svenska samhällsplanerare besitter. Målet är att skapa ett skyltfönster, inte bara för Linköping, utan för svensk samhällsplanering togs ytterligare ett steg i kommunens redan ambitiösa miljö- och klimatarbete. Kommunfullmäktige fastslog att Linköping ska jobba mot att bli koldioxidneutrala till år Mycket av det arbetet kommer att ligga på samhällsbyggnadsnämndens ansvar att ge förutsättningar för. Det är inte bara de stora projekten som fick stort utrymme Även många mindre projekt visade sig vara oerhört efterlängtade. Ett tydligt exempel var den ombyggda lekplatsen i Trädgårdsföreningen. Som en samlingsplats för väldigt många barn och föräldrar så var behovet stort. Resultatet blev också väldigt lyckat. I samband med ombyggnationen tillfördes även en isbana till denna redan populära mötesplats. Det har inneburit att barnen flockas här, sommar som vinter. Andra projekt som rönt väldigt stor uppskattning är bl.a. den tillgänglighetsstig som genomfördes i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden och Friluftsmuseet Gamla Linköping samt nybyggnationen av Johannelundsbadet. En viktig förändring som skedde under året var bildandet av den nya kollektivtrafikmyndigheten. Fr.o.m. årsskiftet 2011/2012 övergår ansvaret för kollektivtrafiken i Östergötland till en nybildad kollektivtrafikmyndighet organiserad under Landstingets ansvar. Det innebär att en stor del av det arbete som Samhällsbyggnadsnämnden ansvarat för nu helt övergår till landstinget. Sammanfattningsvis kan sägas att 2011 var ett oerhört händelserikt år ur organisatoriskt perspektiv. Men det var också ett år som återigen visade att samhällsplanering både kräver de stora visionära greppen och de mindre närmre projekten. Ett stort tack till samtliga nämndens ledamöter för att ni bidragit till detta. Även ett stort tack till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemän som kommit med bra idéer och varit behjälpliga i att genomföra de politiska besluten. Ett extra stort tack till vår samhällsbyggnadsdirektör Lars Hågbrandt som valt att gå vidare mot nya utmaningar. Lycka till. Muharrem Demirok (C) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

2 2 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Sammanfattning, (måluppfyllelse, reflektioner och analys) Nämnden ekonomiska ramar och uppsatta effektmål med tillhörande aktiviteter avser budgetperiod För det första året av budgetperioden bedöms hälften av effektmålen vara uppnådda för året, resterande är ännu bara delvis uppnådda. Nämnden har nästan 80 prioriterade aktiviteter för perioden , merparten är genomförda för året och/eller pågående med slutförande under Nämndens viktigaste effektmål och måluppfyllelse sammanfattas enligt följande: Nämnden ska ha en god dialog med medborgarna och kontinuerligt hålla dessa informerade om nämndens beslut och verksamhet för ökad demokrati, delaktighet och inflytande. I Linköping ska det finnas god tillgång på detaljplanelagd mars för bostäder. Under 2011 har detaljplaner antagits för 500 bostäder i flerbostadshus och 15 i småhus beräknas motsvarande till respektive 120. Planreserven uppgår till sammanlagt ca bostäder. I Linköping ska det finnas god tillgång på detaljplanelagd mark för verksamhet och handel. Kommunen har en markreserv om ca 137 ha mark för industri och kontor. Markreserven för handel uppgår till ca 18 ha och därutöver finns ca 17 ha privat mark att tillgå. Linköpings innerstad ska upplevas som ett attraktivt och lättillgängligt regionalt centrum. Målet är uppnått 67% av de tillfrågade i den enkätundersökning som genomfördes hösten 2011 är nöjda med gatu- och torgmiljöerna i innerstaden. Medborgarna ska uppleva att den offentliga miljön som förvaltas av nämnden är tillgänglig, trygg och säker. 84 % har i enkätundersökningen svarat att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med möjligheten att ta sig till natur nära sin bostad med kollektivtrafik, bil, cykel eller till fots. 64 % har i samma medborgarenkät svarat att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med möjligheten att kunna ta sig till något av kommunens naturreservat med kollektivtrafik, bil, cykel eller till fots. Medborgarna ska uppleva att kommunens gator, vägar, gc-vägar samt parker och grönområden sköts bättre än vad resultatet av den enkätundersökning som genomfördes 2010 i Linköping visar. Målet är delvis uppnått Målet är uppnått avseende standard och renhållning på gator och vägar samt gång och cykelbanor. Målet är inte uppnått för parker och grönområden. Parker och grönområden i bostadsområden och mindre tätorter ska utvecklas för att ge medborgarna bättre möjligheter till närrekreation, social samvaro och rika miljöupplevelser. Målet är delvis uppnått. Medborgarenkäten visar att 79 % är nöjda med parkskötseln i Linköpings innerstad, och 67 % parkskötseln i bostadsområdena. Jämfört med 2010 har resultatet försämrats. Antalet resor i både tätorts- och landsbygdstrafiken ska öka. Totalt resor genomförts inom den allmänna kollektivtrafiken, en ökning med 5,5 %. Ca resor inom tätortstrafiken, en ökning med 5,7 %. Landsbygdstrafiken + 4,2 %.

3 3 EKONOMI Driftredovisning netto, tkr Bokslut Budget Avvikelse/ Bokslut Bokslut Verksamhet Resultat Samhällsbyggnadsnämnd Fysisk planering Markförvaltning Bostads- och affärshus Natur och miljö Stadsmiljöåtgärder Trygghet säkerhet tillgänglighet Gator och GC-vägar Parker och grönområden Planerat underhåll Trafiksäkerhet Parkering Allmän kollektivtrafik Särskild kollektivtrafik Skolskjutsar Förorenad mark Övrigt Ofördelat Summa Jämförelsestörande poster Nedskrivning anläggningsvärden Summa varav kostnader varav intäkter Verksamhet Exploatering Avslut bostadsexploatering Avslut verksamhetsexploatering Summa Ekonomisk analys Resultatet 2011 för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet visar en negativ avvikelse om ca -11,8 mnkr. Hela den negativa avvikelsen härrör från den nedskrivning av anläggningstillgångar som gjorts i samband med genomgång av registren inför implementering av ett nytt anläggningsregister Kostnaden, 11,8 mnkr, är att se som jämförelsestörande och av engångskaraktär. Exklusive nedskrivningen visar nämnden ett +/-0 resultat trots höga vinterkostnader vårvintern Kostnaderna för snörenhållning, bortforsling och halkbekämpning uppgår till 19,9 mnkr sammantaget för gator, vägar, gång och cykelvägar. Kostnaderna hänförs till 88 % till vårvintern Utfallet ska jämföras med en budget om 13,5 mnkr, d v s en differens på -6,4 mnkr. Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken har under året belastats med tillkommande, tidigare inte kända och beräknade kostnader för biogas. Differensen mot årets totalt beräknade kostnad hänförs också till indexutvecklingen och lägre intäkter. Netto - 9,4 mnkr.

4 4 Negativa budgetavvikelser finns även inom: Stadsmiljöåtgärder -5,2 mnkr Kostnadsförd del av årets investeringsprojekt för Vinterljus 2011, förberedelser och uppstart av projekt LinköpingBo2016 samt ofördelade kapitalkostnader. Parker och grönområden - 1,4 mnkr Parkskötsel och reparationer och underhåll byggnader i Trädgårdsföreningen Särskild kollektivtrafik -3,0 mnkr Högre kostnadsutfall länsfärdtjänst och omsorgsresor Inom flera av nämndens övriga verksamheter finns positiva avvikelser till följd av senareläggningar, lägre kostnader, ökade intäkter samt generell återhållsamhet, som sammantaget finansierat de negativa differenserna. Så är fallet ex.vis med: Markförvaltning + 4,4 mnkr Parkering +2,5 mnkr Skolskjutsar + 5,8 mnkr Lägre kostnader och högre ersättningar Genomslag lägre kostnader med nytt avtal Lägre utfall läsårskort inom främst grundskola I budget 2011 avsattes en ofördelad pott på 9,1 mnkr för ev kostnadsfördyringar under Potten har till övervägande del ianspråktagits för snörenhållningen våren Kapitalkostnaderna, utöver nämnda nedskrivning, understiger budget med 0,9 mnkr. Ett 30-tal exploateringsprojekt, såväl bostadsexploateringsprojekt som arbetsområdesprojekt, har avslutats. Avsluten innebar ett positivt resultat för nämnden om ca 2,8 mnkr. Resultatet överförs till nämndens egna kapital för exploateringsverksamhet. Investeringsredovisning netto, tkr Bokslut Budget Bokslut Bokslut Verksamhet Avvikelse Nämnd Stadsmiljöåtgärder Lekplatser Projekt med fondbidrag Parker och grönområden Bostadsexploateringsprojekt Verksamhetsexploateringsprojekt Infrastrukturutbyggnad GC-vägar Kollektivtrafikåtgärder Trafiksäkerhetsåtgärder Summa Årets Investeringar Året har inneburit fortsatt satsning på tillgänglighetsåtgärder, bl a har åtgärder genomförts längs stomlinjerna 1 och 3, vid Stångån, gångpassager i Vasastaden och Innerstaden och handikapparkeringsplatser. Längs stångåstråket har Johannelundsbadet byggts om. I innerstaden har Borgmästaregatan, del av Klostergatan, Bokhållaregatan och Repslagaregatan restaurerats och belagts med granit. Nämnden har byggt ett femtontal lekplatser, med invigningen av den nya stadsdelslekplatsen i Trädgårdsföreningen i juni. Under senhösten har nybyggnad av tre lekplatser påbörjats, bl a temalekplatsen vid Johannelunds centrum. Satsningar har gjorts på spontanidrottsytor, bl a nya mål, asfaltsytor med issarger/uppflickt kant grässådd, basketkorgar, bollplank och utbyte av sittgrupper. Fontänen i Trädgårdsföreningen har byggts om och det g:a plantskoleområdet omskapades till en ny inbjudande entré till parken från US-området. Den första parkutbyggnaden av Smedstadsbäcken (vid campus Valla) gjordes. Nya träd har planterats, en restaurering av grönområdet längs Vasavägen är påbörjad, ett

5 5 nytt spontanidrottsområde i Askeby har byggts och upplevelsestigen för rörelsehindrade i Vallaskogen invigdes under året. En fortsatt utbyggnad av gator i nya bostadsområdet Ullstämma har skett, utbyggnaden av Harvestads bostadsområde har påbörjats med en uppsamlingsgatan och en anslutningsgata till kv. Daggkåpan Innerstaden är klar. Gatorna i två nya bostadsområden Bärstadsskogen Ekängen och Ullstorp Nykil är klara. Gatan runt nya fotbollsarenan och en ny gång/cykelvägsport under Norrköpingsvägen har färdigställts. Byggnationen av den nya fotbollsarenan har startat. Skäggetorp har fått anslutningsgator till sin nya livsmedelsbutik. Gator och en särskild salamandertrumma har iordningsställts för den nya räddningsstationen i Kallerstad. Aviation Park har fått en ny hangarplatta. Utbyggnaden av Fröstorpsgatan startade i slutet av året. Arbetet med utbyggnaden av yttre ringen med en ny led Östra länken pågår för fullt. Trafikpåsläpp är planerat till juni Bron över Motala Ström i Ljungsbro invigdes i juni. Byggnationen av den nya cirkulationsplatsen i korsningen Åtvidabergsvägen Landerydsvägen har påbörjats, klart sommaren Arbetet med Ullevileden tog en delvis riktning då en avfallsdeponi påträffades i Tornby. En utredning pågår för att klargöra vad som ska ske med densamma. Torvingeleden är försenad pga nya utredningar för att klargöra angörningen till Mörtlösarondellen. Gång/cykelvägarna Vreta Kloster Blåsvädret Järngården (Vreta gymnasiet), längs Ekängsvägen genom Ekängen, Stallgårdens och första etappen Skäggetorp Malmslätt färdigställdes under året. Under året har också en rad gång/cykelvägar blivit upplysta. Trafikverket ombesörjer ny gång/cykelväg Skeda Udde Slaka. Utbyggnad av pendlarparkeringarna i Linghem och Vikingstad har påbörjats, och färdigställs Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har gjorts bl a på Ridhusgatan, Gustav Adolfsgatan, Drottningtorget och upphöjda passager vid Kärna resp Hjulsbro skolor. En upphöjd passage har även byggts vid Flygvapenmuseet och åtgärder har gjorts för en bättre taxiangörning i city. Årets investeringar för infrastruktur mm är på en mycket hög nivå jämfört med tidigare år. Utfallet visar på en mindre avvikelse mot budget med 7,6 mnkr, 4%. Exempel på större avvikelser (mnkr): Försenade stadsmiljöåtgärder t ex: offentliga toaletter, konstnärlig utsmyckning, tillgänglighets- 6,2 åtgärder naturvård, utbyte av parkeringsautomater Tillgänglighetsanpassning busslinje 1 (mer omfattande arbeten), restaurering av kajer längs -8,2 Stångån (i sämre skick än tidigare känt) Senareläggning lekplatser; Johannelunds centrum, Tannefors Arbetaregatan, Gottfridsberg 4,0 Västanågatan och Stensättaregatan Parker och grönområden över plan; Smedstadsbäcken (vid campus Valla) pga sämre geoteknik -4,8 och behov av spontning, fontänen i Trädgårdsföreningen Ej klara projekt t.ex. plantskoleområdet i Trädgårdsföreningen ej klart, vattenspelet Biskops- 4,3 parken, belysning Järnvägsparken Östra länken utgifter tidigare budgeterat, beroende på en snabb framdrift och även merkostnader -9,6 för geoteknik, ej utsatta ledningar och ej kända markföroreningar minskat med tidigarelagda inkomster från Trafikverket för delfinansiering Bron över Motala Ström färdig tidigare än beräknat -2,6 Torvingeleden, Ullevileden etapp I o II, cpl rv 35 Åtvidabergsvägen/Landerydsvägen försenade 4,0 Försenade gång/cykelvägsprojekt; Malmen Vikingstad, Ödegårdsgatan, Skeda Udde Slaka 6,0 Senarelagda kollektivtrafikprojekt; omstigningshållplats Skeda Udde och expressbussatsningen 2,2 Ej förbrukade medel; Link-link och planering nytt resecentrum 2,0 Senarelagda trafiksäkerhetsprojekt Västanågatan, Tröskaregatan, ny hastighetsplan 2,5

6 6 Exploatering, tkr Ingående Årets Avslutade Utgående balans verksamhet projekt balans Bostäder Inkomster Utgifter Netto Verksamheter Inkomster Utgifter Netto Totalt Bostäder Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Bokslut Inkomster Utgifter Netto Verksamheter Inkomster Utgifter Netto Totalt Årets exploateringsverksamhet Sammantaget är både inkomster och utgifter lägre än exploateringsplanen både för bostäder och verksamheter för Utfallet (nettoinkomst) 103,9 mnkr överstiger budget med 89,8 mnkr vilket betydligt högre än vad prognoserna (62) pekade på. Avvikelsen beror på att projekt tidigare- och senarelagts jämfört med exploateringsplanen. Exempel på stora avvikelser (högre inkomst) jämfört med plan är (mnkr): Ullstämma 5:1 snabbare försäljning och tidigare avslut, framflyttning av byggnation av cirkulationsplats (+ 33,1). Utbyggnaden fördröjd Södra Möjetorp, Harvestad 9:1 mfl till (+15,5) Förseningar Djurgården (+24,9) Intäkter tidigare än plan Konsuln 3 (+25,9) Försenad fastighetsbildning Folkungavallen Tinnebäcksparkeringen (B) från 2010 (+30,7) Utöver exemplen har planer också senarelagts eller förskjutits vilket gett försenade inkomster alternativt tidigare utgifter än exploateringsplanen för året.

7 7 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN NÄMNDENS EGEN VERKSAMHET Effektmål och måluppfyllelse Nämnden ska ha god dialog med medborgarna och kontinuerligt hålla dessa informerade om nämndens beslut och verksamhet för ökad demokrati, delaktighet och inflytande. Förutsättningar för utveckling och tillväxt Måluppfyllelse mäts genom enkätundersökning i slutet av året. Målet anses uppfyllt om ca 65 % är av de tillfrågade anser sig ha god information om nämndens beslut och verksamhet 82 % av medborgarna tar del av och följer kommunens information om ny- och ombyggnationer av gator, parker, torg och bebyggelse minst någon gång/år. 30 % gör det mer regelbundet eller ofta, och 18 % aldrig. Lokalpressen är den främsta informationskällan, följt av radio och TV. 40 % anser att den skriftliga informationen är lätt eller mycket lätt att förstå, medan 4 % anser den vara svår. Prioriterade aktiviteter Fortsatt utveckling av nämndens informationsinsatser till kunder/medborgare genom bl.a. hemsidan, kampanjer, annonser m.m. Pågår kontinuerligt. Under året har annonsering skett avseende företagsservice i Lkp:s näringsliv, informationsblad mm har delats ut vid t.ex. 100-dagen. Ett nytt forum med digital information har tagits fram gemensamt för kommun. Se även nedan. Fortsatt utveckling av e-tjänster ska ske för att underlätta för medborgare/företagare. Sker efter verksamhetens behov och kundernas efterfrågan. Under 2011 har bl.a. tjänsten Felanmälan på webben tagits fram, en stadsvandrings i app för tfn och i bokform har lanserats. Förenkla kontaktytorna för allmänhet och företagare genom bl a förändra öppettider i kundtjänst och inom förvaltningen. Framflyttad till Ärendehanteringen ska kännetecknas av snabba svar och korta handläggningstider. Uppföljning pågår kontinuerlig Verksamhetsmått - Måluppföljningsenkät hösten 2011 I slutet av september 2011 skickades en enkät till medborgare i Linköpings kommun. Efter två påminnelser hade totalt 543 svar erhållits, vilket motsvarar en svarsfrekvens på ca 55 %. Endast 9 % använde möjligheten att besvara frågorna genom webbenkäten. 52 % av de svarande var kvinnor. 31 % uppgav att de bodde i Linköpings centrala stadsdelar, 41 % i någon av de yttre stadsdelarna och 21 % i mindre ort utanför Linköping samt 7 % på landsbygden. De svarande fanns i åldersgruppen år, flest fanns i åldersgruppen år (23 %), därefter gruppen år (18 %). Enkäten innehöll 16 frågor/påståenden med 4-5 svarsalternativ samt vet ej. Förutom inledande frågor om ålder, kön och boende ställdes 13 frågor för nämndens måluppföljelse. Resultaten redovisas under respektive berört verksamhetsområde.

8 8 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN FYSISK PLANERING Effektmål och måluppfyllelse I Linköping ska det finnas god tillgång på detaljplanelagd mark för bostäder. Ett tryggare Linköping Detaljplaner för minst 1500 bostäder, inklusive 300 småhustomter ska antas under planperioden Under ska nämnden ha en planberedskap i antagna detaljplaner för nya bostäder som motsvarar två års normal bostadsproduktion. Under 2011 har planer antagits innehållande ca 500 bostäder i flerbostadshus och 15 i småhus. Pågående detaljplaner som beräknas antas under 2012 innehåller ca 1500 bostäder i flerbostadshus och 120 bostäder i småhus. Den redan upparbetade planreserven idag är ca 3300 nya bostäder. Planreserven består av ca bostäder i småhus och ca i flerbostadshus. I Linköping ska det finnas god tillgång på detaljplanelagd mark för verksamheter och handel. Ett företagsammare Linköping Nämnden ska ha en utbyggd markreserv om ca 50 ha efterfrågad mark för industri och kontor samt 20 ha för handel under Kommunen har idag en markreserv om ca 137 ha mark för industri och kontor ha består av mark med utbyggd infrastruktur - 77 ha finns att tillgå i väntan på att infrastruktur byggs ut Kommunens markreserv för handel uppgår till ca 18 ha, utöver det finns ca 17 ha privat mark att tillgå. Prioriterade aktiviteter Detaljplaner för att tillgodose behovet av samhällsservice ska prioriteras och ske i samråd med övriga berörda nämnder, bland annat avseende förskolor och gruppboenden. Under 2011 har detaljplanearbete för skola i Askeby och Södra Ekkällan, förskola i Lambohov och förskola i Ulrika startats. Därutöver pågår planarbete för förskola i Hjulsbro. Samtliga fyra planer beräknas antas under planperioden. Utöver ovanstående behövs det fortsatt planinsatser för förskola ibland annat Hackefors och Tannefors. Det pågår flera planarbeten för äldreboende. Detaljplaner för att stärka centrumbildningar ska prioriteras. Även komplettering av dagligvar- och sällanköpshandel inom befintliga centrumbildningar ska främjas. Detaljplan för Djurgårdens centrum beräknas antas under Inom detaljplanen för Övre Vasastadens första etapp planeras en livsmedelsbutik.

9 9 Planarbete för utveckling av kommunens infrastruktur ska prioriteras, bland annat avseende gångoch cykelvägar. Under 2011 har plan för del av Industrigatan samt för ny cirkulationsplats i Brokindsleden i Ullstämma antagits. Därutöver pågår planarbete med Ullevileden: Detaljplan för ny cirkulationsplats på Haningeleden beräknas antas Gamla detaljplaner med för små eller svårutnyttjade byggrätter i befintliga bostadsområden ska aktualiseras och moderniseras. Under 2011 har planändringar av gamla detaljplaner i Nykil och Ljungsbro/Berg antagits. Planarbete för ändring av en detaljplan omfattande ca 100 fastigheter i Vidingsjö har startats under Därutöver pågår det arbete med ändring av detaljplanerna i Barhäll. Arkitekttävlingar och markanvisningstävlingar ska genomföras. Tävlingar genomförs och har bl.a. skett för exploatering inom Majelden. Förberedelse för en internationell bostadsmässa ska påbörjas. Förberedelsearbetet har inletts. Personer i tomtkön ska inom ett års kötid kunna erbjudas att köpa tomt i minst två olika tätorter. Under 2011 har 4 st tomter sålts i Ljungsbro, 4 st i Vikingstad, 15 st i Linghem, 41 st tomter sålts i Linköping/ Ullstämma och 2 st i Ekängen. Senaste köande för respektive område som fått tomt Område Senaste anmäld Ljungsbro, Skogsråvägen Vikingstad, Bankeberg Linghem, Lövsångarevägen Ullstämma, Basung, Trombong Ullstämma, Basungatan, Klarinettg Ullstämma, Nutidsvägen Ekängen, Tomatvägen I Ringstorp, Vikingstad och Linghem finns totalt 10 st lediga tomter för omedelbar försäljning. Stadsdelar och tätorter ska ha en god offentlig och privat servicenivå. Marktilldelning för handel har skett i Ullstämma. Föravtal för marktilldelning i Djurgårdens centrum har upprättats. Ett arkitekturpolitiskt program ska tas fram. Pågår.

10 10 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BOSTADSPOLITISKA ÅTGÄRDER Effektmål och måluppfyllelse Nämnden ska följa utvecklingen på bostadsmarknaden inkl. förändringar i regelverken samt hålla kommunens bostadspolitiska inriktning aktuell. Ett tryggare Linköping Nämnden ska årligen följa upp och aktualisera bostadspolitikens intentioner från bostadspolicyn och kommunicera dessa med bostadssektorns intressenter. Kontoret har tagit fram ett förslag till bostadspolicy Bra boende i Linköping. Även i år arrangerades en samhällsbyggnadsdag i maj för såväl politiker, tjänstemän, grannkommuner och intressenter på bostadsmarknaden. Här redovisas kommunens intentioner och vad som är på gång liksom erbjöds inspirerande föreläsningar. Ca 90 deltagare. Blandade upplåtelseformer och hustyper ska finnas i alla områden. Ett tryggare Linköping Minst 20 % av respektive upplåtelseformer (äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter) ska finnas i alla stadsdelar i Linköpings tätort. Minst 10 % av respektive upplåtelseformer (äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter) ska finnas i bl.a. Ljungsbro/Berg, Linghem, Vikingstad/Malmslätt och Sturefors. Målet kan ännu inte mätas. Inom ramen för nya påbörjade detaljplaner arbetas för detta och ett verktyg för att analysera bl.a. upplåtelseformer i delområden är under utveckling. Målet är delvis uppnått. Nämnden ska ha god samverkan med bostadssektorns intressenter samt hålla dessa välinformerade om kommunens bostadspolitik, fysiska planering och andra åtgärder som påverkar byggande och boende. Ett företagsammare Linköping Kommunen ska regelbundet träffa olika aktörer i bostadssektorn, t.ex. fastighetsägare, mäklare, byggherrar och intresseorganisationer. Möte har skett bl.a genom samhällsbyggnadsdagen i maj och i samband med dialog inför LinköpingsBo16.

11 11 Prioriterade aktiviteter Kontakterna och informationsutbytet, ska utvecklas med grannkommunerna, regionala myndigheter och andra aktörer inom bostadssektorn om bostadsmarknadens villkor och förutsättningar samt bostadsplanering och byggande. Även i år arrangerades en samhällsbyggnadsdag i maj för såväl politiker, tjänstemän, grannkommuner och intressenter på bostadsmarknaden. Här redovisas kommunens intentioner och vad som är på gång liksom erbjöds inspirerande föreläsningar. Ca 90 deltagare. Den gemensamma bostadsmarknaden inom 4:e storstadsregionen ska befästas i olika samarbetsforum med Norrköping. Träffar genomförs 2 ggr/år under året där bostadsmarknaden diskuteras. Deltagande och medverkande i informationsutbyte kring olika typer av kategoriboende för att förstärka kommunens kunskap och kännedom om behovet hos framförallt studenter och äldre. Träff har skett med studentföreningen. Initiera eller stimulera projekt som kan ge billigare byggande och billigare boende genom att intressera fler byggherrar att bygga i Linköpings kommun och därmed öka konkurrensen till medborgarnas fördel. Marktilldelningen sker genom att alla på marknaden kan delta, även byggherrar som inte är etablerade i Linköping idag. Små tilldelningar sker som möjliggör för mindre byggherrar att delta.

12 12 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN FÖRVALTNING AV MARK OCH BYGGNADER Effektmål och måluppfyllelse Mark och byggnader som inte behövs långsiktigt för kommunens utveckling ska säljas eller rivas. Under förvaltningstiden ska ett så positivt ekonomiskt resultat som möjligt uppnås. Den kommunägda jordbruks- och skogsmarken ska förvaltas så att den har höga och långsiktigt hållbara sociala, ekologiska och ekonomiska värden. God ekonomisk hushållning Kommunens skogsbruk ska uppfylla FSC:s certifieringskrav, vilket kontrolleras genom FSC:s återkommande revisioner. Vid den senaste revisionen, som utfördes av DNV i juni 2010, konstaterades att Linköpings kommuns skogsbruk uppfyller FSC:s certifieringskrav. Prioriterade aktiviteter Försäljning/rivning av 3 fastigheter. En försäljning är genomförd. En andra planerad försäljning via mäklare blev avbruten efter intresse från omsorgsnämnden att detaljplanelägga området. Ingen rivning är påbörjad än i ett planerat rivningsobjekt finns hyresgäst fortfarande kvar i huset. Upphandling av rivningsarbeten ska genomföras under våren En ny skogsbruksplan, som är anpassad till Policy för Linköpings kommuns skogsinnehav samt till FSC:s svenska certifieringsstandard, ska vara färdigställd under Fältinventeringar och datainsamling är genomförda. Planens skötselinriktning fastställs under våren Avverknings- och skogsvårdsåtgärder planeras och genomförs enligt kommunens skogsbruksplan samt enligt Policy för Linköpings kommuns skogsinnehav. Genomfört. Under 2011 har skötselinsatser genomförts på ca 120 hektar.

13 13 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN STADSMILJÖÅTGÄRDER Effektmål och måluppfyllelse Linköpings innerstad ska upplevas som ett attraktivt och lättillgängligt regionalt centrum. Förutsättningar för utveckling och tillväxt Medborgarenkät ska visa på att 65 % av de tillfrågade är nöjda eller mycket nöjda Medborgarenkäten visar att 67 % är nöjda eller mycket nöjda med gatu- och torgmiljöerna i Linköpings innerstad. Medborgarna ska uppleva att den offentliga miljön som förvaltas av nämnden är tillgänglig, trygg och säker. Ett tryggare Linköping Medborgarenkät ska visa på att 65 % av de tillfrågade är vara nöjda eller mycket nöjda Medborgarenkäten visar att 66 % känner sig trygga eller mycket trygga kvälls och nattetid i det egna bostadsområdet. På gator och torg i innerstaden är motsvarande värde 42 %, och i innerstadens parker endast 22 %. Föregående års måluppföljning visar att vinterljus bidrar till att öka tryggheten i innerstaden. Målet om trygghet är uppnått i det egna bostadsområdet, och inte uppnått på gator, torg och parker i innerstaden. Målet är delvis uppnått. Linköpings gatu- och vägnät samt de allmänna platser och lokaler som förvaltas av samhällsbyggnadsnämnden ska vara tillgängliga. Ett tryggare Linköping Vid ombyggnaden av entrén på Drottninggatan 45 förbättrades lokalerna bl.a. en ny hiss, dörröppnare, kontrastmarkering av trappor. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa övergångställen, busshållplatser, lekplatser m.m. pågår. Målet är delvis uppnått. Enkelt avhjälpta hinder för personer med funktionsnedsättning på centrala platser och stråk samt på hållplatser för kollektivtrafik på stomlinjen och i dess anslutning ska avhjälpas. Ett tryggare Linköping Tillgänglighetsanpassning längs stomlinjen är klar. Övergångställen i Vasastan har tillgänglighetsanpassas. Tillgänglighetsanpassning av övergångställen och gångpassager längs Linnegatan och Repslagargatan är upphandlat. Målet är delvis uppnått.

14 14 Prioriterade aktiviteter Innerstaden ska utvecklas som en plats för fler aktiviteter och evenemang. En torgutredning som ska bidra till en levande innerstad pågår. Samverkansbolaget Linköping City genomför olika aktiviteter som t.ex. en internationell matmässa. I år anordnades också en beachvolleybollturnering i Trägårdsföreningen. Fortsatt utveckling av samarbetet med Linköping City AB. Avtal om samverkan finns. Handelsplattformsarbete påbörjat. Stråken längs Stångån/Kinda kanal ska utvecklas. En skötselplan för Stångån är framtagen. Trädbeskärning och luckröjning utförd mellan Tannefors slussar och Nykvarn (östra stranden) samt mellan Braskens bro och Johannelunds fotbollsplanen (södra stranden). Förstudie om informationsskyltar och kiosker klar. Tre bryggor projekterade. Johannelundsbadet klart. Ny GC-väg byggd i Hjulsbro (Strandängsvägen-Tråddragarevägen). Blomsterutsmyckningar, vinterljus och andra försköningar och arrangemang prioriteras för att bidra till att göra Linköping attraktivare. Bl.a. Vinterljus i november och december med många besökare och stort intresse. Arbetet med att ta fram ett uppdaterat stadsmiljöprogram pågår. Likaså avseende grönplan, parkplan och trädplan. En strukturplan för staden torg ska tas fram Torgutredning pågår. (se ovan, första punkten) Trygghets- och säkerhetsåtgärder ska genomföras dels utifrån genomförda trygghetsvandringar och dels utifrån medborgarkartor otrygga platser på kommunens hemsida Sammanställning av anmälningar av otrygga platser i medborgarkartor samt trygghetsinventering i innerstaden är genomförd. Belysningen har förbättrats längs prioriterad övergripande gång och cykelstråk som upplevts vara otrygga som vid Nygårdsvägen, Brokindsleden, och Vistvägen. Samtidigt behöver arbetet med att förbättra tryggheten på flera utpekade platser/stråk fortgå under kommande år då behoven är stora. Trygghets- och tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra utformningen av den offentliga miljön Arbetet med detta fortgår. En bra kunskapsbas har byggts upp för att hantera frågorna, men denna behöver kontinuerligt förankras och vidareutvecklas och göras tillgänglig för dem som arbetar med planering, projektering och underhållsplanering. Senast 2014 ska enkelt avhjälpta hinder på allmän platsmark i innerstaden vara klart och ha påbörjats i hela kommunen En stor del av hindrena i innerstaden är åtgärdade. Arbetet med att åtgärda resterande pågår. Tillgänglighetsåtgärder ex.vis: Åtgärda övergångställen/gångpassager i innerstaden, slutföra ombyggnad av återstående parkeringsplatser för personer med rörelsehinder (HCP), slutföra åtgärder längs stomlinje 1 och 3, starta arbete med åtgärder längs busslinje 25, tillgänglighetshöjande åtgärder vid några lekplatser. Ombyggnad av övergångställen i Vasastaden klart. Tillgänglighetsanpassning av övergångställen/gångpassager Linnegatan och Repslagargatan upphandlad. Ombyggnad av HCP klart. Ombyggnad längs stomlinjerna är klara. Projektering längs stomlinje 25 klar och entreprenör upphandlad. Tillgänglighetshöjande vid lekplatser pågår t.ex. parkleken i trädgårdsföreningen är klar. Trygghetsåtgärder ex.vis: Förbättra belysning och utvecklad parkskötsel för ökad trygghet vid prioriterade gång- och cykelstråk, exv. Tinnerbäcksstråket, trygghets- och tillgänglighetsåtgärder vid resecentrum Ett antal gc-vägar har fått ny belysning, vinterljus har belyst otrygga platser på Stångebroparken.

15 15 Ombyggnad av innerstadsgator: Ombyggnad kommer att ske av del av Repslagareslagaregatan (vid St Larsgatan), Bokhållaregatan, del av Borgmästaregatan och Klostergatan. Utredningar sker för del av Nygatan. Entreprenader för Repslagaregatan, Bokhållaregatan och Borgmästaregatan och Klostergatan klara, fogning återstår, görs Utredning ej påbörjad för Nygatan.

16 16 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN NATUR OCH MILJÖ Effektmål och måluppfyllelse Naturen i Linköpings kommun ska uppvisa en rik biologisk mångfald och naturligt förekommande arter och naturmiljöer ska ges förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Ett grönare Linköping Det nuvarande naturvårdsprogrammet ska slutföras och ett nytt naturvårdsprogram ska fastställas % av åtgärderna i det nuvarande naturvårdsprogrammet har genomförts eller delvis genomförts. Arbetet med att ta fram ett nytt naturvårdsprogram pågår och förväntas vara klart under Ett utkast till nya strategier och åtgärder har tagits fram. Inventeringar har slutförts. Medborgarna ska uppleva att den offentliga miljön som förvaltas av nämnden är tillgänglig, trygg och säker. Ett tryggare Linköping Medborgarenkät ska visa på att 65 % av de tillfrågade är vara nöjda eller mycket nöjda. 84 % har i en medborgarenkät (hösten 2011) svarat att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med möjligheten att ta sig till natur nära sin bostad med kollektivtrafik, bil, cykel eller till fots. 64 % har i samma medborgarenkät svarat att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med möjligheten att kunna ta sig till något av kommunens naturreservat med kollektivtrafik, bil, cykel eller till fots. Målet är uppnått vad gäller tillgängligheten till den tätortsnära naturen, och delvis uppnått vad gäller de kommunala naturreservaten. Prioriterade aktiviteter Naturvårdsprogrammet från 2003 skall revideras i sin helhet och ett nytt naturvårdsprogram med strategier och åtgärder skall antas av KF Ett utkast till strategier och åtgärder har tagits fram och ska behandlas politiskt. Inventeringarna har slutförts. Naturvårdsprogrammet med naturområden och arter skall tillgängliggöras för allmänheten genom Ett gällande naturvårdsprogram med arter och naturområden finns för tillfället inte tillgängligt på kommunens externa karta på grund av tekniska problem. En äldre version av naturvårdsprogrammet från 2003 finns tillgänglig under Ett vattenråd för Stångån ska bildas 2011 i enlighet med EU:s vattendirektiv Bildandet av ett vattenråd för Stångån i enlighet med ett förslag utarbetat av Linköpings kommun är beslutat vid ett stormöte i Kisa. Arbetet i den nya styrelsen för vattenrådet har påbörjats.

17 17 En friluftslivsplan med tillgänglighetsperspektiv tas fram 2012 där värdefulla rekreationsområden och kommunens ambition vad gäller det rörliga friluftslivet framgår. Detta sker i samarbete med kultur- och fritidsnämnden. Statliga LONA-medel har beviljats. Kommunen medverkar i ett nationellt projekt som leds av Naturvårdsverket för att ta fram en handledning för kommunala friluftsplaner. Kommunala ansvarsarter utses under Förslag på arter är framtagna och ska behandlas. En strategi för nya kommunala naturreservat tas fram. Arbetet med att ta fram en reservatsstrategi har påbörjats och skall behandlas under första halvåret Ansökan om att inrätta en Nationalstadspark inom Tinnerö och det tätortsnära eklandskapet ska inlämnas Arbetet har ännu inte påbörjats. Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut Bokslut Skyddad natur av kommunens totala yta, % 1,8 1,8 1,8 1,8 Naturreservat förvaltade av kommunen, ha Dito per invånare, kvm/inv 107,2 110,6 107,9 109,2 Vandringsleder, km

18 18 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN DRIFT OCH UNDERHÅLL Effektmål och måluppfyllelse Medborgarna ska uppleva att kommunens gator, vägar, gc-vägar samt parker och grönområden sköts bättre än vad resultatet av den enkätundersökning som genomfördes 2010 i Linköping visar Ett grönare Linköping De tillfrågade i en enkätundersökning ska uppleva att kommunens gator, vägar, gc-vägar samt parker och grönområden sköts bättre än vad resultatet av den enkätundersökning som genomfördes 2010 visar. Minst 87 % av cyklisterna ska vara nöjda med sin cykelupplevelse på kommunens cykelvägar. Enkätundersökningen hösten 2011 visar att: 36% - standarden på stora gator och vägar är ganska eller mycket bra (2010; 35%) 56% - snöröjning och halkbekämpning på stora gator och vägar sköts ganska eller mycket bra (2010; -) 53% - standarden på gatan/vägen man bor på är ganska eller mycket bra (2010; 38%) 45% - snöröjning och halkbekämpning på gatan/vägen man bor på sköts ganska eller mycket bra (2010; -). 56% - standarden på gång och cykelvägar är ganska eller mycket bra (2010; 47%) 30% - snöröjning och halkbekämpning på gång och cykelvägar sköts ganska eller mycket bra (2010; -). 64% - parkerna i centrum sköts ganska eller mycket bra (2010; 69%) 49% - parkerna i bostadsområdena sköts ganska eller mycket bra (2010; 53%). 76% - rent och snyggt på gator/vägar i centrum, ganska eller mycket bra (2010; 64%) 72% - rent och snyggt på gator/vägar i utanför centrum, ganska eller mycket bra (2010; 61%) Målet är uppnått avseende standard och renhållning på gator och vägar samt gång och cykelbanor. Målet är inte uppnått för parker och grönområden. Endast 74% kan anses vara nöjda (inkl svar varken bra eller dåligt ) med standarden på gång och cykelvägar. Målet är delvis uppnått. Parker och grönområden i bostadsområden och mindre tätorter ska utvecklas för att ge medborgarna bättre möjligheter till närrekreation, social samvaro och rika miljöupplevelser. Ett grönare Linköping Minst 75 % av besökarna ska vara nöjda med sin vistelse i kommunens parker och grönområden Medborgarenkäten visar att 79 % är nöjda (inkl svar varken bra eller dåligt ) med parkskötseln i Linköpings innerstad, och 67 % parkskötseln i bostadsområdena. Jämfört med 2010 har resultatet försämrats. Målet är uppnått i Linköpings centrum, och delvis uppnått i bostadsområdena. Målet är delvis uppnått.

19 19 Prioriterade aktiviteter Informationsmöten och trygghetsvandringar genomförs i olika stadsdelar. Pågår kontinuerligt. Beläggningsprogram 2011 ska genomföras Genomfört. Renhållningen i Linköpings innerstad ska förbättras. Offentliga mötesplatser ska utvecklas och vårdas. Projektet Ren stad för att göra staden attraktiv fortgår. Mötesplatser förskönas med utsmyckningar ex. sommarblommor. Projekt i samverkan med Linköpings universitet för att optimera snöröjning i Linköpings innerstad ska genomföras. Förändring till optimerad sandupptagning Brounderhållet har fortsatt hög prioritet och ska ske enligt plan för att bibehålla god framkomlighet. Upprustningen av bron över Stångån, Stångebro är klar. Alla cykelvägar i huvudcykelnätet ska ha belysning senast Förbättring av belysning och utvecklad parkskötsel för ökad trygghet vid prioriterade gång- och cykelstråk, exv. Tinnerbäcksstråket och trygghets- och tillgänglighetsåtgärder vid resecentrum. Fortsatt ombyggnad av lekplatser, t ex i Trädgårdsföreningen, Johannelunds centrum, Näckrosvägen och Norrbergavägen i Sturefors, Ekkällegatan i Ekkällan, Södra vägen i Ramshäll, Hovetorspgatan i Berga, Linjestigen 10 i Vidingsjö, Kungshagsvägen i Askeby, Pilspetsvägen i Slaka, Lillågatan i Sjögestad och Heidemsatmsgatan i Ryd. Färdigställa lekplatserna vid Kanalvägen och Korpbergsgatan i Ljungsbro. Ombyggnad av redovisade lekplatser har genomförts eller pågår, förutom lekplatsen vid Kungshagsvägen som byggs först Utveckling av Trädgårdsföreningen, bl.a. utökning av parken i det gamla planskoleområdet och utbyte av fontänen. Fontänen är klar, entreprenadarbeten för g:a plantskoleområdet i det närmaste klart, blir klart under Östra Länken Nämndens enskilt största infrastrukturprojekt Östra Länken pågår för fullt. Efter att ha stött på sämre geoteknik, flera ej redovisade ledningar i mark, sprängningar som löpte snett (då projektets säkerhetstänk testades kan konstateras att detta funkade till största belåtenhet och ingen kom till skada) samt okända och d:o kända markföroreningar som visade sig ha större utbredning är beräknat så var projektet under större del av 2011 efter i tidplanen. Några veckor innan årsskiftet var projektet på tidplan igen, främst genom ett framgångsrikt arbete med att flytta runt entreprenörens olika arbetslag inom projektet för att vinna tid. Trafikpåsläpp planeras ske i juni 2013 och projektet beräknas vara helt klart senhösten samma år. De beskrivna störningarna har inneburit högre kostnader. Den reviderade projektbudgeten beräknas till drygt ca 243 mnkr, en ökning med 8-18 mnkr. Kollektivtrafikåtgärder bl.a. bussgata Ullstämma, Link-Link och åtgärder i anslutning till Resecentrum. Utredningen för val av sträckning för bussgatan till Ullstämma resulterade i att Ötraf tillsammans med kommunen kommit fram till att inte trafikera Ullstämma via en särskild bussgata, varför densamma inte längre behöver byggas. Nu planeras istället för två nya busshållplatser på Orkestervägen. Under året har link-link stråkens möjliga stadsbyggnadstillskott illustrerats. I anslutning till Resecentrum pågår endast utredningar som behövs för trafikplanen för innerstaden.

20 20 Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut Bokslut Gator och vägar Gatu- och vägareal, kvm Dito per invånare, kvm/inv 26,6 26,4 26,2 26,1 Beläggningsunderhåll per total gatu- och vägareal, % 4,1 3,0 5,1 4,0 Gc-vägar Gc-vägar, kvm Dito per invånare, kvm/inv 10,1 9,8 9,7 9,7 Beläggningsunderhåll per total Gc-väg % 6,0 5,0 2,2 5,0 Parker och grönområden Parkareal, ha Parkareal per invånare, kvm/inv 107,6 106,9 107,9 107,0 Lekplatser, st För att bibehålla nuvarande standard av gator och vägar krävs en årlig beläggningsnivå om ca 5%. Under 2011 erhölls 8 mnkr i tilläggsanslag för extra beläggningsåtgärder varför procentuell areal som underhållits är högre än budgeterat.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 209 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att bygga en attraktiv,

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Kommentarer från nämndens ordförande Linköping har gynnats av två stora nationella beslut 2012. Riksdagens beslut att satsa på Ostlänken är en av de största beslut med långsiktig

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:06 Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010 364 bostäder har färdigställts i Linköping under 2010, av dessa var 223 småhus och 141 lägenheter

Läs mer

Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet för år 2014

Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet för år 2014 1 (6) Milj och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-09-02 Dnr Sbn 2013-333 Teknik och samhällsbyggnadskontoret Eleonor Mörk Gunnar Lönn Samhällsbyggnadsnämnden Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder

Läs mer

Statistikinfo 2017:02

Statistikinfo 2017:02 Statistikinfo 17: Arbetslöshet i Linköpings kommuns stadsdelar 17 Den öppna arbetslösheten minskade i av stadsdelar mellan 1 och 17. Den totala arbetslösheten i mars 1 (inklusive personer i program med

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun Statistikinfo 2013:11 Bostadsbyggandet i Linköpings kommun Under 2012 färdigställdes 349 bostäder, av dessa var 178 småhus och 171 lägenheter i flerbostadshus. 624 bostäder påbörjades, 222 småhus och 352

Läs mer

Statistikinfo 2016:03

Statistikinfo 2016:03 Statistikinfo 1:3 Arbetslöshet i Linköpings kommuns stadsdelar 1 Den öppna arbetslösheten minskade i 1 av stadsdelar mellan 15 och 1. Den totala arbetslösheten i mars 1 (inklusive personer i program med

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av nämnden

Verksamhetsplan 2017 Samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av nämnden Verksamhetsplan 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Antagen av nämnden 2016-12-15 VERKSAMHETSPLAN 2017 Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret att bygga och utveckla en långsiktigt hållbar kommun

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102 1 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-11-26 Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon

Läs mer

Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning

Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning Dnr Sida 1 (7) 2016-09-26 Handläggare Pernilla Johnni 08-508 276 50 Till Trafiknämnden 2016-10-20 Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Samhällsbyggnadsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Samhällsbyggnadsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Nämnden ska ge fullmäktige fullt stöd att skapa Fler bostäder i en växande kommun

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköping ökar

Bostadsbyggandet i Linköping ökar Statistikinfo 2015:04 Bostadsbyggandet i Linköping ökar Under 2014 färdigställdes 557 bostäder, av dessa var 147 småhus och 404 lägenheter i flerbostadshus samt 6 servicebostäder. 534 bostäder påbörjades,

Läs mer

Statistikinfo 2013:03

Statistikinfo 2013:03 Statistik & Utredningar Statistikinfo 213:3 Kvinnor i åldern 28 år bakom födelserekordet Med 1 887 födda barn under kalenderåret 212 sattes ett nytt prydligt rekord i födda barn för Linköpings kommun Kvinnor

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av nämnden 2015-03-25

Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av nämnden 2015-03-25 1 Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden Antagen av nämnden 2015-03-25 2 VERKSAMHETSPLAN 2015 Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret att bygga en attraktiv, effektiv, trygg, säker

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 225 KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 Inledning/Sammanfattning Kollektivtrafiknämnden ansvarar för samhällsbetalda resor inom verksamhetsområdena allmän kollektivtrafik, skolskjutsar

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Statistikinfo 2014:07

Statistikinfo 2014:07 Statistikinfo 2:7 Pensionsinkomsten drygt 4 procent högre för män än för kvinnor Medelbeloppet för pensionsinkomsten var 42 procent högre för män än för kvinnor 2. Mellan 2 och 2 ökade medelbeloppet med,

Läs mer

Tillgänglighets plan. Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats. Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden

Tillgänglighets plan. Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats. Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden Tillgänglighets plan Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden 0.0.5 Innehåll Bakgrund 3 Tillgänglighetspolicy för offentlig utemiljö

Läs mer

Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde

Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 1 2010-01-27 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (C), telefon

Läs mer

Linköpings utmaningar inför framtidens kollektivtrafik Vilka planer finns för Linköpings stadsutveckling

Linköpings utmaningar inför framtidens kollektivtrafik Vilka planer finns för Linköpings stadsutveckling Linköpings utmaningar inför framtidens kollektivtrafik Vilka planer finns för Linköpings stadsutveckling Ostlänken, nytt resecentrum och Innerstaden växer över ån Översiktsplan och Trafikstrategi Stadsutvecklingsstråk

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9144, Sicklaön 202:9 del av Ektorps Centrum

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9144, Sicklaön 202:9 del av Ektorps Centrum Bilaga 2 Sicklaön 202:9 del av Ektorps Centrum Slutrapport Nabiha Shahzad 2010-11-11 Sammanfattning Planområdet är beläget i Ektorp på Sicklaön och avgränsas av Ektorpsvägen, Lasarettsvägen och Värmdövägen.

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Barnfamiljers boende i Linköpings kommun

Barnfamiljers boende i Linköpings kommun Barnfamiljers boende i Linköpings kommun En registerstudie utförd 215 225 2 175 Födda barn per år 15 125 1 75 5 25 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Födelseår Födda i Linköpings kommun - bor

Läs mer

Statistikinfo 2017:03

Statistikinfo 2017:03 Statistikinfo 217:3 Över 3 pendlar till Linköpings tätort Mer än 3 6 förvärvsarbetande pendlade till Linköpings tätort 215, vilket innebär att 48 procent av dem som arbetar i tätorten pendlar dit Mellan

Läs mer

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 Godkänd av kommunstyrelsen 2013-06-20 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2 I åtgärdplanen redovisas de åtgärder som bedöms behöva genomföras under

Läs mer

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2014 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti

Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2014 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti 1 KOMMUNSTYRELSEN Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2014 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsen per sista oktober visar

Läs mer

Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017

Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2016-09-15 TSN 2016-145 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (10) 2014-11-12 Handläggare Anna Savås 08-508 265 27 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för byggvaruhus inom del av fastigheterna Riksby 1:3 och

Läs mer

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2014-08-28 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafiknämnden 2014-09-25 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) år 2015

Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) år 2015 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-10-27 Dnr SBN 2014-487 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Gunnar Ölfvingsson Samhällsbyggnadsnämnden Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Statistikinfo 2014:04

Statistikinfo 2014:04 Statistikinfo 214:4 Inpendlingen till Linköpings tätort har ökat med 3 personer på sju år Mer än 28 2 förvärvsarbetande pendlade till Linköpings tätort 212, vilket innebär att 45 procent av dem som arbetar

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSE Värdering av två alternativa trafiklösningar för Linköpings stadskärna

MÅLUPPFYLLELSE Värdering av två alternativa trafiklösningar för Linköpings stadskärna Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2010-04-26 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Christer Nilsson, Elinor Josefsson PM 2010-04-26 MÅLUPPFYLLELSE Värdering av två alternativa trafiklösningar för

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 Inger.Sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2015-03-23 Dnr 1500012 1 (5) Trelleborgs kommun Remiss. Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Margareta Catasús Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för radhus inom fastigheten Baslinjen 1 i Skarpnäcks

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Inledning...1 Effektiva processer...1 Enkla och flexibla regler...4 Ökad konkurrens...4 Ökad samverkan

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Anmälan av projekt för anbudsräkning

Anmälan av projekt för anbudsräkning 1 (1) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-04 Dnr Sbn 2013-7 Erik Bjäresten Samhällsbyggnadsnämnden Anmälan av projekt för anbudsräkning Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen får härmed anmäla

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Trafikverkets arbete med fotgängare

Trafikverkets arbete med fotgängare Trafikverkets arbete med fotgängare Vad gör Trafikverket när det gäller fotgängare? Vi gör en hel del men vi gör även en hel del för lite. Vi kan göra mer Uppmärksamma fotgängares skaderisker Uppmärksamma

Läs mer

Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre

Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Bifrostområdet i Mölndal Lotta Malm Enhetschef Vård- och omsorgsförvaltningen Maria Sexton planarkitekt Stadsbyggnadskontoret Mölndal i korthet ~61 000 invånare

Läs mer

Utvecklingsprogram för Årummet

Utvecklingsprogram för Årummet Dnr SHB13/136 Illustration: Zainab Malik Utvecklingsprogram för Årummet Del 3 Handlingsplan Nyköpings kommun Upprättad 2015-02-15 2/8 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Medborgarenkät... 4 Generella

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK

HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Teknik- och fastighetsnämnden Ansvarig samt giltighetstid: Sara Hesse, trafikingenjör, 2016-2018

Läs mer

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28 RESECENTRUM 2.0 JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER NYA MÖJLIGHETER SKISSEN VILL VISA PÅ MÖJLIGHETER SOM EN JÄRNVÄG I TUNNEL SKULLE GE. Några möjligheter som borde

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning

Läs mer

Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2

Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2 Dnr Sida 1 (13) 2013-12-17 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-02-07 Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2 Förslag till beslut 1. Trafik-

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm Politisk målsättning Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad Alla problem för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-08 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Förlängd brytningstid vid Aska bergtäkt, yttrande Fortsatt brytning vid Lilla Aska bergtäkt får inte leda till att

Läs mer

Budget och planer för år 2014 2018

Budget och planer för år 2014 2018 Budget och planer för år 2014 2018 Bostadsförsörjningsprogram Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-18 1 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid ALLMÄNT 2 Riksdagens bostadspolitiska

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Tekniska nämndens uppdragsplan 2015

Tekniska nämndens uppdragsplan 2015 Tekniska nämndens uppdragsplan 2015 2015-03-12 Uppdragsplan 2015 TN-2014/0721 Antagen vid tekniska nämndens möte den 12 mars 2015. I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun tar nämnderna varje

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

datum 2014-09-08 Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö

datum 2014-09-08 Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö datum 2014-09-08 diarienummer SBN-2014-281 Dp 5342 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att göra det möjligt att

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR

KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR 36 kapitel 6 KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR TILL STÖD FÖR VIDGAD REGIONAL ARBETS- OCH BOSTADSMARKNAD OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Snabbare och säkrare resor och transporter i regionen och

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Bostäder m.m. inom Hässelby Strands centrum Reviderat genomförandebeslut

Bostäder m.m. inom Hässelby Strands centrum Reviderat genomförandebeslut Utlåtande 2017: RI (Dnr 123-340/2017) Bostäder m.m. inom Hässelby Strands centrum Reviderat genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Exploateringsnämnden medges

Läs mer

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner Inkomna remissynpunkter och länets kommuner Som helhet har den regionala infrastrukturplanen för Västmanlands län tagits emot väl av länets kommuner och avseende struktur, upplägg och innehåll. Inkomna

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 Inledning/vision och sammanfattning Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden (Tsn) har det övergripande för ansvaret att bygga

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sveriges bästa cykelstad handlingsplan Bilaga: Sveriges bästa cykelstad - åtgärdslista 2016-03-02 ver 0.4 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Läs mer

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK15/547 STRATEGI Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Del 3 - Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13 Dnr KK15/547 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 ns genomförande...

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2010.3654 2016-01-29 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 9:43 Torsnäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark

Läs mer

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Uppföljning trafiknätsanalys Hastighetssäkrade gång- och cykelpassager och 30-zoner Uppföljning av hastigheter i 30-zoner mätningen visade 40 km/tim trafikarbete

Läs mer

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 171 1/7 Strategi för Gislaveds kommuns markförsörjning STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Rätt mark på rätt plats MARKFÖRSÖRJNING MARKFÖRVÄRV

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer