SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN"

Transkript

1 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Kommentarer från nämndens ordförande Vi lämnar ett spännande år bakom oss. Organisationsmässigt var 2011 historiskt då två nämnder slagits samman till en. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden och Kollektivtrafiknämnden slogs inför mandatperiodens början ihop till en gemensam nämnd, Samhällsbyggnadsnämnden. Eftersom verksamheten till stora delar redan bedrivits sammankopplat genom den gemensamma förvaltningen så känns det som att nämndsammanslagningen gått smärtfritt till. Verksamhetsmässigt har det också varit ett spännande år. Många kommer att se tillbaka på 2011 som det år då många stora infrastrukturprojekt slutfördes eller påbörjades. Bron i Ljungsbro, över Motala ström, är ett sådant projekt. Östra Länken är ett annat. Projekt som är helt nödvändiga och som planerats för under lång tid var också året då vi lanserade LinköpingsBo2016. Det enskilt största samhällsplaneringsprojektet i Sverige sedan Bo01 i Malmö. Ambitionen är att ta ett helt nytt grepp kring samhällsplanering. Att bredda innehållet och visa på den kunskap som svenska samhällsplanerare besitter. Målet är att skapa ett skyltfönster, inte bara för Linköping, utan för svensk samhällsplanering togs ytterligare ett steg i kommunens redan ambitiösa miljö- och klimatarbete. Kommunfullmäktige fastslog att Linköping ska jobba mot att bli koldioxidneutrala till år Mycket av det arbetet kommer att ligga på samhällsbyggnadsnämndens ansvar att ge förutsättningar för. Det är inte bara de stora projekten som fick stort utrymme Även många mindre projekt visade sig vara oerhört efterlängtade. Ett tydligt exempel var den ombyggda lekplatsen i Trädgårdsföreningen. Som en samlingsplats för väldigt många barn och föräldrar så var behovet stort. Resultatet blev också väldigt lyckat. I samband med ombyggnationen tillfördes även en isbana till denna redan populära mötesplats. Det har inneburit att barnen flockas här, sommar som vinter. Andra projekt som rönt väldigt stor uppskattning är bl.a. den tillgänglighetsstig som genomfördes i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden och Friluftsmuseet Gamla Linköping samt nybyggnationen av Johannelundsbadet. En viktig förändring som skedde under året var bildandet av den nya kollektivtrafikmyndigheten. Fr.o.m. årsskiftet 2011/2012 övergår ansvaret för kollektivtrafiken i Östergötland till en nybildad kollektivtrafikmyndighet organiserad under Landstingets ansvar. Det innebär att en stor del av det arbete som Samhällsbyggnadsnämnden ansvarat för nu helt övergår till landstinget. Sammanfattningsvis kan sägas att 2011 var ett oerhört händelserikt år ur organisatoriskt perspektiv. Men det var också ett år som återigen visade att samhällsplanering både kräver de stora visionära greppen och de mindre närmre projekten. Ett stort tack till samtliga nämndens ledamöter för att ni bidragit till detta. Även ett stort tack till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemän som kommit med bra idéer och varit behjälpliga i att genomföra de politiska besluten. Ett extra stort tack till vår samhällsbyggnadsdirektör Lars Hågbrandt som valt att gå vidare mot nya utmaningar. Lycka till. Muharrem Demirok (C) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

2 2 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Sammanfattning, (måluppfyllelse, reflektioner och analys) Nämnden ekonomiska ramar och uppsatta effektmål med tillhörande aktiviteter avser budgetperiod För det första året av budgetperioden bedöms hälften av effektmålen vara uppnådda för året, resterande är ännu bara delvis uppnådda. Nämnden har nästan 80 prioriterade aktiviteter för perioden , merparten är genomförda för året och/eller pågående med slutförande under Nämndens viktigaste effektmål och måluppfyllelse sammanfattas enligt följande: Nämnden ska ha en god dialog med medborgarna och kontinuerligt hålla dessa informerade om nämndens beslut och verksamhet för ökad demokrati, delaktighet och inflytande. I Linköping ska det finnas god tillgång på detaljplanelagd mars för bostäder. Under 2011 har detaljplaner antagits för 500 bostäder i flerbostadshus och 15 i småhus beräknas motsvarande till respektive 120. Planreserven uppgår till sammanlagt ca bostäder. I Linköping ska det finnas god tillgång på detaljplanelagd mark för verksamhet och handel. Kommunen har en markreserv om ca 137 ha mark för industri och kontor. Markreserven för handel uppgår till ca 18 ha och därutöver finns ca 17 ha privat mark att tillgå. Linköpings innerstad ska upplevas som ett attraktivt och lättillgängligt regionalt centrum. Målet är uppnått 67% av de tillfrågade i den enkätundersökning som genomfördes hösten 2011 är nöjda med gatu- och torgmiljöerna i innerstaden. Medborgarna ska uppleva att den offentliga miljön som förvaltas av nämnden är tillgänglig, trygg och säker. 84 % har i enkätundersökningen svarat att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med möjligheten att ta sig till natur nära sin bostad med kollektivtrafik, bil, cykel eller till fots. 64 % har i samma medborgarenkät svarat att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med möjligheten att kunna ta sig till något av kommunens naturreservat med kollektivtrafik, bil, cykel eller till fots. Medborgarna ska uppleva att kommunens gator, vägar, gc-vägar samt parker och grönområden sköts bättre än vad resultatet av den enkätundersökning som genomfördes 2010 i Linköping visar. Målet är delvis uppnått Målet är uppnått avseende standard och renhållning på gator och vägar samt gång och cykelbanor. Målet är inte uppnått för parker och grönområden. Parker och grönområden i bostadsområden och mindre tätorter ska utvecklas för att ge medborgarna bättre möjligheter till närrekreation, social samvaro och rika miljöupplevelser. Målet är delvis uppnått. Medborgarenkäten visar att 79 % är nöjda med parkskötseln i Linköpings innerstad, och 67 % parkskötseln i bostadsområdena. Jämfört med 2010 har resultatet försämrats. Antalet resor i både tätorts- och landsbygdstrafiken ska öka. Totalt resor genomförts inom den allmänna kollektivtrafiken, en ökning med 5,5 %. Ca resor inom tätortstrafiken, en ökning med 5,7 %. Landsbygdstrafiken + 4,2 %.

3 3 EKONOMI Driftredovisning netto, tkr Bokslut Budget Avvikelse/ Bokslut Bokslut Verksamhet Resultat Samhällsbyggnadsnämnd Fysisk planering Markförvaltning Bostads- och affärshus Natur och miljö Stadsmiljöåtgärder Trygghet säkerhet tillgänglighet Gator och GC-vägar Parker och grönområden Planerat underhåll Trafiksäkerhet Parkering Allmän kollektivtrafik Särskild kollektivtrafik Skolskjutsar Förorenad mark Övrigt Ofördelat Summa Jämförelsestörande poster Nedskrivning anläggningsvärden Summa varav kostnader varav intäkter Verksamhet Exploatering Avslut bostadsexploatering Avslut verksamhetsexploatering Summa Ekonomisk analys Resultatet 2011 för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet visar en negativ avvikelse om ca -11,8 mnkr. Hela den negativa avvikelsen härrör från den nedskrivning av anläggningstillgångar som gjorts i samband med genomgång av registren inför implementering av ett nytt anläggningsregister Kostnaden, 11,8 mnkr, är att se som jämförelsestörande och av engångskaraktär. Exklusive nedskrivningen visar nämnden ett +/-0 resultat trots höga vinterkostnader vårvintern Kostnaderna för snörenhållning, bortforsling och halkbekämpning uppgår till 19,9 mnkr sammantaget för gator, vägar, gång och cykelvägar. Kostnaderna hänförs till 88 % till vårvintern Utfallet ska jämföras med en budget om 13,5 mnkr, d v s en differens på -6,4 mnkr. Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken har under året belastats med tillkommande, tidigare inte kända och beräknade kostnader för biogas. Differensen mot årets totalt beräknade kostnad hänförs också till indexutvecklingen och lägre intäkter. Netto - 9,4 mnkr.

4 4 Negativa budgetavvikelser finns även inom: Stadsmiljöåtgärder -5,2 mnkr Kostnadsförd del av årets investeringsprojekt för Vinterljus 2011, förberedelser och uppstart av projekt LinköpingBo2016 samt ofördelade kapitalkostnader. Parker och grönområden - 1,4 mnkr Parkskötsel och reparationer och underhåll byggnader i Trädgårdsföreningen Särskild kollektivtrafik -3,0 mnkr Högre kostnadsutfall länsfärdtjänst och omsorgsresor Inom flera av nämndens övriga verksamheter finns positiva avvikelser till följd av senareläggningar, lägre kostnader, ökade intäkter samt generell återhållsamhet, som sammantaget finansierat de negativa differenserna. Så är fallet ex.vis med: Markförvaltning + 4,4 mnkr Parkering +2,5 mnkr Skolskjutsar + 5,8 mnkr Lägre kostnader och högre ersättningar Genomslag lägre kostnader med nytt avtal Lägre utfall läsårskort inom främst grundskola I budget 2011 avsattes en ofördelad pott på 9,1 mnkr för ev kostnadsfördyringar under Potten har till övervägande del ianspråktagits för snörenhållningen våren Kapitalkostnaderna, utöver nämnda nedskrivning, understiger budget med 0,9 mnkr. Ett 30-tal exploateringsprojekt, såväl bostadsexploateringsprojekt som arbetsområdesprojekt, har avslutats. Avsluten innebar ett positivt resultat för nämnden om ca 2,8 mnkr. Resultatet överförs till nämndens egna kapital för exploateringsverksamhet. Investeringsredovisning netto, tkr Bokslut Budget Bokslut Bokslut Verksamhet Avvikelse Nämnd Stadsmiljöåtgärder Lekplatser Projekt med fondbidrag Parker och grönområden Bostadsexploateringsprojekt Verksamhetsexploateringsprojekt Infrastrukturutbyggnad GC-vägar Kollektivtrafikåtgärder Trafiksäkerhetsåtgärder Summa Årets Investeringar Året har inneburit fortsatt satsning på tillgänglighetsåtgärder, bl a har åtgärder genomförts längs stomlinjerna 1 och 3, vid Stångån, gångpassager i Vasastaden och Innerstaden och handikapparkeringsplatser. Längs stångåstråket har Johannelundsbadet byggts om. I innerstaden har Borgmästaregatan, del av Klostergatan, Bokhållaregatan och Repslagaregatan restaurerats och belagts med granit. Nämnden har byggt ett femtontal lekplatser, med invigningen av den nya stadsdelslekplatsen i Trädgårdsföreningen i juni. Under senhösten har nybyggnad av tre lekplatser påbörjats, bl a temalekplatsen vid Johannelunds centrum. Satsningar har gjorts på spontanidrottsytor, bl a nya mål, asfaltsytor med issarger/uppflickt kant grässådd, basketkorgar, bollplank och utbyte av sittgrupper. Fontänen i Trädgårdsföreningen har byggts om och det g:a plantskoleområdet omskapades till en ny inbjudande entré till parken från US-området. Den första parkutbyggnaden av Smedstadsbäcken (vid campus Valla) gjordes. Nya träd har planterats, en restaurering av grönområdet längs Vasavägen är påbörjad, ett

5 5 nytt spontanidrottsområde i Askeby har byggts och upplevelsestigen för rörelsehindrade i Vallaskogen invigdes under året. En fortsatt utbyggnad av gator i nya bostadsområdet Ullstämma har skett, utbyggnaden av Harvestads bostadsområde har påbörjats med en uppsamlingsgatan och en anslutningsgata till kv. Daggkåpan Innerstaden är klar. Gatorna i två nya bostadsområden Bärstadsskogen Ekängen och Ullstorp Nykil är klara. Gatan runt nya fotbollsarenan och en ny gång/cykelvägsport under Norrköpingsvägen har färdigställts. Byggnationen av den nya fotbollsarenan har startat. Skäggetorp har fått anslutningsgator till sin nya livsmedelsbutik. Gator och en särskild salamandertrumma har iordningsställts för den nya räddningsstationen i Kallerstad. Aviation Park har fått en ny hangarplatta. Utbyggnaden av Fröstorpsgatan startade i slutet av året. Arbetet med utbyggnaden av yttre ringen med en ny led Östra länken pågår för fullt. Trafikpåsläpp är planerat till juni Bron över Motala Ström i Ljungsbro invigdes i juni. Byggnationen av den nya cirkulationsplatsen i korsningen Åtvidabergsvägen Landerydsvägen har påbörjats, klart sommaren Arbetet med Ullevileden tog en delvis riktning då en avfallsdeponi påträffades i Tornby. En utredning pågår för att klargöra vad som ska ske med densamma. Torvingeleden är försenad pga nya utredningar för att klargöra angörningen till Mörtlösarondellen. Gång/cykelvägarna Vreta Kloster Blåsvädret Järngården (Vreta gymnasiet), längs Ekängsvägen genom Ekängen, Stallgårdens och första etappen Skäggetorp Malmslätt färdigställdes under året. Under året har också en rad gång/cykelvägar blivit upplysta. Trafikverket ombesörjer ny gång/cykelväg Skeda Udde Slaka. Utbyggnad av pendlarparkeringarna i Linghem och Vikingstad har påbörjats, och färdigställs Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har gjorts bl a på Ridhusgatan, Gustav Adolfsgatan, Drottningtorget och upphöjda passager vid Kärna resp Hjulsbro skolor. En upphöjd passage har även byggts vid Flygvapenmuseet och åtgärder har gjorts för en bättre taxiangörning i city. Årets investeringar för infrastruktur mm är på en mycket hög nivå jämfört med tidigare år. Utfallet visar på en mindre avvikelse mot budget med 7,6 mnkr, 4%. Exempel på större avvikelser (mnkr): Försenade stadsmiljöåtgärder t ex: offentliga toaletter, konstnärlig utsmyckning, tillgänglighets- 6,2 åtgärder naturvård, utbyte av parkeringsautomater Tillgänglighetsanpassning busslinje 1 (mer omfattande arbeten), restaurering av kajer längs -8,2 Stångån (i sämre skick än tidigare känt) Senareläggning lekplatser; Johannelunds centrum, Tannefors Arbetaregatan, Gottfridsberg 4,0 Västanågatan och Stensättaregatan Parker och grönområden över plan; Smedstadsbäcken (vid campus Valla) pga sämre geoteknik -4,8 och behov av spontning, fontänen i Trädgårdsföreningen Ej klara projekt t.ex. plantskoleområdet i Trädgårdsföreningen ej klart, vattenspelet Biskops- 4,3 parken, belysning Järnvägsparken Östra länken utgifter tidigare budgeterat, beroende på en snabb framdrift och även merkostnader -9,6 för geoteknik, ej utsatta ledningar och ej kända markföroreningar minskat med tidigarelagda inkomster från Trafikverket för delfinansiering Bron över Motala Ström färdig tidigare än beräknat -2,6 Torvingeleden, Ullevileden etapp I o II, cpl rv 35 Åtvidabergsvägen/Landerydsvägen försenade 4,0 Försenade gång/cykelvägsprojekt; Malmen Vikingstad, Ödegårdsgatan, Skeda Udde Slaka 6,0 Senarelagda kollektivtrafikprojekt; omstigningshållplats Skeda Udde och expressbussatsningen 2,2 Ej förbrukade medel; Link-link och planering nytt resecentrum 2,0 Senarelagda trafiksäkerhetsprojekt Västanågatan, Tröskaregatan, ny hastighetsplan 2,5

6 6 Exploatering, tkr Ingående Årets Avslutade Utgående balans verksamhet projekt balans Bostäder Inkomster Utgifter Netto Verksamheter Inkomster Utgifter Netto Totalt Bostäder Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Bokslut Inkomster Utgifter Netto Verksamheter Inkomster Utgifter Netto Totalt Årets exploateringsverksamhet Sammantaget är både inkomster och utgifter lägre än exploateringsplanen både för bostäder och verksamheter för Utfallet (nettoinkomst) 103,9 mnkr överstiger budget med 89,8 mnkr vilket betydligt högre än vad prognoserna (62) pekade på. Avvikelsen beror på att projekt tidigare- och senarelagts jämfört med exploateringsplanen. Exempel på stora avvikelser (högre inkomst) jämfört med plan är (mnkr): Ullstämma 5:1 snabbare försäljning och tidigare avslut, framflyttning av byggnation av cirkulationsplats (+ 33,1). Utbyggnaden fördröjd Södra Möjetorp, Harvestad 9:1 mfl till (+15,5) Förseningar Djurgården (+24,9) Intäkter tidigare än plan Konsuln 3 (+25,9) Försenad fastighetsbildning Folkungavallen Tinnebäcksparkeringen (B) från 2010 (+30,7) Utöver exemplen har planer också senarelagts eller förskjutits vilket gett försenade inkomster alternativt tidigare utgifter än exploateringsplanen för året.

7 7 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN NÄMNDENS EGEN VERKSAMHET Effektmål och måluppfyllelse Nämnden ska ha god dialog med medborgarna och kontinuerligt hålla dessa informerade om nämndens beslut och verksamhet för ökad demokrati, delaktighet och inflytande. Förutsättningar för utveckling och tillväxt Måluppfyllelse mäts genom enkätundersökning i slutet av året. Målet anses uppfyllt om ca 65 % är av de tillfrågade anser sig ha god information om nämndens beslut och verksamhet 82 % av medborgarna tar del av och följer kommunens information om ny- och ombyggnationer av gator, parker, torg och bebyggelse minst någon gång/år. 30 % gör det mer regelbundet eller ofta, och 18 % aldrig. Lokalpressen är den främsta informationskällan, följt av radio och TV. 40 % anser att den skriftliga informationen är lätt eller mycket lätt att förstå, medan 4 % anser den vara svår. Prioriterade aktiviteter Fortsatt utveckling av nämndens informationsinsatser till kunder/medborgare genom bl.a. hemsidan, kampanjer, annonser m.m. Pågår kontinuerligt. Under året har annonsering skett avseende företagsservice i Lkp:s näringsliv, informationsblad mm har delats ut vid t.ex. 100-dagen. Ett nytt forum med digital information har tagits fram gemensamt för kommun. Se även nedan. Fortsatt utveckling av e-tjänster ska ske för att underlätta för medborgare/företagare. Sker efter verksamhetens behov och kundernas efterfrågan. Under 2011 har bl.a. tjänsten Felanmälan på webben tagits fram, en stadsvandrings i app för tfn och i bokform har lanserats. Förenkla kontaktytorna för allmänhet och företagare genom bl a förändra öppettider i kundtjänst och inom förvaltningen. Framflyttad till Ärendehanteringen ska kännetecknas av snabba svar och korta handläggningstider. Uppföljning pågår kontinuerlig Verksamhetsmått - Måluppföljningsenkät hösten 2011 I slutet av september 2011 skickades en enkät till medborgare i Linköpings kommun. Efter två påminnelser hade totalt 543 svar erhållits, vilket motsvarar en svarsfrekvens på ca 55 %. Endast 9 % använde möjligheten att besvara frågorna genom webbenkäten. 52 % av de svarande var kvinnor. 31 % uppgav att de bodde i Linköpings centrala stadsdelar, 41 % i någon av de yttre stadsdelarna och 21 % i mindre ort utanför Linköping samt 7 % på landsbygden. De svarande fanns i åldersgruppen år, flest fanns i åldersgruppen år (23 %), därefter gruppen år (18 %). Enkäten innehöll 16 frågor/påståenden med 4-5 svarsalternativ samt vet ej. Förutom inledande frågor om ålder, kön och boende ställdes 13 frågor för nämndens måluppföljelse. Resultaten redovisas under respektive berört verksamhetsområde.

8 8 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN FYSISK PLANERING Effektmål och måluppfyllelse I Linköping ska det finnas god tillgång på detaljplanelagd mark för bostäder. Ett tryggare Linköping Detaljplaner för minst 1500 bostäder, inklusive 300 småhustomter ska antas under planperioden Under ska nämnden ha en planberedskap i antagna detaljplaner för nya bostäder som motsvarar två års normal bostadsproduktion. Under 2011 har planer antagits innehållande ca 500 bostäder i flerbostadshus och 15 i småhus. Pågående detaljplaner som beräknas antas under 2012 innehåller ca 1500 bostäder i flerbostadshus och 120 bostäder i småhus. Den redan upparbetade planreserven idag är ca 3300 nya bostäder. Planreserven består av ca bostäder i småhus och ca i flerbostadshus. I Linköping ska det finnas god tillgång på detaljplanelagd mark för verksamheter och handel. Ett företagsammare Linköping Nämnden ska ha en utbyggd markreserv om ca 50 ha efterfrågad mark för industri och kontor samt 20 ha för handel under Kommunen har idag en markreserv om ca 137 ha mark för industri och kontor ha består av mark med utbyggd infrastruktur - 77 ha finns att tillgå i väntan på att infrastruktur byggs ut Kommunens markreserv för handel uppgår till ca 18 ha, utöver det finns ca 17 ha privat mark att tillgå. Prioriterade aktiviteter Detaljplaner för att tillgodose behovet av samhällsservice ska prioriteras och ske i samråd med övriga berörda nämnder, bland annat avseende förskolor och gruppboenden. Under 2011 har detaljplanearbete för skola i Askeby och Södra Ekkällan, förskola i Lambohov och förskola i Ulrika startats. Därutöver pågår planarbete för förskola i Hjulsbro. Samtliga fyra planer beräknas antas under planperioden. Utöver ovanstående behövs det fortsatt planinsatser för förskola ibland annat Hackefors och Tannefors. Det pågår flera planarbeten för äldreboende. Detaljplaner för att stärka centrumbildningar ska prioriteras. Även komplettering av dagligvar- och sällanköpshandel inom befintliga centrumbildningar ska främjas. Detaljplan för Djurgårdens centrum beräknas antas under Inom detaljplanen för Övre Vasastadens första etapp planeras en livsmedelsbutik.

9 9 Planarbete för utveckling av kommunens infrastruktur ska prioriteras, bland annat avseende gångoch cykelvägar. Under 2011 har plan för del av Industrigatan samt för ny cirkulationsplats i Brokindsleden i Ullstämma antagits. Därutöver pågår planarbete med Ullevileden: Detaljplan för ny cirkulationsplats på Haningeleden beräknas antas Gamla detaljplaner med för små eller svårutnyttjade byggrätter i befintliga bostadsområden ska aktualiseras och moderniseras. Under 2011 har planändringar av gamla detaljplaner i Nykil och Ljungsbro/Berg antagits. Planarbete för ändring av en detaljplan omfattande ca 100 fastigheter i Vidingsjö har startats under Därutöver pågår det arbete med ändring av detaljplanerna i Barhäll. Arkitekttävlingar och markanvisningstävlingar ska genomföras. Tävlingar genomförs och har bl.a. skett för exploatering inom Majelden. Förberedelse för en internationell bostadsmässa ska påbörjas. Förberedelsearbetet har inletts. Personer i tomtkön ska inom ett års kötid kunna erbjudas att köpa tomt i minst två olika tätorter. Under 2011 har 4 st tomter sålts i Ljungsbro, 4 st i Vikingstad, 15 st i Linghem, 41 st tomter sålts i Linköping/ Ullstämma och 2 st i Ekängen. Senaste köande för respektive område som fått tomt Område Senaste anmäld Ljungsbro, Skogsråvägen Vikingstad, Bankeberg Linghem, Lövsångarevägen Ullstämma, Basung, Trombong Ullstämma, Basungatan, Klarinettg Ullstämma, Nutidsvägen Ekängen, Tomatvägen I Ringstorp, Vikingstad och Linghem finns totalt 10 st lediga tomter för omedelbar försäljning. Stadsdelar och tätorter ska ha en god offentlig och privat servicenivå. Marktilldelning för handel har skett i Ullstämma. Föravtal för marktilldelning i Djurgårdens centrum har upprättats. Ett arkitekturpolitiskt program ska tas fram. Pågår.

10 10 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BOSTADSPOLITISKA ÅTGÄRDER Effektmål och måluppfyllelse Nämnden ska följa utvecklingen på bostadsmarknaden inkl. förändringar i regelverken samt hålla kommunens bostadspolitiska inriktning aktuell. Ett tryggare Linköping Nämnden ska årligen följa upp och aktualisera bostadspolitikens intentioner från bostadspolicyn och kommunicera dessa med bostadssektorns intressenter. Kontoret har tagit fram ett förslag till bostadspolicy Bra boende i Linköping. Även i år arrangerades en samhällsbyggnadsdag i maj för såväl politiker, tjänstemän, grannkommuner och intressenter på bostadsmarknaden. Här redovisas kommunens intentioner och vad som är på gång liksom erbjöds inspirerande föreläsningar. Ca 90 deltagare. Blandade upplåtelseformer och hustyper ska finnas i alla områden. Ett tryggare Linköping Minst 20 % av respektive upplåtelseformer (äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter) ska finnas i alla stadsdelar i Linköpings tätort. Minst 10 % av respektive upplåtelseformer (äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter) ska finnas i bl.a. Ljungsbro/Berg, Linghem, Vikingstad/Malmslätt och Sturefors. Målet kan ännu inte mätas. Inom ramen för nya påbörjade detaljplaner arbetas för detta och ett verktyg för att analysera bl.a. upplåtelseformer i delområden är under utveckling. Målet är delvis uppnått. Nämnden ska ha god samverkan med bostadssektorns intressenter samt hålla dessa välinformerade om kommunens bostadspolitik, fysiska planering och andra åtgärder som påverkar byggande och boende. Ett företagsammare Linköping Kommunen ska regelbundet träffa olika aktörer i bostadssektorn, t.ex. fastighetsägare, mäklare, byggherrar och intresseorganisationer. Möte har skett bl.a genom samhällsbyggnadsdagen i maj och i samband med dialog inför LinköpingsBo16.

11 11 Prioriterade aktiviteter Kontakterna och informationsutbytet, ska utvecklas med grannkommunerna, regionala myndigheter och andra aktörer inom bostadssektorn om bostadsmarknadens villkor och förutsättningar samt bostadsplanering och byggande. Även i år arrangerades en samhällsbyggnadsdag i maj för såväl politiker, tjänstemän, grannkommuner och intressenter på bostadsmarknaden. Här redovisas kommunens intentioner och vad som är på gång liksom erbjöds inspirerande föreläsningar. Ca 90 deltagare. Den gemensamma bostadsmarknaden inom 4:e storstadsregionen ska befästas i olika samarbetsforum med Norrköping. Träffar genomförs 2 ggr/år under året där bostadsmarknaden diskuteras. Deltagande och medverkande i informationsutbyte kring olika typer av kategoriboende för att förstärka kommunens kunskap och kännedom om behovet hos framförallt studenter och äldre. Träff har skett med studentföreningen. Initiera eller stimulera projekt som kan ge billigare byggande och billigare boende genom att intressera fler byggherrar att bygga i Linköpings kommun och därmed öka konkurrensen till medborgarnas fördel. Marktilldelningen sker genom att alla på marknaden kan delta, även byggherrar som inte är etablerade i Linköping idag. Små tilldelningar sker som möjliggör för mindre byggherrar att delta.

12 12 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN FÖRVALTNING AV MARK OCH BYGGNADER Effektmål och måluppfyllelse Mark och byggnader som inte behövs långsiktigt för kommunens utveckling ska säljas eller rivas. Under förvaltningstiden ska ett så positivt ekonomiskt resultat som möjligt uppnås. Den kommunägda jordbruks- och skogsmarken ska förvaltas så att den har höga och långsiktigt hållbara sociala, ekologiska och ekonomiska värden. God ekonomisk hushållning Kommunens skogsbruk ska uppfylla FSC:s certifieringskrav, vilket kontrolleras genom FSC:s återkommande revisioner. Vid den senaste revisionen, som utfördes av DNV i juni 2010, konstaterades att Linköpings kommuns skogsbruk uppfyller FSC:s certifieringskrav. Prioriterade aktiviteter Försäljning/rivning av 3 fastigheter. En försäljning är genomförd. En andra planerad försäljning via mäklare blev avbruten efter intresse från omsorgsnämnden att detaljplanelägga området. Ingen rivning är påbörjad än i ett planerat rivningsobjekt finns hyresgäst fortfarande kvar i huset. Upphandling av rivningsarbeten ska genomföras under våren En ny skogsbruksplan, som är anpassad till Policy för Linköpings kommuns skogsinnehav samt till FSC:s svenska certifieringsstandard, ska vara färdigställd under Fältinventeringar och datainsamling är genomförda. Planens skötselinriktning fastställs under våren Avverknings- och skogsvårdsåtgärder planeras och genomförs enligt kommunens skogsbruksplan samt enligt Policy för Linköpings kommuns skogsinnehav. Genomfört. Under 2011 har skötselinsatser genomförts på ca 120 hektar.

13 13 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN STADSMILJÖÅTGÄRDER Effektmål och måluppfyllelse Linköpings innerstad ska upplevas som ett attraktivt och lättillgängligt regionalt centrum. Förutsättningar för utveckling och tillväxt Medborgarenkät ska visa på att 65 % av de tillfrågade är nöjda eller mycket nöjda Medborgarenkäten visar att 67 % är nöjda eller mycket nöjda med gatu- och torgmiljöerna i Linköpings innerstad. Medborgarna ska uppleva att den offentliga miljön som förvaltas av nämnden är tillgänglig, trygg och säker. Ett tryggare Linköping Medborgarenkät ska visa på att 65 % av de tillfrågade är vara nöjda eller mycket nöjda Medborgarenkäten visar att 66 % känner sig trygga eller mycket trygga kvälls och nattetid i det egna bostadsområdet. På gator och torg i innerstaden är motsvarande värde 42 %, och i innerstadens parker endast 22 %. Föregående års måluppföljning visar att vinterljus bidrar till att öka tryggheten i innerstaden. Målet om trygghet är uppnått i det egna bostadsområdet, och inte uppnått på gator, torg och parker i innerstaden. Målet är delvis uppnått. Linköpings gatu- och vägnät samt de allmänna platser och lokaler som förvaltas av samhällsbyggnadsnämnden ska vara tillgängliga. Ett tryggare Linköping Vid ombyggnaden av entrén på Drottninggatan 45 förbättrades lokalerna bl.a. en ny hiss, dörröppnare, kontrastmarkering av trappor. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa övergångställen, busshållplatser, lekplatser m.m. pågår. Målet är delvis uppnått. Enkelt avhjälpta hinder för personer med funktionsnedsättning på centrala platser och stråk samt på hållplatser för kollektivtrafik på stomlinjen och i dess anslutning ska avhjälpas. Ett tryggare Linköping Tillgänglighetsanpassning längs stomlinjen är klar. Övergångställen i Vasastan har tillgänglighetsanpassas. Tillgänglighetsanpassning av övergångställen och gångpassager längs Linnegatan och Repslagargatan är upphandlat. Målet är delvis uppnått.

14 14 Prioriterade aktiviteter Innerstaden ska utvecklas som en plats för fler aktiviteter och evenemang. En torgutredning som ska bidra till en levande innerstad pågår. Samverkansbolaget Linköping City genomför olika aktiviteter som t.ex. en internationell matmässa. I år anordnades också en beachvolleybollturnering i Trägårdsföreningen. Fortsatt utveckling av samarbetet med Linköping City AB. Avtal om samverkan finns. Handelsplattformsarbete påbörjat. Stråken längs Stångån/Kinda kanal ska utvecklas. En skötselplan för Stångån är framtagen. Trädbeskärning och luckröjning utförd mellan Tannefors slussar och Nykvarn (östra stranden) samt mellan Braskens bro och Johannelunds fotbollsplanen (södra stranden). Förstudie om informationsskyltar och kiosker klar. Tre bryggor projekterade. Johannelundsbadet klart. Ny GC-väg byggd i Hjulsbro (Strandängsvägen-Tråddragarevägen). Blomsterutsmyckningar, vinterljus och andra försköningar och arrangemang prioriteras för att bidra till att göra Linköping attraktivare. Bl.a. Vinterljus i november och december med många besökare och stort intresse. Arbetet med att ta fram ett uppdaterat stadsmiljöprogram pågår. Likaså avseende grönplan, parkplan och trädplan. En strukturplan för staden torg ska tas fram Torgutredning pågår. (se ovan, första punkten) Trygghets- och säkerhetsåtgärder ska genomföras dels utifrån genomförda trygghetsvandringar och dels utifrån medborgarkartor otrygga platser på kommunens hemsida Sammanställning av anmälningar av otrygga platser i medborgarkartor samt trygghetsinventering i innerstaden är genomförd. Belysningen har förbättrats längs prioriterad övergripande gång och cykelstråk som upplevts vara otrygga som vid Nygårdsvägen, Brokindsleden, och Vistvägen. Samtidigt behöver arbetet med att förbättra tryggheten på flera utpekade platser/stråk fortgå under kommande år då behoven är stora. Trygghets- och tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra utformningen av den offentliga miljön Arbetet med detta fortgår. En bra kunskapsbas har byggts upp för att hantera frågorna, men denna behöver kontinuerligt förankras och vidareutvecklas och göras tillgänglig för dem som arbetar med planering, projektering och underhållsplanering. Senast 2014 ska enkelt avhjälpta hinder på allmän platsmark i innerstaden vara klart och ha påbörjats i hela kommunen En stor del av hindrena i innerstaden är åtgärdade. Arbetet med att åtgärda resterande pågår. Tillgänglighetsåtgärder ex.vis: Åtgärda övergångställen/gångpassager i innerstaden, slutföra ombyggnad av återstående parkeringsplatser för personer med rörelsehinder (HCP), slutföra åtgärder längs stomlinje 1 och 3, starta arbete med åtgärder längs busslinje 25, tillgänglighetshöjande åtgärder vid några lekplatser. Ombyggnad av övergångställen i Vasastaden klart. Tillgänglighetsanpassning av övergångställen/gångpassager Linnegatan och Repslagargatan upphandlad. Ombyggnad av HCP klart. Ombyggnad längs stomlinjerna är klara. Projektering längs stomlinje 25 klar och entreprenör upphandlad. Tillgänglighetshöjande vid lekplatser pågår t.ex. parkleken i trädgårdsföreningen är klar. Trygghetsåtgärder ex.vis: Förbättra belysning och utvecklad parkskötsel för ökad trygghet vid prioriterade gång- och cykelstråk, exv. Tinnerbäcksstråket, trygghets- och tillgänglighetsåtgärder vid resecentrum Ett antal gc-vägar har fått ny belysning, vinterljus har belyst otrygga platser på Stångebroparken.

15 15 Ombyggnad av innerstadsgator: Ombyggnad kommer att ske av del av Repslagareslagaregatan (vid St Larsgatan), Bokhållaregatan, del av Borgmästaregatan och Klostergatan. Utredningar sker för del av Nygatan. Entreprenader för Repslagaregatan, Bokhållaregatan och Borgmästaregatan och Klostergatan klara, fogning återstår, görs Utredning ej påbörjad för Nygatan.

16 16 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN NATUR OCH MILJÖ Effektmål och måluppfyllelse Naturen i Linköpings kommun ska uppvisa en rik biologisk mångfald och naturligt förekommande arter och naturmiljöer ska ges förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Ett grönare Linköping Det nuvarande naturvårdsprogrammet ska slutföras och ett nytt naturvårdsprogram ska fastställas % av åtgärderna i det nuvarande naturvårdsprogrammet har genomförts eller delvis genomförts. Arbetet med att ta fram ett nytt naturvårdsprogram pågår och förväntas vara klart under Ett utkast till nya strategier och åtgärder har tagits fram. Inventeringar har slutförts. Medborgarna ska uppleva att den offentliga miljön som förvaltas av nämnden är tillgänglig, trygg och säker. Ett tryggare Linköping Medborgarenkät ska visa på att 65 % av de tillfrågade är vara nöjda eller mycket nöjda. 84 % har i en medborgarenkät (hösten 2011) svarat att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med möjligheten att ta sig till natur nära sin bostad med kollektivtrafik, bil, cykel eller till fots. 64 % har i samma medborgarenkät svarat att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med möjligheten att kunna ta sig till något av kommunens naturreservat med kollektivtrafik, bil, cykel eller till fots. Målet är uppnått vad gäller tillgängligheten till den tätortsnära naturen, och delvis uppnått vad gäller de kommunala naturreservaten. Prioriterade aktiviteter Naturvårdsprogrammet från 2003 skall revideras i sin helhet och ett nytt naturvårdsprogram med strategier och åtgärder skall antas av KF Ett utkast till strategier och åtgärder har tagits fram och ska behandlas politiskt. Inventeringarna har slutförts. Naturvårdsprogrammet med naturområden och arter skall tillgängliggöras för allmänheten genom Ett gällande naturvårdsprogram med arter och naturområden finns för tillfället inte tillgängligt på kommunens externa karta på grund av tekniska problem. En äldre version av naturvårdsprogrammet från 2003 finns tillgänglig under Ett vattenråd för Stångån ska bildas 2011 i enlighet med EU:s vattendirektiv Bildandet av ett vattenråd för Stångån i enlighet med ett förslag utarbetat av Linköpings kommun är beslutat vid ett stormöte i Kisa. Arbetet i den nya styrelsen för vattenrådet har påbörjats.

17 17 En friluftslivsplan med tillgänglighetsperspektiv tas fram 2012 där värdefulla rekreationsområden och kommunens ambition vad gäller det rörliga friluftslivet framgår. Detta sker i samarbete med kultur- och fritidsnämnden. Statliga LONA-medel har beviljats. Kommunen medverkar i ett nationellt projekt som leds av Naturvårdsverket för att ta fram en handledning för kommunala friluftsplaner. Kommunala ansvarsarter utses under Förslag på arter är framtagna och ska behandlas. En strategi för nya kommunala naturreservat tas fram. Arbetet med att ta fram en reservatsstrategi har påbörjats och skall behandlas under första halvåret Ansökan om att inrätta en Nationalstadspark inom Tinnerö och det tätortsnära eklandskapet ska inlämnas Arbetet har ännu inte påbörjats. Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut Bokslut Skyddad natur av kommunens totala yta, % 1,8 1,8 1,8 1,8 Naturreservat förvaltade av kommunen, ha Dito per invånare, kvm/inv 107,2 110,6 107,9 109,2 Vandringsleder, km

18 18 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN DRIFT OCH UNDERHÅLL Effektmål och måluppfyllelse Medborgarna ska uppleva att kommunens gator, vägar, gc-vägar samt parker och grönområden sköts bättre än vad resultatet av den enkätundersökning som genomfördes 2010 i Linköping visar Ett grönare Linköping De tillfrågade i en enkätundersökning ska uppleva att kommunens gator, vägar, gc-vägar samt parker och grönområden sköts bättre än vad resultatet av den enkätundersökning som genomfördes 2010 visar. Minst 87 % av cyklisterna ska vara nöjda med sin cykelupplevelse på kommunens cykelvägar. Enkätundersökningen hösten 2011 visar att: 36% - standarden på stora gator och vägar är ganska eller mycket bra (2010; 35%) 56% - snöröjning och halkbekämpning på stora gator och vägar sköts ganska eller mycket bra (2010; -) 53% - standarden på gatan/vägen man bor på är ganska eller mycket bra (2010; 38%) 45% - snöröjning och halkbekämpning på gatan/vägen man bor på sköts ganska eller mycket bra (2010; -). 56% - standarden på gång och cykelvägar är ganska eller mycket bra (2010; 47%) 30% - snöröjning och halkbekämpning på gång och cykelvägar sköts ganska eller mycket bra (2010; -). 64% - parkerna i centrum sköts ganska eller mycket bra (2010; 69%) 49% - parkerna i bostadsområdena sköts ganska eller mycket bra (2010; 53%). 76% - rent och snyggt på gator/vägar i centrum, ganska eller mycket bra (2010; 64%) 72% - rent och snyggt på gator/vägar i utanför centrum, ganska eller mycket bra (2010; 61%) Målet är uppnått avseende standard och renhållning på gator och vägar samt gång och cykelbanor. Målet är inte uppnått för parker och grönområden. Endast 74% kan anses vara nöjda (inkl svar varken bra eller dåligt ) med standarden på gång och cykelvägar. Målet är delvis uppnått. Parker och grönområden i bostadsområden och mindre tätorter ska utvecklas för att ge medborgarna bättre möjligheter till närrekreation, social samvaro och rika miljöupplevelser. Ett grönare Linköping Minst 75 % av besökarna ska vara nöjda med sin vistelse i kommunens parker och grönområden Medborgarenkäten visar att 79 % är nöjda (inkl svar varken bra eller dåligt ) med parkskötseln i Linköpings innerstad, och 67 % parkskötseln i bostadsområdena. Jämfört med 2010 har resultatet försämrats. Målet är uppnått i Linköpings centrum, och delvis uppnått i bostadsområdena. Målet är delvis uppnått.

19 19 Prioriterade aktiviteter Informationsmöten och trygghetsvandringar genomförs i olika stadsdelar. Pågår kontinuerligt. Beläggningsprogram 2011 ska genomföras Genomfört. Renhållningen i Linköpings innerstad ska förbättras. Offentliga mötesplatser ska utvecklas och vårdas. Projektet Ren stad för att göra staden attraktiv fortgår. Mötesplatser förskönas med utsmyckningar ex. sommarblommor. Projekt i samverkan med Linköpings universitet för att optimera snöröjning i Linköpings innerstad ska genomföras. Förändring till optimerad sandupptagning Brounderhållet har fortsatt hög prioritet och ska ske enligt plan för att bibehålla god framkomlighet. Upprustningen av bron över Stångån, Stångebro är klar. Alla cykelvägar i huvudcykelnätet ska ha belysning senast Förbättring av belysning och utvecklad parkskötsel för ökad trygghet vid prioriterade gång- och cykelstråk, exv. Tinnerbäcksstråket och trygghets- och tillgänglighetsåtgärder vid resecentrum. Fortsatt ombyggnad av lekplatser, t ex i Trädgårdsföreningen, Johannelunds centrum, Näckrosvägen och Norrbergavägen i Sturefors, Ekkällegatan i Ekkällan, Södra vägen i Ramshäll, Hovetorspgatan i Berga, Linjestigen 10 i Vidingsjö, Kungshagsvägen i Askeby, Pilspetsvägen i Slaka, Lillågatan i Sjögestad och Heidemsatmsgatan i Ryd. Färdigställa lekplatserna vid Kanalvägen och Korpbergsgatan i Ljungsbro. Ombyggnad av redovisade lekplatser har genomförts eller pågår, förutom lekplatsen vid Kungshagsvägen som byggs först Utveckling av Trädgårdsföreningen, bl.a. utökning av parken i det gamla planskoleområdet och utbyte av fontänen. Fontänen är klar, entreprenadarbeten för g:a plantskoleområdet i det närmaste klart, blir klart under Östra Länken Nämndens enskilt största infrastrukturprojekt Östra Länken pågår för fullt. Efter att ha stött på sämre geoteknik, flera ej redovisade ledningar i mark, sprängningar som löpte snett (då projektets säkerhetstänk testades kan konstateras att detta funkade till största belåtenhet och ingen kom till skada) samt okända och d:o kända markföroreningar som visade sig ha större utbredning är beräknat så var projektet under större del av 2011 efter i tidplanen. Några veckor innan årsskiftet var projektet på tidplan igen, främst genom ett framgångsrikt arbete med att flytta runt entreprenörens olika arbetslag inom projektet för att vinna tid. Trafikpåsläpp planeras ske i juni 2013 och projektet beräknas vara helt klart senhösten samma år. De beskrivna störningarna har inneburit högre kostnader. Den reviderade projektbudgeten beräknas till drygt ca 243 mnkr, en ökning med 8-18 mnkr. Kollektivtrafikåtgärder bl.a. bussgata Ullstämma, Link-Link och åtgärder i anslutning till Resecentrum. Utredningen för val av sträckning för bussgatan till Ullstämma resulterade i att Ötraf tillsammans med kommunen kommit fram till att inte trafikera Ullstämma via en särskild bussgata, varför densamma inte längre behöver byggas. Nu planeras istället för två nya busshållplatser på Orkestervägen. Under året har link-link stråkens möjliga stadsbyggnadstillskott illustrerats. I anslutning till Resecentrum pågår endast utredningar som behövs för trafikplanen för innerstaden.

20 20 Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut Bokslut Gator och vägar Gatu- och vägareal, kvm Dito per invånare, kvm/inv 26,6 26,4 26,2 26,1 Beläggningsunderhåll per total gatu- och vägareal, % 4,1 3,0 5,1 4,0 Gc-vägar Gc-vägar, kvm Dito per invånare, kvm/inv 10,1 9,8 9,7 9,7 Beläggningsunderhåll per total Gc-väg % 6,0 5,0 2,2 5,0 Parker och grönområden Parkareal, ha Parkareal per invånare, kvm/inv 107,6 106,9 107,9 107,0 Lekplatser, st För att bibehålla nuvarande standard av gator och vägar krävs en årlig beläggningsnivå om ca 5%. Under 2011 erhölls 8 mnkr i tilläggsanslag för extra beläggningsåtgärder varför procentuell areal som underhållits är högre än budgeterat.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 209 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att bygga en attraktiv,

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Kommentarer från nämndens ordförande Linköping har gynnats av två stora nationella beslut 2012. Riksdagens beslut att satsa på Ostlänken är en av de största beslut med långsiktig

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av nämnden 2015-03-25

Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av nämnden 2015-03-25 1 Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden Antagen av nämnden 2015-03-25 2 VERKSAMHETSPLAN 2015 Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret att bygga en attraktiv, effektiv, trygg, säker

Läs mer

Tillgänglighets plan. Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats. Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden

Tillgänglighets plan. Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats. Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden Tillgänglighets plan Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden 0.0.5 Innehåll Bakgrund 3 Tillgänglighetspolicy för offentlig utemiljö

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 225 KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 Inledning/Sammanfattning Kollektivtrafiknämnden ansvarar för samhällsbetalda resor inom verksamhetsområdena allmän kollektivtrafik, skolskjutsar

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Statistikinfo 2014:07

Statistikinfo 2014:07 Statistikinfo 2:7 Pensionsinkomsten drygt 4 procent högre för män än för kvinnor Medelbeloppet för pensionsinkomsten var 42 procent högre för män än för kvinnor 2. Mellan 2 och 2 ökade medelbeloppet med,

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Trafikverkets arbete med fotgängare

Trafikverkets arbete med fotgängare Trafikverkets arbete med fotgängare Vad gör Trafikverket när det gäller fotgängare? Vi gör en hel del men vi gör även en hel del för lite. Vi kan göra mer Uppmärksamma fotgängares skaderisker Uppmärksamma

Läs mer

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm Politisk målsättning Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad Alla problem för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA Göteborgs Stads arbete med tillgänglighet Göteborg är Sveriges andra största stad och grundades 1621. Göteborg har Nordens största hamn och en fantastisk skärgård men är även

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Utvecklingsprogram för Årummet

Utvecklingsprogram för Årummet Dnr SHB13/136 Illustration: Zainab Malik Utvecklingsprogram för Årummet Del 3 Handlingsplan Nyköpings kommun Upprättad 2015-02-15 2/8 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Medborgarenkät... 4 Generella

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

DIARIENR ÄRENDE DATUM HANDLÄGGARE BESTÄLLT BELOPP KR

DIARIENR ÄRENDE DATUM HANDLÄGGARE BESTÄLLT BELOPP KR AVROP Datum: 2013-12-02 Delegationsbeslut B2, enligt Sbn 20 2011-01-26, avseende anbud avtal och beställning fattade för samhällsbyggnadsnämndens räkning av planchef Ylva Bengtsson och mark- och exploateringschef

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-08 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Förlängd brytningstid vid Aska bergtäkt, yttrande Fortsatt brytning vid Lilla Aska bergtäkt får inte leda till att

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Hamn- och gatunämndens mål och inriktningar 2013-2015

Hamn- och gatunämndens mål och inriktningar 2013-2015 Hamn- och gatunämndens mål och inriktningar 2013-2015 2012-09-26 2012-09-26 1. Kommunfullmäktiges målinriktningar Kommunfullmäktige har formulerat fyra strategiska målinriktningar som ska brytas ner av

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun. - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009

Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun. - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009 Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009 Bakgrund Under sommaren 2009 genomförde stadsbyggnadskontoret en undersökning för att mäta

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011 Christer Karlsson Trafikverket Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplanering Bakgrund I december 2009 gav Socialdepartementet uppdraget

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Linköping har blivit 150 000 invånare

Linköping har blivit 150 000 invånare 2013-10-25 Pressmeddelande Linköping har blivit 150 000 invånare Nu är vi där! Linköping har passerat 150 000 invånare och befäster sin ställning som landets femte största kommun. En snabbare befolkningsökning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Dnr xxx (se avtalet) Bilpoolslansering i Hammarby sjöstad SLUTRAPPORT SAMMANFATTNING... 2 PROJEKTET... 2 BESKRIVNING... 2 TIDPLAN... 2 MÅL... 2 REFERENSOBJEKT...

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Linköpings. identitet. får vi Linköping. hänga samman? Medborgardialog. Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24

Linköpings. identitet. får vi Linköping. hänga samman? Medborgardialog. Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24 LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO Hur får vi Linköping Linköpings att hänga samman? identitet Medborgardialog Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24 Om medborgardialogen Medborgardialogmötet dokumenterades av

Läs mer

Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret

Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret 90 medarbetare Fastighetsförvaltning och exploatering Intäkter 2011, drygt 1 miljard kr Peter Olmårs,chef mark-och exploatering, fastighetskontoret,

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 Kommunstyrelsen 2008-12-02 Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Prövning av vindkraft, yttrande Lagstiftningen bör förbättras för en snabbare hantering av vindkraftsärenden, utan

Läs mer

Granskning av gatuunderhåll

Granskning av gatuunderhåll www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Granskning av gatuunderhåll Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 UTBYGGNADS-PM 9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 2014-08-25 Hannah Linngård KFKS 2009/625-251 KFKS 2010/536-251 KFKS 2011/352-251 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik 2015-01-07 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Carl.Bachman@upplandsvasby.se KSTFU/2015:1 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

INTRESSENTER I BYGGSKEDET

INTRESSENTER I BYGGSKEDET SWEPOMM 2 014-11- 20 MINNESANTECKNINGAR F RÅN W ORKSHOP INTRESSENTER I BYGGSKEDET 1 1. VILKEN KVALITET VILL VI UPPNÅ I BYGGSKEDET? Upprätthåll samma framkomlighet som före byggstart. Öka upplevelsen om

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Do kumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan 2011-03-21 54 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Kommunbidrag/ram 152 299 168 230 183 558 Resultat -5 224 +208 +6 926

Kommunbidrag/ram 152 299 168 230 183 558 Resultat -5 224 +208 +6 926 sid 1 (5) STADSBYGGNADSNÄMNDEN Verksamhet Stadsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom verksamheterna plan- och bygg, lantmäteri, trafikplanering, trafiksäkerhet och Karlstadsbuss. Den allra största

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Centerpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Parker och grönområden utgör välbehövlig plats för återhämtning

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Yttrande om tre översiktsplaner

Yttrande om tre översiktsplaner Yttrande om tre översiktsplaner (Gemensam Öp Linköping/Norrköping, Öp Staden och Öp Kallerstad) Storstad Linköping 2010-02-19 www.storstadlinkoping.se INLEDNING Det här yttrandet gäller samtliga tre aktuella

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

SKOLSKJUTSENS A-Ö. Kollektivtrafiknämnden, april 2007

SKOLSKJUTSENS A-Ö. Kollektivtrafiknämnden, april 2007 SKOLSKJUTSANSVARIG Varje skola har en skolskjutsansvarig som handlägger skolans skolskjutsfrågor. SKOLSKJUTSFORMER Skolskjuts bedrivs SKOLTAXI Vid skoltaxi skall särskilt beaktas: Skolbarn skall till och

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer